Katı Besiyerinde Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayımı


U.V. Negatif Pozitif A06Yüklə 235,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/4
tarix05.05.2017
ölçüsü235,92 Kb.
#16866
1   2   3   4

U.V.

Negatif


Pozitif

A06

A06

 Koliform Grup Bakterilerin Membran Filtrasyon Yöntemi ile Sayılması

Su, berrak meyve suları vb. gıdalarda düşük sayıdaki koliform grup bakterilerin analizi, membran filtrasyon 

yöntemi ile yapılır. 

Su ve gıdaların membran filtrasyonla koliform bakteri analizinde sıklıkla VRB Agar, Chromocult Coliform 

Agar ya da Chromocult Coliform Agar ES kullanılır. “Lactose TTC Agar with Tergitol 7” besiyeri, ISO 9308’e 

göre suların membran filtrasyon yöntemi ile analizinde kullanılmaktadır. Not:  Membran  filtrasyon  uygulamasında  seçilen  inkübasyon  sıcaklığı  ne  olursa  olsun,  Petri  kutusu 

inkübatöre tabanı üzerine yerleştirilir. İnkübasyon süresince filtre üzerine su damlası düşmemesi için agar 

yüzeyi yeteri kadar kuru olmalıdır.

Kullanılan Malzeme  

Maximum Recovery Diluent (Merck 1.12535)

¼ Ringer Çözeltisi (Merck 1.15525)

VRB Agar (Merck 1.01406)

Lactose TTC Agar with Tergitol 7 (Merck 1.07680) 

Chromocult Coliform Agar (Merck 1.10426)

Chromocult Coliform Agar ES (Merck 1.00850)

Bactident E. coli (Merck 1.13303)

UV El Lambası (Merck 1.13203)

Analiz

 -Gıda ya da su örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Katı gıda tartılır ve 

homojenize edilir. Sıvı gıda doğrudan analize alınabilir. 

  -Homojenizasyon  gerekli  ise  Maximum  Recovery  Diluent  kullanılır.  Yağsız  süt  ürünleri  -ön  filtrasyon 

koşuluyla- ¼ Ringer çözeltisi ile homojenize edilir. 

 -Örnek, membran filtrasyondan geçirilir ve filtre Petri kutusunda hazırlanmış besiyeri üzerine yerleştirilir. 

Bu amaçla standart 9 cm ya da filtreye uygun olmak üzere 6 cm çaplı Petri kutuları kullanılır. Filtre, besiyeri 

üzerine yerleştirilirken bakterilerin tutulmuş olduğu yüzeyin, üste gelecek şekilde olmasına dikkat edilir. 

 -Petri kutusu -kapağı üste gelecek şekilde (tabanı üzerine)- seçilmiş inkübasyon sıcaklığında 18-24 saat 

inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sıcaklığı, ilgili talimatta ve analiz raporunda belirtilmelidir. 

 -VRB Agar besiyerinde 1-2 mm çaplı koyu kırmızı renkli koloniler koliform grup bakteri olarak sayılır. E. coli 

dışındaki koliformlar; Chromocult Coliform Agar ve Chromocult Coliform Agar ES besiyerinde 1-2 mm çaplı 

somon-kırmızı renkli koloni oluştururlar. Bu uygulamada, her iki besiyerinde de koyu mavi-menekşe renkli 

E. coli kolonilerinin sayısının da koliform grup bakteri sayısına eklenmesi gerekir. E. coli varlığı saptanırsa 

ayrı olarak rapora geçilir.

 -Lactose TTC Agar with Tergitol 7 besiyerinde sarı-portakal renkli koloniler koliform grup bakteri olarak 

değerlendirilir. Bu besiyerinde koliform grup ve E. coli, koloni morfolojisi ile ayrılamaz. Kolonilerin E. coli 

olup  olmadığının  anlaşılması  Bactident  E.  coli  ile  yapılabilir.  Bu  amaçla  0,2  mL  damıtık  su,  kitin  özel 

küvetine aktarılır ve öze ile alınan koloni bu suyun içinde çözülüp 37 

o

C’da inkübasyona bırakılır. 2 saat sonra UV el lambası ile kontrol edilir, floresan ışıma, E. coli olarak değerlendirilir. 

 -Sayım ya da var/yok analiz sonuçları standart şekilde verilir.

-Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dahil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/atılır.Hızlı EMS Yöntemiyle E. coli Sayımı

o

Tüpler 35-37  C'da 24 saat inkübasyona bırakılır.U.V.

U.V.

U.V.

Bulanıklık ve Durham tüplerinde gaz oluşumu görülen koliform 

grup pozitif tüpler loş bir yerde kısa dalga boylu UV lambası 

(Merck  1.13203)  ile  incelenir.  Bunlardan  floresan  ışıma 

verenler E. coli olarak değerlendirilir. Floresan ışımadan emin 

olunmazsa tüplere 1 mL 1 N NaOH eklenip tekrar incelenir. 

EMS tablosu kullanılarak gıdadaki E. coli sayısı hesaplanır.

Sterilizasyondan sonra tüpler yıkanır.

10 g (mL), gıda 90 mL MRD (Merck 1.12535) ile homojenize 

-2 


-3 

edilir. 10 ve katı gıdalarda 10 seyreltiler hazırlanır.

İçlerinde Durham tüpü bulunan Fluorocult LST Broth (Merck 

-1 


-2 

-3

1.12588) besiyerinden; katı gıdalarda 10 ; 10 ve 10 , sıvı 0

-1 


-2 

gıdalardan 10  ; 10  ve 10 seyreltilerden olmak üzere 3'er tüpe 

1'er mL ekim yapılır.

Not: Kendiliğinden floresan veren tüpler bu analizde kullanılmaz

A07


A07

Hızlı EMS Yöntemiyle E. coli Sayımı

Bu yöntemde koliform grup bakteriler ve E. coli beraberce sayılır. Bir diğer deyiş ile ekimi yapılan tüpler önce 

standart yöntemle koliform bakteri açısından değerlendirilir, koliform grup pozitif olanlar UV el lambası ile 

E. coli açısından kontrol edilir. Fluorocult LST (MUG) Broth’ta MUG, besiyeri bileşimine katılmıştır, ayrıca 

katkı ilavesi söz konusu değildir. Kullanılan Malzeme

Maximum Recovery Diluent (Merck 1.12535)

¼ Ringer Çözeltisi (Merck 1.15525)

Fluorocult LST (MUG) Broth (Merck 1.12588)

UV El Lambası (Merck 1.13203)

Kovacs’ İndol Çözeltisi (Merck 1.09293)

1 N NaOH (Merck 1.06462)

Analiz 

 -Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Katı gıda tartılır ve homojenize 

edilir. Sıvı gıda doğrudan analize alınabilir. 

 -Homojenizasyon ve/ veya gerekli ise seyreltmeler için, süt ve ürünlerinde tercihen ¼ Ringer çözeltisi, 

diğer gıdalarda Maximum Recovery Diluent kullanılır. 

 -En Muhtemel Sayı yöntemi ile analiz kurallarına uyularak Fluorocult LST Broth tüplerine ekim yapılır. 

Gerekiyorsa Fluorocult LST Broth besiyeri başlangıçta çift kuvvet olarak hazırlanır.

 -İnkübasyon, 37 

o

C’da 24±2 saat süre ile yapılır. Bazı standartlarda üreme (gaz) görülmemesi halinde ilave 24±2 saat daha inkübasyon önerilmektedir. Günlük kontrolde 24 saat inkübasyon yeterlidir.

 -İnkübasyon sonunda bakteri gelişmesine bağlı olarak bulanıklık ve gaz görülen tüpler, “koliform grup 

pozitif”  olarak  işaretlenir.  EMS  çizelgesinden  yararlanılarak  koliform  grup  bakteri  sayısı  hesaplanır  ve 

sonuç EMS/g (mL) olarak verilir.

 -Koliform grup pozitif olan tüpler UV el lambası ile tercihen loş bir yerde kontrol edilir. Bunlardan floresan 

ışıma verenler E. coli pozitif olarak işaretlenir. EMS çizelgesinden yararlanılarak E. coli sayısı hesaplanıp, 

sonuç EMS/g (mL) olarak verilir. Koliform negatif sonuç veren (Durham tüpünde gaz görülmeyen) tüpler 

UV lamba ile kontrol edilmez. 

 -MUG reaksiyonunda sahte pozitif sonuçlardan kaçınmak için indol testi uygulanabilir. Floresan ışıma 

görülen tüplere 1 mL Kovacs’ indol çözeltisi damlatılır, elle yavaşça karıştırılır, en geç 1 dakika (genellikle 

5-10 saniye) içinde besiyeri yüzeyinde vişne çürüğü renkli halka toplanması indol testinin pozitif olduğunu 

gösterir. E coli, MUG ve indol pozitif tek bakteridir. MUG negatif tüplere indol testi uygulanmaz. Fluorocult 

LST Broth’ta indol testi yapılabilir, ilave bir aşılamaya gerek yoktur. Günlük gıda kontrolünde pozitif MUG 

sonuçlarının indol testi ile doğrulanması gerekli değildir. Bu test daha çok araştırma esaslı çalışmalarda 

uygulanır.

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dahil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/atılır. İndol testi uygulanmış tüpler otoklavlanmaz, bunlar bir 

gece boyunca kendi halinde bırakılarak kendiliğinden (oto) sterilizasyon sağlanır.

 

Not 01: Tüp içinde aşırı asit gelişimi floresan ışımayı maskeleyebilir ve sonuç kesin olarak belirlenemeyebilir. 

Bu durumda tüpe 1 mL 1 N NaOH (4 g/100 mL) ilavesi, karıştırılması ve tekrar floresan kontrolü gerekir. 

NaOH ilavesi, daha sonra yapılacak indol testini etkilemez.

Not 02: Bazı tüpler kendiliğinden floresan verir. Önceden tüplerin kontrol edilmesi, kendiliğinden floresan 

veren tüplerin bu testte kullanılmaması gerekir. ®

Singlepath  E. coli O157 Kiti ile Hızlı Tayin

A08

A08

Singlepath E. coli O157 Kiti ile Hızlı Tayin

Singlepath E. coli O157 test kiti kullanarak -katı besiyerinde izolasyon aşamasına gerek kalmadan- 24 

saatten  kısa  bir  süre  içinde  ve  “hızlı  analiz  yaklaşımı  ile”  gıdada  E.  coli  O157  serotiplerinin  varlığının 

araştırılması çoğu laboratuvarda günlük analiz içinde yer almaktadır.Not  01:  mEC  Broth  besiyerinin  et  ürünlerinde,  mTS  Broth  besiyerinin  süt  ürünlerinde  kullanılması 

önerilmektedir. Not 02: Singlepath E. coli O157 Test Kiti, O157 serotiplerine özgüldür. Dolayısı ile pozitif sonuç alınırsa 

standart kültürel yöntemlerle analize devam edilip, gıdada E. coli O157:H7 serotipinin varlığı araştırılır. 

Negatif sonuçta ise “O157 serotipi olmadığı için O157:H7 serotipi de yoktur” yaklaşımı ile analize son 

verilir. Not 03: Test kiti analizden 2 saat önce buzdolabından çıkarılıp, oda sıcaklığına getirilmeli ve alüminyum 

poşeti açıldıktan sonra 30 dakika içinde kullanılmalıdır. 

 

Kullanılan Malzeme

m TS Broth (Merck 1.09205)

m EC Broth (Merck 1.14582)

Singlepath E. coli O157 Test Kiti (Merck 1.04141)Analiz 

 -Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Katı gıda tartılır ve doğrudan 

modifiye Tryptic  Soy  (mTS)  Broth  ya  da  modifiye  EC  (mEC)  Broth  besiyerinde  homojenize  edilir.  Sıvı 

gıda bu besiyerlerine eklenir ve 37 

o

C’da 24 saat inkübe edilir. Her iki besiyeri de novobiosin içermekte olup, otoklav sonrası ayrıca novobiosin ilavesine gerek yoktur. Bu özellik, sadece granül yapısında olan 

besiyerlerinde vardır.

 -Bu süre sonunda besiyerinden cam bir tüpe 1-2 mL kadar alınıp kaynar su banyosunda 15 dakika tutulur 

ve oda sıcaklığına soğutulur.

 -Kitin örnek aktarma bölgesine 160 μL (Pastör pipeti ile 5 damla) ilave edilir, 20 dakika beklenip sonuç 

kontrol  edilir.  Kitin  “C”  (kontrol)  penceresinde  kırmızı  şerit  oluşmalıdır.  Bu,  çizgi  kitin  doğru  çalıştığını 

kanıtlar. “T” (test) penceresinde kırmızı şerit meydana gelmiş olması test edilen kültürde -dolayısıyla test 

edilen gıdada- E. coli O157 serotipi olduğunu gösterir. Analize standart kültürel yöntemlerle devam edilir.

 -Test kiti, 20 dakikadan sonra değerlendirmeye alınmaz. 

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar ve Singlepath E. coli O157 test sonucu 

negatif olan kitler de dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan ve kullanılmış tüm malzeme sterilize edildikten 

sonra yıkanır/ atılır.Verotoksin Belirlenmesi

A09

A09

Verotoksin Belirlenmesi

E.  coli  O157  ya  da  diğer  patojenik  E.  coli  serotipleri  içinde  EHEC  olarak  gruplandırılanlar  en  tehlikeli 

olanlardır.  Bunlar,  VT1  ve  VT2  olarak  adlandırılan  2  verotoksinden  biri  ya  da  her  ikisini  de  üretirler. 

Serotipin ne olduğunun (örneğin H7 olup olmadığının) belirlenmesi yerine, doğrudan verotoksin oluşturup 

oluşturmadığının belirlenmesi halk sağlığı açısından çok daha önemlidir. 

Amaç,  standart  şekilde  izole  edilmiş  tipik  koloninin  VT1  ve/veya  VT2  oluşturup  oluşturmadığının 

belirlenmesidir. Standart şekilde analiz ile elde edilmiş tipik E. coli O157 kolonilerine uygulanır. Sadece bir 

koloni için uygulanabileceği gibi, tipik 4-5 koloni bir arada da incelenebilir. Bu koşulda analiz daha ekonomik 

şekilde yapılmış olur. Aynı gıda örneğinden gelen 4-5 koloni beraberce analiz yapıldığında sonuç pozitif 

çıkarsa, analiz edilen gıdada verotoksin pozitif EHEC suşu ya da suşları bulunduğuna karar verilir. Tipik 

bir koloninin VT1 ve/ veya VT2 oluşturup oluşturmadığı 7 saatten biraz daha kısa bir süre içinde belirlenir.Kullanılan Malzeme

CAYE Broth Base (Merck 1.00060)

CAYE Supplement (Carbadox; Merck 1.00051)

Duopath Verotoxins (Merck 1.04144)

Polymyxin B Sulfate (Merck 1.09875)

Analiz 

 -Standart yöntemle CT-SMAC Agar besiyerinden elde edilen tipik morfolojiye sahip bir ya da birkaç koloni, 

1  mL  CAYE  Broth+CAYE  Supplement  besiyerinde  homojenize  edilir  ve  37 

o

C’da  6  saat  inkübasyona bırakılır.

 -Buradan alınan 180 µL kültür Eppendorf tüpüne aktarılıp, üzerine 20 µL polymyxin çözeltisi ilave edilir 

(Polymyxin çözeltisi: 5 mg Polymyxin B sulfate 1 mL damıtık suda çözülür). 35-37 

o

C’da 10 dakika inkübe edilir ve oda sıcaklığına soğutulur. Polimiksin, oluşan verotoksinlerin ortama salgılanmasını sağlar. 

 -Eppendorf tüpü tüp karıştırıcıda yavaşça karıştırılır ve buradan 160 µL (Pastör pipeti ile 5 damla) alınıp, 

test kitinin örnek gözüne aktarılır. 20 dakika içinde “C” kontrol penceresinde kırmızı şerit görülmelidir. VT1 

ve VT2 olarak gösterilen test pencerelerinde kırmızı şerit oluşması test edilen kolonilerden en az birisinde 

(diğer bir deyiş ile örnekte) sırası ile VT1 ve/ veya VT2 üreten bakterinin bulunduğunu gösterir. VT1 ve 

VT2’nin ayrı pencerelerde izlenmesi bu toksinlerden biri ya da ikisinin oluşturulduğunu gösterir.

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar ve Duopath Verotoxins test sonucu negatif 

olan kitler de dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan ve kullanılmış tüm malzeme sterilize edildikten sonra 

yıkanır/ atılır.

Not: Test  kiti  analizden  2  saat  önce  buzdolabından  çıkarılıp,  oda  sıcaklığına  getirilmeli  ve  alüminyum 

poşeti açıldıktan sonra 30 dakika içinde kullanılmalıdır. 

 

 


Salmonella Analizi (Var/ Yok Testi; ISO 6579-2002)

25 g (mL) gıda, 225 mL TPS (Merck 1.07228) ile homojenize edilir. 

Homojenizat 35-37 ºC'da 16-20 saat inkübasyona bırakılır.

İnkübasyondan  sonra  selektif  zenginleştirme  besiyerlerine  ekim  yapılır. 

Selektif  zenginleştirmede  10  mL  RVS  Broth'a  ön  zenginleştirme 

kültüründen  0,1  mL  eklenir  ve  inkübasyon  41,5±1  °C'da  24±3  saat 

olarak  yapılır.  Paralel  olarak  10  mL  MKTTn  Broth'a  ön  zenginleştirme 

kültüründen 1 mL eklenir ve inkübasyon 37±1 °C'da 24±3 saat olarak 

yapılır. 

İnkübasyondan sonra her 2 selektif zenginleştirme kültüründen biri XLD 

Agar, diğeri kullanıcının tercihine bırakılan bir selektif katı besiyerine öze ile 

ayrı  ayrı  sürme  yapılır.  XLD  Agar,  37±1  °C'da  24±3  saat  olarak 

inkübasyona bırakılır. Diğer selektif katı besiyerinin inkübasyonu için Merck 

Microbiology Manuel'e başvurulmalıdır. 

Petri kutuları 37 ºC'da 24 saat inkübasyona bırakılır.

Salmonella, XLD Agar besiyerinde renksiz (besiyeri ile aynı renkte; kırmızı) 

ve siyah merkezli koloniler oluşturur. Tipik koloniler ayrı ayrı olmak üzere 

Triple Sugar Iron (TSI) Agar, Urea Broth ve Lysine Iron Agar besiyerinde 

tanımlanır. İlave biyokimyasal testler yapılması da önerilmektedir. Çalışma 

serolojik  esaslı  testler  ile  bitirilir.  Singlepath  Salmonella  bu  amaçla 

kullanılmaktadır. 

Çalışmada kullanılan bütün malzeme otoklavlandıktan sonra yıkanır/atılır.A10

A10

Salmonella Analizi (Var/ Yok Testi; ISO 6579-2002)

25 g (mL) gıda örneğinde Salmonella, selektif olmayan besiyerinde ön zenginleştirme, 2 farklı besiyerinde 

selektif zenginleştirme, 2 farklı selektif katı besiyerine sürme ve tipik kolonilerin biyokimyasal ve serolojik 

testlerle doğrulanması olan standart var/ yok yöntemiyle analiz edilir. Ürün çeşidine göre ön zenginleştirme 

besiyerinde çeşitli modifikasyonlar yapılabilmektedir. 

Kullanılan Malzeme 

Tamponlanmış Peptonlu Su (Merck 1.07228)

Muller-Kauffmann Tetrathionate- Novobiocin (MKTTn) Broth; (Merck 1.05878)

Rappaport Vassiliadis Soy (RVS) Broth (Merck 1.07700)

Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar (Merck 1.05287) 

Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar (Merck 1.10747) 

Rambach Agar (Merck 1.07500)

XLT4 Agar (Merck 1.13919)

XLT4 Supplement (Merck 1.08981)

Triple Sugar Iron Agar (Merck 1.03915) 

Urea Broth (Merck 1.08483)

Lysine Iron Agar (Merck 1.11640)

Singlepath Salmonella (Merck 1.04140)

Analiz 

 -Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Homojenizasyonda blender 

ya da stomacher kullanılacaksa 25 gram katı gıda 225 mL Tamponlanmış Peptonlu Su besiyeri içinde 

homojenize edilir. 25 mL sıvı gıda doğrudan bu besiyerine eklenir.

  -Homojenizat,  selektif  olmayan  ön  zenginleştirme  amacı  ile  37±1 

o

C’da  18  saat  süre  ile  inkübasyona bırakılır. 

 -İnkübasyondan sonra selektif zenginleştirme besiyerlerine ekim yapılır. Selektif zenginleştirmede 10 mL 

RVS Broth’a ön zenginleştirme kültüründen 0,1 mL eklenir ve inkübasyon 41,5±1 

o

C’da 24±3 saat olarak yapılır. Paralel olarak 10 mL MKTTn Broth'a ön zenginleştirme kültüründen 1 mL eklenir ve inkübasyon 

37±1 


o

C’da 24±3 saat olarak yapılır. 

 -İnkübasyondan sonra her 2 selektif zenginleştirme kültüründen biri XLD Agar, diğeri kullanıcının tercihine 

bırakılan bir selektif katı besiyerine öze ile ayrı ayrı sürme yapılır. XLD Agar, 37±1 

o

C’da 24±3 saat olarak inkübasyona  bırakılır.  Diğer  selektif  katı  besiyerinin  inkübasyonu  için  Merck  Microbiology  Manuel'e 

başvurulmalıdır. 

 -Salmonella, XLD Agar besiyerinde renksiz (besiyeri ile aynı renkte; kırmızı) ve siyah merkezli koloniler 

oluşturur. Diğer selektif katı besiyerinde tipik Salmonella koloni morfolojisi için Merck Microbiology Manuel’e 

başvurulmalıdır.

 -Her besiyerinden en az 1 adet tipik koloni alınıp tekrar XLD Agara sürülerek koloni morfolojisi doğrulanır. 

Tipik koloni yoksa, her besiyerinden 5 koloninin XLD Agara sürülmesi önerilmektedir. 

 -XLD Agar, 37±1 

o

C’da 24±3 saat olarak inkübasyona bırakılır. Bu süre sonunda oluşan tipik koloniler ayrı ayrı olmak üzere Triple Sugar Iron (TSI) Agar, Urea Broth ve Lysine Iron Agar besiyerinde tanımlanır. 

İlave biyokimyasal testler yapılması da önerilmektedir. Çalışma serolojik esaslı testler ile bitirilir. Singlepath 

Salmonella bu amaçla kullanılmaktadır. 

 -Selektif katı besiyerlerinden herhangi birisinden izole edilen kolonilerden 1 adedi dahi Salmonella olarak 

tanımlanırsa “analiz edilen 25 g (mL) gıdada Salmonella vardır” şeklinde rapor verilir. 

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dahil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/atılır.


25 g (mL) gıda 225 mL TPS (Merk 1.07228) besiyerine ilave 

edilir. Gerekirse homojenizasyon yapılır.®

Singlepath  Salmonella Kiti ile Hızlı Tayin

A11

A11

Singlepath Salmonella Kiti ile Hızlı Tayin

Salmonella, yeryüzünde en fazla sayıda hastalık ve ölümlere yol açan gıda kaynaklı patojenlerden birisidir. 

Standart kültürel yöntemlerle analizi 4-5 gün sürmektedir. Singlepath Salmonella kiti kullanılarak, selektif 

zenginleştirme sonrasında Salmonella varlığı ya da yokluğu belirlenebilir. 

Not 01: Test kiti analizden 2 saat önce buzdolabından çıkarılıp, oda sıcaklığına getirilmeli ve alüminyum 

poşeti açıldıktan sonra 30 dakika içinde kullanılmalıdır. Kullanılan Malzeme

Tamponlanmış Peptonlu Su (Merck 1.07228)

Rappaport Vassiliadis Soy Broth (Merck 1.07700)

Singlepath Salmonella (Merck 1.04140)Analiz

Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Homojenizasyonda blender 

ya da stomacher kullanılacaksa 25 gram katı gıda 225 mL Tamponlanmış Peptonlu Su besiyeri içinde 

homojenize edilir. 25 mL sıvı gıda doğrudan bu besiyerine eklenir.

  -Homojenizat,  selektif  olmayan  ön  zenginleştirme  amacı  ile  37±1 

o

C’da  18  saat  süre  ile  inkübasyona bırakılır. 

 -İnkübasyondan sonra 10 mL RVS Broth’a ön zenginleştirme kültüründen 0,1 mL eklenir ve inkübasyon 

41,5±1 

o

C’da 24±3 saat olarak yapılır.   -İnkübasyon  bitiminde  bu  kültürden  uygun  bir  tüpe  (tercihen  polipropilen)  1-2  mL  alınıp,  kaynar  su 

banyosunda 15 dakika tutulur ve oda sıcaklığına geldiğinde 160 mL (Pastör pipeti ile 5 damla) Singlepath 

Salmonella  kitine  uygulanır.  20  dakika  sonunda  kontrol  "C"  penceresinde  kırmızı  şerit  oluşmalıdır.  Bu, 

çizgi kitin doğru çalıştığını kanıtlar. Test "T" penceresinde de kırmızı şerit görülmesi analiz edilen kültürde, 

dolayısı  ile  gıdada  Salmonella  olduğunu  gösterir.  Pozitif  sonuç  alındığında  standart  bir  katı  besiyerine 

sürme yapılıp sonucun doğrulanması önerilir. Tersine olarak, bu test kiti ile negatif sonuç alınırsa analize 

devam etmenin gereği yoktur. Bu yöntemde toplam analiz süresi 42 saat 35 dakikadır.

  -Değerlendirme  sonrası,  mikroorganizma  gelişmesi  olmayanlar  ve  Singlepath  Salmonella  test  sonucu 

negatif olan kitler de dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan ve kullanılmış tüm malzeme sterilize edildikten 

sonra yıkanır/ atılır.Listeria monocytogenes Analizi (Var/ Yok Testi)

25  g  (mL)  gıda,  225  mL  1/2  Fraser  Broth  (Merck  1.10398  ve  Merck 

1.10399) ile homojenize edilir.

Homojenizat 30 ºC'da 24 saat inkübe edilir. Gıdadaki Listeria'nın hasar 

görmüş olduğu düşünülüyorsa selektif katkısı ilave edilmemiş Fraser Broth 

besiyerinde homojenize edilip, 30 ºC'da 4 saat kendi halinde bırakılır. Daha 

sonra selektif katkı ilave edilip aynı sıcaklıkta 20 saat daha inkübe edilir.

Tam kuvvette Fraser Broth 35-37 ºC'da 48 saat, PALCAM ve Oxford Agar 

35-37 ºC'da 24 saat inkübe edilir.

Tam  kuvvette  Fraser  Broth  besiyerinden  24  ve  48  saatlerde  aynı 

besiyerlerine sürme yapılır. 1/2 Fraser Broth besiyerinden yapılmış ilk Petri 

kutuları değerlendirilir.

Chromocult  Listeria  Selective  Agar  acc.  OTTAVIANI  and  AGOSTI 

besiyerinde mavi-yeşil renkli, opak haleli koloniler Listeria monocytogenes 

olarak değerlendirilir. PALCAM Agar'da 1,5-2 mm çapında, zeytin yeşili gri 

renkli, bazen siyah merkezli ancak her zaman siyah zonlu, Oxford Agar'da 

ise  2-3  mm  çapında,  siyahımsı  yeşil  kahverengi,  siyah  zonlu,  çökük 

merkezlidir. Tipik kolonilere hemoliz, CAMP testi, ramnoz ve ksiloz testleri 

yapılır, Singlepath Listeria da kullanılabilir.

Kullanılmış tüm malzeme otoklavlandıktan sonra yıkanır/atılır.

30 °C'da toplam 24 saat inkübasyondan sonra biri "Chromocult Listeria Selective 

Agar acc. OTTAVIANI and AGOSTI" ile diğeri kullanıcının tercihine bırakılmış bir 

başka  selektif  katı  besiyerine  (Oxford  Agar  veya  PALCAM  Agar)  sürme  yapılır, 

paralel  olarak  bu  ön  zenginleştirme  kültüründen  selektif  katkıları  tam 

konsantrasyonda ilave edilmiş 10 mL Fraser Broth'a 0,1 mL ilave edilir. Bu besiyeri 

35-37  °C'da  48  saat  inkübe  edilir.  İnkübasyonun  24  ve  48.  saatlerinde  biri 

"Chromocult  Listeria  Selective  Agar  acc.  OTTAVIANI  and  AGOSTI"  ile  diğeri 

kullanıcının tercihine bırakılmış bir başka selektif katı besiyerine (Oxford Agar veya 

PALCAM Agar) sürme yapılır.


Yüklə 235,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə