Microsoft Word Siyasi v? sosial iqtisadi cografiya az cavablar docYüklə 251,33 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix02.01.2022
ölçüsü251,33 Kb.
#43661
  1   2   3
“Siyasi v sosial iqtisadi co rafiya” f nnind n imtahan suallar -1“Siyasi və sosial iqtisadi coğrafiya” fənnindən imtahan  suallarının 

cavabları. 

I kollokvium 

1.  Fənnin  predmeti:  dünya  dövlətlərinin  siyasi  –  iqtisadi  cəhətdən 

formalaşması  və  inkişaf    xüsusiyyətləri.  Məqsədi:  bütün  dünya  ölkələri  haqda 

məlumat, onların təbii resurs potensialı, əmək ehtiyatları, dünyada tutduqları siyasi 

ə

həmiyyəti və s. ilə əlaqədar araşdırmalar. Vəzifələri: Yerli ehtiyatlardan səmərəli istifadə  etməklə istehsalın  intensivləşdirilməsi; dünyada  və ayrı  –  ayrı  bölgələrdə 

bəşər  cəmiyyətinin  ərazi-təşkili  xüsusiyyətləri;  ölkələrin  tarixi  inkişafı 

xüsusiyyətlərini  nəzərə  almaqlaməhsuldar  qüvvələrin  səmərəli  yerləşdirilməsi; 

dünyada baş verən proseslər və s. 

2.İstehsalın  yerləşmə  qanunauyğunluqları:  1)  İctimai  istehsalın  inkişafı 

ə

sasında  istehsalın  yeni  formalarının-ərazi–istehsal  komplekslərinin  (ƏİK) yaradılması.  2)  Regionların  və  iqtisadi  rayonların  təsərrüfatlarının  kompleks 

inkişafı.  3)  Respublikaların,  ayrı  –  ayrı  rayonların    inkişaf  səviyyələrinin 

bərabərləşdirilməsi; 

İstehsalın  yerləşmə  prinsipləri:   

1)  istehsalın  xammal,  yanacaq,  enerji 

mənbələrinə və istehlak rayonlarına yaxınlaşması. 2) beynəlxalq əmək bölgüsünün 

üstünlüklərindən istifadə etmək.  

İstehsalın  ərazi  təşkilinin  əsas  tipləri: 

1)  texniki  –  iqtisadi  amillər  2)  təbii 

amillər. 3) tarixi amillər. 4) sosial, siyasi, hərbi – strateji və başqa amillər. 

3. İnsan cəmiyyətinin inkişafını əks etdirən dünyanın müasir siyasi xəritəsinin 

formalaşması  uzun  tarixi  yol  keçmişdir.  Siyasi  xəritə  bir  neçə  formalaşma 

mərhələlərinə bölünür. 1)  Qədim dövr-eramızın V əsrinə qədərki dövrü əhatə edir. 

2) Orta əsrlər dövrü-V-XV əsrləri əhatə edir. 3) Yeni dövr-XV – XVI əsrlərdən I-

Dünya Müharibəsinin qurtarmasına qədər olan dövrə uyğun gəlir. 4) Ən yeni dövr 

– I Dünya Müharibəsinin qurtarması və Rusiyada Oktyabr inqilabının qələbəsindən 

sonra  başlamışdır.  XX  əsrin  90-  cı  illərindən  SSRİ  daxilində  milli  –  azadlıq 

hərəkatının baş qaldırması ilə əlaqədar SSRİ kimi qüdrətli dövlət dünyanın siyasi 
xəritəsindən  silinir,  müstəqil  dövlətlər  ortaya  çıxır.  Dünyanın  siyasi  xəritəsində 

dəyişikliklər hələ də davam edir. 

4.  Dövlətlər  iqtisadi  –  sosial  inkişaf  səviyyəsinə,  yəni  əhalinin    adambaşına 

düşən  ərzaq  və  sənaye  məhsulları,  təhsil  səviyyəsi,  nəqliyyatla  təminat,  tibbin 

keyfiyyəti və s-yə görə olan qruplara aid edilir.  

Dünya ölkələri 2: İnkişaf etmiş ölkələr  (İEÖ) və İnkişaf etməkdə olan ölkələr 

(İEOÖ) qruplarına ayrılırlar. İEÖ - ə  60 – a qədər ölkə daxildir. Böyük 7 – lərə - 

ABŞ,  Yaponiya,  AFR,  Fransa,  Britaniya,  İtaliya  və  Kanada  aid  edilir.  Yüksək 

sosial  inkişaf  səviyyəsinə  çatmış  kiçik  ölkələrə  İsveçrə,  Avstriya,  Belçika, 

Niderland,  Norveç,  və  s.  aid  edilir.  İEOÖ  –  in  (inkişaf  etməkdə  olan  ölkələr) 

ə

ksəriyyətini  –  Asiya,  Afrika,  Latın  Amerikası  və  Okeaniyada  olan  keçmiş müstəmləkə  ölkələri təşkil edir. (160 – a yaxın ölkə.)  

5. Hal – hazırda dünyanın müasir siyasi xəritəsində 249 dövlət, xüsusi statuslu 

ə

razi, müstəmləkə mülkü və ərazi mövcuddur. Ərazi dedikdə - keç kim tərəfindən tanınmayan,  qondarma,  səlahiyyəti  olmayan  varlıq  nəzərdə  tutulur.  Məsələn  

Dağlıq  Qarabağ,  Kəşmir  və  s.  Bundan  başqa  Şərq  Avropada  –  Yuqaslaviyanın  5 

dövlətə  bölünməsi  və  Çexoslovagiyanın  2  yerə  ayrılmasının  yaddan  çıxarmaq 

olmaz. 


6.  Siyasi  xəritədə  dövlətlər  ərazilərinin  böyüklüyünü  və  kiçikliyinə  (böyük, 

orta,  kiçik  və  cırtdan  –  mikro  dövlətlər),  əhalisinin  sayına    (100  mly  –  dan  artıq 

ə

halisi  olan),  coğrafi    mövqelərinə  (materikdaxili,  dənizkənari;  yarimada,  ada, arxipelaq 

dövlətlərinə) 

okeana 

çıxışı 


olmayan 

dövlətlərə, 

idarəetmə 

formalaşmasına (respublika  və  monarxiya),  inzibati  -  ərazi quruluşuna  (Unitar və 

fedarativ)  və  iqtisadi  sosial  –  inkişaf  səviyyəsinə  (İEÖ  və  İEOÖ)  görə 

qruplaşdırılmışlar. 

7.  Təbii resurslar cəmiyyətin tələbatının ödənilməsi üçün istifadə olunan təbii 

elemetlərdir.  Bura  –  insan  həyatı  və  məhsuldar  qüvvələrin  inkişafı  üçün  təbiətdə 

istifadə edilən və edilməsi mümükün olan resurslar daxildir.  Bu fəaliyyətdə  iştirak 

etməyən,  lakin  maddi  istehsal  və  qeyri  maddi  istehsal  sahələrində  zəruri  olan 

komponenetlərdə  var  ki,  o  da  təbii  şərait  anlayışıdır.  Təbii  resurslardan  səmərəli istifadə  bütün  dünya  ölkələrinin  başlıca  problemidir.  Təbii  resurslar  bəşəriyyət 

yaranmamışdan  əvvəl  mövcud  olmuş  və  onun  insanlara  ehtiyacı  yoxdur.  Lakin 

insan  yarandığı  gündən  indiyədək  özünün  tələbatlarını  ödənilməsi  üçün  təbiətə 

müraciət  edir.  Təbii  resurslar  tükənən,  tükənməyən,  bərpa  olunan,  bərpa 

olunmayan, real, potensial, sadə, mürəkkəb, bir məqsədli, müxtəlif məqsədli və s. 

bu kimi təsnifatlara bölünür. 

8.  Təbii  resurslar  bir  çox  sahələrə  bölünür.  Onların  ən  başlıcası  –  mineral 

resurslardır.  Mineral  –  xammal  resurslarının  ən  əsas  sahəsi  olan  –  faydalı 

qazıntılardır.  Faydalı  qazıntılar  sırasında  ən  başlıca  yer  –  mineral  yanacaq 

ehtiyatlarına  məxsusdur.  Mineral  yanacaq  ehtiyatları  içərisində  kömür 

özünəməxsus  yer  tutur.  Dünyada  15-30  trln  ton  kömür  ehtiyatı  aşkarlanmışdır. 

Kömür  ehtiyatının  90%  -  dən  çoxu  Şimal  yarımkürəsində  cəmlənmişdir.  Dünya 

ölkələri  arasında    ən  çox  kömür  ehtiyatına  malik  –  MDB,  ABŞ  və  ÇXR  –  dır. 

Ümumi  ehtiyatın  80%  -  i  bu  dövlətlərin  ərazisindədir.  İEOÖ  –  dən  –  Hindistan, 

Botsvana, Latın Amerikasının bir çox ölkələri də kömür ehtiyatlarına malikdirlər. 

Dünyanın 83 ölkəsində kömür ehtiyatı kəşf edilmişdir.  

9.  Mineral  resurslardan  neft  və  qaz  yanacağ  növləri  istehsalında  xüsusi  yer  

tutur.  Neft  102,  qaz  isə  85  ölkədə  ehtiyatlara  malikdir.  Mövcud  30  nəhəng  neft 

yatağının  15  –  i  İran  körfəzi  sahillərində  yerləşir.  Bunlardan:  Səudiyyə 

Ə

rəbistandakı  Qavar  yatağını,    həmin  regionda  Es  –  Saffaniya  yatağını, Küveytdəki  –  El  –  Burkan  yatağını,  İran  İslam  Respublikasındakı  –  Ağacari 

yatağını,  Alyaskadakı  Prado-Bey  yataşını  və  s.  göstərmək  olar.  Bu  ölkələrdən 

başqa neft hasilatına  görə - Rusiya, Meksika, Venesuela, Nigeriya, Litviya, ABŞ, 

Kanada,  Böyük  Britaniya  və  s.  fərqlənirlər.  Qaz  hasilatına  görə  isə  RF,  ABŞ, 

Kanada,  İran  körfəzi    ətrafi  ölkələri,  Böyük  Britaniya,  Hollandiya,  Türkmənistan  

və  s.  fərqlənir.  Dünyanın  nəhang  qaz  yataqları  Qətərdə    “Nord”  adlanır.  Bundan 

başqa  İranın  Cənubi  Pars  yatağını,  Niderlandın  Qraningen  əyalətindəki  Slokteran 

yatağını və s. göstərmək olar. Dünyadakı 20 nəhang qaz yatağından 9 – u RF – da 

yerləşir.  10. Yer kürəsi alternativ enerji mənbələri ilə , yəni – geotermal enerji ilə də 

zəngindir.  Geotermal  enerji  mənbələri  2  tipə  bölünür:  1)  yeraltı  təbii  istilik 

mənbələri (qaynar sular, buxar) 2) dağ süxurlarının  daxili istiliyi. Geotermal enerji 

4  əsas  xasusiyyətcə  malikdir:  1)  onlar  tükənməyən  sərvətlərə  aiddir.  2)  bu  enerji 

mənbələri  çox geniş yayılmışlar. 3)  geotermal  enerji  böyük vəsait qoyuluşu tələb 

etmir. 4) bu enerji mənbələri ekoloji cəhətdən tam zərərsizdir. 

11. Torpaq resursları dünya torpaq fondunun təsərrüfat üçün yararlı hissəsidir. 

Ümumi sahəsi 149 mln km

2

 və ya 14, 9 mlrd ha – r. Ayrı-ayrı regionlar içərisində torpaq fondunun böyüklüyünə görə Afrika, MDB, Xarici Asiya, Şimali və Cənubi 

Amerika  fərqlənirlər.  İnsanlar  torpaq  fondunun  strukturuna    təsir  etmiş,  onu 

tədricən    dəyişdirmişlər.  Bu,  əkilən  torpaqların  genişlənməsi,  otlaq  və  meşə 

sahələrinin    sıxışdırılması  ilə  izah  olunur.  Daha  çox  beçərilən  torpaq  sahələrinə 

dövlətlərdən:  ABŞ,  Hindistan,  RF,  ÇXR,  Kanada,  Qazaxıstan  və  s-dir.  Təbii 

çəmənlik  və  otlaq  sahələri  bütün  dünya  regionlarında  becərilən  torpaqlardan 

üstünlük  təşkil  edir.  Meşə  torpaqları  –  MDB;  Xarici  Avropa,  Şimali  Amerikada 

böyük sahə tutur.  

12.  Dünya  torpaq  fondununh  əsas  problemi  –  kənd    təsərrüfatına  yararlı 

torpaqların  deqradasiyasıdır.  Torpaqların  deqradasiyasına  –  onların  eroziyası, 

çirklənməsi, şoranalaşma, bataqlıqlaşma və s. aid edilir. Bəşəriyyət artıq buna görə 

2 mlrd ha  məhsuldar torpaq sahəsini itirmişdir. Səhralaşma – Yer Kürəsində helə 

insan  cəmiyətinin  formalaşdığı  dövrdən  əvvəl  mövcud  olmuşdur.  Hal  –  hazırda 

dünyanın  1/3  –  ni  tutan  arid  qurşaqda  8  mly  km

2

  sahəni  səhralar  tutur.  (Şimali Afrika və Asiyanın səhraları.) Bu sahənin yarıya qədəri dünyanın böyük səhrası – 

Saxaranın  payına  düşür.  Hazırda  da  məhsuldar  torpaqların  səhralara  çevrilməsi 

prosesi  davam  edir.  Səhralaşmanın  davam  etməsinin  başlıca  amillərindən    biri 

insan fəaliyyətidir. 

13. Yer kürəsinin ümumi su ehtiyatı 1386 mln km-dir. Onun yalnız 2,5% - i 

həyat  üçün  zəruri  olan  şirin  su  ehtiyatıdır.  Onların  böyük  həcmi  Antraktida  və 

Qrenlandiyanın buzlaqlarında çəmlənmişdir. Hər nəfərə dünyada 230 mln m

3

 – su düşür. Suyun tükənməyən sərvətlərə aid edilməsinə baxmayaraq, o, dünyada qeyri 


–  bərabər  paylanmışdır.  Müasir  dövrdə  sürətlə  artan  şəhərlərin,  sənayenin,  kənd 

təsərrüfatının su ilə təminatı müəyyən iqtisadi və ekoloji çətinliklərlə rastlaşır Bir 

çox  böyük  şəhərlər  üçün  “su  acılığı”  xarakterikdir.  Suyun  böyük  əhəmiyyəti  var. 

İ

nsan susuz – 3- 4 gündən artıq qala bilməz, tarlaların  suvarılmasında, məişətdə, bütün coğrafi təbəqədə, proseslərdə su iştirak edir. 

14.  Dünya  Okeanının  tərkibinə  dənizlər,  körfəzlər,  boğazlar  daxildir.  Dünya 

okeanının    orta  dərinliyi  3794  m,    maksimal  dərinliyi  11022  m  –  dir.  (Marian 

çökəkliyi) . Dünya okeanı 4 hissəyə ayrılır: 1) Sakit  okean. 2) Atlantik okean. 3) 

Hind  okeanı.  4)  Şimal  Buzlu  okeanı.  Dünya  okeanının  mineral  ehtiyatları  2 

hissəyə:  onun  suyunda  və  dibində  olan  resurslara  ayrılır.  Dəniz    suyunun  əsas 

resurslarından  biri  xörək  duzu,  maqneziumdur.  Bundan  başqa,  kükürd,  brom, 

aliminium, mis, uran, gümüş, qızıl da vardır. Self zonasının əsas resursları neft və 

qazdır.  Bundan  başqa,  dəmir  filizi,  nikel,  qalay,  civə  kimi  faydalı  qazıntıları  da 

göstərmək  olar.  Dəniz  sahillərində  səpələnmiş  sərvətlər  də    Dünya  okeanı 

ehtiyatlarına aid edilir. (qalay, sirkon, almaz, kəhraba və s.) 

15.  Bitki  resurslarının  arasında  meşələrin  böyük  əhəmiyyəti  var.  Meşələr 

bərpa  olunan  resurslardır.  Son  200  il  ərzində  meşə  sahələri  2  dəfə  azalmışdır. 

Dünyanın  meşə  sahəsi    2  qurşaqda:  şimal  və  cənub  qurşaqlarında  yerləşir.  Şimal 

meşə  qurşağının  meşə  sahələri–  RF,  Kanada,  ABŞ  –  dir.  (iynəyarpaqlı  meşələr 

üstünlük  təşkil  edir.)  Cənub  meşə  qurşağının    97%  -  i  enli  yarpaqlı  meşələrdir. 

Cənubda  yerləşən    tropik  meşələr  76  dövlətin  ərazisində:  Afrikada,  Latın 

Amerikasında və Asiya dövlətlərindədir. Meşələr oksigeni bərpa edir, yeraltı suları 

və  torpağın  məhsuldarlığını  qoruyur.  Meşə    xammalından    müxtəlif  məhsullar 

(kağız, mebel, tikinti materialları və s.) əldə olunur. 

16.  İqlim  resurslarına    tükənməyən  günəş  və  külək  enerjisi,  rütubət  daxildir. 

Günəş enerjisi müxtəlif kəmiyyət göstəricilərinə görə qiymətləndirilir. O müxtəlif 

göstəricilərlə  ölçülü  (coul,  kilokolori  və  kilovat).  Günəş  enerjisindən  bir  çox 

ölkələr  istifadə  edirlər.  (ABŞ,  Yaponiya,  Fransa,  İtaliya,  Brazilya  və  s.)  Küləyin 

enerji  potensialı  da  müxtəlif  cür  qiymətləndirilir.  Bu  potensial  300  mlrd  kvt/saat 

hesablanmışdır. Külək enerjisindən Çin, Hindistan, Misirdə 2000 il əvvəl istifadə 
edilib.  Hazırda  Fransa,  İtaliya,  Danimarka,  ABŞ    və  s.  ölkələr  külək  qurğuları 

sahəsində  təcrübə  yığmışlar.  İqlim  resursları  kənd  təsərrüfatına    xidmət  edən, 

havanı, rütubəti, işiğı, istini özündə birləşdirən aqroiqlim resurslarını da əhatə edir.  

17.    İstirahət,  müalicə,  turizm  məqsədləri  üçün  istifadə  olunan  rekreasiya 

resursları  istifadə  olunma  xüsusiyyətlərinə  görə  tanınırlar.  Reakreasiya  resursları 

estetik  və  müalicə  -  sağlamlıq  xüsusiyyətlərinə  də  malikdir.  Onları  təbii  və 

antropogen  –  rekreasiya  resurslarına  ayırırlar.  Təbii  –  rekreasiya  resurslarına  – 

okean, dəniz, çimərliklər, meşə örtüyü, mineral bulaqlar və s aiddir. Antropogen – 

rekreasiya resurslarına - Misir ehramları, Qədim Çin Səddi, Yunanıstan, Romanın 

qədim  abidələri,  Sankt  –  Peterburqdakı  –  Ermitaj,  Hindistanda  Tac  –  Mahal 

məqbərəsi,  və s. icəri – şəhər  misal ola bilər. 

18. Əhali məhsuldar qüvvələrin aparıcısi  elementi olmaqla ən qiymətli kapital 

hesab edilir. O istehsalla istehlak arasında körpü rolunu oynayır. Əhali dinamikası 

onun  təbii  artımını, doğum  və  ölüm  göstəricilərinin  fərqini  müəyyən  edir.  Dünya 

ə

halisinin sayı 7 milyarddan çoxdur. Hazırda dünya əhalisinin yarısının yaşı 25 – dən  az,  1  milyarddan  çoxu  15-24  yaşındadır.  Hazırda  dünya  əhalisi  ildə  89  mly 

nəfər artır. (1,33%). Proqnozlara görə, 2050 – ci ildə dünya əhalisinin sayı  7,3 – 

10,7  mlrd  nəfərə  çatacaqdır.  Əmək  ehtiyatları   dedikdə  -  əmək  prosesində iştirak 

edən (işləmək qabiliyyəti olan) insanlar baza düşürlər. (kişilər 17 – 65 yaş, qadınlar 

17-60 yaş) 

19.  Dünya  təsərrüfatı  bütün  ölkələrin  təsərrüfatlarının  məcmusu  olaraq  bir- 

birilə  sıx  əlaqədə  olan  sahələrdən  ibarətdir.  Dünya    təsərrüfatı  müxtəlif  ictimai  – 

iqtisadi  –  siyasi  amillərin  təsiri  altında  formalaşmış  və  çox  mürəkkəb  quruluşa 

malikdir.  O  ən  sadə  alətlər  istehsalından  başlayaraq  mürəkkəb  elektron 

texnikasından  robot  istehsalına  qədər  yol  keçmişdir.  Dünya  təsərrüfatının  əsas 

sahəsi – sənayedir. Dnnya sənayesində 500 mln nəfərdən artıq işçi qüvvəsi çalışır. 

(Çin,  ABŞ,  RF  və  s.)  Sənayedə  yanacaq  energetika,  metallurgiya,  maşınqayırma, 

kimya, tikinti, xalq istehlakı malları istehsalı dünya təsərrüfatının tanılan sahələri 

sayılır. 
20. Energetikaya – yanacaq növlərinin, elektrik enerjisi mənbələrinin axtarışı, 

mənimsənilməsi,  hasilatı,  emalı  və  nəql  edilməsi  daxildir.  Əsas  enerji 

daşıyıcılarına  –  neft,  qaz,    kömür,  atom  enerjisi  aiddir.  Yanacaq  –  energetikanın 

ə

sas sahələrindən biri neft sahəsidir. Onun emalından 2500 – dən artıq məhsullar alınır.  Neftin  geoloji  ehtiyatı  800  mlrd  tondan  çoxdur.  Bunun  70%  -  i  Yaxın  və 

Orta  Şərq  ölkələrinin  payına  düşür.  Neft  ehtiyatlarının  çoxu  İEOÖ  ərazisindədir. 

Ə

n çox neft ixrac edən ölkələr Səudiyyə Ərəbistanı, İran, İraq, BƏƏ, Küveyt, RF, ABŞ, Venesuela və s-dir. Yanacağın aparıcı sahələrindən biri də qaz sənayesidir.  

RF  –  da  33%,  Yaxın  və  Orta  Şərqdə  30%,  Şimali  Amerika  ölkələrində  5%    qaz 

ehtiyatı  müəyyən  edilmişdir.  (İran,  Səudiyyə  Ərəbistanı,  ABŞ,  Əlcəzair,  və  s.). 

Kömür  yanacaq – energetika kompleksinin ən qədim sahələrindəndir. Ehtiyatı 30 

trln  t-dan  çoxdur.  Çində,  ABŞ  –  da,  CAR,  Böyük  Britaniya,  Kanada  və  s. 

Ölkələrdə istehsal edilir. Bunların payına ümumi istehsalın 60% - dən çoxu düşür. 

21.  Metallurgiya  ağır  və  yüngül    metallar  istehsalını  özündə  birləşdirir. 

Metallurgiya  iki  sahəyə  ayrılır:  qara  və  əlvan  metallurgiya.  Məhsul  istehsalında 

ölçüsünə  görə  qara  metallurgiya  üstünlük  təşkil  edir.  Qara  metallurgiyanın 

xammalı  olan  dəmir  filizi  ehtiyatı  dünyada  800  mlrd  ton  olmaqla  –  RF  –  da, 

Brazilya, Avstraliya, Kanada, Hindistan və s. ölkələrdə aşkarlanmışdır. Dəmir filizi 

hasilatında – Çin, Brazilya, Avstraliya, RF, Ukrayna, ABŞ və s. dövlətlər seçilirlər. 

Regionlar  arasında  –  polad  istehsalında    -  Xarici  Avropa,  AFR,  İtaliya,  Böyük 

Britaniya və s. tanınırlar. 

22.  Əlvan  metallurgiya  çuqun  və  polad  əridilməsi  kimi  dünya  sənayesinin 

qədim sahələrindən hesab edilir. Dünyada 70 – dən artıq əlvan metal növü istehsal 

olunur.  Hal – hazırda dünyanın 50- dən artıq ölkəsində alüminium istehsal olunur. 

Müasir  dünyada    ABŞ,  RF,  Çin,  Kanada,  Avstraliya,  CAR  ən  çox  alüminium 

istehsal edir. Mis konsentratı istehsalında Çili, ABŞ, Kanada, Çin, Peru tanınırlar. 

Dünyanın  100  dən  çox  ölkəsində  qızıl  hasil  olunur.  (CAR,  ABŞ,  Avstraliya, 

Kanada və s.) 

23.  Maşınqayırma  dünya  emal  sənayesinin  aparıcı  sahələrindəndir. 

Maşınqayırmanın metal emalı da daxil olmaqla 200-dən çox istehsal sahəsi var. O, ümumi  maşınqayırma,  nəqliyyat  maşınqayırması,  elektron,  elektrotexnika, 

cihazqayırma,  kənd  təsərrüfatı  maşınqayırması,  hərbi  –  texniki  və  s.  sahələrə 

ayrılır. Müasir maşınqayırmanın ən yeni sahəsi aviaraket – kosmik sənayesi sayılır. 

Raket  və  kosmik  aparatlar  istehsalı  ABŞ,  Rusiya,  Fransa,  Böyük  Britaniya  üçün 

səciyyəvidir. 

Robot 


texnikasında 

Yaponiya 

dünyada 

liderlik 

edir. 

Dəzgahqayırmada  Qərbi  Avropa  ölkələri,  Şimali  Amerika,  Yaponiya,  Çin; gəmiqayırmada 

– 

Koreya, Yaponiya, 

Çin, 


Almaniya, 

avtomobil 

maşınqayırmasında ABŞ, Yaponiya, AFR, Fransa, Koreya Respublikası və s. təşkil 

edirlər.  Dünyada    “Ceneral  -  Motors”  (ABŞ)  Yaponiyanın  “Toyota”,  “Nissan”, 

“Xonda”,  Almaniyanın  “Folksvagen”,  İtaliyanın  “FİAT”,  Fransanın  “Reno”  və  s. 

avtomobil koorporasiyaları fəaliyyət göstərirlər. 

24.  Kimya  dünya  sənayesinin  ən  cavan  sahələrindəndir.  Kimyanı  başqa 

təsərrüfat  sahələri  ilə  kombinələşdirdikdə  koks  –  kimya,  neft  –  kimya,  meşə  - 

kimya  və  s.  kimi  istehsal  sahələri  yaranır.  Kimya  müxtəlif  mineral  sərvətlərdən, 

oduncaqdan,  sudan,  havadan,  istehsal  tullantılardan  geniş  istifadə  edir.  Kimya 

sənayesi    mədən,  əsas  sintez,  polimerlər  və  s.  kimyasından,  habelə  parfumeriya, 

kosmetika  məhsulları  verən  zərif  kimyadan  ibarətdir.  Mineral  kübrə  üzrə 

ixtisaslaşmış  regionlardan:  40%  -  Xarici  Asiya,  25%  -  Şimali  Amerika,  15%  - 

MDB,  12%  -  Qərbi  Avropa  –  dır.Kimya  sənayesi  üzrə  ixtisaslaşmış  ölkələrdən: 

Çin, ABŞ, Kanada, Hindistan,RF,AFR, Belarusiya, Fransa və s – dir. 

25.  Dünya  təsərrüfatının  aparıcı  sahələrindən  biri  də  tikinti  materialları 

sahəsidir.  Dünyanın  ayrı  –  ayrı  regionlrında  sement,  kərpic,  qips,  şüşə  və  s  verə 

bilən  müəssisələr  yaradılmışdır..  Bu  məhsullar  əsasında  iri  evtikmə  kombinatları, 

dəmir-beton,  şifer,  divar  blokları  və  s.  istehsal  olunmaqdadır.  Tikinti  materialları 

sahəsində  sement  istehsalı  aparıcı  sayılır.  Hazırda  RF  –  da  50  mlyn  ton, 

Azərbaycanda  1,3  myn  ton  çox  sement  istehsal  olunur.  Dünya  ölkələrindən  Çin, 

ABŞ, Fransa, Yaponiya, Kanada və s. fərqlənirlər. Digər istehsal sahələrindən biri 

də tikinti şüşələri müəssisələridir. (RF, Ukrayna, Mərkəzi Asiyada, Azərbaycan və 

s.) 


 Yüklə 251,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin