O registru hemikalijaYüklə 0,98 Mb.
səhifə4/14
tarix28.04.2017
ölçüsü0,98 Mb.
#15929
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2712 90 31 00

- - - - za preradu u specifičnim procesima

2712 90 33 00

- - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tarifnom podbroju 2712 90 31

2712 90 39 00

- - - - za ostale svrhe
- - - ostalo:

2712 90 91 00

- - - - mešavina od 1-alkena, koja sadrži po masi 80% ili više 1- alkena u lancu dužine od 24, ali ne preko do 28 ugljenikovih atoma

2712 90 99 00

- - - - ostalo

2713

Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci od ulja od nafte ili iz ulja dobijenih od bitumenoznih minerala:
- Naftni koks:

2713 11 00 00

- - nekalcinisan

2713 12 00 00

- - kalcinisan

2713 20 00 00

- Bitumen od nafte

2713 90

- Ostali ostaci iz ulja od nafte ili ulja dobijenih iz bitumenoznih minerala:

2713 90 10 00

- - za dobijanje proizvoda iz tarifnog broja 2803

2713 90 90 00

- - ostalo

2715 00 00 00

Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr: bitumen kit (mastiks), "cut-backs")

2801

Fluor, hlor, brom i jod:

2801 10 00 00

- Hlor

2801 20 00 00

- Jod

2801 30

- Fluor; brom:

2801 30 10 00

- - fluor

2801 30 90 00

- - brom

2802 00 00 00

Sumpor, sublimisan ili taložen; koloidni sumpor

2803 00 00 00

Ugljenik (čađ i ostali oblici ugljenika na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni)

2804

Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali:

2804 10 00 00

- Vodonik
- Retki gasovi:

2804 21 00 00

- - argon

2804 29

- - ostali:

2804 29 10 00

- - - helijum

2804 29 90 00

- - - ostali

2804 30 00 00

- Azot

2804 40 00 00

- Kiseonik

2804 50

- Bor; telur:

2804 50 10 00

- - bor

2804 50 90 00

- - telur
- Silicijum:

2804 61 00 00

- - sa sadržajem najmanje 99,99% silicijuma po masi

2804 69 00 00

- - ostali

2804 70 00 00

- Fosfor

2804 80 00 00

- Arsen

2804 90 00 00

- Selen

2805

Alkalni ili zemno - alkalni metali; metali retkih zemlji, skandijum i itrijum međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani; živa:
- Alkalni ili zemno - alkalni metali:

2805 11 00 00

- - natrijum

2805 12 00 00

- - kalcijum

2805 19

- - ostali:

2805 19 10 00

- - - stroncijum i barijum

2805 19 90 00

- - - ostali

2805 30

- Metali retkih zemlji, skandijum i itrijum, međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani:

2805 30 10 00

- - međusobne mešavine i legure

2805 30 90 00

- - ostalo

2805 40

- Živa:

2805 40 10 00

- - u bocama, neto-mase 34,5 kg (standardna masa), čija FOB vrednost, po boci, ne prelazi 224 €

2805 40 90 00

- - ostalo

2806

Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina:

2806 10 00 00

- Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina)

2806 20 00 00

- Hlorosulfonska kiselina

2807 00 00 00

Sumporna kiselina; oleum

2808 00 00 00

Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline

2809

Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene:

2809 10 00 00

- Difosfor pentoksid

2809 20 00 00

- Fosforna kiselina i polifosforne kiseline

2810 00

Oksidi bora; borne kiseline:

2810 00 10 00

- Dibor trioksid

2810 00 90 00

- Ostalo

2811

Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:
- Ostale neorganske kiseline:

2811 11 00 00

- - Fluorovodonik (fluorovodonična kiselina)

2811 19

- - Ostale:

2811 19 10 00

- - - bromovodonik (bromovodonična kiselina)

2811 19 20 00

- - - cijanovodonik (cijanovodonična kiselina)

2811 19 80 00

- - - ostalo
- Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:

2811 21 00 00

- - Ugljen dioksid

2811 22 00 00

- - Silicijum dioksid

2811 29

- - Ostala:

2811 29 05 00

- - - sumpor dioksid

2811 29 10 00

- - - sumpor trioksid (anhidrid sumporne kiseline); arsentrioksid

2811 29 30 00

- - - oksidi azota

2811 29 90 00

- - - ostalo

2812

Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:

2812 10

- Hloridi i oksihloridi:
- - fosfora:

2812 10 11 00

- - - fosfor oksitrihlorid (fosforil trihlorid)

2812 10 15 00

- - - fosfor trihlorid

2812 10 16 00

- - - fosfor pentahlorid

2812 10 18 00

- - - ostalo
- - ostalo:

2812 10 91 00

- - - disumpor dihlorid

2812 10 93 00

- - - sumpor dihlorid

2812 10 94 00

- - - fozgen (karbonil hlorid)

2812 10 95 00

- - - tionil dihlorid (tionil hlorid)

2812 10 99 00

- - - ostalo

2812 90 00 00

- Ostalo

2813

Sulfidi nemetala; komercijalni fosfor trisulfid:

2813 10 00 00

- Ugljen disulfid

2813 90

- Ostali:

2813 90 10 00

- - sulfidi fosfora, komercijalni fosfor trisulfid

2813 90 90 00

- - ostali

2814

Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru:

2814 10 00 00

- Bezvodni amonijak

2814 20 00 00

- Amonijak u vodenom rastvoru

2815

Natrijum hidroksid (kaustična soda); kalijum hidroksid (kaustična potaša); peroksidi natrijuma ili kalijuma:
- Natrijum hidroksid (kaustična soda):

2815 11 00 00

- - čvrst

2815 12 00 00

- - u vodenom rastvoru (lužina sode ili tečna soda)

2815 20 00 00

- Kalijum hidroksid (kaustična potaša)

2815 30 00 00

- Peroksidi natrijuma ili kalijuma

2816

Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma:

2816 10 00 00

- Hidroksid i peroksid magnezijuma

2816 40 00 00

- Oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma

2817 00 00 00

Cink oksid; cink peroksid

2818

Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum oksid; aluminijum hidroksid:

2818 10

- Veštački korund, hemijski određen ili neodređen:
- - koji sadrži po masi 98,5% ili više aluminijum oksida:

2818 10 11 00

- - - sa manje od 50% ukupne težine čestica veličine preko 10 mm

2818 10 19 00

- - - sa 50% ili više ukupne težine čestica veličine preko 10 mm
- - koji sadrži po masi do 98,5% aluminijum oksida:

2818 10 91 00

- - - sa manje od 50% ukupne težine čestica veličine preko 10 mm

2818 10 99 00

- - - sa 50% ili više ukupne težine čestica veličine preko 10 mm

2818 20 00 00

- Aluminijum oksid, osim veštačkog korunda

2818 30 00 00

- Aluminijum hidroksid

2819

- Oksidi i hidroksidi hroma:

2819 10 00 00

- Hrom trioksid

2819 90

- Ostalo:

2819 90 10 00

- - hrom dioksid

2819 90 90 00

- - ostalo

2820

Oksidi mangana:

2820 10 00 00

- Mangan dioksid

2820 90

- Ostali:

2820 90 10 00

- - mangan oksid, koji sadrži po masi 77% ili više mangana

2820 90 90 00

- - ostalo

2821

Oksidi i hidroksidi gvožđa; zemljane boje koje sadrže, po masi 70% ili više vezanog gvožđa preračunatog kao Fe2O3:

2821 10 00 00

- Oksidi i hidroksidi gvožđa

2821 20 00 00

- Zemljane boje

2822 00 00 00

Oksidi i hidroksidi kobalta; komercijalni oksidi kobalta

2823 00 00 00

Oksidi titana

2824

Oksidi olova; minijum, narandžasto olovo:

2824 10 00 00

- Olovo monoksid (olovna gleđ, olovno žutilo):

2824 90 00 00

- Ostalo

2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala:

2825 10 00 00

- Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli

2825 20 00 00

- Oksid i hidroksid litijuma

2825 30 00 00

- Oksidi i hidroksidi vanadijuma

2825 40 00 00

- Oksidi i hidroksidi nikla

2825 50 00 00

- Oksidi i hidroksidi bakra

2825 60 00 00

- Oksidi germanijuma i cirkonijum dioksid

2825 70 00 00

- Oksidi i hidroksidi molibdena

2825 80 00 00

- Oksidi antimona

2825 90

- Ostalo:
- - kalcijum oksid, hidroksid i peroksid:

2825 90 11 00

- - - kalcijum hidroksid, čistoće 98% ili više, preračunato na suvu masu, u obliku čestica, od kojih ne više od 1% po masi, ima veličinu čestica koja prelazi 75 mikrometara i ne više od 4%, po masi, ima veličinu čestica manjih od 1,3 mikrometra

2825 90 19 00

- - - ostalo

2825 90 20 00

- - oksidi i hidroksidi berilijuma

2825 90 40 00

- - oksidi i hidroksidi volframa

2825 90 60 00

- - oksidi kadmijuma

2825 90 85 00

- - ostalo

2826

Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora:
- Fluoridi:

2826 12 00 00

- - aluminijuma

2826 19

- - Ostali:

2826 19 10 00

- - - natrijuma ili amonijum

2826 19 90 00

- - - ostali

2826 30 00 00

- Natrijum heksafluoroaluminat (sintetički kriolit)

2826 90

- Ostali:

2826 90 10 00

- - dikalijum heksafluorocirkonat

2826 90 80 00

- - ostalo

2827

Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:

2827 10 00 00

- Amonijum hlorid

2827 20 00 00

- Kalcijum hlorid
- Ostali hloridi:

2827 31 00 00

- - magnezijuma

2827 32 00 00

- - aluminijuma

2827 35 00 00

- - nikla

2827 39

- - ostali:

2827 39 10 00

- - - kalaja

2827 39 20 00

- - - gvožđa

2827 39 30 00

- - - kobalta

2827 39 85

- - - ostali:

2827 39 85 10

- - - - cinka

2827 39 85 90

- - - - ostalo
- Oksihloridi i hidroksihloridi:

2827 41 00 00

- - bakra

2827 49

- - ostali:

2827 49 10 00

- - - olova

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə