O registru hemikalijaYüklə 0,98 Mb.
səhifə11/14
tarix28.04.2017
ölçüsü0,98 Mb.
#15929
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

3407 00 00 90

- Ostalo

3501

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina:

3501 90

- Ostalo:

3501 90 10 00

- - lepkovi od kazeina

3501 90 90 00

- - ostalo

3502

Albumini (uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke, koji sadrže, po masi, više od 80% belančevina iz surutke, računato na suvu materiju), albuminati i ostali derivati albumina:
- Albumin iz jaja:

3502 11

- - sušen:

3502 11 10 00

- - - nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu

3502 11 90 00

- - - ostalo

3502 19

- - ostalo:

3502 19 10 00

- - - nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu

3502 19 90 00

- - - ostalo

3502 20

- Albumin iz mleka, uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke:

3502 20 10 00

- - nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu
- - ostalo:

3502 20 91 00

- - - sušen (na primer: u listovima, ljuspicama, listićima, prahu)

3502 20 99 00

- - - ostalo

3502 90

- Ostalo:
- - albumini, osim albumina iz jaja i mleka (laktalbumin):

3502 90 20 00

- - - nepodesni ili učinjeni nepodobnim za ljudsku upotrebu

3502 90 70 00

- - - ostalo

3502 90 90 00

- - albuminati i ostali derivati albumina

3503 00

Želatin (uključujući želatin u listovima kvadratnog i pravougaonog oblika, neobrađeni ili obrađeni po površini ili bojeni) i derivati želatina; riblji želatin; ostali lepkovi životinjskog porekla, osim kazeinskih lepkova iz tarifnog broja 3501:

3503 00 10 00

- Želatin i njegovi derivati

3503 00 80 00

- Ostalo

3505

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer, preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova;

3505 10

- Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi:

3505 10 10 00

- - dekstrini
- - ostali modifikovani skrobovi:

3505 10 50 00

- - - skrobovi, esterifikovani ili eterifikovani

3505 10 90 00

- - - ostalo

3505 20

- Lepkovi:

3505 20 10 00

- - koji sadrže, po masi, manje od 25% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova

3505 20 30 00

- - koji sadrže, po masi, 25% ili više ali ne preko 55% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova

3505 20 50 00

- - koji sadrže, po masi, 55% ili više ali ne preko 80% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova

3505 20 90 00

- - koji sadrže, po masi, 80% ili više skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova

3506

Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto-mase ne preko 1 kg:

3506 10 00 00

- Proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg
- Ostalo:

3506 91 00 00

- - sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tarifnih brojeva 3901 do 3913 ili na bazi kaučuka

3506 99 00 00

- - ostalo

3507

Enzimi; pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3507 10 00 00

- Sirište i njegovi koncentrati

3507 90

- Ostalo:

3507 90 30 00

- - lipoprotein lipaza; aspergilus alkalna proteaza

3507 90 90 00

- - ostalo

3601 00 00 00

Barut

3602 00 00 00

Pripremljeni eksplozivi, osim baruta

3606

Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz Glavu 36 Uredbe:

3606 10 00 00

- Tečna goriva ili gasovita goriva prevedena u tečno stanje, koja se upotrebljavaju za punjenje ili dopunjavanje upaljača za cigarete i sličnih upaljača, u sudovima zapremine ne preko 300 cm3

3606 90

- Ostalo:

3606 90 10 00

- - ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima

3606 90 90 00

- - ostalo

3707

Hemijski preparati za fotografske namene (osim lakova, lepkova, sredstava za lepljenje i sličnih preparata); nepomešani proizvodi za fotografsku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze ili pripremljeni za prodaju na malo u obliku gotovom za upotrebu:

3707 10 00 00

- Emulzije, osetljive na svetlost

3707 90

- Ostalo:

3707 90 20 00

- - razvijači i fiksiri

3707 90 90 00

- - ostalo

3801

Veštački grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; preparati na bazi grafita ili drugih vrsta ugljenika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:

3801 10 00 00

- Veštački grafit

3801 20

- Koloidni ili polukoloidni grafit:

3801 20 10 00

- - koloidni grafit u suspenziji u ulju; polukoloidni grafit

3801 20 90 00

- - ostalo

3802

Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo, uključujući upotrebljeno životinjsko crnilo:

3802 10 00 00

- Aktivni ugalj

3803 00

Tal-ulje, rafinisano ili nerafinisano:

3803 00 10 00

- Sirovo

3803 00 90 00

- Ostalo

3804 00 00

Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, nekoncentrovane ili koncentrovane, desaharifikovane ili hemijski tretirane, uključujući lignin-sulfonate, ali isključujući tal-ulje iz tarifnog broja 3803:

3804 00 00 10

- Koncentrovana sulfitna lužina

3804 00 00 90

- Ostalo

3805

Smolni drvni ili sulfatni terpentin i ostala terpenska ulja dobijena destilacijom ili drugim postupkom od četinarskog drveta; sirovi dipenten; sulfitni terpentin i ostali sirovi para-cimeni; borovo ulje koje sadrži alfa-terpineol kao glavni sastojak:

3805 10

- Smolna, drvna ili sulfatna terpentinska ulja:

3805 10 10 00

- - smolni terpentin

3805 10 30 00

- - terpentin od drveta

3805 10 90 00

- - sulfatni terpentin

3805 90

- Ostalo:

3805 90 10 00

- - borovo ulje

3805 90 90 00

- - ostalo

3806

Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i kolofonijumska ulja; tečne smole:

3806 10 00 00

- Kolofonijum i smolne kiseline

3806 20 00 00

- Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata kolofonijuma ili smolnih kiselina, osim soli adicionih jedinjenja kolofonijuma

3806 30 00 00

- Smolni estri

3806 90 00 00

- Ostalo

3807 00

Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola:

3807 00 10 00

- Katran od drveta

3807 00 90 00

- Ostalo

3808 **2

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (ne primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartije za ubijanje muva):

3808 50 00**

- Roba navedena u Napomeni 1. za tarifni podbroj Glave 38 Uredbe:

3808 50 00 10**

- - insekticidi; herbicidi; dezinfektanti

3808 50 00 20**

- - sredstva protiv klijanja i sredstva za regulaciju rasta biljaka

3808 50 00 90**

- - ostalo
- Ostalo:

3808 91**

- - insekticidi:

3808 91 10 00**

- - - na bazi piretroida

3808 91 20 00**

- - - na bazi hlorovanih ugljovodonika

3808 91 30 00**

- - - na bazi karbamata

3808 91 40 00**

- - - na bazi organo-fosfornih jedinjenja

3808 91 90 00**

- - - ostalo

3808 92**

- - fungicidi:
- - - neorganski:

3808 92 10 00**

- - - - preparati na bazi jedinjenja bakra

3808 92 20 00**

- - - - ostalo
- - - ostalo:

3808 92 30 00**

- - - - na bazi ditiokarbamata

3808 92 40 00**

- - - - na bazi benzimidazola

3808 92 50 00**

- - - - na bazi diazola ili triazola

3808 92 60 00**

- - - - na bazi diazina ili morfolina

3808 92 90 00**

- - - - ostalo

3808 93**

- - herbicidi, sredstva protiv klijanja i sredstva za regulisanje rasta biljaka:
- - - herbicidi:

3808 93 11 00**

- - - - na bazi fenoksi-fitohormona

3808 93 13 00**

- - - - na bazi triazina

3808 93 15 00**

- - - - na bazi amida

3808 93 17 00**

- - - - na bazi karbamata

3808 93 21 00**

- - - - na bazi dinitroanilin derivata

3808 93 23 00**

- - - - na bazi derivata uree, uracila ili sulfoniluree

3808 93 27 00**

- - - - ostalo

3808 93 30 00**

- - - sredstva protiv klijanja

3808 93 90 00**

- - - sredstva za regulaciju rasta biljaka

3808 94**

- - dezinfektanti:

3808 94 10 00**

- - - na bazi kvaternarnih amonijumovih soli

3808 94 20 00**

- - - na bazi halogenovanih jedinjenja

3808 94 90 00**

- - - ostalo

3808 99**

- - ostalo:

3808 99 10 00**

- - - rodenticidi

3808 99 90 00**

- - - ostalo

3809

Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože ili sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3809 10

- Na bazi skrobnih materija:

3809 10 10 00

- - koji sadrže, po masi, ovih supstanci manje od 55%

3809 10 30 00

- - koji sadrže, po masi, ovih supstanci 55%, ili više, ali ne preko 70%

3809 10 50 00

- - koji sadrže, po masi, ovih supstanci 70%, ili više, ali ne preko 83%

3809 10 90 00

- - koji sadrže, po masi, ovih supstanci 83% ili više
- Ostalo:

3809 91 00 00

- - koji se upotrebljavaju u tekstilnoj ili sličnoj industriji

3809 92 00 00

- - koji se upotrebljavaju u industriji hartije ili sličnoj industriji

3809 93 00 00

- - koji se upotrebljavaju u industriji kože ili sličnoj industriji

3810

Preparati za nagrizanje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za meko ili tvrdo lemljenje ili zavarivanje; praškovi i paste za meko i tvrdo lemljenje ili zavarivanje, koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje:

3810 10 00 00

- Preparati za nagrizanje metalnih površina; praškovi i paste koji se sastoje od metala ili drugih materijala, za lemljenje ili zavarivanje

3810 90

- Ostalo:

3810 90 10 00

- - preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

3810 90 90 00

- - ostalo

3811

Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:
- Preparati protiv detonacije:

3811 11

- - na bazi jedinjenja olova:

3811 11 10 00

- - - na bazi tetraetil olova

3811 11 90 00

- - - ostalo

3811 19 00 00

- - ostali
- Aditivi za ulja za podmazivanje:

3811 21 00 00

- - koji sadrže ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

3811 29 00 00

- - ostali

3811 90 00 00

- Ostalo

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase:

3812 10 00 00

- Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu

3812 20

- Složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase:

3812 20 10 00

- - reakciona mešavina, koja sadrži benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,2,-dimetilpropil ftalat i benzil 3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentil ftalat

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin