O registru hemikalijaYüklə 0,98 Mb.
səhifə13/14
tarix28.04.2017
ölçüsü0,98 Mb.
#15929
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

3907 10 00 00

- Poliacetali

3907 20

- Ostali polietri:
- - polietar alkoholi:

3907 20 11 00

- - - polietilen glikoli

3907 20 20 00

- - - ostalo
- - ostalo:

3907 20 91 00

- - - kopolimer 1-hloro-2,3-epoksipropan sa etilen oksidom

3907 20 99 00

- - - ostalo

3907 30 00 00

- Epoksidne smole

3907 40 00 00

- Polikarbonati

3907 50 00 00

- Alkidne smole

3907 60

- Poli(etilen tereftalat):

3907 60 20 00

- - sa viskozitetnim brojem 78 ml/g ili većim

3907 60 80 00

- - ostalo

3907 70 00 00

- Poli(mlečna kiselina)
- Ostali poliestri:

3907 91

- - nezasićeni:

3907 91 10 00

- - - tečni

3907 91 90 00

- - - ostalo

3907 99

- - ostalo:

3907 99 10 00

- - - poli(etilen naftalin-2,6-dikarboksilat)

3907 99 90 00

- - - ostalo

3908

Poliamidi u primarnim oblicima:

3908 10 00 00

- Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ili -6,12

3908 90 00 00

- Ostali

3909

Amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima:

3909 10 00 00

- Urea smole; tiourea smole

3909 20 00 00

- Melaminske smole

3909 30 00 00

- Ostale amino smole

3909 40 00 00

- Fenolne smole

3909 50

- Poliuretani:

3909 50 10 00

- - poliuretani od 2,2’ -(terc-butilimino)dietanola i 4,4’-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 50% ili više polimera

3909 50 90 00

- - ostalo

3910 00 00 00

Silikoni u primarnim oblicima

3911

Smole od nafte, kumaron - inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni i ostali proizvodi navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 39 Uredbe, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:

3911 10 00 00

- Smole od nafte, kumaron, inden ili kumaron- inden smole i politerpeni

3911 90

- Ostalo:
- - polimerizacioni proizvodi dobijeni kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovani ili nemodifikovani:

3911 90 11 00

- - - poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4- fenilenoksi-1,4- fenilenizopropiliden-1,4- fenilen), u nekom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe

3911 90 13 00

- - - poli(tio-1,4-fenilen)

3911 90 19 00

- - - ostalo
- - ostalo:

3911 90 92 00

- - - kopolimer p-krezola i divinilbenzena, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 50% ili više polimera; hidrogenizovani kopolimeri viniltoluena i α- metilstirena

3911 90 99 00

- - - ostalo

3912

Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:
- Celulozni acetati:

3912 11 00 00

- - neplastifikovani

3912 12 00 00

- - plastifikovani

3912 20

- Nitrati celuloze (uključujući kolodione):
- - neplastifikovani:

3912 20 11 00

- - - kolodioni i celoidini

3912 20 19 00

- - - ostalo

3912 20 90 00

- - plastifikovani
- Celulozni etri:

3912 31 00 00

- - karboksimetilceluloza i njene soli

3912 39

- - ostalo:

3912 39 20 00

- - - hidroksipropil celuloza

3912 39 85 00

- - - ostalo

3912 90

- Ostalo:

3912 90 10 00

- - celulozni estri

3912 90 90 00

- - ostalo

3913

Prirodni polimeri (na primer, alginska kiselina) i modifikovani prirodni polimeri (na primer: očvrsnute belančevine, hemijski derivati prirodnog kaučuka), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:

3913 10 00 00

- Alginska kiselina, njene soli i estri

3913 90 00 00

- Ostalo

3914 00 00 00

Izmenjivači jona na bazi polimera iz tarifnih brojeva 3901 do 3913, u primarnim oblicima

4001

Prirodni kaučuk, balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:

4001 10 00 00

- Lateks od prirodnog kaučuka, predvulkanizovan ili ne
- Prirodni kaučuk u ostalim oblicima:

4001 21 00 00

- - dimljeni kaučuk u obliku listova

4001 22 00 00

- - prirodni kaučuk, tehnički specifikovan (TSNR)

4001 29 00 00

- - ostali

4001 30 00 00

- Balata, guta-perka, gvajala, čikl i slične prirodne gume

4002

Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; mešavine bilo kog proizvoda iz tarifnog broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tarifnog broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:
- Stiren-butadien kaučuk (SBR); karboksilovani stiren-butadien kaučuk (XSBR):

4002 11 00 00

- - lateks

4002 19

- - ostalo:

4002 19 10 00

- - - stiren-butadien kaučuk dobijen polimerizacijom iz emulzije (E-SBR), u balama

4002 19 20 00

- - - stiren-butadien-stiren blok kopolimeri dobijeni polimerizacijom iz rastvora (SBS, termoplastični elastomeri), u granulama, mrvicama ili prahu

4002 19 30 00

- - - stiren-butadien kaučuk dobijen polimerizacijom iz rastvora (S-SBR), u balama

4002 19 90 00

- - - ostalo

4002 20 00 00

- Butadien kaučuk (BR)
- Izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR); halo-izobutilen-izopren kaučuk (CIIR ili BIIR):

4002 31 00 00

- - izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR)

4002 39 00 00

- - ostalo
- Hloropren (hlorbutadien) kaučuk (CR):

4002 41 00 00

- - lateks

4002 49 00 00

- - ostalo
- Akrilonitril-butadien kaučuk (NBR):

4002 51 00 00

- - lateks

4002 59 00 00

- - ostalo

4002 60 00 00

- Izopren kaučuk (IR)

4002 70 00 00

- Etilen-propilendien nekonjugovani kaučuk (EPDM)

4002 80 00 00

- Mešavine proizvoda iz tarifnog broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tarifnog broja
- Ostalo:

4002 91 00 00

- - lateks

4002 99

- - ostalo:

4002 99 10 00

- - - proizvodi modifikovani inkorporacijom plastičnih masa

4002 99 90 00

- - - ostalo

4005

Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:

4005 10 00 00

- Mešavine sa čađi ili silicijumdioksidom

4005 20 00 00

- Rastvori; disperzije, osim onih iz tarifnog podbroja 4005 10

6812

Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tarifnog broja 6811 ili 6813:
- Ostalo:

6812 99

- - ostalo:

6812 99 10 00

- - - prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata

6812 99 90 00

- - - ostalo

7502

Sirovi nikl:

7502 10 00 00

- Nelegirani nikl

7502 20 00 00

- Legure nikla

7504 00 00 00

Prah i ljuspice od nikla

7804

Ploče, limovi, trake i folije, od olova; prah i ljuspice, od olova:

7804 20 00 00

- Prah i ljuspice

7903

Prašina, prah i ljuspice od cinka:

7903 10 00 00

- Prašina od cinka

7903 90 00 00

- Ostalo

8107

Kadmijum i proizvodi od kadmijuma; uključujući otpatke i ostatke:

8107 20 00 00

- Sirovi kadmijum; prah
1

* - Osim onih koji se nalaze na listi supstanci koje oštećuju ozonski omotač navedenih u Uredbi o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 22/10), u Prilogu 1. Lista kontrolisanih supstanci

2

** - U Registar hemikalija se upisuju samo premiksi.

Prilog 2.

SPISAK ŠIFARA ZA KATEGORIJU KORIŠĆENJA

Šifra

Tekst
Absorbenti i adsorbenti

A 05100

Materijali za filtraciju - hemikalije i proizvodi koji zahvaljujući fizičkoj strukturi svoje površine imaju sposobnost zadržavanja čestica određenih dimenzija (filteri)

A 05200

Filtracioni medijumi - hemikalije i proizvodi koji zbog specifičnih svojstava površine imaju sposobnost da adsorbuju određene hemikalije/čestice

A 05250

Jonski izmenjivači

A 05300

Proizvodi za prečišćavanje vazduha i uklanjanje neprijatnih mirisa (nisu filteri)

A 05400

Ostali absorbenti i adsorbenti
Sredstva protiv stvaranja naslaga - hemikalije i proizvodi koji sprečavaju formiranje kamenca i drugih vrsta naslaga na površinama

A 20100

Sredstva protiv stvaranja naslaga
Sredstva za sprečavanje bojenja - hemikalije i proizvodi koji se u procesu bojenja nanose na deo površine da bi sprečili njeno bojenje

A 25100

Sredstva za sprečavanje bojenja
Sredstva protiv smrzavanja - hemikalije i proizvodi koji sprečavaju nastajanje leda, odnosno sprečavaju prelazak tečnosti u čvrsto stanje na temperaturi nižoj od tačke mržnjenja

A 40100

Sredstva za odleđivanje

A 40200

Sredstva za snižavanje tačke mržnjenja

A 40300

Ostala sredstva protiv smrzavanja (antifriz)
Sredstva protiv zgrušavanja - hemikalije i proizvodi koji sprečavaju stvaranje ugrušaka

A 45100

Sredstva protiv zgrušavanja
Sredstva za sprečavanje prijanjanja/ lepljenja (anti-adhezivna sredstva)

A 50100

Sredstva protiv slepljivanja (anti-adhezivna sredstva)
Sredstva za uklanjanje statičkog elektriciteta (anti-statik sredstva) - hemikalije i proizvodi koji sprečavaju nastajanje ili uklanjaju statički elektricitet

A 55100

Sredstva za uklanjanje statičkog elektriciteta
Sredstva koja se koriste za završnu obradu tekstila

A 60100

Sredstva za završnu obradu tekstila (glačanje, doterivanje)
Biocidi - pesticidi koji se ne primenjuju u poljoprivredi, odnosno za zaštitu bilja

B 15110

Biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi (PT 1)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za održavanje lične higijene ljudi.

B 15120

Dezinficijensi i drugi biocidni proizvodi koji se koriste u domaćinstvu i u javnim objektima (PT 2)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima uključujući i bolnice, za dezinfekciju vazduha, površina, materijala, opreme i nameštaja koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje.
U ovu vrstu spadaju i biocidni proizvodi koji se koriste kao algacidi.
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se, između ostalog, u bazenima, akvarijumima, vodi za kupanje i druge svrhe; u klima-uređajima, za zidove i podove u zdravstvenim i drugim ustanovama, hemijske toalete, otpadne vode, bolnički otpad, zemljište i druge podloge (na igralištima).

B 15130

Biocidni proizvodi za higijenu u veterini (PT 3)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za održavanje higijene u veterini, uključujući proizvode koji se koriste u prostorima u kojima se životinje drže, čuvaju ili transportuju.

B 15140

Dezinficijensi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje (PT 4)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za dezinfekciju opreme, ambalaže, pribora za jelo, površina ili cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom ili pićem (uključujući vodu za piće) u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili potrošnje.

B 15142

Sanitarna sredstva za toalete

B 15150

Dezinficijensi za vodu za piće (PT 5)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za dezinfekciju vode za piće za ljude i životinje.

B 15310

Konzervansi za zaštitu gotovih proizvoda (PT 6)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu gotovih proizvoda (osim hrane za ljude i životinje) dok su u originalnoj ambalaži, od štetnog delovanja mikroorganizama, kako bi se očuvao kvalitet proizvoda do naznačenog roka upotrebe.

B 15315

Konzervansi za zaštitu drveta (PT 8)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu drveta, od momenta njegovog dopremanja u strugaru uključujući i samu obradu drveta u strugari, ili proizvoda od drveta, od organizama koji uništavaju ili oštećuju drvo.
U ovu vrstu biocidnih proizvoda spadaju i preventivni i kurativni biocidni proizvodi (biocidni proizvodi koji sprečavaju, odnosno uklanjaju nastala oštećenja).

B 15320

Konzervansi za zaštitu filmova (PT 7)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu filmova ili premaza od štetnog delovanja mikroorganizama, kako bi se očuvale početne osobine površine materijala ili predmeta kao što su boje, plastika, zaptivna sredstva, zidne tapete, papir i umetnička dela.

B 15330

Konzervansi za zaštitu vlakna, kože, gume i polimernih materijala (PT 9)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu vlaknastih ili polimernih materijala, kao što su proizvodi od kože, gume, papira ili tekstila, kao i same gume od štetnog delovanja mikroorganizama.

B 15340

Konzervansi za zaštitu u građevinarstvu (PT 10)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu i naknadni tretman građevinskih ili drugih konstrukcionih materijala, izuzev drveta, od štetnog delovanja mikroorganizama i algi.

B 15350

Konzervansi za zaštitu tečnosti u rashladnim i procesnim sistemima (PT 11)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu vode ili drugih tečnosti koje se koriste u rashladnim i procesnim sistemima, od štetnog delovanja organizama kao što su mikroorganizmi, alge i školjke.
Ova vrsta biocidnih proizvoda ne uključuje dezificijense za vodu za piće.

B 15360

Slimicidi (PT 12)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za sprečavanje ili suzbijanje razvoja sluzi na materijalima, opremi i predmetima koji se koriste u industrijskim procesima, npr. na drvenoj ili papirnoj pulpi ili poroznom peščanom sloju koji se koristi pri ekstrakciji nafte.

B 15370

Konzervansi za zaštitu fluida koji se koriste pri obradi metala (PT 13)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu fluida koji se koriste pri obradi metala od štetnog delovanja mikroorganizama.

B 15510

Rodenticidi (PT 14)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje miševa, pacova i drugih glodara.

B 15520

Avicidi (PT 15)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje ptica.

B 15530

Moluskocidi (PT16)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje mekušaca.

B 15540

Piscicidi (PT 17)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje riba. U ovu vrstu biocidnih proizvoda ne spadaju proizvodi koji se koriste za lečenje bolesti riba.

B 15550

Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje ostalih zglavkara (PT 18)

B 15560

Repelenti i atraktanti (PT 19)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje štetnih organizama (beskičmenjaka kao što su buve i kičmenjaka kao što su ptice) odbijanjem ili privlačenjem. U ovu vrstu biocidnih proizvoda spadaju proizvodi koji se direktno ili indirektno koriste za ličnu higijenu ljudi ili za higijenu u veterini.

B 15710

Konzervansi za hranu ili hranu za životinje (PT 20)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za zaštitu hrane ili hrane za životinje od štetnih organizama.

B 15720

Sredstva za suzbijanje obrastanja (eng. antifauling proizvodi) (PT 21)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje razvoja i nastanjivanja nepoželjnih organizama (mikroorganizama i složenijih biljnih ili životinjskih vrsta) na čamcima, opremi i predmetima koji se koriste u vodi.

B 15730

Tečnosti za balsamovanje i prepariranje (PT 22)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za dezinfekciju i zaštitu ljudskih ili životinjskih leševa i njihovih delova.

B15740

Proizvodi za suzbijanje drugih kičmenjaka (PT 23)
Ova vrsta biocidnih proizvoda koristi se za suzbijanje drugih štetočina koje se ne mogu suzbiti drugim vrstama biocidnih proizvoda.
Sredstva za zaštitu bilja - pesticidi za primenu u poljoprivredi

B 16110

Insekticidi

B 16120

Fungicidi

B 16130

Herbicidi (sredstva protiv korova)

B 16140

Inhibitori rasta

B 16150

Sredstva za dezinfekciju zemljišta za gajenje bilja

B 16190

Ostala sredstva za zaštitu bilja
Proizvodi za održavanje automobila - kozmetička sredstva za održavanje automobila i sredstva za ostale upotrebe koje nisu opisane ni na jednom drugom mestu

B 18100

Proizvodi za održavanje automobila
Vezivna sredstva - hemikalije i proizvodi koji imaju ulogu da vežu pojedinačne elemente u proizvodu

B 20100

Vezivna sredstva za boje, lepkove itd.

B 20200

Vezivna sredstva za pesak za modelovanje

B 20300

Ostala vezivna sredstva
Sredstva za izbeljivanje - hemikalije i proizvodi koji uklanjaju ili smanjuju intenzitet boje (osim za kozmetičko, fotografsko ili optičko izbeljivanje)

B 25200

Sredstva za izbeljivanje tekstila

B 25300

Ostala sredstva za izbeljivanje
Sredstva za peskarenje - hemikalije i proizvodi koji se u obliku čestica izduvavaju na površinu i vrše njeno poliranje/brušenje

B 30100

Sredstva za peskarenje
Plastifikatori - sredstva za omekšavanje materijala

B 35100

Plastifikatori za plastiku, gumu, boje i lepkove

B 35200

Ostali plastifikatori
Retarderi plamena - sredstva koja inhibiraju ili sprečavaju širenje plamena - hemikalije i proizvodi koji se dodaju kao aditivi ili površinskim tretmanom čine proizvod manje zapaljivim

B 45100

Retarderi plamena
Napomena: za nezapaljive boje i lakove koristiti odgovarajuću šifru za boje i lakove
Sredstva za gašenje požara - hemikalije i proizvodi koji se koriste za gašenje požara

B 50100

Sredstva za gašenje požara
Goriva - hemikalije i proizvodi koji se koriste za zagrevanje ili kao gorivo za motorna vozila uključujući automobile i plovne objekte

B 55100

Motorna goriva

B 55150

Gas za paljenje

B 55200

Goriva za grejanje

B 55250

Tečnost za paljenje

B 55300

Ostala goriva
Aditivi za gorivo - hemikalije i proizvodi koji se dodaju gorivu u cilju poboljšanja njegove efikasnosti.

B 60100

Sredstva protiv "detonacija" motora (sredstva za bolji rad motora)

B 60200

Ostali aditivi za gorivo
Inhibitori taloženja (inhibitori precipitacije) - hemikalije i proizvodi koji se dodaju da bi se sprečilo taloženje ili kristalizacija

B 65100

Inhibitori taloženja (inhibitori percipitacije)
Sredstva za denaturaciju - hemikalije i proizvodi koji menjaju svojstva hemikalije/proizvoda, na primer dovode do promene ukusa, između ostalog se koriste za denaturaciju alkohola kako bi se onemogućila njihova upotreba za piće

D 05100

Sredstva za denaturaciju
Propelanti - hemikalije i proizvodi koji služe kao potisni gas u posudama pod pritiskom (npr. potisni gas za aerosolne raspršivače)

D15100

Propelanti
Mirisi - hemikalije i proizvodi koji se koriste za promenu mirisa proizvoda (ne uključuje kozmetičke proizvode)

D 20100

Industrijski parfemi

D 20200

Dezodoransi - ostale hemikalije i proizvodi koji se ne smatraju kozmetičkim proizvodima

D 20300

Ostali mirisi
Stomatološki proizvodi

D 25100

Stomatološki proizvodi
Ekspanderi-hemikalije i proizvodi koji imaju osobinu da se kontrolisano šire t.j. povećavaju površinu/zapreminu pod određenim okolnostima

E 03100

Sredstva koja ekspandiraju
Sredstva za ekstrakciju - hemikalije i proizvodi koji se koriste za ekstrakciju određenog dela smeše

E 05100

Sredstva za ekstrakciju
Električni i elektromehanički materijali

E 07100

Poluprovodnici

E 07200

Kolektori i materijali za kolektore

E 07300

Provodnici

E 07400

Izolatori (dielektrični materijali)

E 07500

Transformatori i materijali za transformatore

E 07900

Ostali električni i elektromehanički materijali
Elektroliti

E 10100

Elektroliti
Inhibitori emulzije - hemikalije i proizvodi koji sprečavaju nastajanje emulzije

E 15100

Inhibitori emulzije
Aditivi za maziva (lubrikante) koji se koriste u procesima pod ekstremnim pritiskom (EP aditivi)

E 20100

EP aditivi
Sredstva za bojenje

F 05100

Pigmenti za glaziranje, emajle i staklo

F 05110

Pigmenti za boje i štamparske boje

F 05250

Pigmenti u obliku paste

F 05400

Regeneratori boja

F 05990

Ostala sredstva za bojenje
Sredstva za fiksiranje/ učvršćivanje - hemikalije i proizvodi koji fiksiraju hemikalije/čestice za površinu i vlakna (nisu foto-hemikalije), npr. sprej koji se koristi za fiksiranje grafitnih crteža

F 10100

Fiksiri

F 10300

Sredstva za fiksiranje fotokopija

F 10400

Sredstva za fiksiranje ofset ploča

F 10700

Ostala sredstva za fiksiranje
Sredstva za premaze

F 12100

Sredstva za premaze
Sredstva za flotaciju - hemikalije i proizvodi koji povećavaju sposobnost čestica da plutaju u tečnosti i omogućavaju razdvajanje čestica od tečnosti

F 15100

Sredstva za flotaciju
Sredstva koja se koriste kao topitelji pri livenju (pomažu spajanje minerala, sprečavaju nastajanje oksida) - fluks sredstva

F 20100

Topitelji (fluks-sredstva)
Hemikalije za fotografsku namenu

F 32100

Sredstva za izbeljivanje fotografskih filmova

F 32150

Toneri za fotografski papir

F 32200

Fiksir za fotografske filmove

F 32300

Razvijači za fotografske filmove

F 32400

Učvršćivači za filmove

F 32600

Fotografske emulzije

F 32800

Sredstva za zaustavljanje procesa razvijanja

F 32900

Hemikalije za retuširanje

F 32990

Ostale fotografske hemikalije
Razvijači - hemikalije i proizvodi koji se koriste za razvijanje slika, ali ne i fotografskih filmova

F 35200

Razvijači za fotokopije

F 35300

Razvijači za ofset štampu

F 35400

Ostali razvijači
Sredstva za povećavanje trenja - hemikalije i proizvodi koji se koriste za povećanje trenja (npr. za izradu kočionih pločica)

F 40100

Sredstva za povećanje trenja
Punioci (za boje, tekstil, plastiku itd.)

F 45100

Punioci - učvršćivači

F 45200

Punila - ekstenderi

F 45300

Ostali punioci
Sredstva za taloženje - hemikalije i proizvodi koji se koriste za započinjanje /povećavanje taloženja hemikalija/čestica

F 50100

Hemikalije za taloženje

F 50150

Inicijatori zgure

F 50200

Polielektroliti

F 50300

Ostala sredstva za taloženje
Galvansko-tehnička sredstva za nanošenje metalnih prevlaka

G 05100

Soli za galvanska kupatila

G 05200

Aditivi za galvaniziranje

G 05300

Sredstva za nanošenje metalnih prevlaka toplim postupcima

G 05400

Ostala sredstva za nanošenje metalnih prevlaka
Sredstva za štavljenje - hemikalije i proizvodi koji se koriste za preradu sirove kože

G 10100

Sredstva za uklanjanje dlake

G 10200

Sredstva za štavljenje - sredstva za omekšavanje sirove kože nakon uklanjanja dlake

G 10300

Sredstva za štavljenje nakon uklanjanja dlake spaljivanjem - sredstva za omekšavanje sirove kože nakon uklanjanja dlake spaljivanjem

G 10400

Sredstva koja se koriste za tretman kože nakon štavljenja

G 10990

Ostala sredstva za štavljenje
Sredstva za sjaj

G 12300

Sredstva koja se koriste za uglačavanje i pojačavanje sjaja površina (papira, gume, plastičnih folija)

G 12900

Ostala sredstva za sjaj
Materijali za glaziranje, emajliranje itd.

G 15100

Emajl

G 15200

Materijali za glazure

G 15300

Ostali relevantni premazi
Materijali za podove bez spojeva

G 30100

Podovi bez spojeva

G 30200

Ostali materijali za oblaganje podova
Materijali za gumiranje - hemikalije i proizvodi koji se koriste za gumiranje površina

G 35100

Materijali za gumiranje
Đubriva

G 40100

Đubriva
Hidraulični fluidi

H 10100

Hidraulični fluidi, hidraulična ulja
Očvršćivači

H 15100

Očvršćivači betona

H 15400

Očvršćivači plastike

H 15500

Ostali očvršćivači
Sredstva za impregnaciju - hemikalije i proizvodi koji se koriste za zaštitu od vlage, buđi itd.

I 05100

Sredstva za impregnaciju kože

I 05200

Sredstva za impregnaciju papira

I 05300

Sredstva za impregnaciju tekstila

I 05400

Sredstva za impregnaciju drveta, sredstva za zaštitu drveta
Napomena: ukoliko je moguće, koristi šifru za biocide B 15315

I 05450

Sredstvo za impregnaciju mreža za ribolov
Napomena: ukoliko je moguće, koristi šifru za biocide B 15560

I 05500

Ostala sredstva za impregniranje
Izolacioni materijali - hemikalije i proizvodi koji se koriste kao zaštita od buke, hladnoće, elektriciteta, prašine itd.

I 15100

Materijali za prevenciju požara

I 15200

Ostali termoizolacioni materijali

I 15300

Elektroizolacioni materijali

I 15400

Materijali za zvučnu izolaciju

I 15500

Materijali za svetlosnu izolaciju

I 15600

Ostali izolacioni materijali
Sredstva za koagulaciju (zgrušavanje)

K 15100

Sredstva za koagulaciju (zgrušavanje)
Helatna sredstva - sredstva za stvaranje helatnih kompleksnih jedinjenja

K 20100

Sredstva za stvaranje helatnih kompleksnih jedinjenja
Sredstva protiv kondenzacije

K 25100

Sredstva protiv zamagljivanja

K 25200

Sredstva za uklanjanje kondenzata

K 25300

Ostala sredstva protiv kondenzacije
Građevinski materijali

K 35100

Cement/beton/malter

K 35120

Vatrostalni cement

K 35200

Plastični građevinski materijali

K 35300

Čelični građevinski materijali

K 35500

Materijali za izgradnju puteva

K 35900

Ostali građevinski materijali
Kontaktori (električni)

K 40100

Kontaktori (električni)
Korektori - hemikalije i proizvodi koji se nanose na površinu materijala, na primer na papir, da pokriju napisani tekst

K 45100

Lakovi za korekciju (za kancelarijske potrebe)

K 45200

Lakovi za korekciju (za štamparske ploče)

K 45400

Tečnost za brisanje

K 45500

Gumica za brisanje

K 45600

Ostali korektori
Kozmetička sredstva

K 52980

Ostali proizvodi za održavanje usta i zuba
Rashladna sredstva (osim onih koja se koriste za obradu metala)

K 55100

Rashladna sredstva
Rashladna sredstva koja se koriste pri obradi metala

K 60100

Ulja koja se koriste prilikom bušenja metala

K 60140

Ulja koja se koriste prilikom sečenja metala

K 60150

Ulja koja se koriste za fino brušenje - honing (pri izradi naročito oštrih sečiva/ivica)

K 60160

Maziva za čišćenje površine metala

K 60200

Rashladna sredstva za brušenje metala

K 60250

Ostali fluidi za uklanjanje metala

K 60300

Ulja koja se koriste pri glodanju metala

K 60350

Ostali fluidi za oblikovanje metala

K 60400

Ulja koja se koriste pri probijanju metala

K 60450

Ostali fluidi za sečenje metala

K 60500

Ostali fluidi za sečenje
Laboratorijske hemikalije

L 05100

Reagensi

L 05200

Indikatori (npr. pH indikatori)

L 05250

Hranljive podloge

L 05300

Ostale laboratorijske hemikalije
Sredstva za lemljenje

L 15100

Topitelji za lemljenje - fluks sredstva za lemljenje (hemikalije i proizvodi koji se koriste za olakšavanje spajanja metala i sprečavanje nastajanja oksida na površini za lemljenje)

L 15200

Metali za lemljenje

L 15990

Ostala sredstva za lemljenje
Farmaceutski proizvodi

L 20050

Farmaceutski proizvodi koji se koriste u veterini

L 20080

Anestezije
Aditivi za boje i lakove

M 08100

Aditivi za boje i lakove, na drugom mestu nepomenuti.
Napomena: pigmenti se ne klasifikuju u okviru ove šifre
Sredstva za skidanje boja i lakova

M 10100

Sredstva za skidanje štamparskih boja

M 10200

Sredstva za skidanje grafita

M 10300

Sredstva za skidanje boja i lakova
Sredstva za površinski tretman metalnih površina

M 15100

Sredstva za nagrizanje metalnih površina

M 15200

Negalvanske prevlake za metalne površine (npr. hromatizacija, fosfatizacija)

M 15300

Sredstva za povećanje tvrdoće površine metala

M 15400

Sredstva za uklanjanje i konverziju površinske korozije

M 15500

Ostala sredstva za površinski tretman metala
Rastvarači

O 15100

Rastvarači
Surfaktanti (površinski aktivna sredstva)

O 25100

Sredstva za kvašenje

O 25200

Sredstva za dispergovanje (nosači)

O 25300

Emulgatori

O 25400

Anti-penušavci i sredstva za smanjenje pene

O 25500

Ostala površinski aktivna sredstva
Sredstva za površinski tretman papira, kartona i ostalih nemetala

O 27100

Sredstva za površinski tretman papira

O 27200

Sredstva za nagrizanje u elektronskoj industriji

O 27300

Sredstva za nagrizanje stakla

O 27900

Ostale hemikalije i proizvodi za površinski tretman nemetala
Crni ugljeni pigment (nastaje nepotpunim sagorevanjem tečnih i gasovitih ugljovodonika) koji se koristi kao punioc u proizvodnji gume

O 30100

Crni ugljeni pigment
Oksidaciona sredstva

O 40100

Sredstva za bruniranje

O 40200

Ostala oksidaciona sredstva
Podloške i zaptivci

P 01200

Za oblaganje ležajeva

P 01300

Zaptivci (nespecificirani)

P 01400

Zaptivci za motore sa unutrašnjim sagorevanjem

P 01600

Zaptivci za pumpe, mašine, kotlove itd.

P 01900

Ostali zaptivci
Sredstva za regulisanje pH vrednosti

P 05100

Sredstva za regulisanje pH vrednosti
Sredstva za poliranje

P 10050

Sredstva za poliranje gumenih materijala

P 10100

Sredstva za poliranje lakova (vosak za automobile)

P 10150

Sredstva za poliranje kože (uključujući sredstva za poliranje cipela)

P 10200

Sredstva za poliranje metala

P 10400

Sredstva za poliranje nameštaja

P 10450

Sredstva za poliranje plastičnih materijala

P 10500

Vosak i ostali preparati za poliranje podova

P 10990

Ostali preparati za poliranje
Regulatori procesa (regulatori sinteze)

P 15100

Ubrzivači

P 15200

Aktivatori

P 15300

Usporivači reakcije

P 15400

Ostali inhibitori

P 15500

Katalizatori

P 15900

Regulatori procesa
Radioaktivni materijali

R 03100

Radioaktivni materijali
Redukciona sredstva

R 05100

Redukciona sredstva
Sredstva za čišćenje/pranje

R 10100

Sredstva za uklanjanje masnoće - odmašćivači (sredstva za uklanjanje masnoće "na hladno", sredstva za uklanjanje voska, sredstva za uklanjanje politure)

R 10130

Sredstva za čišćenje odvoda

R 10150

Osnovna sredstva za čišćenje/pranje (sredstva za pranje podova i osnovno čišćenje uključujući i koncentrate)

R 10160

Šamponi za pranje automobila

R 10250

Sredstva za pranje stakla i prozora

R 10330

Sredstva za čišćenje/pranje pod visokim pritiskom

R 10340

Anti-inkrustatori (sredstva za uklanjanje skorele prljavštine)

R 10350

Sredstva za uklanjanje kamenca (soli kalcijuma)

R 10370

Sredstva za mašinsko pranje/čišćenje sudova

R 10400

Sredstva za ručno pranje/čišćenje sudova

R 10450

Sredstva za čišćenje šporeta i roštilja

R 10500

Sredstva za uklanjanje fleka

R 10600

Sredstva za pranje/čišćenje na bazi pene

R 10700

sredstva za pranje vetrobranskog stakla

R 10800

Detergenti za pranje tepiha

R 10970

Sredstva za pranje tekstila (detergenti)

R 10980

Optički izbeljivači

R 10990

Ostala sredstva za pranje/čišćenje
Indikatori pukotina - hemikalije i proizvodi koji se koriste radi indikacije curenja (penetranti)

R 15100

Indikatori pukotina
Inhibitori korozije metala

R 20100

Materijal koji se koristi za antikorozivnu zaštitu donjih delova automobila

R 20200

Inhibitori korozije metala

R 20900

Ostali antikorozivni materijali
Sirovine i međuproizvodi

R 30200

Sirovine za proizvodnju stakla i keramike

R 30300

Sirovine za proizvodnju proizvoda od gume

R 30400

Sirovine za proizvodnju poluprovodnika

R 30500

Sirovine za proizvodnju kozmetičkih proizvoda itd.

R 30600

Sirovine za proizvodnju medikamenta/lekova

R 30700

Sirovine za proizvodnju metala

R 30800

Sirovine za proizvodnju plastike

R 30900

Sirovine za proizvodnju papira

R 30990

Ostale sirovine
Sredstva za sanaciju - hemikalije i proizvodi koji se koriste za uklanjanje tečnog i ostalog materijala u slučaju akcidentnog prosipanja

S 05150

Sredstva za sanaciju u slučaju izlivanja (prosipanja) nafte/ulja

S 05200

Ostala sredstva za sanaciju
Sredstva za pojačavanje osetljivosti

S 07100

Sredstva za pojačavanje osetljivosti na svetlost koja se koriste pri fotokopiranju

S 07200

Sredstva za pojačavanje osetljivosti na svetlost koja se koriste pri serigrafiji

S 07900

Ostala sredstva za pojačavanje osetljivosti
Sredstva za pisanje

S 10100

Mastilo za pisanje

S 10200

Ribon trake

S 10300

Indigo papir

S 10400

Papir za samokopiranje

S 10500

Markeri na bazi alkohola (alkoholni flomasteri)

S 10600

Ostali materijali za pisanje
Penušavci - hemikalije ili proizvodi koje pospešuju/započinju proces penušanja u smeši

S 15100

Penušavci za čvrste materijale, plastiku, gumu itd.

S 15200

Penušavci za tečnosti
Sredstva za ispiranje

S 25100

Sredstva za ispiranje koja se koriste u mašinama za pranje posuđa

S 25500

Sredstva za ispiranje tekstila

S 25990

Ostala sredstva za ispiranje
Preparati za tretman muljeva

S 30100

Preparati za tretman muljeva
Abrazivi - hemikalije i proizvodi koji se koriste za površinsku obradu

S 35100

Abrazivi
Sredstva koja se koriste za lakše odvajanje kalupa

S 40100

Ulja i voskovi za šalovanje

S 40200

Sredstva za lakše odvajanje plastičnih odlivaka od kalupa

S 40300

Sredstva za lakše odvajanje metalnih odlivaka od kalupa

S 40400

Sredstva za lakše odvajanje odlivaka od kalupa napravljenih od peska

S 40500

Ostala sredstva protiv slepljivanja
Aditivi za hranu i hranu za životinje

S 42100

Pojačivači ukusa/arome

S 42200

Sredstva za silažu

S 42300

Nutrienti, uključujući i vitamine

S 42500

Zaslađivači

S 42600

Boja za hranu

S 42900

Ostali aditivi za hranu i hranu za životinje
Sredstva za podmazivanje (maziva - lubrikanti)

S 45110

Bazna ulja

S 45120

Maziva za kočnice

S 45150

Ulja za menjače

S 45170

Čvrsta maziva

S 45180

Motorna ulja

S 45200

Aditivi za smanjivanje trenja

S 45250

Aditivi za sredstva za podmazivanje

S 45300

Ostala maziva
Eksplozivi - hemikalije i proizvodi koji imaju eksplozivna svojstva, uključujući i pirotehničke efekte (vatromet)

S 50100

Barut

S 50200

Pirotehnički proizvodi

S 50900

Ostali eksplozivi
Stabilizatori

S 60100

Antioksidanti (anti-ozonanti)

S 60150

Anti-sikativi (sredstva koja sprečavaju sušenje)

S 60200

Ostali stabilizatori
Sredstva za izradu kalupa

S 65100

Sredstva za izradu kalupa
Sredstva za taloženje prašine

S 70100

Sredstva za taloženje prašine
Sredstva za zavarivanje

S 75100

Topitelji koji se koriste pri zavarivanju - fluks sredstva (hemikalije i proizvodi koji se koriste za snižavanje tačke topljenja pri zavarivanju)

S 75200

Elektrode

S 75400

Ostala pomoćna sredstva za zavarivanje
Sredstva za stimulaciju rasta

S 80100

Sredstva za stimulaciju rasta
Toneri

T 10200

Toneri za fotokopir-mašine i laserske štampače

T 10900

Ostali toneri
Sredstva za ubrzavanje sušenja filma premaza - (sikativi)

T 20100

Sredstva za sušenje
Sredstva za punjenje

U 05100

Materijali za ispunjavanje

U 05200

Materijali koji se koriste za zaustavljanje curenja

U 05300

Materijali za zaptivanje (kitovi)

U 05340

Sredstva koja se primenjuju za zalivanje (plombiranje) stena - hemikalije i proizvodi koji se koriste za npr. zalivanje tunela

U 05350

Očvršćivači za materijale za punjenje

U 05400

Ostali materijali za punjenje
Omekšivači vode

V 05100

Omekšivači vode
Sredstva za prenos toplote

V 10100

Sredstva za prenos toplote
Sredstva za promenu viskoznosti

V 15100

Sredstva za povećanje gustine (ugušćivači)

V 15200

Sredstva za geliranje

V 15400

Tiksotropna sredstva

V 15500

Ostala sredstva za promenu viskoziteta
Sredstva za vulkanizaciju

V 20100

Sredstva za vulkanizaciju


Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin