OTİZm çocuğunuzda aynı yaştaki diğer çocukların davranışlarından farklı davranışlar gözlüyorsanız kaygılanabilirsiniz. Bu davranışların otizm belirtisi olabileceğini düşünüyorsanız otizmin ne olduğunuYüklə 357,94 Kb.
səhifə4/4
tarix28.04.2017
ölçüsü357,94 Kb.
#16144
1   2   3   4

Neuro – Feedback

Neuro-feedback (okunuşu nöro-fydbek şeklindedir) normalden farklı beyin dalgalarını egzersizle normale çevirmeyi kişiye öğretmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Başa yerleştirilen elektrotlarla çocuğun beyin dalgaları gerekli yazılıma sahip bir bilgisayara aktarılır. Program bu dalgaları kullanıcının kolaylıkla algılayabileceği bir animasyona çevirir. Kullanıcı bilgisayar oyunu formatmdaki bu animasyonu izlerken oyunu beyni ile kontrol edebilir; oyuna dikkatini yoğunlaştırdığında beyin uygun elektriksel aktiviteye geçtiği için oyunda puan kazanmaya başlar; dikkatini dağıttığında ise oyun kontrolünden çıkar. Uzun süreli uygulamalarda aileler çocuklarında bazı olumlu davranış gelişmelerini gözlediklerini bildirmişlerdir. Ayrıca, Research in ASD dergisinde yayımlanan iki deneysel araştırmada, bazı otizmli çocuklarda bu uygulamanın beyin dalgalarında ve belli davranışlarda değişikliklere yol açtığı belirlenmiştir.

Kesin yargıya varmak için benzer araştırmaların sürdürülmesi ve farklı özelliklerdeki otizmli çocuklarla araştırmalar yapılması gerekmektedir. Daha da önemlisi, elde edilen sonuçların günlük yaşama olumlu yansımaları gösterilmelidir.

Yöntemin Değerlendirilmesi:http://www.tohumotizm.org.tr/resim/15042011164354.gif Orta: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırmalar oldukça sınırlıdır.

Tedavi Protokolleri
Otizmin tedavisine yönelik tedavi protokollerinin en ünlüsü DAN protokolüdür. DAN protokolü, ABD'nin San Diego kentindeki Otizm Araştırma Enstitüsü'nün (ARI: Autism Research Institute) kurucusu ve aynı zamanda bir otizmli çocuk babası olan Dr. Bernard Rimland tarafından başlatılmıştır. DAN protokolünde yer alan başlıca tedavi uygulamaları şunlardır:

• Vitamin, mineral, amino asit ve yağ asitleriyle yapılan besin destekleri

• Glüten-kazein diyeti

• Gizli besin alerjilerinin araştırılması ve bu araştırmaların sonucuna bağlı özel diyet

• Bağırsaklardaki bakterilerin probiyotik ürünlerle tedavisi

• Ağır metal atımı

DAN protokolünde yer alan tedavi uygulamalarının her birine ilişkin değerlendirmeler önceki bölümlerde yapılmıştır. Bu değerlendirmelerde görüldüğü gibi vitamin ve mineral desteği dışındaki uygulamaların henüz bilimsel dayanağı bulunmamaktadır. Rapor edilen etkililik bulgularının çoğu, deneysel olmayan, ailelerin ya da uzmanların sübjektif görüşlerine dayanan çalışmalardır. Ayrıca, otizmin tedavisine yönelik protokoller ülkemizde resmi olarak onaylanmamıştır.

 
Yöntemin Değerlendirmesi:http://www.tohumotizm.org.tr/resim/smile2.gifZayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

EĞİTSEL TANILAMA VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

 

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama

 

Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) eğitsel değerlendirme ve tanılama için başvurun. Eğer çocuğunuza otizm tanısı konmuşsa; eğitsel değerlendirmesinin yapılması, eğitim ortamına yerleştirilmesi ve devletin sağlayacağı özel eğitim desteğinden yararlanması için ilinizdeki yada ilçenizdeki RAM’a başvurmanız gerekir.

 

 Eğitsel değerlendirme ve tanılama nedir?

 

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, çocuğun tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenir. Ayrıca, çocuğun hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına ilişkin öneride bulunulur. 

Çocuğun eğitsel değerlendirme ve tanılaması RAM’da oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından çeşitli testler ve bireyin özelliklerine uygun diğer ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada çocuğun tıbbî değerlendirme raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik alanlardaki eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.

 

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen çocuklar için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve Eğitim Planı hazırlanır. Bu belgeler, özel özel eğitim kurumlarından eğitim ve destek eğitim hizmeti alan öğrenciler için her yıl yenilenir. 

Eğitim Ortamına Yerleştirme

 

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve Eğitsel Plan doğrultusunda özel eğitim gerektiren çocukları en uygun resmi okul veya kuruma yerleştirir. Çocuğun yaşına ve özelliklerine göre yerleştirilebileceği eğitim ortamları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Yaşlara Göre Eğitim Olanakları

Eğer çocuğunuz 3 yaşından küçükse ve otizm ya da YGB tanısı almışsa, erken çocukluk dönemi eğitimi alabilir. Bu eğitim, çocuğun doğrudan eğitimi, çocuğun eğitimine katkı sağlamak amacıyla ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi yoluyla okul ve kurumlarda veya gerektiğinde evde yürütülür. Eğitimin planlanması ve koordinasyonu RAM bünyesindeki  Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından yapılır.

Eğer Çocuğunuz 3-6 yaşları arasındaysa, okulöncesi özel eğitim alabilir. Özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, çocukların gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak okul öncesi eğitim dönemi süresi bir yıl uzatılabilir. Okulöncesi eğitim, mümkünse normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği yuva ya da anaokulu gibi okulöncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma yoluyla sağlanır. Kaynaştırmadan yararlanamayan çocuklar ise okulöncesi düzeyde eğitim veren özel eğitim kurumlarına ya da özel eğitim sınıflarına devam etmelidir. 

Eğer çocuğunuz 7-14 yaşları arasındaysa, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte bir ilköğretim okulunda kaynaştırma eğitimi alabilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise, bir otistik çocuklar eğitim merkezine (OÇEM) ya da normal ilköğretim bünyesinde bir özel eğitim sınıfına devam edebilir. Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya zorunlu ilköğretim çağına gelmiş özel eğitim gerektiren çocukları devam edecekleri eğitim ortamına hazırlamak amacıyla ilköğretim okullarında ve özel eğitim kurumlarında hazırlık sınıfları açılabilir. Hazırlık sınıfında öğrenim süresi bir yıldır.

Eğer çocuğunuz 15-21 yaşları arasındaysa ve ilköğretim diplomasına sahipse,  ortaöğretimini öncelikle kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında sürdürmelidir. Ancak, çok gerekirse, sayıları çok sınırlı olan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılmış ortaöğretim kurumlarına da gidebilir.

İlköğretimlerini tamamlayan ancak çeşitli nedenlerle ortaöğretime devam edemeyen bireyler, uzaktan öğretim yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerini sürdürebilirler.

Zorunlu öğrenim çağı dışında kalan ve genel eğitim programlarından yararlanamayacak durumda olan otizmli çocuğunuz;  temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyum sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler kazanmak amacıyla farklı konu ve sürelerde meslek kurslarına ya da otistik çocuklar iş eğitim merkezlerine devam edebilir. Halen Türkiye’de otizmli çocuklar için iki adet resmi iş eğitim merkezi bulunmaktadır (Bakınız, s. 11). Ayrıca, aileler otizmli çocukları için halk eğitim merkezlerinde meslek kursu açılması talebinde bulunabilirlerEğitim Ortamları
Kaynaştırma
Kaynaştırma, özel eğitim gerektiren çocukların eğitimlerini normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği resmî veya özel okullarda sürdürmeleridir. Özel eğitim gerektiren çocuk okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında kaynaştırma eğitimi alabilir. Kaynaştırmaya devam eden özel eğitim öğrencilerine ve bu öğrencilerin öğretmenlerine gerekli destek hizmetler devlet tarafından sağlanmalıdır. Destek hizmetler, özel eğitim öğrencilerinin kaynaştırma ortamlarına uyum sağlamalarına yada ders programlarında gerekli uyarlamaların yapılmasına yönelik hizmetlerdir.
Özel eğitim gerektiren çocuğunuz okuldaki zamanının tümünü normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıfta geçirebileceği gibi (tam zamanlı kaynaştırma), okuldaki zamanının bir bölümünü özel eğitim sınıfında da geçirebilir (yarı zamanlı kaynaştırma). Çocuğunuzun tam zamanlı olarak mı yoksa yarım zamanlı olarak mı eğitim almasının daha uygun olacağına, çocuğunuzun eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre ilgili kurullar ve aile tarafından karar verilir.

Çocuğunuzun takip ettiği program temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda Bireysel Eğitim Programı (BEP) hazırlanır. BEP hazırlanması amacıyla çocuğunuzun devam ettiği okul yada kurumda bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme birimi oluşturulur. BEP geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;


a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen (varsa),

b) Bir rehber öğretmen,

c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,

ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni,

d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,

e) Öğrencinin velisi ve

f) Öğrenciden (katılabilecek özelliklerdeyse) oluşur.
BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere RAM’daki özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı da sağlanır. BEP geliştirme biriminin çalışma esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.
Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal ve psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereçler, eğitim materyalleri, öğretim yöntemleri ve öğrenci başarısını değerlendirme yöntemleri kullanılır; ayrıca, destek eğitim odası açılır.
Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler ve onların aileleri; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında RAM ve okuldaki BEP geliştirme birimindeki ilgili kişiler tarafından bilgilendirilir. Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin bir sınıfa en fazla iki öğrenci olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır.
Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti almaları için gerekli düzenlemeler okul tarafından yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf içi yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir.
Özel Eğitim Sınıfı
Özel eğitim sınıfları, resmi ve özel okulların bünyesinde özel eğitim gerektiren öğrenciler için açılan sınıflardır. Hangi okullarda hangi engel gruplarına yönelik özel eğitim sınıfları açılacağına Milli Eğitim Müdürlükleri karar verir. Otizmli çocuklar için açılan özel eğitim sınıflarında sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir. Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere diploma verilmez, okur-yazarlık belgesi verilir.

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM)


Zorunlu öğrenim çağında olup normal ilköğretim programlarına devam edemeyecek özelliklerde olan otizmli öğrenciler için resmî ve özel otistik çocuklar eğitim merkezleri (OÇEM) açılır. OÇEM’ler gündüzlü eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:


 • OÇEM’lerde bireylerin öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak her çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır. Bu bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireysel Eğitim Planlarında yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır.
 • OÇEM’lerde; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders saati sayısı Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından belirlenir.

·       Zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar sekizinci sınıfı bitiremeyen OÇEM öğrencilerine en çok iki öğretim yılı daha okula devam etme hakkı verilebilir.


·        OÇEM’e devam eden her öğrenci için yılda iki defa olmak üzere bireysel gelişim raporu hazırlanır. Bu rapor yarıyıl ve öğretim yılı sonunda karneyle birlikte öğrenci velisine gönderilir. Öğrencinin gelişiminin ailesi tarafından izlenerek eğitimde sürekliliğin sağlanması amacıyla hazırlanan raporda; öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alan bilgi ve becerileri kazanım düzeyi ayrıntılı olarak gösterilir. Karneler ve bireysel gelişim raporları sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır. OÇEM’lere devam eden öğrenciler başarısız notla değerlendirilemez.
OÇEM’lere devam eden öğrencilerin kaynaştırma uygulamaları kapsamında, yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği okul ve kurumlarda bazı derslere ve sosyal etkinliklere katılması mümkündür. Bu amaçla otizmli çocuğunuz için RAM’a başvurabilirsiniz.
Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi
İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 21 yaşından gün almamış otizmli bireyler otistik çocuklar iş eğitim merkezlerine devam edebilir. Bu merkezlerde, akademik bilgi ve becerilerin yanı sıra iş eğitimi uygulamaları da yer alır.

İtiraz ve İşleyiş  • Aile, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir.

  • Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan 15 gün içinde cevap alamazsanız İdare Mahkemelerine başvurabilirsiniz

  • Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci sonucunda, öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama yada yerleştirme kararının uygun bulunmaması hâlinde, yeniden değerlendirilmesi isteğiyle Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna itiraz edebilir.

  • Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarıyla ilgili Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna yapılacak itirazlar incelenerek, en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuç, veliye, okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir. 30 gün içinde cevap verilmemesi halinde, idare mahkemesine başvurabilirsiniz.

  • Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna yapılacak itirazların değerlendirilmesinde, gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümleri ile ilgili meslek elemanlarının görüş ve önerileri dikkate alınır.

  • Özel eğitim gerektiren bireylerin okul ve kurumlara kayıtlarında özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınmış olması şartı aranmaz. Ancak, bu öğrenciler için yerleştirme kararı alınması konusunda okul/kurum yönetimi gerekli resmî işlemleri başlatır. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul veya kurum, yerleştirme kararına uygun ise öğrenci bulunduğu okul yada kurumda öğrenimine devam eder. Farklı bir yerleştirme kararı olması hâlinde ise öğrencinin yerleştirme kararına uygun okula nakli konusunda gerekli işlemler yapılır.

  • Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim gerektiren bireyler için, gündüzlü okul ve kurumlara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olma şartı aranmaz.

  • OÇEM’lere ve iş okullarına devam eden öğrencilere, okul yönetiminin en az iki defa yazılı uyarısına rağmen mazeret göstermeksizin 70 iş günü sürekli devamsızlık yapmaları durumunda devamsızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılır. İki yıl üst üste devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilerin kaydı silinir. İş eğitim merkezlerinin kurs programına mazeret göstermeksizin 70 iş günü sürekli devam etmeyen kursiyerler ise, izleme ve yöneltme kurulu tarafından programdan çıkartılır.

Ailelere Yol Haritası

Otizmden Kuşku Duyulması

Eğer çocuğunuzda otizm olabileceğinden kuşkulanıyorsanız, en kısa zamanda bu kuşkunuzla ilgili olarak uzman görüşü almalısınız. Bu amaçla doğrudan çocuk ruh hastalıkları uzmanına ya da çocuk nörologuna başvurabileceğiniz gibi, önce çocuğunuzun doktoruna ya da sağlık ocağında çalışan sağlık personeline de danışabilirsiniz.


Otizm Kuşkusuna Yönelik Doktor ve Sağlık Personeli Görüşü Alınması

Çocuğunuzun gelişimini takip eden çocuk doktoruna, Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlama Merkezlerinde ya da sağlık ocaklarında görev yapan aile hekimlerine, hemşirelere ve ebelere, çocuğunuzda fark ettiğiniz sorunları ve neden otizmden kuşkulandığınızı anlatabilirsiniz. Bu kişiler çocuğunuzun rutin gelişim takibini yaparken sizin otizmle ilgili kuşkularınıza da ışık tutabilirler.


Otizm Tanısına Yönelik Ayrıntılı Değerlendirme Yapılması

Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek uzmanlar çocuk ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologlarıdır. Bu uzmanlar tanı koyma amacıyla otizme yönelik ayrıntılı değerlendirme yaparlar. Çocuklarda otizm olup olmadığını, otizmin derecesini, zeka düzeyini, uyum becerilerini, iletişim becerilerini ve davranış gelişimini değerlendirmek için çeşitli testler vardır. Çocuk ruh sağlığı uzmanları ve çocuk nörologları ayrıntılı değerlendirme sırasında bu testlerin hangilerinin sizin çocuğunuza uygulanması gerektiği konusunda sizi bilgilendirirler ve çocuğunuza test uygulanması için sizi yönlendirirler.


Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Çıkarılması

Eğer çocuğunuz otizm tanısı alırsa, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu almanız gerekir. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu almak için, bünyesinde Özürlü Sağlık Kurulu bulunan bir hastaneye başvurmalısınız.Eğitimin Planlanması

Bir çocuğa otizm tanısı koyulduktan hemen sonra eğitim programının planlanması adımına geçilmelidir. Otizmin tedavisi sürekli ve yoğun eğitimdir. Her çocuk gibi sizin çocuğunuzun da bu eğitime hakkı vardır.

Bu haktan yararlanmak için yaşadığınız yere en yakın Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) başvurmalısınız. Bu başvuruyla RAM içinde bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından çocuğunuza eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılır. RAM’da eğitsel değerlendirme ve tanılama süreci sonunda çocuğunuz için bir yıllık bir eğitsel plan hazırlanır. Çocuğunuzun gelişimi RAM tarafından düzenli olarak takip edilir ve eğitsel plan her yıl RAM tarafından yenilenir.
RAM’da hazırlanacak eğitsel planda çocuğunuzun hangi eğitim ortamında eğitim görmesinin uygun olacağına ilişkin görüş de belirtilir.
Eğitim Ortamına Yerleştirme Yapılması

RAM’da hazırlanacak eğitsel plandaki görüş doğrultusunda il ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, otizmli çocuğunuz için en uygun olan eğitim ortamına yerleştirme kararı verir. Yerleştirme seçenekleri şunlardır:

 

Kaynaştırma:Kaynaştırma, özel eğitim gerektiren çocukların eğitimlerini normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği resmî veya özel okullarda sürdürmeleridir. Özel eğitim gerektiren çocuk okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında kaynaştırma eğitimi alabilir.
Özel Eğitim Sınıfı: Özel eğitim sınıfları, resmi ve özel okul bünyesinde özel eğitim gerektiren öğrenciler için açılan sınıflardır.

 

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM): Zorunlu öğrenim çağında olup normal ilköğretim programlarına devam edemeyecek özelliklerde olan otizmli öğrenciler için resmî ve özel otistik çocuklar eğitim merkezleri (OÇEM) vardır.


Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi: İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 21 yaşından gün almamış otizmli bireyler otistik çocuklar iş eğitim merkezlerine devam edebilirler.
Çocuğunuzun eğitim ortamına yerleştirilme süreci biraz zaman alabilir. Bu süreci hızlandırmak için siz de çocuğunuza uygun eğitim ortamlarını araştırabilirsiniz. Bu arayışta karşılaşabileceğiniz sorunlar sakın sizi yıldırmasın! Ülkemizde otizmli çocuklara uygun eğitim ortamı ya da öğretmen olmaması gibi sorunların çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları çok yoğun çaba harcamaktadır. Bu çabalar sonucunda yarının bugünden daha güzel olacağına inanıyoruz.

Çocuğunuzun bir özel, özel eğitim kurumundan; örneğin, rehabilitasyon merkezinden ya da özel eğitim kursundan destek eğitim alabilmesi; ayrıca, bu hizmetin bedelinin devlet tarafından karşılanabilmesi için de RAM’a başvurmanız gerekir.

Ağır düzeydeki engellinin evde bakımı karşılığında, ihtiyacı olan ailelere, anne-babaya ya da vasiye her ay bir asgari ücret tutarında ödeme yapılır. Bakıma muhtaç özürlüye ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda, bakım ücreti, hizmetin verilmesini takip eden ay içinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aileye ödenir.

Diğer Önemli Hususlar

Çocuğunuzu yılda en az bir kez düzenli olarak doktor kontrolüne götürmeyi ihmal etmeyin.

İnternetten ve çevrenizde buluna dernek ve vakıflardan otizm hakkında bilgi edinmeye devam edin. Ülkemizde otizmle ve özel eğitimle ilgili düzenlenen konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları takip edin. Bu toplantılarda otizmle ilgili bilgilerinizi artırabilirsiniz; ayrıca, eğitmenlerle, uzmanlarla ve diğer ailelerle tanışabilirsiniz.

Özel Eğitim Sınıfları dışında Otizmli öğrencilerin gidebileceği okullar

1         ADANA   SEYHAN   Kazım Karabekir Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   http://www.adanaocem.com

Adres

Telefon

Faks

e-mail

ÇINARLI MAH.61006.SK.NO.1 SEYHAN /ADANA

3223630463

-

973506@meb.k12.tr

2         ANKARA   ÇANKAYA   Ankara Lions Kulübü Otistik Çoc. Eğit. Merk.   www.ankaraocem.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

AŞIK PAŞA MAH. VEDAT DALOKAY CAD. 53. SOK NO:35 TÜRKÖZÜ-BAĞCILAR

3124466427

3124466427

ankautism@yahoo.com

3         ANKARA   ÇANKAYA   Yusuf Karaman Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   ykaramanocem.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

YUKARI DİKMEN MAH. 3.CAD. NO:1 DİKMEN DERESİ ÇANKAYA/ANKARA

3124414638

3124420771

yusufkaramanocem@hotmail.com

4         ANKARA   ÇANKAYA   Nimet Dr. Erdoğan Meto Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

Çiğdem Mahallesi 1554. Sokak No:16 Çankaya ANKARA

3122203346

3122203348

973572@meb.k12.tr

5         ANKARA   KEÇİÖREN   Keçiören Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

Basın cad. No:13 Basınevleri Keçiören /ANKARA

3123263838

3123263836

-

6         ANKARA   MAMAK   Mamak Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

KARAAĞAÇ MAH. GAZNELİ MAHMUT CAD. NO: 52 MAMAK ANKARA

3123700769

3123700769

973409@meb.k12.tr

7         ANKARA   SİNCAN   Sincan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

-

-

-

-

8         ANKARA   YENİMAHALLE   Mehmet Ulucan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

AHMET TANER KIŞLALI MH. 1023 SK. NO:3 ÇAYYOLU

3122409326

3122409396

973455@meb.k.12.tr

9         ANTALYA   MURATPAŞA   Ramazan-Hatice Savaş Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   www.antalyaocem.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

ŞİRİNYALI MAH. 1500 SOK.

2423164412

2423164413

970067@meb.k12.tr

10         BALIKESİR   MERKEZ   Balıkesir Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

YILDIRIM M.GAZİ BULVARI.NO:2

2662390165

2662390165

-

11         BURSA   OSMANGAZİ   BTSO Baha Cemal Zağra Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

VEYSEL KARANİ MAHALLESİ ATICILAR MEVKİ BTSO EĞİTİM KAMPÜSÜ K1-2 BLOK

2242160544

2242160545

bursa_ocem@hotmail.com

12         BURSA   YILDIRIM   Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

MİLLET MAH. CENGİZHAN CAD. NO:4

2243641186

-

973130@meb.k12.tr

13         DENİZLİ   MERKEZ   Çamlık Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   denizliocem.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

BAHÇELİEVLER MAH. BAHÇELİEVLER CAD. NO:10 YENİ İTFAİYE YANI

2583778223

2583778223

873982@meb.k12.tr

14         DENİZLİ   MERKEZ   Denizli Erken Çocukluk Eğitim Merkezi   denizliecem.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

MERKEZ BEREKETLER MAHALLESİ 10169 SOKAK NO:74 DENİZLİ

2583610822

2583610822

970528@meb.k12.tr

15         DİYARBAKIR   YENİŞEHİR   İbn-i Sina Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

-

-

-

-

16         DÜZCE   MERKEZ   Düzce Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

Kültür Mahallesi Uzun Mustafa Caddesi Askerlik Şubesi Karşısı Rehberlik Araştırma Merkezi Alt Katı

3805236368

-

-

17         EDİRNE   MERKEZ   Edirne Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

TRAKYA ÜN.BALKAN YERLEŞKESİ ARMAĞAN DÖNERTAŞ BİNASI

2842353810

-

972416@meb.k12.tr

18         ESKİŞEHİR   TEPEBAŞI   Yardım Sevenler Derneği Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   ysdocem@meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

ERTUĞRULGAZİ MAH. CİLEM CAD.GENÇTÜRK SOK.NO:1

2223100989

2223100989

969350@meb.k12.tr

19         GAZİANTEP   ŞAHİNBEY   Gaziantep Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   www.gaziantepocem.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

KARATAŞ MH. 103404 NOLU CAD. NO:41 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

3423713006

3423713006

971841@meb.k12.tr

20         HATAY   MERKEZ   Hatay Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

CUMHURİYET MH. 4. İPEK SK. ANTAKYA/HATAY

-

-

-

21         ISPARTA   MERKEZ   Gülşen Önal Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   http://971863.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

EMRE MAHALLESİ GÖKÇAY KAVŞAĞI CİVARI

2462427992

-

971863@meb.k12.tr

22         İSTANBUL   BAĞCILAR   İ.T.O. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   www.itoocem.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

KEMAL PAŞA MAH. NAMIK KEMAL CAD. 19/5 SOK.

2124325982

2124325983

967203@meb.k12.tr

23         İSTANBUL   BAĞCILAR   Bağcılar Lokman Hekim Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLESİ KİRAZLI CADDESİ OKUL SOKAK NO: 4

2126568840

2126568851

973636@meb.k12.tr

24         İSTANBUL   EYÜP   Eyüp Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   www.eyupocem.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

Silahtarağa Mah. Karadenizcad. No:1

2126260224

2126260224

eyupocem34@gmail.com

25         İSTANBUL   GAZİOSMANPAŞA   Hüseyin Keçici Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   www.huseyinkeciciocem.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

Fevzi Çakmak Mah. Valide Suyu Cad. 780/1 Sk. No:14 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

2126187200

2126187200

964725@gopmem.net

26         İSTANBUL   KADIKÖY   Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Ve İş Eğitim Merkezi   http://www.hamitibrahimiyeocem.meb.k12.tr/

Adres

Telefon

Faks

e-mail

MERDİVENKÖY MH. RESSAM SALİH ERMEZ CAD. MOLLA SOK. NO:8 GÖZCÜBABA/ KADIKÖY

2165652548

2165652375

824025@meb.k12.tr

27         İSTANBUL   KAĞITHANE   İstanbul Otistik Çoçuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

Hamidiye Mah.Aricilar Selvi Sok.No:15

2123212039

2123219899

istanbulotistikmrk@kagithane.gov.tr

28         İSTANBUL   KÜÇÜKÇEKMECE   Küçükçekmece Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   www.kucukcekmeceocem.k12.gov.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

İSTASYON MAH. OKUL SOK. TAŞTEPE MEVKİ NO:4 K.ÇEKMECE

2126984956

2126984451

963945@meb.k12.tr

29         İSTANBUL   KÜÇÜKÇEKMECE   Yıldırım Beyazıt Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   www.ybeyazitocem.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

İstasyon Mah. Kömürcüyolu Cad. No:48 Bezirganbahçe-Halkalı/K.Çekmece/İst

2126979759

2126966682

966799@meb.k12.tr

30         İSTANBUL   ÜSKÜDAR   Taylan Doğuer Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

KULELİ EMEK MAH.OKUL SK.NO.9 ÇENGELKÖY/ÜSKÜDAR

2163322632

2163322632

966271@MEB.K12.TR

31         İSTANBUL   ZEYTİNBURNU   Zeytinburnu Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   www.zeytinburnuocem.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

MERKEZEFENDİ M. MEVLEVİHANE CAD. NO: 26 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

2126650939

2126650918

965079@meb.k12.tr

32         İZMİR   KONAK   Konak Moris Bencuya Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   www.konakocem.com

Adres

Telefon

Faks

e-mail

1148 SOKAK NO:13 YENİŞEHİR

2324577426

2324577436

971926@meb.k12.tr

33         İZMİR   MENEMEN   Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar EğitimMerkezi Ve İş Eğitim Merkezi   www.autism-tr.org

Adres

Telefon

Faks

e-mail

KIR MAHALLE MEVKİİ NO: 11 EMİRALEM MENEMEN/ İZMİR

2328438600

2328439265

962740@meb.k12.tr

34         KARABÜK   MERKEZ   Karabük Belediyesi Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

KARABÜK BELEDİYESİ OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZİ.

3704330301

3704330301

964490@karabuk.meb.gov.tr

35         KIRIKKALE   MERKEZ   Kırıkkale Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   www.kirikkaleocem.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

Sanayi Mahallesi 1136. Sokak No:33 KIRIKKALE

-

-

973731@meb.k12.tr

36         KOCAELİ   GEBZE   Gebze Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   gebzeocem.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

İNÖNÜ MAH.1996 SOK.NO.1

2626467341

2626467341

964992@meb.k12.tr

37         KOCAELİ   GÖLCÜK   ÖZ-DE-BİR Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   ozdebirocem.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

TOPÇULAR M. SEZAİ KARAKOÇ C. NO:17 DEĞİRMENDERE

2624265552

2624260017

ozdebirotistik@gmail.com

38         KOCAELİ   İZMİT   İzmit Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

-

2622262094

2622262061

-

39         KÜTAHYA   MERKEZ   Kütahya Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   ocemkutahya.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ŞİMŞEK SOKAK KÜTAHYA

2742300023

-

ocem43@hotmail.com

40         MALATYA   YEŞİLYURT   Malatya Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

ÖZAL MAH. YENİ YEŞİLYURT YOLU ÜZERİ İPAŞ İPLİK FABRİKASI ARKASI

4222381149

4222381830

malatya_ocem81@hotmail.com

41         MERSİN   TOROSLAR   Rıfat Argün Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   www.973301.meb.k.12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

Çağdaşkent Mah. 93011 sok. no:10 Toroslar Mersin

3242233813

3242233813

973301@meb.k12.tr

42         ORDU   FATSA   Fatsa Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

-

-

-

-

43         RİZE   GÜNEYSU   Kızılay-Şükrü-Nurten Topçuoğlu Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

Kızılay Cad. Topçular Mevkii No:1

4643441122

-

973499@meb.k12.tr

44         SAKARYA   SERDİVAN   Sakarya Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi   http://sakaryaocem.meb.k12.tr/

Adres

Telefon

Faks

e-mail

ARABACI ALANI MAH.EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ PREFABRİKLERİ YAŞAM SK. NO:23

2642114714

2642114714

967819@meb.k12.tr

45         SAMSUN   ATAKUM   Fahriye-Kemal Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   www.samsunocem.com

Adres

Telefon

Faks

e-mail

FAHRİYE-KEMAL KIZILOT SAMSUN OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZİ

3624380884

3624380884

967829@meb.k12.tr

46         SAMSUN   BAFRA   Bafra Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   http://www.bafraocem.meb.k12.tr/

Adres

Telefon

Faks

e-mail

Doğankaya Köyü

3625777141

-

bafra55otistikmerkez@gmail.com

47         SİVAS   MERKEZ   Sivas Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

KILAVUZ MAH. 13.SOKAK TEKKE ÖNÜ MEVKİ

3462115153

-

-

48         ŞANLIURFA   MERKEZ   Şanlıurfa Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   -

Adres

Telefon

Faks

e-mail

GÜLLÜBAĞ MAH. MEHMET HAFIZ BULV. 35 METRE YOL SONU KARAKÖPRÜ / ŞANLIURFA

4143479939

4143470714

972733@meb.k12.tr

49         TEKİRDAĞ   MERKEZ   Tekirdağ Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   http://tekirdagocem.k12.tr/

Adres

Telefon

Faks

e-mail

HÜRRİYET MAHALLESİ ÖĞRETMENLER CADDESİ NO:22/7

2822931163

2822931183

959495@meb.k12.tr

50         TRABZON   MERKEZ   Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   http://trabzonocem.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

SOĞUKSU MAH. KADER CAD. HUZUREVİALTI. ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ. ÇAMLIK MEVKİİ 61040 ÇAMLIK/TRABZON

4622311210

4622311210

886977@meb.k12.tr

51         YALOVA   MERKEZ   İbn-i Sina Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi   www.yalovaocem.meb.k12.tr

Adres

Telefon

Faks

e-mail

BAHÇELİ EVLER MAH.ŞEHİTÖMER FAYDALI CAD.NO:238/1

2268133185

2268133185

971828@meb.k12.tr

Derleyen Fatma KÖSE

Zihin Eng.Snf.Öğrt
Yüklə 357,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin