Qəbələ Peşə məktəbi Materialşünaslıq modulundan imtahan suallarıYüklə 26,87 Kb.
tarix06.01.2022
ölçüsü26,87 Kb.
#51054
İnşaat üzrə Materialşünaslıq fənnindən test sualları


Qəbələ Peşə məktəbi

İnşaat peşələri üzrə “Materialşünaslıq” fənnindən

test sualları
1. Çuqun istehsalı üçün əsas material hansıdır?

a) polad və dəmir.

b) mis və polad.

c) alminium.

d)dəmir filizi.
2.Boz çuqunlar nədən alınır?

a) şıxta tərkibinə çuqun qırıntıları əlavə etməklə tökmə domna çuqunlarindan alınr.

b) şıxtanı əritməklə.

c) dəmiri əritməklə.

d) şıxta və dəmiri əritməklə.
3.Oksigen konvertorlarının gücü nə qədərdir?

a) 360t b) 500t c)300t d)100t


4 Misin sıxlığı və ərimə teperaturu hansı bənddə düzgün verilib?

a) 8160 kq /m³ və 10850C.

b) 8960 kq /m3 və 11850C.

c) 8960 kq /m3 və 10850C.

d) 7960 kq /m3 və10950C.
5. Mis xəlitələr hansılardır?

a) qalaylı tunc, qaalaylı tunc bürünc.

b) bürünc, gümüş.

c) qalaylı tunc.

d)qalaysız tunc.
6. Polad və xəlitə istehsalında mühüm legirləyici element hansılardır?

a) sink b) titan c) xrom d) polad


7.Antifriksion xəlitələrə hansılar daxildir?

a) tunclar, bürünclər

b) babitlər, tunclar

c) babitlər, tunclar, bürünclər, antifriksion çuqunlar

d) babitlər, çuqunlar
8.Təyinatından asılı olaraq lehimlər necə olur?

a) yumuşaq və bərk

b) hamar və yumuşaq

c) bərk və nahamar

d) kələkötür
9. Metalın dağılma prosesindən asılı olaraq korroziyanın tipləri hansılardır?

a) kimyəvi b) elektrokimyəvi c) kimyəvi və elektrokimyəvi d) qaz karroziyası


10.Ətraf mühitin xarakterindən asılı olaraq hnsı karroziyalar mövcutdur?

a) qaz, atmosfer, saltı, yeraltı karroziya, azmış cərəyan karroziyası

b) sualtı və yeraltı karroziyz

c) azmış cərəyan karroziyası

d) qaz və atmosfer karroziyası
11. Plastik kütlələrin hazırlanma üsulu nədən asılıdır?

a) tərkibbindən b) növündən

c) tərkibindən, xassəsindən, məmulatın növündən

d) məmulatın növündən


12.Plastik kütlələrə hansı koponetlər daxildir?

a) əlaqələndiricilər, doldurucular, plastikfatorlar, bərkidicilər, boya maddələri və sabitləşdiricilər

b) boya maddələri və sabitləşdiricilər

c) əlaqələndiricilər

d) plastifikatorlar
13. Politelin hansı üsulla alınır?

a) aşağı təzyiqdə b) yuxarı təzyiqdə

c) orta təzyiqdə d) aşağı və yuxarı təzyiqdə
14. Plastik kütləli birləşdirmə üsullar hansılardır?

a) qaynaqlama və yapışdırma b) yapışdırma vəyonma

c) çubuq qaynağı d) kontakt qqaynağı
15. Metal məmulatlara hansılar aiddir?

a) bərkidici b) məftil

c) bərkidici, məftil, məftil top d) birləşdirici
16. Pərçimlər nə üçün işlədilir?

a) detalları birləşdirmək üçün b) detalları qaynaq etmək üçün

c)detalları ayırmaq üçün d)detalları ölçmək üçün
17.Texniki təbəqə rezini hansı tiplərdə buraxılır?

a) turşuya davamlı b) istiliyə davamlı c) şaxtaya davamlı

d) turşuya davamlı, istiliyə davamlı, şaxtaya davamlı,yağa benzinə davamlı, ərzaq saxlamaq üçün yararlı
18.İsti su və buxar boru kəməriərinin flaslı birləşməsi üçün araqatı kimi nədən istifadə olunur?

a) texniki dəridən b) araqatı kartonundan

c) paronit yazut paronit halqasından d) kağızdan
19. Çilingərlik işində detalı təmizləmək üçünnədən istifadə edirlər?

a) pardax kağızlarından b) pastalardan c) lentlərdən d) abraziv alətlərdən


20. Lak-boya materialı hnsı tərkibdə olur?

a) duru b) doldurucu c) pastayabənzəb d) duru və ya pastayabənzər


21. Lak-boya materialın təyinatına görə hansı qurupa bölünür?

a) astarlar boya b) şpatlyovka c) astarlar boya,şpatlyovka boya d) yağlı boya


22. Boruların materialına görə hansı növləri var?

a) metal,qeyri metal b) çuqun,polad c) plastik,beton d) asbest-sement


23.Sanitariya texnikası işlərində hnsı borulardan istifadə olunur?

a) polad b) dəmir c) tunc d) çuqun


24. Çuqun boruları karroziyadan qorumaq üçün nə edirlər?

a) boya çəkirlər b) boya və içəri tərəfindən nefit bitumu çəkirlər

c) üzərinə yağ çəkirlər d) üzərini hmarlayırlar
25. Hnsı borular karroziyaya qarşı daha davamlı olur?

a) əlvan metaldan hzırlanan b) poladdan hzırlanan

c) dəmirdən hzırlanan d) hamısı
26.Əlvan metallardan hzırlanmış borular təyinatına görə nə cür olur?

a) soyq yayılmış b) preslənmiş c) ümumi d) ümumi təyinatlı və xüsusi təyinatlı


27. Keramik boruların üstün cəhəti hnsılardır?

a) uzunömürlüdür b) xammalı ucuzdur

c) uzunömürlüdür,aqresiv mayelərin təsirinə davamlıdır,hzırlandığı xammal ucuzdur

d) turşuyadavamlıdır


28. Keramik borular təyinatına görə nə cür olur?

a) uzunömürlü b) kanalizasiya boruları və turşuyadavamlı borular

c) davamlı d) tez əyilən
29.Asbest-sement boruların çatışmayan cəhəti hansılardır?

a) nisbi kövrəkliyı,qış aylarında çətin quraşdırılması

b) tez yanması c) karroziyaya uğraması d) nisbi kövrəkliyi
30.Dəmir-beton boruların hansı növləri var?

a) dəmir,çuqun b) basqılı və basqısız c) sement d) qaz boruları


31. Armatur birləşmə tipinə görə hnsı növlərə ayrılır?

a) flaslı,muftalı və ilişməli b) muftalı,əyrili c) flaslı,flassız d) ilişməli


32.Axının dəyişmə xarakterindən asılı olaraq bağlayıcı hansı hissələrə bölünür?

a) pazla siyirtmələr b) armatur siyirtmələr,ventillər,kranlar c) ventillər d) siyirtməlr,bağlayıcılar


33. Su şırnağı elevatorları hrada qurulur?

a) isitmə sistemlərində b) kanalizasiyalarda c) yüksək mərtəbələrdə d) soyutma sistemlərində


34. Keramik materialların müsbət xassələri hansıdır?

a) mexaniki möhkəmdir b) suyu az udur c) mexaniki möhkəmdir,suyu az udur,kimyəvi və termik davamlılığa malikdir,şaxtaya davamlıdır d) şaxtaya davamlıdır


35. Unitaz dəstinə nələr daxildir?

a) unitaz armaturu olan yuyucu bak,plastik kütlədən yaxud taxtadan oturacaq,rezin monjetlər,bakı və oturacağı bərkitmək üçün vitlər

b) bak və oturacağı bərkitmək üçün vintlər

c) plastik kütlə,taxtadan oturacaq

d) rezin monjetlər
36.Hzırlanma keyfiyyətindən asılı olaraq vannalar neçə növə bölünür hansılardır?

a) əla növ,1-ci növ b) 2-ci növ,3-cü vnöv

c) əla növ,1-cü növ,2-ci növ,3-cü növ d) 1-ci növ,2-ci növ
37.Mərkəzi isitmə sisteminin qızdırıcı cihazlarına nələr daxildir?

a) bölməli radiatorlar,qabırğalı borular b) radiatorlar

c) yivlər,borular d) borular
38. Metallar necə maddədir?

a) bəsit b) bərk,qaz c) maye d) yumuşaq


39.Metalların fiziki xassəsi hansılardır?

a) sıxlıq,ərimə temperaturu,istilikkeçirmə,elektirikkeçirmə

b) ərimə,yanma,donma c) sıxlıq,tepratur,ərimə d) ərimə,sıxlıq
40. Sanitar texnikası işlərində hnsı borulardan daha geniş istifadə olunur?

a) çuqun,plastmas b) asbest,plastmas c) polad,plastmas d) çuqun,polad


41. Hazzırlanma üsuluna görə polad boruların hansı növü var?

a) qaynaqlı,qaynaqsız b) tikişli,tikişsiz c) emallı,emalsız d) qaynaqlı,qaynaqsız


42. Polad borular üçün birləşdirici hissələr necə olur?

a) bərkidici,yonucu b) yivli,flaslı c) yivli,qaynaq edilən,flaslı d) flaslı


43.Basqılı borular necə hzırlanır?

a) tökmə metodu ilə b) yandırma ilə c) tökmə və yandırma ilə d) presləmə ilə


44. Çuqun boruların üstünlüyü nədir?

a) ucuz olması b) polad borulardan davamlı olması

c) polad borulara nisbətən çox istifadəyə davam gətirməsi və karroziyaya dözümlü olması

d) karroziyaya dözümlü olması


45. Asbest-sement borular necə olmalıdır?

a) silindirik b) oyuqlu,hamar

c) silindirik,oyuqsuz,çatsız və daxili səthi hamar d) hamar səthli
46. Dəmir-beton boruların hansı növü var?

a) basqılı və basqısız b) emallı və emalsız c) dəmir və polad d) polad və emallı


47. Hansı borular dəmir-beton borular adlanır?

a) polad armaturu olan beton borular b) qara rəngli borular

c) qarışıq materiallı borular d) sement borular
48.Plastmast borular bir-birinə necə birləşdirilir?

a) ütü və keçirmə vasitəsiilə b) qaynaq vasitəsilə

c) yiv vasitəsilə d) keçirmə və yiv vasitəsilə
49.Odadavamlı metalları hrada,necə saxlayırlar?

a) rütubətli yerlərdə b) günəşin altında,polad tara içərisində

c) markalarına və ölçülərinə görə ayırıb örtülü anbarlarda,polad tara içərisində

d) polad tara içərisində


50. Asbest-sement boruları necə birləşdirirlər?

a) asbest-sement mufta,qatranlı ip,sement yaxut bitum kipləşdirici ilə

b) həlqəvi rezin manjetlə c) polad boltla d) yivlərlə
51. Rezin halqalardan harada istifadə oluna?

a) basqılı boruların birləşdirilməsində

b) dəmirboruların birləşdirilməsində

c) çuqun boruların birləşdirilməsində

d) polad boruların birləşdirilməsində
52. İstiyə və soyuğadavamlı materiallar hansılardır?

a) politelin borular b) rezin borular c) şüşə borular d) çuqun borular


53. Boşqabvari unitazlar necə buraxılır?

a) sipərli b) çıxıntılı c) yuyuculu d) düz və çəp çıxıntılı


54. Keramik məmulatlar necə saxlanılır?

a) üst-üstə yığılaraq b) örtülü yerlərdə

c) örtülü yerlərdə üst-üstə yığılaraq d) açıq yeşiklərdə
55. Passuarlar necə buraxılır?

a) sifonlu,sifonsuz b) kranlı,kransız c) tökmə ləməli d) kranlı,sifonlu


56. Pasuarlar nədən hazırlanır?

a) sazsıdan b) çuqundan c) keramikadan d) çinidən,yarımçinidən,saxsıdan


57. Metalları mühafizə etmək üçün hansı üsul tətbiq edilir?

a) metallama üsulu b) yuma üsulu c) bükülür d) hava püskürmə yolu ilə


58. Kipləşdirici materiallardan nə üçün istifadə olunur?

a) boru kəmərinin və armaturların flaslı,iç-içə,yivli və s.birləşmələrində hermetiklik yaratmaq üçün istifadə olunur

b) boruları birləşdirmək üçün c) iç-içə yivləri birləşdirmək üçün d) hermetiklik yaratmaq üçün
59. Qaynağın hnsı növü var?

a) şubuq qaynağı b) elektirik impuls qaynağı

c) çubuq və kovtakt qaynağı d) soyuq qaynaq
60. Metal örtüklər nə üçüntətbiq edilir?

a) legirləmə üçün

b) metal məmulatın səthini karroziyaya qarşı davamlı metal qatı ilə mühafizə etmək üçün

c) yuma üçün d) mühafizə səthi yaratmaq üçün


Düzgün cavablar
d

a

a

c

a

b

c

a

c

a

c

a

d

a

ca

d

c

a

d

c

a

a

b

a

d

c

b

a

ba

b

a

c

a

c

a

a

a

c

b

c

a

c

ca

a

a

c

a

a

a

d

c

a

d

a

a

c

b
Yüklə 26,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin