Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər


Şəkildə yaşıllıq məkanları sistemi təşkilinin hansı prinsipial sxemi göstərilmişdir?Yüklə 0,5 Mb.
səhifə3/5
tarix29.11.2016
ölçüsü0,5 Mb.
#438
1   2   3   4   5

162. Şəkildə yaşıllıq məkanları sistemi təşkilinin hansı prinsipial sxemi göstərilmişdir?

A) paz şəkilli

B) nüvəli

C) dispers

D) xətti

E) qarışıq163. Rayon planlaşdırılmasının əsas məqsədi?

A) məskunlaşma sisteminin optimal funksional-məkan təşkilinin təmin olunması və onun sərhədlərində ərazinin təbii resurslarından səmərəli istifadə olunması hesabına yaşayış mühitinin davamlı inkişafının təmin olunması

B) sənaye zonasıınn planlaşdırılması

C) rayon planlaşdırılması üzrə işlərin aparılması

D) şəhər ərazisinin zonalara bölünməsi

E) xarici mühitin şəhərə təsirinin öyrənilməsini164. Sanitar-ziyanlılıq sinfinə və müəssisələrin yükdövranına görə sənaye rayonları neçə tipə bölünür?

A) 6


B) 3

C) 10


D) 2

E) 4


165. Yaşayış zonası atmosferi zəhərli tullatılar bura xam sənaye obyektlərinə nisbətən necə yerləşdirilir?

A) külək tutan tərəfdə və eni 3000 m-dən az olmayan sıx yaşıllaşdırılmış sanitar-qoruyucu zonası ilə

B) bu obyektlər yaşayış zonasıınn içində yerləşir

C) bu zonalar ayrı yerləşdirilir və qoruyucu zonaya ehtiyac yoxdur

D) bu zonalar ayrı arasında kənd təsərrüfatı zonası yerləşdirilir

E) bu zonalar bir-birinin yaxınlığında yerləşdirilir və küləklərin istiqaməti yaşayış zonasına tərəfdir166. Az ziyanlı tullantıları olan sənaye rayonları yaşayış zonasına nisbətən necə yerləşir?

A) 50-1000 m məsafədə sanitar-qoruyucu zona ilə

B) sanitar-qoruyucu zona olmadan

C) onlar arasında 3000 m məsafədə qoruyucu zona olur

D) belə müəssisələrin yaşayış zonasında izolyasiyası tələb olunmur

E) bu müəssisələr şəhərin yaşıllıq zonasında yerləşdirilə bilər167. Əhalinin həyat fəaliyyəti üzün ziyanı olmayan sənaye müəssisələri və yaşayış zonaları necə yerləşdirilir?

A) belə müəssisələr yaşayış zonasından izolyasiya olunmağı tələb etmir və onun sərhədlərində yerləşdirilə bilər

B) belə müəssisələr yaşayış zonasının sərhəddində yerləşdirilir

C) 50-1000 m məsafədə sanitar-qoruyucu zona

D) belə müəssisələr mikrorayonun ictimai mərkəzində yerləşdirilir

E) sənaye müəssisələri şəhərkənarı zonada yerləşdirilir168. Yaşayış binalarını, məktəbləri, bağları sanitar-qoruyucu zonada yerləşdirmək olar?

A) olar


B) olmaz

C) bu sanitar-qoruyucu zonanın saahəsindən asılıdır

D) sənaye rayonlarıının ziyanlı tullantılarının dərəcədən asılıdır

E) sənayenin növündən asılıdır169. Sənaye zonasınn sahəsinin neçə faizini sənaye müəssisələri və istehsalat obyektləri, həmçinin xidmət müəssisələri qurğularının yerləşdiyi sahə tutur?

A) 60%


B) 20%

C) 30%


D) 70%

E) 50%


170. Xarici nəqliyyatın qurğuları əsas hansı funksiyaları yerinə yetirir?

1 -- əhalinin və şəhər sənayesinin şəhərkənarı xidməti; 2 – sərnişinlərin nəqliyyat yerdəyişməsi ilə tranzit daşınmanın təmin olunmasını; 3 – şəhərin funksional elementləri arasında əlaqənin təmin olunması; 4 – yaşayış zonası ilə istirahət zonası arasında əlaqənin təmin olunması; 5 – yaşayış zonası və əməyin qoyulduğu yerlərin nəqliyyatla təmini

A) 3;5


B) 2;3

C) 4;5


D) 1;4

E) 1;2


171. Hippodam Miletskiy kimdir?

A) rəssam

B) memar

C) antik dövrün ilk şəhərsalma mütəxəssisi

D) heykəltəraş

E) antik dövrün tarixçi172. Planlaşdırma strukturuna hansı elementlər daxildir?

A) zolaqlı, parçalanmış

B) nöqtəvi, xətti və zona

C) xətti, parçalanmış, üfuqi

D) zona, parçalanmış, üfüqi

E) xətti, zolaq, parçalanmış, üfüqi173. Sanitar-kurort təsərrüfatı inkişafı üstünlük təşkil edən rayonların əsas planlaşdırılma məsələləri?

A) balneoloji və kurortologiya resursları dəyərləndirilməsi nəzərə alınmaqla rayonun tutumunun təyini

B) ərazinin öyrənilməsi, yaşayış zonası ilə qarşılıqlı əlaqənin təşkili

C) əraziyə gələn turist axınının müəyyənləşdirilməsi yaşayış zonasının və kənd təsərrüfatı obyektlərinin yerləşdirilməsi

D) turistik rayonun nəqliyyat infrastrukturunun təşkili

E) sənaye, kənd təsərrüfatı obyektlərinin yaşayış zonası ilə qarşılıqlı əlaqədə yerləşdirilməsi174. Kənd təsərrüfat inkişafı üstünlük təşkil edən rayonların planlaşdırılmasında əsas məsələlər

A) kənd təsərrüfatı istehsalatının optimal təşkili, münbit torpaqların ayrılması, zonalaşma, istehsalat, anbarlaşma başqa müəssisələrin kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən müəssisələrlə yerləşdirilməsi, kəndlərin perspektiv inkişafının müəyyən edilməsi və s.

B) balneoloji və kurort resurslarının qiymətləndirilməsi nəzərə alınmaqla təyin edilmə, rayonların tutumu və layihələndirilən rayonun ixtisaslaşması və layihələndirilən rayonun kurortlarının rekreasiya və xidmət idarələrinin yerləşdirilmə təşkili.

C) ərazinin funksional zonalaşma təşkili

D) layihələndirilən əraziyə ətraf mühitin təsirinin öyrənilməsi

E) ərazidə sənaye komplekslərinin, kombinatların və müxtəlif iri idarələrin yerləşdirilməsi, istehsalatın ixtisaslaşmasının və birləşdirilməsiməsinin təmin edilməsi175. Çox iri şəhərlərin şəhərkənarı zonalarını adətən üç kəmər zonasına bölürlər. Eni 10 km-ə qədər olan, şəhərə yaxın yerləşdirilən, birinci kəmər (zolaq) hansı funksiyasını yerinə yetirir?

A) bağ evlərinin tikintisini

B) qoruyucu və sanitar

C) uzunmüddətli istirahət obyektlərinin yerləşdirilməsini

D) sənaye binalarının yerləşdirilməsini

E) kənd təsərrüfatı obyektlərinin yerləşdirilməsini176. Şəhərkənarı zonanın hansı funksiyaları var?

A) ekoloji tarazlığın saxlanılması; şəhərin təbii resurslarla təmin olunması; əhalinin istirahətinin təmini; sənaye, kommunal, mühəndis və nəqliyyat obyektlərinin yerləşdirilməsi

B) sənaye müəssisələrinin bəzi obyektlərinin yerləşdirilməsi

C) sənaye, yaşayış və istirahət zonalarının qarşılıqlı əlaqəsinin təmini

D) şəhərin başqa şəhərlərdə magistral yollarla birləşdirilməsi

E) kənd təsərrüfatı məskunlarının əkilməsi, yerləşdirilməsi və emalı177. Bu şəhərlərdən hansıları artıq 3000 ildir ki, öz funksional inkişafını davam etdirir?

A) Moskva və Sankt-Peterburq

B) Qahirə və Yerusəlim

C) Paris və London

D) Afina və Roma

E) Ərdəbil və Təbriz178. Şəhərin funksional zonalaşması nə deməkdir?

A) zonaların küləklər gülündən asılı olaraq yerləşdirilməsi

B) məskunlaşma zonasının hissələr bölünməsi

C) obyektlərin ölçülərindən asılı olaraq yerləşdirilməsi

D) şəhər ərazisinin istifadə xarakterinə görə bölünməsi

E) şəhərin məhəllələrə bölünməsi179. Funksional zonalaşma zamanı ərazi hansı zonalara bölünür?

A) anbar və yaşayış zonası

B) yaşayış, sənaye, kommunal-anbar, istirahət zonası və xarici nəqliyyat zonası

C) sənaye və yaşayış zonası

D) məskunlaşma, sənaye, istirahət zonaları

E)yaşayış və istirahət zonası180. Yaşayış zonasına hansı sahələr daxildir?

A) şəhər ictimai bina və qurğular, küçə və meydanlar, ümumşəhər yaşıllıq ərazilər, yaşayış tikintisi

B) yaşayış tikintisi, küçələr

C) yaşayış tikintisi, küçə və meydanlar, yaşıllıq

D) ictimai binalar, yaşıllıqlar, küçələr

E) meşəpark istirahət zonası, yaşayış tikintisi181. Sənaye zonasının tərkibinə hansı sahələr daxildir?

A) texniki sahələr və sexlər, yaşıllıqlar, yollar

B) texnoloji meydançalar və sexlər, yaşıllıqlar və ehtiyac sahələr, yollar və nəqliyyat qurğular, inzibati-ictimai mərkəzlər

C) sanitar-qoruyucu zona, yaşayış zonaları

D) sənaye obyektləri, yaşıllıqlar, ictimai binalar

E) şəhər əhəmiyyətli parklar, inzibati-ictimai mərkəzlər182. Xarici nəqliyyat zonasına nə daxildir?

A) dəniz və hava nəqliyyatı

B) xarici magistral, aeroport

C) dəmir yolu, aeroport

D) daxili küçələr, magistral yolları

E) dəmir yolu, dəniz limanı, avtomobil yolları, aeroport183. Kommunal-anbar zonasına hansı sahələr daxildir?

A) anbarlar, suhasarları əraziləri, təmizləyici kanalizasiya qurğuları, istilik mərkəzləri, qəbirstanlıq və s.

B) kommunal-şəhər xidməti sahələri

C) su anbarı, elektrik yarımstansiyaları, qəbirstanlıq

D) inzibati binalar, qəbirstanlıq, dəmir yolları və magistral yolları

E) texniki sahələr və sexlər184. “Şəhər-peyk” nə deməkdir?

A) kiçik şəhər

B) peykdə tikilmiş şəhər

C) şəhərin kənarına çıxarılmış, lakin onunla rahat nəqliyyat əlaqəsində olan xüsusi rayonu

D) tez inkişaf edən şəhər

E) ehtiyac ərazilərə ehtiyacı olan iri şəhər185. Əhali sayına görə şəhərlər bölünür:

A) mərkəzi və orta şəhərlər

B) böyük və kiçik şəhərlər

C) böyük, orta və kiçik şəhərlər

D) çox iri (nəhəng), iri, böyük, orta, kiçik şəhərlər

E) iri və kiçik şəhərlər186. Şəhərələr hansı əlamətlərinə görə təsnif olunur?

A) əhali sayına görə, böyümə sürətinə görə, təbii şəraitinə görə, istehsalat profilinə görə, inzibati əmiyyətinə görə, tarixi yaranışına görə

B) sənayenin gücünə görə

C) memarlıq-tarixi abidələrin keyfiyyətinə görə, təbii şəraitə görə

D) əhali sayına

E) böyüklüyünə görə187. Şəhərlərin hansı struktur sxemləri var?

A) “şəbəkə” formasında

B) xətti, üfiqi, dairəvi

C) eninə, uzununa, ziqzaq formasında

D) kəsişən və xətti

E) kompakt, xətti, şəbəkə188. “Şəhər” nə deməkdir?

A) şəhər - rəngarəng sosial-iqtisadi funksiyalara, qeyrir-aqrar fəaliyyət sahələrində məşğul olan yüksək sıxlıqlı əhaliyə malik nisbətən iri məskəndir

B) böyük əraziləri və kiçik əhali sayı olan yaşayış zonaları

C) özündə aqrar müəssisələri və onunla bağlı obyektləri birləşdirən məskunlaşma məntəqəsidir

D) özündə xalq təsərrüfatı obyektlərini birləşdirən məskunlaşma yeridir

E) bu sakinlərin əmək fəaliyyətinin təmin edən məskunlaşma yeridir189. Çox iri (nəhəng) şəhərlərin əhalisi nə qədərdir?

A) 500000 nəfərdən cox

B) 50000 əhalisi olan

C) 100000 nəfərdən çox

D) 20000 nəfərdən çox

E) 5000 nəfərdən çox190. Nəqliyyat infrastrukturu nədir?

A) nəqliyyatın müxtəlif növləri

B) riyazi termin

C) əhalinin hərəkətini və yükdaşmasını təmin edə küçə yollar şəhər nəqliyyat D) dəmiryol şəbəkəsi

E) nəqliyat düyünü

191. Xətti strukturlu şəhərlər adətən hansı sahələrdə tikilir?

A) istənilən ərazidə

B) şəhərin mərkəzi hissəsində

C) dəniz və çayların sahili boyunca, dağ massivlərinin ətəyi boyunca, magistral yolların xətti boyunca

D) planla düzbucaqlı formada olan ərazilərdə

E) su anbarı, göl, çay sahilində192. Yaşıllılq sisteminin strukturu nədən asılıdır?

A) ağac və kolların sayından

B) şəhərin ölçüsündən və planlaşdırılmasından

C) şəhərlərin kompozisiya həllindən

D) park və bağların sayından

E) mövsüm dəyişməsindən193. Mikrorayon nə deməkdir?

A) rayonun adı

B) yaşayış ərazisinin sahəsi 80-150 ha olan struktur elementi

C) yaşayış zonasının əhalinin gündəlik xidməti təmin olunan struktur elementi

D) sahəsi 100 ha olan yaşayış sahəsi

E) çox kiçik rayon194. Bakı şəhəri üçün ən optimal səmtləşmə hansı sayılır?

A) cənub və cənub-şərq

B) qərb

C) şərq


D) şimal

E) şimal, şərq, qərb195. Şəhər planı böyük təkamül yolu keçmiş çox iri şəhərlərin küçə-yol şəbəkəsi təşkili üçün hansı sxem xarakterikdir?

A) radial

B) qarışıq və ya kombinasiya olunmuş

C) düzbucaqlı diaqonal

D) düzbucaqlı

E) orqanik196. Mikrorayon hansı sahəni tuta bilər?(Mikrorayonun sahəsi nə qədər ola bilər?)

A) 10-60 ha, lakin 80 ha-dan çox olmamalı, əhalisi 5-20 min nəfər

B) 110-160 ha, lakin 180 ha-dan çox olmaması, əhalisi 150-120 min

C) 80-100 ha, lakin 120 ha-dan çox olmamalı, əhalisi 45-90 min

D) 100-120 ha, lakin 140 ha-dan çox olunan, əhalisi 50-80 min

E) 5-10 ha, lakin 30 ha-dan çox olmamalı, əhalisi 2 min nəfər197. Yaşayış rayonu – yaşayış ərazisinin (zonasının) struktur elementidir və -

A) sahəsi 80-250ha-dır, sərhədlərində xidmət radiusu 1500m-dən çox olmayan idarə və müəssisələr yerləşdirilir

B) sahəsi 180-350, sərhədlərində xidmət radiusu 150m-dən çox olmayan idarə və müəssisə yerləşdirilir.

C) sahəsi 1000-1250 ha, sərhədlərində xidmət radiusu 250m-dən çox olmayan idarə və müəssisə yerləşdirilir.

D) sahəsi 300-550 ha, sərhədlərində xidmət radiusu 300m-dən çox olmayan idarə və müəssisə yerləşdirilir.

E) sahəsi 1500-1550 ha, sərhədlərində xidmət radiusu 2500m-dən çox olmayan idarə və müəssisə yerləşdirilir.198. Əhalinin sıxlığı (brutto) – bu:

A) bütün mikrorayon ərazisinin 1ha-na düşən əhali sayı (nəf./ha)

B) tikilən ərazinin sahəsinin mikrorayon sahəsində olan nisbəti

C) tikilən ərazi sahəsinin mikrorayon yaşayış sahəsinə olna nisbəti

D) mikrorayon əhali sayı

E) şəhər əhalisinin sayı199. Funksional zonalaşma prinsipi-müasir şəhərsalmanın ən əsas qaydalarından biri 1933-cü ildə IV konqresdə (CİAM) Le Korbüzye tərəfindən şəhərsalma manifestində yazılmışdı. Bu manifest tarixə hansı adla daxil oldu?

A) şəhərsalma qanunu

B) Roma partiyası

C) Afina xartiyası

D) rayon planlaşdırılma sxemi

E) müasir şəhərsalmanın əlifbası200. Çox iri şəhərlərin şəhərətrafı zonaları adətən üç kəmər zonaya bölünür. Üçüncü xarici kəmər hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) uzunmüddətli istirahət obyektlərinin və kənd təsərrüfatı torpaqlarının yerləşdirilməsini

B) bağ evləri tikintisini

C) sanitar və qoruyucu

D) sənaye binalarının yerləşdirilməsini

E) rekreasiya və idman obyektlərinin yerləşdirilməsini


100 test sualları
1.1925-1927-ci illərdə aid Bakı şəhərinin baş planı kim tərəfindən işlənib hazırlanmışdı?

2. Utopist memarların təklif etdiyi “ideal şəhər” layihlərindən hansı həyata keçmişdir?

A) Günəş şəhəri

B) Palmanova

C) İkariya

D) Yeni atlantida

E) gələcəyin şəhəri

3. “Böyük şəhər” layihəsinin müəllifi kimdir?

4. 1952-56-cı illərində Çandiqarx şəhərinin layihəsi hansı memar tərəfindən işlənib hazırlanmışdır?

5. Yaşayış zonası magistrallar və yaşıllıq əkililəri zolaqları ilə sahəsi nə qədər olan rayonlara bölünür?

6. Şəhərin minimum funksiyaları olan zonası necə adlanır?

7. Bütöv şəhərsalma sisteminin optimal fəaliyyət göstərməsi məqsədilə şəhərin müxtəlif ərazilərinin perspektiv inkişaf xarakterini müəyyən edən zonalaşma növü necə adlanır?

8. Şəhər əraziləri daha intensiv mənimsənilən, yüksək şəhərsalma dəyəri olan və şəhərin ictimai həyatının fokusu sayılan zona necə adlanır?

9. Tomas Mor öz nəzəriyyələrində ideal ingilis dövlətinin şəklini təsvir etmişdir. Bu nəzəriyyə necə adlanırdı?

10. Bu şəhərin XIX əsrin ortalarında rekonstruksiyası zamanı işsizlik azaldı, həyatın sanitar-gigyenik şərtləri yaxşılaşdı, dövlətin şəhərdə nizam-intizama nəzarəti yüngülləşdi və bu günlərə qədər qorunub saxlanılan mərkəzin memarlıq siması əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi. Hansı şəhərdən bəhs edilir?

11. Müxtəlif sosial-iqtisadi funksiyalara malik, qeyri-aqrar fəaliyyət sahələrində çalışan, yüksək sıxlıqlı əhalisi olan nisbətən iri məskənlər necə adlanır?

12. Yaşayış evləri qrupları ilə xidmət obyektlərinin funksional və məkan birliyi necə adlanır?

13. Şəhərin hüdudlarından kənara çıxarılan və onunla rahat nəqliyyat əlaqəsində olan xüsusi rayon necə adlanır?

14. SSRİ rayon planlaşdırılması üzrə ilk böyük layihə hansıdır?

15. Hər-hansı əlamətin xətti konsentrasiyasını təqdim edən şəhərsalma sisteminin elementi necə adlanır?

16. Şəhərsalma sisteminin funksional və ya kompozisiya fokusu və hər-hansı əlamətin nöqtə konsentrasiyası necə adlanır?

17. Sistem əlamətinin bütövlükdə yüksək konsentrasiyası olan ərazilər necə adlanır?

18. Baxılan ərazidə obyektlər qrupunun ardıcıl olaraq nöqtəvi və ya xətti xarakterdə yerləşdirilməsi necə adlanır?

19. Mərkəzə qarşı qoyulan kənar xarici hissə necə adlanır?

20. Şəhərsalmada nisbətən bütöv və muxtar vahid necə adlanır?

21. Şəhərsalma sisteminin eyni tipli şəhərsalma və təbii komponentləri yerləşdirilən ərazi elementi necə adlanır?

22. Şəhərsalma layihələndirilməsini başqa cür necə adlandırırlar?

23. Xarici nəqliyyat elementlərini şəhərdaxili daşınmaları səviyyəsini aşağı salmaq, şəhər ərazisindən tranzit hərəkəti çıxarmaq, hava hovuzunun çirklənməsini və şəhərdə səs-küyü azaltmaq məqsədilə harada yerləşdirmək məqsədəuyğundur?

24. Sənaye rayonunun ərazisində adı çəkilənlərdən hansıları yerləşdirmək olmaz?

1 – istehsalat müəssisələrini; 2 – elmi və tədris mərkəzlərini; 3 – yaşayış evləri; 4 – nəqliyyat və mühəndis qurğularını; 5 – sənaye rayonunda çalışanlar üçün xidmət müəssisələrini; 6 – məktəbləri; 7 – şəhər parkalrını.

25. Adı çəkilənlərdən hansı yaşayş zonasına daxildir?

1 – yaşayış tikintisi; 2 – sanitar-mühafizə zonası; 3 – şəhər mərkəzi; 4 – məktəblər; 5 – küçələr və meydanlar; 6 aeroport; 7 – sənaye müəssisələri; 8 – təmizləmə qurğuları; 9 – parklar və bulvarlar


26. Şəkildə hansı şəhərin sxemi göstərilib?описание: img00111_0

27. Sxemdə şəhərin ərazi inkişafının hansı variantı göstərilib?описание: img00111_0

28. Sxemdə şəhərin ərazi inkişafının hansı variantı göstərilib?описание: img00111_0

29. Sxemdə şəhərin ərazi inkişafının hansı variantı göstərilib? описание: img00111_0

30. Sxemdə şəhərin ərazi inkişafının hansı variantı göstərilib?

описание: img00111_0

31. Sxemdə şəhərin ərazi inkişafının hansı variantı göstərilib?описание: img00111_0

32. Şəkildə hansı şəhərin 1666-cı ildə yanğından sonarakı rekonstruksiya planı göstərilib?описание: проект перепланировки лондона после пожара 1666 г.

33. İri şəhərin sxemində nələr seçilir?описание: img00111_0

A) planlaşdırma rayonları

B) yaşayış zonaları
C) istirahət zonaları
D) mikrorayonlar
E) ictimai mərkəzlər

34. Ərazilərin istifadə intensivliyinə, onun müxtəlif funksiyalarla dolğunluq dərəcəsinə görə zonalaşma necə adlanır?

35. Şəhərin aşağı sıxlıq, funksiyaların azlığı, ən az intensiv tikilmiş və aşağı şəhərsalma dəyəri olan və şəhərlə çətin əlaqəsi olan zonası necə adlanır?

36. 1933-cü ildə müasir memarlıq konqresində şəhərsalmanın əsas prinsipi göstərilən “Afina Xartiyası” manifesti qəbul olunmuşdur. Bu hansı prinsipdir?

37. Bu şəhərlər inkişaf etdikcə uzunsov nəqliyyat xəttləri formasını alan, nəticədə üçbucağın tərəflərini əmələ gətirərək iri trianqulyasiya şəbəkəsini yaradır. Hansı şəhərlərdən bəhs edilir?

38. Çox iri şəhərlərin mərkəzinin əsas xüsusisyyəti nədədir?

39. Aşağıdakılardan hansılar bu üç funksiyanın yerinə yetirilməsinə istiqamətlənmişdir?

1.əhalinin istirahət və bədən tərbiyəsinin təşkili;

2. şəhər mühitinin sanitar-gigiyenik vəziyyətinin yaxşılaşdırılması

3. şəhərin məkan mühitinin estetik təkmilləşdirilməsi

A) yaşıllıq əraziləri sistemi

B) sanitar-mühafizə zonası


C) idman qurğularının tikintisi
D) təmizləmə qurğularının tikintisi
E) xidmət sistemi

40. Məskunlaşma sistemini təkamül ardıcıllığına görə bölün.

1 – ulduzvari; 2 – ocaq; 3 – halqavari (müdafiə-strateji); 4 – xətti

41. Şəhər sərnişin nəqliyyatının inkişaf tarixi aşağıdakı mərhələlərə bölünür:

1 – avtomobilləşmə mərhələsi; 2 – buxar enerjisindən istifadə mərhələsi;

3 – atla daşınma mərhələsi; 4 – informasiya sistemlərinin istifadə olunma mərhələsi;

5 – elektrik enerjisindən istifadə mərhələsi

Ən ilkin mərhələdən başlayaraq ardıcıl sadalayın.

42. Qədim çin şəhərinin ideal sxeminə görə şəhərin bir tərəfində “əjdaha” adlandırılan dağ, o biri tərəfindən isə həyat, hərəkət, işıq və xeyir simvolu olan çay yerləşirdi. Çay üfüqün hansı səmtində yerləşirdi?

43. Sənaye müəssisəsinin yerləşmə vəziyyəti, hakim küləklərin istiqaməti, tullantıların çıxarılması üçün boruların hündürlüyü, xarici nəqliyyat qurğularının yerləşdirilməsi; zərərli tullantıların azaldılması üzrə tədbirlərin xarakteri.

Bu sadalananlardan hansı sanitar mühafizə zonasının sərhədlərinin ölçü və konfiqurasiyasına təsir göstərmir?

44. Orta şəhərlər hansılardır?

45. İri şəhərlər hansılardır?

46. Urbanizasiyaya əsk olan proses hansıdır?

47. İri şəhər- mərkəzi və ona bitişik kiçik məskənlərlə əhatə olunan şəhər necə adlanır?

48. Şəhərsalma sistemilərində daha az intensivliklə mənimsənilən (yaşayış və ya sənaye rayonları, rekreasiya zonaları və meşə massivləri, tikilməmiş ərazilər) ərazilər necə adlanır?

A) özül və ya “doldurma”
B) karkas
C) aqlomerasiya
D) periferiya

E) funksional zona

49. Çox iri şəhərlərin şəhərəətrafı zonalarını neçə kəmər zonaya bölürlər?

50. Şəhər ətrafının II kəmər zonası hansı funksiyanı yerinə yetirir...

51. Mikrorayon, ictimai mərkəz, qəbiristanlıq, məktəb, uşaq bağçaları, meydanlar, bulvarlar, parklar, teatrlar, aeroportlar bu siyahıda artıq hansıdır?

52. Mikrorayon aşağıdakı elementlərdən ibarətdir: yaşayış məhəlləsi, evlər qrupu, tranzit hərəkəti, məktəb, , uşaq bağçası, yerli əhəmiyyətli küçələr, giriş yollar, ictimai xidmət. Bu siyahıda nə artıqdır?

53. Şəkildə hansı şəhərin rekonstruksiyadan sonrakı planı göstərilib?

описание: париж. схема реконструкции города

54. Vyananın yenidən planlaşdırma proqramı Dunay çayında kanal, şlyuz, körpülər sisteminin, şəhər nəqliyyatının təşkilini və şəhərin gələcək inkişafı üçün ərazilərin təyinini təklif edirlər. Bu proqramın müəllifi kim idi?

55. Şəhərin rekreasiya zonası nə deməkdir?

56. Şəhərin nəqliyyat infrastrukturu – bu....

57. Şəkildə hansı şəhərin planlaşdırılma sxemi göstərilib?

описание: pic_96


Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin