Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlərYüklə 0,5 Mb.
səhifə4/5
tarix29.11.2016
ölçüsü0,5 Mb.
#438
1   2   3   4   5

58. İri şəhərlərin baş planları 2 mərhələdə işlənirlir: I – şəhər inkişafının əsas göstəriciləri, onun ərazi inkişafının müqayisəli variantları və II – funksional zonalaşma sxemi, nəqliyyat, mühəndis kommunikasiyaları sxemi və b. Baş palnın II mərhələsi hansı miqyasda yerinə yetirilir?

A) М 1: 10000 – 1: 5000
B) М 1: 2000 – 1: 1000
C) М 1: 1000 – 1: 500
D) М 1: 25000 – 1: 10000
E) М 1: 100000 – 1:50000

59. İri şəhərlərin baş planları 2 mərhələdə işlənirlir: I – şəhər inkişafının əsas göstəriciləri, onun ərazi inkişafının müqayisəli variantları və II – funksional zonalaşma sxemi, nəqliyyat, mühəndis kommunikasiyaları sxemi və b. Baş planın I mərhələsi hansı miqyasda yerinə yetirilir?

A) М 1: 25000 – 1: 10000
B) М 1: 100000 – 1:50000
C) М 1: 1000 – 1: 500
D) М 1: 2000 – 1: 1000
E) М 1: 10000 – 1: 5000

60. Müfəssəl planlaşdırılması layihəsi hansı miqyasda yerinə yetirilir?

A) М 1:2000
B) М 1: 5000
C) М 1: 10000
D) М 1: 500
E) М 1:100

61. Tikintinin layihəsi hansı miqyasda yerinə yetirilir?

A) М 1:1000 – 1: 500
B) М 1: 5000
C) М 1: 10000
D) М 1: 25000
E) М 1:2000

62. Torpaq sahələrinin icazə verilən istifadə növləri, sahələrin ən son ölçüləri və icazə verilən rekonstruksiya tikintisinin parametrləri, eləcə də sahələrin və kapital tikinti obyektlərinin istifadə məhdudiyyəti nəyi ifadə edir?

63. Şəhərsalmada şəbəkə nə deməkdir?

64. Kompozisiya mərkəzi nəyi təqdim edir?

65. Şəhərsalma sisteminin funksional oxu nədir?

66. Şəhərdə və məskunlaşma rayonunda həyata keçən sosial proseslərin rəngarəng kompleksi nədir?

67. Şəhər planın konstruksiyasından asılı olaraq neçə tipdə planlaşdırılma strukturunu ayırırlar?

68. Nöqtə, xətti və zona anlayışları hansı hallarda istifadə olunur?

69. Şəhərin məkan inkişafının neçə əsas forması?

70. Şəhər, sənaye kompleksi, əsas nəqliyyat düyünləri, funksional və ya kompoziya mərkəzləri. Bu ərazi elementləri hansı terminlə ümumiləşdirilir?

71. Çay vadilər, dağ dərələri, dəniz sahilləri, nəqliyyat magistralları, neft və qaz boru kəmərləri – bu...

72. Meşə massivləri, su hövzələri, yataq əraziləri, tarixi qorunan tikinti ərazisi, müxtəlif urbanizasiya dərəcələri və ya funksiyalaşma xarakterli ərazilər. Bu sadalananları hansı terminlə ümumiləşdirmək olar?

73. Şəhər əraziləri ən kiçik miqyas səviyyələrindən başlayaraq hansı ardıcıllıqda struktur-planlaşdırılma vahidlərinə bölünür?

74. Şəkildə nə göstərilib?75. Şəkildə hansı şəhərin inkişaf layihəsi (konkurs) göstərilib?76. SSRİ-də “mikrorayonlaşma” prinsipi nə zaman tətbiq olunmağa başladı?

77. Ərazi səviyyələrinin ən kiçikdən başlayaraq düzgün ardıcıllığını təyin edin?

1 – rayon; 2 – region; 3 – şəhər; 4 – qitə; 5 – ölkə; 6 – aqlomerasiya

78. Sadalanlardan hansıları antropogen resurslara aid deyil?

1 – kadr potensialı; 2 – faydalı qazıntılar; 3 – su resursları; 4 – nəqliyyat infrastrukturu; 4 – bioresurs potensialı; 5 – sənaye-tikinti bazası; 6 – əhalinin təhsil səviyyəsi


79. Aşağıdakılardan hansı xarici nəqliyyat növünə aiddir?

1 – troleybus; 2 – avtomobil; 3 –metropoliten; 4 – dəmiryolu;

5 – monorels nəqliyyatı; 6 – hava; 7 – tramvay; 8 – su; 9 – asma.

80. Şəhərin hansı əraziləri kommunal-anbar zonasına daxil deyil?

1 – şəhər ictimai binalarının sahələri; 2 – suhasarlarının əraziləri;

3 – təmizləmə qurğuları; 4 – qəbiristanlıq; 5 – küçə və meydanlar; 6 – yaşayış tikilisi.

81. Yaşayış zonasının hansı idarələri epizodik istifadə obyektlərinə aid deyil?

1 – teatr; 2 – ticarət mərkəzləri; 3 – məktəblər; 4 – mağaziləri; 5 – şəhərin inzibati binaları;

6 – ippodrom.

82. Şəhərsalma sxemlərinin ən kiçik səviyyədən başlayaraq düzgün ardıcıllığını təyin edin

1 – baş məskunlaşma sxemi; 2 – rayon planlaşdırılmasının sxem və layihələri; 3 – baş plan; 4 – regional məskunlaşma sxemi; 5 – müfəssəl planlaşdırma və tikinti layihəsi.


83. Məskunlaşmanın muxtar forması nə deməkdir?

84. Nisbətən sərbəst inkişaf edən şəhər-mərkəzləri kompleksinin böyüməsi onların yaxınlaşmasına və ərazi böyüməsinə gətirib çıxarır. Belə şəhərsalma sistemləri necə adlanır?
85. İlk dəfə kim 1962-ci ildə “metabolizm” şəhərin ətraf mühitlə təbii mübadiləsi ideyasını irəli sürmüşdür?

86. 1940-50-ci illərdə Avropanın iri aqlomerasiyalarının planlaşdırılma layihələri arasında “Böyük Londonun layihəsi” geniş tanınmışdır. Bu layihənin rəhbəri kim olmuşdur?

87. Mikrorayon tikintisinin sıxlığı nə ilə şərtləndirilir?

88. Mikrorayonda özünəməxsus mərkəz kimi nə xidmət göstərir?

89. 2-3 mikrorayon hansı daha böyük planlaşdırılma vahidini əmələ gətirir?

90. Mikrorayon konsepsiyasının müəllifləri kimdir?

91. Hansı zonalaşma növü, şəhərsalma sisteminin optimal fəaliyyət göstərməsi məqsədilə şəhərin müxtəlif perspektiv inkişaf xüsusisyyətlərini müəyyən edir?

92. Kəmər zonalaşmada funksiyaların sıxlığı və ərazilərin mənimsənilmə intensivlik dərəcəsi mərkəzi zonaya nisbətən aşağı, periferiyaya nisbətən yuxarı olan zona necə adlanır?


93. Yaşayış tikintisi üçün meydançaların seçimi şəhərsalma çertyojlarının işlənilməsinin hansı səviyyəsində həyata keçirirlir?

94. Şəhərin yaşayış zonasının kompleks təşkili məsələləri şəhərsalma çertyojlarının işlənilməsinin hansı mərhələsində həyata keçirilir?

95. Yaşayış komplekslərinin formalaşması üzrə memarlıq planlaşdırılma təklifləri şəhərsalma çertyojlarının yerinə yetirilməsinin hansı mərhələsində işlənilir, tikinti üsulları, yaşayış və ictimai binaların tipləri müəyyən edilir?

96. Kiçik və orta şəhərlərdə yaşayış əraziləri bir qayda olaraq şəhərin bütöv ərazisinin yarısını təşkil edir. İri şəhərlərdə bu nisbət nəyin hesabına dəyişir?

97. Epizodik istifadə idarələri adətən harda yerləşdirilir?


98. Vaxtaşırı (dövri) istifadə obyektləri adətən harada yerləşdirilir?
99. Gündəlik istifadə obyektləri adətən harada yerləşdirilir?
100. Şəhər mərkəzlərinin planlaşdırılma təşkilinin əsas tələblərindən biri mərkəz obyektlərinin ictimai nəqliyyat dayanacaqlarından hansı piyada məsafəsində

“Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən imtahan testləri (əlavə 100)


1. Sadalananlardan hansıları planlaşdırma strukturunun nöqtə elementlərinə aid deyil?

1 – şəhərlər; 2 – nəqliyyat magistralları; 3 – dağ dərələri; 4 – nəqliyyat düyünləri; 5 –iri sənaye kompleksləri; 6 – çay vadiləri.

A) 3; 4; 6

B) 1; 4; 5

C) 1; 5; 6

D) 2; 3; 6

E) 2; 4; 5

2. Sadalananlardan hansıları planlaşdırma strukturunun zona elementlərinə aid deyil? 1 – ictimai xidmət mərkəzləri; 2 – şəhərlər; 3 – nəqliyyat magistralları; 4 – meşə massivləri; 5 – su hövzələri; 6 – faydalı qazıntı yataqları.

A) 4; 5; 6

B) 1; 2; 3

C) 1; 3; 5

D) 2; 4; 6


E) 3; 4; 5

3. 1925-1927-ci illərdə A.İvanitskiy və V.Vesnin tərəfindən hansı şəhərin baş planı işlənilmişdir?

A) Riqa

B) Moskva

C) Kiyev

D) Novosibirsk

E) Bakı

4. Otto Vaqner aşağıdakılardan hansı layihənin müəllifidir?A) “Günəş şəhəri”

B) “Şəfəqsaçan şəhər”

C) “Böyük şəhər”

D) “Bağ şəhər”

E) “Böyük London”

5. Hansı şüar Le Korbüzyeyə aiddir?

A) “memarlıq – bu fayda, möhkəmlik, gözəllikdir”

B) “memarlıq- donmuş musiqidir”

C) “mənim evim – mənim qalamdır”

D) “formanı hər zaman funksiya müəyyən edir ”

E) “yaşayış üçün ev-maşın”

6. 1952-1956-cı illərdə hansı şəhər le Korbüzyenin layihəsi əsasında tikilmişdir?

A) Şəfəqsaçan şəhər

B) Çandiqarx

C) Paris

D) London

E) Vyana

7. Şəhərlərdə hansı ərazilərini sahəsi 250 ha-dan çox olmayan hissələrə magistrallarla və yaşıllıq zolaqları ilə bölmək lazımdır?

A) kommunal

B) sənaye

C) anbar

D) yaşayış rayonu

E) nəqliyyat
8. Ərazi planlaşdırılması sənədləri ilə sərhədləri və funksional təyinatı təyin edilən zonalar necə adlandırılır?

A) planlaşdırılma

B) ərazi

C) funksional

D) xüsusi təyinatlı

E) ixtisaslaşdırılmış

9. Şəhərsalma zonalaşması nədir?

A) müxtəlif funksiyalarla dolğunluğuna görə zonalaşma

B) ərazi istifadəsinin intensivliyinə görə zonalaşma

C) istifadə xarakterinə görə zonalaşma

D) ərazi zonalarının müəyyənləşdirilməsi və şəhərsalma reqlamanetinin təyini məqsədilə bələdiyyə ərazilərinin zonalaşmasıdır

E) funksional təyinatına zonalaşma

10. Təbii-landşaft şəraiti nəyə təsir göstərir?

A) əhalinin sıxlığına

B) şəhər planının formalaşmasına

C) şəhərin məkan inkişafına

D) şəhərin inkişaf sürətinə

E) xalq təsərrüfatı profilinə

11. İdeal ingilis dövlətini təsvir edən “Utopiya” traktatının müəllifi kimdir?

A) Otto Vaqner

B) Ebenezer Hovard

C) Tomas Mor

D) Le Korbüzye

E) Robert Ouen

12. Şəkildə hansı zonalar göstərilib?

безымянн_0

A) 1- orta; 2- periferiya; 3- mərkəz; 4- uzaq periferiya

B) 1- mərkəz; 2- orta; 3- uzaq periferiya; 4- periferiya

C) 1- periferiya; 2- mərkəz; 3- orta; 4- uzaq periferiya

D) 1- orta; 2- mərkəz; 3-periferiya; 4-uzaq periferiya

E) 1- uzaq periferiya; 2- mərkəz; 3- periferiya; 4- orta


13. Şəhərsalma praktikasında nə zamandan etibarən mikrorayonlaşma prinsipi tətbiq edilir?

A) XXI əsrin əvvəlindən

B) XX əsrin əvvəlindən

C) XIX əsrin ortalarından

D) XX əsr 70-ci illərin sonundan

E) XX əsrin ortalarından


14. Sənayeyə qədərki dövrün şəhərləri üçün hansı planlaşdırılma strukturu daha xarakterikdir?

A) xətti

B) kompakt

C) parçalanmış

D) şəbəkə

E) çərçivə


15. Hansı şəhərlərdə planlaşdırılma rayonlarının təşkilinə ehtiyac yaranır?

A) istənilən yaşayış məntəqəsində

B) kiçik

C) orta

D) böyük

E) çox iri


16. Hansı şəhərlərin planlaşdırılma strukturu təbii ətraf mühitə və nəqliyyat magistralına yaxınlıq prinsipini saxlayır?

A) şəbəkə

B) kompakt

C) çərçivə

D) mərkəzi

E) xətti
17. Şəhərsalmanın əsas prinsipi nədir? (1933-cü il konqres CİAM-Afina xartiyasında qəbul olunmuş deklorasiyaya görə)

A) ekoloji balansın saxlanılması

B) şəhərsalma zonalaşması

C) kəmər zonalaşma

D) nəqliyyat-planlaşdırılma təşkili

E) funksional zonalaşma
18. Xarici nəqliyyatın hansı növü coxvariantlılığı, mövsümsüzlüyü, manevrliyi və sürətliliyi ilə xarakterizə olunur?

A) avtomobil

B) su

C) dəmiryolD) hava

E) küçədən kənar


19. Şəhərin hansı zonasının planlaşdırılma təşkilinin əsas tələbləri: şəhərin yaşayış əraziləri ilə rahat əlaqə; əsas obyektlərin ictimai nəqliyyat dayanacaqlarından rahat piyada əlaqəsində yetrləşdirilməsi (200m); tranzit nəqliyyatı hərəkətinin istisnası; piyada yollarının təşkili və s.dir?

A) şəhərin ictimai mərkəzi

B) yaşıllıq ərazilər

C) sənaye zonası

D) anbar zona

E) xarici nəqliyyat zonası


20. Küçə-yol şəbəkəsi təşkili sxemləri hansı ardıcıllıqda göstərilmişdir?


A) radial, düzbucaqlı, düzbucaqlı-diaqonal, radial-halqavari

B) radial-halqavari, radial, düzbucaqlı, düzbucaqlı-diaqonal

C) düzbucaqlı, düzbucaqlı-diaqonal, radial-halqavari, radial

D) halqavari, radial-halqavari, düzbucaqlı, düzbucaqlı-diaqonal

E) radial-halqavari, düzbucaqlı, düzbucaqlı-diaqonal, radial

21. Verilən küçə-yol şəbəkəsi təşkili sxemlərini şəkillərə uyğun sıralayın:

1 - radial, 2 – radial-halqavari, 3 - düzbucaqlı,

4 – düzbucaqlı-diaqonal; 5 – ağacşəkilli.

a - b- c- d - e - drevo_0
A) 1 - d; 2 - e; 3 - b; 4 - c; 5 - a;

B) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 -e; 5 - c;

C) 1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - d; 5 - b;

D) 1 - e; 2 - c; 3 - a; 4 - b; 5 - d;

E) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a; 5 - e;
22. Yaşayış tikintisi təşkilinin pilləli prinsipində hansı pillə çatışmır: - evlər qrupu, …….., mikrorayon, yaşayış rayonu?

A) ictimai mərkəz

B) yaşayış məhəlləsi

C) məktəb

D) yaşayış binası
E) yaşayış ərazisi
23. Küçələrin müntəzəm-düzbucaqlı sistemini daha necə adlandırırlar?

A) Hippodam sistemi

B) şəhərsalma sistemi

C) sərbəst planlaşdırılma

D) yunan sistemi

E) roma sistemi


24. Urbanizasiya prosesi üçün xarakterik olan nədir?

A) əhalinin həyat tərzini dəyişdirmədən şəhərdə konsentrasiyası.

B) şəhər əhalisinin şəhərdən köçməsi

C) kənd əhalisinin şəhərə axını

D) şəhərlilərin iri şəhərin şəhərətrafına köçürülməsi

E) sıx məskunlaşmış şəhər mərkəzlərinin sıxlığının azaldılması prosesi


25. Şəhərətrafında şəhər həyat tərzi ilə yaşayan insanları necə adlandırırlar?

A) suburbanist

B) urbanist

C) dezurbanist

D) miqrant

E) kəndli


26. Məskunlaşmanın qrup forması nədir?

A) nəqliyyat xətlərinin boyunca formalaşan

B) qonşu məskənlərdən böyük uzaqlıq şəraitində və onlar arasında funksional və nəqliyyat əlaqələrinin zəif inkişafı şəraitində yaranan

C) müstəsna dərəcədə istehsalat yerlərinin yaxınlığında yerləşən

D) qonşu məskənlər arasında əhalinin əmək, məişət və istirahəti sahəsində möhkəm əlaqələrin fromalaşması şəraitində yaranan

E) qonşu məskənlərdən böyük uzaqlıq şəraitində yerləşən, lakin onlar arasında inkişaf etmiş əlaqələr olan


27. Məskunlaşmanın muxtar forması nədir?

A) qonşu məskənlərdən böyük uzaqlıq şəraitində və onlar arasında funksional və nəqliyyat əlaqələrinin zəif inkişafı şəraitində yaranan

B) qonşu məskənlər arasında əhalinin əmək, məişət və istirahəti sahəsində möhkəm əlaqələrin fromalaşması şəraitində yaranan

C) müstəsna dərəcədə istehsalat yerlərinin yaxınlığında yerləşən

D) nəqliyyat xətlərinin boyunca formalaşan

E) qonşu məskənlərdən böyük uzaqlıq şəraitində yerləşən, lakin onlar arasında inkişaf etmiş əlaqələr olan.


28. Adları çəkilənlərdən hansılarını sənaye rayonun ərazisində yerləşdirirlər?

1 – istehsalat müəssisələri;

2 – elmi və tədris mərkəzləri;

3 – yaşayış evləri;

4 – nəqliyyat və mühəndis qurğuları;

5 – sənaye rayonlarında çalışanlara xidmət idarələri;

6 – məktəb;

7 – şəhər parkları

A) 3; 4; 5; 6

B) 2; 3; 4; 7

C) 1; 2; 4; 5;

D) 4; 5; 6; 7

E) 1; 3; 5; 7
29. Adları çəkilənlərdən hansıları yaşayış zonasına daxil deyil?

1- yaşayış tikintisi; 2 – sanitar-qoruyucu; 3 – şəhər mərkəzi;

4 – məktəblər; 5 – küçə və meydanlar; 6 – aeroport; 7 – sənaye müəssisəsi;

8 - təmizləmə qurğuları; 9 – parklar və bulvarlar.

A) 3; 5; 7; 9

B) 1; 4; 6; 7

C) 2; 6; 7; 8

D) 4; 6; 8; 9

E) 1; 3; 6; 9
30. Şəhərin ərazi inkişafının variantları hansı ardıcıllıqda göstərilmişdir?

img00111_0 img00111_0 img00111_0
A) xətti inkişaf; şəhərin konsentrik inkişafı; şəhər-peyklərin formalaşması.

B) şəhərin konsentrik inkişafı; “paralel şəhərin” yardılması; şəhər-peyklərin formalaşması

C) “paralel şəhərin” yardılması; şəhər-peyklərin formalaşması; şəhərin konsentrik inkişafı

D) müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf; xətti inkişaf; şəhərin konsentrik inkişafı

E) şəhər-peyklərin formalaşması; şəhərin konsentrik inkişafı; “paralel şəhərin” yardılması;

31. Şəhərin ərazi inkişafının variantları hansı ardıcıllıqda göstərilmişdir?


img00111_0 img00111_0 img00111_0

A) xətti inkişaf; müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf; “dinapolis” sistemi

B) “dinapolis” sistemi; şəhərin konsentrik inkişafı; xətti inkişaf

C) müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf; xətti inkişaf, “paralel şəhərin” yardılması

D) xətti inkişaf; şəhərin konsentrik inkişafı; müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf

E) şəhərin konsentrik inkişafı; xətti inkişaf; şəhər-peyklərin formalaşması


32.Hansı yaşayış tikintisi əhalinin aşağı sıxlığı ilə xarakterizə olunur?

A) çoxmərtəbəli

B) azmərtəbəli

C) orta mərtəbəli

D) qarışıq mərtəbəli

E) cərgəli tikinti


33. Hansı tikinti növü “xalçavari” adını almışdır?

A) qarışıq mərtəbəli

B) çoxmərtəbəli yaşayış tikintisi

C) sıx azmərtəbəli yaşayış tikintisi

D) orta mərtəbəli yaşayış tikintisi

E) ictimai mərkəz tikintisi


34. Hansı tip yaşayış tikintisinin üstün cəhəti maksimum əhali sıxlığında minimum tikinti ərazisinin olmasıdır?

A) çoxmərtəbəli

B) orta mərtəbəli

C) azmərtəbəli

D) xalçavari

E) qarışıq


35. Hansı yaşayış tikintisinin nöqsan cəhəti - xarici yaşayış mühitlə əlaqənin kifayət qədər olmaması; yaşayış ərazilərinin məhdud insolyasiyası; tikinti və istismar dəyərinin liftlərin quraşdırılması hesabına (10 mərtəbədən yuxarı tüstülənməyən pilləkən) artmasıdır?

A) orta mərtəbəli

B) çoxmərtəbəli

C) azmərtəbəli

D) cərgəli

E) qarışıq


36. Yaşayış ərazisinin tikintisi azmərtəbəli, çoxmərtəbəli, orta mərtəbəli, yüksəkmərtəbəli binalarla həyata keçirilir. 3-5 mərtəbəli binalar bunlardan hansına aiddir?

A) yüksək mərtəbəli

B) mərtəbəliliyi artırılmış

C) çoxmərtəbəli

D) orta mərtəbəli

E) azmərtəbəli


37. Yaşayış ərazisinin tikintisi azmərtəbəli, çoxmərtəbəli, orta mərtəbəli, yüksəkmərtəbəli binalarla həyata keçirilir. 6-10 mərtəbəli binalar bunlardan hansına aiddir?

A) çoxmərtəbəli

B) mərtəbəliliyi artırılmış

C) orta mərtəbəli

D) yüksək mərtəbəli

E) azmərtəbəli


38. Yaşayış binaları azmərtəbəli, çoxmərtəbəli, orta mərtəbəli, mərtəbəliliyi artırılmış binalara və yüksəkmərtəbəlilərə ayrılır. Yüksək mərtəbəli binalarda neçə mərtəbə olur?

A) 16 mərtəbədən çox

B) 11- 16 mərtəbə

C) 1 - 2 mərtəbə

D) 3 - 5 mərtəbə

E) 6 - 9 mərtəbə


39. Yaşayış binaları azmərtəbəli, çoxmərtəbəli, orta mərtəbəli, mərtəbəliliyi artırılmış binalara və yüksəkmərtəbəlilərə ayrılır. Mərtəbəliliyi artırılmış binalarda neçə mərtəbə olur?

A) 11- 16 mərtəbə

B) 16 mərtəbədən çox

C) 1 - 2 mərtəbə

D) 3 - 5 mərtəbə

E) 6 - 9 mərtəbə


40. Yaşayış binaları azmərtəbəli, çoxmərtəbəli, orta mərtəbəli, mərtəbəliliyi artırılmış binalara və yüksəkmərtəbəlilərə ayrılır. Orta mərtəbəli binalarda neçə mərtəbə olur?

A) 6 - 9 mərtəbə

B) 16 mərtəbədən çox

C) 1 - 2 mərtəbə

D) 11- 16 mərtəbə

E) 3 - 5 mərtəbə


41. Yaşayış binaları azmərtəbəli, çoxmərtəbəli, orta mərtəbəli, mərtəbəliliyi artırılmış binalara və yüksəkmərtəbəlilərə ayrılır. Çoxmərtəbəli binalarda neçə mərtəbə olur?

A) 6 - 9 mərtəbə

B) 3 - 5 mərtəbə

C) 1 - 2 mərtəbə

D) 11- 16 mərtəbə

E) 16 mərtəbədən çox


42. Yaşayış ərazisinin tikintisi müxtəlif mərtəbəli binalarla həyata keçirilir. 11-16 mərtəbəli binalar hansı tipə aiddir?

A) mərtəbəliliyi artırılmış

B) orta mərtəbəli

C) çoxmərtəbəli

D) yüksəkmərtəbəli

E) azmərtəbəli


42. Yaşayış ərazisinin tikintisi müxtəlif mərtəbəli binalarla həyata keçirilir. 16 mərtəbədən çox mərtəbə sayı olan binalar hansı tipə aiddir?

A) mərtəbəliliyi artırılmış

B) orta mərtəbəli

C) çoxmərtəbəli

D) yüksəkmərtəbəli

E) azmərtəbəli


43. Hansı quruluşlu şəhər ictimai mərkəzi 2 biristiqamətli hərəkət yolunun (əgər onların arasındakı məsafə 100-150m-dən çox deyilsə) arasında yerləşir?

A) kompakt

B) xətti

C) parçalanmış

D) çoxfunksiyalı

E) ixtisaslaşdırılmış


44. Hansı tip planlaşdırılma strukturu olan şəhər mərkəzləri həcmi-məkan birliyi, sadə plan forması, həm daxildən, həm də xaricdən eyni zamanda tamaşa qavrayışının olması ilə xarakterizə olunur?

A) kompakt

B) xətti

C) parçalanmış

D) çoxfunksiyalı

E) ixtisaslaşdırılmış


45. Hansı şəhər mərkəzlərinin əsas xüsusiyyəti ondadır ki, o təkcə şəhərə deyil, bütöv aqlomerasiyaya xidmət göstəir, məskənlərarası xidmət funksiyasını yerinə yetirir?

A) ictimai-ticarət mərkəzlərinin

B) kiçik şəhərlərin mərkəzləri

C) mikrorayon mərkəzləri

D) orta şəhərlərin mərkəzləri

E) iri şəhərlərin mərkəzləri


46. Şəhərin hansı rayonlarında piyada yollarını küçə və keçidlərdən ayırmağa çalışırlar?

A) kommunal

B) sənaye

C) ictimai mərkəzdə

D) mikrorayonda

E) anbar
47. Hansı xidmət obyektlərini bilavasitə yaşayışa yaxın yerləşdirirlər?

A) idman kompleksləri, kinoteatrlar

B) vaxtaşırı istifadə obyektləri

C) epizodik istifadə obyektləri

D) teatrlar, sirklər

E) gündəlik istifadə obyektlərini
48. Hansı xidmət obyektlərini planlaşdırılma rayonlarının ictimai mərkəzlərində yerləşdirirlər?

A) vaxtaşırı istifadə obyektləri

B) gündəlik istifadə obyektlərin

C) epizodik istifadə obyektləri

D) teatrlar, sirklər

E) mağazalar, apteklər, məktəblər.


49. Hansı xidmət obyektlərini şəhər mərkəzlərində və ya şəhərkənarında yerləşdirmək lazımdır?

A) epizodik istifadə obyektləri

B) vaxtaşırı istifadə obyektləri

C) gündəlik istifadə obyektlərin

D) ticarət mərkəzləri, kinoteatrlar

E) məktəblər, mağazalar, apteklər


50. Park nədir?

A) yaşayış rayonunda yerləşdirilmiş yaşıl massiv

B) ümumi istifadə üçün yaşıllaşdırılmış ərazi

C) küçə və ya meydanda qısamüddətli istirahət üçün nəzərdə tutulmuş kiçik yaşıl sahə

D) şəhər küçəsi və ya sahil boyunca yerləşdirilən, böyük uzunluqlu və eni 18m-dən az olmayan yaşıllaşdırılmış ərazi.


Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin