Spinal cerrahide anestezi


Cerrahi Kanaman›n Azalt›lmas›Yüklə 73,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/12
tarix02.01.2022
ölçüsü73,29 Kb.
#1308
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cerrahi Kanaman›n Azalt›lmas›

Spinal cerrahide, özellikle osteotomi s›ras›nda, ciddi kan kay›p-

lar›yla karfl›lafl›labilmektedir. Kan ve kan ürünü transfüzyonunun bafl-

lanmas› için hemoglobin konsantrasyonunun 7-9 g/dl’ye düflmesi,

kompensatuar taflikardinin bafllamas› ve kan laktat düzeyinin artma-

s› beklenirken özellikle kardiyovasküler aç›dan kan kayb›n› rahat to-

lere edemeyecek hastalarda bu s›n›rlar daha da yukar› çekilebilmek-

tedir. Transfüzyonun enfeksiyon (HIV için 1:1.900.000 ünite trans-

füzyon, Hepatit C için 1:1.600.000 ünite transfüzyon, Hepatit B için

1:220.000 ünite transfüzyon), bakteriyel kontaminasyon, immüno-

supresyon, transfüzyon reaksiyonlar› ve “graft versus host reaksiyo-

nu” gibi yan etkileri bulunmaktad›r. ‹ntraoperatif kanaman›n ve peri-

operatif kan ve kan ürünü transfüzyonunun en aza indirilmesinde

anestezi doktorunun da uygulayabilece¤i baz› yaklafl›mlar mevcut-

tur. Ameliyat öncesi otolog kan al›m› ve intraoperatif transfüzyonu,

kontrollü hipotansif anestezi, “cell saver” kullan›m› ve kas gevflekli¤i-

nin sa¤lanarak intraabdominal bas›nc›n azalt›l›p epidural ven genifl-

lemesinin önlenmesi bunlardan en s›k baflvurulan yaklafl›mlard›r. Son

y›llarda, antifibrinolitik ajanlar›n intraoperatif kullan›m› giderek daha

fazla yayg›nlaflmaktad›r. Bunlardan özellikle ikisi, traneksamik asit

ve aprotinin öne ç›km›flt›r. 

Aprotinin (bovin pankreatik tripsin inhibitörü) tripsin, kimotripsin,

plazmin ve kallikreini ve buna ba¤l› olarak faktör XIIa’y› inhibe ede-

rek, hem koagülasyonun intrinsik yola¤›n› hem de fibrinolizisi inhi-

be etmektedir. Aprotininin intraoperatif kanamay› azaltma özelli¤i-

nin çok etkili olmas›yla kullan›m› çok yayg›n hale gelmifltir. Bununla

beraber, 2006 y›l›ndan itibaren aprotinin kullan›m›n›n güvenli¤i sor-

gulanmaya bafllanm›fl, postoperatif renal yetmezlik, miyokard in-

farkt›, serebrovasküler olay ve ölüm riskini artt›rmas›

(13)


nedeniyle

2007 y›l›nda G›da ve ‹laç Dairesi (Food and Drug Administrati-on

/FDA) taraf›ndan yasaklanm›fl, 2008 y›l›ndan itibaren de piyasa-

dan çekilmifltir. 

Yüzüstü pozisyonda farkl› sistemlerde çeflitli komplikasyonlar›n

görülme olas›l›¤› söz konusu olup, bu komplikasyonlar› flu flekilde s›-

ralamak yerinde olacakt›r: Hava yolunda ETT’nin yerinden ç›kmas›,

üst hava yolu ödemi, boyunda hiperekstansiyon veya hiperfleksiyon,

servikal rotasyona ba¤l› beyin perfüzyonunda azalma; gözlerde or-

bital bas›nç art›fl›na ba¤l› iskemik optik nöropati veya santral retinal

arter oklüzyonuna ba¤l› körlük, supraorbital sinir hasar›, korneal ab-

razyon, üst ekstremitelerde kollar›n gerilmesine ba¤l› brakial pleksus

hasar›, bas›ya ba¤l› ulnar sinir hasar›, alt ekstremitelerde kalçan›n

fleksiyonuna ba¤l› olarak femoral ven oklüzyonu -derin ven trombo-

zu- vasküler greft kinkleflmesi, fibulan›n lateraline bas›nç uygulanma-

s›na ba¤l› peroneal sinir hasar›, iliak kreste bas›nç uygulanmas›na

ba¤l› lateral femoral kutanoz sinir hasar›

(6)Ayr›ca, direkt bas›ya ba¤l› lokal doku hasarlar›, vücudun temasetti¤i yast›klara karfl› geliflen kontakt dermatit de dikkat edilmesi ge-

reken di¤er potansiyel komplikasyonlard›r. ‹ntraoküler bas›nç art›fl›-

na ba¤l› iskemik optik nöropati ve körlük, spinal cerrahide yüzüstü

pozisyon ile iliflkilendirilmifltir

(7)

. Spinal cerrahi sonras› görme kayb›-n›n en s›k rastlanan nedeni, anterior ya da posterior iskemik optik nö-

ropati (ION)’dir. Daha az rastlanan nedenler ise, santral retinal ar-

ter ya da ven oklüzyonu ve oksipital lob enfarkt›d›r. ION için risk fak-

törleri; diyabet (“diabetes mellitus”), hipertansiyon, sigara kullan›m›

ve intraoperatif anemi ile hipotansiyon birlikteli¤idir

(8)


.


Yüklə 73,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin