Spinal cerrahide anestezi


Ameliyat Öncesi (Preoperatif) De¤erlendirmeYüklə 73,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/12
tarix02.01.2022
ölçüsü73,29 Kb.
#1308
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ameliyat Öncesi (Preoperatif) De¤erlendirme

Spinal cerrahiye al›nacak hastalar›n ameliyat öncesi (“preopera-tif”)

dönemde anestezi doktoru taraf›ndan de¤erlendirilmesi, gerekli

laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerinin istenmesi, konsültasyonlar›n

yap›lmas› ve haz›rl›klar›n tamamlanmas› (kan ve kan ürünlerinin ha-

z›rlanmas›, olas› yo¤un bak›m organizasyonu, vb.) hayat› tehdit ede-

bilecek riskleri azaltmakta, intraoperatif ve postoperatif komplikas-

yonlar› maksimum derecede önlemektedir. 

Ayr›ca, hastaya uygulanacak olan anestezi ve sonras›ndaki ba-

k›m (hastaya tak›lacak venöz/arteriyel kateterler, foley sonda, olas›

yo¤un bak›m süreci, ameliyat sonras› a¤r› kontrolü) hakk›nda hasta

ve ailesinin bilgilendirilmesi, varsa sorular›n›n cevaplanmas› ve bu

konuda yaz›l› onamlar›n›n al›nmas› hem hasta-doktor iliflkisini sa¤-

lamlaflt›racak hem de oluflabilecek medikolegal problemlerde objek-

tif bir dayanak sa¤layacakt›r.Premedikasyon

Operasyondan iki saat önce al›nan oral 600 mg gabapentinin

ameliyat sonras› a¤r› puanlar›n› düflürdü¤ü, opioid kullan›m›n› ve bu-

na ba¤l› yan etkileri azaltt›¤› gösterilmifltir

(1)

. Bizim uygulamam›z dabu yay›nlar› do¤rulamaktad›r. Ameliyat öncesi verilen 300-600 mg

oral gabapentin, ameliyat sonras› a¤r› kontrolüne yard›mc› olmakla

birlikte hafif bir sedasyon ve güçlü bir antihiperaljezik etki de sa¤la-

maktad›r.

Ayr›ca, ameliyat öncesi anksiyete için operasyondan bir gece ön-

ce al›nacak oral 0,5 mg alprazolam ya da 5 mg diazepam (0,05-

0,2 mg/kg) oldukça etkilidir. Midazolam›n amnezik etkilerinden ve

oral formunun olmamas›ndan dolay›, kullan›m› sadece operasyon-

dan hemen önce intravenöz (iv) yolla s›n›rl›d›r.

Hasta, operasyon odas›na al›nmadan önce anestezi doktoru ta-

raf›ndan hastan›n kimlik bilgilerinin, yap›lacak operasyonun cinsinin

ve seviyesinin kontrol edilmesi ve do¤rulanmas›, taraf seviye kar›fl›k-

l›klar›n› önleyecektir.


Yüklə 73,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin