Spinal cerrahide anesteziYüklə 73,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/12
tarix02.01.2022
ölçüsü73,29 Kb.
#1308
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Antibiyotik Proflaksisi

Spinal cerrahi sonras›, cerrahi saha enfeksiyonu (CSE) oran› %

0,4 ile 12 aras›nda kabul edilmektedir

(9)


. Cerrahi yaradan en s›k izo-

le edilen patojen ajanlar ise, staphylococcus aureus ve epidermidis-

tir. Hasta yafl›n›n altm›fltan büyük olmas›, sigara kullan›m›, diyabet,

eski cerrahi enfeksiyonu, yüksek vücut kitle indeksi ve kronik alkol tü-

ketimi enfeksiyon için gösterilmifl risk faktörleridir

(10)


. Ameliyat sonra-

s› enfeksiyon tedavisinde, cerrahi debridman ve uygun antibiyotera-

pi yeterli olmakla beraber, bu durum uzam›fl hospitalizasyon, gecik-

mifl yara iyileflmesi ve maliyet art›fl›n› da beraberinde getirmektedir.

CSE’ye yönelik antibiyotik proflaksisi ise, hem etkinlik hem de uygu-

lama maliyetinin çok düflük olmas› nedeniyle rutin olarak spinal cer-

rahi öncesi kullan›lmaktad›r. CSE’den korunmak için uygulanan anti-

biyotik proflaksisinin 5-7 günlük tedavi uygulamas›yla ameliyat önce-

si tek doz kullan›m› aras›nda enfeksiyon önleyicili¤i bak›m›ndan an-

laml› bir fark olmad›¤› gösterilmifltir

(11)Hastal›k Kontrol ve Korunma Merkezi (Centers for Disease Con-trol and Prevention

/CDC) taraf›ndan yay›mlanan k›lavuzlara göre,

tek dozluk bir birinci jenerasyon sefalosporin uygulamas› ameliyat

sonras› antibiyotik-rezistan bir bakteriyel enfeksiyon geliflimini etkili

bir flekilde engellemektedir. Sefazolinin subkutan dokulara ve inter-

vertebral disklere penetrasyonu, uygun serum konsantrasyonuna ula-

fl›ld›¤›nda, oldukça yeterlidir. Ayr›ca sefazolinin, toksisite aç›s›ndan

genifl güvenlik aral›¤›, kolay bulunabilirli¤i ve optimum antimikrobi-

yal spetrumu, sefazolini ideal ajan haline getirmektedir. Cerrahi in-

sizyondan 30 dakika önce uygulanan antibiyotik dozu, 4 saati ge-

çen operasyonlarda ve 1500 ml’den daha fazla kanama durumun-

da tekrarlansa da perioperatif 24 saatten uzun süreli bir kullan›m›n

bilimsel bir anlam› yoktur. 

bolum19.qxp  4/9/11  7:09 PM  Page 196
197

Dr. Feyzi ARTUKO⁄LU - Doç. Dr. Juan Francisco ASENJO

Traneksamik asit (trans-4-aminomethyl-cyclohexane-1-carboksi-

lik asid/TXA); lizinin sentetik bir analo¤udur. Plazminojen molekül-

leri üzerindeki lizin reseptörlerine ba¤lanarak endometrial plazmi-

nojenin plazmine aktivasyonunu inhibe etmekte, böylece fibrinolizi-

si inhibe ederek p›ht› degradasyonunu engellemektedir. Traneksa-

mik asidin yan etkileri aras›nda bafl a¤r›s›, hissizlik-güçsüzlük, kon-

füzyon, renkli görmenin bozulmas› ve alerjik reaksiyonlar bulunur-

ken; aktif intravasküler p›ht›laflma aktivitesi, akkiz defektif renk gör-

me kusuru, subaraknoid hemoraji ve hipersensitivite kullan›m da

kontraendikasyonlar›d›r

(14)Traneksamik asidin doz miktar›, farkl› çal›flmalarda genifl biryelpaze göstermektedir. 2,5 mg/kg’den 100 mg/kg’ye de¤iflen

bir yükleme dozu ve 0,25 mg/kg/st’den 4 mg/kg/st’ye de¤iflen ve

1-12 saat süren bir infüzyon aral›¤› bildirilmifltir

(15)


. 10-15 mg/kg’-

lik bir iv yükleme dozunu takiben cilt kapanana kadar 1 mg/kg/st

infüzyon veya 10-25 mg/kg’lik dozlar›n her üç saate bir tekrarlan-

mas› fleklinde bir protokol taraf›m›zdan uygulanmaktad›r. Traneksa-

mik asidin, torasik/lomber enstrümantasyon ile spinal füzyon cerra-

hisinde intraoperatif kanamay› % 30 oran›nda azaltt›¤› gösterilmifl-

tir

(16)


Yine ayn› çal›flmada, perioperatif kan/kan ürünü transfüzyon

ihtiyac›nda anlaml› bir fark gösterilememiflken; bir baflka çal›flma-

da enstrümantasyon ile spinal cerrahide % 49 oran›nda daha az

kan kayb› ve % 80 oran›nda daha az transfüzyon ihtiyac› gösteril-

mifltir


(17)

. Traneksamik asidin, güvenlik aral›¤› da genifl olup trombo-

embolik komplikasyonlarla anlaml› bir birliktelik rapor edilmemifltir.


Yüklə 73,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin