T. C. MĠLLÎ EĞĠTĠm bakanliğIYüklə 300,18 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/4
tarix05.05.2017
ölçüsü300,18 Kb.
#16776
1   2   3   4

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME  

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. 

AĢağıdakilerden hangisi, bir yetersizlik veya özür nedeni ile yaĢa, cinsiyete, sosyal ve 

kültürel faktörlere bağlı olarak kiĢiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine 

getirilememesidir? 

A)

 

Zekâ geriliği B)

 

Otizm C)

 

Spina bifida D)

 

Hiperaktivite E)

 

Engellilik  

2.

 

AĢağıdakilerden hangisi iĢitme engelliğinin sebebi değildir? 

 

A)

 Kanama 

B)

 Kronik hastalıklar 

C)

 Enfeksiyonlar 

D)

 Patlama, yüksek sese maruz kalma 

E)

 Psikolojik ve fiziksel incinmeler 

 

3. 

AĢağıdakilerden hangisi görme engellilerde uygulanan iletiĢim Ģekli değildir?  

 

Görme engelli bir bireyle iletiĢime geçmeden önce kendinizi tanıtın. Grup içindeyseniz onu gruptaki diğer kiĢilerle tanıĢtırın. 

A)

 Görme engelli bir bireyle iletiĢime geçmeden önce kendinizi tanıtınız. 

B)

 Grup içindeyseniz onu gruptaki diğer kiĢilerle tanıtınız. 

C)

 Koluna girmek gerekiyorsa

 

ona nazikçe kola girmeyi teklif ediniz. D)

 

Görme engelli biri yabancı ortamda yalnız bırakılmamalıdır.  E)

 

Gündelik hayatta gerekli olan Ģeylerin görme engelli insanların uzanabileceği yerlerde olmasına dikkat etmeliyiz. 

 

4. 

AĢağıdakilerden  hangisi  özel  ihtiyaçlarını,  yemek,  tuvalet  vs.  bir  baĢkası  yardımıyla 

veya  yaĢamsal  ihtiyaçlarını  tamamen  bir  baĢkasının  yardımıyla  karĢılayabilen 

engellileri tanımlar? 

A)

 

ĠĢitme engelliler B)

 

KonuĢma engelliler C)

 

Hafif engelliler D)

 

Ağır engelliler  E)

 

Görme engelliler  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı  cevap  anahtarıyla  karĢılaĢtırınız.  YanlıĢ  cevap  verdiğiniz  ya  da  cevap verirken  tereddüt  ettiğiniz  sorularla  ilgili  konuları  faaliyete  geri  dönerek  tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

dddeğerlDEĞERLENDĠRME 

 

30 


 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. 

Bir  aktiviteyi  normal  tarzda  veya  normal  kabul  edilen  sınırlar  içinde 

gerçekleĢtirmekteki kısıtlılık veya yetersizlik aĢağıdakilerden hangisidir? 

A)

 Yetersizlik  

B)

 Travma  

C)

 Engellilik 

D)

 Depresyon 

 

2. 

Yüksek sesle hâlimizi, hatırımızı soran birisi, daha sonra sesini kısarak “AkĢama bize 

buyur.” derse bu sözden aĢağıdaki mesajlardan hangisi anlaĢılır?  

A)

 AkĢama mutlaka gel. 

B)

 Gelirsen iyi olur. 

C)

 AkĢam çok iĢim var. 

D)

 Gelmeni pek istemiyorum. 

E)

 Yarın gelebilirsin. 

 

3. 

Ġnsanda  omurgayı  oluĢturan  kemiklerin  omurgada  bir  boĢluk  veya  açıklık 

oluĢturacak  Ģekilde  geliĢimlerini  tamamlayamama  durumu  aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A)

 

Lumbago B)

 

Bel fıtığı C)

 

Epilepsi D)

 

Otizm E)

 

Spina bifida  

4.

 

AĢağıdakilerden hangisi serebral palsili çocuklarda görülmez? 

A)

 

Hareket güçlüğü,   B)

 

Ġstem dıĢı hareket  C)

 

Kaslarda güçsüzlük D)

 

Ekimoz E)

 

Denge bozukluğu,  

5.

 

AĢağıdakilerden hangisinde hastaya nöbetle ilgili soru sorulmamalıdır?  

A)

 

Epilepsi B)

 

Otizm C)

 

Hiperaktivite D)

 

Serebral palsi E)

 

Görme engelliler  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

 

31 


 

6.

 

AĢağıdakilerden  hangisinde 

bireyler  yavaĢ  konuĢtukları  için  konuĢmalarını 

bitirmesi beklenmelidir? 

A)

 

Epilepsi  B)

 

Otizm C)

 

Serebral palsi D)

 

Hiperaktivite E)

 

Duyma engelliler  

7.

 

AĢağıdakilerden  hangisinde

  yazılı  bilgileri  okumakta  güçlük  çektikleri  için 

mümkün  olduğunca  sözlü  açıklamalarda  bulunulması  ve  okurken  fazladan 

zaman verilmelesi önerilir?

 

A) 

Hiperaktivite 

B)

 

Öğrenme güçlüğü C)

 

Duyma engelliler D)

 

Görme engelliler E)

 

Epilepsi  

8.

 

AĢağıdakilerden hangisinde bireylerin istemsiz olarak küfürlü konuĢtukları görülür? 

A)

 

Hiperaktivite B)

 

Epilepsi  C)

 

Mental retardasyon D)

 

Turet sendromu  E)

 

Duyma engelliler   

9.

 

AĢağıdakilerden hangisinde zekâ seviyesi normal hatta yüksek olabilir?  

A)

 

Hiperaktivite B)

 

Serbral palsi C)

 

Otizm D)

 

Turet sendromu E)

 

Epilepsi  

 

 DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı  cevap  anahtarıyla  karĢılaĢtırınız.  YanlıĢ  cevap  verdiğiniz  ya  da  cevap verirken  tereddüt  ettiğiniz  sorularla  ilgili  konuları  faaliyete  geri  dönerek  tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.  

32 


 

 

 CEVAPANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

CEVAP ANAHTARLARI 


 

33 


 

 

KAYNAKÇA 

  EROĞLU, Erdal, ĠletiĢim, Ege Üniversitesi Yayınları, 2008. 

 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 2 Sayı 5, 2007. 

 KARADENĠZ, Gülten, Hasta ve Engelli Bakımı, Göktuğ Basın Dağıtım, 2006.  

 POLAT, Fatih, ĠletiĢim Nasıl Kurulur?, Avrupa Yakası Yayınevi, 2010.  

 

KAYNAKÇA Yüklə 300,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə