Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərininYüklə 290,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix28.11.2016
ölçüsü290,67 Kb.
#318
  1   2   3   4

     Ãÿçåò 

1933 - úö èëäÿí ÷ûõûð.          № 10 (1585) 31 may 2014 - úц èë                         Ãèéìÿòè 40 ãÿïèê

Tibb Universitetinin alimləri 

AMEA-nın müxbir üzvlüyünə 

namizəddir

Tələbələr robotlar üzərində 

təcrübə keçirlər

Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin 

2-ci elmi-təcrübi konfransı

“2013/2014-cü tədris ilində Buraxılış 

Dövlət Attestasiyasına və yaz semestrinin 

imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti

imtahanların mütəşəkkil keçirilməsində 

kollektivin vəzifələri” müzakirə olunub

Mayın 29-da Bakıda Respublika İdman Tibb, Diaqnostika və Reabilitasiya 

İnstitutunun açılışı olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 

açılışda iştirak etmişlər. 

Azərbaycanda səhiyyə sahəsində islahatlar ildən-ilə daha 

geniş vüsət alır. Səhiyyənin kompleks şəkildə inkişafı dövlətin sosial siyasətinin başlıca 

istiqamətlərindən birini təşkil edir. Son 10 ildə Azərbaycanın səhiyyə sistemi əsaslı inkişaf yolu 

keçmişdir. Bu sahədə müxtəlif dövlət proqramları həyata keçirilir. Əhalinin sağlamlığının daha 

etibarlı şəkildə qorunması və onların ən yüksək səviyyədə tibbi xidmətlərlə əhatə olunması 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər reallaşdırılır. Səhiyyə müəssisələrinin təmir və bərpası, ən müasir 

avadanlıqla təchiz edilməsi, regionlarda diaqnostika mərkəzlərinin tikilərək istifadəyə verilməsi, 

əhalinin bütün növ tibbi xidmətlərlə əhatə olunması, tibb işçilərinin ixtisasının artırılması, ən mü-

asir standartlara uyğun yeni kadrların hazırlanması səhiyyə sahəsində islahatların əsasını təşkil 

edir.

Dünyada idman ölkəsi kimi tanınan Azərbaycanda inşası başa çatdırılan Respublika İdman Tibb, Diaqnostika və Reabilitasiya İnstitutu da ölkəmizdə reallaşdırılan islahatlara mühüm 

töhfədir. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi ilə inşa edilən bu 

səhiyyə ocağı ölkəmizdə idman nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün lazımi şəraitin yaradılması, 

müasir beynəlxalq təcrübənin tətbiqi, gənc idmançıların potensialının aşkar edilməsi və xəsarət 

almış idmançıların reabilitasiyası məqsədi ilə yaradılmışdır. İnstitutun əsas fəaliyyət istiqamətləri 

idmançıların və ehtiyat qüvvələrin diaqnostikası, dispanserləşdirilməsi və müalicəsidir.

Prezident İlham Əliyev institutun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.

Bu sayımızda

4

4

Bakıda Respublika İdman Tibb, Diaqnostika və Reabilitasiya İnstitutunun açılışı olmuşdur

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir

Tanınmış 

həmyerlimiz 

professor  

Afiq Bərdəli  

universitetimizdə 

5

3

2


http://www.amu.edu.az

31 may  2014-ъц ил

2

­Mayın 26-da Böyük 

Elmi Şuranın növbəti 

yığıncağı keçirildi. Yığıncağı 

universitetin rektoru, 

millət vəkili, akademik 

Əhliman Əmiraslanov 

açaraq gündəlikdə duran 

məsələləri diqqətə çatdırdı.

 

Bundan 


sonra 

“Azərbaycan 

Tibb  Universitetində  2013/2014-

cü  tədris  ilində  Buraxılış  Dövlət 

Attestasiyasına  və  yaz  semest-

rinin  imtahan  sessiyasına  ha-

zırlığın  vəziyyəti,  imtahanların 

mütəşəkkil  keçirilməsində  kollek-

tivin  vəzifələri”  barədə  universi-

tetin  tədris  işləri  üzrə  prorektoru, 

professor Sabir Əliyevin məruzəsi 

dinlənildi.

Əsası  ulu  öndər  Heydər  Əliyev 

tərəfindən  qoyulan  və  Prezident 

İlham  Əliyev  tərəfindən  uğur-

la  davam  etdirilən  Azərbaycan 

təhsilində  hazırda  böyük  inkişaf 

mərhələsinin  başlandığını  deyən 

Sabir Əliyev bildirdi ki, artıq 3-cü 

ildir universitetdə kredit sistemi ilə 

təhsil alan tələbələrin imtahanları 

rektorluğun  bu  məqsədlə  yarat-

dığı  222 yerlik 2 imtahan zalında 

kompyuter vasitəsilə test üsulu ilə 

aparılır.  Perspektivdə  müalicə-

profilaktika və hərbi tibb fakültəsinin 

daha  2  kursunda  imtahanların  bu 

üsulla aparılacağı nəzərə alınaraq 

cari tədris ilində istifadəyə verilmiş 

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 108 

yerlik daha 2 zal istifadə üçün ha-

zırlanmışdır. 

Universitetimizdə  çalışan  pro-

fessor-müəllim  heyəti,  tələbələr, 

magistrlər,  rezident  və  dokto-

rantlar,  tədris-köməkçi  və  texniki 

işçilərin  də  ölkənin  ictimai-siyasi 

həyatında baş verən yeni keyfiyyət 

dəyişikliklərində    yaxından  iştirak 

etdiyini  söyləyən  prorektor  həkim-

mütəxəssis, həkim, hərbi həkim və 

feldşer,  əczaçı  kadrların  hazırlan-

masına  xüsusi  diqqət  yetirildiyini 

vurğuladı.

S.Əliyev  tibb  təhsilinin  yaxşılaş-

dırılması məqsədilə qarşıya qoyul-

muş vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra 

etmək üçün universitet rektorluğu, 

tədris  hissəsi,  dekanlıqlar  və  ka-

fedralarımızın əvvəlki illərdə oldu-

ğu  kimi  2013/2014-cü  tədris  ilinin 

yaz  semestrində  də  əllərindən 

gələni  etməyə  çalışdıqlarını  dedi. 

Şura  üzvlərinin  nəzərinə  çatdır-

dı  ki,  kafedraların  maddi-texniki 

bazasının  yaxşılaşdırılması  ilə 

bərabər, tələbələrin sosial həyatını 

da diqqətdən qaçırmırıq. 

O,  tələbələrin  dərsə  davamiy-

yətini gündəlik diqqətdə saxlamaq 

məqsədilə  tədris  binalarında  və 

klinik  bazalarında  vaxtaşırı  apa-

rılan  reydlərin  nəticələrinə  toxu-

naraq  qeyd  etdi  ki,  tələbələrin 

dərsə  davamiyyəti  dekanlıqların 

və  rektorluq  şurasının  bütün  ic-

laslarının  müzakirə  predmeti  ol-

muş,  ayrı-ayrı  fakültələrin  elmi 

şuralarında  semestr  ərzində  bir 

neçə  dəfə  müzakirəyə  çıxarıl-

mış  və  üzürsüz  dərsburaxmanın 

mini muma  endirilməsi  üçün  əmə-

li  tədbirlər  həyata  keçirilmiş-

dir.    Ümumilikdə  universitetdə 

tələ bələrin 

dərsə 


davamiyyəti 

qənaətbəxşdir.  Birmənalı  demək 

olar  ki,  cari  tədris  ilinə  qədər  kre-

dit  sistemi  ilə  təhsil  alan  kurslar-

da  dərsburaxma  problemi  yox 

idi.  Lakin  keçən  tədris  ilindən  bu 

sistemlə  təhsil  alan  tələbələr  belə 

Əsasnamənin imkan verdiyi həddə 

qədər  -  fənn  üzrə  30%-ə  qədər 

dərs buraxmağa başlamışlar. Cari 

tədris  ilinin  yaz  semestrindən 

Nazirlər  Kabineti  tərəfindən  “Ali 

təhsil  müəssisələrinin  bakalavri-

at  və  magistratura  səviyyəsində 

kredit  sistemi  ilə  tədrisin  təşkili 

Qaydaları”  təsdiq  olunmuş  və  bu 

Qaydaların  3.2.23-cü  bəndinə 

əsasən “fənn üzrə ayrılmış audito-

riya  saatlarının  25  faizdən  çoxun-

da  iştirak  etməyən  tələbə  həmin 

fəndən  imtahana  buraxılmır”  və 

beləliklə  30  faizlik  hədd  25  faizə 

endirilmişdir. 

Yeni 


Qaydalarin 

tətbiqi  ilə  əlaqədar  olaraq  “Kredit 

sistemi  ilə  təhsil  alan  tələbələrin 

biliyinin  qiymətləndirilməsi  haq-

qında”  Əsasnamənin  (Təhsil  Na-

zirliyinin  11.09.2008-ci  il  tarixli 

1060  nömrəli  əmri  ilə  təsdiq  edil-

miş)  4-cü  bəndində  rektorun  əmri 

ilə  dəyişiklik  edilmişdir.  Tələbə 

semestr  ərzində  fənn  üzrə  bütün 

dərslərdə iştirak etdiyi hallarda ona 

10, fənn üzrə dərsburaxma 8 %-ə 

qədər  olduqda  9,  8-16-%-ə  qədər 

olduqda 8, 8-25 %-ə qədər olduq-

da 7 bal verilir. Fənn üzrə ayrılmış 

auditoriya saatlarının 25 %-dən ço-

xunda iştirak etmədiyi halda tələbə 

imtahana buraxılmır.

Klassik  üsulla  təhsil  davam 

edən  fakültə  və  kurslarda  isə 

bu  məsələdə  müəyyən  narahat-

çılıq  vardır.  Dəfələrlə  müzakirə 

obyektinə  çevrilməsinə  baxmaya-

raq,  bir  sıra  kafedralarımızda  öz 

işinə  məsuliyyətlə  yanaşmayan 

müəllimlərin  tədris  apardığı  ayrı-

ayrı  qruplarda  tələbələrin  dərsə 

gecikməsi  xroniki  hala  çevrilir  ki, 

bu  da  istər  müəllim,  istərsə  də 

tələbə tərəfindən məsuliyyətsizliyə 

gətirib  çıxarır.  Bu  haqda  istehsa-

lat  müşavirələrində  də  dəfələrlə 

məsələ qaldırılmışdır.

Tələbələrin  dərsburaxma  halla-

rı  fakültə  və  universitet  rəhbərliyi 

tərəfindən  ciddi  nəzarətdə  sax-

lanılmış  və  universitetdaxili  ni-

zam-intizamı 

pozan 

tələbələr ciddi  cəzalandırılmışdır.  Belə  ki, 

semestr ərzində çox dərs buraxan 

2 nəfər öz xahişi ilə universitetdən 

xaric  edilmiş,  4  nəfərə  akademik 

məzuniyyət, 100-dən çox tələbəyə 

isə töhmət verilmişdir.

Daha sonra 2013/2014-cü tədris 

ilinin yaz semestrinin imtahan ses-

siyasını və fakültələr üzrə buraxılış 

Dövlət  Attestasiyasını  mütəşəkkil 

keçirmək  məqsədilə  universitetdə 

imzalanan  müvafiq  əmrləri  şərh 

edən  natiq  keçən  tədris  ilindən 

başlayaraq  kredit  sistemi  ilə 

təhsil  alan  tələbələrin  imtahan-

larının  universitetdə  yaradılmış 

Virtual  Test  Mərkəzinin  köməyi  ilə 

mərkəzləşdirilmiş  test  şəklində 

aparıldığını  dedi.  Eyni  zamanda 

imtahan testlərinin ekspertizası və 

qəbulunda bəzi dəyişikliklərin apa-

rıldığını  deyən  prorektor  fakültələr 

və kurslar üzrə universitet rektoru-

nun  təsdiqlədiyi  imtahan-məqbul 

şəbəkəsini də diqqətə çatdırdı. 

Çıxışında 

istehsalat 

müşa-


virələrinə də kifayət qədər yer ayı-

ran  S.Əliyev  həmin  iclaslarda  ka-

fedralarımızı  və  tələbələri  narahat 

edən bir sıra məsələlərin müzakirə 

olunduğunu  söylədi  və  sonda  im-

tahanların  mütəşəkkil  qaydada 

keçirilməsi üçün professor-müəllim 

heyətinin  bu  məsul  və  çətin  işin 

öhdəsindən  layiqincə  gələcəyinə 

əminliyini bildirdi. 

Kafedra müdirləri Eldar Qasımov, 

Mirzə  Kazımov,  Rafiq  Çobanov, 

Amalya  Əyyubova  və  İsfəndiyar 

İsmayılov  çıxışlarında  hesaba-

tı  qənaətbəxş  qiymətləndirərək 

bu  sahədə  qazanılan  uğurlardan, 

həmçinin  mövcud  çətinliklərdən 

söhbət açdılar. 

Məruzə  və  çıxışlarda  səs-

lə nən 


fikirlərə 

yekun 


vuran 

Ə.Əmiraslanov  müzakirə  olunan 

məsələnin  vacibliyini  önə  çəkərək 

bildirdi  ki,  kredit  sisteminə  keçidlə 

əlaqədar  fikir  ayrılığının  olma-

sı,  yeni  təkliflərin  irəli  sürülməsi 

təbiidir.  Onu  da  qeyd  etdi  ki,  uni-

versitetin  maddi-texniki  bazasının 

güclənməsinə  rəğmən  tədrisin 

keyfiyyəti,  müəllimlərin  tədrisə 

münasibəti hələ də qənaətbəxş de-

yil. İmtahanların gedişində əvvəllər 

rast  gəlinən  neqativ  halların  baş-

qa  müstəvidə  təkrarlanmasından 

təəssüfləndiyini  dilə  gətirən  rektor 

nöqsanlara  göz  yuman  kafedra 

müdirlərinə  qarşı  barışmaz  möv-

qe  tutacağını  vurğuladı:  “Bir  ildən 

sonra  praktiki  olaraq  imtahanların 

aparılmasındakı yeni qaydalar bü-

tün  fakültələrə  və  kurslara  şamil 

ediləcək. Şübhəsiz ki, ideal bir sis-

tem  yoxdur,  istər  tədrisdə,  istərsə 

biliyin 


qiymətləndirilməsində 

hər  hansı  bir  yeni  üsulun  da  ça-

tışmayan  cəhətləri  olur.  Ancaq 

müqayisədə  test  üsulu  ilə  bili-

yin  qiymətləndirilməsi  hələlik  ən 

obyektiv  üsuldur.  Əlbəttə,  yeni 

sistemə  münasibət  də  bir  mənalı 

deyil. Hətta bəziləri yenidən köhnə 

qaydaya  qayıtmağın  tərəfdarıdır. 

Biz isə universitet kollektivi olaraq 

artıq  bu  yolu  seçmişik.  İmtahan-

larda  biliyin  qiymətləndirilməsində 

mənə elə gəlir ki, heç bir problem 

yoxdur.  Virtual  Test  Mərkəzi  quru-

lub, get-gedə də təkmilləşir, çatış-

mayan cəhətlər ortadan götürülür. 

Bu mərkəz qapalı bir sistemə çev-

rilibdir.  Müdaxilə  etmək  imkanları 

minimuma  endirilib.  Təəssüf  ki, 

bəzi  kafedralarda  köhnə  qayda-

ların  həsrətini  çəkənlər  universi-

tet  rəhbərliyinin  neqativ  halların 

kökünün  kəsilməsinə  yönəldilmiş 

tədbirlərini  pozmağa  çalışırlar. 

Heç kəs fikirləşməsin ki, biz onla-

rı  görmürük.  Mən  həmin  kafedra 

müdirlərini yaxşı tanıyıram, adları-

nı da çəkə bilərəm. Düşünürəm ki,  

hərə öz payını götürüb lazımi nəticə 

çıxardacaq.  Üzümü  onlara  tutub 

deyirəm  ki,  s  iz  bu  işləri  davam 

etdirməklə  dövlətin,  hökumətin, 

cənab 

Prezidentin apardığı 

siyasətin əleyhinə gedirsiniz. Res-

publikada korrupsiyaya qarşı necə 

ciddi  mübarizə  aparıldığını  yaxşı 

bilirsiniz.    İnanıram  ki,  bu  insan-

lar  yanlış  yoldan  çəkinəcəklər. 

Əks  təqdirdə  barələrində  çox  sərt 

tədbirlər görüləcək”.

Böyük  Elmi  Şura  müsabiqə 

məsələlərini  həll  etməklə  öz  işini 

yekunlaşdırdı. 

Arif MƏMMƏDLİ

“2013/2014-cü tədris ilində Buraxılış Dövlət Attestasiyasına və yaz 

semestrinin imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti, imtahanların 

mütəşəkkil keçirilməsində kollektivin vəzifələri” müzakirə olunub

Fotolar Cənnətalı Çingizindir

BÖYÜK  ELMİ ŞURADA


31 may   2014-ъц ил

http://www.amu.edu.az

3

“Enactus”  -  Azərbaycan  Respubli-

kası  Gənclər  və  İdman  Nazirliyinin 

dəstəyi  ilə  həyata  keçirilən  sosial 

-iqtisadi  layihə  yarışmasıdır.  Hər 

il  ənənəvi  olaraq  universitet  ko-

mandaları  arasında  Milli  Yarış  ke-

çirilir.  Yarışmada  ölkənin  bir  çox 

universitetləri  öz  layihələrini  təqdim 

edir  və  qalib  gələn  komanda  ölkəni 

təmsil etmək üçün Dünya Kubokuna 

yollanır. 

Universitetimiz ilk komandası 2007-

ci  ildə  milli  seçimdə  qalib  gələrək 

ölkəmizi  Nyu-Yorkda,  Dünya  Kubo-

kunda təmsil etmişdi. 3 illik fasilədən 

sonra 2010-cu ildə yenidən qurulan 

komandamız, 2011-ci ildə Milli Yarış-

da 3-cü yeri qazandı. Növbəti il isə 

eyni komanda Milli Yarışda birincili-

yi  əldə  edərək  2012-ci  ilin  29  sent-

yabr - 2 oktyabr tarixlərində ölkəmizi 

ABŞ-ın Vaşinqton şəhərində Dünya 

Kubokunda təmsil etmişdi.

Qeyd  edək  ki,  2015-ci  ildə 

keçiriləcək Milli Yarışın qalibi Cənubi 

Afrika 

Respublikasında (CAR) 

Azərbaycanı təmsil edəcək.

Komandaya  üzv  olmaq  üçün 

şərtlər:


•  İngilis  dili  biliyi  (minimum 

intermediate səviyyəsi)

• MS office proqramlarında işləmək 

bacarıqları  (Word,  Power  Point, 

Excell)

Natiqlik, səlis danışıq qabiliyyəti

*Arzu  olunan  bacarıqlar:  sosial 

fəaliyyət və İT biliklər.

Komandaya  üzv  olmaq  istəyənlər 

8  iyun  tarixinə  qədər  CV  formaları-

nı və özləri haqqında qısa yazını (və 

ya motivasiya məktubunu) sarkhan.

shukur@gmail.com elektron ünvana 

göndərə bilərlər.

Daha ətraflı məlumat üçün Tələbə 

Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin otağı-

na yaxınlaşa bilərsiniz. ATU-nun  rektoru,  millət  vəkili, 

akademik Əhliman Əmiraslanov 2014-

cü  ilin  bakalavr,  magistr  və  ali  tibb 

təhsilinin baza tibb təhsili üzrə dövlət 

attestasiya  komissiyasının  rəhbərliyi 

və üzvləri ilə görüşüb. 

Rektor  Ə.Əmiraslanovun  attestasiya 

komissiyasının  sədrləri  ilə  görüşündə 

ATU-nun 


prorektorları 

və 


tədris 

şöbəsinin  əməkdaşları  iştirak  ediblər. 

160-a  yaxın  komissiya  üzvlərinin  iş-

tirak  etdiyi  digər  görüşdə  attestasi-

ya  imtahanlarının  təşkili,  qaydaları, 

məzunların  hazırlıq  dərəcəsinin  təhsil 

standartının  tələblərinə  uyğunluğunun 

kompleks  şəkildə  qiymətləndirilməsinə 

dair  müzakirələr  aparıldı.  Akademik 

Əhliman  Əmiraslanov  dövlət  attestasi-

yası  nəticələrinə  görə  məzuna  müvafiq 

dərəcə  və  diplomun  verilməsi  haqqında 

qərar çıxarılmasının şəffaflığı, komissiya-

nın işinin nəticələri əsasında mütəxəssis 

hazırlığının 

təkmilləşdirilməsi 

üzrə 

tövsiyələrin  işlənilməsi  haqda  müvafiq göstərişlər verdi. 

ATU-nun  I  müalicə-profilaktika,  II 

müalicə-pro filaktika,  pediatriya  və  hərbi 

tibb  fakültələrinin  son  kurs  tələbələri 

arasında  attestasiya  imtahanları  adi 

üsulla  keçirilir.  Tibbi  profilaktika  və  tib-

bi  biologiya,  stomatologiya  və  əczaçılıq 

fakültələrinin  məzunları  isə  kredit  siste-

mi  ilə  təhsil  aldıqları  üçün  test  üsulu  ilə 

kompyuterlə imtahandan keçəcəklər. Bu 

zaman  Azərbaycan  Respublikası  Təhsil 

Nazirliyinin  1060  saylı  11.09.2008-  ci  il 

tarixili  əmri  ilə  təsdiqlənmiş  “Kredit  sis-

temi  ilə  təhsil  alan  tələbələrin  biliyinin 

qiymətləndirilməsinin 

çoxballı 

siste-

mi  haqqında  müvəqqəti  Əsasnamə”də göstərilən şərtlər əsas götürülür. 

Qeyd edək ki, “Təhsil haqqında” Qanuna 

uyğun  olaraq  ali  təhsil  müəssisələrində  

tələbələrin  ayrı-ayrı  əsas  ixtisas  fənləri 

üzrə yekun və buraxılış yekun dövlət at-

testasiyasından  keçirilməsi  məcburidir. 

Bu,  ali  təhsil  müəssisəsində  müvafiq 

baza təhsil proqramları üzrə təşkil olun-

muş  dövlət  attestasiya  komissiyaları 

tərəfindən həyata keçirilir.Azərbaycan  Tibb  Universiteti 

(ATU) 

Türkiyədən 

növbəti 

qonaqları  qəbul  edib.  ATU-nun 

rektoru,  millət  vəkili,  akademik 

Əhliman 

Əmiraslanov 

tibb 

sahəsində  nüfuzlu  “Elsevier” 

və  Gemini  LTD  şirkətlərinin 

təmsilçiləri ilə görüşüb. 

Akademik 

Əhliman 

Əmiraslanov 

bu 

şirkətlərin  təqdim  etdiyi xidmətlərin  çox  faydalı 

olduğunu,  Azərbaycan 

Tibb 

Universitetinin səhiyyə 

sahəsindəki 

yeniliklərlə daim maraq-

landığını və modern tex-

nologiyaların  tətbiqinə 

çalışdığını  bildirib.  Rek-

torun  sözlərinə  görə, 

tibb  sahəsində  elm 

adamlarının tədqiqatlarını daha uğurla 

aparması üçün belə proqramların fay-

dası çoxdur. 

Gemini  Büro  sistemləri  və  Dona-

tım  LTD-nin  təmsilçisi  Özlem  Ta-

nırgan  təqdim  olunan  məhsulların 

Türkiyədə  çox  populyar  olduğunu, 

yerli universitetlərin tibb fakültələrində 

istifadə olunduğunu söyləyib. 

“Elsevier”  ClinicalKeyTM  şirkətinin 

meneceri  Atilla  İkinci  təqdim  olunan 

ClinicalKey  sağlamlıq  araşdırmala-

rına  yeni  bir  yanaşmanı  təklif  etdiyini 

bildirib.  Onun  sözlərinə  görə,  təqdim 

olunan  axtarış  sistemi  səhiyyənin  və 

cərrahiyyənin bütün bölmələrini əhatə 

edir.  Bu  proqram  həkimlərin  işinin 

sürətləndirməsi, elm adamlarının daha 

dolğun  araşdırma  aparmasına  imkan 

yaradır. 

ATU-nun 

beynəlxalq 

əlaqələr 

şöbəsinin  rəhbəri  Rəhimə  Qabulova 

Tibb Universitetinin klinikalarında artıq 

bu  cür  sistemlərin  tətbiq  olunduğunu 

bildirib. Onun fikrincə, belə proqramlar 

tibb işçilərinin, elm adamlarının elekt-

ron  qaynaqlara  çatmasını  daha  da 

asanlaşdırır.

Qeyd edək ki, qonaqlar Tədris Tera-

pevtik  Klinikada  “ClinicalKey  tibb  ba-

zası” mövzusunda təqdimat keçiriblər. 

Qeyd  olunub  ki,  “Elsevier”  elm  və 

səhiyyə  sahəsində  informasiya-tex-

nologiya həllərini təqdim edən ən bö-

yük  qurumlardan  biridir.  Bu  şirkətin 

təqdim etdiyi ClinicalKey axtarış siste-

mi  özündə  2200  jurnal,  25  min  adda 

kitab, sorğu kitabçalarını birləşdirir. 

Gemini  Büro  sistemləri  və  Dona-

tım  LTD  isə  universitetlər  də  daxil 

olmaqla  bir  çox  təhsil  və  səhiyyə 

müəssisələrində  elektron  kitabxana-

lar  quraşdırır.  Gemini  LTD  Türkiyədə 

UpToDate,  MD  Consult,  Brill  Online, 

British Standarts Online, Library Press 

Display, Beck Online, Duke University 

Press,  MyiLibrary  kimi  önəmli  yayım-

çıların  təmsilçisidir.  Bu  şirkət  16  ildir 

ki,  3M  firmasının  kitabxanalar  üçün 

nəzərdə  tutulmuş  məhsullarının  sa-

tışını  həyata  keçirir.  İndiyə  kimi  210-

dan  artıq  kitabxana  üçün  3M  kitab 

təhlükəsizliyi sistemini qurub.

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının (AMEA) biologiya 

tibb elmləri bölməsinin 

akademik katibi, akademik Əhliman 

Əmiraslanovun iştirakı ilə bu 

bölmənin ümumi geniş yığıncağı baş 

tutub. Toplantıda AMEA Rəyasət 

Heyəti üzvləri də iştirak ediblər.

Açılış  nitqi  ilə  çıxış  edən  ATU-

nun  rektoru,  akademik  Əhliman 

Əmiraslanov  iclasda  “Tibb”  ixtisası 

üzrə  AMEA-nın  müxbir  üzvlüyünə 

keçirilən  seçkilər  haqqında  məlumat 

verdi.  Ə.Əmiraslanov  bu  yerlərə  Tibb 

Universitetindən  olan  namizədlərin 

kimliyini  açıqlayaraq  bu  alimlərin 

ATU-nun 


Böyük 

Elmi 


Şurası 

tərəfindən  dəstəkləndiyini  bildir-

di.  Tibb  Universitetinin  rektorunun 

sözlərin  görə,  namizədlər  AMEA 

tərəfindən  yaradılmış  xüsusi  komissi-

ya tərəfindən qiymətləndiriləcək. 

Daha 

sonra 


AMEA 

müxbir 


üzvlüyünə Tibb Universitetindən olan 

namizədlər  çıxış  edib  özlərinin  elmi 

fəaliyyəti,  əldə  etdikləri  nailiyyətlərlə 

bağlı ətraflı məlumat verdilər. 

ATU tərəfindən AMEA biologiya və 

tibb elmləri bölməsinə namizədlikləri 

dəstəklənən  alimlər  sırasında  ATU-

nun 


oftalmologiya 

kafedrasının 

müdiri,  tibb  ü.e.d.  Paşa  Musayev 

(Qəlbinur) var. Onun kəşf etdiyi “Ak-

tipol” preparatı bu günə qədər dünya-

da istifadə olunan ən effektli antivirus 

dərmanlarından biridir.

Növbəti  çıxış  edən  namizədlər 

ATU-nun I cərrahi xəstəlikləri kafed-

rasının  müdiri,  qaraciyər  transplan-

tasiyası,  cərrahi  və  terapevtik  hepa-

tologiya,  laparoskopik  cərrahiyyə, 

ümuni  və  onkoloji  cərrahiyyə  üzrə 

mütəxəssis,  professor  Nuru  Bayra-

mov (Avropa Hepatoloqlar Cəmiyyəti, 

Beynəlxalq Qastroenteroloqlar və On-

koloji  Cərrahlar  Cəmiyyəti  və  digər 

qurumların  üzvü,  215  elmi  əsərin 

müəllifi),  ATU-nun  histologiya  və 

embriologiya  kafedrasının  professo-

ru Habil Muradov (243 elmi işin, 187 

elmi  məqalənin  müəllifi,  Elmin  İn-

kişaf  Fondunun  maliyyələşdirdiyi  3 

qrant müsabiqəsinin qalibi), ATU-nun 

əczaçılıq fakültəsinin dekanı, əczaçılıq 

ü.e.d. professor, Prezident yanında Ali 

Attestasiya  Komissiyasının  üzvü  Ta-

hir  Süleymanov  və  ATU-nun  ağız  və 

üz-çənə  kafedrasının  professoru  Çin-

giz Rəhimov oldular. Çingiz Rəhimov 

elmi-praktik 

fəaliyyətinin 

əsas 

istiqamətləri  həmçinin,  ağız  və  üz-çənə  nahiyələrinin  şiş  xəstəliklərinin 

diaqnostika və müalicəsi haqqında da-

nışdı. 

Qeyd  edək  ki,  AMEA-nın  müxbir üzvlüyünə  olan  yerlərin  müəy yən-

ləşdirilməsi  üçün  seçkilərin  nəticəsi 

gələn ay bəlli olacaq.                


Yüklə 290,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin