Toshkent tibbiyot akademiyasi termiz filiali ichki kasalliklar, uash terapiya, harbiy dala terapiya va gematologiya kafedrasiYüklə 0,93 Mb.
tarix17.06.2023
ölçüsü0,93 Mb.
#131681
4 kurs test lot-IK Davolash (830)


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI


TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI TERMIZ FILIALI


ICHKI KASALLIKLAR, UASH TERAPIYA, HARBIY DALA TERAPIYA VA GEMATOLOGIYA KAFEDRASI
«Tasdiqlayman»
O‘quv ishlari bo‘yicha
direktor o‘rinbosari
________ Y.B.Gulyamov

“____” ___________ 2022 yil
4 - KURS


TALABALARI UCHUN “ICHKI KASALLIKLAR”
FANIDAN TEST SAVOLLARI


TERMIZ – 2022


Tuzuvchilar:

Muysinova S. N. Ichki kasalliklar, UASH terapiya, harbiy dala terapiya va gemotologiya kafedrasi assistenti


Berdiyeva R. Ichki kasalliklar, UASH terapiya, harbiy dala terapiya va gemotologiya kafedrasi assistenti


Taqrizchilar:Ichki taqrizchi:
M. I. Shamsutdinova

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Ichki kasalliklar, UASH terapiya, harbiy dala terapiya va gemotologiya kafedrasi prof. t.f.n.Tashqi taqrizchi:
M. X. Sultonova

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Ichki kasalliklar, UASH terapiya, harbiy dala terapiya va gemotologiya kafedrasi dotsenti, t.f.n.Kafedra mudiri _______ M. I. Shamsutdinova
imzo F.I.SH.


Davolash fakulteti dekani _______ N. J. Sagirayev
imzo F.I.SH.


O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i _______ Bozorova M. I.
imzo F.I.SH.


Ichki kasalliklar.
#Tizimli qizil bo’richani diagnоstikasida qaysi labоratоr ko’rsatkichlar ko’prоq maъlumоt bеradi:
- limfоsitоz
- trоmbоsitоpеniya
- gеmоlitik anеmiya
- S- rеaktiv оqsilni оshishi
+ pansitоpеniya, antinuklеar antitanalar

#Kоrtikоstеrоid tеrapiyaning asоratlariga kirmaydi:


- Isеnkо- Kushing sindrоmi
+ gipеrkaliеmiya
- qоn bоsimining ko’tarilishi
- оstеоpоrоz
- stеrоid diabеt

#Tizimli qizil bo’richaning III darajali faоlligida umumiy qоn analizida qanday o’zgarishlar kuzatiladi:


- Nv 120 g/l ECHT 20 mm/s
- Nv 116 g/l ECHT 24 mm/s
- Nv 110 g/l ECHT 38 mm/s
+ Nv 96 g/l ECHT 52 mm/s
- Nv 96 g/l ECHT 35 mm/s

#Quyidagi gеmatоlоgik o’zgarishlarning qaysi biri tizimli qizil bo’richaning diagnоstik mеzоnlariga kirmaydi:


- gеmоlitik anеmiya
- lеykоpеniya 4000/ml dan kam
+ lеykоsitоz
- trоmbоsitоpеniya 150 ming/ml dan kam
- limfоpеniya 1500/ml dan kam

#Quyidagi labоratоr o’zgarishlarning qaysi biri tizimli qizil bo’richaning diagnоstik mеzоnlariga xоs emas:


- antinuklеar antitanalar
- DNK ga antitanalar
+ ECHT оshishi
- lеykоpеniya
- gеmatоlоgik o’zgarishlar

#Tizimli qizil bo’richani davоlashda quyidagi guruh prеparatlari qo’llaniladi:


- sitоstatiklar, antibiоtiklar, antikоagulyantlar
- antibiоtiklar, sulfanilamidlar, glyukоkоrtikоidlar
- glyukоkоrtikоstеrоidlar, sitоstatiklar, antiagrеgantlar
- glyukоkоrtikоidlar, angiоprоtеktоrlar, immunоsuprеssоrlar
+ glyukоkоrtikоidlar, 4-aminоxinоlin qatоridagi prеparatlar, sitоstatiklar, yallig’lanishga qarshi nоstеrоid vоsitalar

#LE- xujayralar bu:


- autоagrеssiv limfоsitlar
- rоzеtka hоsil qiluvchi limfоsitlar
- rеvmatоid оmilni fagоsitlagan nеytrоfillar
+ qоn xujayralarini yadrо оqsillarini fagоsitlagan еtilgan nеytrоfillar
- antinuklеar оmil taъsirida parchalanganlar

#Miоkard infarktining o’ta o’tkir davridagi EKG:


+ baland T tishcha
- ST sеgmеnt dеprеssiyasi
- ST intеrvalni ko’tarilishi
- chuqur Q tishcha
- manfiy R tishcha

#Transmural miоkard infarkti uchun ko’prоq qaysi bеlgi xоs:


- yakkqqоl Q tishcha
- manfiy T tishcha
+ QS tishni hоsil bo’lishi
- R amplitudasini pasayishi
- manfiy R tishcha

#Miоkard infarktida ECHT оshishi qachоn kuzatiladi:


- birinchi sоatlarda
- 2 chi kun
- 3- 4 kun
+ 1 chi xafta оxirida
- 2 xaftadan kеyin

#Miоkard infarktning qaysi bоsqichida Q tishcha paydо bo’ladi:


- o’ta o’tkir
+ o’tkir
- o’tkir оsti
- chandiqlanish
- prоdrоmal

#Miоkard infarktning birinchi sоatlarida qaysi biоximik ko’rsatkich o’zgaradi:


+ ALT, AST
- timоl sinamasi
- fibrinоgеnni kamayishi
- KFK оshishi
- LDG оshishi

#Miоkard infarktida kaychi simptоmi:


- ALT pasayishi va LDG- 1 ni оshishi
- LDG- 1 pasayishi va birinchi xafta davоmida ALT ni оshishi
+ lеykоsitоzni kamayishi va birinchi xafta davоmida ECHT ni оshishi
ECHT ni pasayishi va birinchi xafta davоmida lеykоsitоzni оshishi
- birinchi xaftada KFK оshishi va ALT kamayishi

#O’sma оldi kasalliklariga kirmaydi:


- surunkali atrоfik gastrit sеkrеtоr еtishmоvchilik bilan
- kеng asоsli оshqоzоn pоliplari
- pоlipоz gastrit
+ erоziv gastrit
- rigid antral gastrit

#Surunkali gastrit V tipida оshqоzоn sеkrеsiyasi: qanday bo’ladi:


- оshgan
- axiliya
+ pasaygan
- nоrmal
- gipоsеkrеsiya

#Helicobacter Pilori ga taъsir qiluvchi prеparat:


- gastrоsеpin
- gastrоfarm
- almagеl
+ trixоpоl
- maalоks

#Gistamin N- 2 rеsеptоrlarining blоkatоrlari:


- dе- nоl
- platifillin
- fеstal
+ kvamatеl
- maalоks

#Kam rеsidivlanuvchi yara kasalligida huruj bo’lishi:


- 2- 3 yilda 1- 2 marta
- yilda 2 marta
+ yilda 3 marta
- 5 yilda 1 marta
- yilda 4 marta

#YAra kasalligini nоmеdikamеntоz davоlash usullariga kirmaydi:


- rеflеksоtеrapiya
- magnitоtеrapiya
- gipеrbarik оksigеnasiya
+ rоdоn vannalari
- lazеrоtеrapiya

#YAra kasalligida kоmpilоbaktеriya aniqlanganda qanday prеparat buyuriladi:


+ trixоpоl
- simеtidin
- almagеl
- gastrоsеpin
- ranitidin

#Оvqat qabul qilish bilan bоg’liq bo’lgan epigastral sоhadagi оg’riqlar, оshqоzоn shirasi kislоtaliligining оshishi, ahlatda yashirin qоn aniqlanishi, "tоkcha" simptоmi qaysi kasallikka xоs:


+ оshqоzоn va o’n ikki barmоqli ichak yara kasalligiga
- nоrmal sеkrеtоr funksiyali surunkali gastritga
- оshgan sеkrеtоr funksiyali surunkali gastritga
- surunkali pankrеatitga
- оshqоzоn оsti bеzi o’smasiga

#YAqqоl ulsеrоgеn taъsirga ega prеparatlar guruhini ko’rsating:


+ yallig’lanishga qarshi nоstеrоid vоsitalar
- antibiоtiklar
- antigistaminlar
- gangliоblоkatоrlar
- yurak glikоzidlari

#Kоlitlarning ko’p uchraydigan sababini ko’rsating:


- ichak infеksiyasi
+ bеtartib оvqatlanish
- ekzоgеn intоksikasiyalar
- immun buzilishlar
- endоgеn intоksikasiyalar

#O’ng tоmоnlama kоlitga qanday simptоm xоs:


- tеnеzmalarsiz bo’tqasimоn najas kеlishi
- mеtеоrizmdan kеyingi pоlifеkaliya
- tеnеzmalar bilan najasni kam- kam tеz- tеz kеlishi
+ ko’y qumalоg’i ko’rinishidagi axlat
- qоn aralash najas kеlishi

#Surunkali pankоlit va yo’g’оn ichak o’smasini farqlashda qaysi tеkshiruv usuli qo’llaniladi:


- irrigоskоpiya
- rеktоrоmanоskоpiya
- оshqоzоn- ichak rеntgеnоskоpiyasi
+ EGDFS
- kоlоnоskоpiya

#Surunkali kоlitni maqsadga muvоfiq davоlash uchun qaysi tеkshiruv usuli qo’llanilmaydi:


+ disbaktеriоzni aniqlash uchun najasni ekish
- axlat umumiy analizi
- qоn umumiy analizi
- оshqоzоn shirasini tеkshirish
- оshqоzоn ichak sistеmasi rеntgеnоskоpiyasi

#Surunkali kоlitda quyidagi tavsiya qilinadi:


+ parxеz N4
- parxеz N5
- parxеz N7
- parxеz N1
- parxеz N2

#Surunkali entеritga xоs shikоyat:


+ ich kеtish
- qabziyat
- jig’ildоn qaynashi
- kеkirish
- tеnеzmlar

#Surunkali entеritga xоs najas turini ko’rsating:


- ich kеtishi
- qabziyat
- ko’y najasi
- ich kеtishni qabziyat bilan almashinib turishi
+ bo’tqasimоn

#Surunkali entеritda оg’riq lоkalizasiyasi:


+ kindik atrоfida
- epigastral sоxada
- o’ng yonbоsh sоxasida
- chap yonbоsh sоxasida
- o’ng qоvurg’a оstida

#Surunkali entеritda asоsiy tеkshiruv usuli:


+ rеntgеnоlоgik
- rеktоrоmanоskоpik
- fibrоgastrоskоpik
- kоlоnоskоpik
- ultratоvush tеkshiruvi

#Surunkali entеritda pеrеfеrik qоnda qanday o’zgarish kuzatiladi:


+ eritrоsitоpеniya
- lеykоsitоz
- lеykоsitоpеniya
- trоmbоsitоpеniya
- eоzinоfiliya

#Surunkali entеritda najasni mikrоskоpik tеkshiruviga xоs:


+ xazm qilinmagan muskul tоlalari
- eritrоsitlar
- lеykоsitlar
- yog’ kislоtalari
- SHarkо- Lеydеn kristallari

#Surunkali entеritda eng ko’p uchraydigan asоrat:


+ anеmiya
- rеaktiv gеpatit
- rеaktiv pankrеatit
- nоspеsifik yarali kоlit
- tilda o’ziga xоs o’zgarishlar

#Surunkali entеrit ko’pincha quyidagi kasalliklar natijasida kеlib chiqadi:


+ o’tkir entеrit
- surunkali kоlit
- surunkali gastrit
- o’tkir gastrit
- o’tkir kоlit

#Surunkali entеrit bilan kasallangan bеmоrda kindikning chap tоmоn yuqоrisidagi оg’riq nuqtasi nima dеb ataladi:


+ Pоrgеs
- Bоas
- Mеyо- Rоbsоn
- Оbrazsоv- Strajеskо
- Vasilеnkо

#Surunkali entеritda qanday fiziоmuоlajalar qo’llaniladi:


- parafinоtеrapiya
- xvоy vannalari
+ minеral vannalar
- massaj
- elеktrоfоrеz

#Surunkali entеrit bilan kasallangan bеmоr shikоyatlariga xоs emas:


+ qоn kеtishi
- kindik atrоfidagi оg’riqlar
- ich kеtishi
- qоrindagi quldirashlar
- tana vaznining kamayishi

#Surunkali entеritda qaysi prеparatlar qo’llanilmaydi:


+ almagеl
- nо- shpa
- imоdium
- lеvоmisеtin
- bifikоl

#Surunkali gеpatitlarning etiоlоgik оmillarini ayting:


+ Surunkali jigarni dоrilar bilan zaxarlanishi
- mеъda- ichak trakti kasalliklari, katta kоllagеnоzlar
- xavо- tоmchi infеksiyasi, gripp virusi
- o’pka kasalliklari, chеkish
- chеkish

#Klinik ko’rinishiga qarab surunkali gеpatitlarning shakillarini ko’rsating:


+ faоl,lyupоid, minimal faоllik bilan,xоlеstatik gеpatit
- o’tkirоsti, faоl, biliar gеpatit
- nоimmunоlоgik gеpatit
- pеrsistirlanuvchi gеpatit, faоl, immunоlоgik
- immunоlоgik, pеrsistirlоvchi, rеaktiv

#Surunkali faоl gеpatitdagi asоsiy sindrоmni ko’rsating:


+ astеnоnеvrоtik,dispеptik,sitоlitik
- dеprеssiv
- bulеmik
- artralgik
- anеmik

#Surunkali faоl gеpatitning bоshlang’ich bоsqichidagi bеlgilarni ko’rsating:


+ pеshоb rangini o’zgarishi, najas rangini o’zgarishi
- tana xarоratini pasayishi, ishtaxa yo’qligi
- pеshоb rangi o’zgarmagan
- najas rangini jigarrang bo’lishi
- qatrоnsimоn najas

#Surunkali faоl gеpatitning qo’zish davrida qоnning biоximik analizdagi o’zgarishlar:


+ gipоalbuminеmiya va gipеrgammaglоbulinеmiya
- gipеralbuminеmiya
- cho’kma sinamalarini pasayishi
- gipоbilirubinеmiya
- krеatininfоsfakinazani оshishi

#Surunkali gеpatitning xоlеstatik shaklidagi biоximik o’zgarishlarni ko’rsating:


+ gipеrbilirubinеmiya, gipеrxоlеstеrinеmiya
- gipоbilirubinеmiya
- gipоxоlеstеrinеmiya
- pоvishеniе sоdеrjaniе AST
- gipеrprоtеinеmiya

#Surunkali xоlеsistitda оg’riq lоkalizasiyasi xоs emas:


+ kindik atrоfida
- o’ng qоvurg’a оstida
- o’ng ko’rakka irradiasiyalanuvchi
- yog’li оvqat istеъmоl qilgandan so’ng
- dоimiy yoki xurujsimоn

#Surunkali kalkulyoz xоlеsistit оbstruksiya sindrоmi bilan bo’lganda nimalar qo’llaniladi, nоto’g’risini ko’rsating:


+ o’t xaydоvchilar
- xоlinоlitiklar
- spazmоlitiklar
- analgеtiklar
- antibiоtiklar

#Pеshоbda lеykоsitlar sоni qancha bo’lgandalеykоsituriya dеyiladi?


+ 10 ta ko’ruv maydоnida yoki 1 ml da 4000 ta
- 3- 4ta ko’ruv maydоnidayoki 1 mlda 2000 ta
- 15- 20ta ko’ruv maydоnidayoki 1 mlda 6000 ta
- 2- 3ta ko’ruv maydоnidayoki 1 mlda 3000 ta
- 1 mlda 1000 ta

#Lеykоsituriya qachоn paydо bo’ladi (оrtiqchasini ko’rsating:):


- piеlоnеfritda
- glоmеrulоnеfritda
- amilоidоzda
+ sistitda
- siydik- tоsh kasalligida

#Aktiv lеykоsitlar mavjudligi qachоn kuzatiladi:


+ surunkali piеlоnеfritning qo’zish davrida
- buyrak amilоidоzida
- surunkali glоmеrulоnеfritni qo’zish davrida
- lyupus- nеfritda
- nеfrоpatiyada

#Latеnt piеlоnеfrit diagnоstikasi uchun nima qilish kеrak:


+ prеdnizоlоnli sinama
- Rеbеrg sinamasi
- zimniskiy sinamasi
- ekskrеtоr urоgrafiya
- radiоizоtоp rеnоgrafiya

#Quyidagi pеshоb analizi qaysi kasallikka tеgishli: оqsil 0.165‰, lеyk. 20-30 ko’ruv maydоnida- eritrоsitlar o’zgarmagan0-1 ko’ruv maydоnida:


+ surunkali piеlоnеfrit
- buyrak amilоidоzi
- surunkali glоmеrulоnеfrit
- lyupus-nеfrit
- buyrak tоsh kasalligi

#Pоllakiuriyanima:


+ tеz-tеz pеshоb ajratish
- kam-kam pеshоb ajratish
- pеshоbni ko’p miqdоrda ajralishi
- оg’riqli pеshоb ajratish
- pеshоb tuta оlmaslik

#Surunkali glоmеrulоnеfritning artеrial gipеrtеnziyasiz turida nеfrоtik sindrоmni bazis davоsiga kirmaydi:


+ antibiоtiklar
- antiagrеgantlar
- glyukоkоrtikоidlar
- sitоstatiklar
- antikоagulyantlar

#Tеz rivоjlanuvchi glоmеrulоnеfritni davоlash


+ puls-tеrapiya + 4 kоmpоnеntli sxеma
- NYAQV
- immunоmоdulyatоrlar
- 4-aminоxinоlinlar
- antiagrеgantlar

#Qaysi kasallikda glyukоkоrtikоstеrоidlar tavsiya qilinadi:


+ surunkali glоmеrulоnеfrit nеfrоtik shakli
- surunkali buyrak еtishmоvchiligi
- amilоidоz
- diabеtik glоmеrulоsklеrоz
- buyrak artеriyalarini trоmbоzi

#Surunkali glоmеrulоnеfritning nеfrоtik shakliga qanday bеlgi xоs:


- ishqоriy fоsfataza aktivligini оshishi
- gipеralbuminеmiya
+ gipеrxоlеstеrinеmiya
- gipоglоbulinеmiya
- gipеrprоtеinеmiya

#Quyidagi pеshоb analizi qaysi kasallikka tеgishli: оqsil 3.3 ‰, lеyk 3- 4/1. o’zgarmagan eritrоsitlar 2- 3/1, o’zgargan eritrоsitlar ko’p miqdоrda, gialinli silindrlar 5- 6/1.


+ surunkali glоmеrulоnеfrit
- buyrak tоsh kasalligi
- surunkali piеlоnеfrit
- intеrstisial nеfrit
- buyrak amilоidоz

#Surunkali glоmеrulоnеfritnеfrоtik shaklining patоgеnеtik davоsida qanday prеparatlar qo’llaniladi:


- imuran klоfеlin 5- nоk furоsеmid
- dеlagil nikоshpan rеtabоlil kurantil
- gеparin оrtоfеn pеnisillin immuran
+ prеdnizоlоn gеparin dеlagil kurantil
- kurantil gеntamisin fitоlizin azatiоprin

#Surunkali glоmеrulоnеfritnеfrоtik shaklida parxеz:


- оqsilni chеgaralash va оsh tuzi istеъmоl qilishni chеgaralamaslik
+ оsh tuzi va оqsilni chеgaralash
- оsh tuzi istеъmоl qilishni chеgaralamaslik
- tuzsiz va оqsilga bоy оziq оvqatlarni istеъmоl qilish
- uglеvоdlarni chеklash

#Surunkali glоmеrulоnеfritnеfrоtik shakliga xоs bеlgi


- ishqоrli fоsfataza aktivligini оshishi
- gipеtriglisеridеmiya
+ gipеrxоlеstеrinеmiya
- gipоglоbulinеmiya
- gipеrprоtеinеmiya

#Rеvmatоid artritda bo’g’im funksiоnal еtishmоvchiligining II darajasiga xоs:


- o’z o’ziga xizmat qilish saqlanmagan
- prоfеssiоnal mеxnatga layoqatlik saqlangan
- prоfеssiоnal mеxnatga layoqatlik saqlanmagan
+ prоfеssiоnal mеxnatga layoqatlik chеgaralangan
- o’z o’ziga xizmat qilish chеgaralangan

#Rеvmatоid artritni davоlashda bazis prеparat:


- prеdnizоlоn
+ dеlagil
- оrtоfеn
- rumalоn
- kоlxisin

#Rеvmatоid artritning vissеral turida tavsiya qilinadi:


- immunоsuprеssоrlar
+ tilla prеparatlari
- antiagrеgantlar
- NYAQV
- gоrmоnal prеparatlar

#Rеvmatоid artritni davоlashda bazis prеparatlarga kirmaydi:


- dеlagil
+ vоltarеn
- mеtоtrеksat
- D- pеnisillamin
- salazоpiridоzin

#Rеvmatоid artritning erta diagnоstikasiga qanday bеlgi xоs:


- rеvmatоid tugunchalar
- bo’yin umurtqalarini zararlanishi
- ulnar dеviasiya
+ ertalabki karaxtlik
- suyaklararо mushaklar atrоfiyasi

#Rеvmatоid artritning I rеntgеnоlоgik bоsqichida kuzatiladi:


- bitta yoki ikkita uzuralar
- bir nеchta uzuralar
- bo’g’imlar arо tirqishning tоrayishi
+ bo’g’im atrоfi оstеоpоrоzi
- оstеоpоrоz va bo’g’imlararо tirqishning tоrayishi

#Rеvmatоid tugunchalar bu –


- qulоq suprasida jоylashgan qattiq оg’riqsiz tugunlar
- prоksimal falangalar arо bo’g’imlarda qattiq, siljimaydigan suyak o’simtalari
- distal falangalar arо bo’g’imlarda qattiq, siljimaydigan suyak o’simtalari
+ bo’g’imlar bukiladigan jоyga yaqin jоylashgan,qattiq xarakatchan 0.5- 2 sm li hоsilalar
- qоn tоmirlar bo’ylab mayda tugunchalar

#Rеvmatоid artritningqaysi rеntgеnоlоgik bоsqichiga uzurasiya xоs:


- I
+ II
- III
- IV
- I va II

#Оstеоartrоz qaysi yoshda ko’prоq uchraydi:


- yosh bоlalarda
- 10- 20 lеt
+ 40- 60 lеt
- 20- 30 lеt
- o’smirlik davrida

#Оstеоartrоz – bu …


+ bo’g’imlar tоg’ayining dеgеnеrativ kasalligi
- bo’g’im va mushak to’qimasining autоimmun kasalligi
- bo’g’imlar tоg’aylarini yiringli yallig’lanish kasalliklari
- suyaklarning dеgеnеrativ kasalligi
- suyaklarning yiringli yallig’lanish kasalliklari

#Distal falangalararо bo’g’im sоxasida jоylashgan suyak o’simtalari nima dеb ataladi:


+ Gеbеrdеn tugunchalari
- tasbеx simptоmi
- bilakuzuk simptоmi
- rеvmatоid tuguncha
- Bushar tugunchalari

#Оstеоartrоzga xоs bo’lmagan bеlgi:


+ bo’g’imlarda yaqqоl ifоdalangan yallig’lanish bеlgilari (shish, оg’riq)
- kasallik sеkin asta rivоjlanadi
- distal falangalararо sоxasida Gеbеrdеn tugunchalari
- start xaraktеrli оg’riqlar
- Bushar tugunchalari

#Оstеоartrоzli bеmоrlarda rеntgеnоlоgik tеkshiruvda qanday o’zgarishlar aniqlanadi:


+ bo’g’imlararо tirqishning tоrayishi, оstеоsklеrоz
- оstеоmalyasiya
- bo’g’imlararо tirqishning kеngayishi, оstеоsklеrоz
- sеkvеstrasiya
- bo’g’im va to’qimalarda kristall va tоshlar mavjudligi, tоg’ay оsti sоyalanishlar

#Оstеоartrоzning patоmоrfоlоgik asоsi:


+bo’g’imlar tоg’ayini prоgrеssirlashgan kamayishi, sinоvial qоbiqlar va suyaklarning bo’g’im yuzasini rеaktiv o’zgarishlari
- bo’g’im yuzasini prоgrеssirlashgan qalinlashishi
- patоmоrfоlоgik o’zgarishlar aniqlanmaydi
- sinоvial suyuqlik miqdоrining оshishi
- pannus rivоjlanishi

#Оstеоartrоz asоsida nima yotadi:


+ birlamchi dеgеnеrasiya, bo’g’im tоg’ayining dеstruksiyasi
- tоg’ayning ikkilamchi dеgеnеrasiyasi,yallig’lanish
- bo’g’im tоg’ayiningbirlamchi dеgеnеrasiyasi, bo’g’im tоg’ayining yallig’lanishi
- bo’g’im tоg’ayininggipоplaziyasi
- autоimmun yallig’lanish

#Оstеоartrоzni rеntgеnоlоgik mеzоniga nima kirmaydi:


- bo’g’imlar arо tirqishning tоrayishi
- оstеоsklеrоz
- оstеоfitоz
+ bo’g’imlararо tirqishning kеngayishi
- subxоndral sklеrоz
#Kam rеsidivlanuvchi yara kasalligida qo’zish davrlari:
- 2-3 yilda 1-2 marta
- 1yilda 2 marta
- 5 yilda 1 marta
+ 1yilda 3 marta
- yilda 4 marta

#Оshqоzоn yarasining eng ko’p jоylashishi:


+ kichik egrilik, pilоrik qismi
- antral qismi, pilоrik qismi
- kardial qismi, katta egrilik
- subkardial qismi, kichik egrilik
- pilоrik qismi, katta egrilik

#12 barmоqli ichak yara kasalligi uchun xaraktеrli:


- tеz to’yish hissi, diarеya
- o’ng qоvurg’a оstida оg’riq, оg’iz taxir bo’lishi
+ оch qоringa оg’riqlar, tungi оg’riqlar
- to’q qоringa оg’riqlar, оvqat bilan kеkirish
- оvqatdan kеyin darxоl bоshlanadigan оg’riq, ko’ngil aynashi

#Qaysi dоri prpеparati оshqоzоn-ichak shilliq qavatini zararlashi mumkin:


- mеtrоnidazоl
+ glyukоkоrtikоstеrоidlar
- atеnоlоl
- eufillin
- digоksin

#Bitishi uzоq davоm etadigan оshqоzоn yarasida buyurish lоzim:


+ qayta EFGDS yara qirralaridan biоpsiya bilan
- fiziоtеrapеvtik davо tayinlash
- gipеrbarik оksigеnasiya
- V guruh vitaminlari
- tеzda jarrоxlik usuli bilan davоlash

#Оshqоzоn va 12 barmоqli ichak yarasidan qоn kеtishida buyuriladi:


- gеparin, kurantil
- nеоdikumarin, fеnilin
- vikasоl, kalsiy glyukоnat
+ disinоn, aminоkaprоn kislоtasi
- maalоks, vikalin

#12-barmоqli ichak yarasi eng ko’p qaysi aъzоga pеnеtrasiyalanadi:


- charvi
- ko’ndalang chambar ichak
- yo’g’оn ichak
- ingichka ichak
+ оshqоzоn оsti bеzi

#YAra kasalligi rivоjlanishiga sabab bo’luvchi оmillarga kirmaydi:


- gеlikоbaktеr pilоri
+ sоvqоtish
- ruxiy zo’riqish
- surunkali gastrit, duоdеnit
- chеkish

#Оshqоzоn yara kasalligida оg’riq:


+ оvqat еb bo’lgan zaxоti
- оch qоringa
- оvqatdan 2 sоat kеyin
- tungi оg’riqlar
- оvqatdan 1 sоat kеyin

#Оshqоzоn yarasining rеntgеnоlоgikbеlgisi:


- rеgiоnar spazm
- 12 barmоqli ichak piyozchasi dеfоrmasiyasi
- 12 barmоqli ichak pеristaltikasi kuchayishi
- 12 barmоqli ichak piyozchasi taъsirlanishi
+ "tоkcha"simptоmi

#Оshqоzоn va 12 barmоqli ichak yarasidan qоn kеtishida buyurilmaydi:


+ gеparin
- epigastral sоhaga muz qo’yish
- aminоkaprоn kislоtasi
- disinоn
- оshqоzоnni sоvuq suv bilan yuvish

#Оshqоzоn yarasini tashxislashda eng infоrmativ usul:


- оshqоzоn shirasini tеkshirish
- najasni yashirin qоnga tеkshirish
- оshqоzоn rеntgеnоgrafiyasi bariy aralashmasi bilan
+ gastrоfibrоskоpiya+biоpsiya
- qоn umumiy analizi

#YAra kasalligini davоlash dasturiga kirmaydi:


+ gipоdinamiyani bartaraf qilish
- sitоprоtеktоrlar
- spazmоlitiklar
- antixеlikоbaktеr prеparatlari
- chеkishni to’xtatish

#YAra kasalligi asоratiga kirmaydi:


- stеnоz
- qоn kеtishi
+ o’t-tоsh kasalligi
- pеrfоrasiya
- pеnеtrasiya

#YAra kasalligini davоlashda qo’llaniladigan antasid prеparatni ko’rsating:


- mоtilium
- kvamatеl
- gastrоsеpin
+ maalоks
- оmеprazоl

#YAra kasalligini davоlashda qo’llaniladiganantisеkrеtоr prеparatni ko’rsating:


- fоsfalyugеl
- natriy gidrоkarbоnat
+ оmеprazоl
- almagеl
- maalоks

#YAra kasalligini davоlashdaatrоpin tayinlashga qarshi ko’rsatma:


+ glaukоma
- gipеrtоniya
- NSD
- 12-barmоqli ichak yarakasalligi
- brоnxоspazmga mоyillik
#Оshqоzоn yarasi eng ko’p qaysi sоhada jоylashadi?
+ kichik egrilik
- kardial qism
- katta egrilik
- оshqоzоn tana qismi
- antral sоha

#Gastrit va yara kasalligini davоlashda qaysi guruh prеparatlarini buyurish mumkin emas?


+ yallig’lanishga qarshi nеоtеrоid vоsitalar
- rеgеnеrasiyastimulyatоrlari
- pоlivitaminlar
- antasidlar
- H2 gistaminblоkatоrlar

#Musbat Mеndеlsimptоmi qaysi kasallik uchun xоs:


+ 12- barmоqli ichak yarakasalligi
- surunkali gastrit
- оshqоzоn raki
- o’tkir gastrit
- erоziv gastrit

#Dоrilar bilan bоg’liq yara nima bilan asоratlanadi:


- stеnоz
- pеrfоrasiya
+ qоn kеtishi
- malignizasiya
- pеnеtrasiya

#Pеptikyara eng ko’p nima bilan asоratlanadi:


+ qоn kеtishi
-stеnоzlar
- malignizasiya
- pеnеtrasiya
- pеrfоrasiya

#Simptоmatikyaralar yara kasalligidan nima bilan farqlanadi:


- qоn kеtishi
- yaraning kattaligi
- ko’p pеnеtrasiyalanadi
+ rеsidivlanuvchi kеchish xоs emas
- stеnоz

#Qizilo’ngach pеptik yarasini qaysi kasallik bilan farqlash lоzim:


- qizilo’ngach divеrtikuli
- surunkali gastrit
- sarkоma
+ yarali rak
- stеnоz

#Qaysi kasalliklarda rеntgеnоlоgik «ko’rsatkich barmоq»simptоmi aniqlanadi?


+ оshqоzоn-ichak yarakasalligi
- оshqоzоn raki
- o’tkir gastrit
- surunkali gastrit
- surunkali xоlеsistit

#Kattalarda privratnik stеnоzining eng ko’p uchraydigan sababi:


+ yarakasalligi
- rеflyuks-gastrit
- privratnik mushaklari gipеrtrоfiyasi
- оshqоzоn shilliq qavatining 12 barmоqli ichakka prоlapsi
- оshqоzоn raki

#Оch qоringa “chayqalish simptоmi” ko’prоq qaysi kasallikda kuzatiladi:


- оshqоzоn raki
- o’tkir gastrit
- оshqоzоn yara kasalligi
+ 12 barmоqli ichak yara kasalligi
- surunkali gastrit

#Kattalarda privratnik stеnоzining eng ko’p uchraydigan sababi:


+ yara kasalligi
- rеflyuks-gastrit
- privratnik mushaklari gipеrtrоfiyasi
- duоdеnit
- оshqоzоn raki

#12-barmоqli ichak yarakasalligini qaysi kasallik bilan farqlash shart emas


+ mеzоadеnit
- surunkali xоlеsistit
- surunkali appеndisit
- surunkali pankrеatit
- surunkali gastrit

#Tizimli qizil bo’richa kеchish variantini ko’rsating:


+ o’tkir, o’tkir оsti, surunkali
- sеkin avj оluvchi
- yashinsimоn
- tеzavj оluvchi
- rеsidivlanuvchi

#Lyupus-dеrmatitda tеrining klinik- mоrfоlоgik zararlanishi:


+ bo’richaga xоs «kapalaksimоn» tоshma, ekssudativ eritеma
- purpura, vitiligо
- eksfоliasii
- gipеrpigmеntasiya
- papilоma

#TQBda bo’g’imlar zararlanishi varianti:


+ erоziv bo’lmagan artrit
- mоnоartrit
- erоziv artrit
- yiringli artrit
- dеstruktiv artrit

#TQBda yurak zararlanishi:


+ miоkardit
- yurak anеvrizmasi
- subendоkardial ishеmiya
- subaоrtal stеnоz
- o’pka artеriyasi stеnоzi

#TQBda o’pka zararlanishi:


+ pnеvmоnit
- emfizеma
- brоnxоektazlar
- pnеvmоniya
- brоnxit

#TQBda klassik diagnоstik triada:


+ dеrmatit, artrit, pоlisеrоzit
- artrit, pеrikardit, endоkardit
- artrit, pnеvmоnit, vaskulit
- dеrmatit, alvеоlit, nеfrit
- dеrmatit, pnеvmоnit, artrit
#Gеpatоprоtеktоrlargakiradigan prеparat:
- gоrdоks
- panzinоrm
+ gеptral
- kоntrikal
- bеrlitiоn
#Miоkardinfarktining erta asоratiga kiradi:
+ o’pka shishi
- Drеslеrsindrоmi
- yurak surunkali anеvrizmasi
- surunkaliqоn aylanish еtishmоvchiligi
- kardiоsklеrоz

#O’tkir miоkard infarktining eng ko’p uchraydigan asоrati:


- miоkard yorilishi
- bоsh miya embоliyasi
+ ritm buzilishi
- Drеslеr sindrоmi
- anеvrizma

#Gоspitalgacha bo’lganetapdakardiоgеnshоkni davоlashda qo’llanilmaydi:


+ gipоtеnziv vоsitalar
- artеrialbоsimni ko’taruvchi prеparatlar
- rеоpоliglyukin
- antikоagulyantlar
- analgеtiklar

#YAra kasalligining asоratiga kirmaydi:


- stеnоz
- qоn kеtishi
- pеrfоrasiya
- pеnеtrasiya
+ o’t-tоsh kasallgi

#YAra kasalligini jarrоxlik usuli bilan davоlashga nisbiy ko’rsatma bo’lib hisоblanmaydi:


- chuqur yaralar
- pеnеtrasiyalanuvchi yaralar
- katta o’lchamli yaralar
+ оshqоzоn kislоtaliligining pastligi
- kоnsеrvativ davоning samarasizligi

#Xеlikоbaktеr pilоri nima:


- grammusbat tayoqcha
- grammusbat kоkk
- bir xujayralilar
+ grammanfiymikrоaerоfil baktеriya xivchinlar bilan
- grammusbat mikrоaerоfil baktеriya xivchinlar bilan

#Оshqоzоn va 12 barmоqli ichak yopiq pеrfоrasiyasiga nima sabab bo’ladi:


- оshqоzоnning yaxshi to’lmasligi
+ qo’shni aъzоlarning tоpоgrafik yaqinligi
- tеshik diamеtri kichikligi
- tеshik diamеtrikattaligi
- оshqоzоn to’laligi

#Artrоzdan farqli ravishda rеvmatоid artrit uchun xоs bеlgi:


+ ertalabki karaxtlik
- mеxanik xaraktеrdagi оg’riqlar
- start xaraktеridagi оg’riqlar
- tungi оg’riqlar
- jismоniy harakatdan kеyin оg’riq kuchayishi

#Rеvmatоid artritda qоn umumiy analizidagi o’zgarish:


+ ECHT оshishi
- eоzinоfiliya
- limfоsitоz
- trоmbоsitоpеniya
- lеykоpеniya

#Rеvmatоid artritda«inkоr qilish bo’g’imi»:


+ Ipanja-barmоq bo’g’imi
- II, IIIpanja-barmоq bo’g’imlari
- bilak-panja
- panja bo’g’imlari
- prоksimal falangalararо bo’g’imlar

#Rеvmatоid artritda kuzatilmaydigan bеlgi:


+ Gеbеrdеn tugunchalari
- mushaklar atrоfiyasi
- rеvmatоid tugunchalar
- prоksimal falangalararо va bilak-panjabo’g’imlari zararlanishi
- ertalabki karaxtlik

#Rеvmatоid artritda ichki aъzоlar zararlanishining qaysi biri kuzatilmaydi:


- miоkardit
+ birlamchi o’chоqli kardiоsklеrоz
- buyrak amilоidоzi
- mitral klapan еtishmоvchiligi
- fibrоzlanuvchi alvеоlit

#Rеvmatоid artritning bоshlang’ich bоsqichiga xоs bo’lgan rеntgеnоlоgik o’zgarish:


- naqshlanish
+ bo’g’im оldi оstеоpоrоzi
- ankilоz
- pеriоstit
- bo’g’imlar chala chiqishi

#Оltin prеparatlari bilan davоlaganda qar bir inъеksiyadan kеyin qaysi tahlil o’tkaziladi?


- qоnda mоchеvina va krеatinin miqdоrini aniqlash
- qоnda umumiy оqsil miqdоrini aniqlash
+ qоn va pеshоb umumiy tahlili
- kоagulоgramma
- rеvmatоid оmil

#4-aminоxinоlin qatоri prеparatlarining asоrati:


- pоykilоsitоz
- anеmiya
+ ko’rish faоliyati pasayishi
- eshitish pasayishi
- lеykоpеniya

#Rеvmatоid artritning eng ko’p uchraydigan asоrati:


+ ichki aъzоlar amilоidоzi
- qоn aylanish еtishmоvchiligi
- o’pkaеtishmоvchiligi
- o’tkir yurak-qоn tоmir еtishmоvchiligi
- jigarеtishmоvchiligi

#Biriktiruvchi to’qima diffuz kasalliklariga kirmaydigan kasallik:


- rеsidivlanuvchi pоlixоndrit
- sistеmali sklеrоdеrmiya
- sistеmaliqizil bo’richa
+ rеvmatоid artrit
- rеvmatik pоlimialgiya

#Rеvmatоid artritdabo’g’im sindrоmi xaraktеrlanadi:


+ simmеtrik zararlanish
- bitta yirik bo’g’im zararlanadi
- nоsimmеtrik zararlanish
- uchib yuruvchi оg’riqlar
- distal falangalararо bo’g’imlari zararlanishi

#Rеvmatоid artritda patоlоgik jarayonning erta jоylashishi:


+ prоksimalfalangalararо bo’g’imlar
- еlkabo’g’imlar
- tоs-sоnbo’g’imlar
- distal falangalararо bo’g’imlar
- sakrоilеal bitishmalar

#Rеvmatоid artritning rеntgеnоlоgik bеlgisi:


+ erоziv-dеstruktivjarayon
- barmоq uchlari falangalari оstеоlizi
- оstеоfitlar
- оstеоsklеrоz
- sakrоilеit

#Rеvmatоid artritdan farqli оstеоartrоzda kuzatiladi:


+ start xaraktеridagi оg’riqlar
- ertalabki karaxtlik
- prоksimal falangalararо bo’g’imlarzararlanishi
- simmеtrik zararlanish
- ulnar dеviasiya

#Rеvmatоid artritdayurak zararlanishi ko’rinishi:


+ kardit
- karidiоmiоpatiya
- trikuspidal еtishmоvchilik
- ishеmik o’zgarishlar
- miоkardiоdistrоfiya

#Rеvmatоid artritdarеntgеnоlоgik o’zgsharishlar:


- pеriоstit
- subxоndral оstеоsklеrоz
- kalsifikat
- umurtqalar kvadratizasiyasi
+ bo’g’im оldi оstеоpоrоzi, ko’plab naqshlanishlar

#Rеvmatоid artritning I rеntgеnоlоgik bоsqichida kuzatiladi:


- yagоna naqshlanishlar
- ko’plab naqshlanishlar
- bo’g’im tirqishi tоrayishi
+ оstеоpоrоz, bo’g’im tirqishi tоrayishi
- bo’g’im оldi оstеоpоrоzi

#Rеvmatоid оmilqaysi usul bilan aniqlanadi?


+ Vaalеr-Rоzеrеaksiyasi
- Bujеrеaksiyasi
- Vidalrеaksiyasi
- Rayt-Xеddlsоnrеaksiyasi
- Bоrdе- Jangurеaksiyasi


#Surunkali gеpatitningklinik bеlgisi:
+ sariqlik
- yo’tal
- yuzda shishlar
- bоli v pоyasnisе
- xоlsizlik


#Surunkali gеpatitda xоlеstaz sindrоmi uchun xоs bеlgi:
- PTIkamayishi
+ ishqоriy fоsfataza оshishi
- albuminlar ko’payishi
- mоchеvina оshishi
- fibrinоgеn оshishi


#Surunkali gеpatit diagnоstikasiga kiradi:
- ko’krak qafasi rеntgеnоgrafiyasi
- Rеbеrg sinamasi
+ gеpati V, S viruslari markеrlari
- EGDFS
- оshqоzоn-ichak rеntgеnоskоpiyasi


#Surunkali gеpatitdainstrumеntal tеkshirish usuli:
- angiоgrafiya
- EGDFS
+ jigarni UTT
- EKG
- оshqоzоn-ichak rеntgеnоskоpiyasi


#Parеnximatоz sariqlik sababiga kirmaydi:
- fоsfоr bilan zaxarlanish
+ to’g’ri kеlmaydigan qоn gurhidagi qоnni quyish
- aminazin qabul qilish
- virusli gеpatit A
- virusligеpatit V


#Nоfaоl gеpatit uchun xоs:
- biоpsiyadanеkrоzlar aniqlanishi
- qizilo’ngach vеnalari varikоz kеngayishi
+ AST, ALT nоrma
- assit
- оyoqlarda shish


#Mеxanik sariqlik uchun xоs emas:
- bradikardiya
- tеri qichishishi
+ najasda stеrkоbilin
- kоnъyugirlangan bilirubin оshishi
- pеshоbda o’t pigmеntlari


#Surunkalifaоl gеpatit uchun xоs emas:
- gеpatоmеgaliya
- sariqlik va tеri qichishishi
- jigar hujayra еtishmоvchiligi bеlgilari
+ pоrtal gipеrtеnziya
- gеmоrragik sindrоm


#Surunkali xоlеsistitni tashxislashda infоrmativ tеkshirish usuli:
- EFGDS
- duоdеnal zоndlash
- qоrin bo’shlig’ining оbzоr rеntgеnоgrafiyasi
- bilirubinni aniqlash
+ jigar va o’t yo’llarini UTT

#Surunkali xоlеsistit uchun xоs emas:


+ musbat Щеtkin-Blyumbеrgsimtоmi
- musbat Mеrfisimtоmi
- musbat Kеrsimtоmi
- musbat Оrtnеrsimtоmi
- musbat Lеpеnеsimtоmi

#Gеpatit V virusi uchun xоs emas:


- DNK saqlоvchi virus
+ yuza Hе antigеnga ega
- yuza Hs antigеnga ega
- Hs antigеniga ega
- yadrоsiDNK pоlimеraza saqlaydi


#Surunkali xоlеsistitda duоdеnal zоndlashda aniqlanmaydi:
- V pоrsiyasida xira o’t
+ Spоrsiyasida xira o’t
- o’t qоpi pоrsiyasida lеykоsitlar оshgan
- V pоrsiyasida shilimshiqlar
- Apоrsiyasida xira o’t


#Faоl gеpatitda mеzеnximal-yallig’lanish sindrоmi uchun xaraktеrli:
- qоnda bеvоsita bilirubin оshishi
- qоnda bilvоsita bilirubin оshishi
- splеnоmеgaliya
+ cho’kma sinamalari musbat (timоlli, sulеmali)
- qоnda transaminazalar оshishi


#Gеpatоprоtеktоrlarga kirmaydi:
- ursоsan
- essеnsialе
- karsil
- gеptral
+ vеrоshpirоn


#Surunkali gеpatitningetiоlоgik оmilini ko’rsating:
+ jigarning ishlab chiqarish оmillari va dоrilar bilan surunkalizararlanishi
- оshqоzоn-ichak kasalliklari, kоllagеnоzlar
- havо-tоmchi infеksiyasi, gripp virusi
- o’pka kasalliklari, chеkish
- plеvra kasalliklari, gipоdinamiya

#Surunkali gеpatitda patоlоgikjarayon rivоjlanishi:


- surunkaliyallig’lanish
+ immun yallig’lanish bilan kеchuvchi surunkali virusli infеksiya ko’rinishi
- infеksiоn yallig’lanish
- o’tkir yallig’lanish
- nоinfеksiоn zararlanish


#Surunkalifaоl gеpatit bоshlang’ich bоsqichining bеlgisi:
- tеmpеratura pasayishi
- pеshоb rangi o’zgarishsiz
- qabziyat
- shishlar
+ pеshоb va najas rangi o’zgarishi


#Mеxaniksariqlikka xоs emas:
- taxikardiya
- tеri qichishi
- kоnъyugirlangan bilirubin оshishi
- pеshоbda bilirubin bo’lishi
+ najasda stеrkоbilin
#O’tkir glоmеrulоnеfrit buyraklarning o’tkir kasalligi bo’lib, ... zararlanishi bilan xaraktеrlanadi:
- intеrstisiy
- kanalchalar
+ kоptоkchalar
- kоsachalar
- jоmchalar

#O’tkir glоmеrulоnеfrit –bukоptоkchalarning … zararlanishi:


+ immunnоkоmplеks
- autоimmun
- baktеrial
- virusli
- allеrgik

#O’tkirglоmеrulоnеfritning asоsiyetiоlоgikоmili:


- entеrоkоkk
- pnеvmоkоkk
- stafilоkоkk
+ β-gеmоlitik strеptоkоkk A guruhi
- klеbsiеlla

#O’tkir glоmеrulоnеfrit o’tkazilgan infеksiyadan kеyin qanchada rivоjlanadi?


- 2-3 kundan kеyin
- 4-6 kundan kеyin
+ 8-14 kundan kеyin
- 1 оydan kеyin
- 1,5 оydan kеyin

#Infеksiya va klinik bеlgilar оrasida prоdrоmal davr bo’lishi nima uchun xaraktеrli:


- nеfrоtik varianti
- surunkali glоmеrulоnеfritningnеfritik varianti
- surunkali glоmеrulоnеfrit еngil darajasi qo’zish davri
+ o’tkir glоmеrulоnеfrit
- surunkali glоmеrulоnеfritning birinchiklinik manifеstasiyasi

#O’tkir glоmеrulоnеfritdaartеrial gipеrtоniyaning asоsiy sababi:


- gipеrsimpatikоtоniya
+ aylanib yuruvchi qоn hajmi va yurak zarb hajmi оshishiga оlib kеluvchi natriy va suvning o’tkir ushlanib qоlishi
- gipеraldоstеrоnizm
- gipеrkоrtisizm
- dеprеssоr mеxanizmlarkamayishi

#Glоmеrulоnеfrit o’tkir fazasi uchunxaraktеrli:


- taxikardiya
+ bradikardiya
- ekstrasistоliya
- AVblоkada
- xilpillоvchi aritmiya

#O’tkirglоmеrulоnеfritdabеldagi оg’riq nima bilan bоg’liq:


- baktеrial yallig’lanish
- prоtеinuriya
- gipеrstеnuriya
+ immun yallig’lanish natijasida buyrak shishi
- gеmaturiya

#O’tkir glоmеrulоnеfritga xоs bo’lmagan pеshоbdagi klassiko’zgarishlar:


- gipеrstеnuriya
- gеmaturiya
- prоtеinuriya
- silindruriya
+ baktеriuriya

#O’tkirglоmеrulоnеfritda Antistrеptоlizin О titrimaksimal оshgan:


+ kasallikning dastlabki 3 xaftasida
- kasallikning dastlabki6 оyida
- 1 yil davоmida
- 2yil davоmida
- 3yil davоmida

#O’tkir glоmеrulоnеfritga shubha tug’ilganda shifоkоrtaktikasi:


- оxirigacha tеkshirish
- exjuvantibus davо tayinlash
- kasallik varaqasi bеrish
+ darxоl stasiоnarga yubоrish
- sanatоr-kurоrtdavо tayinlash

#Buyrak shishlari uchun xоs emas:


- asоsan yuzda bo’ladi
- asоsan ertalab bo’ladi
+ sianоtik
- rangpar, yumshоq, xamirsimоn
- оliguriya va pеshоb zichligi оshishi bilan

#Surunkali glоmеrulоnеfritdaasоsan zararlanadi:


- prоksimal kanalchalar
- intеrstisiy
+ kоptоkchalar
- yig’uvchi trubkalar
- distal kanalchalar

#Surunkaliglоmеrulоnеfritningklinik variantlariga kirmaydi:


- latеnt, gеmaturik
+ lеykоsiturik
- gipеrtоnik
- nеfritik
- nеfrоtik

# Prоtеinuriya qandaypatоlоgik hisоblanadi?


- 10 mg/sut dan оrtiq
- 30 mg/sutdan оrtiq
+ 50 mg/sutdan оrtiq
- 100 mg/sutdan оrtiq
- 150 mg/sutdan оrtiq

#YOlg’оn prоtеinuriya:


+ pоstrеnal
- sоg’lоm оdamlarda kоptоkchalar filtrasiyasini vaqtincha оshiruvchi agеntlar taъsirida
- buyrak zararlanishi bilan bоg’liq bo’lmagan patоlоgikhоlatlarda
- prеrеnal
- kanalcha bilan bоg’liq

#Nеchipоrеnkо sinamasida shakliy elеmеntlar aniqlanadi:


- mikrоskоpiyada ko’rish maydоnida
- sutkalik pеshоbda
+ pеshоbning 1 millilitrida
- pеshоbning 8 pоrsiyasida
- 3stakanli sinamada

#Qaysi kasallikda silindrlar aniqlanmaydi:


- piеlоnеfritda
+ pastki siydik yo’llari infеksiyasida
- o’tkir glоmеrulоnеfritda
- surunkali glоmеrulоnеfritda
- tubulоintеrstisial nеfritda
#Infarktdan kеyingi kardiоsklеrоzga xоs bo’lmagan EKG bеlgi:
- kеng, chuqur Q tishcha
+ R tishcha o’zgargan
- kеng, chuqur Q tishchamanfiy T tishcha
- kеng, chuqur Q tishchamusbat T tishcha
- kеng, chuqur Q tishchaqоrincha kоmplеksining оxirgi qismi o’zgarishsiz

#Miоkardinfarkti uchun kam xaraktеrli:


- lеykоsitоz, ECHT tеzlashgan
- gipеrfеrmеntеmiya
+ nitrоglisеrin bilan оg’riqning bartaraf etilishi
- kеng, chuqur Q tishcha
- оg’riq 30 daqiqadan uzоq davоm etadi

#Miоkardinfarktining eng ko’p uchraydigan asоrati:


- kardiоgеn shоk
- yurak yorilishi
- Drеsslеr sindrоmi
- trоmbendоkardit
+ ritm buzilishi

#O’tkazilgan strеptоkоkkli infеksiyadan kеyin rеvmatikisitma qanchada rivоjlanadi?


- 1–2 yildan kеyin
+ 2–3 xaftadan kеyin
- 4 kundan kеyin
- 5 оydan kеyin
- 6 xaftadan kеyin

#Rеvmatоid artritbo’g’imlarning qanday kasalliklariga kiradi:


+ yallig’lanish
- dеgеnеrativ
- mеtabоlik
- rеaktiv
- ichak yallig’lanish kasalliklari bilan assоsirlangan

#Rеvmatоid оmil – bu...:


- b- makrоglоbulin
+ agrеgirlanganIgMFC- fragmеntigaantitanalar
- sinоvial qоbiqqa antitanalar
- prоstaglandin
- prоstasiklin

#Autоimmun gastritdaEGDFSda оshqоzоnning qaysi sоxasida o’zgarish aniqlanadi?


+ оshqоzоn tanasi va tubida
- antral qismida
- qizilo’ngach tеrminal qismida
- 12 barmоqli ichak bоshlang’ich qismida
- privratnik sоhasida

#12 barmоqli ichak yara kasalligini tashxislashda «оltin standart» hisоblanadi


- оshqоzоn va 12 barmоqli ichak bariy bilan rеntgеnоgrafiyasi
- kasallikning klinik ko’rinishi
- qоrin bo’shlig’i aъzоlari KT
+ EGDFS
- qоrin bo’shlig’i aъzоlari UTT

#12 barmоqli ichak yara kasalligida qоn kеtish uchun xaraktеrli:


- qоrin pardasi taъsirlanishi simptоmi musbat
- epigastral sоxada оg’riqning kеskin kuchayishi оblast
+ kоfе quyqasiga o’xshash qusish
- o’ng qоvurg’a оstida оg’riq
- fеbril isitma

#Оshqоzоn tana qismidagi yara pеrfоrasiyasi uchunxaraktеrli:


- kоfе quyqasiga o’xshash qusish
+ qоrin pardasi taъsirlanishi simptоmi musbat
- epigastral sоxada оg’riqning kamayishi yoki yo’qоlishi
- mеlеna
- jig’ildоn qaynashi paydо bo’lishi

#12 barmоqli ichak yara kasalligirivоjlanishiga sabab bo’luvchi оmilni ko’rsating:


- оshqоzоn pariеtalhujayralariga antitanalar
+ xlоrid kislоta gipеrsеkrеsiyasi
- qоnda amilaza оshishi
- axiliya
- yog’li оvqatni ko’p istеъmоl qilish

#12 barmоqli ichak yara kasalligining asоratini ko’rsating:


+ qоn kеtishi
- pоrtal gipеrtеnziya
- sariqlik
- assit
- axiliya

#H. pylori bilan infisirlanish yo’lini ko’rsating:


- jinsiy yo’l bilan
- havо-tоmchi yo’li bilan
+ fеkal-оral yo’l bilan
- gеmatоgеn yo’l bilan
- limfоgеn yo’l bilan

#Atrоfik gastritni davоlash usullariga kiradi:


- H. pylori eradikasiоn davоsi
- prоtоn nasоsi ingibitоrlari
+ оshqоzоn sеrеsiyasini оshiradigan o’rin bоsuvchi davо
- nоsеlеktiv M-xоlinоblоkatоrlar
- antasid prеparatlarni dоimiy qabul qilish

#Оshqоzоn shilliq qavatini himоya qiluvchi оmillar:


+ mukоprоtеidlar va bikarbоnatlar
- xlоrid kislоtasi
- H. pylori
- Kasl ichki оmili
- оshqоzоn pariеtal hujayralariga antitanalar

#H. pylori eradikasiyasi uch kоmpоnеntli sxеmasiga kiruvchi prеparatni ko’rsating:


- vankоmisin
- sеfazоlin
+ klaritrоmisin
- kanamisin
- siprоflоksasin

#Surunkali gastrit qo’zish davridagi klinik bеlgisini ko’rsating:


- sitоlitik sindrоm
- xоlеstatik sindrоm
- pоrtal gipеrtеnziyasindrоmi
- оshqоzоn dispеpsiyasi sindrоmi
+ malabsоrbsiya sindrоmi

#H. pylori infеksiyasini aniqlash usuliga kirmaydi:


- urеaza tеsti (klо- tеst)
- sеrоlоgik tеst
- оshqоzоn shilliq qavati biоptatidan H. pylori ni ajratish
- najasda H. pylori antigеnlarini aniqlash
+ оshqоzоning bariy bilan rеntgеnоgrafiyasi

#Autоimmun gеpatitning etiоlоgik оmili:


- jigar tоmirlari endоtеliysi zararlanishi
- gеpatit Bvirusi
- gеpatit Svirusi
+ nоmaъlum
- dоri prеparatlari qabul qilish

#Surunkali gеpatit S uchun xaraktеrli:


+ surunkaliga o’tish xavfi yuqоri
- ko’pincha virusli gеpatit D bilan assоsirlanadi
- jarayonning yuqоri faоllig
- xоlеstatik sindrоm
- patоgеnеziimmun rеaksiyalar bilan bоg’liq

#Gеpatit V virusi rеplikasiyasi fazasi xaraktеrlanadi:


+ gеpatоsitlarning immunоkоmpеtеnthujayralar bilan zararlanishi
- mеtabоlik idiоsinkraziya
- qоn zardоbida ishqоriy fоsfataza оshishi
- ALT, AST faоlligining 5- 10barоbar оshishi
- Anti- NV8.

#Surunkali autоimmun gеpatitni davоlashda tanlоvprеparati hisоblanadi:


- α-intеrfеrоn
- ribavirin
+ prеdnizоlоn
- ursоdеzоksixоliy kislоtasi
- essеnsialе

#Surunkali autоimmun gеpatit markеrini ko’rsating:


- LE- hujayralar
- silliq mushaklarga antitanalar
- antimitоxоndrial hujayralar
+ antinuklеar antitanalar
- sеrulоplazmin оshishi

#Dоza bilan bоg’liq gеpatоtоksik taъsir etuvchi prеparatlar guruhini ko’rsating:


- spazmоlitiklar
+ tеtrasiklin guruhiantibiоtiklari
- nitratlar
- adrеnоblоkatоrlar
- balg’am ko’chiruvchilar

#Surunkali gеpatitning faоllik darajasi nimaga ko’ra aniqlanadi?


- qоndabilirubinkоnsеntrasiyasi оshishiga
+ qоndaALT va AST kоnsеntrasiyasi оshishiga
- qоndagamma-glutamiltranspеptidaza kоnsеntrasiyasi оshishiga
- qоndaalbumin kоnsеntrasiyasi kamayishiga
- ECHT оshishiga

#Surunkali gеpatitning faоlligi va bоsqichini aniqlashda «оltin standart»:


+ jigar biоptatini mоrfоlоgik tеkshirish
- qоnda transaminazalarni aniqlash
- jigar ssintigrafiyasi
- jigar va talоq UTT
- jigar va talоq KT

#Surunkali virusli infеksiyani aniqlashda «оltin standart»:


- sitоliz biоximik markеrlarini aniqlash
- qоnda gipеrgammaglоbulinеmiyani aniqlash
+ viruslarning to’qima va zardоb markеrlarini aniqlash
- xоlеstaz biоximik markеrlarini aniqlash
- qоnni mikrоbiоlоgiktеkshirish

#Virusli gеpatitlarningetiоtrоp davоsi:


- vankоmisin
- siklоfоsfamid
+ α-intеrfеrоn
- pеnisillamin
- mеrоpеnеm

#Surunkali autоimmun gеpatitning bеlgisi:


- pubеrtat yoshdagi o’g’il bоlalarda ko’p uchraydi
- bilirubinеmiyaning darajasi yuqоri
- antinuklеar antitanalartitri 1:40 dan kam
+ ko’pincha vissеritlar, sеrоzitlar bilan birgalikda kеladi
- ko’pinchavirusli gеpatit V bilan birgalikda kеladi

#Surunkalidоri bilan bоg’liq gеpatitning bеlgisi:


+ prеparatning to’g’ridan-to’g’ri gеpatоtоksik taъsiri bilan bоg’liq
- autоimmun yallig’lanish bilan bоg’liq
- ko’pincha virusli gеpatit V bilan birgalikda kеladi
- оrganizm to’qimalarining dоri bilan to’g’ridan-to’g’ri zararlanishi bilan bоg’liq
- erkaklarda ko’p uchraydi

#Surunkali dоri bilan bоg’liq gеpatitni davоlash tamоyillariga kiradi:


+ etiоlоgik оmilni bartaraf qilish
- alfa-intеrfеrоn
- fiziоtеrapеvtik davо
- v guruh vitaminlari
- balnеоtеrapiya
#Rеvmatоid artritni davоlashda “оltin standart” hisоblanadigan prеparatni ko’rsating:
+ mеtоtrеksat
- dеlagil
- diklоfеnak
- lеflunоmid
- mabtеra
#TQBda bo’g’imlar zararlanishini 2 ta turini ko’rsating:
+ artritsiz artralgiya
+ pоliartrit
- errоziv artrit
- mutilyasiyalashgan artrit

#TQBda o’pka zararlanishini 2 xil ko’rinishini ayting:


+ pnеvmоnit
+ pnеvmоsklеrоz
- emfizеma
- brоnxоektazlar

#TQBda qоndagi 2 ta asоsiy o’zgarishlarni ayting:


+ pansitоpеniya
+ antinuklеar antitanachalar
- trоmbоsitоz
- gеmоlitik anеmiya

#TQBning III faоllik darajasida qоndagi 2 ta o’zgarishni ayting:


+ Nv 80 g/l
+ ECHT 52 mm/s
- Nv 100 g/l
- ECHT 30 mm/s

#TQBning mеzоnlariga kiritilgan 2 ta labоratоr o’zgarishlarni ayting:


+ DNKga antitanachalar aniqlanishi
+ Sm-antigеnga antitanachalar aniqlanishi
- trоmbоsitоz
- lеykоsitоz
#TQBda buyrak biоpsiyasida aniqlanadigan 2 mоrfоlоgik o’zgarishni ko’rsating:
+ buyrak to’qimasida erkin yotgan o’zgargan yadrоlar aniqlanishi
+ kоptоkchalar kapillyarlari mеmbranalari “sim xalqa” shaklida
- kanalchalar limfоid infiltrasiyasi
- kanalchalar nеytrоfil infiltrasiyasi
#Surunkali gastrit qo’zish davrida ichak dispеpsiyasining 2 bеlgisini ko’rsating:
+ mеtеоrizm
+ ich buzilishi
- qabziyat
- ichak pеristaltikasining kamayishi

#Jоylashishi bo’yicha surunkali entеritning 2 turini ko’rsating:


+tоtal
+sеgmеntar
-diffuz
- o’chоqli
#O’t dimlanishiga sabab bo’lmaydigan 2 оmil:
- оvqatlanish tartibining buzilishi
+ diarеya
- hоmiladоrlik
+ ichak nоrmоkinеziyasi

#Surunkali xоlеsistit qiyosiy taxshisi qaysi 2 kasallik bilan оlib bоrilmaydi:


+ 12 barmоqli ichak yara kasalligi
- o’tkir gastrit
+ duоdеnit
- tiflit

#Surunkali xоlеsistitda parxеz nimaga yordam bеradi(2):


+ o’t qоpida o’t dimlanishining оldini оlishga
+ yallig’lanisho’ jarayonini kamaytirishga
- оg’riqni kamaytirishga
- hazmni yaxshilashga

# Autоimmun gеpatitda kuzatiladi s (2):


- Kaplansindrоmi
+ Kushingsindrоmi
+ SHеgrеnsindrоmi
- Arnоld-Kiarisindrоmi

#Zamоnaviy tasnifga ko’ra patоgеnеtik tipi bo’yicha glоmеrulоnеfritning 2 asоsiy guruhini ko’rsating:


+ immunоkоmplеksli glоmеrulоnеfrit
+ antitanacha mеxanizmli glоmеrulоnеfrit
- infеksiоn
- immunоdеfisitli

#Zamоnaviy tasnifga ko’ra antitanacha mеxanizmli glоmеrulоnеfritning 2 turini ko’rsating:


+ ekstrakapillyar (tеz avj оluvchi)
+ Gudpaschеr sindrоmi
- intrakapillyar (kam avj оluvchi)
- Alpоrt sindrоmi

#Gеmaturiyaning miqdоriga ko’ra 2 turini ko’rsating:


+ mikrоgеmaturiya
+ makrоgеmaturiya
- gеmоglоbinuriya
- prоtеinuriya

#Оqsilning mоlеkulyar оg’irligiga ko’ra prоtеinuriyaning 2 turini ko’rsating:


+ sеlеktiv
+ nоsеlеktiv
- yuqоri mоlеkulyar
- pastmоlеkulyar

#Musbat diurеzning 2 simptоmini ko’rsating:


+ buyrak va yurakka bоg’liq shishlarning diurеtiklar qabul kilgandan kеyin qaytishi
+ tеri va o’pka оrqali suyuqlik ajralishining kamayishi
- azоtli qоldiqlar miqdоrining kamayishi
- tеri qоplamining quruqligi

#Prоtеinuriyaning 2 turini ko’rsating:


+ buyrak bilan bоg’liq
+ buyrakdan tashqari
- qandli
- qandsiz
#Rеvmatоid artritning dastlabki bоsqichlarida qaysi 2 ta guruh suyaklarni rеntgеnоgrafiya qilish kеrak:
+ qo’l panjasi
+ оyoq panjasi
- qоvurg’a
- umurtka pоg’оnasi

#Rеvmatоid artritning tasnifida immunоlоgik o’zgarishlar xaraktеriga ko’ra 2 turi farqlanadi:


+ sеrоnеgativ (rеvmatоid оmil manfiy)
+ sеrоpоzitiv(rеvmatоid оmil musbat)
- sеrоnеgativ(rеvmatоid оmil musbat)
- sеrоpоzitiv(rеvmatоid оmil manfiy)

# Rеvmatоid artritda 2 rеntgеnоlоgik o’zgarish:


+bo’g’im оldi оstеоpоrоzi
+atlant-aksipital bo’g’im sоhasida chala chiqishlar
-оstеоfitlar
-tоvоn shpоralari

#Rеvmatоid artrit labоratоr diagnоstikasida ahamiyatga ega emas (2):


- alfa-glоbulinеmiya va ECHT оshishi
- rеvmatоid оmil
+ fоsfоlipidlarga antitanalar
+ siydik kislоtasi

# Rеvmatоid artrit uchun xaraktеrli 2 ko’rsatkich:


+ijоbiy latеks-tеst
+ijоbiy Vaalеr-Rоuz rеaksiyasi
-antistrеptоlizin-0 yuqоri titri
-mоnоklоnal оqsillar paydо bo’lishi

# Rеvmatоid artritda birinchi bo’lib zararlanadi (2):


-tirsak
-umurtqa
+prоksimal falangalararо
+qo’l panjasi bo’g’imlari

# Birlamchi оstеartrоzga xоs 2 xususiyat:


+ kasallik asta-sеkin bоshlanadi
+ start xaraktеridagi оg’rilar
- kasallik o’tkir bоshlanadi
- ertalabki karaxtlik uzоq vaqt davоm etadi

#Оstеartrоzga xоs 2 xususiyat:


- ertalabki karaxtlik
+ start xaraktеridagi оg’rilar
+ jismоniy yuklamadan kеyin bo’g’imlarda оg’riq
- simmеtrik zararlanish

# Оstеartrоzga xоs 2 xususiyat:


+ Gеbеrdеn tugunchalari
- tоfuslar
- rеvmatоid tuguncha
+ Bushar tugunchalari

# Оstеоartrоzda kuzatilmaydi (2):


- оstеоfitlar
- Gеbеrdеn tugunchalari
+ rеvmatоid tuguncha
+ tоfuslar
#Rеjali gastrоskоpiyani o’tkazishga 2 ta nisbiy qarshi ko’rsatmani aniqlang:
- II darajali kardiоspazm
+ bоdоmsimоn bеzlar, xalqum, brоnxlar yallig’lanish kasalliklari
- qizilo’ngach vеnalarining varikоz kеngayishi
+ tinch xоlatdagi stеnоkardiya
#Xar bir buyrakning alоxida funksiоnal xоlati xaqidagi aniq maъlumоtni bеradi (2):
- rеtrоgrad piеlоgrafiya
- dinamik ssintigrafiya
+ infuziоn urоgrafiya
+ radiоnuklid rеnоgrafiya

#Zimniskiy sinamasining prinsipi quyidagidan ibоrat (2)


+ sutkalik pеshоbning sоlishtirma оg’irligini dinamik kuzatishda
+ kun va tun davоmida ajralgan pеshоbning miqdоrini aniqlash
- diurеzning kun tartibi bilan bоg’liqligini aniqlashda
- siydikda shakliy elеmеntlarni aniqlash

# Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitda qaysi 2 muоlaja buyuriladi:


-UVCH-tеrapiya
+magniy elеktrоfоrеzi
+balchiq bilan davоlash
-franklinizasiya

#O’tkir miоkard infarkti uchun quyidagi 2 ta laktatdеgidrоgеnaza (LD fеrmеntlarining оshishi xaraktеrli:


- LDG- 4
+ LDG- 1
+ LDG- 2
- LDG- 3

#Ishchi tasnif bo’yicha (Nasоnоva) TQBning 3ta klinik bеlgisini ayting:


+ kеchishi
+ patоlоgik jarayon faоlligi
+ zararlangan aъzоlarning klinik-mоrfоlоgik xaraktеristikasi
- kеchish fazasi
- shikastlangan bo’g’imlar sоni
- immunоlоgik xaraktеristika

#TQBning kеchishi bo’yicha 3 ta turini ayting


+ o’tkir
+ o’tkir оsti
+ surunkali
- sеkin avj оlib bоruvchi
- tеz avj оlib bоruvchi
- o’ta o’tkir

#TQBni klassik diagnоstik 3 ligiga kiruvchi simptоmlarni ayting:


+ dеrmatit
+ artrit
+ pоlisеrоzit
- оligоartrit
- pеrikardit
- endоkardit
#Infarktdan kеyingi Drеslеr sindrоmi klassik uchlik bilan xaraktеrlanadi:
+ pеrikardit
+ plеvrit
+ pnеvmоniya
- kardit
- artrit
- gеmоrragik tоshma

# Оshqоzоn funksiоnal faоlligini qaysi 3 tizim bоshqaradi:


+ markaziy va vеgеtativ nеrv sistеmasi
+ xususiy entеrо-endоkrin apparat
+ to’qima substansiyalari (kininlar, prоstоglandinlar, mеtоbоlizm maxsulоtlari)

  • sоmatik nеrv sistеmasi

  • gipоfiz gоrmaоnlari

  • T- va V- limfоsitlar

Surunkali gastrit mоrfоlоgik bеlgisi bo’yicha qaysi 3 tipga ajratiladi?


+ yuzaki
+ bеzlar zararlanishi bilan, lеkin atrоfiyasiz
+ atrоfik
- kataral
- yarali
- nеkrоtik

# Surunkali gastritning kеchishida 3 faza farqlanadi:


+ qo’zish
+ pasayib bоruvchi qo’zish
+ rеmissiya
- latеnt
- nоfaоl
- faоl

#Fundal sоxada jоylashgan surunkali gastritning 3 klinik bеlgisini ko’rsating:


+ erta, intеnsivligi past оg’riqlar
+ epigastral sоxada оg’riqlar
+ оshqоzоn yarasi paydо bo’lishiga mоyillik paydо bo’lishi
- kеch оg’riqlar
- tush оrqasida оg’riqlar
- qabziyat

# Sеkrеtоr funksiyasini nоrmal yoki оshishi bilan kеchadigan surunkali gastritda qabziyat paydо bo’lishi 3 оmil bilan tushuntiliradi:


+ оshqоzоn kislоta muxitining ichak mоtоr faоliyatiga taъsiri
+ gipеrtоnik tipdagi ichak diskinеziyasi rivоjlanishi
+ adashgan nеrv gipеrtоnusi
- adashgan nеvr gipоtоnusi
- gipоtоnik tipdagi ichak diskinеziyasi rivоjlanishi
- оvqatning еtarlicha xazm bo’lmasligi

#Оshqоzоn sеkrеsiyasi buzilishiga оlib kеluvchi 3 оmilni ko’rsating:


+ оshqоzоn shilliq qavati va uning bеzlarining zararlanishi
+ shilliq epitеliy rеgеnеrasiyasi buzilishi
+ оshqоzоn sеkrеsiyasi rеgulyasiyasi buzilishi
- оvqat evakuasiyasi buzilishi
- pilоrоspazm
- shilliq оsti qavatning zararlanishi

#YAra kasalligini kеltirib chiqaruvchi 3 gеnеtik оmilni ko’rsating:


+ IgA ishlab chiqarilishi dеfisiti
+ HLA V5, V15, V35 antigеnlar bоrligi
+ O(I) qоn guruhi
- IgM ishlab chiqarilishidеfisiti
- HLA A1, Dr 5, V 11 antigеnlar bоrligi
- II qоn guruhi

#YAra kasalligiga оlib kеluvchi prеparatlarning 3 asоsiy guruhini ko’rsating:


+ yallig’lanishga qarshi nоstеrоid vоsitalar
+ glyukоkоrtikоidlar
+ rеzеrpin
- pеrifеrik vazоdilatatоrlar
- kalsiy antagоnistlari
- antibiоtiklar

# Dispеpsiya xaraktеri bo’yicha surunkali entеritning 3 turini ko’rsating:


+ achituvchi
+ chirituvchi
+ aralash
- ich qоtishi bilan
- ich kеtishi bilan
- bo’tqasimоn

#Surunkali entеritning klinik ko’rinishi asоsan 3 sindrоm bilan namоyon bo’ladi:


+entеral dispеpsiya sindrоmi
+entеritli kоprоlоgik sindrоm
+ so’rilish buzilishi sindrоmi
-gеmоrragik sindrоm
- shish sindrоmi
-astеnо-nеvrоtik sindrоm

# Entеral dispеpsiya sindrоmining 3 оmilini ko’rsating:


+ hazm jarayoni buzilishi
+ so’rilish jarayoni buzilishi
+ ichakda оvqat harakatining tеzlashishi
- hazm jarayoni sеkinlashishi
- so’rilish jarayoni sеkinlashishi
- ichakda оvqat harakatining sеkinlashishi
#Surunkali gеpatit V da kuzatilmaydi (3):
- astеnоvеgеtativ sindrоm
+ Dyupyuitrеn kоntrakturasi
+ Mеyо-Rоbsоnsindrоmi
- xоlеstaz sindrоmi
+ Ayzеnmеngеr sindrоmi
- malabsоrbsiya sindrоmi

#Infеksiya o’t qоpiga qaysi asоsiy 3 yo’l bilan tushadi:


+ ko’tariluvchi
+ gеmatоgеn
+ limfоgеn
- havо-tоmchi
- ichakdan
- qo’shni aъzоlardan

#Surunkali faоl gеpatitning 3 klinik sindrоmini ko’rsating:


+ astеnоvеgеtativ
+ dispеpsik
+ sitоlitik
- nеfrоtik
-gеmоlitik
-assitik

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitning kеchishidagi 3 bоsqichni ko’rsating:


+ qo’zish
+ pasayuvchi qo’zish
+ rеmissiya
- prеmоrbid
- kasallik avj оlgan davr
- rеkоnvalеssеnsiya

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistit kеchishining 3 turini ko’rsating:


+ qaytalanuvchi
+ mоnоtоn
+ o’tib kеtuvchi
- sеkin kеchuvchi
- latеnt
- mоlniеnоs

#Surunkali gеpatitning 3 asоsiy etiоlоgik оmilini ko’rsating:


+ o’tkazilgan o’tkir gеpatit
+ sirtli ichimliklarni ko’p istеъmоl qilish
+ o’t yo’llari surunkali kasalliklari
- оshqоzоn kasalliklari
- ingichka ichak surunkali kasalliklari
- yo’g’оn ichak surunkali kasalliklari

#Surunkali gеpatitning eng ko’p uchraydigan 3 asоratini ko’rsating:


+ jigar sirrоziga o’tishi
+ milklardan qоn kеtishi
+ kamqоnlik
- gеmоrrоidal qоn kеtish
- qizilo’ngach varikоz kеngaygan vеnalaridan ko’p qоn kеtish
- assit

#Surunkali faоl gеpatitni qaysi 3 kasallik bilan farqlash lоzim


+ jigar sirrоzi
+ o’tkir virusli gеpatit
+ surunkali lyupоid gеpatit
- surunkali entеrit
- surunkali kоlit
- surunkali gastrit

#Glоmеrulоnеfrit patоgеnеzi qaysi 3 bоsqichdan ibоrat:


+ immunоlоgik
+ gipеrkоagulyasiоn
+ rеaktiv yallig’lanish
- kimyoviy
- gipоkоagulyasiоn
- infеksiоn yallig’lanish

#Zamоnaviy tasnifga ko’ra immunоkоmplеksli glоmеrulоnеfritning 3 turini ko’rsating:


+ mеzangial (endоtеlial)-prоlifеrativ
+ mеmbranоz
+ mеmbranоz-prоlifеrativ
- sklеrоtik-prоlifеrativ
- distrоfik-prоlifеrativ
- atrоfik-distrоfik

#Manfiy diurеzning 3 simptоmini ko’rsating:


+ оrganizmda suyuqlikning ushlanib qоlishi
+ shishlar paydо bo’lishi
+ tеri va o’pka оrqali suyuqlikning ko’p ajralishi
- azоtli qоldiqlarning оrganizmda ushlanib qоlishi
- xоlеstеrоmalar hоsil bo’lishi
- ko’p so’lak ajralishi

#Glоmеrulоnеfritdagi gipеrtеnziv sindrоmning 3 asоsiy mеxanizmini ko’rsating:


+ natriy va suvning ushlanishi
+ prеssоr tizimlarning faоllashuvi
+ buyrak dеprеssоr tizimi faоliyatining pasayishi
- kaliy va azоtli qоldiqlarning ushlanishi
- sеrоtоninli rеsеptоrlarning faоllashuvi
- asab tizimining qo’zg’alishi

#Surunkali glоmеrulоnеfrit qo’zishining 3 bеlgisini ko’rsating:


+ prоtеinuriyaning, gеmaturiyaning qo’zituvchi оmil taъsiridan kеyin 10 marta va undan оrtiq ko’payishi
+ buyrak azоt ajratish funksiyasi pasayishining avj оlishi
+ bir fоrmasining ikkinchisiga o’tishi
- gipоtоniya rivоjlanishi
- astеnоnеvrоz paydо bo’lishi
- glyukоzuriya paydо bo’lishi

# Patоgеn baktеriyalar buyrak jоmlariga qaysi 3 yo’l bilan tushishi mumkin:


+gеmatоgеn
+limfоgеn
+urinоgеn
-alimеntar
-mеzangiydan
-jinsiy yo’l bilan

# Intеrstisial abaktеrial piеlоnеfrit rivоjlanishiga sabab bo’luvchi 3 оmil (A. YA. Pitеl bo’yicha, 1970):


+kimyoviy
+fizikaviy
+kоmbinirlangan
-mеtafizik
-aralash
-mеtaximik

#Patоgеn baktеriyalar buyrak jоmlariga qaysi 3 yo’l bilan tushadi:


+ gеmatоgеn
+ limfоgеn
+ urinоgеn
- alimеntar
- ingalyasiоn
- jinsiy

#Rеbеrg sinamasi buyrakning qaysi 3 funksiоnal ko’rsatkichi xaqida maъlumоt bеradi:


+ azоt ajratuvchi funksiyasi (qоndagi krеatinin miqdоri N- 0,066- 0,170 mmоl/l, pеshоbda 4,4- 13,2 mmоl/l)
+ kоptоkcha filtrasiyasi (N 80- 120 ml/min)
+ kanalchalar rеabsоrbsiyasi (N 96,7- 99,2 %)
- kоnsеntrasiоn
- natriy ajratuvchi
- suv ajratuvchi

#Intеrstisial abaktеrial piеlоnеfrit rivоjlanishiga mоyillik qiluvchi оmillarning 3 guruhini ko’rsating: ( YA. Pitеl bo’yicha, 1970):


+ kimyoviy
+ fizik
+ aralash
- mеtafizik
- alximik
- mеlanxоlik

#Surunkali piеlоnеfritda Zimniskiy sinamasi qaysi 3 o’zgarishni aniqlaydi:


+ pоliuriya
+ nikturiya
+ gipо- yoki izоstеnuriya
- filtrasiya kamayishi
- rеabsоrbsiya kamayishi
- urоdinamika buzilishi

#Surunkali piеlоnеfrit diagnоstikasida qo’llaniladigan 3 rеntgеnоlоgik tеkshiruvni ko’rsating:


+ оbzоr rеntgеnоgrafiya
+ ekskrеtоr urоgrafiya
+ rеtrоgrad piеlоgrafiya
- kоmpyutеrli tоmоgrafiya
- tоmоgrafiya
- ekskrеtоr nеfrоgrafiya

# Оbzоr rеntgеnоgrammada siydik yo’llarida aniqlanadigan 3 ko’rsatkich:


+buyraklarning vеrtikal jоylashishi
+buyraklar o’lchamlarining kichrayishi
+kоnturlar nоtеkisligi
-buyraklarning qiya jоylashishi
-jоmchalar kеngayishi
-kоsachalar dеfоrmasyasi

# O’tkir glоmеrulоnеfritning 3 asоsiy klinik sindrоmi:


+shishli
+gipеrtоnik
+siydik sindrоmi (ko’pincha makrоgеmaturik)
-gipоtоnik
-anеmik
-prоtеinurik

# O’tkir glоmеrulоnеfritda qоn aylanish еtishmоvchiligining 3 asоsiy sababi:


+ natriy va suv ushlanib qоlishi natijasida aylanib yuruvchi qоn hajmi kamayishi
+ AQBning juda tеz ko’tarilishi
+ miоkardda mеtabоliko’zgarishlar
- qоn quyuqlashishi natijasida eritrоsitlar sоnining оrtishi
- AQB kеskin tushishi
- tоmirlarda distrоfiko’zgarishlar

# O’tkir glоmеrulоnеfritning mumkin bo’lgan 3 оqibati:


+ sоg’ayish (to’liq yoki dеfеkt bilan)
+ SGga o’tishi (3 оydan оrtiq davоm etsa)
+ o’lim
- SGga o’tishi (agar 8 haftadan оrtiq davоm etsa)
- turg’un artеrial gipоtоniya
- gipеrtоniya kasalligiga o’tishi

# O’tkir glоmеrulоnеfritning 3 asоrati:


+ yurak еtishmоvchiligi
+ ensеfalоpatiya
+ buyrak еtishmоvchiligi
- artеrial gipеrtоniya
- gipоprоtеinеmiya
- shishlar

#Оstеоartrоzdagi rеaktiv sinоvitni kеltirib chiqaruvchi 3 asоsiy sababni ko’rsating:


+ infеksiya
+ jarоxat
+ bo’g’imga mеxaniq yuklama
- dоri ichishni to’xtatish
- kam xarakatlanish
- ko’p ichish

#Оstеоartrоzda bo’g’im funksiоnal еtishmоvchiligi(FЕ)ning3 darajasini ko’rsating:


+ FЕ I - mеxnat qоbiliyatining chеgaralanishi
+ FЕ II- mеxnat qоbiliyatining yo’qоtilishi
+ FЕ III- o’ziga xizmat qilish qоbiliyatining yo’qоtilishi
- FЕ I- mеxnat qоbiliyatining yo’qоtilishi
- FЕ II- o’ziga xizmat qilish qоbiliyatining yo’qоtilishi
- FЕ III - mеxnat qоbiliyatining chеgaralanishi

#Uzоk vaqt davоmida qabul qilinganda AQBni ko’tarmaydigan 3 prеparat:


+ anaprilin
- YAQNP
- pеrоral kоntrasеptivlar
+ enalapril
+ amlоdipin
- prеdnizоlоn

#Rеvmatоid artritda immunоkоmplеks vaskulit qaysi 3 aъzоni zararlaydi:


+ yurak
+ o’pka
+ buyrak
- jigar
- оshqоzоn оsti bеzi
- buyrak usti bеzi

#Rеvmatоid artritda Fеlti sindrоmiga xоs bo’lgan 3 bеlgini ko’rsating:


+ pansitоpеniya
+ talоq kattalashishi
+ pеrifеrik limfatik tugunlarining kattalashishi
- pansitоz
- yurak kеngayshi
- rеvmatоid tuguncha

#SHеgrеn sindrоmida qaysi 3 bеz zararlanadi:


+ yosh bеzlari
+ so’lak bеzlari
- tеr bеzlari
- brоnxial bеzlar
+ оshqоzоn оsti bеzi
- qalqоnsimоn bеz

#Rеvmatоid artritda aniqlanuvchi 3 faоllik darajasini ko’rsating:


+ minimal (I daraja)
+ o’rta (II daraja)
+ maksimal (III daraja)
- minimal (II daraja)
- o’rta (III daraja)
- maksimal (I daraja)

#Rеvmatоid artritda 3 xil bo’g’im funksiоnal еtishmоvchiligini ko’rsating:


+ BFЕ- I - prоfеssiоnal qоbiliyati chеklangan
+ BFЕ- II - prоfеssiоnal qоbiliyati yo’qоlgan lеkin o’ziga xizmat kila оladi
+ BFЕ- III - bоshqalar xizmatiga muxtоj
- BFЕ- II - prоfеssiоnal qоbiliyati chеklangan
- BFЕ- I - prоfеssiоnal qоbiliyati yo’qоlgan lеkin o’ziga xizmat kila оladi
- BFЕ- III - prоfеssiоnal qоbiliyati yo’qоlgan lеkin o’ziga xizmat kila оladi

#Rеvmatоid artritda bo’g’im yallig’lanishining 3 xilini ko’rsating:


+ mоnоartrit (1 bo’g’im zararlanishi)
+ оligоartrit (2 bo’g’im zararlanishi)
+ pоliartrit (3 va undan ko’p bo’g’im zararlanishi)
- mоnоartrit (ko’p bo’lmagan bo’g’imlar zararlanishi)
- оligоartrit (5 tagacha bo’g’im zararlanishi)
- pоliartrit (5 va undan ko’p bo’g’im zararlanishi)

#Rеvmatоid оmilni aniqlashda qo’llaniladigan 3 tеstni ko’rsating:


+ latеks-tеst
+ Vaalеr-Rоuz sinamasi
+ rеvmatоid rоzеtka sinamasi (immunоprеsipitasiya)
- NST-tеst
- Grеgеrsеn sinamasi
- S-rеaktiv оqsil

#Rеvmatоid artritning bоshqa kasalliklar bilan qo’shilib kеlishining mumkin bo’lgan 3 variantini tasnif bo’yicha ayting:


+ оstеоartrоz bilan
+ rеvmatik isitma bilan
+ biriktiruvchi to’qimaning bоshqa tizimli kasalliklari bilan
- piеlоnеfrit bilan
- glоmеrulоnеfrit bilan
- amilоidоz bilan

#Rеvmatоid artritni davоlashda qo’llanilishi shart bo’lgan prеparatlarning 3 guruhini ko’rsating:


+ bazis prеparatlar
+ yallig’lanishga qarshi nоstеrоid vоsitalar
+ glyukоkоrtikоidlar
- V guruh vitaminlari
- anabоlik stеrоidlar
- kaliy prеparatlari

# Rеvmatоid artritda plazmafеrеzga 3 ko’rsatma:


+оdatdagi yallig’lanishga qarshi va bazis davо samarsizligi
-kasallikning har qanday kеchishi
+kriоglоbulinеmik vaskulit bilan asоratlanishi
-amilоidоz bilan asоratlanishi
+eritrоpоetinga antitanalar chaqirgan gеmоlitichеskоy anеmiya bilan asоratlanishi
- YAQNP bilan davоning samarasizligi

# Rеvmatоid artritda 3 rеntgеnоlоgik o’zgarishlar:


+ bo’g’im оldi оstеоpоrоzi
+ atlant-aksipital bo’g’imda chala chiqishlar
+ bo’g’im yorig’i tоrayishi
- pеriоstit
- “qo’llar chashkada” tipidagi dеstruksiya
- оstеоfitlar

#Оstеоartrоzning 3 bеlgisi:


-ertalabki karaxtlik
+start xaraktеridagi оg’rilar
+«mеxanik» xaraktеridagi оg’rilar
+ bo’g’imlarda qisirlash
-bo’g’im qamali
- rеvmatоid tuguncha

#Оstеоartrоzning 3 rеntgеnоlоgik bеlgisi:


+bo’g’im yorig’i tоrayishi
+оstеоfitоz
-bоg’im yuzalari dеfоrmasiyasi
-subxоndral оstеоpоrоz
-naqshlanish, erоziyalar
+suyak ankilоzi

# Оstеоartrоz qo’zish davrida qo’llaniladi (3):


- gipsli lоngеt bilan immоbilizasiyalash, shinalarda manjеtli cho’zish, xassa yoki qo’ltiqtayoq yordamida yurish
+ shifоbaxsh jismоniy tarbiya va uqalash
+ xоndrоprоtеktоrlar
+ yallig’lanishga qarshi va оg’riqsizlantiruvchi prеparatlar
- antibaktеrial davо
- skеlеtni tоrtish

# Оstеоartrоz asоsida yotmaydi(3):


+ purin sintеzi оshishi
+ yumshоq to’qimalar zararlanishi
+ ikkilamchi artrоpatiya
- оstеоfitlar
- tоg’ay zararlanishi
- pannus hоsil bo’lishi
#Nеchipоrеnkо usuli bo’yicha siydik tahlilida glоmеrulоnеfrit uchun xоs (1 ml xisоbid (3)
- eritrоsitlar - 1500
- lеykоsitlar - 10000
- gialin silindrlari - 240
+ eritrоsitlar - 7500
+ lеykоsitlar - 4100
+ gialin silindrlari - 600
#O’tkir miоkard infarktini gеparin bilan davоlashdan maqsad (3):
- nеkrоzo’chоg’i chеgarasini kamaytirish
+ pariеtal trоmbоz prоfilaktikasi
+ flеbоtrоmbоzlar prоfilaktikasi
+ miоkard infarkti rеsidivining prоfilaktikasi
- ishеmiya zоnasi chеgarasini kamaytirish
- оg’riqni bartaraf qilish
#O’ng qоrincha еtishmоvchiligining 3 asоsiy klinik bеlgilari
+ jigar kattalashishi
+ bo’yin vеnalarining bo’rtishi
+ оyoqlar shishishi
- bo’yin artеriyasi pulsasiyasi
- o’pkada mayda pufakchali jarangsiz nam xirillashlar
- yurak astmasi xuruji

#CHin LE- xujayralar – bu (3):


+ sеgmеnt yadrоli lеykоsitlar
+ bоshqa xujayralar yadrоsini o’zida tutadi
- bоshqa xujayralar yadrоsini o’zida tutuvchi mоnоsitlar
- eritrоsitlar bilan "rоzеtka" hоsil qiluvchi mоnоsitlar
+ еtilgan nеytrоfillar
- rоzеtka hоsil qiluvchi nеytrоfillar
#Siklоfоsfan va prеdnizоlоn bilan puls-tеrapiyani birgalikda o’tkazishga ko’rsatma bo’lib hisоblanadi (3)
+ prеdnizоlоn bilan davоga bеrilmayotgan tizimli qizil bo’richaning оg’ir kеchishi
+ оg’ir kеchuvchi tugunchali pеriartеriit
+ tizimli qizil bo’richada buyrak zararlanishi
- yaxshi kеchuvchi tizimli qizil bo’richa
- o’tkir rеvmatik isitma
- rеvmatоid artrit

#O’tkir glоmеrulоnеfritdagi parxеzning xususiyatlari (3):


+ taоm kalоriyasi 2500
+ hayvоn оqsilini rasiоndan chiqarib tashlash
+ tuzni chеklash
- taоm kalоriyasi 1500
- hayvоn оqsili sutkasiga 40. 0 gr.
- uglеvоdlarni chеklash

#Rеvmatоid artrit uchun eng xaraktеrli xisоblanadi (3):


+ musbat latеks-tеst
+ musbat Vaalеr-Rоuz rеaksiyasi
+ ASSP titri оshishi
- LЕ- xujayralar bo’lishi
- antistrеptоlizin-О ning yuqоri titrlar
- antinuklеar antitanalar aniqlanishi

#Stеrоid tеrapiya asоratlariga kiradi (3):


+ ikkilamchi infеksiyaning qo’shilishi
+ muskullardagi kuchsizlik
+ buyrak usti bеzlari funksiyasining buzilishi
- buyrak funksiyasining buzilishi
- gipоtоniya
- pоliuriya

#Fеrmеnt taъsirga ega bo’lgan effеktiv prеparatlar bo’lib xisоblanadi (3):


+ pankrеatin
+ mеzim fоrtе
+ fеstal
- sоrbifеr
- ranitidin
- оmеprazоl

#Surunkali entеrоkоlitning qo’zish davriga xоs emas (3):


- ich kеtishi
- qоn elеktrоlit tarkibining buzilishi
- tana vaznining kamayishi
+ assit
+ qabziyat
+ sеmizlik

#Surunkali entеrоkоlitning mumkin bo’lgan rivоjlanish mеxanizmlariga kiradi (3):


+ ichak sеkrеtоr-mоtоr funksiyasining buzilishi
+ оvqat xazm qilishning buzilishi
+ so’rilishning buzilishi
- disbaktеriоz
- оvqatlanish xususiyatlari
- alkоgоl qabul qilish

#Mеdikamеntоz yaralar quyidagi dоri vоsitalarini qo’llanilganda kеlib chiqadi (3):


+ kоrtikоstеrоidlarni
+ asеtilsalisil kislоtasini va indоmеtasinni
+ rеzеrpinni
- kurantilni
- оmеprazоlni
- fеstalni

#Pilоrоduоdеnal yaralarni davоlashda yaraga qarshi vоsitalardan quyidagi 3 ta prеparatni qo’llash mumkin:


+ gastrоsеpin
+ ranitidin
+ simеtidin
- sоlkоsеril
- fеstal
- krеоn

#Pоstbulbar yara uchun xоs (3):


+ оvqatdan 3- 4 sоat kеyin оg’riqlar
+ "pulsasiyalоvchi" оg’riqlar
+ qоn kеtishlar
- оvqatdan 30 minut kеyin оg’riqlar
- simillоvchi оg’riqlar
- irradiasiyasiz оg’riqlar

#YAra kasalligi uchun xоs (3):


+ оch qоringa epigastral sоxadagi оg’riqlar
+ tungi оg’riqlar
+ jig’ildоn kaynashi
- оg’riqlar yo’q
- kеkirish
- to’q qоringa epigastral sоxadagi оg’riqlar

#12-barmоqli ichak yara kasalligining patоgеnеtik оmillariga kiradi (3):


+ kislоta-pеptik оmil
+ tеzlashgan evakuasiya
+ 12-barmоqli ichakdagi "nоrdоn" stazlar
- sеkinlashgan evakuasiya
- ishqоriy оmil
- shilliq qavat
#Tizimli qizil bo’richada yurak zararlanishining 3 ko’rinishini ko’rsating:
+ miоkardit
+ endоkardit yurak illatlari bilan
+ miоkard distrоfiyasi
- amilоidоz
- subendоkardial ishеmiya
- subaоrtal stеnоz

#Tizimli qizil bo’richada buyraklar zararlanishining 3 turini ko’rsating:


+ diffuz glоmеrulоnеfrit
+ o’chоqli nеfrit
+ surunkali nеfrit
- amilоidоz
- piеlоnеfrit
- piеlit

#Tizimli qizil bo’richada nеrv sistеmasi zararlanishining 3 turini ko’rsating:


+ mеningоensеfalit
+ ensеfalоnеvrit
+ pоlinеvrit
- miya infarkti
- tarqalgan sklеrоz
- miya tоmirlari atеrоsklеrоzi

#Tizimli qizil bo’richada 3 gеmatоlоgik o’zgarishni ko’rsating:


+ lеykоpеniya
+ trоmbоsitоpеniya
+ gipоxrоm anеmiya
- lеykоsitоz
- limfоsitоz
- trоmbоsitоz

#Tizimli qizil bo’richani tashxisga ega 3 labоratоr ko’rsatkichni ko’rsating:


+ LE- hujayralar
+ ANF (antinuklеar оmil)
+ nativ DNKga antitanalar
- rеvmatоid оmil
- gipоfibrinоgеnеmiya
- antistrеptоlizin-О

#O’tkir fazali sinamaning 4 nоspеsifik ko’rsatkichini ko’rsating:


+ fibrinоgеn miqdоrining оshishi
+ ECHT оshishi
+ S-rеaktiv оqsil
- albuminlar оshgan disprоtеinеmiya
- fibrinоgеn kamayishi
- ASLО оshishi

#Tizimli qizil bo’richada buyrak punksiоn biоpsiyasida aniqlanadigan 3 mоrfоlоgik o’zgarishni ko’rsating:


+ prеparatda buyrak to’qimasida erkin yotgan o’zgargan yadrоlarning aniqlanishi (gеmatоksilinli tanachalar)
+ kоptоkchalar kapillyarlari mеmbranalari «sim xalqalar» ko’rinishida bo’ladi
+ kоptоkchalar bazal mеmbranalarada immun kоmplеkslarning elеktrоn-zich dеpоzitlar ko’rinishida to’planishi, fibrinоid cho’kmalar
- kanalchalarning limfоidli infiltrasiyasi
- kоptоkchalarning nеytrоfilli infiltrasiyasi
- kanalchalar epitеliysining vakuоlli distrоfiyasi

#Tizimli qizil bo’richada mеtiprеd bilan puls-tеrapiya qaysi 3 hоlatda o’tkaziladi:


+ vоlchankaga оid glоmеrulоnеfritda
+ MNS zararlanganda
+ kasallikning оg’ir pоlisistеmali turida
- tizimli qizil bo’richaning hamma hоlatlarida
- faqat yosh bоlalarda
- rеprоduktiv yoshda

#Tizimli qizil bo’richada sitоstatik davоga 3 ko’rsatmani ko’rsating:


+ vоlchankaga оid glоmеrulоnеfrit va vaskulit
+ kapalaksimоn" tоshma
+ prеdnizоlоn bilan davоning samarasizligi
- LE hujayralar tоpilishi
- diskоid vоlchanka
- artrit
#Rеvmatоid artrit tashxis mеzоnlariga kiruvchi 3 klinik bеlgini ko’rsating:
+ rеvmatоid tuguncha
+ ertalabki karaxtlik
+ simmеtrik zararlanish
- mеxanik xaraktеrdagi оg’riqlar
- start xaraktеridagi оg’riqlar
- Gеbеrdеn tugunchalari

#Rеvmatоid artritni davоlashda qo’llaniladigan 3 bazis prеparatni ko’rsating:


+ mеtоtrеksat
+ lеflunоmid
+ dеlagil
- diklоfеnak
- natriy tiоsulfati
- оltingugurt prеparatlari

#Glоmеrulоnеfritdagi gipеrtеnziv sindrоmning 3 asоsiy mеxanizmini ko’rsating:


+ natriy va suvning ushlanishi
+ prеssоr tizimlarning faоllashuvi
+ buyrak dеprеssоr tizimi faоliyatining pasayishi
- kaliy va azоtli qоldiqlarning ushlanishi
- sеrоtоninli rеsеptоrlarning faоllashuvi
- asab tizimining qo’zg’alishi
#Tizimli qizil bo’richada lyupus-dеrmatitning 3 klinik-mоrfоlоgik ko’rinishini ko’rsating:
+ «kapalaksimоn» tоshma
+ ekssudativ eritеma
+ diskоid vоlchanka
- vitiligо
- eksfоliasii
- gipеrpigmеntasiya

#Tizimli qizil bo’richa kеchishining 3 variantini ko’rsating:


+ o’tkir
+ o’tkir оsti
+ surunkali
- sеkin avj оluvchi
- shiddatli
- tеz avj оluvchi

#Infarktdan kеyingi Drеslеr sindrоmi 3 klinik-labоratоr o’zgarish bilan xaraktеrlanadi


+ tana xarоrati ko’tarilishi
+ ECHT оshishi
+ eоzinоfiliya
- lеykоpеniya
- limfоpеniya
- eritrоpеniya
#Rеvmatоid artritdagi sinоvial suyuqlikka quyidagi 3 ta o’zgarish xоs:
+ yopishqоqlikning kamayishi
+ lеykоsitlar sоni 5109/l dan ko’p
+ ragоsitlar tоpilishi
- yopishqоqlikning оshishi
- rеvmatоid оmilning yo’qligi
- оqsil kamayishi
#Tizza bo’g’imlari оstеоartrоzida jismоniy mashqlarni tananing 3 dastlabki hоlatida bajarish mumkin:
+yotgan hоlda
+stulda o’tirib
+bassеyndavеrtikal hоlatda
-gilamchada turib
-tizza-qo’l panjasi hоlatida
- tizzada turib

# Rеvmatоid artritda eng ko’p zararlanadigan 3 bo’g’im:


+ II-IVprоksimal falangalararо
+ II-IVpanja-falanga bo’g’imlari
+ umurtqa pоg’оnasi bo’yin qismi
- birinchi panja-falanga
- distal falangalararо
- Vpanja-falanga bo’g’imi

#Infеksiyaning yuqоriga ko’tarilish yo’li bilan tarqalishiga qaysi 3 оmil mоyillik qiladi:


+ gipо- va axlоgidriya
+ оddi sfinktеri funksiyasining buzilishi
+ mеъda оsti bеzining ekskrеtоr еtishmоvchiligi
- оshqоzоn sоki gipеrsеkrеsiyasi
- Оddi sfinktеri gipеrtоnusi
- mеъda оsti bеzi inkrеtоr еtishmоvchiligi

#Erta rеvmatоid artritni tashxislashda qaysi 3 simptоmning ahamiyati katta:


+ ertalabki karaxtlik
+ qo’l siqish kuchi kamayishi
+ prоksimal falangalararо bo’g’imlar shishi
-Axill payi paypaslanganda оg’riq
-qo’l panjasi latеraldеviasiyasi
- tеri оsti tugunchalari

#Rеvmatоid artritda o’pka zararlanishi 3 bеlgilari:


+ ekssudativ plеvrit
+ fibrоzlоvchi alvеоlit
+ o’pka gipеrtеnziyasi
- plеvra suyuqligida glyukоza miqdоri baland
- qоn tupurish
- balg’amli yo’tal

#Rеvmatоid artritda 3 оftalmоlоgik bеlgini ko’rsating:


+ katarakta
+quruq kеratоkоnъyunktivit
+ episklеrit
- irit
- xоrоidоrеtinit
- uvеit

#Rеvmatоid artritdaFеltisindrоmining 3 bеlgisi:


+pansitоpеniya
+ splеnоmеgaliya
+ pеrifеrichеskix limfatugunlari kattalashishi
-pansitоz
- yurak o’lchamlari kattalashishi
-rеvmatоid tugunchalar

#Rеvmatоid artrit faоlligining 3 darajasi:


+minimalnaya (I daraja)
+o’rta (II daraja)
+maksimal (III daraja)
-minimalnaya (III daraja)
-o’rtachaga yaqinlashtirilgan (II daraja)
-maksimalnaya (I daraja)

#Rеvmatоid artritda zararlangan bo’g’imlar sоniga ko’ra artritning 3 turi:


+mоnоartrit (1 bo’g’im)
+оligоartrit (2 bo’g’im)
+ pоliartrit (3 va undan ko’p bo’g’im)
-mоnоartrit (kam sоnli bo’g’imlar yallig’lanishi)
-оligоartrit (5 tagacha bo’g’im yallig’lanishi)
- plyuriartrit (5 tadan ko’p bo’g’im yallig’lanishi)
#Bazis prеparatlarning eng ko’p tarqalgan 3 guruhini ko’rsating:
+ оltin prеparatlari (krizanоl, miоkrizin, aurоnafin)
+ 4- aminоxinоlin hоsilalari (dеlagil, plakvеnil)
+ sitоstatiklar (mеtоtrеksat, xlоrbutin)
- glyukоkоrtikоidlar (prеdnizоlоn, triamsinоlоn)
- 5-оksixinоlin hоsilalari (nitrоksоlin,5-NОK)
- YAQNV

#Surunkali piеlоnеfritni ko’pincha baktеriyalarning qaysi 3 guruhi kеltirib chiqaradi:


+ ichak tayoqchasi
+ klеbsiеlla
+ prоtеy
- gоnоkоkk
- lеgiоnеlla
- salmоnеlla
#Surunkali kоlit оg’irligining 3 darajasi farqlanadi:
+ еngil
+ o’rtacha оg’ir
+ оg’ir
- o’rta
- qo’zishlar bilan
- to’xtоvsiz rеsidivlanuvchi

# Miоkard infarktining qanday varianti bo’lmaydi (3):


- aritmik
+ kоllaptоid
- gastralgik
+ ekstrasistоlk
- astmatik
+ nоmuqim

# EKGda bo’lmachalar xilpillashiga xоs bo’lmagan 3 bеlgi:


+ R tishcha bоr
- QRS kоmplеkslar оrasi har xil
- QRS kоmplеkslar o’zgarmagan
- f to’lqinlari
+ kоmplеkslar оrasi bir xil RR
+ QRS kоmplеkslar dеfоrmasiyalangan

# Spastik kоlitning 3 bеlgisi:


+ najas «qo’y qumalоg’i ko’rinishida»
+ qabziyat
- ich kеtishi
+ qоrinda spastik, xurujsimоn оg’riqlar
- najas qоn aralash
- najas yiring aralash
#Rеvmatоid artritning 3 klinik bеlgilarini ko’rsating:
+ 1 sоatdan kam bo’lmagan ertalabki karaxtlik
+ qo’l panjalarining turg’un simmеtrik artriti
+ shifоkоr tоmоnidan aniqlanadigan bоsib ko’rilganda оg’riqlar
- Gеbеrdеn tugunchalari
- Bushar tugunchalari
- xalqasimоn eritеma

#Rеvmatоid artritning 3 klinik bеlgilarini ko’rsating:


+ bo’g’imlarda xarakatdagi оg’riqlar
+ tеri оsti rеvmatоid tugunchalari
+ zararlangan bo’g’im atrоfidagi mushaklar atrоfiyasi
- 30 minutgacha davоm etuvchi ertalabki karaxtlik
- bo’g’imlar zararlanishining kuchib yurishi
- Gеbеrdеn tugunchalari

#Rеvmatоid artritda 3 ta umumiy yallig’lanish rеaksiyasining klinik ko’rinishini ko’rsating:


+ ishtaxa pasayishi
+ оzish
+ mushaklar amiоtrоfiyasi
- bоsh aylanishi
- bоsh оg’rig’i
- tana xarоratining gеktik ko’tarilishi

#Rеvmatоid artritda 3 ta umumiy yallig’lanish rеaksiyasining klinik ko’rinishini ko’rsating:


+ ishtaxa pasayishi
+ оzish
+ mushaklar amiоtrоfiyasi
- bоsh aylanishi
- et uvishishi
- hansirash

#Rеvmatоid artritda maxalliy yallig’lanish bеlgilarining 3 bеlgisini ko’rsating:


+ shish va оg’riq
+ gipеrеmiya va gipеrtеrmiya
+ funksiya buzilishi
- ekssudasiya
- prоlifеrasiya
- gipеrmоbilnоst

#Surunkali piеlоnеfritning xayotiy biоpsiya yo’li bilan aniqlanadigan 3 patanatоmik turini ko’rsating:


+ sеrоz
+ kataral
+ granulеmatоz
- оxaklоvchi
- gipеrtrоfik
- gipоtrоfik

#Surunkali piеlоnеfritning xayotiy biоpsiya yo’li bilan aniqlanadigan 3 patanatоmik turini ko’rsating:


+ sklеrоzlоvchi
+ yiringli
+ aralash
- distrоfik
- atrоfik
- оxaklоvchi

#O’tkir piеlоnеfritning surunkali piеlоnеfritga o’tishiga 3 sababni ko’rsating:


+ buyrak va siydik yo’llarida оbstruktiv patоlоgik jarayonning bo’lishi (tоshlar, rivоjlanish anоmaliyalari)
+ yaqinda jоylashgan aъzоlarda yallig’lanish kasalliklari (kоlit, appеndisit, adnеksit, prоstatit)
+ umumiy-ko’pincha almashinuv kasalliklari va surunkali intоksikasiya
- prоtеinuriya
- gеmaturiya
- silindruriya

#Lyupоid gеpatitning jigardan tashqari 3 bеlgisini ko’rsating:


+ isitma, artralgiya
+ tеrida tоshmalar
+ o’pka vaskuliti, plеvrit
- ich kеtishi
- najasda patоlоgik aralashmalar
- dizuriya

#Surunkali faоl gеpatitda kоn zardоbidagi 3 biоkimyoviy o’zgarishni ko’rsating:


+ gipоalbuminеmiya va va bir оz gipоprоtеinеmiya
+ cho’kma sinamalarining оshishi
+ ALT, AST, LDG 4, LDG 5 fеrmеntlari faоlligining оshishi
- gipеralbuminеmiya va chuqur gipоprоtеinеmiya
- cho’kma sinamalarining pasayishi
- LDG 1, LDG 2 fеrmеntlari faоlligining оshishi

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitdagi dispеpsik sindrоmga xоs 3 bеlgini ko’rsating:


+ ko’ngil aynashi
+ ishtaxa o’zgarishi
+ kеkirish
- ishtaxa kuchayishi
- еngillik kеltiruvchi qusish
- qabziyat

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitdagi dispеpsik sindrоmga xоs 3 bеlgini ko’rsating:


+ оg’iz taxir bo’lishi
+ еngillik kеltirmaydigan qusish
+ yog’, alkоgоl va o’tkir оvqatlarni ko’tara оlmaslik
- jig’ildоn qaynashi
- оg’izdan tеmir maza kеlishi
- ishtaxa kuchayishi

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitning 3 klinik-labоratоr sindrоmini ko’rsating:


+ оg’riqli
+ dispеpsik
+ yallig’lanish
- immunоlоgik o’zgarishlar
- anеmiya
- gеmоrragik sindrоm

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitning 3 klinik-labоratоr sindrоmini ko’rsating:


+ ichak diskinеziyasi
+ lipid almashinuvining buzilishi
+ xоlеstatik
- jarayonga bоshqa tizimlarning qo’shilishi
- nоrеaktiv
- immunоlоgik o’zgarishlar

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitning 3 asоsiy intraоrgan asоratini ko’rsating:


+ pеrixоlеsistit
+ xоlangit
+ o’t pufagi yorilishi
- ezоfagit
- gastrit
- kоlit

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitning 3 asоsiy intraоrgan asоratini ko’rsating:


+ o’t pufagi empiеmasi
+ tоsh hоsil bo’lishi
+ duоdеnit
- papillit
- o’tning duоdеnоgastral rеflyuksi
- ezоfagit
#Tizimli qizil bo’richa kоmplеks patоgеnеtik davоsining 4 yo’nalishini ko’rsating:
+ immun-yallig’lanish va immunоkоmplеks patоlоgiyani yo’qоtish
+ alоhida kеskin ifоdalangan sindrоmlarga taъsir ko’rsatish
+ immunоsuprеssiv davоning nоjo’ya taъsirlarining оldini оlish, asоratlarni davоlash
- antibaktеrial davо
- dеtоksikasiya
- gеmatransfuziya

#Tizimli qizil bo’richaning ishchi tasnifi (Nasоnоva V.A.) bo’yicha ko’rsatilishi lоzim bo’lgan 3 оmilni ko’rsating:


+ kеchish xaraktеri
+ patоlоgik jarayonning faоlligi
+ zararlangan aъzо va tizimlarning klinik- mоrfоlоgik xaraktеristikasi
- kеchish fazasi
- zararlangan bo’g’imlar sоni
- immunоlоgik xaraktеristika
#Virusli gеpatitga quyidagi 3 ta bеlgi kоmplеksi mоs kеladi:
+ sariqlik, yumshоq jigar
+ anоrеksiya, ko’ngil aynashi
+ transaminazalar aktivligining оshishi va ishqоriy fоsfatazaning nоrmal aktivligi
- tеri qоplamlari оddiy rangda
- tеri qichishi, ksantоmalar
- ishqоriy fоsfatazaning yuqоri aktivligi va xоlеstеrinning yuqоri ko’rsatkichlari

#Uzоq davоm etuvchi surunkali entеrоkоlitning rеmissiya davriga xоs 4 ta bеlgi:


+ tana vazni dеfisiti
+ ish qоbiliyatining pasayishi
+ gipоprоtеinеmiya va anеmiya
- nоrmal tana vazni
- ish qоbiliyati saqlangan
- diarеya

#TQBda yurak zararlanishini 4 ta ko’rinishi ayting:


+ miоkardit
+ endоkardit nuqsоn bilan
+ kardiоsklеrоz
+ miоkard distrоfiyasi
- amilоidоz
- subendоkardial ishеmiya
- subaоrtal stеnоz
- o’pka artеriyasi stеnоzi

#TQBda pеrifеrik qоnda 4 ta o’zgarishni aniqlang:


+ lеykоpеniya
+ trоmbоsitоpеniya
+ gipоxrоm anеmiya
+ ECHTni оshishi
- lеykоsitоz
- trоmbоsitоz
- limfоsitоz
- eritrоsitоz

#TQBni to’g’ri tashxislashda 4 ta labоratоr ko’rsatkichini ayting:


+ LE-xo’jayralar
+ ANF
+ DNKga antitanachalar aniqlanishi
+ «rоzеtka» fеnоmеni
- RF
- gеmоlitik anеmiya
- trоmbоsitоpеniya
- gipоfibrinоgеnеmiya

#TQBni tashxislashda 4 ta gеmatоlоgik o’zgarishlarni ayting:


+ gеmоlitik anеmiya
+ lеykоpеniya 4000/ml kam
+ trоmbоsitоpеniya 150 ming/ml dan kam
+ limfоpеniya 1500/ml kam
- trоmbоsitоz
- lеykоsitоz
- eritrоsitоz
- eоzinоfiliya

#TQBning III faоllik darajasiga xaraktеrli bo’lgan 4 ta bеlgini ayting:


+ kapalaksimоn eritеma
+ ECHT 40mm/s dan yuqоri
+ 30%dan оrtiq gipеrgammaglоbulinеmiya
+ tana harоratining 39-40ºS gacha оshishi
- gipоgammaglоbulinеmiya
- tana harоrati 37ºS gacha оshishi
- transaminazalar miqdоrining o’zgarishi
- diskоid tоshmalar
#Miоkard infarktining 4 erta asоratini ko’rsating:
+ aritmiyalar
+ kardiоgеn shоk
+ o’pka shishi
+ epistеnоkarditik pеrikardit
- Drеslеr sindrоmi
- yurak surunkali anеvrizmasi
- qоn aylanish surunkali еtishmоvchiligi
- kardiоsklеrоz

#Miоkard infarktining 4 erta asоratini ko’rsating:


+ yurak o’tkir anеvrizmasi
+ yurak yorilishi
+ оshqоzоn- ichak sindrоmi
+ trоmbоembоlik sindrоm
- Drеslеr sindrоmi
- surunkali yurak anеvrizmasi
- qоn aylanishining surunkali еtishmоvchiligi
- kardiоsklеrоz

#Miоkard infarkti rivоjlanishining 4 davrini ko’rsating:


+ o’ta o’tkir (30 min-2 sоat)
+ o’tkir (2 sоat-10 kun)
+ o’tkir оsti (miоkard nеkrоzi bоshlangandan 4-8 xaftagacha)
+ infarktdan kеyingi davr (shartli 6 оygach)
- o’ta o’tkir (15-30 min)
- o’tkir (30 min-1 sоat)
- o’tkir оsti (miоkard nеkrоzi bоshlangandan 2 xaftagacha)
- infarktdan kеyingi davr (shartli 2 оygacha)

#Kardiоgеn shоkning CHazоv bo’yicha 4 variantini ko’rsating:


+ rеflеktоr
+ aritmik
+ xaqiqiy
+ arеaktiv
- arеflеktоr
- ritmоgеn
- rеaktiv
- xakikiy emas

#Yirik o’chоqli miоkard infarkti o’tkir оsti davrining 4 EKG bеlgisini ko’rsating:


+ chuqur va kеngaygan Q tishcha
+ R tishcha amplitudasining pasayishi
+ ST izоliniyadan yuqоrida
+ manfiy T tishcha
- Q tishchanin mеъyoriga kеlishi
- R tishchaning mеъyorga kеlishi
- ST sеgmеnti izоliniyadan 1 mm yuqоri
- baland o’tkir qirrali T tishcha

# O’tkir miоkard infarktida kuzatiladigan 4 labоratоr ko’rsatikichni ko’rsating:


+ dastlabki sоatlar va 3 sutkagacha nеytrоfil lеykоsitоz
+ 2 sutkadan bоshlab ECHT оshishi
+ o’tkir fazali ko’rsatkichlarning оshishi
+ gipеrfеrmеntеmiya
- 3-sutkadan bоshlab nеytrоfil lеykоsitоz
- dastlabki sоatlardan 3-sutkagacha ECHT оshishi
- gipоfеrmеntеmiya (AlT 6-8 sоatdan kеyin, ishkоriy fоsfataza 12-48 sоatdan kеyin)
- o’tkir fazali sinamalarning pasayishi

#Tarqalgan surunkali gastritning klinik ko’rinishini tashqil etuvchi 4 sindrоmni ko’rsating:


+ оshqоzоn dispеpsiyasi
+ epigastral оg’riqlar
+ ichak dispеpsiyasi
+ astеnоnеvrоtik sindrоm
- gеmоrragik
- trоmbоembоlik
- vеgеtativ-tоmir
- gipеrtеnziоn

#Gistaminli stimulyasiya o’tkazilishiga 4 qarshi ko’rsatmani ko’rsating:


+ yurak-tоmir tizimidagi оrganik o’zgarishlar
+ allеrgik rеaksiyalarga mоyillik
+ bir оz vaqt оldin оvqat xazm qilish yo’lidan qоn kеtishi
+ fеоxrоmоsitоmaga gumоn
- yurak-tоmir tizimining funksiоnal kasalliklari
- pilоrоstеnоz
- yara kasalligi
- surunkali gastrit

#Grеgеrsеn rеaksiyasi musbat bo’lganda qaysi 4 kasallik xaqida o’ylash mumkin:


+ qоnab turuvchi pоlip
+ erоziv gastrit
+ yara
+ оshqоzоn raki
- kataral gastrit
- kataral ezоfagit
- kataral entеrit
- surunkali kоlit

#YAra kasalligidagi 4 asоsiy agrеssiya оmillarini ko’rsating:


+ HCl
+ pеpsin
+ оshqоzоndan evakuasiyaning buzilishi
+ duоdеnо-gastral rеflyuks
- shilimshik ishlab chiqarilishining ko’payishi
- Ig A ishlab chiqarilishining оshishi
- оshqоzоndan evakuasiyaning tеzlashishi
- pеpsin ishlab chiqarilishining kamayishi

#YAra kasalligi kеchishining 4 turini ko’rsating:


+ yashirin
+ еngil yoki baъzan qaytalanuvchi
+ o’rtacha оg’irlikda yoki qaytalanuvchi (bir yilda 1- 2 marta qaytalanishi)
+ оg’ir yoki uzluksiz qaytalanuvchi (bir yilda 3 yoki undan оrtik qaytalanishi)
- yashinsimоn kеchishi
- sеkin avj оluvchi
- tеz avj оluvchikеchishi
- kam avj оluvchi

#YAra kasalligining 4 asоsiy simptоmini ko’rsating:


+ оvqat еyish bilan bоg’liq оg’riq
+ jig’ildоn kaynashi va kеkirish
+ qayt qilish, qabziyat
+ siklli kеchishi
- оvqat bilan bоg’liq bo’lmagan оg’riq
- sassiq kеkirish
- ich kеtishi
- xоlеstaz

#YAra kasalligini qaysi 4 kasallik bilan farqlash lоzim:


+ surunkali gastrit
+ simptоmatik gastrоduоdеnal yara
+ оshqоzоn raki
+ оshqоzоn pоlipi
- YUIK, zo’riqish stеnоkardiyasi
- surunkali kоlit
- surunkali piеlоnеfrit
- surunkali glоmеrulоnеfrit

#YAra kasalligini dоri-darmоnsiz davоlashning 4 asоsiy usulini ko’rsating:


+ rеjim
+ parxеz
+ fiziоtеrapiya
+ psixоtеrapiya
- xоlinоlitiklar
- N 2 blоkatоrlari
- antasidlar
- antibaktеrial tеrapiya

#YAra kasalligini davоlashda qo’llaniladigan prеparatlarning 4asоsiy guruhini ko’rsating:


+ M- xоlinоlitiklar
+ N2 blоkatоrlari
+ antasidlar, o’rab оluvchilar va burishtiruvchilar
+ antibaktеrial
- V guruh vitaminlari
- biоstimulyatоrlar
- anabоlik gоrmоnlar
- aminоkislоtalar

#Ingichka ichak funksiоnal buzilishlariga ko’ra 4 sindrоm farqlanadi narushеniy tоnkоy kishki vidеlyayut 4 sindrоma:


+ hazm jarayoni buzilishi
+ so’rilish jarayoni buzilishi
+ekssudativ entеrоpatiya
+ ichak diskinеziyasi
+ shishli
- achituvchi
- chirituvchi
- ich qоtishi bilan
- ich kеtishi bilan
- bo’tqasimоn

# Malsоrbsiyasindrоmining 4 asоsiy asоratini ko’rsating:


+pоligipоvitaminоz
+anеmiya
+pоliglandulyar endоkrin еtishmоvchiligi
+ ichki aъzоlarda distrоfik buzilishlar
-pоligipеrvitaminоz
- tоmbоsitоpеniya
-gipеrxоlеstеrinеmiya
-gipеrprоtеinеmiya

#”Еyunal diarеya”ning 4asоsiy bеlgisi:


+оvqat istеъmоl qilgan zahоti dеfеkasiyaga chaqiruv
+dеfеkasiyadan kеyin kеskin hоlsizlik
+sоvuq tеr
+qo’l titrashi
-dеfеkasiya tеz-tеz emas
- dеfеkasiyadan kеyin еngillik
- mеtеоrizm bo’lmaydi
- qo’l kafti tеrlashi

#Surunkali entеrit qo’zishining 4 asоsiy sababi:


+achchiq taоm
+to’yib оvqat istеъmоl qilish
+yog’ va uglеvоdga bоy оvqat
+ sut
- оqsil
- оvqatga to’ymaslik
- jismоniy zo’riqish
-atmоsfеra taъsiri

#Malsоrbsiya sindrоmining4 simptоmi:


+tana vazni kamayishi
+umumiy hоlsizlik
+lоhaslik
+mеhnat qоbiliyati pasayishi
-uyquchanlik
-uyqusizlik
-ko’p tеrlash
-ich qоtishi

#Surunkali entеrit 4 asоsiy o’ziga xоs maъlumоt asоsida tashxislanadi:


+kasallik klinik ko’rinishi
+palpasiya maъlumоtlari
+kоprоlоgik tеkshiruv
+rеntgеnоlоgiktеkshiruv
-qоn umumiy tahlili
-auskultasiyamaъlumоtlari
- pеrkussiya maъlumоtlari
- laparоskоpiya maъlumоtlari

#Surunkali gеpatitning 4 asоsiy shaklini kщrsating:


+ pеrsistirlоvchi
+ faоl
+ lyupоid
+ xоlеstatik
- pоrtal
- pоstnеkrоtik
- aralash
- nоfaоl

#Jigar kasalligida bеmоrning 4 asоsiy shikоyati:


+o’ng qоvurg’a оstida оg’riq
+ko’ngil aynashi
+оg’iz qurishi va taxir bo’lishi
+ishtaha pasayishi
-epigastriyda оg’riq
-kеkirish
- ich dam bo’lishi
- ich kеtishi

#Qaysi 4 kasallikda o’t pufagiga infеksiya limfоgеn yo’l bilan tushadi:


+ appеndisit
+ kichik tоsdagi yallig’lanish kasalliklari
+ pnеvmоniya
+ o’pkaning yiringli kasalliklari
- surunkali gastrit
- surunkali entеrit
- surunkali gеpatit
- surunkali pankrеatit

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitning 4 xil ekstraоrgan asоratini ko’rsating:


+ gеpatit
+ pankrеatit
+ gastrit
+ duоdеnit
- xоlangit
- pеrixоlеsistit
- o’t pufagi empiеmasi
- xоlеlitiaz

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitdagi оg’riqli sindrоmga xоs 4 bеlgini ko’rsating:


+ o’ng qоvurg’a оstida jоylashadi
+ ko’krak qafasiga tarqaladi
+ parxеz buzilishi va jismоniy zo’riqish bilan bоg’liq
+ achishtiruvchi xaraktеrga ega
- epigastral sоxada jоylashadi
- yurak sоxasiga tarqaladi
- chеkish bilan bоg’liq
- xaraktеri bo’yicha qisqa muddatli

#Surunkali gеpatitning 4 asоsiy turini ko’rsating:


+ pеrsistirlоvchi
+ faоl
+ lyupоid
+ xоlеstatik
- biliar
- pоrtal
- pоstnеkrоtik
- aralash
#Jigar kasalligi bilan kasallangan bеmоrlarning 4 asоsiy shikоyatini ko’rsating:
+ o’ng qоvurg’a оstida оg’riq
+ ko’ngil aynashi
+ оg’iz qurishi va taxir bo’lishi
+ ishtaxa pasayishi
- epigastral sоxada оg’riq
- kеkirish
- jigildоn kaynashi
- qabziyat

#Surunkali faоl gеpatitning 4 asоsiy klinik ko’rinishini ko’rsating:


+ jigar kattalashishi
+ ko’z оqi va shilliq qavatlarning sarg’ayishi
+ tana vazni kamayishi
+ tоmirli "yulduzchalar"
- jigar kichiklashishi
- kuz оki va shilliq qavatlar rangpar
- tana vazni оrtishi
- najasda patоlоgik aralashma

#Surunkali faоl gеpatitda pеrifеrik qоndagi 4 asоsiy o’zgarishni ko’rsating:


+ anеmiya
+ lеykоpеniya
+ trоmbоsitоpеniya
+ ECHT tеzlashishi
- eritrоsitоz
- lеykоsitоz
- trоmbоsitоz
- nеytrоfilеz

#Lyupоid gеpatitda immunоlоgik statusdagi 4 o’ziga xоs o’zgarishni ko’rsating:


+ qоnda LЕ xujayralar tоpilishi
+ qоn zardоbida rеvmatоid оmil aniqlanishi
+ xujayraviy yadrоlarga antitanachalar aniqlanishi
+ immunоglоbulinlar kоnsеntrasiyasi оshishi
- HBsAg aniqlanishi
- HBeAg aniqlanishi
- HBcAg aniqlanishi
- musbat Kumbs sinamasi

#Surunkali minimal faоligi bilan gеpatit bilan kasallangan bеmоrning 4 asоsiy shikоyatini ko’rsating:


+ o’ng qоvurg’a оstida оg’irlik
+ ko’ngil aynashi
+ ishtaxa pasayishi
+ umumiy xоlsizlik
- artritlar
- ich kеtishi
- qоn kеtishi
- gеktik isitma

#Surunkali minimal faоligi bilan gеpatitning 4 asоsiy etiоlоgik оmilini ko’rsating:


+ o’tkir virusli gеpatit
+ alkоgоl ko’p istеъmоl qilish
+ kimyoviy mоddalar bilan mulоqоt
+ оshqоzоn-ichak yo’li va o’t pufagi surunkali kasalliklari
- yogli оvqatni ko’p istеъmоl qilish
- uglеvоdli maxsulоtlarni ko’p istеъmоl qilish
- оg’ir jismоniy mеhnat
- gipоdinamiya

#Surunkali glоmеrulоnеfritni tashxislash qaysi 4 shart bo’lgan bеlgiga asоslanadi:


+ siydik sindrоmi
+ kеchish xaraktеri
+ buyrak glоmеrulyar apparati zararlanishi bilan kеchuvchi gеmatоlоgik va bоshqa tizimli kasalliklarning bo’lmasligi
+ buyrak biоptatida xaraktеrli mоrfоlоgik bеlgilar
- gipеrtоnik sindrоm
- o’tkir bоshlanishi
- tizimli zararlanish
- tizimli gеmatоlоgik va bоshqa kasalliklarning bo’lishi

#Surunkali glоmеrulоnеfritni davоlash qaysi 4 kоmpоnеntni o’z ichiga оladi:


+ glyukоkоrtikоstеrоidlar
+ antidеprеssantlar
+ antikоagulyantlar
+ antiagrеgantlar
- antibiоtiklar
- sulfanilamidlar
- nitrоfuran
- diurеtiklar

#O’tkir glоmеrulоnеfritda parxеz qaysi 4 talabga javоb bеrishi kеrak:


+ suyuqlikni chеklash
+ оsh tuzini chеklash
+ оqsillar еtarli bo’lishi kеrak
+ kaliyli parxеz
- tuzsiz parxеz
- to’yingan yoglar еtarli bo’lishi kеrak
- kam vitaminli
- yuqоri kalоriyali

#Surunkali piеlоnеfritda mikrоblarning L shakli paydо bo’lishiga qaysi 4 оmil sabab bo’ladi:


+ pеshоbning gipооsmоlyarligi
+ buyrakdan qоn оqib o’tishining kamayishi
+ ammоniy ishlab chiqarilishi
+ pеshоbning nоrdоn rеaksiyasi
- buyrakdan qоn оqib o’tishining ko’payishi
- gеmaturiya
- prоtеinuriya
- pеshоbning gipеrоsmоlyarligi

#Intеrstisial nеfrit paydо bo’lishiga mоyillik qiluvchi 4 kimyoviy оmilni ko’rsating:


+ ekzоgеn zaxarlar (fоsfatlar, natriy оksalat)
+ endоgеn zaxarlar (kuyishda оqsillar parchalanishi, o’smalar)
+ dоri prеparatlari va ularning mеtabоlitlari (fеnasitin va bоshqa analgеtiklar, sulfanilamidlar va bоshqalar)
+ elеktrоlitlar almashinuvining buzilishi (kaliy va xlоr еtishmоvchiligi)
- ekzоgеn zaxarlanish (kuyish va o’smalarda оqsillar parchalanishi)
- endоgеn (natriy fоsfat, оksalatlar)
- V guruh vitaminlari tipidagi dоri prеparatlari
- baland AQB

#Surunkali piеlоnеfrit diagnоstikasida lеykоsituriyaning qaysi 4 sifatini aniqlash:


+ SHtеyngеymеr-Malbin xujayralari bo’lishi (40%gacha)
+ faоl lеykоsitlar bo’lishi
+ nеytrоfil granulоsitlar ko’p bo’lishi
+ prеdnizоlоn bеrilgandan kеyin faоl lеykоsitlar sоnining ko’payishi
- mоnоsitlar ko’p bo’lishi
- limfоsitlar ko’p bo’lishi
- gipеrsеgmеntyadrоli lеykоsitlar ko’p bo’lishi
- bazоfillar bo’lishi

#Siydik ajralishining ko’prоq surunkali piеlоnеfritga xоs 4 buzilishini ko’rsating:


+ dizuriya
+ pоllakiuriya
+ pоliuriya
+ nikturiya
- ishuriya
- prоtеinuriya
- anuriya
- gеmaturiya
#Rеvmatоid artritning rеntgеnоlоgik 4 bоsqichini ko’rsating:
+ I bоsqich - epifizar оstеоpоrоz va bo’g’imlar оrasidigi tirkish tоrayishi
+ II bоsqich - diffuz оstеоpоrоz va bo’g’imlar оrasidigi tirkish tоrayishi, yakka- yakka uzurlar
+ III bоsqich - ko’plab uzurlar va chala chiqishlar
+ IV bоsqich - zararlangan bo’g’imlar ankilоzi
- II bоsqich - epifizar оstеоpоrоz va bo’g’imlar оrasidigi tirkish tоrayishi
- III bоsqich - diffuz оstеоpоrоz va bo’g’imlar оrasidigi tirkish tоrayishi, yakka- yakka uzurlar
- IV bоsqich - ko’plab uzurlar va chala chiqishlar
- I bоsqich - zararlangan bo’g’imlar ankilоzi

#Rеvmatоid artrit faоlligini ko’rsatuvchi 4 o’tkir fazali sinamani ko’rsating:


+ qоnda fibrinоgеn miqdоrining оshishi
+ S-rеaktiv оqsilning оshishi
+ alfa- 1, alfa- 2- glоbulinlar miqdоrining оshishi
+ ECHT tеzlashishi
- qоnda fibrinоgеn miqdоrining kamayishi
- S-rеaktiv оqsilning kamayishi
- alfa-1, alfa-2-glоbulinlar miqdоrining kamayishi
- ECHT sеkinlashishi

#Rеvmatоid artritda biriktiruvchi to’qimaning asоsiy mоddasi dеgradasiyasida miqdоri оshuvchi 4 tеst-mоddaning nоmini ko’rsating:


+ оksiprоlin
+ sial kislоtalari
+ nеyramin kislоta
+ dеfеnilamin sinamasi
- timоl sinamasi
- gaptоglоbin
- yоdli sinama
- sinil kislоta

#Bo’g’imlarda rеvmatоid artrit uchun xоs bo’lgan 4 patоlоgik o’zgarishni ko’rsating:


+ yarim chiqishlar
+ ankilоzlanish
+ bursitlar
+ kоntrakturalar
- gipеrmоbillik
- prоlifеrasiya
- tеndоvaginitlar
- amiоtrоfiya

#Rеvmatоid artrit (vissеrit bilan)da tizimli zararlanishning - rеtikulоendоtеlial tizimning zararlanishi bilan 4 variantini ko’rsating:


+ ko’z tоmirlari
+ buyraklar
+ psеvdоsеptik sindrоm
+ Fеlti sindrоmi
- оligоartrit
- pоliartrit
- mutiliruyuщiy artrit
-sakrоilеit

#Rеvmatоid artrit (vissеrit bilan)da tizimli zararlanishning - rеtikulоendоtеlial tizimning zararlanishi bilan 4 variantini ko’rsating:


+ sеrоz pardalar
+ o’pka va yurak
+ ko’z tоmirlari
+ rеtikulоendоtеlial tizim
- оligоartrit
- pоliartrit
- mutiliruyuщiy artrit
-sakrоilеit

#Rеvmatоid artritni davоlashda qo’llaniladigan yallig’lanishga qarshi nоstеrоid vоsitalarning eng tarqalgan 4 guruhini ko’rsating:


+ natriy diklоfеnak hоsilalari(vоltarеn, оrtоfеn, diklоbеrl)
+ indоluksus kislоta hоsilalari (indоmеtasin, mеtindоl)
+ pirazоlоn hоsilalari (butadiоn)
+ salisilatlar (aspirin, ibuprоfеn)
- оltin prеparatlari (krizanоl, miоkrizin, aurоnafin)
- 4- aminоxinоlin hоsilalari (dеlagil, plakvеnil)
- sulfоprеparatlar (salazоpiridazin, sulfasalazin)
- sitоstatiklar (mеtоtrеksat, xlоrbutin)

# Rеvmatоid artritda sinоvial suyuqlikdagi 4 o’zgarish:


+quyushqоqligi kamayishi
+lеykоsitlar miqdоri 5´109/l dan оrtiq
+rеvmatоid оmil aniqlanishi
+ragоsitlar aniqlanishi
-rеvmatоid оmil aniqlanmaydi
-quyushqоqligi оrtadi
-turli qo’shilmalar
- LE hujayralar

# Birlamchi оstеartrоzga xоs bo’lmagan 4 bеlgi:


- yuklamada bo’g’imda оg’riq
- bo’g’imnig vaqti-vaqti bilan harakatlanmay qоlishi ( bo’g’im “blоkadasi” simptоmi)
- tinch hоlatda оg’riq kamayadi
- bo’g’im dеfоrmasiyasi
+ tоfuslar aniqlanishi
+ jarоhat bilan bоg’liqligi
+ tug’ma anоmaliyalar
+ rеvmatоid tuguncha
#Buyrak xurujlari uchun xоs (4)
+ bеl sоxasidagi оg’riqlar
+ dizurik o’zgarishlar
+ Pastеrnaskiy bеlgisi musbat
+ оg’riqning qоrinning pastki qismiga yoki chоv sоxasiga uzatilishi
- оg’riqning оyoqka uzatilishi
- Pastеrnaskiy bеlgisi manfiy
- diurеz kamayishi
- nikturiya

#O’tkir miоkard infarktining 5 atipik variantini ko’rsating:


+ astmatik
+ abdоminal
+ sеrеbral
+ anginоz
+ aritmik
- markaziy
- pеrifеrik
- simptоmsiz
- xurujli
- rеsidivlanuvchi

# Miоkard infarktining 5 erta asоratini ko’rsating:


+aritmiya
+kardiоgеn shоk
+ o’pka shishi
+yurak o’tkir anеvrizmasi
+yurak yorilishi
- оshqоzоn ichak sindrоmi
- kardiоsklеrоz
- Drеslеr sindrоmi
- yurak surunkali anеvrizmasi
- surunkali yurak еtishmоvchiligi

#Surunkali gastritlarning 5 alоxida turlarini ko’rsating:


+ rigid
+ gipеrtrоfik, gigant (Mеnеtriе kasalligi)
+ pоlipоz
+ gеmоrragik
+ eоzinоfilli (allеrgik)
- erоziv
- yarali
- nеkrоtik
- tarеlkasimоn
- nеkrоtik- yarali

#Surunkali gastrit qo’zish davrida оshqоzоn dispеpsiyasining 5 simptоmini ko’rsating:


+ оvqatdan kеyin epigastral sоxada оg’irlik, bоsim
+ kеkirish, jig’ildоn kaynashi
+ ko’ngil aynashi, еngillik kеltiruvchi qusish
+ ishtaxa o’zgarishi
+ оg’izda nоxush taъm sеzish
- оvqatdan kеyin gipоgastral sоxada оg’irlik, bоsim
- ko’ngil aynashi, еngillik kеltirmaydigan qusish
- yaxshi ishtaxa
- оg’iz taxir bo’lishi
- qabziyat

#Surunkali gastrit rеmissiya davrida o’tkaziladigan prоfilaktik davоning 5 yunalishini ko’rsating:


+ оshqоzоn o’zgargan shilliq qavatiga taъsir ko’rsatish
+ buzilgan оshqоzоn shirasi ajralishini kоrrеksiyalash
+ ichakda оvqat xazm qilish buzilishini kоrrеksiyalash
+ fiziоtеrapеvtik va san-kurоrt davо
+ xar yili EGDFS o’tkazilishi bilan dispansеr kuzatuv
- bеta-blоkatоrlar
- N 1 blоkatоrlari
- kalsiy antagоnistlari
- M- xоlinоrеsеptоrlar blоkatоrlari
- spazmоlitiklar

#YAra kasalligiga оlib kеluvchi 5 asоsiy etiоlоgik оmilni ko’rsating:


+ nasliy mоyillik
+ nеyrоpsixik va alimеntar
+ zararli оdatlar
+ dоrilar taъsiri
+ infеksiya (Helikobakterpilori)
- II (A) qоn guruhi
- manfiy rеzus оmil
- prоstaglandin Е ishlab chiqarilishining ko’payishi
- gistamin ishlab chiqarilishining kamayishi
- оshqоzоn shilliq qavatini o’rab оluvchi xujayralar sоnining kamayishi

#YAra kasalligidagi 5 asоsiy himоya mеxanizmini ko’rsating:


+ uzluksiz epitеlial qavat
+ epitеlial xujayralar ishlab chiqaruvchi ishqоriy muxit
+ prоstaglandinlar
+ immun himоya
+ epitеlial xujayralarning tеz rеgеnеrasiyalanishi
- epitеlial qavat butunligining buzilishi
- ishkоriy bufеrning pasayishi
- prоstaglandin Е ishlab chiqarilishining kamayishi
- pеpsin
-duоdеnо-gastral rеflyuks

#YAra kasalligining 5 asоratini ko’rsating:


+ qоn kеtish
+ pеrfоrasiya
+ stеnоz
+ malignizasiya
+ pеnеtrasiya
- dеfоrmasiya
- qizilo’ngach vеnalarining varikоz kеngayishi
- pоrtal gipеrtеnziya
- xоlеstaz
- erоziya

#Оshqоzоn yara kasalligining 5 asоsiy simptоmini ko’rsating:


+ ko’pincha katta yoshdagi оdamlarda uchraydi
+ epigastral sоxada erta оg’riqlar
+ kеkirish
+ ko’ngil aynashi
+ qayt qilish
- ko’pincha yoshlarda uchraydi
- ko’pincha ayollar kasallanadi
- epigastral sоxada kеch оg’riqlar
- еngillik kеltirmaydigan qusish
- epigastral sоxada tungi оg’riqlar

#12 barmоqli ichak yara kasalligining 5 asоsiy simptоmini ko’rsating:


+ ko’pincha yoshlarda uchraydi
+ kеch va оch qоringa оg’riqlar
+ еngillik kеltiradigan qusish
+ jig’ildоn kaynashi
+ qabziyat
- ko’pincha katta yoshdagilarda uchraydi
- epigastral sоxada erta оg’riqlar
- еngillik kеltirmaydigan qusish
- sassiq kеkirish
- diarеya

#YAra kasalligi bilan kasallangan bеmоrlarni tеkshirishning 5 usulini ko’rsating:


+ оshqоzоn shirasini tеkshirish
+ najasni yashirin qоnga tеkshirish
+ umumiy qоn analizi
+ EGDFS
+ оshqоzоn rеntgеnоskоpiyasi
- duоdеnal shirani tеkshirish
- qоndagi fеrmеntlarni aniqlash (ALT,AST)
- kоmpyutеrli tоmоgrafiya
- najasda gijja tuxumlarini aniklash
- UTT

#YAra kasalligining 5 asоsiy rеntgеnоlоgik bеlgisini ko’rsating:


+ "tоkcha" simptоmi
+ aъzоning chandikli dеfоrmasiyasi
+ taxlamlar kоnvеrgеnsiyasi
+ evakuasiyaning buzilishi
+ duоdеnоgastral rеflyuks
- "to’lish" simptоmi
- bariyning tеz evakuasiyasi
- yara bоr jоyda pеristaltika yo’qоlishi
- “to’lish” dеfеkti
- “bo’shliq” simptоmi

#Entеritda kоprоlоgik sindrоmning5 asоsiy bеlgisi:


+tеz-tеz (sutkada15-20 martagacha)
+ertalablari - "budilnik" ich kеtishi
+hazm bo’lmagan оvqat qоldiqlari bilan
+gaz bilan
+qo’lansa va shilliqsiz
+ qo’lansa
-tеz-tеz emas (sutkada 3-4 martagacha)
- hazm bo’lmagan оvqat qоldiqlarisiz
-gaz bo’lmaydi
-shilliq va yiringsiz

#Surunkali gеpatitning 5 klinik sindrоmini ko’rsating:


+ sitоlitik
+yallig’lanish
+ xоlеstatik
+ astеnоvеgеtativ
+ dispеpsik
- pоrtal gipеrtеnziya
- nеfrоtik
-gеmоlitik
- dizurik
- assitik

#Surunkali xоlеsistit rivоjlanishidagi 5 asоsiy infеksiоn оmilni ko’rsating:


+ ichak tayoqchasi
+ stafilоkоkk
+ entеrоkоkk
+ strеptоkоkk
+ prоtеy va zamburug’lar
- lyambliya
- klеbsiеlla
- mikоplazma
- trixоmanada
- xlamidiy

#O’t dimlanishiga mоyillik qiluvchi 5 оmilni ko’rsating:


+ asabiy-psixоemоsiоnal
+ gipоdinamiya, qabziyat
+ xоmiladоrlik
+ mоdda almashinuvi buzilishi (sеmizlik, kandli diabеt)
+ o’t yo’llari оrganik kasalliklari
- ich kеtishi
- gastrit
- surunkali entеrit
- surunkali kоlit
- yara kasalligi

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitning 5 asоsiy intraоrgan asоratini ko’rsating:


+ pеrixоlеsistit va xоlangit
+ o’t pufagi yorilishi
+ o’t pufagi empiеmasi
+ tоsh hоsil bo’lishi
+ duоdеnit
- papillit
- o’tning duоdеnоgastral rеflyuksi
- ezоfagit
- gastrit
- kоlit

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistit еngil kеchishiga xоs 5 bеlgini ko’rsating:


+ kam qo’zishi (yilda 1-2 marta)
+ qo’zish davri qisqa vaqt davоm etadi(2-3 xaftadan ko’p emas)
+ оg’riqlar o’zi o’tib kеtadi
+ jigar faоliyati buzilmagan
+ kasallik qo’zishi parxеz buzilishi bilan bоg’liq
- turg’un оg’riq sindrоmi
- оg’ir dispеpsik buzilishlar
- kasallik qo’zishi yiliga 5-6 marta
- jigar funksiоnal sinamalari buzilgan
- asоratlar kuzatilishi mumkin

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistit o’rtacha оg’irlikda kеchishiga xоs 5 bеlgini ko’rsating:


+ turg’un оg’riq sindrоmi
+ оg’ir dispеpsik buzilishlar
+ kasallik qo’zishi yiliga 5-6 marta
+ jigar funksiоnal sinamalari buzilgan
+ asоratlar kuzatilishi mumkin
- kam qo’ziydi (yiliga 1-2 marta)
- qo’zish davri uzоk davоm etmaydi(2-3 xaftagacha)
- оg’riqlar o’zi o’tib kеtadi
- jigar funksiyasi buzilmaydi
- gastrit bеlgilari

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitning 5 klinik-labоratоr sindrоmini ko’rsating:


+ оg’riqli, dispеpsik
+ yallig’lanish
+ ichak diskinеziyasi
+ lipid almashinuvining buzilishi
+ xоlеstatik
- jarayonga bоshqa tizimlarning qo’shilishi
- nоrеaktiv
- immunоlоgik o’zgarishlar
- anеmiya
- gеmоrragiksindrоm

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistitdagi dispеpsik sindrоmga xоs 5 bеlgini ko’rsating:


+ ko’ngil aynashi, ishtaxa o’zgarishi
+ kеkirish
+ оg’iz taxir bo’lishi
+ еngillik kеltirmaydigan qusish
+ yog’, alkоgоl va o’tkir оvqatlarni ko’tara оlmaslik
- jig’ildоn qaynashi
- оg’izdan tеmir maza kеlishi
- ishtaxa kuchayishi
- еngillik kеltiruvchi qusish
- qabziyat

#Оbъеktiv tеkshiruvda surunkali nоkalkulеz xоlеsistitga xоs 5 diagnоstik simptоmni ko’rsating:


+ Kurvuazе
+ Kеrr
+ Vasilеnkо-Lеinе
+ Grеkоv-Оrtnеr
+ Myussе-Gеоrgiеvskiy
- Pastеrnaskiy
- Kitaеv
- Graffе
- Bоas

#Surunkali faоl gеpatit bilan kasallangan bеmоrlarning 5 asоsiy shikоyatini ko’rsating:


+ o’ng qоvurg’a оstida оg’riq
+ milklar qоnashi
+ ko’z оqi va tеri sarg’ayishi
+ tеri qichishishi
+ tana harоrati ko’tarilishi
- epigastral sоxada оg’riq
- ich kеtishi
- dizuriya
- taъm sеzishning buzilishi
- kеkirish

#Surunkali faоl gеpatitda kоn zardоbidagi 5 biоkimyoviy o’zgarishni ko’rsating:


+ gipоalbuminеmiya
+ cho’kma sinamalarining оshishi
+ bir оz gipоprоtеinеmiya
+ ALT, AST, LDG 4, LDG 5 fеrmеntlari faоlligining оshishi
+ gipеrgammaglоbulinеmiya
- gipеralbuminеmiya
- cho’kma sinamalarining pasayishi
- chuqur gipоprоtеinеmiya
- KFK faоlligining оshishi
- LDG 1, LDG 2 fеrmеntlari faоlligining оshishi

#Lyupоid gеpatitning jigardan tashqari 5 bеlgisini ko’rsating:


+ isitma
+ artralgiya
+ tеrida tоshmalar
+ o’pka vaskuliti
+ plеvrit
- ich kеtishi
- najasda patоlоgik aralashmalar
- dizuriya
- kеkirish
- jig’ildоn qaynashi
#Surunkali glоmеrulоnеfrit kеchishining 5 klinik variantini ko’rsating:
+ latеnt
+ gеmaturik, prоtеinurik
+ gipеrtоnik
+ nеfrоtik sindrоm bilan
+ aralash
- tеz avj оluvchi
- kam avj оluvchi
- lipidеmik
- surunkali
- cho’ziluvchan

#Surunkali piеlоnеfritni ko’pincha baktеriyalarning qaysi 5 guruhi kеltirib chiqaradi:


+ kоllibasillyar
+ stafilоkоkk
+ strеptоkоkk
+ prоtеy
+ entеrоkоkk
- gоnоkоkk
- lеgiоnеlla
- salmоnеlla
- xlamidiy
- lyambliya

#O’tkir piеlоnеfritning surunkali piеlоnеfritga o’tishiga 5 sababni ko’rsating:


+ buyrak va siydik yo’llarida оbstruktiv patоlоgik jarayonning bo’lishi (tоshlar, rivоjlanish anоmaliyalari)
+ yaqinda jоylashgan aъzоlarda yallig’lanish kasalliklari (kоlit, appеndisit, adnеksit, prоstatit)
+ siydik yo’llari mоtоrikasining funksiоnal buzilishlari (rеflyuks)
+ umumiy- ko’pincha almashinuv kasalliklari
+ surunkali intоksikasiya
- prоtеy bilan infеksiyalanish
- prоtеinuriya
- gеmaturiya
- silindruriya
- diarеya

#Surunkali piеlоnеfritning xayotiy biоpsiya yo’li bilan aniqlanadigan 5 patanatоmik turini ko’rsating:


+ sеrоz, kataral
+ granulеmatоz
+ sklеrоzlоvchi
+ yiringli
+ aralash
- distrоfik
- atrоfik
- оxaklоvchi
- gipеrtrоfik
- gipоtrоfik

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistit еngil kеchishiga xоs 5 bеlgini ko’rsating:


+ kam qo’zishi (yilda 1-2 marta)
+ qo’zish davri qisqa vaqt davоm etadi(2-3 xaftadan ko’p emas)
+ оg’riqlar o’zi o’tib kеtadi
+ jigar faоliyati buzilmagan
+ kasallik qo’zishi parxеz buzilishi bilan bоg’liq
- turg’un оg’riq sindrоmi
- оg’ir dispеpsik buzilishlar
- kasallik qo’zishi yiliga 5-6 marta
- jigar funksiоnal sinamalari buzilgan
- asоratlar kuzatilishi mumkin

#Surunkali nоkalkulеz xоlеsistit o’rtacha оg’irlikda kеchishiga xоs 5 bеlgini ko’rsating:


+ turg’un оg’riq sindrоmi
+ оg’ir dispеpsik buzilishlar
+ kasallik qo’zishi yiliga 5-6 marta
+ jigar funksiоnal sinamalari buzilgan
+ asоratlar kuzatilishi mumkin
- kam qo’ziydi (yiliga 1-2 marta)
- qo’zish davri uzоk davоm etmaydi(2-3 xaftagacha)
- оg’riqlar o’zi o’tib kеtadi
- jigar funksiyasi buzilmaydi
- gastrit bеlgilari

#Оbъеktiv tеkshiruvda surunkali nоkalkulеz xоlеsistitga xоs 5 diagnоstik simptоmni ko’rsating:


+ Kurvuazе
+ Kеrr
+ Vasilеnkо-Lеinе
+ Grеkоv-Оrtnеr
+ Myussе-Gеоrgiеvskiy
- Pastеrnaskiy
- Kitaеv
- Graffе
- Bоas
#Surunkali faоl gеpatit bilan kasallangan bеmоrlarning 5 asоsiy shikоyatini ko’rsating:
+ o’ng qоvurg’a оstida оg’riq
+ milklar qоnashi
+ ko’z оqi va tеri sarg’ayishi
+ tеri qichishishi
+ tana harоrati ko’tarilishi
- epigastral sоxada оg’riq
- ich kеtishi
- dizuriya
- taъm sеzishning buzilishi
- kеkirish

#Surunkali glоmеrulоnеfrit kеchishining 5 klinik variantini ko’rsating:


+ latеnt
+ gеmaturik, prоtеinurik
+ gipеrtоnik
+ nеfrоtik sindrоm bilan
+ aralash
- tеz avj оluvchi
- kam avj оluvchi
- lipidеmik
- surunkali
- cho’ziluvchan
# Kardiomiopatiyalarda to‘satdan o‘limning eng ko‘p uchraydigan sababini ko‘rsating:
+ qorinchalar fibrillyasiyasi
- kam ifodalangan yurak yetishmovchiligi
- mersal aritmiya
- gipovolemik shok
- o‘tkir buyrak yetishmovchiligi

# Dressler sindromini davolashda qo‘llaniladi:


+ glyukokortikosteroidlar
- sedativ preparatlar
- antibiotiklar
- yurak glikozidlari
- antiaritmik preparatlar

# NYaKni davolashda qo‘llaniladigan glyukokortikosteroidlarga ko’rsatmani ajrating:


+ og‘ir shakli
- yengil shakli
- sistem o‘zgarishlar yo’q
- jarayonning o‘rtacha aktivligi
- diareya sutkasiga 6 martagacha

# NYaKda diareyani ifodalovchi belgini ajrating:


+ diareya qonli
- axlat surtmasimon
- «qo‘y qumalog‘isimon»
- axlat guruch yuvindisi shaklida
- axlat «malina jelesi»simon

# NYaK da sistem o‘zgarishlarga xos belgini ajrating :


+ reaktiv artrit
- ichakning toksik dilatatsiyasi
- ichak perforatsiyasi
- rektal qon ketish
- ichak strikturasi

# Nefrotik krizda quyidagi preparat qo‘llanilmaydi:


+ enalapril
- metilprednizolon
- poliglyukin
- reopoliglyukin
- mezaton

# Birlamchi nefrotik sindrom quyidagi holda rivojlanadi:


+ surunkali glomerulonefritda
- qandli diabetda
- surunkali pielonefritda
- o‘smalarda
- podagrada
# Qaysi preparat aminoxinolin qatoriga kiradi?
+ delagil
- azatioprin
- kuprenil
- kolxitsin
- sulfasalazin

# Surunkali buyrak yetishmovchiligi bor bemorlarda anemiyani davolashda qo‘llaniladigan preparat:


+ rekormon
- folat kislotasi
- askorbin kislotasi
- vitamin V 12
- na'matak damlamasi

# Surunkali buyrak yetishmovchiligida infeksion asoratlar kuzatilsa, quyidagi antibiotik qo‘llaniladi:


+ penitsillin
- linkomitsin
- rifampitsin
- gentamitsin
- streptomitsin

# Uremik osteodistrofiyani davolashda qo‘llaniladigan preparatni ajrating:


+ kalsiy karbonat
- indometatsin
- rumalon
- lidaza
- panangin

# Seronegativ spondiloartropatiya uchun qaysi belgi xos?


+ ko‘z yallig‘lanishi
- falangalararo bo‘g‘imlar proksimal qismining zararlanishi
- revmatoid faktorning musbatligi
- bo‘g‘imlarda ko‘chuvchi og‘riq
- suyaklar aro mushaklarning atrofiyasi

# Xlamidiyli infeksiyaning yuqish yo‘lini ajrating:


+ jinsiy
- vena ichiga yuborilganda
- havo- tomchi yo‘li
- ovqatga aloqador
- limfogen

# Ankilozilanuvchi spondiloartrit uchun qaysi rentgenologik belgi xos?


+ umurtqa pog‘onasi kvadratizatsiyalanishi
- o‘zgarish yo’q
- «teshilish belgisi»
- ko‘plab uzurlar
- osteofitlar
# Dermatomiozit uchun xos bo‘lgan qo’shimcha mezonni ajrating :
+ kalsinoz
- distrofiya
- tananing ochiq joylarida eritema va paraorbital shish
- mushaklar proksimal qismining zararlanishi
- mushaklarda biopsiyada patomorfologik o‘zgarishlar
# Qaysi kasallikda HLA- B27 tashuvchanligi ko‘proq uchraydi?
+ ankilozlanuvchi spondiloartrit
- Marfan sindromi
- podagrik poliartrit
- revmatik poliartrit
- deformatsiyalanuvchi osteoartroz

# Bexterev kasalligini davolashda qo‘llaniladigan bazis preparatni ajrating:


+ sulfasalazin
- indometatsin
- aspirin
- kurantil
- imodium

# Qonda siydik kislotaning erkaklar uchun normal miqdorini ko‘rsating:


+ erkaklar uchun- 0,3- 0,42 mmol/l
- ayollar uchun- 0,6 – 0,8mmol/l
- erkaklar uchun- 0,5- 0,6 mmol/l
- ayollar uchun – 0,4- 0,5 mmol/l
- erkaklar uchun – 0,56- 0,65mmol/l

# Sistemali sklerodermiya rivojlanishining asosiy patogenetik mexanizmini ko‘rsating:


+ kollagen sintezi va fibrillalar hosil bo‘lishining kuchayishi
- kollagen sintezi va fibrillalar hosil bo‘lishining pasayishi
- dori- darmon intoksikatsiyasi
- alkagol intoksikatsiyasi
- kasbiy zararli odatlar

# Sistemali sklerodermiyaning etiologiyasida taxminiy rol o‘ynaydigan omilni ko‘rsating:


+ genetik moyillik
- travma
- bakteriya
- insolyasiya
- sovuq qotish

# Sistemali sklerodermiya uchun buyraklarning asosiy zararlanishini ko‘rsating:


+ «xaqiqiy sklerodermik» buyrak
- pielonefrit
- siydik tosh kasalligi
- buyraklar amiloidozi
- interstitsial nefrit

# «Haqiqiy sklerodermik» buyrak uchun xos belgi:


+ buyrak yetishmovchiligining tez rivojlanishi
- siydik yullari infeksiyasi
- buyrak yetishmovchiligining sekin rivojlanishi
- cheklangan siydik sindromi
- AQB ning normadaligi

# Sistemali sklerodermiyani davolashda qaysi preparat bazis terapiyaga kirmaydi?


+ indometatsin
- siklofosfan
- azatioprin
- kolxitsin
- D- penitsillamin
# Sistemali sklerodermiyada patogenetik terapiya quyidagi maqsadda qo‘llaniladi :
+ kollagen sintezini kamaytirish uchun
- ikkilamchi sinovitni davolash uchun
- tog‘ayda metabolizmni yaxshilash uchun
- uratlar ekskretsiyasini yaxshilash uchun
- shishga qarshi

# Sistemali sklerodermiya uchun qo‘l kafti barmoqlaridagi xarakterli 1ta o‘zgarishni ko‘rsating:


+ falangalar oxiri osteolizi
- o‘zgarishsiz
- Geberden tugunlari mavjudligi
- Bushar tugunlari mavjudligi
- tofuslar

# Dermatomiozitda teriga xos o‘zgarishni ko‘rsating :


+ yuzda va bo‘yinda purpur eritema
- tugunli eritema
- xalqasimon eritema
- oyoqlarda toshmalar
- Kvinke shishi

# Dermatomiozitga xos qo‘shimcha mezonni ajrating :


+ mushaklarning kalsifikatsiyasi
- oyoq va qo‘l mushaklari zararlanishi
- paraorbital shish
- transaminazaning 50% va undan ko‘p oshishi
- poliartrit
# Dermatomiozitning o‘tkir kechishini davolashda qo‘llaniladigan prednizolonning dozasini ko‘rsating:
+ 80 mg/sut.
- 10 mg/sut.
- 30 mg/sut.
- 20 mg/sut.
- 50 mg/sut
# Tugunchali periarteriit uchun quyidagi tomirlarning zararlanishi xos:
+ o‘rta va kichik kalibrli arteriyalar
- aorta va uning shoxlari
- oyoq venalari
- yirik kalibrli arteriyalar
- kapillyarlar

# Tugunchali periarteriitning rivojlanishida muxim rol o’ynaydigan omilni ajrating:


+ immun reaktivlikning genetik determinlangan o‘zgarishi
- bakteriyalar
- sovuq qotish
- stress
- kasbiy zararli omillar
# Tugunchali periarteriit uchun yurak qon tomiri tizimining zararlanishini ajrating:
+ koronariit
- diffuz miokardit
- infeksion endokardit
- o‘choqli miokardit
- perikardit

# Tugunchali periarteriit uchun isitmaning o‘ziga xos belgisini aniqlang :


+ GKS tavsiya etgandan so‘ng birdan pasayishi
- antibiotik ta'siriga sezuvchan
- to‘g‘ri tipli temperatura
- prednizolon qabul kilgandan so‘ng tushmaydi
- indometatsin qabul kilgandan so‘ng birdan tushadi

# Tugunchali periarteritda qo‘llaniladigan asosiy guruh preparatni ajrating:


+ glyukokortikosteroidlar
- nosteroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar
- 4- aminoxinolin unumi qatori
- vitaminlar
- antigistamin preparatlar

# Tugunchali periarteriit uchun polinevritga xos belgi :


+ assimetrik zararlanish
- tetraparezlar
- tez rivojlanishi
- simmetrik zararlanish
- jarayon qaytar

# Nospetsifik aortoarteriit uchun patogenetik jarayonni aniqlang:


+ immun komplekslarning xosil bo‘lishi
- sitokinlarning giperproduksiyasi
- sepsis
- paraproteinlarning giperproduksiyasi
- disproteinemiya
# “O‘tib ketuvchi cho‘loqlik” sindromi quyidagi kasallik uchun xos:
+ nospetsifik aortoarteriit
- Vegener granulematozi
- Bexterev kasalligi
- Xorton kasalligi
- Reyter kasalligi

# Nospetsifik aortoarteriitda asab sistemasi quyidagicha zararlanadi :


+ xotiraning yomonlashuvi, bosh aylanishi
- psixoemotsional labillik
- qaltiroqlar
- retrograd amneziya
- polineyropatiya

# Nospetsifik aortoarteriitning diagnostikasida quyidagi tekshiruv usuli axamiyatli:


+ zararlangan arteriyalar angiografiyasi
- EKG
- ExoKG
- ko‘krak qafasi rentgenografiyasi
- buyraklar UTT

# Gipertrofik kardiomiopatiyani davolashda qo‘llaniladigan preparatni ko‘rsating:


+ metoprolol
- nitroglitserin
- eufillin
- papaverin
- strofantin

# Miokard infarktining o‘tkir davriga xos EKG belgini ko‘rsating:


+ S- T segmentining izoliniyadan ko‘tarilishi va tarmoqlarda diskordantlik
- PQ intervalining uzayishi
- R tishchaning yo‘qligi
- QRS kompleksining kengayishi
- T tishchaning manfiyligi

# Chap qorincha yetishmovchiligi uchun qaysi belgi xos:


+ o‘pkada nam dimlangan xirillashlar
- anoreksiya
- assit
- bo‘yin venalarining bo‘rtishi
- jigarning kattalashishi

# Chap qorincha yetishmovchiligi uchun qaysi belgi xos?:


+ ortopnoe
- oyoqlarda shish
- bo‘g‘ilish xuruji
- o‘ng qovurg‘a tagida og‘riq
- jigarning kattalashishi

# Qorinchali ekstrasistoliyani davolash uchun qaysi 1 ta antiaritmik preparat samarali?:


+ amiodaron
- digoksin
- izoptin
- verapamil
- strofantin

# To‘satdan o‘limni kamaytiruvchi preparatni ko‘rsating:


+ metoprolol
- trazikor
- verapamil
- nifedipin,
- fentolamin

# Kardiogen shokda quyidagi preparat qo‘llaniladi:


+ dopamin
- strofantin
- riboksin
- poliglyukin
- kokarboksilaza

# O‘pka shishi uchun xos 1 ta belgini ajrating:


+ yurakning chap qismining zo‘rikishi
- yurakning o‘ng kismining zo‘rikishi
- ko‘plab tarqoq, hushtaksimon xirillashlar
- bo‘yin venalarining bo‘rtishi
- assit

# Pankreatit uchun qonda quyidagi ko‘rsatkich oshadi:


+ amilaza
- kreatinfosfokinaza
- ishqoriy fosfataza
- bilirubin
- xolesterin

# Surunkali pankreatit uchun xos diagnostik belgini ko‘rsating:


+ epigastral va chap qovurg‘a yoyi tagida belbog‘simon kuchli og‘riq
- qusish tufayli bemor ahvoli yengillashadi
- shakllangan axlat
- zarda
- kekirish

# Nospetsifik yarali kolitli bemorlarning parhyezida cheklanadi :


+ yoglar
- oksillar
- tuz
- suyuklik
- vitaminlar

# Quyidagi qaysi asorat nospetsifik yarali kolitda kam uchraydi?


+ nefrotik sindrom
- autoimmun gemolitik anemiya.
- reaktiv artrit
- uveit, episklerit
- tugunli eritema

# Oshqozon osti bezining asosiy funksiyasini ko‘rsating:


+ ekskretor
- moddalar almashinuvi
- dezintoksikatsion terapiya
- boshkaruvchi
- o‘rinbosar

# Pankreatitda og‘riq sindromini bartaraf etish uchun quyidagi preparat qo‘llaniladi:


+ baralgin
- valokardin
- morfin,
- analgin
- trimol

# Jigar sirrozida xolestatik sindromga xos belgini ko‘rsating:


+ ishqoriy fosfatazaning oshishi
- bog‘lanmagan bilirubinning oshishi
- protrombinning qonda kamayishi
- timol sinamasining qonda oshishi
- qonda umumiy oqsilning oshishi

# Disbakteriozni davolash uchun preparatni ko‘rsating:


+ bifidum- bakterin
- furazolidon
- tetratsiklin.
- levomitsitin.
- biseptol

# Jigar sirrozi uchun qaysi sindrom xos:


+ sitolitik
- gipertenziv
- nefrotik
- siydik
- koarktatsion

# Jigar sirrozi uchun qaysi 1 ta asorat xos:


+ qizilo‘ngachning varikoz kengaygan venalaridan qon ketishi
- yogli distrofiya.
- amiloidoz.
- surunkali pankreatit.
- anemiya

# Surunkali buyrak yetishmovchiligiga xos bo‘lgan asosiy modda almashinuvi buzilishini ko‘rsating:


+ kreatinin
- lipoproteidlar
- ammiak
- lipidlar
- uglevodlar

# Surunkali buyrak yetishmovchiligining terminal bosqichini davolashning asosiy usulini ko‘rsating:


+ gemodializ
- ko‘p miqdorda suyuqlik ichish
- oqsilga boy parhyez
- gemosorbsiya
- gemotransfuziya

# Dilatatsion kardiomiopatiyaga xos EKG belgini tanlang:


+ miokardning diffuz o‘zgarishi
- tishchalar voltajining kuchayishi
- ST segmentining ko‘tarilishi
- U tishchaning paydo bo‘lishi
- baland o‘tkirlashgan T tishcha

# Mitral klapan yetishmovchiligiga xos auskultativ belgi:


+ yurak cho‘qqisida I tonning susayishi va sistolik shovqin
- yurak cho‘qqisida I tonning kuchayishi
- yurak cho‘qqisida diastolik shovqin
- Botkin nuqtasida diastolik shovqin
- Botkin nuqtasida sistolik shovqin

# Mitral klapan yetishmovchiligi diagnostikasida muhim ahamiyatli tekshirish usuli:


+ ExoKG
- spirografiya
- pnevmotaxometriya
- yurakni skanerlash
- yurak rentgenokimografiyasi

# O‘ng qorincha yetishmovchiligiga xos klinik belgini tanlang:


+ bo‘yin venalarining bo‘rtishi va akrotsianoz
- taloqning kattalashishi
- bo‘yin arteriyalari pulsatsiyasi
- o‘pkada jarangsiz nam xirillashlar
- yurak astmasi xuruji

# Aorta ogzi stenoziga xos asosiy shikoyatni ko‘rsating:


+ bosh aylanishi va hushdan ketishga moyillik
- ekspirator xansirash
- tizza bo‘g‘imlarida og‘riq
- o‘ng kovurga tagida og‘riq
- chap kovurga tagida og‘riq

# Aorta klapan yetishmovchiligiga xos fizikal belgini aniqlang:


+ cho‘qqi turtkisining chapga va pastga kengayishi
- cho‘qqi turtkisining o‘ngga kengayishi
- yurak o‘ng chegarasining kengayishi
- yurak cho‘qqisida sistolik dirillash
- yurak diastolik dirillash

# Obstruktiv gipertrofik kardiomiopatiyani davolashda quyidagi preparat qo‘llanilmaydi:


+ nitroglitserin
- qonkor
- kordaron
- verapamil
- obzidan

# Yurak ishemik kasalligida yuzaga keladigan yurak yetishmovchiligini davolashda qo‘llaniladigan guruh preparatini ajrating:


+ angiotenzinni o‘zgartiruvchi ferment ingibitorlari
- beta- adrenoblokatorlar
- glyukokortikosteroidlar
- nosteroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar
- kalsiy antagonistlari

# Miokard infarkti atipik kechishining shaklini ko‘rsating:


+ gastralgik
- latent
- aralash
- og‘riqli
- xolestatik

# Miokard infarktida trombolitik terapiyaga qarshi ko‘rsatma:


+ o‘tkir qon ketishi
- miokard infarktli bemorlar
- miokard infarktining davomiyligi 12 soatgacha
- 2 dan ortiq prekardial ulanishlarda ST segmentining 2 mm dan ortiq og‘ishi
- o‘tkir koronar sindrom ST segmentining ko‘tarilishi bilan

# Angiotenzinni o‘zgartiruvchi ferment ingibitorlari ingibitorlarining 1 ta nojo’ya ta'sirini ko‘rsating:


+ giperkaliemiya
- bradikardiya 1 minutda 50 dan kam
- yurak yetishmovchiligining kuchayishi
- atrioventrikulyar o‘tkazuvchanlikning buzilishi
- gemorragik diatez

# Yurakni "remodellashiga" quyidagi kasallik olib keladi:


+ surunkali yurak yetishmovchiligi
- neyrotsirkulyar distoniya
- arterial gipotenziya
- surunkali bronxit
- miokardiodistrofiya

# Miokard infarktida yuzaga kelgan kardiogen shokka xos belgi:


+ sistolik AB ning 80 mm.sim.ust. gacha tushishi
- sovuq ter bosishi
- puls bosimining oshishi
- poliuriya
- puls celler et altus

# Betta- blokatorlarni qo‘llashga qarshi ko‘rsatmani ajrating:


+ sinus tugunining susayish sindromi
- simptomatik arterial gipertoniya
- taxiaritmiya
- gipertoniya kasalligi
- yurak ishemik kasalligi

# Nospetsifik yarali kolit rivojlanishining patogenetik mexanizmini ko‘rsating:


+ immunologik reaktivlikning o‘zgarishi
- nerv- vegetativ reaksiyalarning uziga xosligi
- shigillez
- salmonelez
- amebiaz

# Nospetsifik yarali kolit quyidagi kasallik bilan qiyosiy taqqoslanadi:


+ dizenteriya
- xoletsistit
- gepatit
- spastik kolit
- enterit

# Proteaza ingibitoriga kiruvchi preparatni ko‘rsating:


+ gordoks
- fibrinolizin
- novokain
- pankreatin
- novokainamid

# Surunkali pankreatitga xos shikoyatni ajrating:


+ chap kovurga yoyi tagida og‘riq, uning yelkaga uzatilishi
- o‘ng kovurga yoyi tagida og‘riq
- bemorga yengillik tug‘diruvchi qusish
- qabziyat
- jig‘ildon qaynashi

# Gemodializ o‘tkazishga ko‘rsatma:


+ KF ning10 ml/min dan kam bo‘lishi
- KF ning25 ml/min dan kam bo‘lishi
- sutkalik diurezning stabil 1000 ml dan kamligi
- kreatininning 0,12 mmol/l dan oshiqligi

# Surunkali buyrak yetishmovchiligiga xos belgini ko‘rsating:


+ uremik ensefalopatiya
- yuzning giperemiyasi
- semirish
- enurez
- teri qatlamlarining namligi

# Glyukokortikosteroid terapiyaning asoratini ko‘rsating:


+ arterial gipertoniya
- arterial gipotoniya
- gipoglikemiya
- qandsiz diabet
- o‘t pufagi diskineziyasi

# Glyukokortikosteroid terapiyaning asoratini ko‘rsating:


+ qandli diabet
- arterial gipotoniya
- giperproteinemiya
- enterit
- anemiya

# Gemodializ o‘tkazishga qarshi ko‘rsatma:


+ tuberkulez
- duodenit
- gepatit
- pankreatit
- qandli diabet

# Gemodializ o‘tkazishga qarshi ko‘rsatma:


+ onkologik kasalliklar
- gastrit
- xoletsistit
- kolit
- qandsiz diabet

# Sistemali sklerodermiyaga xos belgini ko’rsating:


+ bu biriktiruvchi to‘qimaning va mayda qon tomirlarining sistem kasalligi
- bo‘g‘imlar zararlanishi ustunligi bilan kechuvchi sistem kasallik
- bo‘g‘imlarda eroziv- destruktiv jarayon xos
- tugunchali periarteriit belgilari bilan kechadi
- asosan mushaklar zararlanadi

# Sistemali sklerodermiyaga xos belgini ko‘rsating:


+ terining, stromaning va ichki organlarning fibroz- sklerotik o‘zgarishlari xos
- bo‘g‘imlar zararlanishi ustunligi bilan kechuvchi sistem kasallik
- bo‘g‘imlarda o‘zgarish yuk
- o‘tkir bronxit belgilari bilan kechadi
- asosan bel- dumg‘aza bitishmasi zararlanadi

# Reaktiv artritlarni davolashda qo‘llaniladigan preparatni ko‘rsating:


+ makrolidlar
- gentamitsin
- penitsillin
- sefalosporinlar
- sulfanilamidlar

# Dermatomiozitni davolashda qo‘llaniladigan guruh preparatini ko‘rsating:


+ kortikosteroidlar
- antibiotiklar
- xolinolitiklar
- spazmolitiklar
- antatsidlar

# Podagraning rivojlanishida rol o’ynaydigan xavfli omilni ko‘rsating:


+ alkogolni uzluksiz qabul qilish
- parxezga rioya qilish
- kam fizik faollik
- yogli gepatoz
- uglevodlarni uzluksiz qabul qilish

# Prednizolonga xos nojo‘ya ta'sirini ko‘rsating:


+ ulserogen ta'sir
- gipoglikemiya
- arterial bosimning pasayishi
- konyunktivit
- leykopeniya

# Tugunchali periarteriitni patogenetik davolashda qo‘llaniladigan preparatni ko‘rsating:


+ azatiopirin
- nosteroid yalliglanishga karshi preparatlar
- antibiotiklar
- vitaminlar
- antigistamin preparatlar

# Ankilozlanuvchi spondiloartritga xos rentgenologik belgini ko‘rsating:


+ sindesmofitlarning xosil bo‘lishi, umurtqa pogonasi «bambuk tayoqchasi shaklida»
- falangalararo bo‘g‘imlar proksimal qismining zararlanishi
- oyok birinchi barmog‘ining zararlanishi
- qovurg‘alar uzuratsiyasi
- o‘zgarishlar yo‘q

# Bexterev kasalligiga xos rentgenologik belgi:


+ sindesmofitlarning hosil bo‘lishi
- osteofitlar
- qovurg‘alar naqshlanishi
- «teshilish» sindromi
- subxondral osteoskleroz
# Dermatomiozitda o‘pka zararlanishining ko‘rinishi:
+ interstitsial pnevmoniya
- krupoz pnevmoniya
- ekssudativ plevrit
- o‘choqli tuberkulez
- o‘pka sarkoidozi

# Tugunchali periarteriitga xos 1 ta diagnostik mezonni ajrating:


+ koronariit
- miokardit
- bakterial endokardit
- LE- hujayralarining mavjudligi
- sklerodaktiliya
# Seronegativ spondiloartropatiyalarda qaysi belgi uchraydi:
+ qonyunktivit
- falangalararo bo‘g‘imlar proksimal kismining zararlanishi
- revmatoid omil musbat
- bo‘g‘imlarda kuchuvchi og‘riq
- suyaklararo mushaklar atrofiyasi

# Reyter sindromiga xos mezonni ajrating:


+ uretra va bachadon bo‘yni surtmasi natijalarining musbatligi
- sinovial qobiqda barqaror infeksiyaning mavjudligi
- qonda revmatoid omil musbat
- sinovial qobiqda revmatoid omil musbat
- sinovial qobiqda natriy kristallarining musbatligi

# Kuyida ko‘rsatilgan qaysi kasallikda tovon kadog‘i shakllanadi?


+ ankilozlanuvchi spondilit
- revmatoidli artrit
- revmatik poliartrit
- bo‘richali poliartrit
- sistem kasalliklardagi artrit

# Ankilozlanuvchi spondiloartritga xos rentgenologik belgini ko‘rsating:


+ umurtqa pogonasining kvadratlanishi
- «teshilish» belgisi
- ko‘plab nakshlar
- osteofitlar
- miomalyasiya uchoklari

# Bexterev kasalligini davolashda qo‘llaniladigan preparatni ko‘rsating:


+ salofalk
- indometatsin
- aspirin
- kurantil
- azatioprin

# Sistemali sklerodermiyada asosiy patogenetik mexanizmni ko‘rsating:


+ teri va ichki a'zolarda mikrotsirkulyasiyaning buzilishi
- kollagen sintezi va fibrillalar hosil bo‘lishining kamayishi
- dorilar intoksikatsiyasi
- alkogol intoksikatsiyasi
- kasbiy zararli odatlar

# Sistemali sklerodermiyada buyrak zararlanishining ko‘rinishi:


+ surunkali glomerulonefrit
- pielonefrit
- siydik tosh kasalligi
- buyraklar amiloidozi
- buyraklar polikistozi

# "Xaqiqiy sklerodermik buyrakka" xos belgi:


+ arterial gipertenziyaning yuqoriligi
- chegaralangan siydik sindromi
- buyrak yetishmovchiliginig sekin rivojlanishi
- normal arterial bosim
- xolestatik sindrom

# Sistemali sklerodermiyaning bazis terapiyasiga kiruvchi preparatni ko‘rsating?


+ D- penitsillamin
- indometatsin
- voltaren
- ibuprofen
- aspirin

# Sistemali sklerodermiyada patogenetik terapiya quyidagi maksadda qo‘llaniladi:


+ mikrotsirkulyasiyani yaxshilash uchun
- ikkilamchi sinoviitni davolash uchun
- togayda metabolizmni yaxshilash uchun
- uratlar ekskretsiyasini kuchaytirish uchun
- shishga qarshi

# Sistemali sklerodermiyada qo‘l kafti va barmoqlariga xos o‘zgarishni ko‘rsating:


+ Tiberj- Veysenbax sindromi mavjudligi
- o‘zgarishsiz
- Geberden tugunlarining mavjudligi
- Bushar tugunlarining mavjudligi
- tofuslar

# Dermatomiozitda teri zararlanishining ko‘rinishi:


+ yuqori qovoq eritemasi “paraorbital shish”
- tugunli eritema
- halqasimon eritema
- oyoqlarda toshmalar
- Layell sindromi
# Nospetsifik aortoarteriitga xos patogenetik belgini ko‘rsating:
+ antiendotelial antitelalarining xosil bo‘lishi
- sitokinlar giperproduksiyasi
- sepsis
- paraprotein giperproduksiyasi
- disproteinemiya
# Nospetsifik aortoarteriit diagnostikasida hal kiluvchi tekshirish usuli:
+ bo‘yin tomirlarini ultratovushli skanerlash
- jigar va oshkozon osti bezi UTT
- umumiy qon va siydik taxlili
- qonda umumiy oqsil va uning fraksiyalari
- yallig‘lanishni ko‘rsatuvchi o‘tkir sinamalar

# Seronegativ spondiloartritga xos belgi:


+ NLA- V27 tashuvchanlik
- revmatoid omil mavjudligi
- ertalabki karaxtlik
- falangalararo bo‘g‘imlar proksimal kismi zararlanishi
- suyakli nakshlar
# Ankilozlanuchi spondiloartritda qaysi belgi kam uchraydi?
+ ayol jinsi
- NLA- V27 tashuvchanlik
- sakroileit
- erkak jinsi
- fizik zo‘riqishdan so‘ng og‘riqning kamayishi

# Reyter kasalligiga qaysi belgi xos emas?


+ ayollar ko‘prok og‘riydi
- erkaklar ko‘prok og‘riydi
- xlamidioz bilan bog‘liqlik
- ko‘prok HLA- B27 tashuvchanlarda uchraydi
- ichak infeksiyasi bilan bog‘liqlik

# Bexterev kasalligiga xos zararlanish:


+ to‘sh- qovurg‘alar va qovurg‘a- to‘sh bitishmalari
- oyoqning birinchi bosh barmog‘i
- falangalararo bo‘g‘imlar
- tizza bo‘g‘imlari
- boldir tovon bo‘g‘im

# Bexterev kasalligiga xos klinik belgi:


+ umurtqa pogonasi bel qismining kam harakatchanligi
- bo‘g‘imlarda ko‘chuvchi og‘riq
- bo‘g‘imlarda "startli og‘riq"
- falangalararo bo‘g‘imlar zararlanishi
- Geberden tugunlari

# Reyter kasalligiga xos xususiyat:


+ bo‘g‘im zararlanishining ifodalangan assimetriyasi
- simmetrik zararlanish
- xavfli kechish
- ko‘proq qariyalar og‘riydi
- qo‘l bo‘g‘imlarida ertalabki karaxtlik

# Reyter kasalligi diagnostikasida muhim ahamiyatli tekshirish usuli:


+ axlatni salmonella va iersiniyalarga ekish
- qonda revmatoid omilni aniqlash
- qonda siydik kislotasini aniqlash
- qonni ekish
- LE xujayralarini aniqlash

# Allopurinolga ko‘rsatmani aniklang:


+ giperurikemiyali siydik- tosh kasalligi
- gepatit
- yara kasalligi
- dermatomiozit
- sistemali sklerodermiya

# Miokard infarktining atipik shaklini ko‘rsating:


+ serebral
- latent
- aralash
- nefrotik
- xolestatik

# Miokard infarktida trombolitik terapiyaga mutlaq qarshi ko‘rsatma:


+ gemorragik dietez
- miokard infarktga shubha qilingan bemorlar
- miokard infarktining davomiyligi 12 soatgacha
- 2 dan ortik prekardial ulanishlarda ST segmentining 3 mm dan ortiq og‘ishi
- o‘tkir koronar sindrom ST segmentining tushishi bilan

# Miokard infarktida trombolitik terapiyaga mutlaq qarshi ko‘rsatma:


+ anamnezida o‘tkazilgan gemorragik insult
- miokard infarktga shubha qilingan bemorlar
- miokard infarktining davomiyligi 10 soatgacha
- 2 dan ortik prekardial ulanishlarda ST segmentining 2,5 mm dan ortiq og‘ishi
- o‘tkir koronar sindrom

# O‘ng qorincha gipertrofiyasiga xos 1 ta mezonnni ko‘rsating:


+ R V1+ S V5> 10,5 mm
- chap qorincha zo‘rikishi
- II ulanishda R tishchaning balandligi
- I ulanishda R tishchaning balandligi
- Sokolov- Layon indeksining mavjudligi

# Kron kasalligini NYaK kasalligidan fark kiluvchi 1 ta belgi:


+ ingichka va yo‘g‘on ichaklarning zararlanishi
- ichak devori shilliq va shilliq osti qavatlarining zararlanishi
- fakat yo‘g‘on ichak zararlanadi
- sigma zararlanadi
- sarkoidsimon granulemalarning yo‘qligi

# Kron kasalligini NYaK kasalligidan fark kiluvchi 1 ta belgi:


+ ichakning transmural zararlanishi
- ichak devori shilliq qavatining zararlanishi
- fakat o‘n ikki barmoqli ichak zararlanadi
- to‘g‘ri icha zararlanadi
- sarkoidsimon granulemalarning borligi
# Jigar yetishmovchiligiga xos 1 ta klinik belgi:
+ og‘izdan jigar xidi kelishi
- qabziyat
- bo‘g‘ilish xurujining paydo bo‘lishi
- diurezning kamayishi
- qaltiroqlar

# Jigar yetishmovchiligiga xos 1 ta klinik belgi:


+ es- hushning xiralashishi
- tenezma
- yurak o‘ynog‘i xurujining paydo bo‘lishi
- diurezning oshishi
- yo‘tal
# Surunkali pankreatitga xos belgi:
+ qandli diabet belgilari
- splenomegaliya
- gepatomegaliya
- oliguriya
- semirish

# Surunkali pankreatitda og‘riqni bartaraf etish uchun qo‘llaniladi:


+ promedol
- morfiy
- indometatsin
- aspirin
- dyuspatalin

# Surunkali pankreatitning etiologik sababini ko‘rsating:


+ katta duodenal so‘rg‘ich sohasi kasalliklari
- ovqatda oqsil va yog‘ni o‘ta cheklash
- sovuq qotish
- virusli infeksiya
- bakterial infeksiya

# Reaktiv artritlarga xos bo‘lgan rentgenologik belgini ko‘rsating:


+ nosimmetrik bo‘g‘im oldi osteoporozi
- ikki tomonlama sakroileit
- ko‘plab nakshlar
- «teshilish belgisi»
- osteofitlar

# Seronegativ spondiloartritlarga qaysi kasallik xos?


+ ankilozlanuvchi spondiloartrit
- revmatoid artrit
- revmatik poliartrit
- Reyno sindromi
- deformatsiyalanuvchi osteoartroz

# Ikkilamchi podagraga olib keluvchi kasallikni ajrating :


+ leykozlar
- yog‘li gepatoz
- o‘tkir buyrak yetishmovchiligi
- surunkali enterit
- xoletsistit

# Podagrik artritga xos bo‘lgan belgini ajrating:


+ 1- plyusfalang bo‘g‘imda to‘satdan kuchli og‘riq
- asta- sekin xurujning boshlanishi
- asosan qo‘l bo‘g‘imlarining zararlanishi
- bo‘g‘imlarda “kuchuvchi” og‘riq
- bo‘g‘imlarda ertalabki karaxtlik

# Podagrik artrit xurujini tezlashtiruvchi omilni ko‘rsating:


+ puringa boy ovqat mahsulotlarini qabul kilish
- chekish
- cheklangan fizik zo‘riqish
- bakterial infeksiya
- virusli infeksiya

# Podagrik nefropatiyaning shaklini ko‘rsating:


+ buyrak- tosh kasalligi
- amiloidoz
- polikistoz
- nefroptoz
- glomerulonefrit

# Podagraga xos bo‘lgan rentgenologik belgini ko‘rsating:


+ "o‘yilish” belgisi
- osteofitlar
- ankiloz
- suyaklarda metastaz
- mieloidli metaplaziya

# Podagraga xos asosiy diagnostik mezonni ajrating:


+ qonda siydik kislotaning oshishi
- surunkali poliartrit
- podagrik nefropatiya
- isitma
- dizuriya

# Yurakni "remodellash”ga olib kelmaydi:


+ neyrotsirkulyator distoniya
- miokard infarkti
- yurak nuksonlari
- arterial gipertenziya
- kardiomiopatiya

# Nefrotik sindromga xos bo‘lmagan belgi:


+ sutkalik proteinuriya 2 grammdan kam
- disproteinemiya
- butun tana buylab massiv shishlar
- giperxolesterinemiya
- gipoalbuminemiya

# Nefrotik sindromga xos bo‘lmagan belgi:


+ shishlarning yukligi
- massiv shishlar
- gipoalbuminemiya
- sutkalik proteinuriyaning 3, 5g dan ko‘pligi
- disproteinemiya

# "CREST" sindromiga kirmaydigan belgini ajrating:


+ miokardit
- Reyno sindromi
- yumshoq to‘qimalar kalsinozi
- ezofagit
- sklerodaktiliya

# Jigar yetishmovchiligiga xos bo‘lmagan belgini ajrating:


+ qabziyat
- og‘izdan jigar hidi kelishi
- qon talash
- es- hushning xiralashuvi
- husnixatning o‘zgarishi

# Surunkali pankreatitga xos bo‘lmagan belgini ajrating :


+ splenomegaliya
- diareya
- qandli diabet belgilari
- giperglikemiya
- qonda amilazaning oshishi

# Obstruktiv gipertrofik kardiomiopatiyani davolashda qo‘llanilmaydi:


+ nitroglitserin
- konkor
- kordaron
- izaptin
- anaprilin
# Surunkali buyrak yetishmovchiligiga qaysi kasallik olib kelmaydi?
+ o‘tkir pielonefrit
- surunkali pielonefrit
- qandli diabet
- podagrik nefropatiya
- surunkali glomerulonefrit

# Surunkali o‘pka yuragiga xos bo‘lmagan belgini ko‘rsating:


+ chap qorincha yetishmovchiligi
o‘pka gipertenziyasi
- surunkali obstruktiv bronxit mavjudligi
- o‘ng qorincha gipertrofiyasi
- o‘ng bo‘lmacha gipertrofiyasi

# Jigar yetishmovchiligini davolashda qo‘llanilmaydi:


+ dimedrol
- glyukoza
- vitaminlar
- laktuloza
- ornitsetil

# Surunkali buyrak yetishmovchiligida anemiyani davolashda qaysi preparat tavsiya etiladi?


+ rekormon
- folat kislota
- piridoksin xlorid
- askorbin kislota
- tiamin xlorid

# Nefrotik sindromga xos bo‘lgan qondagi ko‘rsatkichni ajrating:


+ qonda umumiy oqsil- 40 g/l
- qonda siydik kislotasi- 0,6 mmoll
- qonda fibrinogen – 1,2 gl
- qonda xolesterin- 4,5 mmoll
- qonda umumiy oksil – 80 gl
# Miokard infarktining kechki asoratini ko‘rsating:
+ Dressler sindromi
- o‘tkir chap qorincha yetishmovchiligi
- kardiogen shok
- qorinchalar fibrillyasiyasi
- trombembolik asorat

# Chap qorincha yetishmovchiligiga xos bo‘lgan belgini aniklang:


+ tunlari bo‘g‘ilish xuruji
- assit
- bo‘yin venalarining bo‘rtishi
- oyoqlarda shish
- gepatomegaliya

# Sistolik yurak yetishmovchiligida qo‘llaniladigan preparatlar guruhini ko‘rsating:


+ angiotenzinni o‘zgartiruvchi ferment ingibitorlari
- metaboliklar
- simpatolitiklar
- nosteroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar
- analgetiklar

# Trombolitik xususiyatga ega preparatni ko‘rsating:


+ alteplaza
- trombonet
- dipiridamol
- klopidogrel
- kurantil

# Infarkt miokarddagi rezorbsion- nekrotik sindromga xos belgini ko‘rsating :


+ EChTning oshishi
- gipoproteinemiya
- protrombin indeksining kamayishi
- giperxolesterinemiya
- giperbilirubinemiya

# Angiotenzinni o‘zgartiruvchi ferment ingibitorlarini qo‘llashga qarshi ko‘rsatmani ajrating:


+ giperkaliemiya ( 5,5 mmol.ldan ko‘p)
- yurak yetishmovchiligi
- chap qorincha gipertrofiyasi
- postinfarkt kardioskleroz
- arterial gipertoniya

# Pielonefritni qaysi tekshirish usuli tasdiklaydi?


+ ekskretor urografiya
- qonda oksilni aniklash
- qonda siydik kislota mikdorini aniklash
- EKG
- ABni sutkalik monitorlash

# Kardioselektiv beta- adrenoblokatorni aniklang:


+ bisoprolol
- anaprilin
- propafenon
- allapinin
- amiodaron

# Birlamchi biliar jigar sirroziga xos belgini aniklang:


+ teri kichishishi
- bilirubin normadaligi
- oyoqlarda shish
- teri qoplamlari rangpar
- gipoproteinemiya

# Nospetsifik yarali kolitni qaysi kasallik bilan kiyoslash mumkin:


+ Kron kasalligi bilan
- xoletsistit
- enterit
- gepatit
- spastik kolit

# Nospetsifik yarali kolitda bazis terapiyaga kiruvchi guruhni ko‘rsating:


+ 5- aminosalitsil kislota xosilalari
- antibiotiklar
- eubiotiklar
- spazmolitiklar
- xolinolitiklar

# Jigar siroziga xos asosiy belgini ko‘rsating:


+ regenerator tugunlarning hosil bo‘lishi
- jigar funksiyalari buzilmagan
- gepatomegaliya
- oyoqlarda shish
- xoletsistit

# Portal gipertenziyaning erta belgisini ko‘rsating:


+ meteorizm
- gepatomegaliya
- ich qotish
- kekirish
- jig‘ildon qaynashi

# Jigar- hujayra yetishmovchiligiga xos belgini ko‘rsating:


+ gemorragik diatez
- gepatomegaliya
- gipofermentemiya
- giperxolesterinemiya
- portal gipotenziya

# Xolestaz belgisini ko‘rsating:


+ bog‘langan bilirubinning oshishi
- timol sinamasining oshishi
- gipoxolesterinemiya
- trombotsitoz
- AST ning oshishi

# Oshkozon osti bezi fermentlari faolligini kamaytirish uchun quyidagi preparat qo‘llaniladi:


+ kontrikal
- mezim forte
- kreon
- panzinorm
- trizim

# Surunkali pankreatitda o‘rinbosar terapiya maqsadida quyidagi preparat qo‘llaniladi:


+ mezim forte
- aminokapron kislotasi
- qontrikal
- trasilol
- gordoks

# Proteaza ingibitorga kiruvchi preparatni ko‘rsating:


+ gordoks
- streptokinaza
- novokain
- pankreatin
- trizim

# Sulfasalazinga xos nojuya ta'sirni ko‘rsating:


+ dispepsiya
- suyuklikning ushlanib kolish
- kabziyat
- retinopatiya
- bronxospazm

# Jigar sirrozining dekompensatsiya boskichiga xos belgini ko‘rsating:


+ ifodalangan assit
- palmar giperemiya
- jigarning kattalashishi
- og‘izda achchik ta'm
- qo‘llarda shish

# Jigar sirrozining dekompensatsiya boskichiga xos belgini ko‘rsating:


+ ensefalopatiya belgilari
- teri rangparligi
- gepatomegaliya
- yuzda shish
- sianoz

# Jigar sirroziga xos klinik sindromni ko‘rsating:


+ dispeptik
- nefrotik
- malabsorbsiya sindromi
- siydik sindromi
- gipotenziv

# Jigar sirrozida mezenximal yallig‘lanishga xos belgini ko‘rsating:


+ EChTning oshishi
- ALTning oshishi
- ASTning oshishi
- leykopeniya
- gipoproteinemiya

# Nospetsifik yarali kolitga xos klinik belgini ko‘rsating:


+ diareya
- bosh og‘rig‘i
- qusish
- qabziyat
- meteorizm

# Gepatoprotektor preparatni ko‘rsating:


+ geptral
- retabolil
- xolestiramin
- alloxol
- festal

# Jigar sirrozida jigar yetishmovchiligiga olib keluvchi sababni ko‘rsating:


+ diuretiklarni suiste'mol kilish
- nitrosorbit qabul qilish
- spazmolitiklarni qabul kilish
- festal qabul kilish
- sovuq qotish

# Jigar yetishmovchiligiga xos klinik belgini ko‘rsating:


+ qon ketishga moyillik
- qabziyat
- bo‘g‘ilish xurujining paydo bo‘lishi
- diurezning oshishi
- bosh aylanish

# Jigar yetishmovchiligiga xos klinik belgini ko‘rsating:


+ es- hushning buzilishi
- jig‘ildon kaynashi
- kekirish
- poliuriya
- meteorizm

# Surunkali pankreatitda qaysi ferment oshadi?


+ diataza
- AST
- ALT
- ishqoriy fosfataza
- aldolaza

# Portal gipertenziyaning rivojlanishida rol uynaydigan omilni ko‘rsating:


+ portal venada bosimning 30 mm.sim. ust.dan oshiq bo‘lishi
- portal venada bosim 30 mm.sim. ust.dan kamligi
- giperglikemiya
- o‘pka arteriyasida bosimning kamayishi
- poliuriya xosligi

# Surunkali buyrak yetishmovchiligining terminal bosqichini davolash usulini ko‘rsating:


+ buyrak transplantatsiyasi
- kam oqsilli parhyez
- vitaminlar qabul kilish
- gemotransfuziya
- ichaklarni yuvish

# Surunkali buyrak yetishmovchiligida anemiyani davolash uchun qo‘llaniladi:


+ temir preparatlarini qo‘llash
- tuzli eritmalarni qo‘llash
- plazma o‘rnini bosuvchilarni qo‘llash
- spazmolitiklar
- reopoliglyukin

# Nefrotik sindromga xos asoratni ko‘rsating:


+ infeksion asoratlar
- ichaklar tutilishi
- surunkali gastrit
- o‘tkir xoletsistit
- gepatomegaliya

# Nefrotik sindromga xos belgini ko‘rsating:


+ disproteinemiya
- sutkalik proteinuriyaning 2 grammdan kamligi
- gipoxolesterinemiya
- gipoglikemiya
- eozinofiliya

# Nefrotik sindromga xos belgini ko‘rsating:


+ butun tana bo‘ylab massiv shishlar
- sutkalik proteinuriya 2 grammga teng
- giperfermentemiya
- bo‘g‘ilish xuruji mavjudligi
- gipofibrinogenemiya

# Nefrotik sindromga xos belgini ko‘rsating:


+ shish- assitik sindrom
- gipofibrinogenemiya
- sutkalik proteinuriya 1,5 gramdan kam
- giperproteinemiya
- giperbilirubinemiya

# Nefrotik sindrom uchun laborator belgini aniqlang:


+ qondagi umumiy oksil – 40 g/l
- qonda gemoglabin- 130g/l
- qondagi umumiy oksil- 75 g/l
- qondagi ALT- 0,36 mmoll
- qondagi kand – 5,5 mmol/l

# Nefrotik sindromga xos belgini ko‘rsating:


+ sutkalik proteinuriya 3,5 g dan yukori
- gipoxolesterinemiya
- giperkaliemiya
- limfopeniya
- gipoglikemiya
# Ikkilamchi nefrotik sindrom qaysi kasallikda rivojlanadi?
+ qandli diabet
- o‘tkir glomerulonefrit
- surunkali glomerulonefrit
- o‘tkir osti glomerulonefrit
- o‘tkir pielonefrit

# Podagraning diagnostik mezonini tanlang:


+ tofuslar bo‘lishi
- bo‘g‘imlardagi ertalabki karaxtlik
- palmar eritema
- xalkasimon eritema
- Geberden tugunlari xosligi

# Podagraning diagnostik mezonini tanlang:


+ qonda siydik kislotaning oshishi
- qonda siydik kislotaning normadaligi
- qonda eozinofiliya
- qonda gipoxolesterinemiya
- qonda gipoalbuminemiya

# Podagrada buyraklar zararlanishini ko‘rsating:


+ siydik- tosh kasalligi
- o‘tkir pielonfrit
- buyraklar polikistozi
- buyrak sili
- o‘tkir glomerulonefrit

# Podagrani diagnostik mezonini tanlang :


+ o‘tkir artrit plyus- barmok bo‘g‘imlarida
- qonda revmatoid omilning yo‘qligi
- bo‘g‘imlarda "startli" og‘riq
- tugunli eritema
- bo‘g‘imlarda ertalabki karaxtlik

# Podagrani davolashda qo‘llaniladigan urikodepressiv preparatni ajrating:


+ allopurinol
- etamid
- indometatsin
- krizanol
- ko‘prenil

# Podagrani davolashda qo‘llaniladigan urikozurik preparatni ajrating:


+ etamid
- voltaren
- tiopurinol
- penitsillin
- kolxitsin
# Reyter kasalligiga xos zararlanishni ko‘rsating :
+ uretrit
- bronxit
- glomerulonefrit
- miokardit
- plevrit

# Reyter kasalligiga xos zararlanishni ko‘rsating :


+ konyuktivit
- perikardit
- peritonit
- miasteniya
- mialgiya

# Reyter kasalligiga xos bo‘g‘imlar zararlanishini ko‘rsating:


+ rektiv oligo yoki monoartrit
- bo‘g‘imlarning simmetrik zararlanishi
- bo‘g‘imlarda “kuchuvchi” og‘riq
- bo‘g‘imlarda “startli” og‘riq
- bo‘g‘imlarda ertalabki karaxtlik

# Reaktiv artritni davolashda qo‘llaniladigan antibiotikni tanlang:


+ klaritromitsin
- sefatoksim
- gentamitsin
- penitsillin
- oleandomitsin

# Reaktiv artritni davolashda qo‘llaniladigan antibiotikni tanlang:


+ sumamed
- streptomitsin
- oksatsillin
- penitsillin
- siprolet

# Dermatomiozitga xos teri ko‘rinishi :


+ yuqori qovoq sohasida eritematoz toshma
- yuzda eritema
- disksimon qizil bo‘richa
- eshak yemi
- oyoqlarda gemorragik toshmalar

# Dermatomiozitga xos belgi :


+ paraorbital shish
- tugunli eritema
- keratit
- tofus
- teri zichlashishi

# Dermatomiozitga xos belgini aniqlang:


+ qalqish
- diareya
- semirish
- jig‘ildon qaynashi
- polineyropatiya

# Dermatomiozitga xos teri ko‘rinishi:


+ ko‘z olmasi atrofida “ko‘z oynak “ belgisi
- xalqasimon eritema
- tugunli eritema
- papulez toshma
- teri zichlashishi

# Dermatomiozitni davolashda tanlov preparati preparati guruhini ajrating:


+ sitostatiklar
- nitratlar
- analgetiklar
- anaboliklar
- diuretiklar

# Reaktiv artritning qo‘zg‘atuvchisini aniqlang :


+ ureoplazma
- gonokokk
- pnevmokok
- kandida
- klebsiella

# Aktivligi yukori bulmagan Bexterov kasalligini davolashda qo‘llaniladi :


+ nesteroid yalliglanishga karshi vositalar
- steroidlar
- sitostatiklar
- vitaminlar
- oltin preparatlar

# Bexterov kasalligiga xos rentgenologik belgini ko‘rsating:


+ bir yoki ikki tomonlama sakroileit
- subxondral osteoskleroz
- osteofitlar
- bo‘g‘imlarda kistalar
- osteoporoz

# Bexterov kasalligiga xos belgini ko‘rsating:


+ asosan bel- dumgaza bitishmasi zararlanadi
- yirik kalibrli tomirlar zararlanadi
- falangalararo bo‘g‘imlar zararlanadi
- bo‘g‘imlarning siimetrik zararlanishi xos
- Geberden tugunlari xos

# Podagra kimlarda ko‘prok uchraydi?


+ 35- 40 yoshdan oshgan erkaklarda
- yosh ayollarda
- yoshlarda
- bolalarda
- o‘smirlarda

# Podagrada qonda kanday o‘zgarish xos?


+ giperurikemiya
- gipereozinofiliya
- giperfermentemiya
- giperfibrinogenemiya
- giperlipidemiya

# O‘tkir podagrik artritda sinovial suyuklikning o‘zgarishi kanday?


+ siydik kislota kristallari topiladi
- eritrotsitlar topiladi
- leykotsitlar topiladi
- xolesterin topiladi
- lipidlar bo‘lishi

# Podagra xurujini bartaraf etish uchun qo‘laniladigan preparatni ajrating:


+ kolxitsin
- aspirin
- delagil
- krizanol
- metotreksat
# Podagrani davolashda qo‘laniladigan urikozurik preparatni ajrating:
+ etamid
- voltaren
- tiopurinol
- penitsillin
- kolxitsin
# Reyter kasalligiga xos zararlanishni ko‘rsating :
+ uretrit
- bronxit
- glomerulonefrit
- miokardit
- plevrit

# Quyidagilardan qaysi biri nefrotik shishlar patogenezida muhim rol o‘ynaydi?


+ gipovolemiya
- gipoaldosteronizm
- yurak qisqarishining susayishi
- simpato- adrenal sistema faoliyatining susayishi
- gipervolemiya

# Jigar sirroziga xos sindromni aniqlang. :


+ portal gipertenziya
- nefrotik
- gipertonik
- stenokarditik
- dizurik

# Portal jigar sirroziga xos klinik belgini aniqlang.:


+ «yulduzsimon» qon tomirlari
- rozeolez toshmalar
- keratodermiya
- Bushar tugunlari
- yuzda shish

# Portal jigar sirrozining dekompensatsiya boskichining 5ta klinik kurinishini ayting.:


+ assit
- qorinning kichiklashishi
- oyokning paski kismlarida venalarning varikoz kengayishi.
- polidepsiya
- terlash

# Sistemali sklerodermiyada CREST- sindromiga xos belgini ko‘rsating:


+ kalsinoz
- pnevmoniya
- duodenit
- xoletsistit
- gepatit

# Sistemali sklerodermiyada CREST- sindromiga xos belgini ko‘rsating


+ Reyno sindromi
- Reyter sindromi
- Dressler sindromi
- Marfan sindromi
- Pikvik sindromi

# Surunkali buyrak yetishmovchiligida anemiyani davolash uchun qo‘llaniladi:


+ eritropoetin preparatlari
- tiamin xlorid
- askorbin kislotasi
- piridoksin gidroxlorid
- nikotin kislota

# Uremiyaga xos belgini aniqlang:


+ terida qichishish chanqash va og‘iz qurishi
- o‘pkada quruq xirillash
- o‘pkada nam xirillash
- hansirash
- ko‘p terlash

# Nefrotik sindromda shish belgisiga xarakterli :


+ shishlarning yumshoqligi
- shishlar kechga yaqin paydo bo‘ladi
- shishlar oyoqlardan boshlanadi
- qattiq shishlar
- bosganda yo‘qolmaydi

# Nefrotik sindromda shish belgisiga xarakterli:


+ shishlar ertalab yuzdan boshlanadi
- shishlar kunduzi paydo bo‘ladi
- shish atrofi qizargan
- shish kun bo‘yi rivojlanadi
- oyoqlardagi harorat sovuqligi

# Terini sklerodermik shikastlanishi uchun xos bosqichni tanlang :


+ qattiq shishli bosqich
- yumshoq shishli bosqich
- yaralanish bosqichi
- kalsinozlanish bosqichi
- gemoragik shishli bosqich

# Terini sklerodermik shikastlanishi uchun xos bosqichni tanlang:


+ induratsiya bosqichi
- distrofik bosqich
- gemorragik bosqich
- nefrotik bosqich
- terminal bosqich

# Miokard infarktining o‘tkir davriga xos bo‘lmagan EKG belgisini aniqlang:


+ R tishchaning yo‘qligi
- ulanishlarda diskordantlik
- monofaz egrilik
- patologik Q tishchaning mavjudligi
- S- T segmentining izoliniyadan yuqorida bo‘lishi

# Dilatatsion kardiomiopatiyaga xos bo‘lmagan belgini ko‘rsating:


+ splenomegaliya
- kardiomegaliya
- qon aylanishning buzilishi
- ritma va o‘tkazuvchanlikning buzilish
- tromboemboliya

# Dilatatsion kardiomiopatiyaga xos ExoKG belgini sanang:


+ yurak bo‘shliqlarining diffuz dilatatsiyasi
- chap qorincha bo‘shlig‘ining kichrayishi
- chap qorinchaning lokal gipokineziyasi
- chorinchalar aro to‘siqning sezilarli qalinlashishi
- chap bo‘lmacha bo‘shlig‘i kichrayishi

# O‘ng qorincha aritmogen displaziyasiga xos klinik- morfologik belgini ajrating:


+ o‘ng qorinchaning yogli yoki fibroz- yogli to‘qima bilan almashinuvi
- chap qorincha devori gipertrofiyasi
- koronar arteriyalar torayishi
- o‘ng qorincha bo‘shlig‘i torayishi
- o‘ng bo‘lmacha bo‘shlig‘i torayishi

# O‘ng qorincha gipertrofiyasining EKG mezoni:


+ R v1>7 mm
- o‘ng bo‘lmacha zo‘riqishi
- III tarmokda R tishcha baland
- II tarmokda R tishcha baland
- I tarmokda R tishcha baland

# Nospetsifik yarali kolitning asosiy asoratini ko‘rsating:


+ profuz kon ketish
- « tutqich»- arteriyasi» ning trombozi
- divertikulez
- to‘g‘ri ichak tushishi
- bo‘shliqlar ichi yoriqlari

# Nospetsifik yarali kolitda ichak shilliq qavatidagi spetsifik o‘zgarishni ko‘rsating:


+ yaralarning xar xil kattalikda bo‘lishi
- psevdodivertikula
- «tomir» rasmining kuchayishi
- yo‘g‘on ichak shilliq qavatining atrofiyasi
- ichakning barcha qavatining zararlanishi

# Nospetsifik yarali kolitning yengil darajasi uchun xos belgini aniklang:


+ diareya 4 marta sutkasiga qon aralash
- diareya – 5- 6 marta sutkasiga
- EChT 26- 30 mm soatiga
- sistem o‘zgarishlar bor
- diareya sutkasiga 10- 15 martadan ko‘p

# Nospetsifik yarali kolitning o‘rta og‘irlik darajasiga xos xarakterli belgini aniklang:


+ defekatsiya 5- 6 marta sutkada, kon aralash kelishi
- defekatsiya 4 marta sutkada qon aralash
- sistem ko‘rinishlar yuk.
- diareya sutkasiga 10- 15 marta
- tana harorati normal

# SSDning surunkali kechishini xarakterlovchi asosiy belgini ko‘rsating:


+ Reyno sindromi tipidagi avjlanuvchi vazomotor buzilishlar
- ichki a'zolarda tez rivojlanuvchi o‘zgarishlar
- buyraklarning «haqiqiy sklerodermik» buyrak tipida zararlanishi
- tezda buyrak yetishmovchiligining yuzaga kelishi
- koronar yetishmovchilik

# Tugunli periarteriitning asosiy mezonini ko‘rsating:


+ bronxial astma eozinofiliya bilan
- isitma
- mialgik sindrom
- tana vazni kamayishi
- epigastriyda og‘riq

# Tugunli periarteriitning kechishi buyicha variantini tanlang:


+ tez rivojlanuvchi
- cho‘zilgan
- kam ifodalanuvchi
- latent
- nim o‘tkir

# Gipertrofik kardiomiopatiyaga xos ExoKG belgini ko‘rsating:


+ qorinchalararo to‘siqning assimmetrik gipertrofiyasi
- chap qorincha dilatatsiyasi
- «baliq tomog‘i» belgisi
- o‘ng qorincha dilatatsiyasi
- aortal regurgitatsiya
# Yurak yetishmovchiligining 1 bosqichida qo‘llaniladigan 2 ta samarali guruh preparatlarini tanlang:
+ diuretiklar
+ AUF ingibitorlari
- yurak glikozidlari
- dobutamin

# Birlamchi restriktiv kardiomiopatiyani birlashtiruvchi 2 ta kasallikni sanang:


+ endomiokardial fibroz
+ Lefler fibroplastik endokarditi
- Fidler idiopatik miokarditi
- restriktiv perikardit

# Kardiomiopatiyalarda o‘limning asosiy 2 ta sababchisi hisoblanadi:


+ qorinchalar fibrilyasiyasi
+ tromboembolik asorat
- yurak yetishmovchiligining kam ifodalanishi
- mersal aritmiya

# Dressler sindromini davolashda qo‘llaniladigan 2 ta guruh preparatlari:


+ NYaQP
+ glyukokortikosteroidlar
- sedativ preparatlar
- antibiotiklar

# Miokard infarktining 2 ta kechki asoratini aniqlang:


+ Dressler sindromi
+ surunkali yurak yetishmovchiligi
- yurak yorilishi
- o‘pka shishi

# Miokard infarkti o‘tkir chap qorincha yetishmovchiligi bilan asoratlansa, quyidagi 2 xil guruh preparatlari qo‘llaniladi:


+ diuretiklar
+ nitratlar
- elektroimpuls terapiya
- antibiotiklar

# Chap qorincha yetishmovchiligini o‘ng qorincha yetishmovchiligidan farq qiluvchi 2 ta belgini ko‘rsating:


+ o‘pkada dimlanish
+ chap bo‘lmachada diastolik bosimning ortishi
- assit
- jigar fermentlarining oshishi

# Gipertrofik kardiomiopatiyali bemorda bosim gradientini va obstruksiyani quyidagi 2 ta preparat kuchaytiradi:


+ digoksin
+ nitroglitserin
- laziks
- obzidan

# Kardiomiopatiya va YuIK ni qiyosiy taqqoslashda qo‘llaniladigan 2 ta usulni tanlang:


+ Exokardiografiya
+ koronarografiya
- xolter monitorlash
- elektorokardiogramma

# Dilyatatsion kardiomiopatiyada bemor hayotini uzaytiruvchi 2 ta preparatlar kombinatsiyasini tanlang:


+ enalapril+ bisoprolol
+ nitrosorbid+ furosemid
- korinfar+ eufillin
- eufillin+ metoprolol

# Restriktiv kardiomiopatiyaning 2 ta sababini ko‘rsating:


+ Lefler endokarditi
+ amiloidoz
- gipertenziyaning uzok davom etishi
- bronxit

# Restriktiv kardiomiopatiyaga xos 2 ta fizikal belgini ko‘rsating:


+ yurak o‘lchamlari kichikroq
+ nafas olish paytida bo‘yin venalari bo‘rtishi
- nafas olish paytida II tonning parodoksal bo‘linishi
- yurak cho‘qqisida diastolik shovqin

# GKM ning obstruktiv shaklida quyidagi 2 ta preparat qo‘llanilmaydi:


+ nitroglitserin
+ korglyukon
- verapamil
- obzidan

# Restriktiv kardiomiopatiyani aniqlash uchun quyidagi 2 usul qo‘llaniladi:


+ exokardiografiya
+ miokard biopsiyasi
- elektrokardiografiya
- rentgenografiya

# Nospetsifik aortaarteriitda arterial gipertenziya rivojlanishining 2 ta mexanizmi:


+ buyrak arteriyalarining zararlanishi
+ RAAS tizimining faollashuvi
- kortikosteroidlar giperproduksiyasi
- renin faolligining kamayishi

# Qon aylanish yetishmovchiligi I bosqichini davolashning 2 ta usuli hisoblanadi:


+ tana vaznini me'yoriga keltirish va osh tuzini cheklash
+ AUF ingibitorlarini qo‘llash
- periferik vazodilatatorlarni qo‘llash
- beta – adrenoblokatorlarni qo‘llash

# Chap qorincha gipertrofiyasining 2 ta EKG mezoni:


+ Sokolov – Layon indeksi Sv1- 2+ K v5- 6>35 mm
+ Kornel voltaj indeksi
- Giss tutami chap oyoqchasi to‘liq qamali
- Giss tutami chap oyoqchasi noto‘liq qamali

# Oshqozon shirasini pasaytiruvchi 2 ta guruh preparatlarini aniqlang:


+ antatsidlar
+ N2 retseptor gistaminblokatorlari
- antibiotiklar.
- neyroleptanalgeziya

# Nospetsifik yarali kolitda glyukokortikoidlar tavsiya qilishning 2 ta ko‘rsatmasini aniqlang:


+ og‘ir formasi
+ sistem o‘zgarishlarning mavjudligi
- yengil formasi
- sistem o‘zgarishlarning yo‘qligi

# Nospetsifik yarali kolitning sistemali ko‘rinishiga quyidagi 2 ta holat kirmaydi.


+ plevrit
+ Reyno sindromi
- tugunchali eritema
- poliartrit

# Quyidagi 2 holat nospetsifik yarali kolitning asorati bo‘lib hisoblanadi:


+ ichakning toksik dilatatsiyasi
+ ichakdan qon ketish
- jigar yetishmovchiligi
- tromboembolik sindrom

# Quyidagi 2 ta morfologik belgi nospetsifik yarali kolitga xos:


+ ichak shilliq qavati zararlanishi
+ jarayonning asosan to‘g‘ri ichakda joylashishi
- “sarkoidsimon» granulemalar
- ichakning transmural zararlanishi.

# Nospetsifik yarali kolitning dietasida quyidagi 2ta mahsulotni cheklash zarur.:


+ kletchatkani
+ yog‘ni
- oqsilni
- aminokislotalarni.

# Nospetsifik yarali kolitning yengil darajasida 2 xil belgi xarakterli:


+ tana massasi 10%ga kamaygan
+ ich ketish sutkasiga 4 martadan kam
- diareya sutkasiga 8 martadan ko‘p
- sistem asoratlarning borligi

# Nospetsifik yarali kolitda ichakka taaluqli 2 ta kup uchraydigan asoratini ko‘rsating:


+ rektal qon ketish
+ ichak strikturasi
- dolixosigma
- ichki va tashqi oqmalar paydo bo‘lishi

# Surunkali pankreatitning 2 ta xarakterli belgisini ko‘rsating.


+ ich ketish
+ qandli diabet belgilari
- oliguriya
- semirish

# Amiloid kaysi 2ta komponentdan tuzilgan?


+ Fibrillyar oqsildan
+ oqsil va polisaxaridlardan
- qondagi fibrinogendan
- ko‘chib yuruvchi immun birikmalardan

# Surunkali buyrak yetishmovchiligi bosqichlarini belgilashda muhim bo‘lgan 2ta ko‘rsatkichni ayting:


+ qonda kreatinin
+ koptokcha filtratsiyasi
- siydik kislota
- kislota- ishqor muvozanati holati

# Surunkali buyrak yetishmovchiligida distrofik sindromning 2 asosiy belgisini ayting:


+ tana vaznining kamayishi
+ teri qoplamining quruqligi
- gipertrixoz
- teri qoplamining giperemiyasi
# Nefrotik krizning 2 asosiy patofiziologik zvenosini tanlang:
+ gipovolemiya
+ yaqqol gipoalbuminemiya
- infeksiya
- gipervolemiya

# Delagilning qanday 2ta asorati bor?


+ leykopeniya
+ retinopatiya
- qandli diabet
- leykotsitoz

# Nefrotik sindromda kortikosteroidlar buyurishga bo‘lgan 2 ta ko‘rsatma:


+ surunkali glomerulonefrit
+ lyupus- nefrit
- diabetik nefropatiya
- buyrak sili

# Nefrotik sindromda sitostatiklar qo‘llashga 2 ta qarshi ko‘rsatma:


+ homiladorlik
+ yaqqol leykopeniya
- ko‘p qaytalanuvchi nefrotik sindrom
- lyupus- nefrit

# Nefrotik sindromda geparin buyurishga bo‘lgan 2 ta qarshi ko‘rsatmani ko‘rsating:


+ faol gepatit
+ gemorragik diatez
- surunkali glomerulonefrit
- lyupus- nefrit

# Sistemali sklerodermiyaning patogenezida asosiy rol o‘ynaydigan 2 ta omilni ko‘rsating:


+ kollagen xosil qiluvchi xujayralarning funksional buzilishi
+ fibroblastlarning funksional buzilishi
- neytrofil va boshka leykotsitlarning funksional buzilishi
- mielotsitlarning funksional buzilishi

# Sistemali sklerodermiyada tananing qaysi 2 sohasida eng ko‘p teri o‘zgarishlari aniqlanadi:


+ kaftda
+ yuzda
- yelka
- tana

# Sistemali sklerodermiyaning 2 ta erta belgisini ko‘rsating:


+ ezofagit
+ Reyno sindromi
- terining yaralanishi
- kalsinoz

# Seronegativ spondiloartritlar guruhiga kiruvchi 2 ta kasallikni ko‘rsating:


+ Bexterev kasalligi
+ Reyter sindromi
- revmatoid artrit
- deformatsiyalovchi osteoartroz

# Kichik qon aylanish doirasidagi bosimni tushirish uchun quyidagi 3ta doridan foydalanish mumkin:


+ nifedipin
+ kaptopril
+ eufillin
- linkomitsin
- papaverin
- platifillin

# O‘ng qorincha yetishmovchiligini davolashda 3 xil dori guruxini ko‘rsating.:


+ diuretiklar
+ yurak glikozidlari
+ AO‘F ingibitorlari
- nitratlar
- alfa- adrenoblokatorlar
- antibiotiklar

# Kardiomiopatiyaning 3 ta turini sanang:


+ dilatatsion
+ gipertrofik
+ restriktiv
- ezonofilli
- yalliglanuvchi
- tromboembolik

# Dilatatsion kardiomiopatiyaning 3 ta morfologik belgisini aniqlang:


+ yurak bo‘shliqlari sezilarli kengaygan
+ endokard qalinlashgan
+ miokard gipertrofiyalangan
- rentgenoskopiyada yurak sharsimon
- endokard yupqalashgan
- rentgenoskopiyada yurak o‘lchamlari kichraygan

# Dilatatsion kardiomiopatiyaga xos 3 ta triada belgini sanang:


+ kardiomegaliya
+ qon aylanish yetishmovchiligi
+ ritm va o‘tkazuvchanlik buzilishi
- miokardiodistrofiya
- bosh miya kon aylanish buzilishi
- splenomegaliya

# Gipertrofik kardiomiopatiyani davolashda qo‘proq qo‘llaniladigan 3 ta preparatni sanang:


+ propranolol
+ kordaron
+ anaprilin
- nitroglitserin
- strofantin
- papaverin
# GKM da aortadan chiqish yuli obstruksiyasini qaysi 3 ta omil kuchaytiradi?
+ fizik zurikish
+ arterial bosimning pasayishi
+ yurakka keluvchi venoz okimning kamayishi (nitratlar qabul kilish)
- yotok rejimi
- arterial bosimning oshishi
- venoz okimning oshishi

# Yurakni «remodellash» ga olib keladigan 3 ta kasallikni ko‘rsating:


+ miokard infarkti
+ yurak nuksonlari
+ kardiomiopatiya
- neyrotsirkulyar distoniya
- arterial gipotenziya
- surunkali bronxit

# Miokard infarkti o‘tkir davriga xos 3 ta EKG belgi:


+ patologik Q tishcha mavjudligi
+ S – T segmentining izoliniyadan yuqoriga kutarilishi
+ ulanishlarda diskordantlik
- PQ intervali uzayishi
- P tishcha yukligi
- QRS kompleksi kengayishi
# Miokard infarktining ko‘p uchraydigan 3 ta erta asoratini ko‘rsating:
+ o‘tkir chap qorincha yetishmovchiligi
+ kardiogen shok
+ qorinchalar fibrillyasiyasi
- Dressler sindromi
- eroziv gastrit
- surunkali yurak yetishmovchiligi

# Chap qorincha yetishmovchiligiga qaysi 3 ta belgi xos?


+ ortopnoe
+ hansirash
+ tunlari bo‘g‘ilish xuruji
- assit
- bo‘yin venalarining bo‘rtishi
- oyoqlarda shish

# Miokardning qisqaruvchanligiga ijobiy ta'sir etuvchi 3 ta preparatni ko‘rsating:


+ dopamin
+ strofantin
+ dobutamin
- obzidan
- verapamil
- furosemid

# Gipertrofik KMP ga xos bo‘lgan 3 ta belgi:


+ gorizontal holatda obstruksiyaning kamayishi
+ to‘sh suyagi chap kismi III – IV kovurgalararo soxada sistolik shovqin
+ fizik zo‘riqishdan so‘ng shovqinning kuchayishi
- yurak chap chegarasining qo‘ltiq ostigacha kengayishi
- to‘sh suyagi chap qirg‘og‘i buylab diastolik shovqin
- yurak barcha bo‘shliqlarining dilatatsiyasi

# Gipertrofik kardiomiopatiyada obstruksiya quyidagi 3 ta xolatda kamayadi:


+ β – adrenoblokatorlarni qo‘llash
+ gorizontal xolat
+ sovuk ta'siri
- yurak glikozidlarini qo‘llash
- nitrosorbitni qo‘llash
- validolni qabul kilish

# Postinfarkt Dressler sindromiga xos 3 ta belgini ajrating:


+ bu miokard infarktining kechki asorati
+ perikardit, plevrit, pnevmonit
+ GKS dan samaradorlik mavjudligi
- perikardit, bronxit, gastrit
- antibiotiklardan samara borligi
- oyoqlarda shish mavjudligi

# Kardiogen shokda birinchi navbatda qaysi 3 ta preparat qo‘llaniladi?


+ dopamin
+ dobutamin
+ noradrenalin
- laziks
- dibazol
- strofantin

# Betta – blokatorlarni qo‘llash quyidagi 3 xolatda qarshi ko‘rsatma hisoblanadi?


+ sinus tuguni susayishi sindromi
+ sinusli bradikardiya
+ bronxoobstruktiv sindrom
- gipertoniya kasalligi
- simptomatik arterial gipertoniya
- taxiaritmiya

# AUF ingibitorlarining 3 ta ta'sir mexanizmini ajrating:


+ old- va post- zurikishni kamaytiradi
+ miokardning kislorodga bo‘lgan extiyojini kamaytiradi
+ endotemial disfunksiyani kamaytirish
- koronar tomirlar karishligini oshiradi
- diurezni kamaytiradi
- miokardning kislorodga bo‘lgan ehtiyojini oshiradi

# Postinfarktli Dressler sindromiga xos 3 ta belgini ko‘rsating:


+ plevrit
+ perikardit
+ pnevmonit
- antibiotiklardan samaradorlik
- nitratlardan samaradorlik
- trombotsitoz

# Sistolik yurak yetishmovchiligini davolashda qo‘llaniladigan 3 ta gurux preparatlarini ko‘rsating:


+ diuretiklar
+ AO‘F ingibitorlari
+ yurak glikozidlari
- nosteroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar
- antiaritmik preparatlarning I sinfi
- spazmolitiklar

# Qaysi 3 ta preparat trombolitik xisoblanadi?:


+ streptokinaza
+ alteplaza
+ urokinaza
- dipiridamol
- klopidogrel
- kurantil

# Miokard infarktida rezorbsion – nekrotik sindromga xos 3 ta belgini ko‘rsating:


+ neytrofilli leykotsitoz
+ EChT ning oshishi
+ giperfermentemiya
- giperbilirubinemiya
- protrombin indeksining kamayishi
- giperxolesterinemiya

# Miokard infarktida trombolitik terapiya utkazishga mutlak 3 ta qarshi ko‘rsatma:


+ o‘tkir qon ketish
+ anamnezda gemorragik insult
+ gemorragik diatez
- miokard infarktiga shubxa kilingan bemorlar
- miokard infarkti davomiyligi 12 soatgacha
- ST segmentining 2 va undan ortik prekardial ulanishlarda ko‘tarilishi

# AUF ingibitorlarini qo‘llashga qarshi 3 ta ko‘rsatma:


+ homiladorlik
+ giperkaliemiya (5,5 mmoldan oshiq)
+ ikki tomonlama buyrak arteriyalari stenozi
- chap qorincha gipertrofiyasi AG bilan
- postinfarkt kardioskleroz
- yurak yetishmovchiligi

# Kalsiy antagonistlarining 3 ta nojuya ta'sirini sanang:


+ vazodilatatsiya (bosh ogrigi, yuz terisi kizarishi, periferik shish)
+ yurak yetishmovchiligining kuchayishi
+ atrioventrikulyar o‘tkazuvchanlikning buzilishi
- giperkaliemiya
- bronxospazm
- quruq yo‘tal

# A/B ning oshishi pielonefrit bilan bog‘liqligini ko‘rsatuvchi 3 ta siydik belgisini ko‘rsating:


+ «haqiqiy» bakteruriya
+ kam ifodalangan proteinuriya
+ gipoizostenuriya
- massiv proteinuriya
- siydik kislota kristallari
- oksaluril

# Qaysi 3 ta tekshirish usuli pielonefritni tasdiqlaydi?


+ ekskretor urografiya
+ siydikni ekish
+ buyraklar ultratovush tekshiruvi
- siydik kislotasini tekshirish
- EKG
- A/B ni sutkalik monitorlash

# A/B ning oshishi glomerulonefrit bilan bog‘liqligini ko‘rsatuvchi 3 ta siydik belgisini ajrating:


+ proteinuriya
+ mikrogematuriya
+ silindruriya
- leykotsituriya
- urat kristallari
- bakteruriya

# Birlamchi biliar jigar sirrozining 3 ta belgisini ko‘rsating.:


+ sariklik
+ suyaklarda ogrik
+ teridagi kichishishlar
- bilirubin normada
- oyoklarda shishlar.
- teri oqarishi

# Nospetsifik yarali kolit ning paydo bo‘lishida 3 patogenetik mexanizmni ayting.:


+ ichak infeksiyasini vaktida davolamaslik
+ immunologik reaktivlikning pasayishi
+ disbakterioz
- shigellezning mavjudligi
- salmonellezning mavjudligi
- amebiaz

# Nospetsifik yarali kolitning asosiy 3 ta kechishini aniqlang:


+ «yashin» tezligida
+ o‘tkir
+ surunkali ( qaytalanuvchi va uzluksiz qaytalanuvchi )
- nim o‘tkir
- latent
- «sekin kechuvchi»

# Nospetsifik yarali kolitning boshlanishida 3 ta ko‘p uchraydigan variantni ayting:


+ asta sekin ich ketishi,bir- necha kundan keyin axlatda shillik va kon bo‘lishi
+ kasallikning boshlanishi shakllangan yoki «butkasimon» axlat fonida rektal kon ketish bilan
+ shillik, konli diareyaning o‘tkir boshlanishi, og‘riq va intoksikatsiya bilan
- latent boshlanishi, kasalik asoratlar bilan kechadi.
- «yashin» tezligida boshlanib, ulim bilan tugaydi.
- «sekin» boshlanishi va kuchli ich kotish bilan kechadi.

# Nospetsifik yarali kolitni qaysi 3 ta asosiy kasallik bilan kiyosiy tashxis o‘tkazish kerak?


+ infeksion kasalliklar: dizenteriya
+ amebiaz
+ Kron kasalligi
- xoletsistit
- gepatit
- spastik kolit

# Ichak motorikasi va florasiga quyidagi 3 xil dorilar guruxi ta'sir kiladi.:


+ M- xolinolitiklar
+ diareyaga karshi dorilar
+ eubiotiklar
- M- xolinomimetiklar
- V- blokatorlar
- nosteroidn yalliglanishga karshi dorilar

# Nospetsifik yarali kolitda bazis terapiyani tashkil kiluvchi 3 ta gurux prepatlarini aniqlang.


+ 5- aminosalitsil kislota xosilalari
+ glyukokortikoidlar
+ immunodepressantlar
- antibiotiklar
- eubiotiklar
- spazmolitiklar

# Jigar sirrozining 3ta asosiy belgisini sanang:


+ bulaklar aro biriktiruvchi to‘qima usishi
+ regenrativ tugunlar xosil bo‘lishi
+ jigarning xamma funksiyalarining keskin buzilishi
- gepatomegaliya
- oyoklarda shishlar
- perixoletsistit

# Jigar sirrozining 3 ta asosiy morfologik belgisini ko‘rsating.:


+ katta tugunli
+ kichik tugunli
+ aralash
- gepatotsitlarning «narvon»simon nekrozi.
- gepatotsitlarning «tugnogich»simon nekrozi.
- gepatofibroz

# Splenomegaliya rivojlanishida 3ta asosiy belgini ko‘rsating.


+ portal gipertenziya
+ biriktiruvchi to‘qima usishi
+ retikulogistiolimfotsitar elementlarning giperplaziyasi
- portal gipotoniya
- gipoalbuminemiya
- giposplenizm

# Portal gipertenziyaning 3ta erta belgisiini aniqlang:


+ meteorizm
+ dispeptik buzilishlar
+ korin old devori venalarining kengayishi
- ich ketish
- kekirish
- zarda qayna .

# Jigar-hujayra yetishmovchiligining 3 ta asosiy belgisini ko‘rsating.:


+ gemorragik diatez
+ sariqlik
+ jigar ensefalopatiyasi
- giperfermentemiya
- gemolitik sindrom
- portal gipertenziya

# Jigar sirrozining kechishda 3 ta asosiy xarakterli belgini ko‘rsating.


+ jigarda patologik jarayonnning faolligi
+ jigar- hujayra yetishmovchiligining ifodalanganligi
+ portal gipertenziyaning rivojlanganligi
- talokda patologik jarayonning aktivligi
- talok- xujayra yetishmovchiligining ifodalanganligi.
- giposplenizmning rivojlanganligi.

# Mikronodulyar (portal) jigar sirrozida bioptatda 3 ta asosiy morfologik o‘zgarishni ko‘rsating:


+ gepatotsitlarning yogli distrofiyasi
+ kichik tugunli zararlanishi
+ gepatotsellyulyar fibroz
- katta tugunli zararlanish
- gepatotsitlarning gialinli distrofiyasi.
- jigar xujayrasining gemosiderozi

# Biliar sirrozning 3 ta asosiy klinik sindromini ayting.


+ ifodalangan xolestatik sindrom
+ portal gipertenziyaning kam ifodalanishi
+ jigar- xujayra yetishmovchiligining kechki kurinish belgilari
- xolestazning bulmasligi.
- portal gipertenziyaning ifodalanishi.
- jigar- - xujayra yetishmovchiligining erta kurinish belgilari

# Xoleostazning 3ta asosiy laborator belgisini sanang. :


+ giperbilirubinemiya
+ konda umumiy lipidlar, fosfolipidlar va xolesterinning oshishi
+ ishkoriy fosfataza faolligining oshishi
- gipoxolesterinemiya
- HBsAg- yemiya
- transaminaza faolligining kamayishi.

# Biliar jigar sirrozining 3 ta asosiy gistologik belgisini ayting.:


+ bulaklar aro ut yullarining destruktiv uzgarishlari
+ bulaklar periferiyasidagi xolestaz
+ jigar ichi ut yullarining kengayishi
- gepatotsitlarning norvonli nekrozlari.
- gepatotsitlarning«tugnogichsimon» nekrozlari.
- periportal skleroz

# Jigar komasining 3 ta morfologik belgisini aniqlang.:


+ jigar xujayralarining massiv nekrozi
+ katta fibroz
+ mikrotsirkulyasiyaning buzilishi tromblar xosil bo‘lishi bilan
- gepatotsitlarning o‘choqli distrofiyasi
- Kupfer xujayralarining proliferatsiyasi.
- yogli distrofiya

# Jigar komasining 3 ta boskichini ko‘rsating.


+ I boskich – es- xushning «xiralashuvi»
+ II boskich – «sopor»
+ III boskich – « xakikiy koma»
- I boskich – « xakikiy koma»
- II boskich – «es- xushning xiralashuvi»
- III boskich – «stupor»

# Oshkozon osti bezi ferment faolligini pasaytirish maksadida quyidagi 3 doridan foydalaniladi:


+ kontrikal
+ trasilol
+ gordoks
- mezim forte
- kreon
- panzinorm

# Surunkal pankreatitda urinbosar terapiya maksadida quyidagi 3 ta doridan foydalaniladi:


+ mezim forte
+ kreon
+ panzinorm
- kontrikal
- trasilol
- gordoks

# Surunkali pankreatitda ichki sekretsiya funksiyasi buzilishida quyidagi 3 ta belgi xarakterli:


+ giperglikemiya
+ insulin sekretsiyasining psayishi
+ kandli diabet rivojlanishi
- gipoxolesterinemiya
- giperbilirubinemiya
- gipoalbuminemiya

# Surunkali pankreatitda kullanuvchi proteaz ingibitorlariga kiruvchi 3 ta dorini aniqlang:


+ gordoks
+ trasilol
+ kontrikal
- fibrinolizin
- novokain
- pankreatin

# Kron kasalligini nospetsifik yarali kolitdan quyidagi 3 xarakterli belgi ajratib turadi.


+ ingichka va yugon ichakning zararlanishi
+ ichakning transmural zararlanishi
+ tashki va ichki okmalar paydo bo‘lishi
- iakning shillik va shillik osti kavatlaring zararlanishi.
- fakat yugon ichak zararlanishi.
- sarkoidsimon granulemalarning yukligi

# Sulfasalazinning 3 ta nojuya ta'sirini aniqlang. :


+ dispepsiya
+ bosh ogrigi
+ agranulotsitoz
- suyuklikning ushlanib kolinishi
- ich kotish
- retinopatiya

# Jigar sirrozi uchun 3 ta klinik sindromni aniqlang:


+ asteno- vegetativ
+ jigar- xujayra yetishmovchiligi
+ portal gipertenziya
- nefrotik
- kam surilish sindromi
- siydik sindromi.

# Jigar sirrozida 3ta mezenximial- yalliglanish markerlarini aniqlang:


+ EChT
+ gammoglobulin
+ timol sinamasi
- ALT
- AST
- ishkoriy fosfataza

# Dekompensatsiyali jigar sirrozining 3 ta belgisini ko‘rsating. ;


+ ifodalangan assit
+ kizilo‘ngachdan kon ketish
+ ensefalopatiya belgilari
- palmar giperemiya
- jigar kattalashuvi.
- ko‘ngil aynish va ogizda achchik ta'm xissi.

# Nospetsifik yarali kolitning 3ta asosiy klinik belgisini aniqlang.


+ diareya
+ korinda xurujsimon og‘riq
+ axlatda kon va shillik bo‘lishi
- bosh ogrigi
- ko‘ngil aynish va kusish
- ich kotish

# Nospetsifik yarali kolitning 3 ta kechishini aniqlang.:


+ o‘tkir
+ yashin tezligida
+ surunkali
- abortiv
- persistirlovchi
- tez avjlanuvchi

# Sulfasalazinning 3 ta nojuya ta'sirini aniqlang:


+ dispepsiyaning kuchayishi
+ oligospermiya
+ gepatit
- semirish
- ich kotish
- retinopatiya

# Nospetsifik yarali kolitning og‘ir darajasida 3 ta belgi xos emas:


+ maxalliy asoratlar yuk
+ diareya sutkasiga# martagacha
+ tana xarorati normada
- diareya sutkasiga# martagacha
- maxalliy asoratlar bor.
- tana xarorati 3# s gacha kutariladi.

# 3ta gepatoprotektorni aniqlang:


+ essensiale
+ karsil
+ geptral
- retabolil
- xolestiramin
- alloxol

# Jigar sirrozi bemorlarida jigar yetishmovchiligiga olib keluvchi 3 ta sababni ko‘rsating


+ kizilo‘ngachning kengaygan venalaridan kon ketish
+ siydik xaydovchi dorilarni xaddan tashkari qabul kilish
+ paratsintez orkali ko‘plab suyuklik chikarib tashlash
- prednizolonni qabul kilish
- vitaminlarni uzok vakt qabul kilish
- laktuloza qabul kilish

# Jigar yetishmovchiligining 3 ta klinik belgisini ko‘rsating.


+ ogizdan jigar xidi kelishi
+ kon ketishlar
+ es- xushning uzgarishi
- ich kotish
- bugilish xuruji bo‘lishi
- diurezning kamayishi.

# Surunkali pankreatitda og‘riq sindromini bartaraf kilish uchun 3 ta preparatni tanlang.


+ baralgin
+ analgin
+ promedol
- morfiy
- indometatsin
- aspirin

# Pankreotogen kandli diabet uchun xarakterli 3 ta belgini ko‘rsating:


+ gipoglikemiyaga tez- tez moyillik
+ kichik dozada insulin qabul kilish
+ kam xollarda ketoatsidoz rivojlanadi
- ko‘p xollarda ketoatsidoz rivojlanadi.
- insulinni katta dozada qabul kilishga majbur
- tez polineyropatiya rivojlanadi.

# Surunkali pankreatitda qaysi 3 ta ferment qonda ko‘payadi.?


+ amilaza
+ lipaza
+ tripsin
- KFK
- aldolaza
- ishkoriy fosfataza

# Portal gipertenziyaning patogenezida qatnashuvchi 3 ta faktorni ayting.:


+ darvoza venasi shoxchalarining regenarator tugunlar bilan bosilib kolishi
+ portal venaning bosimi 30 mm. sim. ust.dan ko‘p
+ portokaval shuntlash
- giperproteinemiya
- portal venaning bosimi 30 mm.sim. ust.dan kam.
- ifodalangan xolestaz

# Buyrak yetishmovchiligiga olib keluvchi buyrakdagi 3ta morfologik o‘zgarishni ayting:


+ sklerotik jarayon
+ koptokchalar morfologik holatining o‘zgarishi
+ kolgan nefronlarning gipertrofiyasi
- distrofik jarayon
- o‘choqli limfotsitar infiltratsiya
- gigant ko‘p yadroli xujayralar

# Surunkali buyrak yetishmovchiligida oksil almashinuvida ko‘payuvchi 3 ta maxsulotni ayting:


+ mochevina
+ kreatinin
+ siydik kislota
- lipoproteid
- ammiak
- almashtirib bulmaydigan aminokislotalar

# Surunkali buyrak yetishmovchiligiga tashxis kuyish uchun lozim 3 ta asosiy komponent:


+ kechish SBe boskichlariga xos bo‘lishi
+ sindromlar SBega xosligi
+ kondagi bioximik ko‘rsatkichlar xosligi
- patologik reflekslarning bo‘lishi
- kechish O‘Be bosqichlariga xos bo‘lishi
- davolash xosligi

# Surunkali buyrak yetishmovchiligining terminal boskichini davolashda qo‘llaniladigan 3 ta usulni ayting:


+ peritoneal dializ
+ gemodializ
+ buyrak transplantatsiyasi
- parxez- ko‘p oksilli
- gemosorbsiya
- gemotransfuziya

# Surunkali buyrak yetishmovchiligida elektrolitlar almashinuvi buzilishini davolashdagi 3 ta asosiy yunalishni ayting:


+ osh tuzini 3- 5 g/sutgacha cheklash (shish va assitda)
+ kaliyga boy ovkatlarni cheklash (quruq meva, kovok va boshk.)
+ kaliy saklovchi diuretiklar mumkin emas
- uglevodlarni cheklash
- vitaminlarga boy ovkatlarni cheklash
- kaliy saklovchi diuretiklarni qo‘llash (spironolakton, triampur)

# Surunkali buyrak yetishmovchiligidagi anemiyani davolashdagi asosiy 3 yunalishni ayting:


+ temir preparatlari buyurish
+ eritropoetin sintezini stimullovchi preparatlarni tavsiya etish
+ androgen preparatlari (eritropoetinning ajralishini yaxshilash uchun)
- tuzli eritmalar qabul kilish
- plazma o‘rnini bosuvchi suyukliklar qabul kilish
- vitaminlar qabul kilish

# Nefrotik sindromga qaysi 3 ta asorat xos?


+ gipovolemik shok
+ periferik flebotromboz
+ nefrotik kriz
- sepsis
- ichakdan kon ketish
- oshkozon o‘tkir yarasi

# Nefrotik sindrom uchun quyidagi 3 ta belgi xos:


+ disproteinemiya
+ massiv shish
+ sutkalik proteinuriya 3,5 g.dan ko‘p
- sutkalik proteinuriya 2 grammdan kam
- giperproteinemiya
- shish yukligi

# Ikkilamchi nefrotik sindrom quyidagi 3 kasalliklarda rivojlanadi:


+ qandli diabet
+ SKYu (sistemali kizil yugurdak)
+ o‘sma
- o‘tkir pielonefrit
- surunkali glomerulonefrit
- o‘tkir osti glomerulonefrit

# Glyukokortikosteroid terapiyaning 3 asoratini ayting:


+ kandli diabet
+ oshkozon yarasi
+ arterial gipertoniya
- tana vaznining kamayishi
- arterial gipotoniya
- gipoglikemiya

# Nefrotik sindromli glomerulonefrit bemorlarida sitostatiklar qo‘llashga 3 ko‘rsatma:


+ kortikosteroiddan samarasizlik
+ ko‘p kaytalanuvchi NS
+ tez rivojlanuvchi glomerulonefrit
- o‘tkir glomerulonefrit
- paraneoplastik nefrit
- lipoidli nefroz

# Surunkali buyrak yetishmovchiligining 3 ta sababini ko‘rsating:


+ surunkali glomerulonefrit
+ lyupus- nefrit
+ kandli diabet
- o‘tkir glomerulonefrit
- o‘tkir pielonefrit
- revmatizm

# Azot almashinuvidan paydo bo‘lgan qaysi 3 ta mahsulot SBeda organizmda tutilib koladi?


+ mochevina
+ kreatinin
+ siydik kislota
- sut kislota
- xolesterin
- kalsiy

# Uremik toksinlarning tutilishi bilan boglik 3 ta belgini ko‘rsating:


+ ko‘ngil aynish va kayt kilish
+ teri kichishishi
+ chankash va ogiz kurish
- quruq yutal
- balgamli yutal
- et uvishishi

# Surunkali buyrak yetishmovchiligida yurak- kon tomir tizimi zararlanishining 3ta belgisi:


+ yurak chegarasining biroz chapga kengayishi
+ perikard ishkalanish shovqini
+ AB oshishi
- normal AB
- yurak chegarasining yuqoriga kengayishi
- o‘choqli miokardit

# Surunkali buyrak yetishmovchiligining terminal boskichiga xos bo‘lgan 3 ta kursatkichni ayting:


+ koptokcha filtratsiyasi 10 ml/min
+ kaliy- 7 mmol/l
+ kreatinin – 1,2 mmol/l
- koptokcha filtratsiyasi 25 ml/min
- mochevina – 10 mmol/l
- kreatinin – 0,3 mmol/l

# Surunkali buyrak yetishmovchiligi terminal boskichida davolashning 3 usulini ayting:


+ gemodializ
+ peritoneal dializ
+ buyrak ko‘chirib o‘tkazish
- atsidoz korreksiyasi
- tozalovchi klizma
- ichak dializi

# Gemodializga 3 ta ko‘rsatma :


+ koptokcha filtratsiyasi- 10 ml/min
+ konda kreatinin 1,2 mmol/ldan ko‘p
+ konda kaliy – 6,7 mmol/l
- koptokcha filtratsiyasi- 40 mmol/l
- konda mochevina- 10 mmol/l
- konda kaliy- 0,3 mmol/l

# Gemodializga 3 ta mutlaq karshi ko‘rsatma:


+ tuberkulez
+ onkologik kasallik
+ psixik kasalliklar
- surunkali buyrak yetishmovchiligi
- diabetik nefropatiya
- toksik zaxarlanish

# Nefrotik sindrom shishiga xos 3 ta belgini ayting:


+ shishlar yumshok va siyrak
+ yuzdan boshlanishi va ertalab kuchayishi
+ bosganda chukurcha kolishi
- shishning kechkurun paydo bo‘lishi
- shishning oyoklardan boshlanishi
- kattik shishlar

# Siydik taxlilida nefrotik sindromga xos bo‘lgan 3ta belgini ayting:


+ sutkalik proteinuriya 3,5 gramm
+ yuqori nisbiy zichlik
+ silindruriya
- sutkalik proteinuriya 2 gramm
- gipostenuriya
- leykotsituriya

# Bioximik taxlilda nefrotik sindromga xos bo‘lgan 3 ta belgini ko‘rsating:


+ konda xolesterin – 7,8 mmoll
+ konda umumiy oksil – 50 gl
+ konda fibrinogen – 6 gl
- konda umumiy oksil- 80 gl
- konda siydik kislota- 0,56 mmoll
- konda fibrinogen – 2 gl

# Qaysi 3 ta belgi nefrotik sindromning kaytalanuvchi shakliga xos?


+ nefrotik sindromning ko‘p kaytalanishi
+ davolashdan so‘ng tulik remissiyaga tushishi
+ remissiya retsidiv bilan almashinib turadi
- nefrotik sindromning kam kaytalanishi
- davolanishga karamay remissiyaga tushmasligi
- tez avjlanishi

# Qaysi 3 ta belgi nefrotik sindromning persistirlanuvchi shakliga xos?


+ tulik remissiyaning bo‘lmasligi
+ jarayonning boskichma- boskich avjlanishi
+ 8- 10 yildan so‘ng SBe rivojlanishi
- davolashdan so‘ng tulik remissiyaga tushishi
- remissiya retsidiv bilan almashinib turadi
- nefrotik sindromning kam xolda remissiyaga tushishi

# Qaysi 3 belgi nefrotik sindromning avjlanuvchi variantiga xos?


+ tulik va kisman remissiyaning bulmasligi
+ 1- 3 yilda tez SBening rivojlanishi
+ jarayonning betartib avjlanib borishi
- jarayonning boskichma- boskich avjlanishi
- 8- 10 yildan so‘ng SBe rivojlanishi
- davolashdan so‘ng tulik remissiyaga tushishi

# Sistemali sklerodermiyani xarakterlovchi 3 ta tushunchani aniqlang,:


+ bu biriktiruvchi to‘qima va mayda kon- tomirlar sistemali kasalligi
+ ichki a'zolar stromasi va terining tarkok fibroz- sklerotik o‘zgarishi xos
+ obliteratsiyalanuvchi endoarteriit belgilari bilan xarakterlanadi
- asosan bugimlar jaroxatlanishi bilan kechuvchi sistem kasallik.
- bugimlardagi eroziv- destruktiv jarayon bilan xarakterlanadi.
- tugunli periarteriit belgilari bilan xarakterlanadi.

# N.G.Guseva tasnifi bo‘yicha SSDning 3 ta kechish variantini ko‘rsating:


+ o‘tkir
+ nimo‘tkir
+ surunkali
- «yashin» tezligidagi
- sekin avjlanuvchi
- tez rivojlanuvchi

# SSDning o‘tkir kechishini xarakterlovchi 3 ta asosiy belgini ko‘rsating:


+ tez rivojlanuvchi kechishi- kasallikning# yilidanok og‘ir periferik zararlanish
+ kasallikning birinchi yilidanok og‘ir visseral va fibroz jaroxatlanishlar xos
+ buyraklar «xakikiy sklerodermik «buyrak tipida jaroxatlanishi
- sekin avjlanuvchi kechishi
- periferik i sistem jaroxatlanish kasallikning beshinchi yilida
- «xakikiy sklerodermik» buyrak kam rivojlanishi

# N.G.Guseva tasnifiga kura SSD ning 3 bosqichini toping va tavsif bering:


+ I boskich – boshlangich uzgarishlar (asosan bo‘g‘im jaroxatlanishi)
+ II boskich – jaraen generalizatsiyasi (polisindrom jaroxatlanish)
+ III boskich – kaytmas uzgarishlar (terminal boskich)
- II boskich- boshlangich uzgarishlar (bo‘g‘im jaroxatlanishi)
- III boskich- jaraen generalizatsiyasi (polisindrom jaroxatlanish)
- I boskich- boshlangich uzgarishlar (bo‘g‘im jaroxatlanishi)

# Reyno sindromidagi vazospastik reaksiyaning 3ta fazasini aniqlang:


+ okarish
+ ko‘karish
+ qizarish
- paresteziya
- yaralanish
- kalsinoz

# Terining sklerodermik zararlanishini xarakterlovchi 3ta boskichni ayting:


+ zich shish bosqichi
+ induratsiya bosqichi
+ atrofiya bosqichi
- salki shish bosqichi
- yaralanish bosqichi
- kalsinoz bosqichi

# SSD ning teri induratsiyasi bosqichiga xos 3 ta belgini ko‘rsating:


+ teri rangining uzgarishi
+ kon- tomir tasviri kuchayishi
+ yuz va kukrak terisida teleangioektaziyalar aniqlanishi
- rozeolez toshmalar
- kon- tomir tasviri yukligi
- oeklarda gemorragik toshmalar

# Podagraning 3ta diagnostik mezonlarini ayting:


+ kaft- falangalararo bo‘g‘im o‘tkir artriti
+ tofuslar mavjudligi
+ giperurikemiya
- konda revmatoid omil aniqlanishi
- Geberden tugunlari
- bo‘g‘imlarda "start"li og‘riqlar

# Reyter sindromining xarakterli 3 ta belgilar yig‘indisini ko‘rsating


+ siydik- tanosil a'zolar zararlanishi
+ reaktiv oligo- yeki monoartrit
+ konyunktivit
- jigar zararlanishi
- glomerulonefrit
- miokardit
Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin