Tuzuvchilar: kafedrasi mudiri, professor Nuruzova Z. A., dostent Aliev Sh. R. TaqrizchilarYüklə 369.08 Kb.
səhifə1/7
tarix28.12.2016
ölçüsü369.08 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
g:\2016-2017 ўқув йили\сканер\статья_0010.jpg

Fanning ishchi o’quv dasturi o’quv, ishchi o’quv reja va o’quv dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.Tuzuvchilar: kafedrasi mudiri, professor Nuruzova Z.A., dostent Aliev Sh.R.
Taqrizchilar:

Mirtazaev O.M. - TTA epidemiologiya kafedrasi professori ,t.f.d.

Shodmonova N.A. - Tosh VMOI mikrobiologiya kafedrasi mudiri, t.f.n., dostent

Fanning ishchi o’quv dasturi Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasining 2016yil17 iyun 11-son yig’ilishida muhokamadan o’tgan va fakultet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.

Kafedra mudiri Nuruzova Z.A.

Fanning ishchi o’quv dasturi tibbiy profilaktika fakulteti kengashida muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2016yil .... iyundagi ....-sonli bayonnoma)

Fakultet kengashi raisi Salomova F.I.

Kelishildi:


O’quv-uslubiy boshqarma

Boshlig’i Raximov B.B.


1.KIRISH
Oliy ta’limning Davlat ta’lim standartiga ko’ra “Pedagogika” va “Sog’liqni saqlash” ta’lim sohalarida o’qitiladigan mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya fani umumiy va xususiy mikrobiologiya bo’limlaridan tashkil topgan.

Unda talabaning tabiiy va tibbiy-biologik fikrlashning shakllanishi uchun zarur bo’lgan, mikroorganizmlar biologiyasi, ularning odam va hayvon organizmi bilan o’zaro munosabatlarini ochib beruvchi mikrobiologiya, virusologiya, sanitar mikrobiologiyaning umumiy va hususiy, hamda immunologiya umumiy va infekstion bo’limlari haqida ma’lumotlar berilgan, Har bir bo’lim talabani bemor odam organizmida molekulyar, xujayraviy va organ darajasida ro’y berayotgan jarayonlarni tub mohiyatini anglab etish uchun zarur axborotlar bilan tanishtiradi. Mikrobiologiya, virusologiya iimmunologiya – zamonaviy tibbiyotning nazariy fundamenti hisoblanadi. Asosiy bilimlarni egallash orqali klinikaga yo’l ochiladi, uning yordamida shifokor tibbiy muammolarni malakali hal qilish imkonini beradi.

Ushbu dastur inson organizmining hujayralari, to’qimalari, a’zolari va sistemalarinnig embrional va postembrional taraqqiyoti, mikroskopik va submikroskopik tuzilishi, ularning hayot faoliyati qonuniyatlari, fan tarixi va rivoji tendenstiyasi, istiqboli masalalarini qamraydi hamdabo’lg’usiumumiyamaliyotvrachlaridaklinikfikrlash, kasallik va uning belgilarini asoslash uchun zamin yaratib beradi.
1.1. Fanning maqsad va vazifalari

Bo’lajak shifokorlarda kasalliklar etiologiyasi va patogenezida, odam normal hayot faoliyatini saqlab turishda bakteriyalarning, viruslarning va zamburug’larning ahamiyati, norma va patologiyalarda yot antigenga qarshi immunologik javob mexanizmlari to’g’risidagi ilmiy tushunchani shakllanishida dasturning ahamiyati katta bo’lib, Bu talabarni tibbiy- biologik, profilaktik va klinik bilimlarni egallashga tayyorlaydi.Fanning maqsadi. Ma’ruza darslarida – muhim yuqumli va yuqumli bo’lmagan kasalliklarning diagnostikasi, davolanishi va profilaktikasi bilan bog’liq, hamda tibbiy bakteriologiya, mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya to’g’risidagi nazariy bilimlarni tasniflangan ko’rinishda taqdim etishdan iborat. Amaliy mashg’ulotlarda fanni o’rganishning maqsadi – mustaqil olib boriladigan amaliy ishlar davomida mikroorganizmlar va ularga qarshi antitelalar, ularni aniqlash usullari, davolovchi shifokor amaliyotida bilishi zarur bo’lgan birlamchi bilimlarni egallashi zarur (texnika havfsizligi qoidalarini, patologik materialni olish, infekstion materiallar, laboratoriya hayvonlari, preparatlarni mikroskopiya qilishni va b. Bilan ishlash qoidalari). Amaliy mashg’ulotlar davomida talabalar nazariy bilimlari asosida olingan tashhis ma’lumotlarini taxlil qilish va baholashn io’rganishadi.

O’qitish va zifalari: • Talabalar mikroorganizmlar haqida tushunchaga ega bo’lishlari va ularning xilma-xilligini, bir-birlaridan farq qilishlarini va ularni zamonaviy klassifikastiyasini o’rgatish.

 • Umumiy va xususiy mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya fanini o’zlashtirish, har-bir bo’limida ko’riladigan masalalarning bir-biriga bog’liqligini ko’rsatib berish.

 • Yuqumli kasallik keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlarning patogenlik omillarini, kasallik keltirib chiqarishda bupatogen omillarning ahamiyati va ularni laboratoriya sharoitida aniqlash usullari bilan tanishtirish.

 • Yuqumli kasallik keltirib chiqargan mikroorganizmlarni mikrobiologik, virusologik, serologik, biologik tekshirish usullari bilan tanishtirish.

 • Patogen mikroorganizmlarni aniqlashda virusologik, immunologik usullardan foydalanishni ko’rsatish.
  1. Fan bo’yicha talabalarning malakasiga qo’yiladigan talablar

Talaba bilishi kerak:

 • Mikroorganizmlar va viruslar klassifikastiyasini, morfologiyasini va fiziologiyasini, ularning sog’lom odam organizmiga ta’sirini, mikrobiologik diagnostika usullarini;

 • Odam uchun muhim infekstion kasalliklarning etiologiyasida, epidemiologiyasida, patogenezida va klinikasida patogen mikroblarning ahamiyatini (bakteriyalar, zamburug’lar, viruslar), ularning qo’zg’atuvchining biologik xususiyatlari va infekstiya patogenez mexanizmlarning, ularning klinik simptomlari va epidemik qonuniyatlari o’zaro bog’liqligi;

 • Asosiy antibakterial, viruslarga qarshi va biologik preparatlarni qo’llashni: antimikrob preparatlarning tabiatini va turli guruhlarning ta’sir mexanizmini, qo’lanilganda paydo bo’luvchi nojuya oqibatlarini;

 • Mikrobiotlar (normal mikroflora), odam danormadava patologiyalaridagi ahamiyatini va uni korrekstiya qilish yo’llarni, usullarini;

 • Odam immun sistemasining strukturasi va vazifasi, uning yoshga bog’liq o’zgarishlar, rivojlanish mexanizmlari va immuno diagnostikaning asosiy usullari;

 • immun sistema patologiyalari va infekstion kasalliklar diagnostikasida (etiologik) asosiy zamonaviy laboratoriya usullarini;

 • profilaktik emlash kalendarini;

 • bakteriologik, virusologik va immunologik tekshiruvlarning asosiy usularini, hamdaolingannatijalarningbaholashni;

Bajara olishi kerak:

 • professional faoliyat yuritishda darsliklardan, ilmiy, ilmiy- ommabop adabiyotlardan, Internet tarmog’idan foydalanishni;

 • epidanamnez va infekstion kasallikning yaqqol spestifik simptomatikasida laborator tashhis usullarini va yo’nalishilarini to’g’ri aniqlashni;

 • material olish va laboratoriyaga tekshiruv uchun yuborishga tayyorlashni, o’tkir ichak infekstiyalari (O’II), difteriya va epidemik sterebrospinal meningit qo’zg’atuvchilarini;

 • najasni qattiq ozuqa muhitlariga birlamchi ekishni (O’IIda);

 • yiringli ajralmadan preparat tayyorlash va mikroskop ostida ko’rishni (Gramusulida bo’yash), genitaliydan – gonokokkka, qonpreparati («yupqa surtma» yoki «qalintomchi») –qaytalamatif diagnostikasi uchun;

 • bolalardan, oziq – ovqat mahsulotlari, sutvab., olingan tekshiruv materiallarini, yuvindilarni tekshirish uchun rasmiylashtirishni;

 • vodoprovod suvidan, oziq-ovqatlardan, havodan sanitarn-bakteriologik tekshirish uchun na’muna olishni;

 • infekstion material bilan ishlaganda texnika havfsizligi qoidalariga rioya qilishni; ish stoli, asboblarni, laboratoriya idishlarni yakunlovchi dezinfekstiyasini o’tkazishni;

 • mikrobiologik va serologik tekshiruv natijalarini baholash va tahlil qilishni.

Bilimga ega bo’lishi kerak:

 • Internet tarmog’idan foydalanishni, ma’lumotlarni: tekstlarni, tablistalarni qayta ishlash texnikasini;

 • Shifokor va pastientning kasallanishini oldini olish maqsadida asbob uskunalarni sterilizastiya, dezinfekstiya va antiseptic ishlov berish prinstiplarini;


1.3. Fanning o’quv rejadagi boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligiva sog’liqni saqlash tizimidagi o’rni
- fizika (mikroskopik usullar optika bilan bog’liq bilimlarni talab qiladi, sterilizastiya, pasterizastiya usullari, mikroblarning rezistentligi – ularga temperaturaning, radiastiyaning, biologik agentlarga bosimning ta’siri).

- umumiy va bioorganik ximiya (makroorganizmdagi va mikroorganizmdagi bioximik jarayonlarning mexanizmini tushunish uchun zarur, laboratoriya ishlarini o’tkazish uchun, genlarni shakllanishi va ularning mahsulotlarini ekspresstiyasi aniqlash uchun, diagnostik reakstiyalarning invitrda tabiatini o’rganish, patologiyalarda patoximik siljishlarni, antimikrob preparatlarning ta’sir mexanizmini o’rganish uchun).

- genetik biologiya (genetikaning universal asosilari bilan bog’liq bilimlar, biologik sistematika bilan bog’liq savollar, klassifikastiya va nomenklatura– umumiy mikrobiologiya, entomologiyani o’rganish uchun zarur; – infekstiya qo’zg’atuvchilarini tashuvchilarini ahamiyatini o’rganishda zarur, biologiya – odam va hayvonda ruchun umumiy bo’lgan zoonoz infekstiyalarni o’rganishda; ekologiya – mikroblarning odam organizmi ichida biostenozlarda, tashqi muhitda, mikrob-xo’jayin sistemasidagi simbiozning turli variantlarini o’rganishda).

- embriologiya gistologiyasi (organizmning eukariotik hujayralarining strukturalari va vazifalarini bilishda, uning shakllanishidagi qonuniyatlarni, differenstirovka va transformastiyasini, embrion va homilaning ona qornidagi rivojlanish davrlarini; – immun sistema hujayralarini, ba’zi bir viruslarning teratogen ta’sirini, mikroblar sabab lionkogen jarayonlarni o’rganishda).

- chet tili va lotin tili (mikroorganizmlar taksonomik guruxlarining nomlaribilish, Internetda, chet tildagi darslik va jurnallardagi ma’lumotlar bilan ishlashda)

- normalfiziologiya (turli sistema, organva hujayralarning normada ishlashining umumiy qonuniyatlarini bilishda, ularni boshqarilish mexanizmlarni– hususiy mikrobiologiya, virusologiya va immunologiyaning barcha bo’limlarida bilish kerak).

Shu bilan bir qatorda bu fanayniqsa infekstion kasalliklarni va epidemiologiyasini o’rganishda terapiya va xirurgiya stikllari uchun asos bo’lib hizmat qiladi (barcha xususiy mikrobiologiya va immunologiya, mikrobiologik ximioterapiyaning asoslarini, laborator diagnostikani, vakstinalar va boshqa immuno biologik epreparatlar), yiringli va yarali xirurgiya (aerob va anaerob yiringli infekstiyalarning qo’zg’atuvchilari, sterilizastiya, aseptika va antiseptika va b.) LOR, oftalmologiya, akusherlik va ginekologiya.

1.4. Fanni o’qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

O’quv jarayoni bilan bog’liq ta’lim sifatini belgilovchi holatlar quyidagilar: yuqoriilmiy-pedagogik darajada dars berish, muammoli ma’ruzalar o’qish, darslarni savol-javob tarzida qiziqarli tashkil qilish, ilg’or pedagogik texnologiyalardan va multimediya vositalaridan foydalanish, tinglovchilarni undaydigan, o’ylantiradigan muammolarni ular oldiga qo’yish, talabchanlik, tinglovchilar bilan individual ishlash, erkin muloqot yuritishga, ilmiy izlanishga jalb qilish.

Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya” fanini o’qitish kursini loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim. Bu ta’lim o’z mohiyatiga ko’ra ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to’laqonli rivojlanishlarini ko’zda tutadi. Bu esa ta’limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma’lum bir ta’lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog’liq o’qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondashilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv. Ta’lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o’zida mujassam etmog’i lozim: jarayonning mantiqiyligi, uning barcha bo’g’inlarini o’zaro bog’langanligi, yaxlitligi.

Faoliyatgayo’naltirilganyondoshuv. Shaxsningjarayonli sifatlarinishakllantirishga, ta’lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o’quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo’naltirilgan ta’limni ifodalaydi.

Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o’quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o’z-o’zini faollashtirishi va o’z-o’zini ko’rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish. Demokratik, tenglik, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e’tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta’lim. Ta’lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish usuli ta’lim oluvchi faoliyatini aktivlashtiradi. Bunda ilmiy bilimni ob’ektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini ijodiy tarzda qo’llanilishi dialektik mushohadani shakllantiradiva rivojlantiradi natijada talabani mustaqil ijodiy faoliyati ta’minlanadi.

Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vosita va usullarini qo’llash– yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o’quv jarayoniga tatbiq etish.

O’qitishning usullari va texnikasi. Ma’ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, amaliyishlar.

O’qitishni tashkil etish shakllari: dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o’zaro o’rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

O’qitish vositalari o’qitishning an’anaviy shakllari (darslik, ma’ruzamatni) bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.

Kommunikastiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o’zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blist-so’rov, oraliq, joriy va yakuniy nazorat natijalarini tahlili asosida o’qitish diagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari: o’quv mashg’uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik xarita ko’rinishidagi o’quv mashg’ulotlarini rejalashtirish, qo’yilganmaqsadgaerishishdao’qituvchivatalabaningbirgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg’ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati.

Monitoring va baholash: o’quv mashg’ulotida ham butun kurs davomida ham o’qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida preparatlar diagnostikasi va test topshiriqlari yordamida tinglovchilarning bilimlarini baholash.

“Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya” fanini o’qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, o’rgatuvchi kompyuter dasturlaridan foydalaniladi, mavzular bo’yicha tarqatma materiallar tayyorlanadi. Talbalar bilimini baholash og’zaki, kompyuterli test shakllarida amalga oshiriladi.Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya fanidan mashg’ulotlarning mavzular va soatlar bo’yicha taqsimlanishi

5510300 – Tibbiy profilaktika ishi ta’lim yo’nalishlari uchun

\


Mavzular nomiJami soat

Ma’ruza (soat)

Amaliy mashg’ulot (soat)

Laborotoriya

Ishi (soat)Mustaqil

Ta’lim (soat)


Umumiy mikrobiologiya (soatda)

130

18

60

13

39

1

Mikrobiologiya fanining rivojlanish tarixi, klassifikastiyasi. Mikroorganizmlarning (bakteriya, zamburug’lar, viruslarva sodda jonivorlar) morfologiyasi, ultura strukturasi, kimyoviy tarkibi

18

2

8

4

4

2

Mikroorganizmlar fiziologiyasi. Bakteriyalarning hayot faoliyati mahsulotlari. Aerob va anaerob bakteriyalar va zamburug’larning toza kulturasini ajratib olish.Oziqli muhitlar.

17

2

8

3

4

3

Mikroorganizmlarga tashqi muhit faktorlarining ta’siri. Mikroorganizmlar ekologiyasi. Odam organizmi normal mikroflorasi.

9

2

4
3

4

Ximioterapevtik preparatlar. Antibiotiklar. Bakteriyalarning antibiotiklarga sezgirligini aniqlash usullari. Bakteriyalarning antibiotiklarga rezistent shtammlarini shakillanish mexanizimlari.

11

2

4

1

4

5

Infekstiya infekstion jarayonlar. Yuqumli kasalliklarga mikrobiologik tashxis qo’yish usullari. Mikroorganizmlar genetikasi.O’zgaruvchanlik tiplari. Biotexnologiya va medistina (geninjeneriyasi)

10

2

4
4

6

Umumiy virusologiya va bakteriofaglar. Viruslar keltirib chiqaruvchi yuqumli kasalliklarga virusologia tashxis qo’yish usullari.

13

2

4

1

6

7

Immunitet va immun sistema. Antigen va antitelalar. Serologik reakstiyalar. Immun tanqisliklar. O’sma immunologiyasi. Vakstina va immun zardoblar.

28

6

12

4

6

8

Sanitariya mikrobiologiyasi. Suv, tuproq, havo va turar joylar mikroflorasi

24
16
8
Xususiy mikrobiologiya

128

18

64

7

39

1

Yiringli-yallig’lanish va jarohat yuqumli kasalliklarini keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar

15

2

8

1

4

2

Havo-tomchi yuqumli kasallik qo’zg’atuvchilari

14

2

8
4

3

Ichak yuqumli kasallik qo’zg’atuvchilari.

23

4

12

1

6

4

O’ta hafli yuqumli kasallik qo’zg’atuvchilari: kuydirgi, o’lat, brustellyoz va tulyarimiya.

14

2

8

1

3

5

Spiroxetoz, xlamidioz, mikoplazmoz qo’zg’atuvchilari.

10

2

4
4

6

Transmissiv yuqumli kasallik qo’zg’atuvchilari

8
4
4

7

Viruslar keltirib chiqaruvchi infekstiyalar: patogenezi va profilaktikasi. Onkoviruslar.

24

4

12

2

6

8

Parazitar va zamburug’lar keltirib chiqaruvchi yuqumli kasalliklar qo’zg’atuvchilari.

20

2

8

2

8
Jami soatda

258

36

124

20

78


5510100-davolash ishi, 5111000 – Kasb ta’limi (5510100 –Davolash ishi)


Mavzular nomi


Jami soat

Ma’ruza (soat)

Amaliy mashg’ulot (soat)

Laborotoriya

Ishi (soat)Mustaqil

Ta’lim (soat)


Umumiy mikrobiologiya (soatda)

113

16

46

13

38

1

Mikrobiologiya fanining rivojlanish tarixi, klassifikastiyasi. Mikroorganizmlarning (bakteriya, zamburug’lar, viruslarva sodda jonivorlar) morfologiyasi, ulturastrukturasi, kimyoviy tarkibi

18

2

8

4

4

2

Mikroorganizmlar fiziologiyasi. Bakteriyalarning hayot faoliyati mahsulotlari. Aerobvaanaerob bakteriyalar va zamburug’larning toza kulturasini ajratib olish. Oziqli muhitlar.

23

2

12

3

6

4

Mikroorganizmlarga tashqi muhit faktorlarining ta’siri. Mikroorganizmlar ekologiyasi. Odam organizmi normal mikroflorasi.

16

2

8
6

5

Ximioterapevtik preparatlar. Antibiotiklar. Bakteriyalarning antibiotiklarga sezgirligini aniqlash usullari. Bakteriyalarning antibiotiklarga rezistent shtammlarini shakillanis mexanizimlari.

9

2

3

1

3

6

Infekstiya infekstion jarayonlar. Yuqumli kasalliklarga mikrobiologik tashxis qo’yish usullari. Mikroorganizmlar genetikasi. O’zgaruvchanlik tiplari. Biotexnologiya va medistina (geninjeneriyasi)

10

2

3
5

7

Umumiy virusologiya va bakteriofaglar. Viruslar keltirib chiqaruvchi yuqumli kasalliklarga virusologia tashxis qo’yish usullari.

9

2

3

1

3

8

Immunitet va immun sistema. Antigen va antitelalar. Serologik reakstiyalar. Immun tanqisliklar. O’sma immunologiyasi. Vakstina va immun zardoblar.

28

4

9

4

11
Xususiy mikrobiologiya

125

16

64

7

38

10

Yiringli-yallig’lanish kasalliklarini keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar: stafilokokklar, streptokokklar, ko’kyiring tayoqchasi, laboratoriya tashxisi.

10

2

4

1

3

11

Jarohat infekstiyalari: qoqshol va gazli gangrene qo’zg’atuvchilari ,laboratoriya tashxisi.

8
4
4

12

Havo-tomchi infekstiyalari: pnevmokokk, meningokokk, klebsiella, legionellalar, bo’g’ma (difteriya), ko’kyo’tal va para-qoqshol tuberkulyoz, moxov, aktinomikozlar, laboratoriya tashxisi.

18

2

12
4

13

Ichak infekstiyalari: ichak tayoqchasi va ersiniyalar, qorin tifi va paratif A vaV, ichburug’, ovqatdan zaharlanish va vabo qo’zg’atuvchilari, laboratoriya tashxisi.

22

2

16

1

3

14

O’ta xavfli infekstiyalar: sibir yarasi va o’lat, burustellyoz va tulyaremiya

13

2

7

1

3

15

Teri-tanosil infekstiyalari: zaxm, so’zak, xlamidioz, trixomonoz. mikoplazmalar qo’zg’atuvchilari laboratoriya tashxisi.

9

2

3
4

16

Transmissiv rikketsiyoz, infekstiyalar: toshmalitif, Q-isitmasi

9
3
6

17

Virusli infekstiyalar: ortomiksoviruslar, paramiksoviruslar, pikarnoviruslar, rabdoviruslar, retroviruslar, gerpesviruslar, poksviruslar ,gepatit viruslari laboratoriya tashxisi.

21

4

9

2

6

18

Parazitar va zamburug’lar keltirib chiqaruvchi yuqumli kasalliklar qo’zg’atuvchilari.

15

2

6

2

5
Jami soatda

238

32

110

20

76


5510700– OMX ta’lim yo’nalishi uchun


Mavzular nomi

Jami soat


Ma’ruza

Amaliy mashg’ulot

Mustaqil


ta’lim

1

Bakteriyalar morfologiyasi strukturasi, kimyoviy tarkibi va ularni oddiy va murakkab bo’yab mikroskopik o’rganish usullari

8

2

4

2

2

Mikroorganizmlar fiziologiyasi. Oziqli muhitlar. Aerob va anaerob bakteriyalarning toza kulturasini ajratib olish.

6

2

2

2

3

Viruslarning tuzilishi, ko’payishi, o’sishi. Viruslarni ajratib olish usullari. Bakteriofaglar

4
2

2

4

Mikroorganizmlarga tashqi muhit faktorlarining ta’siri va uni o’rganish. Sterilizastiya, dezinfekstiya, aseptika va antiseptika.

4

2

2
5

Ximioterapevtik preparatlar. Antibiotiklar

4
2

2

6


Immunitet haqida tushuncha.

Antigen va antitelolar. Serologik reakstiyalar (AR,PR,NR,KBR,IFR,B evosita GR, bilvosita GR, IFA, immunobloting)10

2

4

4

7

Yiringli-yallig’lanish va jarohat yuqumli kasalliklarini keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar

6

2

2

2

8

Xavo-tomchi infekstiyalari: Bo’g’ma, ko’kyo’tal va para ko’kyo’tal, tuberkulyoz, moxov, aktinomikoz qo’zg’atuvchilariga xarakteristika, laboratoriya tashxisi.

6

2

2

2

9


Ichak infekstiyalari: Esherixioz, shigellez, salmonellez va vabo kasalliklari xarakteristikasi, laboratoriya tashxisi.

6

2

2

2

10

O’ta xavfli infekstiyalar: sibir yarasi, burustellyoz va o’lat qo’zg’atuvchilarining xarakteristikasi v alaboratoriya tashxisi.

4
2

2

11

Teri-tanosil infekstiyalari: zaxm, so’zak, xlamidioz, mikoplazmoz qo’zg’atuvchilariga xarakteristika va tashxisi.

6

2

2

2

12

Virusli infekstiyalar: DNK va RNK saqlovchi virus kasallik qo’zg’atuvchilari. Laboratoriya tashxisi.

10

2

6

2

13

Kasalxona ichida tarqaluvchi yuqumli kasallik qo’zg’atuvchilari. Laboratoriya tashxisi.

4
2

2

14

Zamburug’lar va sodda jonivorlar keltirib chiqaruvchi kasalliklar. Laboratoriya tashxisi.

4
2

2
Jami

82

18

36

282. O’QUV MATERIALLARI MAZMUNI

2.1. Ma’ruza mashg’ulotlari

1.Tibbiyot mikrobiologiyasi. Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya fanlarining maksadi, vazifalari va rivojlanish tarixi. Mikroorganizmlar sistematikasi, klassifikastiyasi. Bakteriyalar morfologiyasi.

Mikrorbiologiya, virusologiya va immunologiya fani maqsadi vazifasi tarixi va rivojlanishi. Mikroorganizmlar tuzilishi va hayot faoliyati haqida ta’limot. Umumiy mikrobiologiya asoslari. Mikroorganizimlarning binarnomenklaturasi. Bakteriya, zamburug’, sodda jonivor va viruslarning zamonaviy tasnifi Mikroorganizmlarning asosiy formalari tayoqchasimon, sharsimon va spiralsimon, bakteriyalarni o’lchamlari. Zamburug’ va sodda jonivorlarning morfologik ko’rinishlari va ularni mikroskopik o’rganish usullari.

Adabiyotlar: asosiy (1, 2, 3,4,) qo’shimcha (ing. tilida7,8,17,19, 20. o’z. tilida22,23. Rus. tilida.26.29, 33,34,36)

2.Bakteriya hujayrasining tuzilishi va ximiyaviy tarkibi, o’lchamlari. Mikrobiologik amaliyotdagi axamiyati. Bakteriyalarni doimiy va doimiy bo’lmagan struktura elementlari: nukleoid, stitoplazma, ribosoma, stitoplazmatikmembrana, hujayra devori; sporasi, kapsulasi, o’simtalari va hivchinlari. Gram musbat va gram manfiy bakteriyalarni tuzilishidagi farqlari. Sferoplastlar, protoplastlarvaL – forma bakteriyalar. Spiroxeta, rikketsiya, xlamidiya, mikoplazma va aktinomistitla rzamburug’lar va sodda jonivorlarning struktura tuzilishidag io’ziga xos xususiyatlari va ularni oddiy, murakkab bo’ya bo’rganish usullari.

Adabiyotlar: asosiy (1, 2, 3,4,) qo’shimcha (ing. tilida 7,8,17,19, 21. o’z. tilida 22,23. Rus. tilida.25.29, 33,34,36)3.Mikroorganizmlar fiziologiyasi — oziqlanishi, nafasolishi, ko’payishi, o’sishi. Oziqmuhitlar. Mikroorganizmlarning hayoti faoliyatida ishlab chiqargan mahsulotlari.

Bakteriyalarda moddalar almashinuvining tezligi, turli xil tiplari. Tabiatdagi moddalar almashinuvida bakteriyalarn iahamiyati. Konstruktiv metabolizm. Bakteriyalarni nafas olish tiplaria erob, anaerob fakultativ bakteriyalar. Bakteriyalarni oziqlanish tiplari iautotroflar, geterotroflar, saprofitlar, absolyut va fakultativ parazitlar., prototroflar, auksotroflar. Oziqli muhitlar va ularga qo’yiladigan talablar. Bakteriologik amaliyotda qo’llaniladigan oziqli muhitlar. Bakteriyalar fermentlari. Fermentlar sinfi. Bakteriyalar fermentativ xususiyatlarini va ularni identifikastiyadagi ahamiyati. Bakteriyalarni o’sishi va ko’payishi. Xlamidiya, spiroxeta, aktinomistet, rikketsiya, zamburug’ va sodda jonivorlarning ko’payishini o’ziga xos xususiyatlari.

Adabiyotlar: asosiy (1, 2, 3,4,5) qo’shimcha (ing. tilida 7,8,17,19, 21. o’z. tilida 22,23. Rus. tilida.25.29, 33,34,36)

4.Umumiy virusologiya. Viruslarning tuzilishi, kupayishi, usishi. Viruslarni ajratib olish usullari. Bakteriofaglar, tuzilishi, ajratib olish va qo’llanilishi tashxisi.

Viruslar tasnifi, fiziologiyasi va biologiyasi. DNK va RNK saqlovchi viruslar. Virionni ximiyaviy tarkibi. Viruslar va ularning o’ziga xos xususiyatlari. Viruslarni hujayra bilan aloqa tiplari va hujayra bilan o’zoro munosabatlari va bosqichlari. Interferenstiya. Virus satellitlar. Viruslarni o’stirish modellari. Virusologiyada qo’llaniladigan hujayra kulturalarini tasnifi .Viruslarni indikastiya va identifikastiya qilish usullari. Virusli yuqumli kasalliklarni laboratoriya tashhisi.

Adabiyotlar: asosiy (2, 3,4,5) qo’shimcha (ing. tilida,17. o’z. tilida 24.Rus. tilida.25,33,34,)

5.Mikroorganizmlarga tashqi muxit faktorlarining ta’siri va uni o’rganish. Ximioterapevtik preparatlar. Antibiotiklar klassifikastiyasi.

Mikroorganizmlarga tashqi muhit omillarining ta’siri. Mikroorganizmlarga ximik va fizik omillarning temperatura, muhit reakstiyasi, quritish, nurlar, ultratovush, turli ko’rinishdagi ximiyaviy moddalarni ta’siri. Sterilizastiya, sterilizastiya qilish usullari. Sterilizastiyani sifatini tekshirish. Dezinfekstiya. Aseptika, antiseptika. Antiseptik va dezinfektant moddala rxaqida tushuncha. Antibiotiklar va ximioterapiya haqida tushuncha. Antibiotiklarni kelib chiqishi biologik vazifasi va tabiati. Olish usullari (biologik sintez, ximiyaviy sintez va aralash usullar). Polusintetik antibiotiklar. Ta’sir doirasi. Antibiotiklarni ta’sri rmexanizmlari. Bakteriyalarni antibiotiklarga sezgirligini aniqlash usullari.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3,4,5) qo’shimcha (ing. tilida,7, 8, 17. o’z. tilida 23, 24. Rus. tilida.25,33,34,35)

6.Mikroorganizmlar ekologiyasi. Suv, tuproq, havomikroflorasi. Odam organizmi mikroflorasi, ularni o’rganish usullari va tibbiyot amaliyotida ahamiyati.

Mikrobiologik ekologiyaning ilmiy va ijtimoiy shakllanishi. Tabiiy mikrobiostenozlar. Mikrobiostenozlarni ekologik bog’liqligi. Ekologik bog’lanishlarni muntazamligi. Tuproq,suv, atmosfera havosi mikroflorasi. Sanitar ko’rsatkich bakteriyalar. Tuproq, suv, tmosferahavosi, oziq ovqatlarga sanitar bakteriologik baho berishda sanitar ko’rsatkich bakteriyalar va ularni aniqlash usullari. Odam organizmining normal mikroflorasi va uning ahamiyati. Ekotop xaqida (organizmni steril va nosteril ekotopi) tushuncha. Teri nafas yo’llari, oshqozon ichak va urogenital sistema mikroflorasi. Og’iz bo’shlig’I mikroflorasi. Normal mikrofloraning funkstiyasi. Mikroorganzmlarga tashqi muhit omillarining ta’siri. Disbioz tushinchasi. Organizimning disbiotik holatlarini bakteriologi kaniqlash usullari.

Adabiyotlar: asosiy (1, 2, 3,4) qo’shimcha (ing. tilida,12, 17, 20, 21. o’z. tilida 24. Rus. tilida.31,32,33)

7 Infekstiya tushunchasi. Infekstion jaraenlar, infekstion kasalliklar, ularni laboratoriya diagnostika usullari. Mikroorganizmlar genetikasi. O’zgaruvchanlik, ularning amaliyotdagi ahamiyati.

Yuqumli kasallikni kelib chiqishidagi sharoitlar. Yuqumli kasallik jarayonini o’ziga xos xususiyatlari. Yuqumli kasallik jarayonida mikroorganizmlarni roli. Mikro- va makroorganizm o’rtasidagi munosabatlarni shakli: mutalizm, kommensalizm, parazitizm. Yuqumli kasallik parazit izmni ko’rinishi. Mikroorganizmlarni patogenligi, obligat - patogenlar, shartli-patogenlar, nopatogenmikro organizmlar. Virulentlik tushunchasi. Mikroorganizmlarni patogenlik omillari. Antroponoz, zoonoz,antropozoonozva sapronozlar haqida tushuncha. Yuqumli kasallikni rivojlanish dinamikasi, davrlari. Infekstiya shakllari. Bakteriya tashuvchilik. Yuqumli kasalliklarga tashxis qo’yish usullari.

Bakteriyalar genetikasini o’rganishni ilmiy yo’nalishi. Bakteriya xromosomasi. Bakteriyalarda ro’y beruvchi o’zgaruvchanlik. Genotipik, fenotipik, genitik rekombinastiyalar va mutastiyalar Bakteriyalarda uchrovchi xromasomaga talluqli bo’lmagan faktorlar: plazmidlarlar, transpazonlar, profaglarva Is –elementlar, tuzilishi, replikastiyasini o’ziga xosligi. Plazmidlar turlari va ularning amaliyotdagi ahamiyati.

Adabiyotlar: asosiy (1, 2, 4) qo’shimcha (ing. tilida, 8 19 o’z. tilida 23. Rus. tilida.25, 26, 36)8.Immunitet.

8.1. Organizmning mahsus, nomahsus himoya faktorlari. Antigen va antitelolar.

Immunitetnihozirgizamonta’rifi. Organizimnimahsusbo’lmaganhimoyalanishturlari.Mexanik, fizik, kimiyoviy va biologik bar’erlarmexanizmi xaqida tushuncha. Odam organizmini immun sistemasi. Immun sistemaning markaziy organlari. Immun sistemani periferikorganlari .Immun kompitent xujayralar (T vaV limfostitlar) Komplement sistemasi. Antigenlar haqida tushuncha, ularni xususiyatlari. Antitela. Immunoglobulinlar. Asosiy sinflari, ularni strukturasi va ularni aloxida xususiyatlari. Sero diagnostika, sero idengtifikastiya, seroprfilaktikada qo’llanilishi.8.1.Immunitet-hujayraviy va gumoraltipdagiimmun reakstiyalar. Allergiya. Immun patologik holatlar.

Immun kompitent xujayralar T va V limfostitlar va ularning subpopulyastiyalari. Hujayraviy va gumoraltipdagiimmun reakstiyalarning kelib chiqish mexanizimlari. Allergik reakstiya tiplari. Immuno patologiya. Birlamchi va ikkilamchi immun tanqisliklar. Gumoral, xujayra tipidagi aralash immun tanqisliklar. Yukumli kasalliklarni immun tanqisliklarni kelib chiqishidagi roli.8.3. Immun sistemaga baxo berish usullari va ularning praktik ahamiyati. Vakstinalar va immun zardoblar, ularning turlari, olinishi. Gen-injeneriya yutuqlari, tibbiyot amaliyotida qo’llanilishi.

Odam immun sistemasi faoliyatiga baho berishning zamonaviy usullari va prinstiplari.Vakstinalar va immun zardoblar. Vakstinalarni hozirgi zamon klassifikastiyasi: tirik, o’ldirilgan molekulyar, kuchsizlantirilgan, divergentli, rekombinantli, sintetik vakstinalar. Vakstinalarni tayyorlash prinstiplari, ularni effektivligini aniqlash. Seroprofilaktik va seroterapevtik, serodiagnostikpreparatlar. Immunoglobulinlar, ularniolishprinstiplari, tozalashusullari. Vakstina va immun preparatlarni tayyorlashda biotexnologiya va geninjeneriya asoslari.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida, 6, 9, 10, 11, 16 o’z. tilida 24. Rus. tilida.26, 28, 34, 38)

Xususiy mikrobiologiya

1. Yiringli yallig’lanish jarayonlarini keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar. Jarohat in fekstiyalri Laboratoriya diagnostikasi (qoqshol, gazli gangrena).

Xususiy mikrobiologiyani maqsadi, vazifalari. Yiring hosil qiluvchi qoqqshollarning evolyustiyasi, ularning umumiy biologik xususiyatlari. Stafilakokklar. Streptokoklar. Ko’kyiring tayoqchasi biologik xususiyati. Klassifikastiyasi. Ularning odam patologiyasidagi roli. Kukyiring tayoqchasi kasalxona ichida tarqaluvchi kasalliklardagi roli. Jarohatni infekstiyalari (qoqshol, gazli gangrena) biologik xususiyatlari. Ularning laboratoriya tashxisi, profilaktikasi va davolash.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida, 10, 14,18 o’z. tilida 24. Rus. tilida.27, 28, 34, 36)

2. Havo — tomchi infekstiya qo’g’atuvchilari.

2.1.Difteriya, kukyo’tal, pnevmokokk, meningokokk, qo’zg’atuvchilari.

Havo tomchi yuqumli kasalliklar qo’zg’atuvchilari, ularning evolyustiyasi, tabiatda tarqalganligi, klassifikastiyalari.

Bug’ma va ko’kyo’tal, pnevmakokk, menengokokklar. (Str.pneumoniae). qo’zg’atuvchilari. Biologik xususiyatlari. Klassifikastiyasi. Patogenturlari. Kasallik patogenezi. Bakteriologik diagnostika prinstiplari. Immunitet va uning o’ziga xos xususiyatlari. Maxsus profilaktikasi.

2.2.Mikobakteriyalar, Moxov qo’zg’atuvchisi. Patogen mikobakteriyalarn kashf qilinishi.Toksonomiyasi .Klassifikastiyasi Patogenturlari. Odam uchun patogenligi. Kasallik keltirib chiqarishi, kasallikni klinik formalari, epidemiologiyasi .Sil kasalligini bakteriologik diagnostikasi. Sil kasalligini profilaktikasi. Etiotrop davolash usullari.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida, 7, 8, 11, 21o’z. tilida 24.Rus. tilida25, 27, 28, 34, 36)3.Ichak infekstiyalari — umumiy xarakteristika.

3.1.Esherexiozlar, ichakiersiniozlari, klebsiellyozlar. Shigellarga xarakteristika va laboratoriya diagnostika.

Entiro bakteriya oilasi, sistematikasi va umumiy biologik xususiyatlari. Morfologiyasi, kultural va bioximik belgilari. Entero bakteriyalarni antigen strukturasi(O-, K-, N- antigenlari). Patogenlik faktorlari, kasallik keltirib chikarish mexanizmlari. (eshirixiya, klebsiellalar, ichak iersiniozlari ,shigellalarni avlodi). Diagnostikasi, davolash va profilaktikasi.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida, 10, 14,18 o’z. tilida 24. Rus. tilida.27, 28, 34, 36)

4.Salmonellalarga umumiy xarakteristika. Qorin tifi, paratif A, V va salmonellyoz yuqumli kasallik qo’zg’atuvchilari. Ovqatdan zaharlanishni keltirib chiqaruvchi qo’zg’atuvchilar. Vabo qo’zg’atuvchisi va ularni laboratoriya diagnostikasi.

Salmonellalarning klassfikasiyasi toksonomiyasi. Salmonella avlodiga umumiy xarakteristika. Patogen turlari (qorin tifi va paratiflar) biologik xususiyatlari. Salmonellalarning kasalxona ichida yuqumli kasalliklar keltirib chiqarishidagi ahamiyati.

Ovqatdan zaharlanish kasalliklarining klassifikasiyasi. Ovqatdan zaharlanishlarni keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar (botulizm qo’zg’atuvchisi va bosh.), ularning turlari va umumiy biologik xususiyatlari.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida, 7, 8, 11, 21 o’z. tilida 24. Rus. tilida 25, 27, 28, 34, 36)5. O’ta xavfli yuqumli kasalliklar: o’lat, kuydirgi, brustellyoz, tulyarimiya va sibir yarasi qo’zg’atuvchilariga xarakteristika. Laboratoriya diagnostikasi.

O’ta xavfli yuqumli kasalliklar qo’zg’atuvchilari avlodlariga umumiy xarakteristika, toksonomiyasi, klassifikasiyasi.Vabo,o’lat, brustellyoz, tulyarimiya qo’zg’atuvchisi uning tinktorial hususiyati. Qo’zg’atuvchisini biologik, kultural hususiyatlari va ularni o’stirishda qo’llaniladigan oziqli muhitlar. Laboratoriya diagnostikasi, tezdiagnoz qo’yish usullari, identifikastiyasi: bioximik, kultural, serologik, biologik va fagotiplari bo’yicha.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida, 7, 8, 11, 21 o’z. tilida 24. Rus. tilida 25, 27, 28, 34, 36)

6. Teri-tanosil kasallik qo’zg’atuvchilariga xarakteristika. Transmissivinfekstiyalar. Rikketsioz, borrelio va leptospiroz qo’zg’atuvchilari (toshmalitif, Kuisitmasi). Ularning laboratoriya diagnostikasi.

Teri tanosil kasalliklarning hozirgi kundagi muammolari, tarqalganligi va ularning o’ziga xos xususiyatlari.

Zaxm, so’zak qo’zg’atuvchisi, qisqacha tarixi kashf qilinishi, klassifikastiyasi va umumiy biologik xususiyatlari: morfologik, tinktorial, kultural, antigen va patogenlik faktorlari, laboratoriya diagnostikasi, immunitet ko’rinishi, kasallikni oldini olish usullari.

Chlamydiaceae oilasi, mikoplazmalar. Ularga umumiy xarakteristika, biologik umumiy xususiyatlari, yashash stikllari, biologik formalari, laboratoriya diagnostikasi, davolash usullari.

Rikketsiyalar, borrellalar ,leptospiralar hujayra ichida yashovchi obligat parazitlar. Epidemik, endimik toshmali tif, Brillya-Цinsera, Ku-istimasi, leptospiroz kasalliklari va bosh. Laboratoriya diagnostikasi, oldini olish va etiotrop davollash usullari.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida, 8, 10, 13, 15, 21 o’z. tilida 24. Rus. tilida 25, 29, 34, 37)7.Virusli infekstiyalar.

7.1. Ortomiksoviruslar, paramiksoviruslar, pikornoviruslarga xarakteristika, laboratoriya diagnostikasi.

Ortomiksoviruslar, paramiksoviruslar .toksonomiyasi va klassifikastiyasi va ularning umumiy xususiyatlari. Gripp, paragripp viruslari tuzilishi, antigen tarkibi.

Pikorno viruslarni klassifikastiyasi. Enteroviruslar, poliomielitvirusi, Koksaki, ESNO, enteroviruslar 68-71. Enteroviruslarni odam patologiyasidagi axamiyati. Enteroviruslarni virusologik serologik diaognostikasi, ularni differenstial xususiyatlari. Mahsus profilaktikasi va davolash.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida 6, 8 o’z. tilida 22. Rus. tilida 27, 34, 35)7.2.Rabdoviruslar, gerpesviruslar, poksviruslar, retroviruslar. Laboratoriya diagnostikasi v aprofilaktikasi.

Quturish virusi. Virionni strukturasi. Rabdoviruslarni odam va hayvonlar uchun patogenligi. Kasallikni patogenezi. Epidemiologiyasi. Kasallik manbasi, yuqish yo’llari.Virusni hujayra ichidagi kiritmalari (Babesh-Negritanachalari.). Laboratoriya diagnostikasi.

Gerpes viruslar, oks viruslar umumiy xarakteristikasi. Alfagerpesviruslar, betagerpesviruslar, gammagerpesviruslar, ularni bir- birlaridan farqi.

Virionni strukturasi, repradukstiyasi, antigenlari. Gerpesviruslarning kasallik keltirib chiqaruvchi tiplari. Gerpesviruslarni laboratoriya diagnostikasi, profilaktikasi.

Retroviruslar oilasi. (Retroviridae) Umumiy xarakteristikasi. Odamning immun tanqislik virusi. Morfologiyasi va kimyoviy tarkibi. Genomining tuzilishi. Kelib chiqishi va evolyustiyasi. Virusning tuzilishi, infekstiyasining patogenezi. OITS infekstiyasi va uning laboratoriya tashxisi. Davolash.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida 6, 8 o’z. tilida 22. Rus. tilida 27, 34, 35)7.3. Gepatitviruslari: A,B,C,D,E,F.G gepatitviruslariga xarakteristika, laboratoriya diagnostikasi.

Gepatitviruslarini (A, V, S. D, E ) umumiy xususiyatlari, klassifikastiyasi. GepatitA, VvaC-virusi, mumiy xususiyyatlari. Virion strukturasi, shakillari, ximiyaviy tarkibi,antigenlari (NAB-Ag, NVs–Ag, NVs- Ag, NVe- Ag). Fizik va ximik omillarga rezistentligi. Gepatit virusini tabiatda tarqalganligi, manbasi yuqish yo’llari.

Laboratoriya diagnostikasi. Profilaktikasi, xozirgi kunda qo’llaniliyotgan rekombinatvakstinalar, ularni olish prinstiplari.

Adabiyotlar: asosiy (1, 3, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida 6, 8 o’z. tilida 22. Rus. tilida 27, 34, 35)8.Zamburug’lar va sodda jonivorlar keltirib chiqaruvchi kasalliklar.

Zamburug’larga umumiy xarakteristika, klassifikastiyasi. Keratomikoz qo’zg’atuvchilari yuqish yo’llari, kasallik turlari diagnostikasi va profilaktikasi. Epidermofitiyayoki dermatomikozlar qo’zg’atuvchilari yuqish yo’llari, kasallik turlari diagnostikasi va profilaktikasi.

Patogen sodda jonivorlarga umumiy xarakteristika, klassifikastiyasi, yuqish yo’llari, kasallik turlari, diagnostikasi va profilaktikasi. Xivchin tutuvchi sodda jonivor (leyshmaniya,tripanosoma, lyambliya, trixomonada) qo’zg’atuvchilari yuqish yo’llari, kasallik turlari diagnostikasi va profilaktikasi.

Adabiyotlar: asosiy (1, 2, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida 7, 9, 13, 15, 21 o’z. tilida 22, 24. Rus. tilida 25, 28, 30, 31, 37,38)2.2. AMALIY MASHG’ULOTLARNING TAVSIYA ETILADIGAN MAVZULARI
1. Bakteriyalar morfologiyasi va unimikroskopik o’rganish usullari

Mikrobiologiya predmenti va uning vazifalari. Mikroorganizmlar haqida tushuncha, mikroorganizmlarni asosiy gruppalari. Bakteriologik, virusologik, serologik laboratoriyalar tuzilishi, ishlash rejimi. Bakteriyalarni morfologiyasi (sharsimon, tayokchasimon, egilgan-bukilagn) ularnio’ziga xos xususiyatlari. Mikroorganizmlarni bo’yalishi, qo’llaniladigan mikroskoplar, immersion sistemada mikroskopda ishlash, uning avzalligi. Bakteriyalarni morfologik belgilari bilan farqlanishini amaliyotdagi ahamiyati.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: aqliy xujum va grafikliorgonayzer. Mavzu bo’yicha testlar, vaziyatli masalalar.

Adabiyotlar: asosiy (1, 2, 3,4,) qo’shimcha (ing. tilida 7,8,17,19, 21. o’z. tilida 22,23. Rus. tilida.25.29, 33,34,36)2.Bakteriya xujayrasining tuzilishi va ximiyaviy tarkibi, ularni aniqlash usullari.

Bakteriyalarni ultra strukturasi va asosiy hujayra elementlari. Bakteriyalarni xujayra devori, stitoplazmatik membrana va boshqa struktura elementlarini funkstional hususiyatlari. Bakteriyalarni strukturasini o’rganishda murakkab bo’yash usullari. Gram usulida bo’yash va uning ahamiyati.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: koop-koop, mavzu bo’yicha testlar, vaziyatli masalalar.

Adabiyotlar: asosiy (1, 2, 3,4,5) qo’shimcha (ing. tilida 7,8,17,19, 21. o’z. tilida 22,23. Rus. tilida.25.29, 33,34,36)3. Mikroorganizmlarni murakkab bo’yash usullari va uning ahamiyati

Mikroorganizmlarni murakkab usulda bo’yab o’rganish. Bakteriyalarni kapsulasi va uning ahamiyati va uni aniqlash. Bakteriyalarni xivchinlari va uning ahamiyati va uni aniqlash. Bakteriyalarni kiritmalari va uning ahamiyati va uni aniqlash. Bakteriyalarni sporasi, uning ahamiyati va uni aniqlash.

Kislotaga chidamli bakteriyalar.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: koop-koop, mavzu bo’yicha testlar, vaziyatli masalalar.

Adabiyotlar: asosiy (1, 2, 3,4,) qo’shimcha (ing. tilida 7,8,17,19, 21. o’z. tilida 22,23. Rus. tilida.25.29, 33,34,36)

4. Spiroxetalar, rikketsiyalar, aktinomistetlar, xlamidiylar, mikroplazmalar, zamburug’lar, soda jonivorlar morfologiyasi, strukturasi.

Spiroxetalar, riketsiyalar, xlamidiyalar, aktinomistitlar, sodda jonivorlar va zamburug’larni morfologiyasi va strukturasidagi o’ziga xos xususiyatlar. Spiroxetalarni morfologiyasini bo’yalishini, ularni harakatini ko’rish. Rikketsiyalarini morfologiyasini, differenstial belgilarining o’ziga xosligini, maxsus bo’yash usullari. Mikoplazmalar va xlamidiyalarni tuzilishini, morfologiyasi. Ularni bo’yash usullari. Aktinomistetlarni tuzilishini, morfologiyasini, ximiyaviy tarkibi. Preparat tayyorlab mikroskopda bo’yash.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Pog’ona.«Kimko’proq?, mavzu bo’yicha testlar, vaziyatli masalalar.

Adabiyotlar: asosiy (1, 2, 4, 5) qo’shimcha (ing. tilida 7, 9, 13, 15, 21 o’z. tilida 22, 24. Rus. tilida 25, 28, 30, 31, 37,38)

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə