Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Ameloblastomanın əsas müalicə üsulu hansıdır?Yüklə 2 Mb.
səhifə2/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

72) Ameloblastomanın əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Sistektomiya

B) Kimyəvi terapiya

C) Törəmənin qişasının qaşınması

D) Şüa terapiyası

E) Çənənin rezeksiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
73) Yumşaq odontoma aiddir:
A) Xərçəngönü xəstəliklərə

B) İltihabi xəstəliklərə

C) Bədxassəli odontogen şişlərə

D) Şişəbənzər törəmələrə

E) Odontogen şişlərə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
74) Yumşaq odontoma adətən harada yerləşır?
A) Yuxarı molyar nahiyədə

B) Aşağı premolyar nahiyədə

C) Aşağı molyar nahiyədə

D) Üst çənənin kəsici dişlər nahiyəsində

E) Alt çənənin kəsici dişlər nahiyəsində
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
75) “Yumşaq odontoma“da əsas diaqnostik müayinə nədir?
A) Klinik-rentgenoloji müayinə

B) Sitoloji müayinə

C) Klinik müayinə

D) Patomorfoloji müayinə

E) Qanın ümumi müayinəsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
76) Yumşaq odontomanın əsas müalicə üsulu necədir?
A) Törəmənin qişasinın qaşınması

B) Şüa terapiya

C) Şistektomiya

D) Kimyəvi terapiya

E) Çənənin rezeksiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
77) Yumşaq odontomanın sinonimi nədir?
A) Ameloblastoma

B) Ameloblastik fibroma

C) Ameloblastlı kista

D) Fibroz blastoması

E) Silindroma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
78) Yumşaq odontoma hansı bədxassəli şişə çevrilir?
A) Ameloblastik fibrosarkomaya

B) Ağız boşluğunun selikli qişasının xərçənginə

C) Osteosarkomaya

D) Xondrosarkomaya

E) Limfosarkomaya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
79) Odontomanın əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Kimyəvi terapiya

B) Çənənin seqmentar rezeksiyası

C) Şişin qaşınması

D) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi müalicə

E) Törəmənin cərrahi yolla götürülməsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
80) Nəhəng hüceyrəli şişin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Kombinəolunmuş müalicə

B) Kriodestruksiya

C) Şişin qaşınması

D) Sağlam toxuma hudularında şişin cərrahi yolla götürülməsi

E) Kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
81) Böyük ölçüdə olan nəhənghüceyrəli şişin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Kriodestruksiya

B) Kombinəolunmuş müalicə

C) Kimyəvi terapiya

D) Şişin qaşınması

E) Çənənin seqmentar rezeksiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
82) İrihüceyrəli şiş hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) Residivləşmə

B) Temperatur artırıcı

C) Uzaq limfatik düyünlərə metastaz vermə

D) Qeyri-invaziv inkişaf

E) Regionar limfa düyünlərinə metastaz vermə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
83) Fibromaların əsas müalicə üsulu hansı sayılır?
A) Kimyəvi müalicə

B) Kombinəolunmuş müalicə şüa-kimyəvi

C) Şüa müalicəsi

D) Konservativ müalicə

E) Sağlam toxunma sərhədlərindən şişin götürülməsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
84) Hansı şiş epitelial şişlərə aiddir?
A) Hemangioma

B) Limfangioma

C) Keratoakantoma

D) Xondroma

E) Lipoma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
85) Pleomorf adenomanın sinonimi nədir?
A) Bazal hüceyrəli adenoma

B) Monomorf adenoma

C) Onkositoma

D) Lipoma

E) Qarışıq şiş
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
86) Hansı vəzdə pleomorf adenoma daha çox rast gəlinir?
A) Kiçik tüpürcək vəziləri

B) Çənəaltı tüpürcək vəzi

C) Qalxanabənzər vəz

D) Dilaltı tüpürcək vəzi

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
87) Qlobulomaksilyar kistanın sinonimi nədir?
A) Burun damaq kistası

B) Kürəvi-üst çənə kistası

C) Burun alveolyar kista

D) Burun dodaq kistası

E) Kəsici kanalın kistası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
88) Burun damaq kistasının sinonimi hansıdır?
A) Burundodaq kistası

B) Kürəvi-üst çənə kistası

C) Follikulyar kista

D) Kəsici kanalın kistası

E) Burunalveolyar kistası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
89) Burun alveolyar kistanın sinonimi hansıdır?
A) Burun dodaq kistası

B) Kəsici kanalın kistası

C) Kürəvi-üst çənə kistası

D) Burun damaq kiistası

E) Follikulyar kista
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
90) Ameloblastomalar inkişaf edir:
A) Qan damarlarından

B) Limfa damarlarından

C) Epitelial toxumadan

D) Dəridən

E) Birləşdirici toxumadan
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
91) Ameloblastomalara hansı nahiyədə daha çox rast gəlinir?
A) Alt çənədə kəsici dişlər nahiyəsində

B) Alın sümüyündə

C) Alt çənənin bucaq nahiyəsində

D) Almacıq sümüyündə

E) Üst çənədə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
92) Ameloblastik fibromanın sinonimi nədir?
A) Fibrosarkoma

B) Sementoma

C) Yumşaq odontoma

D) Sərt odontoma

E) Miksofibrima
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
93) Ameloblastomanın tipik rentgenoloji şəkli necədir?
A) Ossifikasiya ocaqlarının olması

B) Bir və yaxud bir neçə kistoz boşluğun olması

C) Sahələrin bərkiməsi ilə seyrəklənmənin əvəzlənməsi

D) Yeyilmiş qıraqlarla sümük defektinin olması

E) Sekvestrlərlə sümük rezorbsiyasının olması
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.

Bölmə 3 Üz - çənə nahiyəsinin bərpaedici cərrahiyyəsinin əsasları

94) Yerli toxuma ilə plastika zamanı fəsadlara aiddir?
A) Ayaqcıqlı dilimin nekrozu

B) Aşağıda göstərilənlərin hamısı

C) Yara kənarının aralanması

D) Üçbucaq dilimin uclarının nekrozu

E) Yaranın irinləməsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
95) Filtrum (premaxilla) haradan formalaşır?
A) Əng və çənə çıxıntısından

B) İki ön çıxıntının birləşməsindən

C) Burunun ön və arxa çıxıntılarından

D) Əngin ön və burunun yan çıxıntılarından

E) Əngin ön və burunun ön çıxıntısından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
96) Burun - gözyaşı kanalı haradan formalaşır?
A) Əng çıxıntısından

B) Burunun orta çıxıntısından

C) Burunun yan çıxıntısından

D) Burunun yan və əng çıxıntısının birləşməsindən

E) Burunun orta və əng çıxıntısının birləşməsindən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
97) Mimiki əzələlər haradan əmələ gəlir?
A) 5 - ci qəlsəmə qövsündən

B) 4- cü qəlsəmə qövsündən

C) 1- ci qəlsəmə qövsündən

D) 2 - ci qəlsəmə qövsündən

E) 3 - cü qəlsəmə qövsündən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
98) 1- ci və 2 - ci qəlsəmə qövsü sindromu olan xəstələrdə nə olur?
A) Mikrootiya

B) Dodaq yarığı

C) Mikrostomiya

D) Hipertelorizm

E) Damaq yarığı
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
99) Ağız boşluğu selikli qişasının leykoplogiyası neçə faiz hallarda xərçəngə çevrilə bilər?

A) 5%-dən az

B) 20%

C) 30%-dən çoxD) 30%

E) 10%
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998


100) Elektrik yanıqlarında ən çox dözümlülüyü hansı struktur göstərir?
A) Sümük

B) Dəri


C) Bağlar

D) Sinir


E) Qan damarları
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
101) Cərrahi əməliyyatdan və ya travmadan sonra həmişə nə baş verir?
A) Qanda sidik cövhərinin artması

B) Katabolizm pozğuntusu

C) Hipoqlikemiya

D) Sadalananların hamısı

E) Hipovolemiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
102) Embrional inkişafın neçənci həftəsində damaq formalaşır?
A) 4 - 6 - cı həftədə

B) 6 - 8 - ci həftədə

C) 16 - 20 - cı həftədə

D) 12 - 16 - cı həftədə

E) 8 - 12 - ci həftədə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
103) Burun çəpəri nədən əmələ gəlir?
A) Əng sümüyü çıxıntısından

B) Sadalananların hamısından

C) Sadalananların heç birindən

D) Burunun yan çıxıntısından

E) Orta burun çıxıntısından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
104) Dərinin rəngi nədən asılıdır?

A) Örtdüyü sahədən

B) Melanositlərin sayından

C) Melanositlərdə melaninin səviyyəsindən

D) Sadalananların hamısından

E) Tirozinaza fermentinin aktivliyindən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
105) Sərbəst dəri transplantatında yeni damar əmələ gəlməsi nə vaxt başlanır?
A) 12 saatdan sonra

B) 2 - 3 gündən sonra

C) 7 gün sonra

D) 5 gün sonra

E) 24 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
106) Ən yaxşı allogen transplantat hansı sayılır?
A) Qığırdaq

B) Fassiya

C) Əzələ

D) Dəri


E) Sümük
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
107) Aşağıdakı göstərilənlərdən hansı daha az antigen xüsusiyyəti daşıyır?
A) Sümük

B) Piy toxuması

C) Qığırdaq

D) Dəri


E) Ürək əzələsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
108) Dəri dilim transplantasiyasının yaxşı tutması nədən asılıdır?
A) Dəri köçürülən yerin toxumalarının qan təchizatından

B) Göstərilənlərin heç birindən

C) Dəri köçürülən yerin hemostazının təmin edilməsindən

D) Dəri diliminin fiksasiyasından

E) Göstərilənlərin hamısından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
109) Üz sinirinin parezinə qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin hansı xəstəlikləri səbəb olur?
A) Xoşxassəli şişlər

B) Qarışıq şişlər

C) Bədxassəli şişlər

D) Yuxarıda göstərilənlərdən heç biri

E) Vəzin infeksiyalaşması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
110) Uşaqlarda qulaqətrafı tüpürcək vəzinin ən çox yayılmış şişlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Qarışıq şişlər

B) Limfoma

C) Hemangioma

D) Mukoepidermoid şişlər

E) Lipoma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
111) Qarşılaşan üçbucaqlarla plastika üsulunu kim tətbiq etmişdir?
A) Limberq

B) Sedillo

C) Milard

D) Lapcinski

E) Abba
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
112) Limberqin qarşılaşan üçbucaq dilimlərlə plastikası hansı hallarda istifadə olunur?
A) Böyük yumşaq toxuma qüsurlarında

B) Dodaq yüyəninin qısalığında

C) Üz skeleti sümüklərinin böyük qüsurlarında

D) Rinoplastikada

E) Göstərilənlərin hamısında
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
113) Limberqin qarşılaşan üçbucaqlarla plastikası hansı hallarda istifadə edilir?
A) Göstərilənlərin hamısında

B) Rinoplastikada

C) Fistul yollarının bağlanmasında

D) Yumşaq toxumanın böyük qüsurlarında

E) Üz skeleti sümüklərinin böyük qüsurlarında
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
114) Yerli toxuma ilə plastikanın ən sadə üsulu hansıdır?
A) Yara kənarının mobilizasiyası

B) Göstərilənlərin hamısı

C) Ayaqcıqlı dilimlərlə plastika

D) Sərbəst dəri plastikası

E) Üçbucaq dilimlər
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
115) Ayaqcıqlı dilimlərin uzunluğunun eninə olan nisbəti necə olmalıdır?

A) 1:3


B) 1:6

C) 1:8


D) 1:4

E) 1:5
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998


116) Ayaqcıqlı dilimlərlə plastikada ayaqcığın çevrilmə bucağı maksimum neçə dərəcəyədək olmalıdır?
A) 180°

B) 90°


C) 45°

D) 360°


E) 210°
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
117) Hindistan rinoplastika metodunda ayaqcıqlı dilim haradan götürülür?
A) Boyundan

B) Alın nahiyəsindən

C) Yanaq nahiyəsindən

D) Yanaq-dodaq nahiyəsindən

E) Göstərilənlərdən hamısından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Bölmə 4 Dişin çəkilməsi əməliyyatı


Bölmə 5 Ümümi stomatologiya

118) 7 Yaşlı uşaqda alt çənənin sol subkondulyar nahiyəsində sınıq müəyyən edilir, dişləm pozulmayıb. Müalicə metodunu seçin.
A) Nə aktiv müalicə nə də immobilizasiya aparılır

B) 7 günlük immobilizasiya

C) İmmobilizasiyasız, ağızın açılmasının 10 günlük məhdudlaşdırılması

D) 14 günlük immobilizasiya, arada ağızın aktiv açılması ilə

E) Mil ilə osteosintez edilir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri., S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 304
119) Xəstədə alt çənənin sol subkondulyar nahiyəsinin sınığı vardır. Klinik olaraq nə müşahidə edilir?
A) Ağız açıldıqda çənənin sağa tərəf yönəlməsinin qeyri-mümkünlüyü

B) Okklüziyanın pozulması

C) Ağızdaxili güclü qanaxma

D) Protruziya zamanı çənənin sağa tərəf yönəlməsi

E) Trizm və ikitərəfli krepitasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 310
120) Bu sınıqlardan hansında klinik olaraq paresteziya müşahidə edilir?
A) Almacıq - əng kompleksinin sınığında

B) Çənənin subkondulyar sınığında

C) Çənə cisminin ikitərəfli sınığında

D) Burun sümüklərinin sınığında

E) Tac çıxıntısının sınığında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 312
121) Almacıq sümüyünün yerini dəyişmiş sınığında ağızın tam açılmasına nə mane olur ?
A) Çənə şaxəsi

B) Gicgah-çənə oynağı

C) Almacıq qövsü

D) Çənənin oynaq çıxıntısı

E) Çənənin tac çıxıntısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 315
122) Politravma zamanı xəstənin müalicəsi hansı sxem üzrə aparılmalıdır ?

1. Xarici qanaxmanın dayandırılması

2. Venadaxili infuziya və transfuziyalar

3. Asfiksiyanın aradan qaldırılması

4. Pnevmotoraksın aradan götürülməsi

5. Sınıqların şinalanması
A) 4, 1, 5, 2, 3

B) 5, 2, 4, 1, 3

C) 1, 5, 2, 3, 4

D) 2, 1, 5, 3, 4

E) 3, 4, 1, 2, 5
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 298
123) Hemofiliyalı xəstələr üçün hansı keyləşdirmə növündən istifadə olunmalıdır?
A) İntraliqamentar (sümükdaxili)

B) Naqili keyləşdirmə

C) Kəllə əsasında II və III şaxələrin keyləşdirilməsi

D) Venadaxili

E) Supraperiosteal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 270
124) İnfeksiya olan nahiyələrdə yerli keyləşdirmə nəyə görə tam effekt vermir?
A) Ağrıya görə

B) PH-ın normadan az olmasına görə

C) Şişkinliyə görə

D) PH-ın normadan çox olmasına görə

E) Qan dövranının artmasına görə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, MissouriS Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 276
125) Alt çənənin mental nahiyəsinin ikitərəfli sınığında hansı əzələlər ön fraqmenti arxaya doğru çəkir ?
A) Milohyoid, Genioglossus, Geniohyoid

B) Geniohyoid, Genioglossus, Digastrikusun ön qarıncığı

C) Milohyoid, Geniohyoid, Tirohyoid

D) Genioglossus, Geniohyoid

E) Tirohyoid, Genioglossus, Geniohyoid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 306
126) Üz-çənə nahiyəsində zədəsi olan xəstə hansı vəziyyətdə daşınır?
A) yarım oturaq

B) üzü üstə uzanmış

C) oturaq vəziyyət

D) arxası üstə uzanmış

E) lateral vəziyyət
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -296
127) Ən çox sınmaya məruz qalan üz sümüyü hansıdır?
A) Almacıq

B) Burun


C) Əng

D) Çənə


E) Damaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -301
128) Çənənin ən çox sınmaya məruz qalan nahiyəsi hansıdır ?
A) Bucaq

B) Kondilus

C) Tac çıxıntı

D) Simfizial

E) Cismi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -301
129) Uşaqlarda kondilus nahiyəsinin zədəsi zamanı ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?
A) Qlenoid çuxurun divarının sınığı

B) Abses


C) Artrit

D) Ankiloz

E) Ağrı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -305
130) Çənənin subkondilyar nahiyəsinin sınığında kondilus hansı tərəfə yönəlir?
A) Anteromedial

B) Bilateral

C) Posteromedial

D) Anterolateral

E) Posterolateral
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -305
131) Çənə sınıqlarında bimaksilyar şinalarla immobilizasiya neçə həftə davam etməlidir?
A) 2-4 həftə

B) 3-5 həftə

C) 6-8 həftə

D) 4-6 həftə

E) 8-10 həftə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -308
132) Diplopiya hansı sınıqlar zamanı rast gəlinir ?
A) Əng-almacıq kompleksi

B) Çənə sınıqlarında

C) Burun sınıqlarında

D) Le-For I sınığında

E) Kəllə-sifət ayrılmasında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -314
133) Sagittal split osteotomiya çənənin hansı nahiyəsində aparılır ?
A) Cisim

B) Simfizial

C) Mərkəzi

D) Bucaq


E) Şaxə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin