Yazıçının modern romanı musiqi ilə müşayiət olunan bədii nəsr əsərinin elektronYüklə 7,28 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/89
tarix05.05.2017
ölçüsü7,28 Mb.
#16790
növüYazı
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   89

 

Киокора  ялиндяки  дяйянякля  гаршысына  чыхан  тиканлы  коллары,  назик  аьаж  будагларыры,  енли йарпаглары,  нион  сачагларыны    гырараг  мешя  бойу  ирялиляйирди.  Бязян  ашмыш  аьажларын  эювдяси 

бойужа  йерийир,  сонра  щоппаныб  жыьыра  дцшцр,  бязян  дя  салланан  будагларла  йелляниб  гуш  кими 

гаршы  аьажа  гонурду.  Сон  вахтлар  чякиси  чох  артдыьы  цчцн  айаглары  алтында  жаван  будаглар 

давам  эятирмирди.  Растына  чыхан  мейвялярдян  дяриб  щявясля  йейир,  пушуну  меймунлара 

туллайырды. Мешядя  банандан тутмуш кокоса  гядяр щяр жцр мейвя варды. Анасынын гайнатдыьы 

дцйцдян  йемяйя  щеч  дя  щямишя  ещтийаж  олмурду.  Чох  вахт  сящяр  евдян  чыхыр,  бцтцн  эцнцнц 

мешядя кечирдир, бир дя щава гаралдыгдан сонра юзляринин гамышдан олан дахмасына гайыдырды. 

Тякжя  лейсан  йаьыш  йаьанда  дахманы  тярк  етмирди.  Узаныб    йаьан  йаьыша  тамаша  етмяк  она 

ляззят  верирди.  Анасы  ися  бу  заман  онун  атасыны  хатырлайыб  аьлайырды.  Атасы  цч  ил  яввял  итмишди. 

Яввялжя  ону  пялянэ  парчаладыьыны  вя  йа  илан  чалдыьыны  зянн  етмишдиляр.  Сонра  гоншу  Басунун 

атасы тапылды вя о хябяр верди ки, Торону да онун кими аь дярилиляр тутуб зорла эямийя миндириб-

мишляр. Басунун атасы илк фцрсятдяжя дянизя атылыб гачмышды. Ким билир инди атасы щарада иди. Щяр 

щалда Африкнын щяр щансы бир эушясиня апарылмыш олсайды, индийя чохдан гачыб эялярди. Демяли, 

эями  иля  чох  узаглара  апарылмышды.  Йаделлиляр  бу  ятрафда  чох  эязиб-долашыр,  дейиляня  эюря  гызыл 

ахтарырдылар. Лакин Киокора да онларын гябиляляря щцжум етдиклярини эюрмцшдц. Сакит гябиляляря 

гяфлятян щцжум едиб, эянж вя орта йашлылары ясир тутурдулар. Онларын Гамсавар адлы гябилясиндян 

дя чох кишиляр, гадынлар итирди. Гачыб эялянлярдян кимся дейирди ки, бу аь дярилиляр бу мешялярдян 

тутдуглары  адамлары  эями  иля  узаг  елляря  апарыр,  башгаларына  сатыр,  аьыр  ишляр  эюрдцрцрляр. 

Киокоранын  атасы  Торо  чох  эцжлц  иди.  Дярисинин  алтындан  гол  вя  балдыр  язяляляри  шишир,  ойнайыр, 

парылдайырды. Эюрясян инди узаг еллярдя ня ишля мяшьул иди? Саь идими? Мешядя йумруьу иля айыны 

юлдцрмцшдц. Инди Киокоро юзц дя атасы кими язялялярини ойнадыр, щяр эцн аьыр аьаж эювдялярини 

галдырыр,  бир  дяйяняк  зярбяси  иля  йоьун  будаглары  гырыр,  анасынын  тапшырдыьы  бцтцн  аьыр  ишляри 

эюрцр,  сонра  да  мешяйя  эириб  узаг  мясафяляр  гятт  едирди.  Бу  мясафянин  сонунда  туба 

гябилясинин Чоло йашайыш мяскяни йерляширди. Бу гябиля чайын йухары сащилиндя йерляширди. Орада 

чохлу  дахма  варды.  Киокора  чайын  цстцня  ашмыш  бюйцк  аьажын  эювдяси  бойу  эедиб  даща  бир 

нечя аьаж адлайыр, нящайят онлардан биринин цст будаглары арасында эизляниб, ашаьыдакы гябилянин 

адамларына  тамаша  едирди.  Бурадан  щяр  шей  чох  мараглы  эюрцнцрдц.  Адамлар  гарышга  кими 

бцтцн эцнц щярякят едир, бир  йердя дурмурдулар. Мяшьул олмаьа щяр жцр иш тапырдылар. Орада 

бир эюзял гыз варды. Адыны да ешидиб юйрянмишди: Зузио. Бу гябилядя Киокоранын юзцнц эюрмцш 

биржя няфяр вардыса, о да еля Зузио иди. Щцндцр бойу, ири эюзляри, аьаппаг дишляри, ятли додаглары, 

димдик дюшляри, инжя бели, енли балдырлары варды. Синясиндян дяниз мяржанлары асылмышды. Йарашыглы 

айагларынын  сонуну  тифтикли  мющкям  йарпагдан  щюрцлмцш  парчалар  гапамышды.  Сон  вахтлар 

Зузио дюшлярини гуру отлардан тохунмуш парча иля юртцрдц. Амма йарашыглы балдырлары байырда 

галмышды.  Йохса  о  еля  йейин  аддымлайа,  йцнэцл  гача,  санки  гуш  тяк  ужа  билмязди.  Чох  вахт 

айаглары  йалын  олур,  чийниндян  щясир  торба  асырды.  Дяниз  Чоло-  туба  гябилясинин  бир  еля  узаг-

лыьында дейилди. Амма Зузио дянизя дейил, даща йахынлыгдакы чайа эедир, ялиндяки назик гамышла 

чайда  балыг  вурур,  бязян  дя  чимирди.  О  чимяркян  даща  жазибядар  иди.  Су  дяняляри  онун  гара 

дярисинин  цстцндя  пучурланыр,  Эцняш  шцалары  дцшдцкдя  парылдайырды.  Киокора  бу  заман  даща 

йахын будаглара енирди. Бир нечя дяфя аьаж будаьындан бирбаша чайын ичярисиня тулланмаг, дцз 

онун гаршысына дцшмяк истямишди. Ямин иди ки Зузио ону говмайажаг. Анжаг нядянся чякинир,  

 

130 ялляри,  айаглары  донуб  онун  сюзцня  бахмырды.  Чоло-туба  гябилясиндян  киминся  эяляжяйиндян, 

гяфлятян кимляся гаршылашажаьындан, онунла вурушажагларындан чякинмирди. Гаршысына чыхан щяр 

щансы бир кяси бир йумругла вуруб йыха билярди. Амма о бу гябилядян кимися вурмаг  истямирди. 

Зузионун йахынлары ола билярди. Киокоранын щямишя  ялиндя  дяйяняйи олурду. Бу дяйянякля илан 

да  вурмушду,  чаггал  да,  вящши  пишик  дя.  О  да  ня  вахтса  айы  иля  растлашажагды  вя  атасы  кими 

йумругла вя йа дяйянякля вуруб айыны юлдцряжяйиня ямин иди. Атасынын сол чийниндя айы пянжя-

синдян йадиэар галан ири чапыг варды. Бир дя атасынын сол гулаьынын цст щиссяси азажыг гопмушду. 

Атасындан  йадында  галан  башга  няся  хатырламырды.  Дедийиня  эюря  анасы  атасы  иля  илк  дяфя  бир-

бирлярини йаьыш алтында эюрмцшдцляр. Сонра даща бир дяфя лейсан йаьыш алтында гачышаркян бирдян 

цз-цзя эялмиш вя бу заман эцжлц йаьыш щяр икисинин яйниндяки юртцкляри гопартмышдыр. Онлар ял-

яля тутуб йаьышдан далдаланмаьа гачмышлар. Щямин йаьышдан чох-чох сонра ися онлар енли аьаж 

кохасындан  чыхмыш  вя  юзляри  цчцн  дахма  гурмаьы  гярара  алмышдылар.  Инди  Киокора  аьаж  бу-

даглары арасындан ашаьыда эязиб долашан вя щярдян дя эюзужу бу аьажа сары бойланан Зузиойа 

тамаша  едир,  индижя  эюй  эурулдамасыны,  лейсан  йаьыш  йаьмасыны  арзулайырды.  Зузио  щярдян 

ашаьыда бир балажа вя тамам лцт оьлан ушаьы иля дя ойнайырды. Бу онун гардашы Сану иди. Яэяр 

индижя йаьыш йаьардыса, Сану гачыб дахмада эизляняжяк, Зузио ися дуруб она тамаша едяжякди. 

Бу  заман  онун  бядяни  бцсбцтцн  бярг  вуражагды.  Киокора  ямин  иди  ки,  онда  щюкмян  ашаьы 

щоппанажаг вя дцз Зузионун гаршысына дцшяжяк. О йаьышын щяр икисини исладыб щясир юртцклярини 

гопартмасыны,  сонра  да  гачыб  бир  аьаж  кохасына  эирмялярини  истяйирди.  Даща  сонра  Зузиону 

эютцрцб юз гябиляляриня – Гамсавара апарар, орада аьаж будагларындан, гамыш вя отлардан бир 

эениш кома дцзялдярди. 

Бирдян щягигятян дя эюй эурулдады, шимшяк чахды. Бу еля эцжлц сяс олду ки, Киокора диксинди 

вя аз гала аьаждан йыхылажагды. Амма сонра бу эурултуларын  щеч дя йухарыдан дейил, ашаьыдан 

вя мцхтялиф йерлярдян сясляндийинин фяргиндя олду. Бу заман о ашаьыда щяр тяряфдян аь дярилиля-

рин Чоло-туба гябилясиня сары ирялилядиклярини эюрдц. Щеч гызыл ахтаранлара охшамырдылар. Щяйаты 

бойу цчцнжц дяфя иди ки, аьдярили инсан эюрцрдц. Биринжи дяфя эюрдцйц аь дярилиляр онларын гяби-

лясиня сохулмушдулар. О вахт габагжадан хябяр эялмиш, щамы гачыб эизлянмишди. Онлар гяби-ля-

йя сохулуб щяр йаны ахтардылар, кимся вя няся тапмадыгда гябиля комаларына од вуруб йандыр-

дылар. Икинжи дяфя эюрдуйу аь дярили юлмцшдц. Ону йягин ки илан чалмыш, бядяни шишиб эюйярмишди. 

Киокора цфунят гохуламасын дейя  ону сцрцйцб чай  кянарына кятирди, алтына, цстцня гурумуш 

аьаж будаглары йыьды вя юлцнц юз гябилясинин гайдалары иля йандырды. Бир дяфя дяниздя аь йелкянли 

бюйцк  эямиляр  дя  эюрмцшдц.  Онда  атасы  Торо  иля  бирликдя  идиляр.  Атасы  бунун  аь  дярилиляря 

мяхсус олдуьуну деди вя дянизя эирмядян тез кичик гайыгларыны чийинляриня эютцрдцляр вя тялясик 

мешяйя доьру гачдылар. Инди ашаьыда эюрдцйц аь дярилилярин ялляриндя низя, хянжяр вя од пцскц-

рцб, эурулту гопаран бир аьаж парчасы варды. Онлар щяр тяряфдян гябиля адамларыны мцщасиряйя 

алмаьа чалышырдылар. Ашаьыда артыг гышгырыг сясляри ешидилир, Чоло-туба гябилясинин адамлары ятрафа 

гачышырдылар.  Амма  щеч  дя  щамысы  гачыб  гуртула  билмир,  яля  кечирди.  Зузио  вя  балажа  гардашы 

Сану  сцрятля  мешянин  дяринлийиня  доьру  гачырды.  Бирдян  аь  дярилилярдян  киминся  ялиндяки  аьаж 

парчасындан алов чыхды вя даща бир эурулту гопду. Еля о андажа Сану гышгырыб аьзы цстя йеря йы-

хылды. Зузио чеврилиб буну эюрдц вя щейрят ичярисиндя айаг сахлады. О, Сануйа сары эерийя гайытды 

вя дящшят ичярисиндя она доьру яйилди. Санунун кцряйи гана булашмыш, о щейсиз дцшцб галмышды. 

Зузио  "Юлдцрдцляр!"  дейя  гышгырды.  Еля  бу  заман  цч  няфяр  аь  дярили  Зузиону  ящатяйя  алды. 

Онларын ялляриндяки силащлар Зузиойа тушланмышды. Онлар Зузиодан йапышыб, ону зорла айаьа гал-

дырмаьа вя голларыны баьламаьа чалышдылар. Зузио бу заман аьлайыр, гышгырыр, ял- гол атыб онларын 

палтарыны  жырыр,  мцгавимят  эюстярирди.  Киокора  даща  аьажда  дура  билмяйиб,  будагларла  ашаьы 

сцрцшдц, будагдан-будаьа, саллангаж будагларла диэяр аьажлара щоппаныб, онларын йахынлыьына 

чатды. Амма бу заман юз ялиндяки дяйяняйини йеря салды. Дайанмаьа, ахтарыб тапмаьа вахт 

итирмяк истямяди. Орада  - ирялидя Зузио дарда иди. Сцрятля гачыб аь дярилиляря  йетишди. Аь дярили 

бириси  она  сары  чеврилян  кими  Киокора  онун  чянясиня  мющкям  бир  йумруг  илишдирди.  Гцввятли 

вурдуьу нювбяти йумруг диэяр аь дярилини йеря йыхды. Цчцнжц аь дярилинин айагларынын арасына 

тяпикля  вуруб  ашыртды.  О  тез  Зузионун  голундан  тутуб  ону  дикялтди.  Зузио  гаршысында  ону 


 

 

131 эюрмясиндян  даща  чашгын  вязиййятя  дцшмцшдц.  Киокора  да  чашыб  галмыш,  ня  едяжяини  унут-

мушду. Бирдян ондан архада ня эюрдцся Зузио гышгырды. Киокора жялд эерийя чеврилди вя бу за-

ман  архадан  даща  дюрд  няфяр  аь  дярилинин  онлары  ящатяйя  алдыьыны  эюрдц.  Диэярляри  йердя 

инилдяйир, щамысынын цзцндян нифрят вя гязяб йаьырды. Араларындакы бир кцрян саггаллы о бириляря 

ня дедися, онлар тцфянэ, хянжяр вя низяляри кянара гойдулар. "Бокс…бокс" дейя кцрян саггаллы 

яли иля ону йахына чаьырды. Киокора онларын йумруг давасына чыхмаг истядиклярини баша дцшдц. 

Узун голларыны узадыб, яввял бу кцрян саггаллынын, сонра о бирилярин чянясиня, эижэщына, алнына 

сцрятли  вя  аьыр  йумруглар  илишдирди.  Зярбяляри  онлары  йыхыр,  ал  гана  бцрцйцрдц.  Бирдян  архадан 

башына няся дяйди вя Киокора щушуну итириб йыхылды. 

Киокора юзцня эяляркян яввялжя ляпялярин щязин сясини ешитди, сонра эюзлярини ачыб аь, бюйцк 

йелкянляр эюрдц. Дикялмяк истядикдя башындан аьры гопду. Голлары архадан баьланмыш вя о йеря 

узадылмышды.  Дюшямянин  тахта  юртцйцня  диггят  вердикдя  юзцнцн  бир  бюйцк,  йелкянли  эямидя 

олдуьуну баша дцшдц. Азажыг дикялди вя ятрафына нязяр салды. Ятрафда сыра иля чохлу адам отур-

муш, щамысынын голлары архадан баьланмышды. Чоло-туба гябилясинин адамлары иди. Бу адамларын 

арасыны бахышлары иля ахтарды вя бирдян лап йахынлыгда Зузионун да голлары архадан баьлы щалда 

отурдуьуну  эюрдц.  Зузио  наращат  нязярлярля  она  бахырды.  Киокора  ону  эюрдцйцня  севинди, 

амма еля о андажа ганы гаралды. Демяли, ону да, Зузиону да аь дярилиляр ясир эютцрмцшдцляр. 

Аэ дярилилярдян йахынлыгда кимся йох иди. Гябилянин гожалары вя ушаглар да эюрцнмцрдц. Йягин 

онлары йа юлдцрмцш, йа да эяряксиз саныб говмушдулар. Санунун юлдцрцлмясини хатырлады. Ахы 

бу аь дярилиляря ня ядавятляри кечмишди? Заваллы анасы ону да итирирди. О юзц ися артыг щяр шейини 

итирмишди.    Тякжя  онун  тякжя  Зузиосу  варды.  Она  бахыб  эцжля  эцлцмсямяйя  чалышды.  Зузио  да 

дярдли  тябяссцмля  эцлцмсяди.  Ону  бурадан  хилас  етмяк  лазым  иди.  Отурдуьу  йердян  астажа 

Зузиойа сары сцрцндц. 

– Зузи, мян инди сянин голларыны ачарам, сян дя галхыб суйа тулланарсан. Цзмяйи билирсянми? 

– Ялбяття.– Зузио она сары гайьылы нязярлрля бахды.– Бяс сян?.. 

– Сян дя мяним яллярими ачарсан, бирликдя цзцб чыхарыг. 

– Сянин адын нядир? 

– Кио. 


Киокора  Зузио  иля  арха-архайа  галды  вя  онун  яллярини  ачмаьа  чалышды.  Зузионун  ялиня 

тохунан  кими  ичиндян  эизилти  ахыб  кечди  вя  боьазы  гуруду.  Сонра  чятинликля  юзцнц  яля  алды  вя 

онун  яллярини  баьламыш  кяндири  ачмаьа  башлады.  Еля  бу  заман  анламадыьы  бир  дилдя  баьырты 

сясляри ешитди. Бунлар аь дярилиляр иди вя гязябля дцз онлара сары эялирдиляр. Зузионун яллярини даща 

тялясик  ачмаьа  чалышды.  Амма  чатышмады.  Ирялидя  эялян  кцрян  саггалы  онлара  йахынлашыб,  онун 

бюйрцня гцввятли тяпик зярбяси вурду вя ону сол бюйрц цстцня ашырды. Сонра Киокора даща бир 

нечя тяпик зярбясинин аьрыларыны дуйду. Ону вуранлар бир нечя няфяр иди. Онлар ужадан эцлцр вя 

няся  дейирдиляр.  Бу йад сюзлярин арасында тякжя "боксчу" сюзцнц айырд едя  билди. Сонра бу аь 

дярилиляр Зузиону да тяпикля вурмаг истядиляр. Киокора юзцнц онларын тяпийинин гаршысына туллады 

вя  она дяйяжяк зярбяляри дя юзцня  гябул етди.  Бу ися  аь дярилиляри гязябляндирди. Амма онлар 

няся  дейиб,  Зузиону  вурмагдан  айаг  сахладылар.  Бирдян  онлар  йапышыб  Зузиону  йердян 

галдырдылар  вя  иряли  сцрцдцляр.  Киокора  онлара  сары  нифрятля  "бокс…бокс"  дейя  баьырды  вя  бу-

нунла санки юзцнцн дюйцлмясини тяклиф еляди. Онлар Зузиону апарыб бир щцндцр вя ири тахта пар-

часынын  цстцня  узатдылар.  Зузио  мцгавимят  эюстярдикдя  ону  бир  нечя  дяфя  мющкям  вурдулар. 

Киокора бу заман эцжля дикяля билди, амма бир нечя мцщафизячи йетишиб ону йенидян вурмаьа 

башладылар.  Онларын  йумруг  вя  тяпик  зярбялярини  вежиня  алмырды.  Орада  Зузионун  яллярини 

архадан ачыб йанлара, еляжя дя айагларыны аралайараг баьламышдылар. Сонра кцрян саггаллы онун 

юртцйцнц  гопарыб  бир  кянара  туллады,  айагларынын  арасына  эириб,  Зузиону  зорламаьа  башлады. 

Зузио  чырпынараг  гышгырыр,  Киокора  ися  баьырыр  вя  узандыьы  йердя  аь  дярилиляря  айаглары  иля 

зярбяляр  ендиряряк  мцгавимят  эюстярирди.  Чоло-туба  гябилясинин  адамлары  ися  сызылдайыр,  кимся 

кюмяйя эялмирди. Онун айагларыны да ипля баьладылар. Киокоронун эюзляри юнцндя аь дярилиляр 

бир-бир Зузиону зорлайырдылар. Киокора дящшят ичярисиндя эюзлярини гапады, цзцнц чевирди. Амма 

гулгларыны гапайа билмир, Зузионун гышгырыгларыны  вя аьлар сясини ешидирди. 


 

 

132  Эями ися йеллянряк онлары сцрятля узаглара апарырды. 

 Сящяр  мцщафизячилярдян  бири  эюйяртяйя  чыхды  вя  шалварынын  габаьыны  ачыб  дянизя  ишямяйя 

башлады. Ейни заманда эюйяртядя узаныб галмыш адамлара сары да эюзужу бахды. Бирдян о баш 

тяряфдя  гойулмуш  ири  тахта  парчасыны  вя  Зузиону  эюрдц.  Бахышларыны  йайындырмадан  бир  гядяр 

бахды, сонра тялясик вя щявясля она йахынлашды. Зузио орада тамам чылпаг вязиййятдя узадылмыш, 

айаглары  вя  голлары  кянара  баьланмышды.  Киокора  бцтцн  эежяни  она  сары  бахмыш,  юз  ичиндя 

аьламышды. Амма биржя кялмя дя даныша, Зузиойа няся дейя билмямишди. Боьазына санки бир ири 

даш  басылмышды.  Эялян  аь  дярили  бурада  отурмуш  йцзляржя  гара  дярили  адамы  вежиня  алмадан 

шалварынын габаьыны ачды вя Зузиону зорламаг истяди. Амма бирдян ня дуйдуса, кянара чякилди 

вя  ону  тярпятмяйя  башлады.  Зузио  щейсиз,  тагятсиз  галмышды.  Аь  дярили  тялясик  эедиб,  эяминин 

ортасындакы гапалы кащайа эирди. Сонра орадан беш-алты няфярля бирликдя чыхдылар. Кцрян саггалы 

юндя  эялирди.  О  да  Зузиону  тярпятди,  билянэини  тутду,  яйилиб  синясиня  гулаг  асды,  сонра  ися 

сифятиндя  тяяссцф  ифадяси  иля  башыны  булады.  Бундан  сонра  аэ  дярилиляр  Зузионун  голларынын  вя 

айагларынын  ипини  кясдиляр,  ялляриндян  вя  айагларындан  йапышыб  эюйяртянин  кянарына  эятирдиляр. 

Зузио гупгуру олмушду. Бурада онлар юлмцш Зузиону йеллятдиляр, даща сонра ону дянизя тулла-

дылар. Кио бу эюрдцкляринин гаршысында сызылдайыр, ичин-ичин аьлайырды. Кцрян саггалы онун йанын-

дан кечяркян айаг сахлады, няся дейиб, она нифрятля бир тяпик вурду. Кио ону сюйдц вя вурмаг 

цчцн  чабалады.  Амма  онун  ялляри  вя  айаглары  ипля  мющкям  баьланмышды.  Кцрян  саггаллы  она 

сары йумругларыны истещза иля ойнатды, "Бокс… бокс" деди вя сонра да цзцня тцпцрцб эетди. 

Эями  йеллянир  булудсуз  сямадан  эцняш  инсафсызжасына  эюйяртядякиляри  гыздырырды.  Чох-чох 

эцнляр сонра дор аьажларынын цстц иля гаьайылар ужушмаьа башлады. 

...  Бюйцк  салонда  минляржя  тамашачы  топлашмыш,  ортада  бокс  ринги  гурулмушду.  Рингин 

ортасында аь эейимли рефери, аь дярили бир боксчу, диэяр тяряфдя ися яйниня боксчу туманы вя ири 

ялжякляр эейинмиш бир гара дярили боксчу дурмушду. Бу, Киокора иди. О инди даща чох бюйялмиш 

вя кюкялмишди. Рефери щяр ики боксчуну рингин ортасына дявят етди вя бурада ялини онларын ара-

сына узадыб “Бокс!” ишарясини верди. Аь дярили боксчу саьа-сола тулланмаьа вя она доьру йум-

руглар атмаьа башлады. Киокора бу зярбялярдян мящарятля йайынды, бу аь дярили боксчуйа нифрят 

ется дя, онунла бир азжа яйлянмяк истяди. Щям дя бунунла юзцня пул гойулушуну артырыды. Бир 

гядярдян  сонра  аь  дярили  боксчу  биржя  зярбя  дя  вура  билмямясиндян  ясябляшди  вя  “  Ийрянж  

зянжи!” дейяряк она юз нифрятини билдирди. Бу сюзляр бир  андажа  Киокораны гязябляндирди. Сюзя 

тутарлы жаваб явязиня Киокора иряли шыьыды вя онун чянясиня мющкям бир йумруг зярбяси илишдирди. 

Зярбя аь дярили боксчунун айагларыны йердян цздц вя ону архасы цстдя йеря чырпды. Салона топ-

лашмыш тамашачыларын эурултулу алгышлары вя гышгырыг сясляри гопду. Сонра реферинин доггуза кими 

саймасы  да  кюмяк  етмяди.  Мяшгчиляр,  даща  сонра  щякимляр  рингя  дахил  олдулар  вя  аь  дярили 

боксчуну айылтмаьа чалышдылар. 

Сойунуб-эейинмя  отаьында  мяшгчиляри  вя  сащиби  Киокоранын  кцряйини  шаппылдадыр,ону 

нювбяти дяфя тярифляйирдиляр. 

–  Бизим  рингдя  ардыжыл  гырх  гялябяни  кимся  газанмайыб!  Щамысы  да  аь  дярили  боксчулар 

цзяриндя вя нокаутла!  

– Бу эцн дохсан бешин бешя нисбят фаизиндя сянин гялябяня пул гойулмушду! 

– Сяня чякилян зящмятя дяйир! Мян сяни дцнйа боксчусу едяжяйям! 

– Кио, даща Чикагода аь дярили боксчу галмады, эяряк Нйу-Йорка эедяк. Бу ня пис адятдир 

сяндя? Мяэяр гара дярилиляр боксчу дейил?! Зянжи Тетерока дцнйанын ян эцжлц боксчусу сайылыр! 

О  щеч  кяся  беля  ирги  нифрят  бяслямир,  ким  эялди  кютякляйир!  Бяс  сяня  ня  олуб?  Тетерока  да 

кечиртдийи дохсан доггуз дюйцшцн щамысында галиб эялиб! Йетмиши нокаутла! 

Байагдан щеч бир сюзя мцнасибят билдирмяйян Киокора юзцнцн аь дярили, узун назик быьлы 

сащиби Жон Жонсондан ешитдийи сон сюзляря сары чеврилди вя гятиййятля: 

– Жони, ял чяк, мян африкалыйа йумруг вурмайажаьам!– деди. 

Сащиби бу сюзлярдян ясябляшди. 

– Мян ня едим ки бцтцн эцжлц боксчулар Африкадандыр? Баша дцш, бура Америкадыр, бура 

азад юлкядир! 


 

 

133 –  Тцпцрцм  сизин  юлкяниизя!  Мян  ки,  азад  дейилям!–  Киокора  она  сары  саймазйана  деди.– 

Гула щяр шейи мяжбур едя билярсян, юзц истямяся биржя гялябя газанмагдан савайы! Бураларда 

боксчу йохдурса, онда эедяк Нйу-Йорка! 

Кионун бахышлары мяжщул нюгтялярдя долашды, бу нюгтялярдян бириндя илишиб галды. О нюгтядя 

йелкянли эяминин эюйяртясиндян аь дярилиляр юлмцш Зузиону дянизя атырдылар. 

...Цзяриндя “At nights of New York” йазылмыш пивяхананын ичярисиндя гялябялик иди. Столлар-

дан  биринин  архасында  отурмуш  дюрд  няфярдян  цчц  аь  дярили,  бири  ися  Киокора  иди.  Онун  яй-

ниндяки кюйняйинин голларыны язяляляри габартмышды. Онлар ири бакалларда пивя ичир вя сющбят едир-

диляр.  Бунлардан  бири  Киокоранын  назик,  узун  быьлы  сащиби  Жон  Жонсон,  о  бириляр  ися  бокс 

йарышларынын менежерляри иди. 

– Кио, сонра мян сяни бир дя щеч бир зянжи боксчу иля рингя чыхартмарам! Нйу Йоркда сянин 

гаршына чыхартмаьа Тетерокадан даща ляйагятли боксчу тапылмады. О ися Нйу Йоркун фяхридир. 

Бцтцн гойулушлар она олур. Сян дюйцшя разы олсан гойулуш щаггы галхажаг, биз сянин гялябяня 

пул гойуб бюйцк мябляь газанажаьыг. Ян азы бир милйон доллар!  

– Бундан мяня ня? Пулу сиз газанажагсыныз, бяс мян ня газанажаьам? Щеч ня! Цстялик дя, 

Жони, мян сяня демишям ахы, гара дярилийя ял галдырмайажаьам! 

Диэяр отуранлар да ону диля тутмаьа чалышдылар. 

– Нйу Йорка эялмяк, дюйцшмядян эерийя гайытмаг сяни щюрмятдян салар. 

– Биз  ня едяк ки, щеч  бир  аь дярили боксчу сянин гаршына чыхмаьа разылыг вермир. Бялкя щеч 

Тетерока да разылыг вермязди. Амма биз она гялябя мцгабилиндя азадлыг вяд етмишик. Бир гул 

цчцн бунун дяйярини анлайырсанмы? 

Киокора ешитдийи сон сюзлярин жавабыны вермяси цчцн юз сащиби Жон Жонсона бахды. Амма 

Жонсон диллянмяк фикриндя дейилди. 

–  Тетерока  азадлыг  газанажаг!  Бяс  мян  дя  сянин  гулун  дейилямми,  Жон?  Лянятя  эялясян 

сяни, бяс сян ня вахт мяни азад едяжяксян?! 

Жон Жонсон бу сюзлярдян дилхор олду вя она сары гейзля: 

–  Сянин  юз  сащибинля  беля  данышмаьа  щаггын  чатмыр,  Кио!–  деди.–  Унутма  ки,  мяни 

ажыгландырсан дювлят сяни жязаландыра биляр! Мяним ямримдян чыхмаьа ихтийарын йохдур! 

Киокора ялини йелляди. 

–Тцпцрцм  сянин  гулдар  дювлятиня!  Бу  йедди  ил  ярзиндя  бу  сюзляри  мяня  щяр  эцн  дейирсян! 

Гой сянин дювлятин жязаландырсын мяни. Амма унутма ки, бу сяни нежя зийана салажаг. 

Жон Жонсон нифрятля бир кянара тцпцрдц. 

–Биржя сяни рингдя вуруб юлдцрсяйдиляр жаным сянин бу зящярли сюзляриндян гуртарарды. 

–Язизим  Жон,  бунданса  сян  дя  явязиндя  онун  азадлыьыны  тяклиф  ет!–  Гаршы  тяряфин  менежери 

диллянди.–  Бизим  Тетерока  да  бизи  беля  бездирмишди.  Биз  дя  гялябя  мцгабилиндя  буна  разылыг 

вердик. Онсуз да сонра дюйцш цчцн бизя йалваражаг! 

Жон Жонсон ня дцшцндцся, Киокорайа ажыгла бахды. 

–Йахшы,  мян  дя  сяня  азадлыьыны  тяклиф  едирям,  амма  мян  дя  йалныз  гялябя  мцгабилиндя! 

Разысанмы? 

Киокора бу гяфил ешитдийиня инанмайыбмыш кими она сары садялювщ тяяжжцбля бахды. 

– Демяли, мян истясям Африкайа, Гамсавара да эедя билярям– елями? 

– Истясян эедя билярсян, амма йеня ясир тутуб гул кими сатажаглар! Щяля о мялум дейил ки, 

йенидян бизим кими няжиб инсанлар сяни алажаг, йа йох. 

Киокоранын цз ифадяси нифрятля бцзцшдц. 

– Сабащ азадлыьым барядя рясми сянядляри эятирярсян, мян дя о Тетерока иля дюйцшя щазырла-

шарам. Ямин олун, сонра сизя йалвармайажаьам! 

Диэяр отуранлар пивя бакалларыны эютцрцб севинжля бир-бириня вурдулар. 

...Чох  бюйцк  бир  тамаша  салонунда  бир  нечя мин  тамашачы  топлашмышды.  Щамысы  аьдярилиляр 

иди. Хцсуси адамлар тамашачыларын арасы иля эязир, боксчулара ялавя пул гойулушу давам едирди. 

Йалныз дюйцшцн башламасына бир нечя дягигя галмыш пул гойулушунун щамылыгла Тетерокайа аид 

олдуьу  мялум  олду.  Бурада  щяля  беля  бир  щал  баш  вермямиш,  Киокора  кими  бурада  гятиййян 


 

 

134 танынмайан  бир  боксчуйа  кимся    етимад  эюстярмяк  истямямишди.  Тякжя  Жон  Жонсон  онун 

гялябясиня бюйцк мябляь йатртмышды.  Буну ешитдикдя Киокора ажыгланды. 

– Гара дярили олмасайды, мян ону еля биринжи раунддажа сарсыдардым! 


Yüklə 7,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin