Yazıçının modern romanı musiqi ilə müşayiət olunan bədii nəsr əsərinin elektronYüklə 7,28 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə87/89
tarix05.05.2017
ölçüsü7,28 Mb.
#16790
növüYazı
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   89

рянэли торпаг,  бир гядяр сейряк эюрцнся дя йашыл рянэли мешяляр, парлаг сулу чайлар вя зяррин шя-

фяг сачан эюлляр. Нибурийя йахынлашдыгжа вя жищазлар даща дягиг информасийалар вердикжя бурада 

суйун, щаванын вя биткилярин тяркибинин гисмян фяргли олмасы мялум олурду. Ян ясас о иди ки, бц-

тцн  бунлар  эерчяк  вя    материал  алям  иди.  Нибурини  ящатяйя  алмыш  магнит  сащяси  вя  онун  ат-

мосфери Йеринкиндян фяргли характер вя хцсусиййятляр дашыйырды. Лакин ясас о иди ки,  яввялкиляр 

кими  там  гейри-мцнасиб    вя    астрал  характерли дейилди.  Атмосферин  йухары  гатлары  даща  сых  иди. 

Ашаьыда чохлу УНО-лар учушурду. Онларын  “Неw-Ной”ла охшар жящятляри  чох иди, амма там 

ейни дейилдиляр. Тяяжжцблц иди ки, онларын щеч  бири “Неw-Ной”ун йанына учмурду. Анжаг  бу 

планетин варлыглары онларын эямисини эюрмцшдцляр. Чох кечмяди ки, гаршылыглы рабитя ялагяляри гу-

рулду, роботал вя сясли цнсиййят йарадылды. Щонребл Эаната юн пултун архасында юз йерини тутду 

вя бир дцймяни басыб юн щиссядя йухарыдан бир гядяр ири монитору ашаьы ендирди. Эямидякиляр бу 

екранын айдынлашмасыны  сябирсизликля эюзлядиляр. Бирдян орада йени бир дцнйанын тясвири жанлынды. 

Бу дцнйанын рянэляри Йер спектринин щеч бир рянэиня там мцвафиг эялмяди. Ора бир гапалы отаг 

иди.  Сонра    бурадакы  тясвирляр  айдынлашды.  Мониторда  эюрцнян  варлыглар  гювсвари  столун 

архасында  отурмушдулар.  Йашыл  сималары,  яйинляриндя  нарынжы  эейимляри  варды.  Щамысы  да  санки 

бир-бириня  охшайырды.  Щятта  щамысынын  яйниндяки  нарынжы  комбинзон  да  ейни  жцр  эюрцнцрдц. 

Башлары санки даз гырхылмышды. Онларын  ири эюзляри, кичик аьзы вя инжя додаглары варды, гулаглары 

ися енли аьызлы репродуктору хатырладырды. Мцдрикляр щятта бу бюйцк фярглилийя дя етинасыз идиляр. 

Бирдян-биря бу алямя дцшдцкляриня вя бунлары эюрдцкляриня о гядяр севинирдиляр ки, санки узун 

иллярдян  сонра  Вятяня  говушмушдулар.  Мцдрикляр  бирдян  щятта  екран  гаршысында  сцрякли  ял 

чалмаьа башладылар. Екранда эюрцнян мякан йягин ки, характержя щуманоидлярин али идаряетмя 

мяркязи иди.  Онларын ися сифятиндя щеч бир ифадя йох иди.  Санки сифятляри донмушду. Юндя вя тян 

ортада  отурмуш  щуманоидин  додагларындан    “ъ”,  “з”  вя  “э”  сясляри  гопмаьа  башлады.  Анжаг 

сонра  бу  сясляр  сцрятля дяйишиб,  Йер  нитгиня  уйьун  сяс  бирляшмяляриня  -  сюзляря,  даща  сонра  ися 

мцхтялиф Йер  дилляриня чеврилди. Бунларын арасында яряб, чин, тцрк, инэилис, испан вя франсыз дилляри  

айдынлашды.  Елдер  Арийа  ялини  иряли  узадыб  курсору  инэилис  дилинин  цзяриндя  сахлады  вя    ижра 

тапшырыьыны верди. Бу ися там анлашыглы рабитя йаратды.  Яввялжя гаршылыглы танышлыг мялуматлары ютц-

рцлдц. Сящв етмямишдиляр, Щомо галактикасынын Нибури планетиня эялмишдиляр. Бу планетдя бцс-

бцтцн биржя дювлят, амма мцхтялиф гурулуш вя рянэлярдя олан 99 жцр жанлы варды.  Бурада фярдляр 

щакимиййят зирвясиня йалныз зещни цстцнлцйцня эюря  сечилирди. Варлыгларын зенщи вя мяняви сявий-

йясини айырд едян жищазын сящв  етмяк  ещтималы сыфыра бярябяр иди. Щяр ил тябият ойанаркян йени ил 

башланыр  вя  бу  заман    арзу  едиб-етмямясиндян  асылы  олмайараг  щяр  бир  щуманоид  хцсуси 

жищазын  йохламасындан    кечирди.  Бир  Нибури  айы  щядсиз  узун  олмаса  да  йцз  Йер  илиня  бярабяр 

заман  мцддятиндя  иди.  Мцдрикляри  Нибури  планетинин  физики-жоьрафи  хцсусиййятляри  чох  да  дя-

риндян вя  инжяликля марагландырмады.  Севиндирижи бир  щал да о иди ки, бурада тякжя онлар цчцн 

йох, еляжя дя флора вя фауна цчцн шяраит чох мцнасиб, щятта Йер шяраитиндян цстцн иди. Мцдрикляр 

дя    Йер  планети  бярядя  илк  танышлыг  мялуматларыны  вермяк  истядиляр.  Амма  щеч  демя    щума-

ноидляр онлары чох йахшы таныйырмышлар. 

- Биз Аоум планетини дя, сизляри дя чох йахшы таныйырыг. Яэяр Щума Регаилин эюндярмиш ол-

дуьу сон тядбирляр там эерчякляшибся, сиз бизлярдянсиниз,  яслиниз  щуманоиддир.  

Бу мялумат мцдрикляри шашыртды. Онлар щейрятля  бир-бирляриня,сонра щятта юз ял вя  голларына 

йохлайыжы нязярлярля бахдылар. Щамынын адындан Елдер Арийа данышды вя гяти етираз етди. 


 

 

424 - Бизим планетимиз Йер адланыр! Биз там Йер хассяли жанлы - инсанларыг! Инсан! 

Щуманоидляр бир-бирляриня марагла бахдылар вя башларыны инкар ифадяси иля йеллядиляр. 

-  Инсан!  Сизин  адынызын  вя  планетинизин  нежя  адланмасы  ясас  дейил!  Мащиййятиниз    маддидир, 

торпаг, щава вя од хассялисиниз. Биз сизляри чох дягиг таныйырыг! 

- Сиз бир гядяр йанлышлыьа йол верирсиниз.- Пюфект Аза деди.- Биз даща чох рущ хассялийик. Илащи 

Нур зярряси олмадан биз мювжуд ола билмярик! 

Бу жаваб щуманоидлярин йенидян башларыны йырьаламасы иля нятижялянди.  

–  Бир  щалда  ки  инсансыныз,  еля  ися  бизим  дцнйамыза  ня  цчцн  эялмисиниз?  Биз    сизи    чаьыр-

мамышыг. Мярамыныз нядир? Ня истяйирсиниз? 

Щуманоидлярин тян ортасында отурмуш бирисинин там ифадясиз симада юз   додагларыны азажыг 

тярпятмякля вердийи бу суаллар мцдрикляри бир гядяр дурухуб галмаьа мяжбур етди. 

–  Биз  артыг  сцгута  уьрамыш  Йер  дцнйасынын  сакинлярийик.–  дейя  Грейсфул  Исуса  сорьуну 

дягигляшдирмяйя чалышды.– Юзцмцзля бяшяриййятин бцтцн жанлы нцмунялярини эятирмишик. Бизя юз 

планетиниздя, кичик бир эушядя йашамаьа вя юз тющфяляримизи Нибури дцнйасына бяхш етмяйя ижазя 

вермяйинизи хащиш едирик.  

Онун бу сюзляри ейни жцр синхрон чевирмя иля гаршы тяряфя ютцрцлдц. Орада отурмуш щума-

ноидляр  бу  сюзлярин  жавабыны  мцяййянляшдирмяк  цчцн  йенидян  бир-бирляриня  бахдылар.  Йеня  дя 

щеч  биринин  цзцндя  щяр  щансы  бир  ифадя  охунмурду.  Амма  сонра  чеврилиб  чох  сярт  жаваб 

вердиляр. 

– Биз щейванат вя битки алямини юз дцнйамыза гябул едя билярик. Инсанын айаьы ися бизим пла-

нетимизя дяймямялидир! 

Мцдрикляр бу жавабдан чашдылар, тутулдулар, айры-айрылыгда вя щейрятля: 

– Ня?! Нийя?! Ня цчцн?! Щансы сябябя эюря?!– дейя сорушдулар.  

Амма  онларын  бу  щейряти  щеч  бир  тяясир  доьурмады.  Екрандан  онлара  сары  бахан  щума-

ноидлярин бир башгасы ейни жцр кцт сяслярля данышды. 

–  Чцнки  битки  вя  щейванат  мювжуд  олдуьу  бцтцн  заманлар  ярзиндя  онлары  йетирян  Йер 

тябиятиня садиг галдылар, щяр жцр тялябата дцзэцн риайят етдиляр. 

– Йер цзцнцн яшряфи олараг инсан сечилмишдир, флора вя фауна дейил! 

Щолый Мещитанын щиддятля сюйлядийи бу фикриня жаваб даща сярт эялди. 

– Инсанлыг Йер цзцнцн яшряфи сечилди, амма щягиги яшряфи олмады! Олардыса, Йер  планети сц-

гута  уьрамазды.  Бяшяр  ювладынын  айаьы  щятта  Айа  тохундугдан  сонра  Ай  да  парчаланды,  да-

ьылды. Сябяб: инсанлыьын тюрятдийи писликляр, йаманлыглар, ядалятсизликляр - бюйцк эцнащлар иди. Инди 

биз  сизляри  юз  планетимизя  бурахарыгса,  сиз  бурада  тюряйиб  артажаг,  щяр  йери  тутажагсыныз.  Ейни 

заманда  юзцнцзля  бирликдя  эятирдийиниз  фитня-фясад  инкишаф  едиб  бизим  дцнйаны  да  бцрцйяжяк. 

Биз юз дцнйамызын ня вахтса даьылмасына йол веря билмярик! 

Щолый Мещита дящшятя эялмишди. Буна эюря дя вердийи жаваб даща чох емосионал олду.  

–  Сиз  бялкя  дя  диэярляриня  эюря  щаглысыныз.  Амма  биз  инди  сизя  гонаг  эялмишик,  пянащ 

эятирмишик! Гонаьы рядд етмязляр! 

Жаваб чох сакит, амма йеня чох сярт верилди: 

- Юз йурдуну даьыдандан йурд гядри билян чыхмаз!  

-  Биз  Йер  дцнйасынын  ян  камил  инсанлары  сайылырыг!  -  Щолый  Мещита  йенидян  сясини  галдырды.- 

Йери  биз  даьытмадыг!  Даща  йаманлыглар  етмяк  игтидарымыз  да  чатмаз.  Биз  юзцмцзля  бяшяр 

елминин няалиййятлярини ярмяьан эятирмишик!  

Щуманоидлярин “данышан” нювбяти нцмайяндяси дя лагейидлик вя етинасызлыг эюстярди.  

– Сизин елминиз юз дцнйанызы горумаьа йетмядися, даща няйя гадирдир?! Сиз щеч дя ясил елмля 

йох, Бюйцк Йараданын сизляря тябият васитясиля йетирмиш олдуьу хцсусиййятляри цзя чыхартмагла, 

буну  даща  йахындан  танымагла  вя  файдалы  истифадя  етмякля  мяшьул  олмусунуз!  Амма  узун 

мцддят ярзиндя щеч онун ийирми фаизиня дя малик ола билмядиниз. Ясил елм йцз фаиздян сонра баш-

ланыр  вя  шяхсиййятин  юз  дцнйасынын  имканларындан  кянар  нятижяляр,  кянар  кяшфляр  цзя  чыхарт-

магдан ибарят олур! Сизи буралара эятирян дя юз елми кяшфиниз дейил, бизим хиласедижи щейятин ики 

Нибури айы яввял Йер дцнйасынын сон эцнц цчцн сахладыьы космик эямидир. Биз щяля ики йцз ил яв-


 

 

425 вял  Йер  дцнйасынын  доьру  йолда  олмадыьыны  кяшф  етмишдик.  Буна  эюря  сизин  планетя  йардымчы 

щейят эюндярдик. Онлар Йери фялакятдян  гуртармалы иди. Йерин мящв олмасы эюйцн  бцтцн гат-

ларына мянфи тясир едяжякди. Анжаг бизим эюндярдийимиз щейятин буна вахты чатмады вя тяяссцф 

ки, юзляри дя тядрижян инсана чеврилдиляр.  

-Бунлар  сонракы  заман  цчцн  дискусийа  мювзусу  ола  биляр.-  Елдер  Арийа  гаршылыглы  сябр  вя 

тямкинля билдирди.- Инди бизя  яввялжя Нибуридя  мяскунлашмаг важибдир. Сонра сющбятимиз  елми 

характер дашыйар вя Сиз Йер елминин няалиййятлярини эюрярсиниз. Биздя щягиги елм нцмуняляри дя 

аз дейил. 

 – Сизин бизя тягдим едяжяйиниз щансы елми няалиййят бюйцк ящямиййят дашыйа биляр? Бир щалда 

ки ичярисиндя олдуьунуз эями дя бизим елмя мяхсусдур. Сиз чох ажиз вя горхулусунуз! 

Мцдрикляр бу иттищамлардан бу сярт саваблардан тамам чашыб галдылар. Юз  щяйатлары бойу 

илк дяфя иди ки, мющкям пярт олмушдулар. Щятта киприклярини гырпмаьа да тяпярляри чатмырды. Щяр 

шей ня гядяр ажы вя сярт олса да, щягигят иди. 

– Сиз бизляри там дягиг танымырсыныз.– Делыйвер Жуна юзцндя эцжля жясарят тапараг, астадан 

юз  гаршысындакы  микрафон  рысаьына  сары  деди.–  Яксяриййятя  аид  оланлар  щамыйа  аид  ола  билмяз. 

Яэяр  биз  бурадайыгса,  демяли,  бизим  вя  эятирдикляримизин  хилас  олмасы  щям  дя  бир    Илащи 

мяслящятдир. Сиз буну нязяря алмалысыныз. 

Бу сюзляр дя щуманоидлярин донуг сифятиня щеч бир дяйишиклик эятирмяди. 

–Сизин ян бюйцк елми кяшфляринизин мабядиндя компцтер технолоэийасы дурур. Ону да ясас 

принсиплярини ийирминжи милади ясринин орталарында сизяря биз щядиййя эюндярдик. Сизя щягиги елмин 

истигамятини  мцяйянляшдирмянизя  кюмяк  етмяк  истяйирдик.  Лакин  сиз  бизим  тющвяляримизи  дя 

щярби мягсядляря йюнялдирдиниз. Биз сизляри юзцнцздян даща йахшы таныйырыг. 

–Бизим  елми  няалиййятляр  мин  иллярдян  эялир!  Ону  бцтцнлцкля  ажиз  вя  юзцнцзцнкц  щесаб 

етмяк доьру олмазды. Амма ейб етмяз, гой сиз дейян олсун, юз елминизя сащиб дурун. 

Делыйвер Жунанын бу сюзляри дя тясирсиз олду. Бюйцк монитор архасындакылар тамам башга 

фикрдя идиляр.  

 – Щяля он сяккизинжи милади ясриндян етибарян сизин Йер елми йанлыш истигамятя йюнялмишди. 

Елм  адландырдыьыныз  щямин  мяшьулиййятин  мащиййяти  инсанлыьын  эцндялик  рифащына,  тякяббцр-

лцйцня вя иддиаларына щесабланмышды. Сиз сярвят вя шющрят олмайан няалиййятляря мараг эюстяр-

мяздиниз. Сизин техники кяшфляринизин щеч бири яслиндя тябиятин вя инсанлыьын эяляжяк рифащына кюк-

лянмямишди. Сизляр юз дцнйанызы щяр эцн даьытмаг вя эяляжяйиня аьыр зярбяляр вурмагла мяшьул 

идиниз.  Биз  ися  узун  ясрляр сизи  нязарятдя  сахладыг,  йардымчы  олмаьа  чалышдыг,  мцщафизя  етдик,.. 

Сизляри метеорит вя астроит зярбяляриндян, бир чох нцвя мцщарибяляриндян дя биз хилас едирдик. Бу 

бир Илащи ирадяйя мцвафиг иди. Йохса ки, сизин ня бу зярбяляри дяф етмяйя елминиз чатырды, ня дя юз 

дцнйанызын  гядрини  билирдиниз.  Тяяссцф  ки,  биз  сизин  дцнйаны  сонунжу  фялакятдян  хилас  едя  бил-

мядик. Чцнки бу, тябиятин юзцндян вя йа кянар тясирлярдян дейил, сизин юз ичиниздян, хислятиниз-

дян,  ямялляриниздян  иряли  эялирди.  Тамамиля  сизин  явязинизя  дя  йашайа  билмяздик.  Даща  Бюйцк 

Йарадан да сизи юз ихтийарыныза бурахмышды. Юзцня гясд едилмясиня эюря мящз инсанын вя инсан-

лыьын юзц эцнащкардыр!  Буна бахмайараг, биз сизи каинат наминя хилас  етмяк истядик. Тяяссуф 

ки, буна рява олмады. 

Бу жаваб Делыйвер Жунаны сусдурду вя о да диэяр Йер мцдрикляри кими бахышларыны ашаьы дик-

ди. Мцдриклярин бу жавабдан сонра космик эямини Нибури  планетинин орбитиндян чыхартмагдан 

башга йолу галмырды. Амма узун заманын ахтарышындан сонра гаршылашдыглары бу планетдян ай-

рылмаг да истямирдиляр. Даща бир дя ня вахт вя щансы бир жанлы планетля гаршылашажаглары мялум 

дейилди.  

– Биз щяр шейи баша дцшцрцк вя бяшяриййятин бцтцн эцнащларыны юз цзяримизя эютцрцрцк. Бизя 

сон шанс верин! Йер дцнйасынын йадиэарларыны хилас етмяк лазымдыр! 

Грейсфул Исусанын бу сюзляри дя щуманоидлярин цзцндя щеч бир ифадя доьурмады. 

–  Танры  сизляря  чох  шанс  верди.  Сечилян  щяр  пейьямбяр,  эюндярилян  щяр  Илащи  китаб  бир  шанс 

дейилдими? Алты йцз онунжу илдя Ислам пейьямбярини сечяркян О бунун сонунжу олдуьуну бил-

дирмядими?  Бяс  инсанлыг  ня  етди?  Гцтбляшмя,  динлярарасы  мцнагишяляр,  миллятлярарасы  мц-


 

 

426 щарибяляр, даьынтылар, фялакятляр даща да артды! Инди даща эеждир! Щяр шей битди! Билмяли идиниз ки, 

инсан адлы санлы Йер дцнйасы цчцн йарадылмышды. Сизин яввялиниз вя ахырыныз да Йер иди! Сиз ися Йе-

ри битирдиниз. Бир планетдян кючцб башгасында мяскунлашмаг мягбул сайылмаз. Йохса ки, диэяр 

планетляр дя юз дцнйасыны даьыдар вя диэяриня кючяр. 

– Бяс еля ися бизим цчцн хилас олмаг вя юзцмцзля бяшяр няалиййтлярини дашымаг ня цчцн вя 

кимя лазым иди? Сиз буна да кюмяк етмишдинизми?! 

Елдер Арийанын нящайят вердийи бу сярт суала жаваб да юзцнц чох эюзлятмяди. Санки онлар 

бцтцн суаллары габагжадан билмиш вя жавабларыны габагжадан щазырламышдылар. 

– Щяр шейин доьрусуну Бюйцк Йарадан биляр. Бизя йягин олан будур ки, инди сиз каинаты беля 

сярэярдан  эязиб-долашмагла  яслиндя  бцтцн  алямляр  цчцн  чох  йахшы  ибрят  нцмуняси  щесаб  олу-

нурсунуз. Сиз инди йалныз буна хидмят эюстярирсиниз! 

– Нежя?!  

Верилян сон жавабын гаршысында мцдриклярин щейрятля вердикляри сон суал щавадажа илишиб гал-

ды. Щамынын симасы щейрят вя гязяб ифадя едирди. Сонра бир андажа бу гязяб сянэиди вя тяяссцф 

щисси иля явязлянди. Даща щеч бу суалын жавабына ещтийаж галмырды. Сон жаваб мцдриклярин бцтцн 

цмидлярини гырмышды. Онлар узун мцддят даща няся дейя билмядиляр.  

“Неw-Ной”  космик  эямисинин  алт  тяряфляриндя,  сямада  мцхтялиф  юлчц  вя  формалы  УНО-лар 

учушур, санки бунунла онун гаршысыны кясирдиляр. 

Мащмудяли вя Марийа чашгынлыг ичярисиндя донуб галмышдылар. Онлар бу вязиййяти анлайа вя 

юзляриня  эяля  билмирдиляр.  Сон  жаваб  онлары  тамам  чашгын  вязиййятя  салмышды.  Марийа  космик 

эяминин  иллцминаторуна  сары  чеврилиб  щясрятля  ашаьыдакы  Нибури  дцнйасына  бахды.  Бирдян  о  гя-

зябля  пянжяряляри  йумруглады  вя  “Мян  дцнйаны  истяйирям!”  дейя  гышгырды.  Мащмудяли  яввялжя 

ону  гужаглайыб  кянара  чякмяк  вя  сакитляшдирмяк  истяся  дя сонра  юзц  дя  гязябини  эизлядя  бил-

мяди. 


– Парашут верин бизя, атын бизи бу дцнйайа! Гой юлдцрсцнляр бизи! Даща дюзмяк олмур! Биз 

гуш дейилик даим учушда олаг! Щятта гуш да узун мцддят щавада гала билмир, йеря дюнцр! Ахы 

бу  гядяр  дя  олмаз!–  О  даща  няся  дейя  билмяди  вя  дуруб  гаршысына  эялян  Пюфект  Азаны  гу-

жаглады.– Сиз ахы беля демямишдиниз, устад!  

Делыйвер Жуна да айаьа галхды вя о да Марийаны сакитляшдирмяйя чалышды. 

– Сиз ки, йахшы билирсиниз, Марийа, Йер кцряси даща йохдур, диэяр планетляр ися, эюрцрсцнцз, 

щяля ки бяшяриййяти гябул етмирляр. Йени дцнйа тапанажан дюзмяк лазымдыр. Буну биз тапмасаг, 

бизим буна юмрцмцз чатмаса, сиз буну етмялисиниз. 

Ня Марийа, ня дя Мащмудяли бу сюзляря гане олмады. 

–  Йох,  биз  буну  бажармайажаьыг,  буна  дюзмяйяжяйик!  Биз  алим  йох,  ади  инсанларыг!  Бизя 

йашамаг лазымдыр! 

–Онлар бялкя бизи гябул етдиляр. Бизим хащишимизи един онлардан! 

Сонра даща ня Мащмудялидян, ня дя Марийадан сяс чыхмады. Пюфект Аза вя Делыйвер Жуна 

эянжляри щипноз щалына салыб дурдурмушдулар. Эянжлярин цзцндяки сон жизэиляр ади щяйат ешгини 

ифадя едирди. Мцдрикляр онларын голуна эириб, щипноз вязиййятиндя икян бяйаз одайа апардылар. 

– Еля един ки, дярин йухуйа эетсинляр! Чох дярин... 

Елдер  Арийанын  бу  сюзляриня  мцдрикляр  она  сары  башларыны  тярпятмякля  разылыг  билдирдиляр. 

Онлар йана чякилян гапы архасында эюрцнмяз олдугдан сонра Елдер Арийа цзцнц юн щиссядяки 

мониторда эюрцнян щуманоидляря сары чевирди вя сярт данышды. 

–  Сиз  бялкя  щеч  олмаса  бу  ики  эянжи  гябул  едясиниз!  Онлар  тамам  пак,  тямиз  варлыглардыр. 

Лцтфян, онлары гябул един. 

Щуманоидляр юз мювгейиндя даща сярт вя мющкям дурмушдулар. 

– Юз дцнйасынын гядрини билмяйянляря диэяр щеч бир дцнйада йер йохдур! Сизин щяр бириниз, 

щятта бундан сонра щяйата эяляжяк нявяляриниз, нятижяляриниз дя бу агибятя эюря эцнащкардыр вя 

онун жязасыны алмалыдыр! Щюкм бизим дейил! 

– Еля ися щеч олмаса бизим елми сярвятляримизин сурятини гябул един! Бу тамам башга бир йол-

дур! Сиз бу йолу кечмямисиниз! Доьруданмы бу сизя мараглы дейил?! Биз ахы Йер мядяниййятинин 


 

 

427 бюйцк  тарихя  малик  елми  вя  мядяни  няалиййятлярини,  еволйутсийа  сярвятини  горумалы  вя  щансыса 

айры  дцнйалара  чатдырмалыйыг!  Каинатда  щансыса  диэяр  дцнйаларын  бизим  тяфяккцр  вя  мядяни 

сярвятимизя ещтийажы ола биляр! Щеч олмаса бу ишдя бизя  кюмяк един! Йер елмини мящв олмаьа 

гоймаг йарамаз! 

Елдер Арийанын бир гядяр емосианал тярздя дедийи бу сюзляря яввялжя щеч бир жаваб эялмяди. 

Сонра  ися  бирдян  монитордан  гярибя  сясляр  ешидилди.  Бу  сясляр  тядрижян  йцксялди  вя  идаряетмя 

мяркязини бцсбцтцн бцрцдц. Бу эцлцш сясляри ола билярди. Щуманоидлярин аьзы азажыг ачылса да 

йеня йашыл сифятляриндя щеч бир ифадя йох иди. Амма эцлцш сядалары щесаб олунан сясляр  чох йцк-

сяк тезликдя  вя  ужадан  сяслянирди.  Мцдрикляр юзцндя мин бир  мяналар ещтива едян бу “эцлцш” 

гаршысында бцтцн бяшяриййят адына хяжалят тяри тюкмяк вя щюнкцр-щюнкцр аьламаг истядиляр. Кя-

нардан  щяр  шей  даща  бядщейбят  вя  эцлцнж  эюрцнцрмцш.  Сонра  гяфлятян  онларын  эцлцш  сясляри 

кясди. 


– Сизя йахшы йол!  

Бу  фикир  щуманоид  дилиндян  инэилисжяйя  чеврилдикдян  сонра  монитордакы  щуманоидляр 

башларыны азажыг яйиб, санки тязим етдиляр, худащафизляшдиляр вя бирдян бцтцн тясвирляр йоха чыхды. 

Щуманоидлярин даща онлара дейяси вя онлардан ешидя биляси щеч  ня галмамышды. Мцдрикляр бир 

мцддят динмяз отуруб галдылар. Йер елминин ажизлийи бу мягамда дягиг бир гярар чыхартмаьа 

да мане олурду. 

– Мцдрикляр, гярар гябул етмяк лазымдыр! 

Щонребл Жанатанын бу фикри щамынын дцшцнжясиндян ахыб кечди. 

–  Даща  бураларда  вахт  итирмяйя  дяймяз!–  Щолый  Мещита  диллянди.–  Биз  ахтарышларымызы 

сонуна гядяр давам етмялийик! Эерийя гайыдаг вя яввялки радиус цзря учуша давам едяк. 

– Эянжляр барясиндя дя бир гярара эялмялийик. 

– Мащмудяли вя Марийаны даим нязарят алтында, щяр эцнцн ясас щиссяси бойу хцсуси щипноз 

щалында сахламалы, йа да резервуарын ичярисиндя узунмцддятли дярин йухуйа вермялийик. Онлар 

бизя мане ола, арзуолунмаз вязиййятляр тюрядя билярляр. 

– Якс тягдирдя онлар дюзя билмяйяжякляр.  

– Йалныз мцвафиг мякана йетишдикдян сонра онлары айылтмаг олар.  

– Бу еля онларын юзц цчцн дя файдалыдыр. 

– Йени дцнйа ахтарышына давам едяк! 

Гярар  гябул  едилди  вя  “Неw-Ной”  космик  эямиси  Нибури  планетинин  орбитиндян  чыхмаьа 

башлады.  Сонра  эями  бюйцк  сцрятля  каинат  бойу  йцксяклийя  вя  сол  тяряфя  гювсвари  истигамят 

эютцрдц. Мцдрикляр бир гядяр яввялин бядбин ящвалындан чох асанлыгла чыхдылар. Щяр шейя йалныз 

оптимист ящвалла наил олмаг мцмкцн иди.  

Сонра даща чох эцнляр вя бюйцк сцрятля ютцб кечди, “Неw-Ной” чох мясафя дяф етди. Бу-

рада йени бир планетля гаршылашдылар. Бу планетдян рядд жавабы алмаьа  ещтийаж олмады, юзляри бу 

фикирдян дашындылар. Ора лампардларын дцнйасы иди. Бу варлыгларын тясвирини ъурнал вя китабларда 

эюрмцшдцляр.  Информасийа  Мяркязинин  мялумат  банкында  онларын  барясиндя  чох  мялуматлар 

варды. Онлар да эюйцн икинжи гатына дахил олан галактикалардан бириня мяхсус олан Лама пла-

нетиндя йашайырдылар. Елми няалиййятляри чох йцксяк иди. Щятта бир чох шейляри бу мцдрик алимляр 

дярк етмяйя дя чятинлик чякирдиляр. Бурада жинайятляр, хцсусян дя гятл щадисяляри йох иди. Чцнки 

буна ряваж веря биляжяк щиссляр онларын йашам тярзиня уйьун дейилди. Лампадлар жями бир диня 

етигад едирдиляр. Айрыжа ибадят мярасим вя айинляри йох иди. Яслиндя онларын щяйат тярзи бцсбцтцн 

ибадятля кечирди. Йени инсан лампадларын гаршылыглы, бюйцк вя цлви мящяббятинин бящряси олараг 

Бюйцк Йарадан тяряфиндян ананын жисминя щядиййя едилирди. Бу мящяббят яслиндя мцсбят енеръи 

чаларынын ифадяси иди. Бу заман жцтляр бир-бирляринин ялини тутдугда ашкар зийа сачырдылар. Онлар 

юз бейинляринин имканларындан там истифадя  едирдиляр. Гида мянбяйи флора вя  сырф битки мяншяли 

иди. Щяйат енеръисини щям дя эюл, чай, мешя вя даьлардан, судан, аьаждан, гайа парчаларындан 

алырдылар. Бу, Але улдузунун Эцняш щяраряти вя ишыьына  бярабяр олан  енеръисинин Лама тябияти иля 

синтези  нятижясиндя  йаранан  био-фактындан  ибарят  иди.  Юлцм  щадисяси  Йер  заманы  иля  200  илдян 

сонра баш тутурду. Юмрцнцн битяжяйини дягиг щисс едян лампад Лама планетинин Пад пейкиня 


 

 

428 учур,  орада  Илащи  Нура  говушурду.  Бунлар  чох  мараглы  вя  гейри-ади  иди.  Аь  либаслы  мцдрикляр 

юзлярини онларын гаршысында тамам гара либасда вя гаранлыг ичярисиндя щисс едирдиляр. Лампадлар 

Йер  дцнйасынын  чюл  чичякляринин  физики  кейфиййятлярини  йцксяк  дяйярляндирдиляр.  Онлара  бу 

чичяклярин тохумларындан щядиййя вердиляр. Явязиндя эюй хяритясиндя жанлылар йашайан бир нечя 

планетин кординатларыны вя эириш кодларыны юйряндиляр. 

...Вилмарларын вя птейлярин мювжуд олдуьу планетляр дя онлары гябул етмяди. 

Улдуз бцржляринин биолоъи вя кимйяви характери бир-бирини тякрар етмирди. Амма щеч бириндя 

био-жанлылар цчцн йашайыш мцщиди йох иди. 

Цмид ися юлмцр, ахтарышлар давам едирди. Бу вахт ярзиндя флора отагларында эцлляр бир нечя 

дяфя чичяк ачды, кичик аьажлар мейвя эятирди, бязи щейванлар балалады, гушлар йумурта гойду,.. 

Щяр шей дяйишир, щяйат давам едирди. Амма бу давамиййят сонсузлуьа доьру эетмякдя иди. 

Мащмудяли  вя  Марийа  ися  бир  резервуарын  ичярисиндя  комайа  салынмыш  щалда  узанмышды. 

Онлар  цчцн  бцтцн  заманлар  дайанмышды.  Тез-тез  Пюфект  Аза  вя  Делыйвер  Жуна  бурайа  эялир, 

жищазлара  нязарят  едир,  резервуарын  пянжяряси  юнцндя  дуруб  онлара  тамаша  едир,  эцлцмсяйир, 

дяриндян кюкс ютцрцб эедирдиляр.  

Мцдрикляр елми тядгигатлары давам етдирирдиляр. Онлар Йер дцнйасынын мин илляр ярзиндя кяшф 


Kataloq: files -> books -> file
file -> ƏSƏRİn təkrar çapi və ya hər hansisa bir hiSSƏSİNİN Çapi qadağandir!
file -> Təhsildə İkt html-in əsasları kursu üzrə VƏSAİt tərtib edənlər: Abdulla Qəhrəmanov
file -> MEŞƏLİ KƏNDİNİn yay güNLƏRİ
file -> "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
file -> Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏN
file -> Elnur və Arzu pəncərə qonşuları idilər. Üz-üzə dayanmış binalarda yaşayırdılar. Onlar neçə vaxt idi ki, pəncərə qonşusu idilər. Ancaq bir-birilərindən xəbərləri belə yox idi
file -> Şirvani Ədilli MƏNİm odlar diyarim
file -> İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
file -> Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə

Yüklə 7,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə