Ўзбекистон Стоматологлар Ассоциацияси «Stomatologiya» илмий-амалий журналYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/9
tarix25.11.2016
ölçüsü1,27 Mb.
#26
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Summary 

This  article  presents  data  on  the 

factors of stomatitis in children. For the 

successful  treatment  of  these  diseases 

pediatric 

dentist 


should 

carefully 

collect  medical  history,  conduct  a 

comprehensive  clinical  examination, 

together  with  the  child’s  pediatrician, 

neurologist and other specialists to use 

additional  methods  of  research  as 

cytology, biopsy, complete blood count 

(CBC), biological samples. 

 

 


65 

 

65  

Проблемы смежных специальностей   

УДК: 616.211/216-002:616.155.194 

БУРУН ЁНДОШ БЎШЛИҚЛАРИ ЎТКИР КАСАЛЛИКЛАРИНИ 

АНЕМИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЕЧИШИЎЗИГА ХОС 

ХУСУСИЯТЛАРИ 

У.С. Хасанов, И.А. Угланов, Ш.Х. Бакиева 

Тошкент тиббиёт академияси 

 

Бурун  ёндош  бушликлари уткир  касалликлари  юкори  нафас 

йуллари 


касалликлари 

ичида 


таркалиши буйича иккинчи уринда 

туради  ва  бу  касаллик  билан 

касалланиш  сони  йилдан-йилга 

ошиб  бормокда.  Бурун  ёндош 

бушликлари  (БЁБ)  касалликлари 

умумий  ЛОР-аъзолари  стационар 

касалликларининг  29-30%  ини  ва 

амбулатор  касалликларининг  15-

16% ини ташкил этади. Охирги ун 

йиллик  маълумотларига  кура,  БЁБ 

лари 

уткир 


яллигланиш 

касалликлари  сезиларли  даражада 

ошиб  бормокда.  Хозирги  вактда 

уткир 


риносинуситлар 

оториноларингологиянинг  асосий 

муаммоларидан 

бири 


булиб 

колмокда. Охирги  8  йил  давомида 

риносинуситлар билан касалланиш 

сони 


марта 


ошганлиги 

аникланди. 

Агарда 

бирор-бир касаллик  анемия  фонида  кечса,  у 

касаллик  кечишига  салбий  таьсир 

курсатади.  Анемия  эса  шундай 

холатки, 

кондаги 

гемоглобин 

концентрацияси  камайиши  билан 

характерланадиган, 

бемор 

хасталигига  жиддий  таьсир  этиб, окибатда  касалликнинг  сурункали 

формага 


утишиги 

ёки 


огир 

асоратларга 

олиб 

келувчи 


патологик  жараёндир.  Бу  каби 

холатлар 

негизида 

кондаги 


гемоглобин 

концентрацияси 

камайиши  окибатида  орган  ва 

тукималар 

трофикасининг 

бузилиши, 

организмнинг 

кислородга  булган  талабининг 

конмаслиги,  иммун  системанинг 

антитанага 

карши 

кураш 


фаолиятини 

сусайиши 

ётади. 

Анемияли беморларда 

барча 


касалликлар,  шу  жумладан,  ЛОР 

аъзолари 

касалликлари 

ҳам 


огиррок  кечади  ва  организмнинг 

касалликларга  берилувчанлигини 

оширади. 

Шуни  инобатга  олган  ҳолда 

тадқиқот  мақсади:  анемияли 

беморларда бурун ва бурун ёндош 

бушликлари 

уткир 


касалликларининг  кечиши,  узига 

хос хусусиятларини баҳолаш . 

Текширув  материали  ва 

усули 

Юкорида  куйилган  максад  ва 

вазифаларни  амалга  ошириш  учун 

2012-2014  йилларда  60  нафар 

бурун  ёндош  бушликлари  уткир 

касалликлари 

билан 


огриган 

анемияли  беморлар  текширилди. 

Илмий  тадкикот  материаллари 


66 

 

66  

ТТА  II  ва  III  клиникаси  ЛОР 

касалликлари  булимида  йигилди. 

Куйилган 

максадга 

мувофик 


беморлар учта гуруҳга  ажратилди: 

асосий,  таккослама  ва  назорат 

гуруҳларга  мос  равишда  19,  23  ва 

18  нафардан  беморлар  киритилди. 

Таккослама  гурухдаги  беморлар 

бурун  ёндош  бушликлари  уткир 

яллигланиш  касалликлари  билан 

огриган анемияли беморлар булиб, 

уларга 

антибактериал, антигистамин, 

муколитик 

ва 

секретолитик  дори  воситалари кулланилди.  Асосий  гуруҳдаги 

беморларга  эса  юкоридаги  дори 

воситалари  хамда анемияга  карши 

темир препаратлари, витамин В12, 

фолат 

кислотаси кулланилди. 

Назорат  гуруҳдаги  беморларни 

анемияси 

булмаган 

факат 

патогенетик  даво  муолажаларини олган  беморлар  ташкил  этади. 

Хамма  беморларга  стандарт  ЛОР 

текширувлар 

– 

риноскопия, буруннинг  нафас  олиш  ва  хид 

билиш  фукцияларини  урганиш, 

мукоцилиар 

клиренсини 

текшириш, 

БЁБ 


лари 

рентгенографияси,  КТси,  зарур 

холларда  МСКТ,  ҳамда  умумий 

кон  анализ  текширув  усуллари 

кулланилди.  Ушбу  текширувлар 

даводан олдин, ҳамда даводан 1 ой 

ва 3 ой кейин қайта ўтказилди.  

Натижалар 

ва 

уларни 

мухокама килиш 

Олинган  натижаларга  кура 

куйидагича 

хулосага  келинди: 

Асосий 

гурухдаги  беморларда таккослама  гуруҳ  беморларига 

караганда  нафас  олиш,  буруннинг 

нафас  олиш,  бурундан  ажралма 

келиш (ажралманинг характеридан 

катьий 

назар) 


давомийлик 

характери,  хидларни  ажрата  олиш 

функциялари  ҳамда  мукоцилиар 

клиренс  сезиларли  даражада  фарк 

килиши 

аникланди. Юкорида 

келтирилган  курсаткичлар  асосий 

гуруҳда 

таккослама 

гуруҳга 

нисбатан  даво  муолажаларини 

олиб  бориш  давомида  сезиларли 

тарзда 


ижобий 

томонга 


узгарганлигини 

куришимиз 

мумкин. 

Назорат 


гуруҳ 

беморларида анемия булмаганлиги 

туфайли  факат  патогенетик  даво 

билан  чекланди.  Асосий  гурухга 

анемияга 

карши 


давони 

патогенетик  давога  кушиб  олиб 

бориш  натижасида  беморлардаги 

касаллик кечиш динамикаси 1 ва 3 

ой  давомида  урганилганда,  шу 

нарса  маълум  булдики,  анемияга 

карши  олиб  борилган  комплекс 

даво  БЁБ  лари  касалликларининг 

кайталаниши,  сурункали  шаклга 

утиш 


холларини 

камайтирди. 

Назорат 

гуруҳ 


беморларида 

касаллик 

кечиши 

патогенетик давони  олиб  бориш  билан  бирга 

согайиши кузатилди.  

 

 

  

67 

 

67  

Беморларда даводан 5 кундан сунг бурундан ажралма келиш давомийлик 

характеристикаси 

[барча гуруҳлар учун (n=19,23,18)] 

Балл

 

Асосий 

Таккослама

 

Назорат


 

1

 

36,9±1,12% 

 

36,8±1,91%  

57,2±1,46% 

 

2

 29,2±1,81% 

 

 29,8±,1,65%  

30,9±1,68% 

 

3

 20,1±1,35% 

 

24,6±1,15%  

11,9±0,65% 

 

4

 13,8±0,16% 

 

8,8±0,06%  

 

  

Жадвалда 

келтирилган 

маълумотларга  кура,  барча  гуруҳ 

беморларида  касалликка  қарши 

даво 


чора-тадбирлари 

бошлангандан  сунг  5  кун  утиб 

бурундан 

ажралма 


келиш 

симптоми  куйидагича  бахоланди: 

асосий 

гуруҳда 


бу  симптом 

сезиларли  даражада  камайганлиги 

аниқланди 

(2 


балл 

билан 


баҳоланди) 

ва 


бунда 

та (29,2±1,81%)  беморда  бу  симптом 

кузатилди, 

8та 

(36,9±1,12%) беморда  бутунлай  йуқолганлиги 

аникланди.  Таккослама  гуруҳнинг 

та  беморида  бу  симптом бутунлай  йуқолди  (36,8±1,81%),  5 

та(24,6±1,15%) ва 2 та (8,8±0,06%) 

беморларида  эса  мос равишда  3, 4 

балл  билан  баҳоланди.  Назорат 

гуруҳнинг  эса  2та  (11,9±0,65%) 

беморида  бу  симптом  сезиларли 

даражада камайганлиги  аниқланди 

(3  балл  билан  бахоладик),  10та 

беморда  (57,2±1,46%)  бу  симптом 

кузатилмаган 

булса, 

5та 


(30,9±1,68%) 

беморда 


кучсиз 

даражада  кузатилди  (2 балл  билан 

баҳоланди). (1 балл – симптом йук, 

балл – 

симптом 


кучсиз 

ифодаланган,  3  балл  –  симптом 

сезиларли  даражада  ифодаланган, 

балл – 

симптом 


кучли 

ифодаланган). 

Даводан 

ой кейинги 

утказилган  клиник  текширувлар 

тахлилига  кура  асосий  гуруҳнинг 

17  нафарида  (89,5%),  таккослама 

гуруҳнинг  15  нафарида  (65,2%), 

назорат  гуруҳнинг  17  нафарида 

(94,4%)  тулиқ  согайиш  холлари 

аникланди.  Асосий  гурухнинг  2 

(10,5%) 

нафар 


ва 

назорат 


гуруҳнинг 

(5,5%) нафар 

беморларини  яна  1  ой  давомида 

даволаганимизда, 

уларда 


ҳам 

тулиқ согайиш холлари аниқланди. 

Таққослама  гуруҳнинг  колган  8 


68 

 

68  

(34,8%) нафар беморини хам яна 1 

ой 

давомида  даволаганимизда улардан  6  (26.1%)  тасининг  тулик 

согайганлигини  кузатдик.  Қолган 

(8,7%) 


нафарида 

узгариш 


сезиларли  даражада  аниқланмади. 

Таққослама гуруҳнинг шу 2 (8,7%) 

нафар беморига яна 2 ой давомида 

патогенетик 

давони 

анемияга қарши 

даво 


бирга 

олиб 


борганимизда  уларда  ҳам  тулиқ 

согайиш  холларини  аниқладик. 

Бундан 

қуйидагича хулосага 

келдик:  1  ой  қушимча  даво  олиб 

борган 

асосий 


гуруҳ 

беморларимизда анемиянинг енгил 

I  даражаси  аниқланган  булса,  бу 

даража  таққослама  гуруҳнинг  6 

нафарида  аниқланган  эди.  Тулиқ 

согаймаган  таққослама  гурухнинг 

2  нафар  беморида  анемиянинг 

уртача  II  ва  огир  III  даражаси 

аниқланган 

эди. 


Куриниб 

турибдики,  анемияли  беморларга 

патогенетик 

давони 


анемияга 

қарши  даво  билан  бирга  олиб 

бориш  касалликдан  тулиқ  согайиб 

кетишига ёрдам беради. 

Адабиётлар 

1.  Альперин  П.М.,  Митерев 

Ю.Г.  К  вопросу  о  классификации 

железодефицитных 

анемий 

// 


Гематол. и трансфузиол. – 1983. -–

Т. 28, №9. – С. 11-14. 

2. 

Аркадьева Г.В. 

Диагностика 

и 

лечение 


железодефицитных анемий: Учеб.-

метод.  пособие.  –  М.:  ВУНМЦ, 

1999. – 59 с. 

3.  Асадуллаев  Н.,  Киселёва 

И.,  Аваков  А.  Мальтофер.  –  М.: 

МегаПро, 2001. – 96 с. 

4. 

Белокриницкая Т.Е., 

Кузник  Б.И.  Новые  подходы  к 

терапии  анемии  гестационного 

периода  (обмен  мнениями)  //  Рос. 

вестн.  перинатол.  и  педиатр.  – 

1993. – № 6. – С. 13 16. 

5.  Пискунов  С.З.,  Завьялов 

Ф.Н. 


и 

др. 


Особенности 

патологического 

процесса 

в 

околоносовых пазухах 

в 

зависимости  от  расположения  и размеров  соустья  //  Рос.  ринол.  – 

1999. – №2. – С. 16-19. 

6.  Пискунов  Г.З.,  Лопатин 

А.С. 


Эндоскопическая 

диагностика 

аллергических 

и 

воспалительных заболеваний 

полости  носа  и  околоносовых 

пазух // Рос. ринол. – 1999. – №1. – 

С. 25-27. 

7.  Пискунов  С.З.,  Пискунов 

Г.З. 


Морфологические 

и 

функциональные особенности 

слизистой  оболочки 

носа 

и 

околоносовых  пазух.  Принципы щадящей 

эндоназальной 

хирургии. – М., 1991. – С. 7-9, 24-

25. 


8.  Пискунов  С.З.,  Пискунов 

Г.З. 


Диагностика 

и 

лечение воспалительных 

процессов 

слизистой  оболочки 

носа 


и 

околоносовых  пазух.  –  Воронеж, 

1991. 

Хулоса Утказилган 

текширувлар 

натижаларига  кура  анемиянинг 

уткир  риносинуситлар  кечишига 69 

 

69  

таьсири 


борлиги 

аниқланди. 

Юқоридаги 

маьлумотларга 

асосланиб,  анемия  даражасига 

қараб 


касаллик 

кечишига, 

согайишига  таьсир  этиши  ва 

анемияга  қарши  даво  чораларини 

қуллаш 

касалликдан тезрок 

согайишга 

ёрдам 

бериши 


аниқланди.  Шундан  х улоса  килиб, 

бурун  ёндош  бушликлари  уткир 

касалликлари 

билан 


огриган 

анемияли  беморда  патогенетик 

давони анемияга қарши даво билан 

бирга 


олиб 

бориш 


тавсия 

қилинади.  

Резюме 

Обследованы  60  больных  с 

острыми 

заболеваниями 

околоносовых  пазух  с  анемией. 

Полученные 

результаты 

свидетельствуют 

о 

влиянии 


анемии  на  клиническое  течение 

заболевания  околоносовых  пазух, 

своевременное 

комплексное 

лечение 

анемии 


способствует 

скорейшему 

выздоровлению. 

После  назначения  лекарственных 

средств 

рекомендуется 

комплексное 

патогенетическое 

лечение  острых  воспалительных 

заболеваний околоносовых пазух и 

анемии.  

Summary 

The  gotten  results  the  spent 

researches 

testify 


to 

anaemia 


influence  on  clinical  a  d isease 

current,  and  also  timely  complex 

treatment of an anaemia promotes the 

prompt  recover.  Thus,  treatment  of 

sharp 

inflammatory d iseases 

paranasal  sinus  and  an  anaemia  is 

recommended complex pathogenetic.  

 

 

 

 

  

УДК: 616.284-002-036.12:616.285-089.844 

ОЦЕНКА ЭФФ ЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТИМПАНОПЛ АСТИКИ 

Ш.С. Байитов, Х.М. Маткулиев, А.Ж. Ботиров, Н.О. Ахунджанов 

Ташкентская медицинская академия 

 

Диагностика и 

лечение 


гнойно-воспалительных 

заболеваний  среднего  уха  и  их 

последствий 

остается 

одной 

актуальных  проблем  современной оториноларингологии. 

Это 


объясняется  тем,  что  гнойно-

воспалительные 

заболевания 

среднего 

уха 

– 

острые и 

хронические  –  являются  самыми 

распространёнными 

заболеваниями  среди  патологии 

ЛОР-органов  и  занимают  одно  из 

ведущих мест. Так, заболеваемость 

гнойными 

средними 

отитами 

среди 


взрослого 

населения 

составляет от  13,7 случая  на  1000, 

среди  подростков  –  8,7,  среди 70 

 

70  

детей  –  6,7  [3,4,8].  От  общего 

числа обращающихся за  помощью 

больных 


с 

патологией 

ЛОР 

органов  больные  со  средними отитами составляют 28,5% [3].  

Клиническое 

течение 

воспалительного 

процесса 

в 

среднем  ухе в 

большинстве 

случаев 

заканчивается 

заживлением 

барабанной 

перепонки,  но  наблюдаются  и 

грубые  рубцовые  изменения  с 

отложением  солей,  либо  остаётся 

стойкая перфорация на барабанной 

перепонке, 

что, 


естественно, 

приводит  к  различной  степени 

тугоухости [1-4]. 

Как  известно,  недостаточная 

эффективность 

консервативных 

методов  лечения, высокая  степень 

тугоухости 

при 

хронических воспалительных 

процессах 

в 

среднем ухе на современном этапе развития  отохирургии  диктует 

необходимость 

разработки 

щадящих  способов  санирующих 

операций.  Это  повлекло  за  собой 

дальнейшие 

поиски 

наиболее оптимальных  способов  щадящих 

операций, разработки одно-, двух- 

и  трёхэтапной  тимпанопластики 

[5].  Для  достижения  наилучших 

результатов  хирургии  огромное 

значение 

имеет 

сохранение архитектоники 

наружного 

слухового 

прохода 


и 

воздухоносных  полостей  среднего 

уха.  В  связи  с  этим  в  последние 

годы 


всё 

более 


широкое 

распространение 

получают 

«закрытые» 

способы 

хирургического 

лечения 

хронического  гнойного  среднего 

отитом  (ХГСО)  с  использованием 

различных 

пластических 

материалов 

[3,4,7], 

когда 


максимально 

оберегаются 

анатомические 

структуры 

среднего уха. 

Со 


времён 

разработки 

тимпанопластики  как  основного 

способа восстановления слуха при 

воспалительных 

процессах 

в 

среднем 


ухе 

она 


получила 

широкое 


распространение 

благодаря 

разнообразным 

вариантам 

и 

модификациям. Результаты  этих  операций  в 

немалой  степени  зависят  от 

технического 

совершенства 

хирурга [3]. 

Следует 


отметить, 

что 


эффективность  тимпанопластики 

как  в  функциональном,  так  и  в 

морфологическом  аспекте  зависит 

от  многих  факторов,  таких  как 

правильный 

подбор 


больных, 

вариант  тимпанопластики,  вид  и 

способ  укладки  трансплантата, 

послеоперационное 

ведение 

больного. 

Поэтому 

на 


сегодняшний день мнения авторов 

по 


различным 

вопросам 

тимпанопластики 

разнятся; 

ведётся 

поиск 


оптимальных 

вариантов  как  в  отношении 

техники  операции  (одно-,  двух-  и 

трёхэтапная тимпанопластика), так 

и в отношении выбора и фиксации 

трансплантата 

(кожа, 

хрящ, 


фасция 

и 

т.д.), а 

также 


71 

 

71  

послеоперационного 

ведения 

больных [1-4,6].  

Все вышесказанное обусловило 

необходимость изучения 

послеоперационных результатов 

различных вариантов тимпанопластики 

и комплекса факторов, существенно 

влияющих на эффективность как в 

функциональном, так и в 

морфологическом аспекте. 

Цель работы 

Сравнительная 

оценка 

эффективности использования 

наиболее 

перспективных 

трансплантационных  материалов 

для 

замещения барабанной 

перепонки. 

Материал и методы 

Под  нашим  наблюдением  на 

базе  2-й  клиники  Ташкентской 

медицинской  академии  в  2012-

2014  гг.  находились  66  больных 

ХГСО,  которым  были  выполнены 

различные виды тимпанопластики. 

Всего 


было 

выполнено 

72 

операции.  Пациентов  мужского пола  было  29,  женского  37. 

Возраст больных – от 16 до 60 лет. 

При  постановке  диагноза  мы 

пользовались 

общепринятой 

классификацией ХГСО. Из общего 

количества  тимпанопластик  60 

было  выполнено  одномоментно  с 

санирующей 

операцией 

на 

среднем  ухе.  У  8  больных тимпанопластика  производилась 

вторым этапом, как правило, после 

радикальной 

операции, 

с 

интервалом в 

8-12 


месяцев. 

Остальные 

операции осуществлены 

повторно 

из-за 

отсутствия  удовлетворительного результата от ранее произведенной 

тимпанопластики. 

Материалом 

для 


восстановления 

барабанной 

перепонки  в  61  случае  служила 

фасция  височной  мышцы.  В  4 

случаях  был  применен  периост 

сосцведного отростка. В 7 случаях 

пластика  барабанной  перепонки 

проводилась  перихондрием  ушной 

раковины,  взятой  из  области 

козелка ушной раковины.  

Результаты  тимпанопластики 

оценивали  по  двум  показателям. 

Во-первых,  учитывали  анатомо-

морфологический 

результат 

операции,  который  оценивали  по 

степени 

приживления 

трансплантата 

барабанной 

перепонки  и  восстановления  ее 

целостности  и  подвижности.  Во-

вторых, 

по 


функциональному 

результату, 

то 

есть 


степени 

улучшения  слуха  и  сокращению 

костно-воздушного 

интервала 

после  операции,  что  позволяло 

судить 


об 

истинной 

эффективности 

операции. 

Эффективность 

результатов 

тимпанопластики  оценивалась  по 

критерию,  предложенному  Х.М. 

Маткулиевым,  К.Х.  Маткулиевым 

[3]. 


Катамнестические 

наблюдения 

за 

больными проводились  в  течение  1-3  лет. 

Данные  об  уровне  слуха  больных 

до и после операции представлены 

в таблице. 

 


72 

 

72  

Таблица  

Аудиологические показатели костно-воздушного интервала до (числитель) и 

после (знаменатель) операции 

Величина костно-воздушного 

интервала, дБ 

Число больных 

5 и менее 

0/4 

6-10 


0/8 

11-15 


0/8 

16-20 


3/12 

21-25 


8/13 

26-30 


12/9 

31 и более 

49/18 

Всего 


72/72 

 

Мы проанализировали 

стабильность 

функциональных 

результатов 

тимпанопластики 

путем  сравнения  уровня  слуха  у 

пациентов  через  6,  12  и  18 

месяцев.  У  большинства  больных 

слух сохранился на том же уровне, 

что  и был  спустя 6  месяцев  после 

операции. 

Основной 

причиной 

неудовлетворительного 

исхода 

тимпанопластики мы 

считали 


нарушение 

приживления 

трансплантата. 

Критерием, 

используемым 

для 


оценки 

успешности  операции,  являлась 

величина  остаточного  костно-

воздушного 

интервала. 

Мы 


считали  «отличным»  результатом 

уменьшение 

костно-воздушного 

интервала  до  10  дБ  и  менее, 

«хорошим» 

– 

10-20 дБ, 

«удовлетворительным» – 20-30  дБ 

и  «неудовлетворительным»  –  30 

дБ  и  более.  Согласно  этому 

критерию,  «удовлетворительный» 

и  «хороший»  результат  при 

тимпанопластике  был  получен  у 

75% больных.  

Таким 

образом, высокие 

показатели 

приживления 

наблюдались  при  использовании 

лоскутов  из  перихондрия  козелка 

ушной 


раковины 

и 

фасции височной 

мышцы, 


что 

свидетельствует об эффективности 

данных 

трансплантатов для 

проведения тимпанопластики. 

Литература 

1.  Амонов  Ш.Э.  Повышение 

эффективности 

хирургического 

лечения  хронических  гнойных 

средних  отитов:  Автореф.  дис.  … 

д-ра мед. наук. – Ташкент, 2000. – 

31 с. 


2. 

Быстренин 

В.А., 

Быстренина  Л.В.  Обеспечение полного  и  стойкого  санирующего 

эффекта  –  основное  требование  к 

операциям,  выполняемым  при 

эпитимпаните 

// 

Вестн. 


73 

 

73  

оториноларингол. –  1999. –  №3.  – 

С. 31-32. 

3. Маткулиев Х.М. Патогенез, 

клиника,  лечение  и  профилактика 

ототоксикозов: Автореф. дис. … д-

ра мед. наук. – Ташкент, 1994. – 32 

с. 


4. Маткулиев Х.М, Маткулиев 

К.Х., Каримова Ж.З. Современные 

вопросы  лечения  хронических 

воспалительных 

заболеваний 

среднего  уха  //  Stomatologiya.  – 

2010. – №3-4. – С. 39. 

5. 


Преображенский 

Ю.Б. 


Тимпанопластика. 

– 

М.: Медицина, 1973. – 263 с. 

6. 

Семенов 

Ф.В. 


Отомикроскопическое 

обследование 

больных 

с 

патологией  среднего  уха  //  Вестн. оториноларингол. –  2001. –  №4.  – 

С. 48-50. 

7.  Сушко  Ю.А.,  Чемеркин 

А.С.,  Бедзик 

А.Б. 

Клинико-


аудиологические  результаты  двух 

и  трёхэтапной  тимпанопластики 

при  фиксации  стремени  //  Журн. 

ушн.,  нос.  и  горл.  бол.  –  1985.  – 

№2. – С. 35-39. 

8.  Сушко  Ю.А.,  Борисенко 

О.Н.,  Сребняк  И.А.,  Мищанчук 

Н.С. 


Эндомеатальная 

слухосохраняющая  операция  у 

больных  ХГСО  с холестеатомой  и 

социально  адекватным  слухом  // 

Проблемы 

реабилитации 

в 

оториноларингологии:  Материалы Всерос. 

конф. 


с 

междунар. 

участием. – Самара, 2003. – С. 16-

20. 


Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin