0. D. Sp. Nr. 9082 LÆgemidlets navnYüklə 106,5 Kb.
tarix21.01.2017
ölçüsü106,5 Kb.
#611618. januar 2016

PRODUKTRESUMÉ
for
Suprane, væske til inhalationsdamp

0. D.SP.NR.

9082
1. LÆGEMIDLETS NAVN

Suprane
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Desfluran 1g/g3. LÆGEMIDDELFORM

Væske til inhalationsdamp4. KLINISKE OPLYSNINGER
4.1 Terapeutiske indikationer

Universel anæstesi.


4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Individuel.


Dosering

MAC (minimum alveolær koncentration) for desfluran reduceres ved stigende alder. Desfluran dosis skal korrigeres tilsvarende.

MAC er bestemt som vist i tabel 1.Tabel 1

MAC for desfluran i forhold til patientens alder og inhalationsblanding (middel±SD)

Alder

100 % oxygen

60 % N2O/40 % O2

2 uger

9,2±0,0

-

10 uger

9,4±0,4

-

9 måneder

10,0±0,7

7,5±0,8

2 år

9,1±0,6

-

3 år

-

6,4±0,4

4 år

8,6±0,6

-

7 år

8,1±0,6

-

25 år

7,3±0,0

4,0±0,3

45 år

6,0±0,3

2,8±0,6

70 år

5,2±0,6

1,7


Induktion af anæstesi hos voksne

Hos voksne anbefales en induktionskoncentration på 3 % stigende i trin af 0,5-1 % hver 2. til 3. indånding. Indåndede koncentrationer på 4-11 % desfluran giver normalt anæstesi til operation i 2-4 minutter. Højere koncentrationer på op til 15 % kan anvendes.

Høje koncentrationer af desfluran vil fortynde koncentrationen af oxygen proportionelt og indledende indgivelse af oxygen skal være 30 % eller derover.

Høje koncentrationer af desfluran kan give bivirkninger i de øvre luftveje og/eller oxyhæmoglobin desaturering (SpO2 < 90 %), se pkt. 4.8.


Vedligeholdelse af anæstesi hos børn

Desfluran er kun indiceret til vedligeholdelse af anæstesi hos spædbørn og børn og ikke til induktion af anæstesi (se pkt. 4.4). Kirurgisk anæstesi kan vedligeholdes hos børn med slutkoncentrationer på 5,2 til 10 % desfluran med eller uden samtidig brug af nitrogenoxid. Hvis der anvendes høje koncentrationer sammen med nitrogenoxid, er det vigtigt, at sikre sig at den indåndede blanding indeholder mindst 25 % oxygen, selvom slutkoncentrationer på op til 18 % desfluran er blevet administreret i korte perioder.


Dosering ved nedsat nyre- og leverfunktion

Koncentrationer på 1-4 % desfluran i N2O/O2 har været brugt med godt resultat hos patienter med kronisk nyre- eller leversygdom og under nyretransplantation. På grund af minimal metabolisme forventes det ikke, at dosisjustering er nødvendig hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.


4.3 Kontraindikationer

Desfluran er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for halogenerede anæstesimidler.


Desfluran må ikke benyttes til patienter hvor universel anæstesi er kontraindiceret.
Må ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt genetisk disposition for malign hypertermi (se pkt. 4.4).
Desfluran må ikke anvendes til patienter, der tidligere har fået hepatitis efter brug af halogenerede anæstesimidler, eller patienter med tidligere, uforklarlig moderat til svær leversvigt (fx icterus forbundet med feber og/eller eosinofili) efter anæstesi med halogenerede anæstesimidler.
Desfluran må ikke anvendes til anæstetisk induktion hos patienter med risiko for sygdom i koronararterier eller hos patienter, hvor forøgelse af hjertefrekvens eller forhøjet blodtryk er uønsket.
Desfluran må ikke anvendes som induktionsanæstesi til pædiatriske patienter på grund af hyppig forekomst af hoste, åndedrætsbesvær, apnø, laryngospasme og øget bronkial sekretion.
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Faciliteter og udstyr til opretholdelse af frie luftveje hos patienten, kunstig ventilation, oxygen tilførsel og genoplivning skal være umiddelbart tilgængelige.


Malign hypertermi

Hos disponible patienter kan inhalation af anæstesimidler udløse en skeletmuskulær hypermetabolisk tilstand, der fører til højt oxygenbehov og det kliniske syndrom, som kaldes malign hypertermi. Det er vist, at desfluran kan udløse malign hypertermi. Det kliniske syndrom er karakteriseret ved hyperkapni og kan omfatte muskelstivhed, takykardi, takypnø, cyanose, arytmi og/eller ustabilt blodtryk. Nogle af de uspecifikke symptomer kan også opstå under let anæstesi: akut hypoxi, hyperkapni og hypovolæmi. Behandling af malign hypertermi omfatter ophør af behandling med det udløsende lægemiddel, indgivelse af intravenøs dantrolennatrium og understøttende behandling. Nyresvigt kan forekomme senere, og urinproduktionen skal overvåges og opretholdes om muligt. Desfluran bør ikke anvendes til patienter med kendt disposition for malign hypertermi. Der er rapporteret fatale tilfælde af malign hypertermi efter brug af desfluran.


Perioperativ hyperkaliæmi

Brug af inhalationsanæstetika, herunder desfluran, har i sjældne tilfælde været forbundet med stigninger i serum-kalium, som har resulteret i hjertearytmi, heraf nogle fatale, hos patienter i tiden efter operation. Patienter med latent, såvel som åbenbar neuromuskulær sygdom, specielt Duchennes muskeldystrofi, synes at være de mest sårbare. Samtidig brug af succinylcholin er blevet forbundet med de fleste, men ikke alle disse tilfælde. Disse patienter oplevede også signifikante stigninger i serumkreatininkinaseniveauer og i nogle tilfælde ændringer i sammensætningen af urinen, som var forenelige med myoglobinuria. På trods af symptomligheder med malign hypertermi, viste ingen af disse patienter tegn eller symptomer på muskelstivhed eller hypermetabolisk tilstand.


Der anbefales tidligt og aggressivt indgreb i behandlingen af hyperkaliæmi og resistent arytmi, samt en efterfølgende vurdering af latent neuromuskulær sygdom.
Pædiatrisk inhalationsinduktion

Desfluran må ikke anvendes til inhalationsinduktion hos børn og småbørn på grund af hyppig forekomst af hoste, åndedrætsbesvær, apnø, laryngospasme eller øget sekretion, men kan anvendes til vedligeholdelsesanæstesi hos pædiatriske patienter.


Brug hos børn med bronkial hyperreaktivitet

Desfluran skal anvendes med forsigtighed hos børn med astma eller nylig øvre luftvejsinfektion grundet muligheden for forsnævring af luftvejene og øget modstand i luftvejene.


Vedligeholdelse af anæstesi hos børn

På grund af begrænset tilgængelige data hos pædiatriske patienter er desfluran ikke godkendt til vedligeholdelsesanæstesi hos børn, der ikke er intuberede. Der må udvises forsigtighed, hvis desfluran anvendes, til vedligeholdelsesanæstesi med larynx luftvejsmaske eller ansigtsmaske, især til børn som er 6 år eller yngre. Dette skyldes den forøgede mulighed for ugunstige respiratoriske reaktioner, f.eks. hoste og laryngospasme, specielt ved fjernelse af larynx luftvejsmaske under dyb anæstesi.


Obstetrik

På grund af begrænset erfaring med obstetriske operationer, anbefales desfluran ikke til denne type kirurgiske indgreb. Desfluran bør ikke anvendes til gravide, idet halogenerede anæstesimidler er uterus­relakserende og nedsætter den utero-placentale blodgennemstrømning (se pkt. 4.6).


Forsigtighedsregler

Der har været rapporteret leverdysfunktion, icterus og dødelig levernekrose ved brug af halogenerede anæstetika: sådanne reaktioner indikerer overfølsomhed. Desfluran kan, som andre halogenerede anæstesimidler, forårsage allergisk hepatitis hos patienter, som er blevet sensibiliseret gennem tidligere behandling med halogenerede anæstesimidler, og i sjældne tilfælde kan det medføre leversvigt og/eller levernekrose. Cirrose, viral hepatitis eller andre allerede eksisterende leversygdomme kan give grund til at vælge et andet anæstetikum end et halogeneret anæstetikum.Desfluran kan, ligesom andre flygtige anæstetika, forhøje det intrakranielle tryk hos patienter med pladsoptagende læsioner. Hos sådanne patienter bør desfluran indgives ved 0,8 MAC eller lavere og i forbindelse med induktion af et barbiturat og hyperventilation (hypocapnia) i tiden inden kranie dekompression. Der skal udvises særlig opmærksomhed for at opretholde det cerebrale perfusionstryk.
Hos patienter med sygdomme i koronararterier, er det vigtigt at vedligeholde en normal hæmodynamik for at undgå myokardieiskæmi. En hurtig forøgelse af desfluran koncentrationen er forbundet med en betydelig øgning i puls, blodtryk og cirkulerende niveauer af adrenalin og noradrenalin. Desfluran bør ikke anvendes som eneste middel til anæstetisk induktion hos patienter med risiko for sygdomme i koronararterier eller hos patienter, hvor forøgelse af hjertefrekvens eller forhøjet blodtryk er uønsket. Det bør anvendes samtidig med andre lægemidler, hvor intravenøse opioider og hypnotika er at foretrække.
Blodtryk og hjerterytme skal monitoreres nøje under vedligeholdelse for at evaluere dybden af anæstesien. Øgninger i hjerterytme og blodtryk efter hurtig trinvis stigning til slutkoncentration af desfluran indikerer ikke nødvendigvis utilstrækkelig anæstesi ved vedligeholdelsesanæstesi. Ændringerne forårsaget af sympatisk aktivering går i sig selv inden for cirka 4 minutter. Øgning i hjerterytme og blodtryk, der forekommer før eller ved fravær af en hurtig stigning af desflurankoncentrationen, kan tolkes som let anæstesi.
Hypotension og respirationsdepression øges, efterhånden som anæstesien bliver dybere.
Brug af desfluran til hypovolæmiske, hypotensive og svækkede patienter er ikke undersøgt tilstrækkeligt. Som med andre potente inhalationsanæstetika anbefales en lavere koncentration til disse patienter.
Desfluran kan reagere med tørre CO2 absorbere i recirkulations-anæstesi-systemer under dannelse af kulmonoxid (CO) med risiko for forhøjelse af carboxyhæmoglobin hos patienterne. Der bør derfor kun anvendes friske (fugtige) CO2 absorbere. Enkelte tilfælde tyder på, at bariumhydroxidlime og sodalime tørrer ud, når frisk gas passerer gennem CO2 filtratoren ved høje bevægelseshastigheder over mange timer eller dage. Når en læge mistænker, at en CO2 absorbent kan være tør, skal den udskiftes før administration af desfluran.
Som med andre hurtigt virkende anæstesimidler skal hurtig opvågning med desfluran tages i betragtning i tilfælde, hvor postanæstesismerte forventes. Det bør sikres, at patienten har modtaget passende smertestillende behandling i den sidste del af operationen eller tidligt i den postanæstetiske periode.
Når børn vågner op fra anæstesi, kan en kortvarig tilstand af agitation udløses, som kan forhindre samarbejde.
Der er utilstrækkelig erfaring med brug ved gentagne anæstesier, til at der kan gives en bestemt anbefaling. Som med andre halogenerede anæstesimidler bør gentagen anæstesi udføres med forsigtighed.
Desfluran bør ikke administreres til patienter, som er tilbøjelige til at udvikle bronkial forsnævring, da kramper i bronkierne kan forekomme.
Desfluran bør ikke administreres til patienter, som er tilbøjelige til at udvikle bronkial forsnævring, da kramper i bronkierne kan forekomme.
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Koncentration af andre gasser

MAC af desfluran reduceres ved samtidig administration af N2O (kvælstofforilte) (se tabel 1).


Ikke-depolariserende og depolarisende muskelrelaksantia

Desfluran øger virkningen af hyppigt anvendte muskelrelaksantia. Anæstetiske koncentrationer af desfluran ved ligevægt reducerer ED95 af suxamethonium med cirka 30 % og ED95 af atracurium og pancuronium med cirka 50 % sammenlignet med N2O/opioid-anæstetika. De doser, der kræves af pancuronium, atracurium, suxamethonium og vecuronium for at give 95 % (ED95) depression i neuromuskulær transmission ved forskellige koncentrationer af desfluran, vises i tabel 2. ED95 af vecuronium er 14 % lavere med desfluran end med isofluran. Derudover er regenerationen fra neuromuskulær blokade længere med desfluran end med isofluran.

Tabel 2: Dosis (mg/kg) af muskelrelaksantia som giver 95 % depression i neuromuskulær transmission


Desfluran koncentration

Pancuronium

Atracurium

Suxamethonium

Vecuronium

0,65 MAC/

60 % N2O/O20,026

0,133

*NA

*NA

1,25 MAC/

60 % N2O/O20,018

0,119

*NA

*NA

1,25 MAC/O2

100 % O20,022

0,120

0,360

0,019
*NA – Ingen data tilgængelig


Præ-anæstetiske lægemidler

Under kliniske forsøg er der ikke rapporteret klinisk signifikante uønskede interaktioner med almindeligt anvendte præ-anæstetiske lægemidler eller lægemidler anvendt under anæstesi (intravenøse- og lokaltvirkende anæstetiske lægemidler). Virkningen af desfluran på andre lægemidlers kinetik er ikke bestemt.


Beroligende lægemidler

Patienter bedøvet med forskellige koncentrationer af desfluran, og som samtidig fik stigende doser af fentanyl eller midazolam, viste en reduktion i behovet for anæstetika eller MAC. Resultaterne er vist i tabel 3. Det forventes, at der vil være en lignende påvirkning på MAC med andre opioider og beroligende lægemidler.


Tabel 3: Virkning af fentanyl eller midazolam på desfluran MAC

Medicinering

*MAC (%)

% MAC-reduktion

Ingen fentanyl

6,33 – 6,35

-

Fentanyl (3 μg/kg)

3,12 – 3,46

46 - 51

Fentanyl (6 μg/kg)

2,25 – 2,97

53 - 64

Ingen midazolam

5,85 – 6,86

-

Midazolam (25 μg/kg)

4,93

15,7

Midazolam (50 μg/kg)

4,88

16,6

* Indeholder værdier for 18-65-årige
4.6 Graviditet og amning

Graviditet:

På grund af det begrænsede antal undersøgte patienter er sikkerheden af desfluran ikke fastlagt til obstetrisk brug. Desfluran er uterus­relakserende og nedsætter den utero-placentale blodgennemstrømning.

Desfluran er ikke indiceret under graviditet og amning, da der ikke er tilstrækkelige data om brug af desfluran hos gravide og ammende.


Amning:

Bør ikke anvendes.

Desfluran er ikke indiceret til brug hos ammende kvinder, da det ikke er kendt om det bliver udskilt i modermælk.
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ingen information omkring virkningerne af desfluran på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. På trods af dette skal patienter advares om, at evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner kan forringes efter brug af generel anæstesi, og at det er tilrådeligt at undgå dette i en periode på op til 24 timer.
4.8 Bivirkninger

Som andre inhalationsanæstetika kan desfluran fremkalde dosisafhængig hjerte- og respirationsdepression. De fleste andre bivirkninger er milde til moderate i sværhedsgrad og er kortvarige. Kvalme og opkastning har været rapporteret i den postoperative periode og er almindelige symptomer efter kirurgi under universel anæstesi, som kan skyldes inhalationsanæstesimidlet, andre lægemidler administreret under eller efter kirurgi eller patientens reaktion på operationen.


Bivirkninger er angivet efter følgende frekvenser: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (bivirkninger rapporteret efter markedsføring)


Bivirkninger


Systemorganklasse

Foretrukken MedDRA term

Hyppighed


Undersøgelser

Forhøjet kreatininfosfokinase

Unormalt elektrokardiogram

Elektrokardiogram ST-T ændring

Elektrokardiogram inverterede T-takker

Forhøjet alaninaminotransferase

Forhøjet aspartataminotransferase

Unormal koagulationstest

Forhøjet ammonium

Forhøjet bilirubin i blodet


Almindelig

Almindelig

Ikke kendt

Ikke kendt


Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt


Hjerte

Nodal arytmi

Bradykardi

Takykardi

Hypertension

Myokardie-infarkt

Myokardieiskæmi

Arytmi

HjertestopTorsade de pointes

Ventrikulært blok

Ventrikulær hypokinesi

AtrieflimmerAlmindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendtBlod og lymfesystem

Koagulopati

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Kramper


Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt


Øjne

Konjunktivitis

Okular ikterusAlmindelig

Ikke kendtLuftveje, thorax og mediastinum


Apnø+

Hoste+

Laryngospasme*

Hypoxi+

Respirationsophør

Respirationssvigt

Dyspnø

BronkospasmeHemoptyse

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt


Mave-tarm-kanalen

Opkastning+

Kvalme+

Øget spytudskillelse+

Akut pankreatitis

Abdominalsmerter


Meget almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Ikke kendt

Ikke kendt


Hud og subkutane væv

Erytemt udslæt

UrticariaIkke kendt

Ikke kendtKnogler, led, muskler og bindevæv


Myalgi

RhabdomyolyseIkke almindelig

Ikke kendtMetabolisme og ernæring

Hyperkaliæmi

Hypokaliæmi

Metabolisk acidose


Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt


Infektioner og parasitære sygdomme

Pharyngitis

Almindelig

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Svimmelhed§

Migræne§

Takyarrytmi§

Palpitationer§

Svie i øjnene§

Forbigående tab af syn§

Encephalopati§

Ulcerativ keratitis§

Ocular hyperemia§

Reduceret visuel skarphed§

Øjenirritation§

Øjensmerter§

Træthed§

Brændende fornemmelse på hudenIkke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendtVaskulære sygdomme

Vasodilation

Malign hypertension

Hemorrage

Hypotension

Shock


Ikke almindelig

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt


Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Malign hypertermi

Asteni


Utilpashed

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt


Lever og galdeveje

Levernekrose

Cytolytisk hepatitis

Kolestase

Gulsot


Unormal leverfunktion

Leverpåvirkning

Hepatitis

LeverinsufficiensIkke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendtPsykiske forstyrrelser

Post-operativ agitation

Holde vejret+

Ophidselse


Ikke kendt

Almindelig

Ikke almindelig


* rapporteret under induktion med desfluran

+ rapporteret under induktion og vedligeholdelse med desfluran

§ Reaktioner skyldtes utilsigtet eksponering (ikke under anæstesiprocedure)


Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk


    1. Overdosering

Symptomer og behandling af overdosering:

Symptomer på overdosering med desfluran er antaget at være tilsvarende og lignende de symptomer, der opstår efter brug af andre flygtige præparater.

Symptomerne omfatter en forværring af anæstesi, hjerte og/eller respirationsdepression hos patienter med spontan vejrtrækning og hypotension i ventilerede patienter, hos hvem hyperkapni og hypoxi kan forekomme, men kun i et sent stadium.
I tilfælde af overdosering eller symptomer på overdosering, bør følgende indgreb foretages:

Stop desfluran, etabler en fri luftvej og initier assisteret og kontrolleret ventilation med ren oxygen. Støt og vedligehold tilstrækkelig hæmodynamik.


4.10 Udlevering

B.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER


5.0 Terapeutisk klassifikation

N 01 AB 07 - Anæstetika, halogenerede kulbrinter


5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Desfluran er et flygtigt halogeneret inhalations anæstetikum. Virkningen af desfluran forstærkes med alderen (se også tabel i pkt. 4.2).5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Desfluran medfører en hurtig induktion af anæstesi uden metabolisering i lever eller andre organer og med en ringe ophobning i fedtvæv. Udskilles primært uomdannet i lungerne.


5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Ingen mutagenicitet eller teratogenicitet.

Efter omtrent 10 og 13 kumulative MAC-timer desfluran eksponering under ontogenese blev der ikke observeret nogen teratogen virkning hos rotter og kaniner. Der blev set embryotoksicitet efter toksisk eksponering under graviditet, muligvis på grund af den farmakologiske virkning af desfluran på moderen.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
6.1 Hjælpestoffer

Ingen.
6.2 Uforligeligheder

Ingen.
6.3 Opbevaringstid

3 år.
6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i opretstående stilling med låget stramt skruet på.
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Suprane (desfluran) produceres i glas- eller aluminiumsflasker:

Brun glasflaske, type III, belagt med PVC.

Aluminiumsflaske, belagt med epoxyphenolic-resin.

Tætning/lågforsegling: LDPE eller EPDM

0-ring (udvendig): Silikone eller EPDM


Pakningsstørrelser på 240 ml og 6x240 ml.
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering

Suprane (desfluran) må kun administreres via en specielt fremstillet fordamper beregnet til brug for desfluran, og af personer med erfaring i anæstesi.

Låget skal sættes på igen efter brug.
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Baxter A/S

Tobaksvejen 2A

2860 Søborg

Danmark
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

15780
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. september 1994
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. januar 2016


Side af


Yüklə 106,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə