1. Akselerasiyan ı n m ə nfi n ə ticYüklə 156,88 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix16.02.2017
ölçüsü156,88 Kb.
#8632
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. Akselerasiyan

ı

n m

ə

nfi n

ə

tic

ələ

rini seçin:

1) piyl

ə

nm

ə

2) kriminal elementl

ərə

 qo

ş

ulma

3) daxili orqanlar

ı

n funksional imkanlar

ını

n geril

əmə

si

4) ür

ə

k çat

ış

mazl

ığı

5) t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığı

A) 4,5


B) 1,4

C) 2,3


D) 1,5

E) 1,4,5


2. 

İ

dman t

ə

bab

ə

tinin 

ə

sas m

ə

qs

ə

dini göst

ə

rin.

A) 


İ

dmanç


ı

lara yüks

ə

k nailiyyə

tl

ərin qazan

ı

lması

nda köm


ə

klik edilm

ə

si.


B) 

İ

dmançı

lar aras


ı

nda mükafat fondunun bölü

ş

dürülm


əsı

.

C) İ

dmanç


ı

lar


ı

n t


ə

hsilinin art

ırı

lmas


ı

.

D) İ

dman yar


ış

lar


ını

 t

əşkil edilm

ə

si.E) 

İ

dmançı

lar


ı

n sosial probleml

ə

rinin h


ə

ll edilm


ə

si.


3. Yar

ış

 qaba

ğı

 hans

ı

 metodun t

ə

tbiq olunmas

ı

 qada

ğ

and

ı

r?

A) M


əş

q rejiminin d

ə

yi

şdirilm

ə

si.B) Masaj.

C) C


ə

kinin t


ə

cili azald

ı

lmas


ı

.

D) Ultrasə

s müayin


ə

si.


E) Eritrositl

ə

rin autotransfuziyası

.

4. Bədə

n t

ə

rbiy

ə

si v

ə

 idmanla m

əş

qul olan 

şə

xsl

ə

rin ilkin h

ə

kim müayin

ə

sinin

apar

ı

lmas

ını

n m

ə

qs

ə

di.

A) Sa


ğ

laml


ı

q v


ə

ziyy


ə

tini , fiziki inki

ş

af

ını müayin

ə

 etmə

k v


ə

 tibbi qruplara bölm

ə

k.

B) Travma və

 x

əst

ə

liklə

rd

ən sonra idmanç

ı

lara bə

rpa t


ə

dbirl


ə

rinin t


əş

kili v


ə

 apar


ı

lmas


ı

.

C) Bədə

n t


ə

rbiy


ə

si v


ə

 idmanla m

əş

qul olan bütün kontingentlə

rinin sosial t

ə

minat sistemi.D) 

İ

dmançı

lar


ı

n funksional v

ə

ziyy


ə

tinin t


ə

yini üslubu, yar

ış

larda v


ə

 m

əşql

ə

rdə

 idmanç


ı

lar


ı

nş

ahid


ə

 üslublar

ı

.

E) Yüksə

k ixtisasl

ı

 idmanç


ı

lar


ı

n xüsusil

əş

dirilmi


ş

 müalic


ə

si.


5. Miokard infarkt

ı

n 1 a

ğı

rl

ı

q d

ərəcə

sind

ə

 müalic

ə

 gimnastikas

ı

na hans

ı

 dövrd

ə

ba

ş

lan

ılı

r?

A) infarkt

ıəmələ g

ə

lmə

sinin 6-c

ı

 h

əft

ə

sində

.

B) infarktı

əmələ g

ə

lmə

sinin 4-cü h

ə

ft

əsind

ə

.C) infarkt

ıəmələ

 g

əlm

ə

sinin 3-cü sutkası

nda.


D) infarkt

ıəmələ

 g

əlm

ə

sinin 2-ci hə

ft

əsind

ə

.E) infarkt

ıəmələ

 g

əlm

ə

sinin 3-cü hə

ft

əsind

ə

.6. Müalic

ə

 b

ədə

n t

ə

rbiy

ə

sinin vasit

ələ

rin

ə

 aid deyil:

A) Keçid m

əşğələlə

ri.


B) H

ərəkə


t rejimi.

C) Massaj.

D) T

ə

biə

tin t


ə

bii faktorlar

ı

.

E) Fiziki məşğələlə

r.

7. Ürə

k qan-damar sistemi funksional s

ı

naqlar

ını

n t

ə

snifat

ı

 prinsipi 

ə

sas

ı

nda n

ə

durur?

A) Fiziki yükl

əmə

.

B) Bədə

n uzunlu


ğ

u.

C) Döş

 q

əfəsinin h

ə

cmi.D) F

ə

zada bədə

nin v


ə

ziyy


ə

ti.


E) T

ənə


ffüsün tezl

əşmə


si.

8. 

İ

dman t

ə

bab

ə

ti tibbin hans

ı

 sah

ə

sinin inki

ş

af

ı

 n

ə

tic

ə

sind

ə

 yaranm

ışdı

r?

A) Müalic

ə

 b

ədən t

ə

rbiyə

si.


B) Fizioterapiya

C) H


ə

rbi-s


ə

hra t


ə

bab


ə

ti.


D) B

ədə


n t

ə

rbiyə

si v


ə

 idmanla m

əş

qul olan şə

xsl


ə

r üz


ə

rind


ə

 h

əkim n

ə

zarə

ti.


E) Ail

ə

 tə

bab


ə

ti.


9. Müalic

ə

 b

ədə

n t

ə

rbiy

ə

sinin müalic

ə

vi t

ə

sirin

ə

 n

ə

 aid deyil?

A) Trofiki t

ə

sir.


B) Tonusland

ırıcı


 t

ə

sir.C) 

İ

tirilmiş

 funksiyalar

ı

n b


ə

rpas


ı

.

D) Funksiyaları

n normalla

şdırı

lmas


ı

.


E) Mexaniki t

ə

sir.10. H

ərəkə

tl

ərə

 anadang

ə

lm

ə

 meyilliyi hans

ı

 termin 

ə

ks etdirir?

A) Hiperkineziya.

B) Kinezofiliya.

C) Hipodinamiya.

D) Hipokineziya.

E) Akineziya.11. B

ədə

n t

ə

rbiy

ə

si il

ə

 m

əş

qul olan 

şə

xsl

ə

r üçün hans

ı

 tibbi qruplar mövcuddur.

A) Z


ə

if v


ə

 yax


şı

 fiziki haz

ı

rl

ıql

ı

 xə

st

ələr üçün.

B) Natamam, tamam.

C) Birinci, ikinci, üçüncü.

D) 


Ə

sas, haz


ı

rl

ıq, xüsusi.

E) Orta, z

ə

if, yax


şı

.

12. Pnevmoniya xə

st

ə

liyind

ə

 müalic

ə

 b

ədə

n t

ə

rbiy

ə

sinin m

ə

qs

ə

din

ə

 aid deyil:

A) t


ənə

ffüs sisteminin rezerv imkanlar

ını

n art


ırı

lmas


ı

.

B) bronxları

n drenaj funksiyas

ını

n gücl


ə

ndirilm


ə

si.


C) a

ğ

 ciyə

rl

ərin h

ə

yat tutumunun azaldı

lmas


ı

.

D) bitişmələ

rin 


əmələ

 g

əlm

ə

sinin profilaktikası

.

E) atelektazları

əmələ g

ə

lmə

sinin profilaktikas

ı

.

13. Neçə

nci ild

ə

n ba

ş

layaraq idmanda dopingl

ə

rin q

ə

bulu qada

ğ

an olunmu

ş

dur?

A) 1990


B) 1941

C) 1961


D) 1979

E) 1900


14. Sa

ğ

lam h

ə

yat t

ə

rzinin anlay

ışı

 n

ə

 dem

ə

kdir?

A) Gigiyenik qaydalara 

əmə

l etm


əmə

k.

B) Kifayə

t q


ədə

r istirah

ə

t etm


ə

k.

C) Pis və

rdi


şlərə

 alüd


ə

 olmaq.


D) Sa

ğ

lamlığı

n qorunmas

ı

na yön


ə

ldilmi


ş

 h

əyat t

ə

rzi.E) Ekoloji probleml

ə

rin qarşısını

n al


ı

nmas


ı

.


15. Müalic

ə

 b

ədə

n t

ə

rbiy

ə

sinin müalic

ə

vi m

ə

qs

ə

din

ə

 n

ə

 aiddir?

A) Sa


ğ

lamla


şdırıcı

 t

əsirin göst

ə

rilmə

si.


B) Sa

ğ

almanı

n tezl


əş

dirilm


ə

si.


C) F

ə

sadları

n qar


şısını

n al


ı

nmas


ı

.

D) Bədə

nin möhk


ə

ml

əndirilm

ə

si.E) Qal

ıə

lam


ə

tl

ərinin aradan qald

ırı


lmas

ı

.16. Fiziki yükün dozala

şdırı

lma faktorlar

ı

na aiddir:

A) H


ərəkə

tin sur


ə

ti.


B) H

ərəkə


tl

ə

rin sayı

.

C) Pauzaları

n müdd


ə

ti.


D) Cins.

E) 


Əzələ

 qruplar


ı

.

17. Bronxial astma xə

st

ə

liyind

ə

 fiziki yük

ə

 qar

şı

 cavab reaksiyas

ını

n subyektiv

göst

ə

ricil

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) yor


ğ

unluq.


B) a

ğ

 ciyə

rl

ərin h

ə

yat tutumu.C) bo

ğ

ulma hissi.D) z

ə

iflik.E) t

ə

ngənəfə

slik.


18. K

ə

ll

ə

 beyin travmas

ı

 olan x

ə

st

ələ

rd

ə

 müalic

ə

 gimnastikas

ı

 kompleksin

ə

 hans

ı

növ m

əş

ql

ə

ri daxil etm

ə

k m

ə

qs

ədə

 uy

ğ

un deyil?

A) bo


ş

ald


ıcı

 h

ərəkətl

ə

r.B) koordinasiya h

ərəkə


tl

ə

ri.C) qantell

ə

rlə

 h

ərəkətl

ə

r.D) tarazl

ığ

a yönə

lmi


ş

 h

ərəkətl

ə

r.E) t

ənə


ffüs h

ərəkə


tl

ə

ri.19. Hans

ı

 farmakoloji qrupun preparatlar

ı

 dopinq say

ı

lm

ı

r?

A) Hormonlar.

B) Antibiotikl

ə

r.C) Analgetikl

ə

r.D) Anestetikl

ə

r.E) Trankvilizatorlar.

20. Kennet Kuper

ə ə

sas

ə

n m

əş

qetdirici qaç

ış

 zaman

ı

 40 ya

şlı

 qad

ı

n üçün n

ə

bzin

tövsiy

ə

 olunan say

ı

 neç

ə

 olmal

ıdı

r?

A) 140


B) 135

C) 130


D) 120

E) 150


21. Kinezoterapiyan

ı

n sinonimini seçin:

A) Kinezofiliya.

B) Müalic

ə

 bədə

n t


ə

rbiy


ə

si.


C) Hipokineziya.

D) Akineziya.

E) B

ədə


n t

ə

rbiyyə

si.


22. 

İ

dman t

ə

bab

ə

tind

ə

 h

ə

kim m

ə

sl

əhə

tl

ə

ri 

ə

halinin hans

ı

 kontingent aras

ı

nda

apar

ı

lm

ı

r?

A) Valideyinl

ə

r.

B) Uş

aq v


ə

 yeniyetm

ə

.

C) Qı

zlar v


ə

 qad


ı

nlar.


D) H

ə

rbiçilə

r.

E) Orta və

 ah


ı

l ya


şlı

lar üçün.23. Hipokineziya n

ə

dir?

A) 


Əzələ

 qüvv


ə

sinin z


ə

ifl


əmə

si.


B) Kinezofiliyaya meyillik.

C) 


İ

ri oynaq v

ə əzələlə

rd

ə h

ərəkə


tliliyin azalmas

ı

.D) 

Əzələlə


rin say

ını


n azalmas

ı

.E) Kinetik enerjinin azalmas

ı

.24. Anaerob m

əşğələlə

r hans

ı

lard

ı

r?

A) Bir neç

ə

 d

əqiq

ədə


n 1 saatad

ə

k orta sürə

tl

ə fasil

ə

siz gə

zinti


B) Bir neç

ə

 də

qiq


ədə

n 1 saatad

ə

k orta sürə

tl

ə qaç

ış

.C) Trenajorlarda 1 saat fasil

ə

siz orta gə

rginlikl


ə

 i

şləmək.

D) Trenajorlarda maksimal yükl

əmələ


rl

ə

 işləmə

k.

E) Bir neçə

 d

əqiq

ədə


n 1 saatad

ə

k orta sürə

tl

ə fasil

ə

siz üzmə

k.

25. Rasional məş

qin f

ə

rdilik prinsipinin m

ə

nas

ı

.

A) Rasional m

əş

q prinsiplə

rinin ham

ısını

n t


ə

tbiq olunmas

ıdı

r.

B) Rasionda fə

rdi xüsusiy

ə

tl

ərin n

əzərə


 al

ı

nmasıdı

r.

C) Məş

ql

ər aras

ı

nda eyni müddə

tli fasil

ələ

rin t


ə

tbiq olunmas

ıdı

r.

D) Fiziki yükün orqanizmin funksional imkanları

na v


ə

 s

əhh

ə

tinə

 uy


ğ

un secilm

ə

sidir.


E) Fiziki yükün f

ə

rdin arzu və

 ist


ə

kl

ərin

ə

 uyğ

un olmamas

ıdı

r.Yüklə 156,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə