Α1 reseptörler ile vazokonstriksiyon → venöz dönüş ve kardiyak debi artarYüklə 445 b.
tarix21.04.2017
ölçüsü445 b.
#14672

 • α1 reseptörler ile vazokonstriksiyon

   • → venöz dönüş ve kardiyak debi artar
 • β1 reseptörler ile + inotrop ve kronotrop etkili

 • β2 reseptörler ile vazodilatasyon

   • → iskelet kaslarına kan akımı artar
 • β2 mimetik etki ile olumsuz metabolik etkiler

  • → hiperglisemi
  • → laktat klirensinde azalma ve metabolik asidoz


 agonist etki: 0.005-0.02 µg/kg/dk

 •  agonist etki: 0.005-0.02 µg/kg/dk

 • Vazopressor etki: 0.01-0.1 µg/kg/dk

Direkt 1 etkiyle arteriyel/venöz vazokonstriksiyon (2 etki yok)

 • Direkt 1 etkiyle arteriyel/venöz vazokonstriksiyon (2 etki yok)

 • Kan basıncı artar (vazokonstriksiyon ve periferik vasküler direnç artışı)

 • 1etkiyle miyokard kontraktilitesi artar

 • β1 adrenerjik +inotrop ve kronotrop etkiler, vagal uyarıya bağlı refleks bradikardiyle dengelenir

< 2 µg/kg/dk (DA1 böbrek, mezenter, serebral dolaşımda) vazodilastasyonla kan akımı artar-diürez

 • < 2 µg/kg/dk (DA1 böbrek, mezenter, serebral dolaşımda) vazodilastasyonla kan akımı artar-diürez

  • (aldosteron sentezi ve Na-K ATPaz inhibisyonu sonucu natriürez)
 • 2-10 µg/kg/dk (1 kalpte ve periferik dolaşımda )

 • miyokard kontraktilitesi, kalp hızı ve kardiyak debi artar (+ inotrop ve kronotrop etki sonucu)

 • 10-20 µg/kg/dk (1 periferik)

 • vasküler direnç artar, böbrek kan akımı azalır

 • >20 µg/kg/dk

 • noradrenalin salıverilmesine bağlı indirekt etkilerŞok tedavisinde atım hacmini artırır

 • Şok tedavisinde atım hacmini artırır

  • Kardiyak debiyi artırır
  • Kan basıncını destekler
  • Böbrek kan akımını idame ettirir
 • Nitrogliserin/Nitroprussid ile kombine edilir

 • Kronotrop/disritmojen etkileri kullanımı sınırlar

 • Primer β1 adrenerjik etki ile kardiyak kontraktilite artar

 • Dopamine göre

  • Kardiyak dolum basınçları daha düşük
  • Kalp hızına etkisi daha az
  • Sistemik vasküler direnç bir miktar azalır ya da değişmez
 • Artmış kardiyak debi sonucu renal kan akımı artarDüşük debiye bağlı akut sistolik kalp yetmezliğinde inotropik

 • Düşük debiye bağlı akut sistolik kalp yetmezliğinde inotropik

 • Kardiyojenik şokta tek başına kan basıncını yükseltmez

 • Konjestif kalp yetmezliği + koroner arter hastalığı

Selektif α1 adrenerjik agonist

 • Selektif α1 adrenerjik agonist

 • Doz bağımlı vazokonstriksiyon ve periferik vasküler direnç artışı

 • Kan basıncı vazkonstriksiyonla arttıkça, vagal reflekslere bağlı kalp hızı yavaşlar (Kardiyak debi düşebilir ancak kalp hızına etki minimal)

 • Kardiyak ve renal fonksiyonları etkilemeden kan basıncını yükseltirSpinal anesteziye bağlı hipotansiyonda tercih edilir

 • Spinal anesteziye bağlı hipotansiyonda tercih edilir

 • Özellikle taşiartimilerin sorun olduğu hastalarda ve diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda beta mimetik etkisinin olmaması nedeniyle tercih

 • Devamlı infüzyonla uygulanır

 • Yan etkileri aşırı vazokonstriksiyona bağlı

 • Ventrikül fonksiyonları bozulmuş olan hastalar alfa1 stimülasyona bağlı artmış artyükü tolere edemeyebilirlerAdrenerjik reseptörlerin nonspesifik uyarılması ve depolardan norepinefrin salıverilmesiyle etki eder

 • Adrenerjik reseptörlerin nonspesifik uyarılması ve depolardan norepinefrin salıverilmesiyle etki eder

 • Epinefrine göre daha az potent ve daha uzun etkili

 • Anesteziye bağlı hipotansiyonda tercih edilir

 • 5-10 dk arayla 10-25 mg efedrin IV bolus uygulanırPozitif inotrop ve kronotrop etkiyle kardiyak debide artma

 • Pozitif inotrop ve kronotrop etkiyle kardiyak debide artma

 • Atriyoventriküler iletiyi hızlandırarak kalpte hızlanma

 • Beta2 mimetik etkiyle iskelet ve pulmoner damarlarda vazodilatasyon ve buna bağlı sistemik ve pulmoner dirençte azalmaSistolik kan basıncı değişmezken, ortalama arter ve diyastolik basınçları düşer

 • Sistolik kan basıncı değişmezken, ortalama arter ve diyastolik basınçları düşer

 • Koroner kan akımı değişmez, ancak oksijen tüketimi artşına bağlı iskemi gelişebilir

 • Hemodinami bozuk olan ve atropine yanıtsız bradikardilerde pil takılana dek kısa süreli kullanılır (1-10 µg/dk)

 • Yan etki

 • Taşikardi, taşiaritmiler, miyokard iskemisi

Nitratlar (nitrovazodilatörler) damar düz kasındaki cGMP’yi artırarak etki gösterirler

 • Nitratlar (nitrovazodilatörler) damar düz kasındaki cGMP’yi artırarak etki gösterirler

  • Nitrogliserin
  • Nitroprussid
 • Kalp yetmezliğinde dopaminle beraber kullanılır

  • Dopaminin kardiyak dolum basınçlarını artırıcı etkisini azaltırlar
  • Venodilatasyon yaparak önyükü azaltırlar


Doğrudan etkili arteriyel ve venöz vazodilatör

 • Doğrudan etkili arteriyel ve venöz vazodilatör

 • Yakın takip gerektirir

 • Endikasyonları

 • Hipertansif aciller

 • Aort diseksiyonu

 • Pulmoner ödemDoz

 • Doz

 • 0.25 veya 0.5-10 μg/kg/dk

 • Hazırlama

 • 60 mg/5 mL nipruss sadece %5 dekstroz içinde hazırlanır

 • Saklama

 • Kutu içindeki alüminyum folyo ile ışıktan korumalı set ile uygulanır

 • Hazırlanan çözelti 12 saat dayanıklı

 • Yan etkiler

 • Hipotansiyon, bulantı, kusma>48-72 st uygulama tiyosiyanat birikimi (<5 – 10 mg/dl olmalı)

 • >48-72 st uygulama tiyosiyanat birikimi (<5 – 10 mg/dl olmalı)

  • Parestezi, tinnitus, bulanık görme, deliryum, nöbet
  • Yüksek doz/ renal yetmezlik/48-72 st ilaç düzeyi görülmeli
  • Toksisite durumunda tiyosiyanat hemodiyalizle uzaklaştırılır
 • SNP non-enzimatik yolla siyanüre ve sonra karaciğerde tiyosiyanata dönüşür

 • FDA >10 dk 10 μg/kg/dk uygulanmamasını önermekte

 • Hepatik yetmezlikte siyanit birikir

  • Metabolik asidoz, dispne, kusma, baş dönmesi, ataksi, senkop
  • Siyanür toksisitesinde sodyum tiyosülfat siyanürün tiyosiyanata dönüşümü sülfür donorü olarak hızlandırır


Akut koroner sendromlar

  • Akut koroner sendromlar
  • KABG sonrası
  • Pulmoner ödem (kalp yetmezliği)
  • Hipertansiyon
  • Nitroprussid kontrendikasyonları
  • (ciddi koroner yetmezlik, ileri böbrek/karaciğer hastalığı)


0.25-5 µg/kg/dk devamlı infüzyon

 • 0.25-5 µg/kg/dk devamlı infüzyon

 • Önyükü artyükten daha fazla azaltır, inferior MI ve sağ ventrikül yetmezliğinde dikkat!

 • Başağrısı, bulantı, kusma, ani hipotansiyon

 • Uzun süreli kullanımda …PDE III inhibisyonuyla cAMP’nin AMP’ye yıkılımını engelleyerek (cAMP’yi artırır) hücreiçi Ca+2 artışıyla kardiyak kontraktiliteyi artırır

 • PDE III inhibisyonuyla cAMP’nin AMP’ye yıkılımını engelleyerek (cAMP’yi artırır) hücreiçi Ca+2 artışıyla kardiyak kontraktiliteyi artırır • İnotrop+vazodilatör+lusitrop etkiler sonucu preload, afterload ve SVR azalır

 • Adrenerjik etkileri olmaması nedeniyle beta blokör alanlarda ve ileri kalp yetmezliğinde tercih sebebi

 • Vazodilatasyon nedeniyle belirgin hipotansiyonu olanlarda kaçınılır

 • IV bolus (25-75 µg/kg) sonrasında devamlı infüzyon (0.375-0.75 µg/kg/dk)Endikasyon :Dekompanze kalp yetmezliği

 • Endikasyon :Dekompanze kalp yetmezliği

 • Ana etkisi kardiyak debi üzerine

 • Bolus doz sonrası 24 st infüzyonla uygulanması

 • İnfüzyon boyunca aritmiler ve hipotansiyona a dikkat edilmesi

 • Kreatinin klirensi <30 mg/dL ve hipotansif olanlarda kullanımdan kaçınılmasıMekanizma

 • Mekanizma

 • Kardiyak troponin C’ye bağlanarak miyofilamanda kalsiyumu artırır

 • Beta agonistlerle indüklenen kontraktiliteyi artırır

 • ATP duyarlı K kanallarını açarak vazodilatasyon

 • Metabolitlerinden OR-1896, PDE inhibitörü etkisi vardır2.5 mg/mL ( 5 mL flakon) Simdax

 • 2.5 mg/mL ( 5 mL flakon) Simdax

 • 500 mL %5 dekstroz içerisine 12.5 mg 1 flakon (0.025 mg/mL)

 • 500 mL %5 dekstroz içerisine 25 mg 2 flakon (0.05 mg/mL)

 • Saklama

 • Buzdolabında (2-8ºC) ama dondurmayın

 • Seyreltildikten sonra çözelti 24 saat dayanıklı

 • Sadece İV ve hastanede kullanılır

 • Etki

 • İnfüzyon kesildikten sonra 24 st sürer (7-9 gün sürebilir)


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə