Kalp Glikozidleri (Digitaller)Yüklə 488 b.
tarix31.03.2017
ölçüsü488 b.
#12924Kalp Glikozidleri (Digitaller)

 • Kalp Glikozidleri (Digitaller)

 • Digital Dışı İnotropik Ajanlar

  • Milrinon
  • Dobutamin
 • Diüretikler

 • Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri

 • Vazodilatörler

 • Beta BlokörlerAkut Yetmezlik

 • Akut Yetmezlik

 • Kronik Yetmezlik

Digitalis purpurea : digitoksin

 • Digitalis purpurea : digitoksin

 • Digitalis lanata : digoksin, digitoksinVagal tonus artışı

 • Vagal tonus artışı

 • Na+, K+-ATPaz inhibisyonu

 • Sempatik tonus artışı+ inotrop etki

 • + inotrop etki

 • - kronotrop etki

 • Kalp verimini artırırDirekt natriüretik ve diüretik etki

 • Direkt natriüretik ve diüretik etki

 • Deney hayvanlarında ve normal kişilerde vazokonstriksiyon (hızlı i.v. verilişte belirgin) Yetmezliği olan hastalarda vazodilatasyon

Digoksin

 • Digoksin

 • DİGOXİN 0,25 mg, 50 tablet 0,5 mg/mL (30 damla), 30 mL damla 0,5 mg/2 mL, 5 ampul

 • DİGOXİNE NATİVELLE 0,25 mg, 40 tabletKalp ile ilgili yan etkiler

 • Kalp ile ilgili yan etkiler

 • Ventriküler bigemini

 • Ventriküler trigemini

 • Ventriküler taşikardi

 • Ventriküler fibrilasyon

 • A-V blok

İleri yaş

 • İleri yaş

 • Hipokalemi

 • Hiperkalsemi

 • Hipomagnezemiİlaç kesilir

 • İlaç kesilir

 • Hipokalemi varsa düzeltilir

 • Antiaritmik tedavide lidokain ya da fenitoin uygulanır

 • Digitoksin için ağızdan kolestiramin ya da aktif kömür bulamacı

 • Digoksine özgü Fab segmentleriMutlak Kontrendikasyonlar

 • Mutlak Kontrendikasyonlar

 • Kalp blokları (2. ve 3. derece bloklar)

 • Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (atriyum fibrilasyonu yoksa)

 • Wolff-Parkinson White SendromuKalp debisinde azalmanın eşlik ettiği ventrikülün sistolik fonksiyonunun bozulduğu kronik konjestif kalp yetmezliklerinin kronik tedavisinde kullanılır.

 • Kalp debisinde azalmanın eşlik ettiği ventrikülün sistolik fonksiyonunun bozulduğu kronik konjestif kalp yetmezliklerinin kronik tedavisinde kullanılır.

 • Diyastolik disfonksiyona bağlı yetmezliklerde kullanılmazlar.

 • Kor pulmonale’de genellikle etkili değildirler.

 • Yüksek debili yetmezliklerde kullanılmazlar.

  • Mitral yetmezliği
  • Aorta kapak yetmezliği
  • Kronik anemi
  • Beriberi
  • Arteriyovenöz fistül
  • Paget hastalığı
  • Tirotoksikoz
Normal serum digoksin konsantrasyonu: 0.5-2.0 ng/mL

 • Normal serum digoksin konsantrasyonu: 0.5-2.0 ng/mL

 • 0.5-0.8 ng/mL düzeylerinde mortalite plaseboya göre daha düşük

 • 1.2 ng/mL ve üzerindeki konsantrasyonlarda mortalite plaseboya göre daha yüksek bulunmuştur.Kalp Glikozidleri (Digitaller)

 • Kalp Glikozidleri (Digitaller)

 • Digital Dışı İnotropik Ajanlar

  • Milrinon
  • Dobutamin
 • Diüretikler

 • Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri

 • Vazodilatörler

 • Beta BlokörlerEtki mekanizması

 • Etki mekanizması

 • Fosfodiesteraz enzimini (tip III) inhibe eder.

Etki mekanizması

 • Etki mekanizması

 • 1 selektif agonistKıvrım Diüretikleri

 • Kıvrım Diüretikleri

 • Diüretik tedavisi düzenlenirken ya da düzenlendikten sonra ADEİ düşük dozda başanıp, normal dozlara ulaşılır, yüksek dozlarda tedavi önerilir

 • ADEİ ile stabilize edildikten sonra hastaya BETA BLOKÖR (İSA+ olmayan) başlanır düşük doz ile başlanıp doz titre edilir

 • Yukarıdaki tedaviye rağmen düzelme göstermeyen, normal sinüs ritmli veya atriyal fibrilasyonlu hastalarda DİGOKSİN

 • Yukarıdaki tedaviye yanıt vermeyenlerde ANGİOTENSİN RESEPTÖR ANTAGONİSTİ (ARA) eklenir

 • Zencilerde ARA yerine HİDRALAZİN+NİTRAT eklenirKalp Glikozidleri (Digitaller)

 • Kalp Glikozidleri (Digitaller)

 • Digital Dışı İnotropik Ajanlar

  • Milrinon
  • Dobutamin
 • Diüretikler

 • Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri

 • Vazodilatörler

 • Beta BlokörlerHipervolemiyi düzeltip, preşarjı azaltırlar.

 • Hipervolemiyi düzeltip, preşarjı azaltırlar.

 • Sıklıkla tiazid ve tiazid benzeri diüretikler kullanılır. Kıvrım diüretikleri gibi diüretik etkinliği fazla olan ilaçlar ağır yetmezlikli vakalarda kullanılır.

 • Potasyum tutucu diüretikler, diğer diüretiklerle kombine edilerek kullanılabilir.

 • Aşırı dozda ve sık verilmeleri durumunda dolaşan kan hacmini fazla azaltıp, debi ve böbrek kan akımını daha da azaltabilirler.Arteriyoller ve venülleri gevşetirler. Kalbin postşarjını, sol ventrikül dolma basıncını ve preşarjı azaltırlar.

 • Arteriyoller ve venülleri gevşetirler. Kalbin postşarjını, sol ventrikül dolma basıncını ve preşarjı azaltırlar.

 • Kalp debisinde orta dereceli bir artma yaparlar.

 • CONSENSUS I incelemesinde digital ve diüretik tedavisine ek olarak alınan enalaprilin ağır olgularda (NYHA sınıf IV) mortaliteyi 6 aylık bir süre için %40 oranında azalttığı bulunmuştur. Benzer sonuçlar veren diğer ADEİ ile yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır.Tümü az veya çok arteriyoler dilatasyon yaparak postşarjı (afterload) azaltırlar.

 • Tümü az veya çok arteriyoler dilatasyon yaparak postşarjı (afterload) azaltırlar.

 • Bazılarının belirgin venodilatör etkileri vardır ve kalbin preşarjını (preload) da azaltırlar; kalbin dolma basıncını azaltırlar.

 • Kalbin dolma basıncının fazla düşürülmesi atış hacminin azalmasına neden olabilir.

 • Akut yetmezlikte de etkilidirler.Akut Yetmezlik (İV)

 • Akut Yetmezlik (İV)

 • Nitrogliserin

 • Sodyum nitroprusiyatİyi yanıt veren hastalar

 • İyi yanıt veren hastalar

 • istirahat halinde ventriküler sistolik fonksiyonu nispeten yeterli

 • diyastolik fonksiyonu bozulmuş

 • ventrikül uyuncunun azalması sonucu ventriküler dolma basıncı belirgin şekilde yükselmiş

 • normal sinus ritmli hastalarKural olarak beta blokörler KKY’de kontrendikedirler.

 • Kural olarak beta blokörler KKY’de kontrendikedirler.

 • Yetmezlik halinde varolan aşırı ve sürekli sempatoadrenal uyarı myokardda ilerleyici bir bozukluğa neden olabilecektir.

 • Sistolik disfonksiyona bağlı hafif ve orta dereceli, stabil seyreden, ADEİ ve diüretiklere yeterli yanıt vermeyen vakalarda kardiyoselektif beta blokörler (bisoprolol, metoprolol) düşük dozlardan başlanıp, doz artırılarak tedaviye eklenebilirler.

 • Bu şekildeki yaklaşımın mortalitede %40’lık bir azalma oluşturduğu saptanmıştır.Hangisi digoksin tedavisinin kalp üzerindeki etkilerinden biridir? (Eylül 2002)

 • Hangisi digoksin tedavisinin kalp üzerindeki etkilerinden biridir? (Eylül 2002)

  • Kardiyak kontraktiliteyi artırır
  • Purkinje sisteminde efektif refrakter periyodu uzatır
  • Ventrikülde otomatisiteyi azaltır
  • Atriyum kasında otomatisiteyi azaltır
  • Aritmi oluşturmadan önce ST segmentini yükseltir
  • (Cevap A)
 • Aşağıdakilerden hangisi digoksinin emilimini önler? (Nisan 2000)

  • Kortizon
  • Kolestiramin
  • Kinidin
  • Rezerpin
  • Halotan
  • (Cevap B)
 • Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan dobutamin hangi reseptörler üzerine uyarıcı etkisi nedeniyle kullanılmaktadır? (Eylül 1999)

  • Beta adrenerjik
  • Alfa adrenerjik
  • Kolinerjik
  • D2 dopaminerjik
  • VIPerjik
  • (Cevap A)


Digoksin için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Nisan 1992)

 • Digoksin için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Nisan 1992)

  • Böbrekler yoluyla atılır
  • Yarı ömrü uzundur
  • Proteine az bağlanır
  • GIS’ten emilimi azdır
  • Parenteral kalsiyum uygulanması sırasında uygulanmaz
  • (Cevap B)
 • Aşağıdakilerden hangisinde digital verilmez? (Nisan 1989)

  • Dilate kardiyomiyopati
  • Atriyal fibrilasyon + mitral stenoz
  • Kalp yetmezliği
  • Hipertansiyona bağlı kalp yetmezliği
  • Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati
  • (Cevap E)
 • Digital entoksikasyonu sırasında yapılmaması gereken hangisidir? (Eylül 1987)

  • İntravenöz potasyum
  • İntravenöz kalsiyum
  • Oral aktif kömür
  • Oral potasyum klorür
  • Difenilhidantoin
  • (Cevap B)


Digital toksisitesinde görülmeyen semptom hangisidir? (Eylül 1991)

 • Digital toksisitesinde görülmeyen semptom hangisidir? (Eylül 1991)

  • A-V blok
  • Sinüzal bradikardi
  • Derin Q dalgası
  • Ventriküler taşikardi
  • Sinüzal taşikardi
  • (Cevap C)
 • Aşağıdakilerden hangisi jinekomasti yapar? (Eylül 1989)

  • Klofibrat
  • Klorpromazin
  • Digital
  • Hidralazin
  • Furosemid
  • (Cevap C)
 • Digital entoksikasyonu bulgusu olmayan hangisidir? (Eylül 1993)

  • Çift görme
  • Bulantı
  • Kusma
  • Delirium
  • Jinekomasti
  • (Cevap A)
“Remodeling”

 • “Remodeling”

 • Time-dependent, global changes in left ventricular size and shape that follows a myocardial infarction. In non-infarcted tissue, remodeling also occurs in the latter stages of CHF. Anatomically, there is a change in geometry from a prolate ellipse to a sphere.Increased meridional wall stress

 • Increased meridional wall stress

 • Abnormal distribution of fiber shortening

 • Functional mitral regurgitation

 • Decreased exercise tolerance

 • Poor long-term survival
Yüklə 488 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə