1. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэnYüklə 4,17 Mb.
səhifə1/5
tarix16.02.2017
ölçüsü4,17 Mb.
#8937
  1   2   3   4   5
Nezeri mexanika 303a1a2, 204a1-a8,924a1a2,484a1a2 (2015)

1. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэn:

A)


B)

C)


D)

E)


2. Aєaрэdakэ qьvvYlYr sisteminin A nцqtYsinY nYzYrYn baє momentini tapmalэ: ; ;

A)


B)

C)


D)

E)


3. Bir cismY tYtbiq olunmuє iki qьvvY hansэ halda cьt qьvvY tYєkil edYr.

A) - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir

B) - tYsir xYtlYri eynidir

C) - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir

D) - tYsir xYtlYri eynidir

E) - tYsir xYtlYri mьxtYlifdir

4. Verilmiє qьvvYsinin Z oxuna nYzYrYn momentini alэn. ; ; .

A)


B)

C)


D)

E)


5. FYzada ixtiyari qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt tYnliklYrini gцstYrin.

A) ; ; ; ; ;

B) ; ; ;

C) ; ; ; ; ;

D) ; ; ; ;

E) ; ; ;

6. MьstYvidY ixtiyari qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYrin.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


7. Z oxuna paralel fYza qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYrin.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


8. MьYyyYn qьvvYlYr sisteminin tYsirindYn tYrpYnmYz Z oxu Ytrafэnda fэrlanan cismin mьvazinYti єYrtini gцstYrin.

A)


B)

C)


D)

E)


9. Hansэ halda qьvvYnin oxa nYzYrYn momenti sэfra bYrabYr olur?

A) QьvvY ilY ox eyni mьtYvinin ьzYrindY olduqda

B) QьvvY oxa paralel olmayэb, oxu kYsmYdikdY

C) QьvvY oxu kYsmYdikdY vY ox ьzYrindYki proyeksiyasэ sэfэr olduqda

D) QьvvY oxa зarpaz olduqda

E) QьvvY oxa perpendikulyar olub, oxu kYsmYdikdY

10. NYzYri mexanikada hansэ sьrtьnmYlYr nYzYrdYn keзirilir?

A) SьrьєmY vY diyirlYnmY sьrtьnmYsi

B) Yalnэz sьrtьnmY sьrtьnmYsi

C) Yalnэz diyirlYnmY sьrtьnmYsi

D) Statiki sьrtьnmY

E) Dinmaiki sьrtьnmY

11. FYza paralel qьvvYlYr sisteminin hYndYsi mьvazinYt єYrtlYrini gцstYrin.

A) ;


B) ;

C) ;


D) ;

E) ;


12. Paralel qьvvYlYr mYrkYzinin koordinatlarэnэ gцstYrin.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


13. AB tiri divara sancэldэрэ yerdY ( A nцqtYsindY) yaranan reaksiya qьvvYsinin hansэ toplananlarэ olar?

A)


B)

C)


D)

E)


14. Aєaрэdakэ єYkildY gцstYrilYn tir - nэn hansэ qiymYtindY mьvazinYtdY olar? Burada ; .

A)


B)

C)


D)

E)


15. GцstYrilYn єYklidY F qьvvYsinin qiymYti nY qYdYr olmalэdэr ki, bu tir mьvazinYtdY qalsэn? Burada ; ; .

A)


B)

C)


D)

E)


16. Verilmiє qьvvYlYr sistemi ьзьn baє vektorun qiymYtini tapmalэ. ; .

A)


B)

C)


D)

E)


17. ЄYkildY mьvazinYtdY olan qьvYvlYr sistemindYki qьvvYsinin qiymYtini tapmalэ. ; ; ; .

A)


B)

C)


D)

E)


18. Эki dayaq ьzYrindY oturan AB tirinin vY qьvvYlYrinin tYsirindYn B dayaрэnda yaranan reaksiya qьvvYsinin qiymYtlYrini tapmalэ. ;

A)


B)

C)


D)

E)


19. Aрэrlэрэ olan bircins AB tirinin B dayaрэndakэ reaksiya qьvvYsini tapmalэ. Єaquli divar ideal hamardэr.

A)


B)

C)


D)

E)


20. AB tiri cьt qьvvYlYr sistemi ilY yьklYnmiєdir. Tirin divara sancэldэрэ yerdY reaktiv momentin qiymYtini tapmalэ. .

A)


B)

C)


D)

E)


21. A dayaрэndakэ reaksiya qьvvYsinin toplananэnэ yapmalэ. .

A)


B)

C)


D)

E)


22. Hansэ halda cisim verilmiє qьvvYlYr sisteminin tYsiri altэnda mьvazinYtdY olar?

A)


B)

C)


D)

E)


23. TYsir xYtlYri bir nцqtYdY gцrьєYn mьstYvi qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr.

A) ;


B) ;

C) ;


D) ;

E) ;


24. Eyni mьstYvi ьzYrindY yerlYєYn paralel qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr.

A) ;


B) ;

C)


D) ;

E) ;


25. Verilmiє F qьvvYsinin oxlarэ ilY YmYlY gYtirdiyi bucaqlar uyрun olaraq olarsa, onun oxlar ьzYrindYki proyeksiyalarэ necY olar?

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


26. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin baє vektorunun vY oxlarэ ьzYrindY proyeksiyalarэnэ gцstYr. mьstYvinin ьzYrindY yerlYєir.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


27. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin koordinat oxlarэna nYzYrYn baє momentini hesablamalэ. ; ; ; ;

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


28. Eyni tYrYfY yцnYlmiє iki paralel qьvvYnin YvYzlYyicisinin qiymYti vY tYtbiq nцqtYsinin yerini tapmalэ. ; . .

A) ;


B) ;

C) ;


D) ;

E) ;


29. FYzada ixtiyari qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr.

A) ; ; ; ; ;

B) ; ; ; ; ;

C) ; ; ; ; ;

D) ; ; ; ; ;

E) ; ; ;

30. MьstYvi ixtiyari qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


31. FYza paralel qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr. QьvvYlYr oxuna paraleledir.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


32. BYrk cismin iki tYrpYnmYz nцqtYsi varsa, bu cismin neзY mьvazinYt єYrti olar?

A) 1


B) 4

C) 3


D) 6

E) 2


33. FYzada cьt qьvvYlYr sisteminin mьvazinYt єYrtlYrini gцstYr.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


34. Cismin aрэrlэq qьvvYsinin koordinatlarэnэ gцstYr.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


35. qьvvYsini cismin A nцqtYsindYn B nцqtYsinY цzьnY paralel kцзьrmYk ьзьn sistemY momenti olan hansэ cьt qьvvYni YlavY etmYk lazYmdэr?

A)


B)

C)


D)

E)


36. QьvvYlYr sisteminin O nцqtYsinY nYzYrYn baє momentinin qiymYtini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


37. ЄYkildY gцstYrilYn tir bucaрэnэn hansэ qiymYtindY mьvazinYtdY ola bilYr?

A)


B)

C)


D)

E)


38. GцstYrilYn єYkildY qьvvYsinin qiymYti nY qYdYr olmalэdэr ki, bu tir mьvazinYtdY qalsэn?

A)


B)

C)


D)

E)


39. ЄYkildY mьvazinYtdY olan verilmiє qьvvYlYr sistemindYki qьvvYsinin qiymYtini tapmalэ.

A)


B)

C)


D)

E)


40. ЄYkildY gцstYrilYn tirin D dayaрэnda yaranan reaksiya qьvvYsini tapmalэ.

A)


B)

C)


D)

E)


41. Эki dayaq ьzYrindY oturan AB tirinin vY qьvvYlYrinin tYsirindYn dayaqlarda yaranan reaksiya qьvvYlYrini tYyin etmYli.

A) ;


B) ;

C) ;


D) ;

E) ;


42. Aрэrlэрэ olan tir divara sцykYnmiєdir. SьrtьnmY Ymsalэ nY qYdYr olmalэdэr ki, bu tir sьrьєmYsin. B nцqtYsindYki sьrtьnmY nYzYrY alэnmэr.

A)


B)

C)


D)

E)


43. AB tiri cьt qьvvYlYrin tYsiri altэndadэr. A dayaрэnda yaranan reaksiya momentini tapmalэ.

A)


B)

C)


D)

E)


44. A dayaрэndakэ reaktiv momentin qiymYtini tapmalэ. .

A)


B)

C)


D)

E)


45. NYzYri mexanika nYdYn bYhs edir?

A) Maddi cisimlYrin mexaniki hYrYkYtindYn

B) Elektromqanit sahYsindYn

C) Elektrik maєэnlarэndan

D) Faydalэ qazэntэlardan

E) Riyazi fizakadan

46. QьvvY vektoru neзY elementlY tYyin olunur?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


47. ьзьn yazэlmэє aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэ doрrudur?

A)


B)

C)


D)

E)


48. Aєaрэdakэlardan hansэ fYzada bir nцqtYdY tYtbiq olunmuє qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtidir.

A)


B)

C)


D)

E)


49. Aєaрэdakэlardan hansэ fYzada bir nцqtYdY tYtbiq olunmuє qьvvYlYr sisteminin YvYzlYyicisinin analitik ifadYsidir.

A)


B)

C)


D)

E)


50. Aєaрэdakэlardan hansэ qьvvYnin nцqtYyY nYzYrYn momentinin vektori ifadYsidir?

A)


B)

C)


D)

E)


51. Aєaрэdakэlardan hansэ Varinyon teoreminin ifadYsidir?

A)


B)

C)


D)

E)


52. qьvvYsinin O nцqtYsinY nYzYrYn moment vektorudur, isY O nцqtYsindYn keзYn ixtiyari oxdur. Aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэ doрrudur?

A)


B)

C)


D)

E)


53. fermanэn hYndYsi dYyiєmYzliyinin (sYrtliyinin) zYruri єYrti aєaрэdakэlardan hansэdэr. - fermanэn зubuqlarэnэn sayэ, - dьyьnlYrinin sayэdэr.

A)


B)

C)


D)

E)


54. Aєaрэdakэ hansэ ifadY ixtiyari fYza cьtlYr sisteminin hYndYsi mьvazinYt єYrtidir.

A)


B)

C)


D)

E)


55. Aєaрэdakэ hansэ ifadY ixtiyari fYza cьtlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtidir.

A)


B)

C)


D)

E)


56. QьvvYni цzьnY paralel olaraq cismin bir nцqtYsindYn digYr nцqtYsinY kцзьrdьkdY onun cismY olan tYsiri dYyiєmYz, bu єYrtlY ki, ona momenti bu qьvvYnin nYzYrYn momentinY bYrabYr olan bir cьt dY YlavY olunsun”. Buradakэ nцqtYYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) KцзьrmY mYrkYzinY

B) Эxtiyari nцqtYyY

C) x oxuna

D) y oxuna

E) z oxuna

57. Aєaрэdakэ hansэ ifadY mьstYvi paralel qьvvYlYr sisteminin mьvazinYt єYrtidir?

A)


B)

C)


D)

E)


58. Aєaрэdakэ hansэ ifadY fYza ixtiyari qьvvYlYr sisteminin mьvazinYt єYrtidir?

A)


B)

C)


D)

E)


59. Bircins hYcmlYrin aрэrlэq mYrkYzinin koordinatlarэ aєaрэdakэ hansэ ifadY ilY tapэlэr?

A)


B)

C)


D)

E)


60. AC vY BC ip dayaqlardэr. AC ipinin vY BC ipinin reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


61. AC зubuq dayaq, B isY tYrpYnmYz oynaqlэ dayaqdэr. AC зubuрunun vY B dayaрэnэn uyрun olaraq vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A) ,


B) ,

C) ,


D)

E)


62. olduqda tirin A vY B dayaqlarэnэn vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E) ,


63. olduqda tirin A vY B dayaqlarэnda vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A) ,


B) ,

C)


D) ,

E) ,


64. AC зubuq dayaq, B isY tYrpYnmYz oynaqlэ dayaqdэr. . AC зubuрunun S vY B dayaэnэn vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A) , ,


B) ,

C) , ,


D) , ,

E) ; ;


65. , , olduqda A dayaрэnэn vY B dayaрэnэn vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A) , ,


B) ,

C) , ,


D) ; ;

E) , ,


66. ixtiyari fYza qьvvYlYr sistemi verilib. Bu qьvvYlYr sisteminin baє vektorunu tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


67. AB vY AC зubuq dayaqlar, AD isY ip dayaqdэr. ABC ьfiqi mьstYvisidir. . AB зubuq dayaрэnэn , AC зubuq dayaрэnэn vY AD ipinin T reaksiya qьvvYlYrinin qiymYtini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


68. ixtiyari fYza qьvvYlYr sistemi verilib. Bu qьvvYlYr sisteminin O nцqtYsinY nYzYrYn baє momentinin qiymYtini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


69. Dayaqlar neзY nцv olurlar?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


70. Bir- birinY paralel olmayan ьз qьvvY mьvazinYtdY olarsa, aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэn doрru olduрunu gцstYrin.

A) Onlar bir mьstYvi ьzYrindY yerlYєir vY tYsir xYtlYri bir nцqtYdY kYsiєir

B) Onlar bir mьstYvi ьzYrindY yerlYєir vY tYsir xYtlYri bir nцqtYdY kYsiєmir

C) Onlar bir mьstYvi ьzYrindY yerlYєir vY onlardan qurulmuє qьvvYlYr ьзbucaрэ

цz ЁC цzьnY qapanmэr

D) Onlar fYzada yerlYєir vY tYsir xYtlYri bir nцqtYdY kYsiєir

E) Onlar fYzada yerlYєir vY tYsir xYtlYri bir nцqtYdY kYsiєmir

71. O nцqtYsindY tYtbiq olunmuє qьvvYlYr sistemi verilmiєdir. Bu qьvvYlYr sisteminin YvYzlYyicisi ьзьn yazэlmэє aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэ doрrudur?

A) - O nцqtYsindY tYtbiq olunur

B) - O nцqtYsindY tYtbiq olunmur

C) - O nцqtYsindY tYtbiq olunur

D) - O nцqtYsindY tYtbiq olunmur

E) - O nцqtYsindY tYtbiq olunmur

72. Aєaрэdakэlardan hansэ qьvvYsinin O nцqtYsinY nYzYrYn momentinin cYbri ifadYsidir?

A)

B)


C)

D)


E)

73. qьvvYlYr sisteminin O nцqtYsinY nYzYrYn baє momentini ilY iєarY etsYk, ьзьn aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэ doрrudur?

A)

B)


C)

D)


E)

74. “QьvvYnin oxa nYzYrYn momenti, onun mьstYvi ьzYrindYki proyeksiyasэnэn oxla mьstYvisinin kYsiєmY nцqtYsinY nYzYrYn momentinY bYrabYrdir”. Buradakэ nцqtYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur?

A) Oxla bucaq YmYlY gYtirYn

B) Эxtiyari

C) HYmin oxa paralel

D) Oxla bucaq YmYlY gYtirYn

E) Oxla bucaq YmYlY gYtirYn

75. Aєaрэdakэlardan hansэ qьvvYnin koordinat oxlarэna nYzYrYn momentinin analitik ifadYsidir?

A)

B)


C)

D)


E)

76. “Fermanэn hYndYsi dYyiєmYz (sYrt) olmasэ ьзьn o ancaq YmYlY gYlmYlidir”. Buradakэ nцqtYlYrin yerinY aєaрэdakэlardan hansэnэ yazmaq doрrudur?

A) Ьзbucaqlardan

B) Dцrdbucaqlardan

C) Ьзbucaqlar vY dцrdbucaqlardan

D) Beєbucaqlardan

E) Ьзbucaqlar vY beєbucaqlardan

77. Aєaрэdakэ hansэ ifadY mьstYvi cьtlYr sisteminin mьvazinYt єYrtidir.

A)

B)


C)

D)


E)

78. Aєaрэdakэ hansэ ifadY fYza paralel qьvvYlYr sisteminin mьvazinYt єYrtidir. Z oxu qьvvYlYrin istiqamYtinY paralel gцtьrьlmьєdьr.

A)

B)


C)

D)


E)

79. Aєaрэdakэ hansэ ifadY mьstYvi ixtiyari qьvvYlYr sisteminin mьvazinYt єYrtidir.

A)

B)


C)

D)


E)

80. Aєaрэdakэ hansэ ifadY fYza ixtiyari qьvvYlYr sisteminin hYndYsi mьvazinYt єYrtidir.

A)

B)


C)

D)


E)

81. Paralel qьvvYlYr mYrkYzinin radius vektoru aєaрэdakэ hansэ ifadY ilY tapэlэr?

A)

B)


C)

D)


E)

82. Bircins mьstYvi fiqurlarэn aрэrlэq mYrkYzinin koordinatlarэ aєaрэdakэ hansэ ifadY ilY tapэlэr.

A)

B)


C)

D)


E)

83. AC vY BC ip dayaqlardэr. AC ipinin vY BC ipinin

reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


84. AC зubuq dayaq, B isY tYrpYnmYz oynaqlэ dayaqdэr. AC зubuрunun S vY B dayaрэnэn reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


85. olduqda A dayaрэnэn , B dayaрэnэn reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


86. olduqda A dayaрэnэn vY B dayaрэnэn reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


87. AC зubuq dayaq, B isY tYrpYnmYz oynaqlэ dayaqdэr. AC зubuрunun C vY B dayaрэnэn vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


88. A tYrpYnYn oynaqlэ dayaq, B isY tYrpYnmYz oynaqlэ dayaqdэr. A dayaрэnэn vY B dayaрэnэn vY reaksiya qьvvYlYrini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


89. AB vY AC зubuq dayaqlar, AD isY ip dayaqdэr. ABC mьstYvisi ьfiqidir. AB зubuq dayaрэnэn , AC зubuq dayaрэnэn vY AD ipinin reaksiya qьvvYlYrinin qiymYtlYrini tapэn.

A)


B)

C)


D)

E)


90. Eyni mьstYvi ьzYrindY yerlYєYn bir cьt vY bir qьvvYni toplasaq qьvvYlYr sistemi nYyY gYtirilYr

A) Sistem bir qьvvYyY gYtirilYr

B) Sistem dinamaya gYlYr

C) Sistem bir cьtY gYlYr

D) Sistem mьvazinYtdY olar

E) Sistem dYyiєmYz

91. QьvvYlYr sistemi oxuna paralel olmaqla mьstYvisinin ьzYrindY olan qьvvYlYrdYn vY mmьstYvisi ьzYrindY olan cьt qьvvYlYrdYn ibarYt olarsa, bu sistemin neзY mьvazinYt єYrti olar?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 1

E) 6


92. QьvvYlYr sistemi oxuna paralel olmaqla mьstYvisi ьzYrindY olan qьvvYlYrdYn vY hYmin mьstYvi ьzYrindY olan cьtlYrdYn ibarYt olarsa, bu sistemin neзY mьvazinYt єYrti olar?

A) 2


B) 1

C) 4


D) 5

E) 3


93. QьvvYlYr sistemi oxuna paralel olmaqla mьstYvisi ьzYrindY olan qьvvYlYrdYn vY hYmin mьstYvi ьzYrindY yerlYєYn cьtlYrdYn ibarYt olarsa, bu sistemin neзY mьvazinYt єYrti olar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 6


94. QьvvYlYr sistemi oxuna paralel olmaqla mьstYvisi ьzYrindY olan qьvvYlYrdYn vY ьzYrindY olan cьtlYrdYn ibarYt olarsa, bu sistemin neзY mьvazinYt єYrti olar?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


95. QьvvYlYr sistemi oxuna paralel olmaqla mьstYvisinin ьzYrindY olan qьvvYlYrdYn vY mьstYvisinin ьzYrindY olan cьtlYrdYn ibarYt olarsa, bu sistemin neзY mьvazinYt єYrti olar?

A) 3


B) 1

C) 4


D) 6

E) 2


96. Cisim vY dinamolarэnэn tYsiri altэnda nY zaman mьvazinYtdY olar?

A) Dinamolarэ tYєkil edYn qьvvYlYr bir dьz xYtt ьzYrindY olub, vY єYrtlYri цdYnilmYlidir

B) Dinamolarэ tYєkil edYn qьvvYlYr bir dьz xYtt ьzYrindY olub, vY cьtlYr єYrtlYri цdYnilmYlidir

C) Dinamolarэ tYєkil edYn qьvvYlYr bir dьz xYtt ьzYrindY olub, vY єYrtlYri цdYnilmYlidir olmalэdэr

D) Dinamolarэ tYєkil edYn qьvvYlYr bir dьz xYtt ьzYrindY olub, vY єYrtlYri цdYnilmYlidir

E) Burada

97. TYsir xYtlYri bir nцqtYdY kYsiєYn mьstYvi qьvvYlYr sisteminin analitik mьvazinYt єYrtlYrini gцstYrin.

A)


B)

C)


D)

E)


98. qьvvYsinin oxuna nYzYrYn momentini tapэn. qьvvYsi oxuna paraleldir.

A) 0


B)

C)


D)

E)


99. MьstYvi fermalarda зubuqlarэn sayэ ilY dьyьnlYrin sayэ arasэndakэ asэlэlэqlardan hansэ doрrudur?

A)


B)

C)


D)

E)


100. Ritter ьsulu ilY fermalarэn зubuqlarэndakэ iз qьvvYlYri tYyin edYrkYn kYsikdY Yn зoxu neзY зubuq iєtirak edY bilYr?

A) 3


B) 6

C) 4


D) 1

E) 5


101. ЏgYr fermanэn dayaqlarэndan biri II nцv olarsa, digYr dayaq neзYnзi nцv olmalэdэr?

A) Yalnэz I nцv

B) Yalnэz II nцv

C) Yalnэz III nцv

D) I vY II nцv

E) I vY III nцv

102. ЏgYr fYza qьvvYlYr sistemindY bьtьn qьvvYlYr hYr hansэ oxa paraleldirsY, bu qьvvYlYr sisteminin neзY analitik mьvazinYt єYrti olar?

A) 4


B) 6

C) 3


D) 2

E) 5


103. Cisim hYr hansэ ox Ytrafэnda fэrlanэb vY hYmin ox istiqamYtindY hYrYkYt edirsY, onda cisim hansэ qьvvYlYrin tYsiri altэndadэr?

A) Bir cьt vY onun tYsir mьstYvisinY perpendikulyar olan bir qьvvY

B) TYsir xYtlYri bir nцqtYdY kYsiєYn iki qьvvY

C) Bir cьt

D) Bir qьvvY

E) Eyni mьstYvi ьzYrindY olan bir qьvvY

104. MьYyyYn qьvvYlYr tYsirindYn tYrpYnmYz ox Ytrafэnda fэrlanan cismin neзY mьvazinYt єYrti vardэr?

A) 1


B) 3

C) 4


D) 2

E) 6


105. MьYyyYn qьvvYlYr tYsiri altэnda olan cisim oxu Ytrafэnda fэrlanэr. Bu halda cismin mьvazinYtdY olmasэ ьзьn aєaрэdakэ єYrtlYrdYn hansэ doрrudur?

A)


B)

C)


D)

E)


106. Cьt qьvvYni цz tYsir mьstYvisinY paralel olan digYr mьstYviyY keзirsYk, onun bYrk cismY tYsiri necY olar?

A) Onun bYrk cismY tYsiri dYyiєmYz

B) Onun tYsirindYn cisim irYlilYmY hYrYkYti edYr

C) Onun tYsirindYn cisim fэrlana bilmYz

D) Onun tYsirindYn cisim hYm irYlilYmY, hYm fэrlanma hYrYkYti edYr

E) Onun tYsirindYn cisim yastэ paralel hYrYkYt edYr

107. Cьt qьvvYnin hYr hansэ ox ьzYrindYki proyeksiyasэ nYyY bYrabYrdir?

A) Sэfra

B) Cьtьn qьvvYlYrinin hYmin ox ьzYrindYki proyeksiyalarэnэn hYndYsi cYminY

C) HYmin oxa perpendikulyar mьstYvi ьzYrindYki proyeksiyalarэnэn hYndYsi cYminY

D) Cьtьn qьvvYlYrinin fYrqinY

E) Cьtьn qьvvYlYrinin vektorial hasilinY

108. mьstYvisi ьzYrindY ixtiyari vYziyyYtdY yerlYєYn qьvvYlYr sistemi vY bu mьstYvi ьzYrindY bir dьz xYtt ьzYrindY olmayan ixtiyari A, B vY C nцqtYlYri verilmiєdir. Bu hal ьзьn aєaрэdakэ mьvazinYt єYrtlYrindYn hansэ doрrudur?

A)


B)

C)


D)

E)


109. ЄYkildY gцstYrilmiє qцvsь boyunca intensivliyi olan mьntYzYm sYpYlYnmiє qьvvYlYrin YvYzlYyicisi hansэ ifadYdY doрru yazэlmэєdэr?

A)


B)

C)


D)

E)


110. koordinat mьstYvisi ьzYrindY yerlYєib vY oxlardan heз birinY paralel olmayan paralel qьvvYlYr sisteminin mьvazinYt єYrtlYrini gцstYrin.

A)


B)

C)


D)

E)


111. Verilmiє qьvvYlYrin tYsirindYn AB tirinin mьvazinYt vYziyyYtindY P qьvvYsini vY tirin A dayaрэnэn reaksiya qьvvYsinin YA toplananэnэ tapэn. Burada

A)


B)

C)


D)

E)


112. Divara sancэlmэє ABC tiri sYpYlYnmiє yьkьnьn vY P=5 kN qьv­vY­si­nin tYsiri altэndadэr. Dayaqda yaranan reaksiya qьvvYlYrini tapmalэ.

A)


B)

C)


D)

E)


113. Aрэrlэрэ olan bircinsli kvadrat lцvhY A, D, E nцqtYlYrindYn 1, 2, 3 зubuqlarla asэlmэєdэr. 1vY 2 зubuрunda yaranan reaksiya qьvvYsini tapэn.(BA=AK)

A)


B)

C)


D)

E)


114. Эki dayaq ьzYrindY oturan vala зarx geydirilmiє vY ona F vY Q=60N qьvvYlYri tYsir edir.F qьvvYsinin qiymYtini vY B dayaрэnda yaranan reaksiya qьvvYsini tapэn. .

A)


B)

C)


D)

E)


115. Aрэrlэрэ Q=10kN olan bircinsli kvadrat lцvhY divara A vY B nцqtYsindY silindrik oynaqlarla baрlanmэє vY CD зubuрu vasitYsilY ьfiqi vYziyyYtdY mьvazinYtdY sax­la­nэlэr. CD зubuрunda yaranan S reaksiya qьvvY­sinin qiymYtini tapmalэ.

A)


B)

C)


D)

E)Yüklə 4,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə