1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

132. Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyinin 
ə
sas obyektiv diaqnostika metodlar
ı
 hans
ı
lard
ı
r?
A) Rektal miayin
ə
B) Kompüter tomoqrafiya
C) Pnevmoirriqoqrafiya
D) 
İ
rriqoqrafiya
E) Ham
ısı
133. X
ə
st
əyə
 bax
ış
 zaman
ı
 qarn
ı
n epiqastral nahiyy
ə
sinin köpm
ə
si, mezo v
ə
hipoqastral nahiyy
ələ
rinin batmas
ı
 mü
ş
ahid
ə
 edilir (qay
ı
qvari qar
ı
n). Bu qeyd
olunan patologiyalardan hans
ı
na xarakterdir?
A) A
şağı
 tip ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
B) Birincili peritonit

C) K
ə
skin appendisit
D) Yuxar
ı
 tip ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
E) Meqakolon
134. M
ədə
 v
ə
 onikibarmaq ba
ğı
rsa
ğı
n iltihabi x
ə
st
ə
likl
ə
rind
ə
 diaqnozu t
ə
sdiql
əmə
k
üçün hans
ı
 müayin
ə
 metodundan istifad
ə
 olunmal
ıdı
r?
A) Ultras
ə
s müayin
ə
si
B) Fibroqastroduodenoskopiya
C) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ayaqüst
ə
 ümumi görünü
ş
 rentgenoqrafiyas
ı
D) Qan
ı
n ümumi analizi
E) Qan
ı
n biokimy
ə
vi analizi
135. Toxum ciy
ə
sinin k
ə
skin sisti üçün a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 daha xarakterikdir?
A) Xayan
ı
n xayal
ı
qda olmamas
ı
B) Toxum ciy
ə
si nahiy
ə
sind
ə
 yum
ş
aq elastik tör
əmə
nin olmas
ı
 v
ə
 diafonoskopiyada toxum
ciy
ə
si elementl
ə
rinin görünm
ə
si
C) Qas
ı
q nahiy
ə
sind
ə
 a
ğrı
 v
ə
 hiperemiya
D) Xayal
ığı
n hiperemiyas
ı
E) Narahatl
ı
q, qusma v
ə
 h
ə
rar
ə
tin qalxmas
ı
136. Hans
ı
 patologiya zaman
ı
 qusma h
ə
yat
ı
n ilk saatlar
ı
ndan olur?
A) Pilorostenoz
B) Hiss
ə
vi ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
C) Anusun atreziyas
ı
D) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n v
ə
 anusun atreziyas
ı
E) Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
137. Hans
ı
 patologiya zaman
ı
 qusma do
ğ
ulandan 20-25 gün sonra olur?
A) Pilorostenoz
B) Ledde sindromu
C) Pilorospazm
D) Osteomielit
E) Meningit
138. K
ə
skin hemotogen osteomielitd
ə
 dekompressiv osteoperforasiya n
əyə
 imkan
vermir?
A) Sümük iliyi kanal
ı
ndan sitoloji müayin
ə
 üçün i
ə
razat götürm
əyə
B) A
ğrını
 götürm
əyə

C) Ayd
ı
n olmayan hallarda diaqnozu d
ə
qiql
əş
dirm
əyə
D) 
İ
ltihab oca
ğını
 tam sanasiya etm
əyə
E) Sümükdaxili t
ə
zyiqi ölçm
əyə
139. Bax
ış
 zaman
ı
 u
ş
aqda xayalardan biri xayal
ı
qda qeyd olunmur. 
İ
lkin diaqnoz

dir?
A) Kriptorxizm
B) Hidrosele
C) Varikosele
D) Qas
ı
q y
ı
rt
ığı
E) Qas
ı
q-xayal
ı
q y
ı
rt
ığı
140. Hans
ı
 patologiyalarda qanl
ı
 qusma rast g
ə
lin
ə
 bilm
ə
z?
A) Diafraqma d
əbə
liyi, reflüks-ezofagit
B) Diafraqma d
əbə
liyi, pilorospazm
C) Pilozostenoz, düz ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
D) Reflüks-ezofagit, portal hipertenziya
E) K
ə
skin appendisit, reflüks-ezofagit
141. Ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi zaman
ı
 qusuntunun ödlü olmas
ı
 n
ə
yi bildirir?
A) Keçm
ə
zliyin kardial sfinkter s
ə
viyy
ə
sind
ə
 olmas
ını
B) 12 barmaq ba
ğı
rsaq atreziyas
ını
n olmas
ını
C) Keçm
ə
zliyin Fater m
əmə
ciyind
ə
n distal s
ə
viyy
ədə
 olmas
ını
D) Keçm
ə
zliyin Fater m
əmə
ciyind
ə
n proksimal s
ə
viyy
ədə
 olmas
ını
E) Keçm
ə
zliyin pilorik sfinkter s
ə
viyy
ə
sind
ə
 olmas
ını
142. X
ə
st
əyə
 bax
ış
 zaman
ı
 qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun tam böyüm
ə
si v
ə
 anamnezind
ə
anadang
ə
lm
ə
 q
ə
bizliyin olmas
ı
, qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
na xarakterdir?
A) Spastik kolit
B) Xroniki pankreatit
C) Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyi
D) Enterokolit
E) Dolixosiqma
143. Yenido
ğ
ulmu
ş
da h
ə
yat
ı
n ilk saatlar
ı
ndan qusma var. H
ə
kim muayin
ə
 zaman
ı
qida borusunun atreziyas
ı
ndan 
ş
übh
ələ
nir. Diaqnozu t
ə
sdiql
əmə
k üçün 
ə
n sad
ə
müayin
ə
 üsulunu göst
ə
rin.
A) Kontrast rentgen müayin
ə
si

B) Elefant s
ı
na
ğı
C) Rentgen müayin
ə
si
D) Maqnit rezonans tomoqrafiya
E) Kompyuter tomoqrafiya
144. Yenido
ğ
ulmu
ş
da h
ə
yat
ı
n ilk saatlar
ı
ndan qusma var. Muayin
ə
 zaman
ı

kimqida borusunun atreziyas
ı
ndan 
ş
übh
ələ
nir. Diaqnozu t
ə
sdiql
əmə
k üçün 
ə
sas
müayin
ə
 üsulunu göst
ə
rin.
A) Qanin ümumi müayin
ə
si
B) Ultras
ə
s müayin
ə
C) Kontrast rentgen müayin
ə
si
D) Elefant s
ı
na
ğı
E) Rentgen müayin
ə
si
145. Anadang
ə
lm
ə
 yem
ə
k borusu stenozu 
ə
n çox hans
ı
 ya
ş
 dövründ
ə
 rast g
ə
linir?
A) 1 ild
ə
n sonra
B) 6-12-ci aylarda
C) 1-3-cü aylarda
D) Yeni do
ğ
ulmu
ş
larda
E) 3-6-ci aylarda
146. 3 ya
şı
nda u
ş
aqda qida q
ə
bulundan d
ə
rhal v
ə
 ya bir neç
ə
 saat sonra qusma
olur. Qusuntunun t
ə
rkibi d
ə
yi
ş
ilm
ə
mi
ş
dir v
ə
 m
ədə
 möht
ə
viyyat
ı
 olmayan qidadan
ibar
ə
tdir.Qusuntunun miqdar
ı
 q
ə
bul edil
ə
n qidadan azd
ı
r. Bu 
ə
lam
ə
tl
ə
r hans
ı
patologiya uy
ğ
undur?
A) Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
B) Pilorospazm
C) Yem
ə
k borusunun axalaziyas
ı
D) Yem
ə
k borusunun anadang
ə
lm
ə
 stenozu
E) Pilorostenoz
147. Q
ə
bul 
ş
öb
ə
sin
ə
 qatar
ı
n alt
ı
nda qalm
ış
 10 ya
şı
nda u
ş
aq g
ə
tirilib. Onda baldirin
aşağı
 1/3-d
ə
 qopmas
ı
 var. X
ə
st
ə
xanaya q
ədə
r u
şağ
a bud nahiy
ə
sin
ə
 qandayand
ırıcı
sıxıcı
 qoyulub, narkotik vurulub. Stasionarda optimal müalic
ə
-diaqnostika

dbirl
ə
rin
ə
 hans
ı
lar daxildir?
A) Q
ə
bul 
ş
öb
ə
sind
ə
 baldirin yuxar
ı
 1/3-n
ə
 sirkulyar novakain blokadas
ı
 olunur.
B) Q
ə
bul 
ş
öb
ə
sind
ə
 u
şağı
n soyundurularaq t
ə
cili 
əmə
liyyat ota
ğı
na verilm
ə
si v
ə
 t
ə
cili
əmə
liyyat
ı
n ba
ş
lanmas
ı

C) Q
ə
bul 
ş
öb
ə
sind
ə
 u
şağ
a soyundurularaq reanimasiya (palataya) 
ş
öb
ə
sin
ə
 verilir, sonra
periferik venalar
ı
n kateterizasiyas
ı
 olunur.
D) U
şağı
n soyundurulmadan bax
ı
lmas
ı
, rentgen müayin
ə
 apar
ı
lmas
ı
 v
ə
 t
ə
cili 
əmə
liyyat
ota
ğı
na verilm
ə
si
E) B b
ə
ndin
ə
 göst
ə
ril
ə
nl
ə
r olunur v
ə
 c
ə
rrahi 
əmə
liyyat h
ə
yati-vacib funksiyalar
ı
n tam b
ə
rpa
olunmas
ı
na q
ədə
r 5-6 saat t
ə
xir
ə
 sal
ını
r.
148. Qusma apar
ıcı ə
lam
ə
t olan c
ə
rrahi patologiyalarda apar
ıcı
 müayin
ə
 üsulu
hans
ıdı
r?
A) Sintiqrafiya
B) Ultras
ə
s müayin
ə
C) Kontrast rentgenoqrafiya
D) Qan
ı
n biokimy
ə
vi müayin
ə
si
E) Maqnit rezonans tomoqrafiya
149. K
ə
skin hemotogen osteomielitd
ə
 (metadiafizar z
ədələ
nm
ə
) immobilizasiya
hans
ı
 müdd
ətə
 apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) 1-1,5 h
ə
ft
ə
B) 2-aya q
ədə
r
C) 1 h
ə
ft
ə
D) Göst
ə
ri
ş
 deyil
E) 4 h
ə
ft
ə
150. Ür
ə
kbulanma hans
ı
 növ qusma ücün xarakter deyil?
A) Reflektor
B) M
ə
rk
ə
zi
C) Qida borusunun stenozu
D) Yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
E) Peritonitd
ə
151. Göst
ə
ril
ə
n x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
nda qusma yem
ə
k vaxt
ı
 ba
ş
 verir?
A) K
ə
ckin appendisitd
ə
B) Beyin sirk
ələ
nm
ə
sind
ə
C) Qida borusunun stenozunda
D) Pilorostenozda
E) Yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyind
ə

152. Göb
ə
k h
ə
lq
ə
si orta ölçüd
ə
 olan embrional d
əbə
likl
ə
 olan vaxt
ı
ndan çox qabaq
do
ğ
ulmu
ş
 u
şağı
n III d
ərəcə
li beyin qan dövran
ı
 poz
ğ
unlu
ğ
u v
ə
 anadang
ə
lm
ə
 ür
ə
k
qüsuru il
ə
 klinikaya daxil olub. U
şağ
a hans
ı
 t
ə
dbir göst
ə
ri
ş
dir?
A) Plastik kis
ə
nin tikilm
ə
si
B) T
ə
cili 
əmə
liyyat (I etapda Qross 
əmə
liyyat
ı
)
C) Kali permanqanatla qi
ş
an
ı
n i
şlə
nm
ə
si
D) T
ə
xir
ə
sal
ı
nmaz radikal 
əmə
liyyat
E) Antiseptikl
ə
rl
ə
 sar
ğı
153. Göst
ə
ril
ə
n hans
ı
 halda qusma ba
şı
n h
ərəkə
ti il
ə ə
laq
ə
dard
ı
r?
A) K
ə
ckin appendisitd
ə
B) Paralitik ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyind
ə
C) Ba
ş
-beynin ödemind
ə
D) K
ə
ckin qastritd
ə
E) Ba
ğı
rsaq invaginasiyas
ı
nda
154. Do
ğ
um evind
ə
n ev
ə
 yaz
ı
lm
ış
 5 günlük u
ş
aqda, ax
ş
am ödlü qusma olmu
ş
dur.

tahs
ı
zd
ı
r, u
ş
aq narahatd
ı
r, ayaqlar
ını
 h
ərəkə
t etdirir, yem
ə
kd
ə
n imtina edir, 
ə
zabl
ı
gözl
ə
ri var, d
ə
risi m
ə
rm
ə
r r
ə
ngind
ə
dir. Qar
ı
na baxd
ı
qda epiqastral nahiyy
ə
 bir q
ədə
r
köplüdür, palpasiyada a
ğrılıdı
r. Diaqnozu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün n
ə
 laz
ı
md
ı
r?
A) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
u orqanlar
ını
n t
ə
sviri rentgenskopiyas
ı
B) Qar
ını
n palpasiyas
ı
C) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun USM-i
D) Kontrast irriqoqrafiya
E) N
ə
cisd
ə
 qan
ı
n olub-olmamas
ı
n t
ə
yin etm
ə
k üçün düz ba
ğı
rsa
ğ
a qazburax
ıcı
 boru
yeritm
ə
k
155. H
ə
zm trakt
ını
n yuxar
ı ş
öb
ə
sinin qanaxmalar
ı
na hans
ı ə
lam
ə
t xarakterikdir?
A) N
ə
cisd
ə
 al qan
ı
n olmas
ı
B) Qanl
ı
 qusma v
ə
 melena
C) Burun qanaxmas
ı
D) Selikli-qanl
ı
 n
ə
cis ifraz
ı
E) Ödlü qusma
156. H
ə
zm trakt
ını
n yuxar
ı ş
öb
ə
sinin qanaxmalar
ını
n diaqnostikas
ı
nda hans
ı
müayin
ə
 üsulundan istifad
ə
 edilir ?
A) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun obzor rentgenoqrafiyas
ı

B) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun USM-si
C) Qastroduodenoskopiya
D) Bronxoskopiya
E) Angioqrafiya
157. Metadiafizar s
ını
qlarda gips langetind
ə
 ikincili yerd
ə
yi
şmə
ni a
ş
kar etm
ə
k üçün

zar
ə
t rentgen 
şə
kil n
ə
 vaxt apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) 6-7-ci sutkada
B) Kontrol rentgen müayin
ə
 vacib deyil
C) 10-14-cü sutkada
D) 3-5-ci sutkada
E) 2-ci sutkada
158. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 nazik ba
ğı
rsaq qanaxmas
ı
na s
əbə
b olur?
A) K
ə
skin enteritl
ə
r.
B) Nazik ba
ğı
rsaq v
ərə
mi
C) Enterosistomalar.
D) Mekkel divertikulu.
E) Portal hipertenziya
159. A
şağı
dak
ı
 müayin
ə
 üsullar
ı
ndan hans
ı
ndan istifad
ə
 etm
ə
kl
ə
 nazik ba
ğı
rsaq
divertikulunu mü
ə
yy
ə
nl
əş
dirm
ə
k mümkündür?
A) Qastroduodenoskopiya
B) Radioizotop müayin
ə
C) Kolonoskopiya
D) USM
E) Obzor rentgenoqrafiya
160. 
İ
rinli yaran
ı
n dren
ə
 edilm
ə
si hans
ı
 m
ə
rh
ələdə
 apar
ılı
r?
A) Regenerasiya
B) 
İ
ltihabla
ş
ma
C) Reorqanizasiya
D) Bütün m
ə
rh
ələlə
rd
ə
E) F
ə
rdi olaraq
161. 
İ
rinli iltihabda antibiotikin seçilm
ə
si zaman
ı
 hans
ı ə
sas say
ı
lm
ı
r?
A) D
ə
rman
ı
n toksikliyi

B) Mikrofloran
ı
n xarakteri v
ə
 h
ə
ssasl
ığı
C) D
ə
rman
ı
n farmakodinamika v
ə
 farmakokinetikas
ı
D) Dig
ə
r d
ə
rmanlarla qar
şılı
ql
ı
 t
ə
siri
E) X
ə
st
ə
liyin müdd
ə
ti
162. Bu müayin
ə
 üsullar
ı
ndan hans
ı
 qida borusu qanaxmas
ını
 mü
ə
yy
ə
nl
əş
dirm
əyə
imkan verir?
A) Qida borusunun v
ə
 m
ədə
nin kontrast rentgenoqrafiyas
ı
B) M
ədə
nin zondlanmas
ı
C) Laparoskopiya.
D) Ezofaqoskopiya
E) Kolonoskopiya
163. Hans
ı
 müayin
ə
 üsulu yo
ğ
un ba
ğı
rsaq qanaxmas
ını
 mü
ə
yy
ə
nl
əş
dirm
əyə
 imkan
verir?
A) Rektal müayin
ə
B) KT müayin
ə
C) Laparoskopiya.
D) 
İ
rriqoqrafiya
E) Kolonoskopiya
164. Anadang
ə
lm

Yüklə 431,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə