[14UY00 ] [maniKÜRİST] seviye [3] revizyon no: mesleki yeterliLİk kurumu ankara, 2014Yüklə 321,74 Kb.
səhifə1/3
tarix22.04.2017
ölçüsü321,74 Kb.
#15316
  1   2   3
ULUSAL YETERLİLİK

[14UY00..-3]

[MANİKÜRİST]

SEVİYE [3]

REVİZYON NO:

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2014

ÖNSÖZ
Manikürist (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Yeterlilik taslağı, 07.05.2013 tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun …/…/2013 tarih ve …. sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.
Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız.
Mesleki Yeterlilik Kurumu

GİRİŞ
Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir;

a)Yeterliliğin adı ve seviyesi,

b)Yeterliliğin amacı,

c)Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,

ç)Yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar,

d)Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri,

e)Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri

f)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar,

g)Yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi.
Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur.
Ulusal yeterlilikler;


 • Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,

 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları,

 • Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar,

 • Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar,

 • Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur.

14UY00..-3 MANİKÜRİST ULUSAL YETERLİLİĞİ

1

YETERLİLİĞİN ADI

MANİKÜRİST

2

REFERANS KODU

14UY00..-3

3

SEVİYE

3

4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 5142 (Güzellik uzmanları ve ilgili çalışanlar)

5

TÜR

-

6

KREDİ DEĞERİ

-

7

A)YAYIN TARİHİ

-

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

8

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Manikürist (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.

Bu çalışma; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.9

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

10UMS0092-3 Manikürist (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

10

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Kalite, Müşteri İlişkileri ve Mesleki Gelişim

A2: Manikür ve Pedikür Uygulamaları
11-b) Seçmeli Birimler

B1: Protez Tırnak Uygulaması

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Gruplandırma Alternatifleri ve Belgeler

Adayın başvurabileceği alternatifler ve bunlarla ilgili yeterliliklerden başarılı olduğunda alabileceği belgeler şunlardır:


Alternatif-1: A1, A2

Bu alternatifte tanımlanan birimleri elde ederek Manikürist (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, maniküristlik uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir.


Alternatif-2: A1, A2 ve B1

Bu alternatifte tanımlanan birimleri elde ederek Manikürist (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, hem maniküristlik hem de protez tırnak uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir.


Alternatif-1’de belge almış adaylar, belge aldıkları tarihten itibaren iki (2) yıl içerisinde Alternatif-2 için başvurdukları takdirde, ulusal yeterlilikte herhangi bir değişiklik yapılmamış ise her iki alternatifte ortak olan birimlerdeki (A1, A2) başarıları geçerli sayılarak, bu birimlerden muaf tutulurlar.


12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Manikürist (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” kısmında belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer.


Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.


13

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren beş (5) yıldır.

14

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.  Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder15

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ


Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)  5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
16

YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

17

YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

18

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI


14UY00..-3/A1 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA, İŞ ORGANİZASYONU, KALİTE, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ve MESLEKİ GELİŞİM YETERLİLİK BİRİMİ

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Kalite, Müşteri İlişkileri ve Mesleki Gelişim

2

REFERANS KODU

14UY00..-3/A1

3

SEVİYE

3

4

KREDİ DEĞERİ

-

5

A)YAYIN TARİHİ

-

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

10UMS0092-3 Manikürist (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Çalışma süreçlerinde ve alanlarında; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kişisel sağlık ve hijyen önlemlerini alır.

Başarım Ölçütleri:

  1. Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki insan, malzeme, ekipman, vb. kaynaklı olası İSG tehlikeleri, riskleri ve ilgili önlemleri açıklar.

  2. Çalışma alanlarında çevre koruma önlemlerini alır.

  3. Çalışma süreçlerinde ve alanlarında afet ve acil durumlar ile ilgili uygulamaları açıklar.

  4. Çalışma süreçlerinde ve alanlarında kişisel hijyen ve sağlık önlemlerini alır.


Öğrenme Çıktısı 2: Çalışma ortamının, kullandığı makine ve araç-gerecin ve malzemelerin düzenlenmesine yönelik uygulamaları kalite koşullarında yürütür.

Başarım Ölçütleri:

  1. Çalışma ortamını işe uygun olarak düzenler.

  2. İş süreçlerinde kullandığı cihaz ve araç-gereç ile malzemeleri işlevsel halde ve kalite koşullarında kullanıma hazır tutar.

  3. İş süreçlerinin düzenlenmesi ve niteliğinin iyileştirilmesine ilişkin unsurları açıklar.


Öğrenme Çıktısı 3: İş süreçlerinde müşteri ilişkilerini yürütür.

Başarım Ölçütleri:

  1. Müşterilerinin bilgilerini tutar.

  2. İş süreçlerinde, müşteri ile iletişimi kalite koşullarında yürütür.

  3. Uygulama sürecinde, işe ve sağlık kurallarına göre müşteri hazırlıklarını yapar.


Öğrenme Çıktısı 4: Mesleki gelişimin işlev ve önemini açıklar.

Başarım Ölçütleri:

  1. İş hayatındaki değişikliklere uyum sağlayabilmek açısından mesleki gelişimin önemini açıklar.

  2. Mesleğin iş başında eğitim aşamalarını açıklar.
8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

(T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi beş (25) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1): A1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A1- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında, model ile (ÖÇ-3 için) gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.


8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin tümüyle başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Adayın kendi, model ve diğer kişilerin sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.


9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ


MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve
SAYISIEKLER
EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler


 • Manikür, pedikür ve el-ayak bakımı uygulama süreçlerinde ve çalışma alanlarında temel iş sağlığı ve güvenliği

 • Manikür, pedikür ve el-ayak bakımı uygulama süreçlerinde kullanılan araç-gereç ve ekipmanların güvenli kullanımı

 • Manikür, pedikür ve el-ayak bakımı uygulama süreçlerinde ve çalışma alanlarında çevre güvenliği ve çevre koruma

 • Manikür, pedikür ve el-ayak bakımı uygulama süreçlerinde organizasyon

 • İş ve insan ilişkileri

 • Temel çalışma hukuku

 • Temel doküman hazırlama

 • Temel kalite bilgisi

 • Manikür, pedikür ve el-ayak bakımı uygulamada kullanılan araç-gereçler, ekipmanlar (bakım dâhil)

 • Malzeme tedariki, muhafazası ve düzenlemeleri


EK [A1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi


 1. BİLGİLER

No


Bilgi İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.1

Tehlike ve risk terimlerini tanımlar.

B.1.1-B.1.4, B.2.1-B.2.4, B.2.6

1.1

T1

BG.2

Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki insan ve mesleki işlemlerden kaynaklanabilecek tehlike ve riskleri ayırt eder.

B.1.1-B.1.4, B.2.6

1.1

T1

BG.3

Çalışma süreçlerinde ve alanlarında kullanılan araç, gereç, cihaz ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek tehlike ve riskleri ayırt eder.

B.1.1-B.1.4, B.2.6

1.1

T1

BG.4

Çalışma süreçlerinde ve alanlarında kullanılan malzemelerden kaynaklanabilecek tehlike ve riskleri ayırt eder.

B.1.1-B.1.4, B.2.6

1.1

T1

BG.5

Çalışma süreçlerinde ve alanlarında, insan, mesleki işlemler, araç, gereç, cihaz ve ekipmanlar ile kullanılan malzemelerden kaynaklanabilecek tehlike ve risklere uygun önlemleri belirler.

B.1.1-B.1.4, B.2.1-B.2.4, B.2.6

1.1

T1

BG.6

Çalışma alanlarında çevre koruma açısından riskli durum ve materyalleri ayırt eder.

D.1.1-D.1.3, D.2.1, D.2.4

1.2

T1

BG.7

Çalışma alanlarında, oluşan atıkların tasnif ve bertarafına ilişkin kuralları açıklar.

D.2.3

1.2

T1

BG.8

Çevre koruma açısından verimli ve tasarruflu kullanılması gereken doğal kaynakları ve kullanım kurallarını belirler.

D.2.2

1.2

T1

BG.9

Afet ve acil durum terimlerinin farkını ayırt eder.

B.1.5

1.3

T1

BG.10

Bir iş yerinin acil durum planlamasında yer alması gereken temel önlemleri ayırt eder.

B.1.5

1.3

T1

BG.11

Yangın tüplerinin dolum ve kullanım özelliklerini açıklar.

B.2.5

1.3

T1

BG.12

Çalışma süreçlerinde ve alanlarında kullanılması gereken iş kıyafeti ve temel KKD’ ları (önlük, maske, eldiven) ve kullanım gerekçelerini belirler.

A.4.1-A.4.3, B.2.3

1.4

T1

BG.13

Çalışma süreçlerinde kişisel bakım uygulamalarını gerekçeli olarak açıklar.

A.5.1, A.5.2

1.4

T1

BG.14

İlkyardımın temel ilke ve kurallarını açıklar.

B.3.1, B.3.2

1.4

T1

BG.15

Periyodik sağlık muayenelerinin gerekçesi ve yasal kurallarını açıklar.

B.4.1,B.4.2

1.4

T1

BG.16

Çalışma ortamının hijyen kurallarına uygun temizlenmesine yönelik önlem ve uygulamaları açıklar.

A.1.4

2.1

T1

BG.17

İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç, cihaz ve malzemelerin (tırnak makasları, et makasları, törpüler, et pensleri, topuk törpüleri, portakal çubuğu, kronlar (tırnak etlerini açmakta kullanılan araç), manikür ve pedikür tas ve leğenleri, ), manikür ve pedikür galoşları, tek kullanımlık terlikler, sterilizasyonda kullanılan maddeler, ojeler, vb.) nitelik ve niceliksel olarak kullanıma uygunluk özelliklerini açıklar.

A.6.1-A.6.3, E.4.1

2.2

T1

BG.18

İş süreçlerinde kullanılan malzemelerin (manikür ve pedikür kozmetikleri, hijyen malzemeleri, vb.) özelliklerine göre, stoklama, saklama koşullarını belirler.

A.7.1, A.7.2

2.2

T1

BG.19

İş süreçlerinin müşteri durumuna ve iş zamanlamasına göre düzenlenmesine yönelik önlem ve uygulamaları açıklar.

A.8.1, A.8.2

2.3

T1

BG.20

Maniküristlik uygulamalarında temel kalite öğelerini (sağlık ve hijyen, müşteri memnuniyeti, tekniklerde ustalık ve hata giderme, vb.) ve önemini açıklar.

A.9.1-A.9.3, C.1.1,C.2.1,C.2.2, C.3.1-C.3.3, C.4.1, C.4.2, C.5.1, C.5.2

2.3

T1

BG.21

İş süreçleri ile ilgili kritik müşteri bilgilerini (kimlik, zaman-randevu, sağlık, vb.) ayırt eder.

A.10.1, E.2.1, E.2.4,

3.1

T1

BG.22

İnsan ilişkilerinde, iletişimin temel ilke ve kurallarını açıklar.

E.1.1- E.1.5, C.4.2

3.2

T1

BG.23

Hayat boyu öğrenme temelinde, iş hayatındaki değişikliklere uyum sağlayabilmek açısından mesleki gelişimin önemini açıklar.

H.1.1-H.1.3-H.2.1-H.2.2, H.4.1-H.4.2

4.1

T1

BG.24

Mesleğin iş başında yetişme aşamalarını (yeni başlayanlar için hazırlık ve başlangıç mahiyetindeki uygulamalar, işlemlerin zorluk derecesi ve teknik özelliklerine uygun basitten karmaşığa doğru iş verme ve yetiştirme süreci, vb.) açıklar.

H.3.1-H.3.2

4.2

T1

 1. Yüklə 321,74 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə