2016 – 2017 – жi тядрис илинин биринжи йарысы цчцнYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix26.12.2016
ölçüsü0,56 Mb.

Тясдиг едирям:  

Тядрис ишляри цзря проректор:                           дос. С.Н.Сейид                        Нахчыван  Дювлят  Университетинин  Тибб факцлтяси тялябяляринин  2016 – 2017 – жi тядрис илинин биринжи йарысы цчцн                                                                                D   Ə   R   S       C  Ə  D  V  Ə  L  İ 

 

 

Эцн

ляр 


с

а

ат 

MÜALİCƏ İŞİ 

II  KURS A

1

                                                     A

2

 

TİBBİ PROFİLAKTİKA 

II KURS 

STOMATOLOGİYA 

II KURS 


ƏCZAÇILIQ 

II KURS 


МЦАЛИЖЯ ИШИ 

IV  KURS A

1

                                                     A

2

 

TİBBİ PROFİLAKTİKA 

IV KURS 

STOMATOLOGİYA 

IV KURS 


ƏCZAÇILIQ 

IV KURS 


 

 

 

 

 А  з   я  р   б   а    й   ж   а   н         т   а   р   и   х   и          (   м   ц   щ  a  z  i  r  ə   ) 

ЩФ.Сяфярли                                                                                                              а. 308                                                                                                         

Оператив жярращ. və top. anatom.  (м.) 

Й.Рзайев                                  а. 302 

Аналитик кимйа-01 (мцщ.) 

N.Kazımova             а. 313                                                                     

S/f  П е ш я   х я с т я л и к л я р и  - 03 (мüh.) 

М.Ибращимов                                                                              ауд. 202 

Дахили хястяликляр (мцщ.) 

С.Жяфяров                            ауд.209 

Terapevtik stomatologiya-04 (müh.) 

Z.Hüseynov                               a. 312 

SF (farmakologiya)-08 (müh.) 

K.İsayeva                         a. 310 Микроб. və иммунologiйа-01 (мцщ.) 

Ş.Süleymaнова                           а. 302 

Ortopedik stomatologiya-04 (müh.) 

R.Cəfərov                                  a. 312 

SF (farmakologiya)-08 (s.) 

K.İsayeva                         a. 310 

 Н   о   р   м   а   л       ф   и   з   и   о   л   о   э   и   й   а   -   0   1     (   м   ц   щ  a  z  i  r  ə   ) М.Сейидбяйли                                                                                                                    а. 308                                                                    

Цмуми эиэийена və hərbi gig-na (мцщ.) 

С. Рящимли                                  а. 302 

Микробиолоэийа-01 (lab.) 

Ş.Süleymanнова      lab.                                                                       

Дахили хястяликляр-01 (с.)    

С.Жяфяров                кard. дis.                      

Дяри-зющряви хястяликляри  (с.) 

Х.Газыйева дяри -зющр. дис

Ушаг вя йени. gиэ. ясаслары  (мцщ.) 

 Э.Сяфярова                         ауд.209 HSC-02 (s.) 

İ.Mikayılov             uşaq  xəstəxanası 

SF (əczaçılığın təşkili və idarə 

edilməsi)-11 (s.) 

K.İsayeva                         a. 310 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инсан анатомийасы-03 (с.) К.Жяфярова            а. 203 

Щист.,ембр.,sит-yа-02 (с.) 

Е.Ясядов              а. 210                  

Харижи дил-03  (инэилис) 

S.Axundova                     а.  201                                                                                                  

 

Ümumi gigiyena (sem.) S.Rəhimli                a. 313 

Дяри-зющряви хястяликляри  (с.) 

Х.Газыйева     дяри-зющр. дис. 

Дахили хястяликляр-01 (сем) 

С.Жяфяров          kard. дis.                      

Мама-эинеколоэийа (сем.) 

 Э.Ялийева               доьум мяркязи Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi-02 (s.) 

S.Məmmədova                     stom. m. 

Əczaçılıq kimyası-03 (s.) 

Z.İsmayılova                   a. 310 

 

  

 

 Епидемиолоэийа-01  (с.) 

А.Ялийев                   йолух. хяс. дис.                                                                                  

 

  

 

 

 

II А  з   я  р   б   а    й   ж   а   н         т   а   р   и   х   и          (   м   ц   щ  a  z  i  r  ə   ) ЩФ.Сяфярли                                                                                                            а. 308 

Микроб. və иммунologiйа-01 (lab.) 

Ş.Süleymaнова                      lab.                                                                                   

Ümumi gigiyena (müh.) 

S.Rəhimli              a. 313 

Дяри-зющряви хястяликляри  (мцщ.) 

   Х.Газыйева                                                                               ауд.202 Дахили хястяликляр (мцщ.) 

С.Жяфяров                            ауд.209 

Göz xəstəlikləri (müh.) 

R.Əliyeva                               a. 312 

Əczaçılığın texnolog.-04 (m.) 

Ü.Mahmudova                a. 310 Аналитик кимйа-01 (лаб.) 

Н.Кazımова          лаб. 

Ярзаг мящс.iст. эиэийенасы  (мцщ.) 

М.Ялийев                              ауд.209 

Uşaq stomatologiyası-03 (müh.) 

L.Cəfərova                             a. 312 

SF (farmakoqnoziya)-03 (m.) 

E.İsmayılov                    a. 310 S t a t i k      b i o к   и   м   й   а   -   0   1       (   м   ц   щ  a  z  i  r  ə  ) 

Я.Щцсейнова                                                                                                                                                                                          а. 308 

  

Б о т а н и к а-01 (сем.) 

F.Səfərova              а. 313 

Невролоэийа вя тибби эен.-02 (с.) 

Й.Рзайева            хястяхана 

S/f Ендокринолоэийа-02 (с) 

M.Səfərova                   ə.b.m. Дяри-зющряви хястяликляри (мцщ.) 

Х.Газыйева                          ауд.209 

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi-02 (m.) 

S.Məmmədova                       stom. m. 

Əczaçılığın texnologiya.-04 (s.) 

Ü.Mahmudova               a. 310 Ямяк эиэийенасынын ясаслары-01(с.)   

 Э.Сяфярова                          ауд.209                      Terapevtik stomatologiya-04 (s.) 

Z.Hüseynov                        xəstəxana Нормал физиолоэ.-01  (с.) М.Сейидбяйли              lab                   

Statik bioкимйа–01 (la.)  

Ə.Hüseynova        lab.       

Тямял микробиолоэийа  (лаб.) 

Ş.Süleymaнова                     lab.                                                                                     

Х а р и ж и      д и л – 03 

S.Axundoва                                   а. 302 

 

Цзви кимйа-01 (лаб.) P.Quliyev             лаб. 

Сосиал эиэийена вя сящиййянин 

тяшкили-02 (с.) 

М.Ялийев                        p.a.b. 

S/f (Пешя хястяликляри) - 03 (с.) 

M.Ибращимов         хястяхана 

СF(Травматолоэийа, ЩСЖ)-05 (с)  

 Й.Рзайев                        хястяхана Ümumi psixologiya, psixiatriya, 

narkologiya (s.) 

R.Nabatov                             ruhi x.d. 

 

Дахили хястяликляр (с.) С.Жяфяров                         кард. дис.                                                                  

 

 

 

  

 

  

 

 

III  Х а р и ж и   д и л – 0 3   (инэилис) И.Мяммядова                                                   а. 204                                                                     

Histologiya – 02 (s.) 

E.Əsədov                         a. 210 

Patoloji anatomiya – 01 (müh.) 

M.Əliyev                                     а. 302 Ботаника-01 (мцщ.) 

F.Səfərova            а. 313 

S/f (Ендокринолоэийа)-02  (мцщ.) 

M.Səfərova                                                                                   а. 202 

 

Мама-эинеколоэийа (мцщ.) 

Э.Ялийева                           ауд.209 

HSC-02 (müh.) 

İ.Mikayılov                                  a. 312 

SF (əczaçılığın təşkili və idarə 

edilməsi)-11 (s.) 

K.İsayeva                         a. 310 Patoloji anatomiya – 01 (s.) 

M.Əliyev                                      а. 302 Микробиолоэийа-01 (мцщ.) 

Ş.Süleymanнова      а. 313                                                                       

Епидемиолоэийа-01  (мцщ.) 

 А.Ялийев                             ауд.209 Cərrahi xəstəliklər-01 (s.) 

C.İsmayılov                          doğum m. Щист.,ембр.,sит-yа-02 (с.) Е.Ясядов           а. 210                  

Инсан анатомийасы-03 (с.) 

К.Жяфярова            а. 203                            

Statik bиокимйа-01 (лаб.) 

Я.Щцсейнова                  lab. 

Нормал физиолоэийа– 02  (лаб.) 

М.Сейидбяйли                          лаб

Физики кимйа (лаб.) 

A.Əliyev                         лаб. 

Аь жийяр  хястяликляри (с.) 

E.Рзайев                  NDU x. 

Жярращи хястяликляр-01 (с.) 

Ж.Исмайылов      доьум  мяркязи 

Дахили хястяликляр (с.)    

С.Жяфяров                          кард. дис

Ortopedik stomatologiya-04 (s.) 

R.Cəfərov                              xəstəxana 

SF (farmakoqnoziya)-03 (s.) 

E.İsmayılov                     a. 310 А з я р б а й ж а н   т а р и х и   ( s e m .) 

ЩФ.Сяфярли                                                      а.  204                                                                                                         

Нормал физиолоэийа– 01  (лаб.) 

М.Сейидбяйли                     лаб. 

Оператив жярращ. və top. anatom. (s.) 

Й.Рзайев                               а. 302 

Х а р и ж и      д и л – 03 

S.Axundoва                 a.313 

 

Жярращи хястяликляр-01 (с.) Ж.Исмайылов    доьум  мяркязи 

Аь жийяр  хястяликляри (с.) 

E.Рзайев                  NDU x. 

Дяри-зющряви хястяликляри (с.) 

 Х.Газыйева              дяри-зющр. дис. Uşaq stomatologiyası-03 (s.) 

L.Cəfərova                              stom.m. 

Əczaçılıq kimyası-03 (s.) 

Z.İsmayılova                   a. 310  

 

  

 

  

 

  

 

IV Инсан анатомийасы-03 (с.) К.Жяфярова         a. 203                            

Щист.,ембр.,sит-yа-02 (с.) 

Е.Ясядов           а. 210                  

Ятраф мцщит. gиэийена.-01 (m.)  

С.Рящимли                      а. 201                                                                                              

MBT və HN  (müh.) 

L.Kərimova                                 а. 302 Цзви кимйа-01 (мцщ.) 

P.Quliyev              а.313 Аь жийяр хястяликляри  (мцщ.) 

E.Рзайев                                                                                            а.202 

Йолухужу хястяликляр-02 (мцщ.) 

А.Ялийев                             ауд.209 

Cərrahi xəstəliklər-01 (müh.) 

C.İsmayılov                                 a. 312 

SF (əczaçılığın təşkili və idarə 

edilməsi)-11 (müh.) 

K.İsayeva                         a. 310 Щист.,ембр.,sит-yа-02 (с.) 

Е.Ясядов           а. 210               

Инсан анатомийасы-03 (с.) 

К.Жяфярова            а. 203 

MBT və HN  (sem.) 

L.Kərimova          doğum mərkəzi  Цзви кимйа-01 (лаб.) 

P.Quliyev             лаб. Statik bioкимйа–01 (la.) Ə.Hüseynova           lab.       

Нормал физиолоэийа-01  (с) 

М.Сейидбяйли          lab. 

Х а р и ж и   д и л – 0 3   (инэилис) 

S.Axundova                 а. 201                                                                                         

Цмуми эиэийена və hərbi gigiyena (s.) 

С. Рящимли                                 а. 302 

Аналитик кимйа-01 (лаб.) 

Н.Кazımова             лаб. 

Дахили хястяликляр -01 (мцщ.) 

 S.Cəfərов                                                                                        а.306 Ушаг вя йени. gиэ. ясаслары   (с.) 

Э.Сяфярова                          ауд.209 

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi-02 (s.) 

S.Məmmədova                        stom. m. 

SF (toksikoloji kimya)-05 (la.) 

Z.İsmayılova                  lab. Сосиал эиэийена вя сящиййянин тяшкили-02 (мцщ.) 

М.Ялийев                                                                                         а. 202 Харижи дил-03  (инэилис) И.Мяммядова                                                а. 204                                                                                       

 

Азярбайжан тарихи (sem.) ЩФ.Сяфярли                   а. 201                                                                                                         

Х а р и ж и      д и л – 03 

S.Axundoва                                   а. 302 

 

 S/f (Пешя хястяликляри)-03 (с.) 

M.Ибращимов         хястяхана 

      Сосиал эиэ вя сящ-нин тяшкили-02 (с.) 

М.Ялийев                             p.a.b. 

Ярзаг мящс.iст. эиэийенасы  (с.) 

М.Ялийев                        п.а. хяст 

Göz xəstəlikləri (s.) 

R.Əliyeva                              xəstəxana 

Əczaçılığın texnologiya.-04 (s.) 

Ü.Mahmudova                a. 310  

 

 

 

 S/f Ендокринолоэийа-02 (с.) 

M.Səfərova                     ə.b.m Невролоэийа вя тибби эен.-02 (с.) 

Й.Рзайева            хястяхана 

СF (Травматолоэийа, ЩСЖ)-05 (с.)  

Й.Рзайев                            ауд.209 

 

 

  

 

 И н с а н    а н а т о м и й а с ы – 0 3  (мцщ.) К.Жяфярова                                                           а. 203                                                             

Тямял микробиолоэийа. (mцh.) 

Ş.Süleymanова              а. 201                                                                                     

Нормал физиолоэийа– 02  (мцщ.) 

М.Сейидбяйли                                а. 302 

Физики кимйа (мцщ.) 

А.Ялийев                      а.313 

 

Жярращи хястяликляр-01 (müh.) 

Ж.Исмайылов                                                                                       a.202 

СF (Травматолоэийа, ЩСЖ)-05 (m.)  

Й.Рзайев                            ауд.209 Ümumi psixologiya, psixiatriya, 

narkologiya (müh.) 

R.Nabatov                                  a. 312 

Əczaçılıq kimyası-03 (müh.) 

Z.İsmayılova                   a. 310 SF (toksikoloji kimya)-05 (m.) 

Z.İsmayılova                   a. 310 Щистолоэийа, ембриолоэийа. sитолоэийа-02 (мцщ.) 

Е.Ясядов                                                          а. 210                                                

Ятраф мцщитин эиэийенасы-01 (s) 

С.Рящимли                       а. 201 

Statik bиокимйа-01 (лаб.) 

Я.Щцсейнова                            lab. 

Х а р и ж и      д и л – 03 

S.Axundoва                a.313 

 

Невролоэийа вя тибби эенетика-02  (мцщ.) Й.Рзайева                                                                    хястяхана 

Ямяк эиэийенасы. ясаслары-01 (мцщ.)  

Э.Сяфярова                         ауд.209 

Cərrahi xəstəliklər-01 (s.) 

C.İsmayılov                         doğum m. 

SF (farmakologiya)-08 (s.) 

K.İsayeva                        a. 310 Аь жийяр  хястяликляри (с.) 

E.Рзайев                 NDUx. 

Дяри-зющряви хястяликляри(с) 

Х.Газыйева      дяри-зющр. дис.   

 

  

Дяри-зющряви хястяликляри (с.) 

Х.Газыйева       дяри-зющр. дис

Дахили хястяликляр-01 (с.)    

С.Жяфяров              кард. дис. 

Йолухужу хястяликляр-02 (с.)       

А.Ялийев                     йолух.хяс.дис

Terapevtik stomatologiya-04 (s.) 

Z.Hüseynov                          xəstəxana 

SF (əczaçılığın təşkili və idarə 

edilməsi)-11 (s.) 

K.İsayeva                        a. 310 Histologiya – 02 (müh.) 

E.Əsədov                       a. 210 

Дахили хястяликляр-01 (с.)    

С.Жяфяров                кард. дис. 

Аь жийяр  хястяликляри (с.) 

E.Рзайев                 NDUx. 

 

Dekan:                                                E.S.Əsədov                                                               Dispetчer:                                      S.R.Əsgərов  

 

 

 

 


Тясдиг едирям: 

Тядрис ишляри цзря проректор:                        дос.С.Н.Сейид 

 

Нахчыван Дювлят Университетинин Тибб факцлтясинин   Müalicə işi   

ихтисасы цзря    

 6 курс  тялябяляринин 2016 – 2017 – жi тядрис илинин биринжи йарысы цчцн 

Д Я Р С   Ж Я Д В Я Л И 

Практик дярсляр

 

 

15.09.16 –22.10.16  

      А-1  Ailə təbabəti 

İbrahimov M.S. 

А-2  S/F (Reanimatologiya)-09 

Hüseynov B.M. 

 

23.09.16 –30.10.16  

А-1  S/F (Reanimatologiya)-09 

Hüseynov B.M. 

     А-2  Ailə təbabəti 

İbrahimov M.S. 

 

 03.10.16 – 12.10.16 

 

А-1: Məhkəmə təbabəti İbrahimov MT.Q. 

    А-2: S/F (Mamalıq-ginekologiya)-04 

Əliyeva G.B. 

 

14.10.16 – 25.10.16  

    А-1: S/F (Mamalıq-ginekologiya)-04 

Əliyeva G.B. 

А-2: Məhkəmə təbabəti 

İbrahimov MT.Q. 

 

26.10.16-18.11.16 

      А-1: S/F (Daxili xəstəliklər)-05 

         Əliyev A.S. 

  А-2:     С/F    (Cərrahi xəstəliklər)-08 

Novruzov S.A. 

 

21.11.16-09.12.16 А-1:     С/F    (Cərrahi xəstəliklər)-08 

Novruzov S.A. 

А-2: S/F (Daxili xəstəliklər)-05 

         Əliyev A.S.  

12.12.16-23.12.16  

Oнколоэийа-01 

         Viladi 

 

    

 

 Mühazirə dərsləri 

15.09.16 –30.10.16 

 

Ailə təbabəti İbrahimov M.S. 

 

S/F (Reanimatologiya)-09 Hüseynov B.M. 

 

15 саат  

I, ЫЫ, IV, В эцн:  9:00 

03.10.16 – 25.10.16 

 

Məhkəmə təbabəti İbrahimov MT.Q. 

 

S/F (Mamalıq-ginekologiya)-04 Əliyeva G.B. 

 

30 saat  

Ы, II, ЫЫЫ, ЫВ, В эцн:  9:00 

26.10.16-09.12.16 

 

    С/F    (Cərrahi xəstəliklər)-08 Novruzov S.A. 

 

S/F (Daxili xəstəliklər)-05 Əliyev A.S. 

 

30 saat  

Ы,  ЫЫЫ, В эцн:  9:00 

12.12.16-23.12.16 

Oнколоэийа-01 

 

15 саат 


 

Ы,  ЫЫЫ, ЫВ, В эцн:  9:00 

    

ДЕКАН :                          E.S.Əsədov                          ДИСПЕЧЕР:                          S.R.Əsgərоv  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Тясдиг едирям: 

Тядрис ишляри цзря проректор:                        дос.С.Н.Сейид 

 

Нахчыван Дювлят Университетинин Тибб факцлтясинин   Müalicə işi   ихтисасы цзря     6 курс  тялябяляринин 2015 – 2016 – жı тядрис илинин биринжи йарысы цчцн 

Д Я Р С   Ж Я Д В Я Л И 

Практик дярсляр 

 

 

 Ушаг йолухужу 

хястяликляри 

 

15.09.15 –23.10.15  

            А-1  Ялийев А.И. 

 

А-2  Едилханов Г.В.  

 

 Ушаг хястяликляри 

26.10.15 – 02.12.15 

 

А-1:26.10.15-12.11.15 Рясулова С.С. 

А-2: 26.10.15-12.11.15 

Ясэяров Ш. 

А-1: 13.11.15-02.12.15 

Таьыйева Н. 

А-2: 13.11.15-02.12.15 

Няжяфова А.И. 

 

03.12.15-10.12.15  

А-1: Ушаг онколоэийасы 

         Mikайылов İ.B. 

 

  А-2:     Сечмя фянн    (Реаниматолоэийа)-09 

Щцсейнов Б.М.  

11.12.15-18.12.15  

А-2: Ушаг онколоэийасы 

         Mikайылов İ.B. 

 

  А-1:     Сечмя фянн (Реаниматолоэийа)-09 

Щцсейнов Б.М. 

 

21.12.15-25.12.15  

 

СФ (ушаг травматолоэийасы вя орtопедийасы) 

Рзайев Й.Р. 

 

 

Mühazirə dərsləri  

Ушаг йолухужу хястяликляри 

 

Ялийев А.И. 15 саат 

 

ЫЫ, В эцн:  9:00  

Ушаг хястяликляри 

 

Рясулова С.С. 30 саат 

 

Ы,  ЫЫЫ, В эцн:  9:00  

Ушаг онколоэийасы 

 

Мikayılov İ.B. 15 саат 

 

Ы,  ЫЫЫ, ЫВ, В эцн:  9:00  

Сечмя фянн 

(Реаниматолоэийа)-09 

Щцсейнов Б.М. 

15 саат 

 

Ы,  ЫЫЫ, ЫВ, В эцн:  9:00  

СФ (ушаг травматолоэийасы 

вя орьопедийасы) 

Рзайев Й.Р. 

15 саат 

 

Ы,  ЫЫЫ, ЫВ, В эцн:  9:00  

ДЕКАН :                          E.S.Əsədov 

                                                                             ДИСПЕЧЕР:                          S.R.Əsgərоv 

 

 
Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə