2(104)-1821/2016 azərbaycan respublikasi adindanYüklə 143,29 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.05.2017
ölçüsü143,29 Kb.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

             2(104)-1821/2016 

 

  

 

  

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI ADINDAN  

Q  Ə  T  N  A  M  Ə 

   


01 sentyabr 2016-cı ил                                                                                     Эянъя шящяри 

 

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki kollegiyası 

Hаким  Süleymanov  Loğman  Srac  оьлуnun  сядрлиyi  və  məruzəsi,  hakimlər 

Zərbəliyev  Zərbəli  Şirinbala  оьлу

 

və  Muradov  Rəhman  Şaban  oğlundan  ибарят 

тяркибдя, Rzayev Fərid Müzəffər oğlunun katibliyi ilə,  

İddiaçı “Günəbaxan tumları və suxarik” İstehsalat Fabrikinin nümayəndələri 

Yusubov Mehman Hidayət oğlu və Ələsgərova İltimas Ələkbər qızının iştirakları ilə,  

Qazax Rayon Məhkəməsinin 07 iyun 2016-cı il tarixli qətnaməsindən cavabdeh 

Qocayev  Elçin  Qoca  oğlunun  nümayəndəsi  Qocayev  Qoca  Dilənçi  oğlu  tərəfindən 

verilmiş  apellyasiya  şikayətinə  Эянъя  Апеллйасийа  Мящкямясинин  binasında  ачыг 

мящкямя иъласында бахараг, məhkəmə kollegiyası 

 

MÜƏYYƏN    ETDİ: 

 

İddiaçı  “Günəbaxan  tumları və  suxarik”  İstehsalat  Fabriki  cavabdeh  Qocayev 

Elçin  Qoca  oğluna  qarşı  pul  tələbinə  dair  iddia  ərizəsi  ilə  məhkəməyə  müraciət 

edərək,    cavabdehdən  13.405  manat  pulun  alınıb,  fabrikə  ödənilməsi  barədə 

qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.  

Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  07  iyun  2016-cı  il  tarixli  qətnaməsi  иля  (sədrlik 

edən  M.Ə.Allahverdiyev,  iş  №  2(023)-1079/2016)  iddia  təmin  edilmiş  və  cavabdeh 

Qocayev  Elçin  Qoca  oğlundan  13.405  (on  üç  min  dörd  yüz  beş)  manat  мябляьиндя 

пулun  alınaraq,  iddiaçı  “Günəbaxan  tumları  və  suxarik”  İstehsalat  Fabrikinə 

verilməsi qət edilmişdir. 

Cavabdeh  Qocayev  Elçin  Qoca  oğlunun  nümayəndəsi  Qocayev  Qoca  Dilənçi 

oğlu  həmin  qətnamədən  apellyasiya  şikayəti  verərək,  Qazax  Rayon  Məhkəməsinin 

07  iyun  2016-cı  il  tarixli  qətnaməsinin  ləğv  edilməsini  və  iddianın  rədd  edilməsinə 

dair qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir. 

Apellyasiya şikayəti onunla əsaslandırılmışdır ki, fabrikin sahibləri tabeliyində 

olan  işçiləri,  o  cümlədən  oğlu  Elçini  özlərindən  asılı  etmək  məqsədilə  onlarla  saxta 

borc  müqaviləsi  bağlamışlar.    Belə  ki,  17  may  2015-ci  il  tarixdə  fabrikin  sahibi 

Rahib  Ibrahimov  adlı  şəxs  Elçindən  tələb  edib  ki,  bizlə  işləmək  istəyirsənsə  borc  

2

müqaviləsi  bağlamalısan.  Elçin  də  razılaşaraq,  səmimiyyətinə  inanmış  və  notariat kontorunda  borc  müqaviləsini  imzalamışdır.    Borc  müqaviləsinin  imzalanmasına 

baxmayaraq, aralarında pul alış-verişi olmamışdır. Sadəcə işə başlamaq üçün formal 

olaraq həmin müqaviləni imzalamışlar. Oğlu Elçin işdən çıxandan sonra Rahib adlı 

şəxs  formal  bağlanmış  müqavilə  üzrə  Elçindən  12.000  manat  pul  tələbinə  dair 

məhkəmədə  iddia  qaldırmış,  məhkəmə  də  iddianı  araşdırmadan  təmin  etmişdir. 

Bundan  bəhrələnən  fabrik  sahibi  yenidən  oğluna  qarşı  13.405  manat  pul  tələbinə 

dair iddia qaldırmışdır. Məhkəmə obyektiv araşdırma aparmadan, əsassız qətnamə 

qəbul  etmişdir.  Belə  ki,  Elçin  həmin  akta  imza  edərkən  17.05.2015-ci  il  tarixdə 

bağlanmış borc müqaviləsindəki məbləği nəzərdə tutmuşdur.   

Cavabdeh Qocayev Elçin Qoca oğluna və nümayəndəsi Qocayev Qoca Dilənçi 

oğluna işə baxılmanın vaxtı və yeri haqqında lazımi qaydada xəbərdarlıq edilməsinə 

baxmayaraq,  onlar  heç  bir  üzrlü  səbəblər  olmadan  məhkəmə  iclasına  gəlməmişlər. 

Məhkəmə  kollegiyası  Azərbaycan  Respublikası  MPM-nin  376.2-ci  maddəsinə 

əsasən,  işə  cavabdehin  və  nümayəndəsinin  iştirakı  olmadan  baxılmasını  mümkün 

hesab etmişdir.  

İddiaçı  “Günəbaxan  tumları  və  suxarik”  İstehsalat  Fabrikinin  nümayəndələri 

Yusubov  Mehman  Hidayət  oğlu  və  Ələsgərova  İltimas  Ələkbər  qızı  məhkəmə 

kollegiyasının iclasında apellyasiya şikayətinə etiraz edərək, göstərdilər ki, cavabdeh 

Elçin  Qocayev  26  noyabr  2014-cü  il  tarixdən  30  yanvar  2015-ci  il  tarixədək  şəxsən 

özü fabrikə gələrək elektron qaydada qaimə ilə satmaq üçün 32.589 manat dəyərində 

3.621 karobka “əla tum” günəbaxan tumlarını fabrikdən nisyə götürmüşdür. Həmin 

məbləğin  19.200  manatını  ödəmiş,  qalan  13.389  manatı  isə  ödəməmişdir.  02  fevral 

2015-ci  il  tarixdə  bu  barədə  akt  tərtib  edilmişdir.  Cavabdeh  Elçin  Qocayev  həmin 

aktda fabrikdən aldığı bütün malları satdığını, bir ədəd də karopkanın qalmadığını, 

maqazinlərin borcunun olmadığını bildirmiş və fabrikə olan 13.389 manat borcunu 

10 fevral 2015-ci il tarixədək tam ödəyəcəyini öhdəsinə götürmüşdür. Lakin dəfələrlə 

cavabdehdən  həmin  pullar  tələb  edilsə  də,  o,  bu  borcundan  cəmi  1.200  manat  pul 

ödəmiş,  qalan  11.189  manatı  isə  qaytarmamışdır.  Tumların  pulundan  əlavə,  Elçin 

Qocayevin öhdəsində 11 ədəd “Stend-60” markalı ütü, 11 ədəd fen, 8 ədəd tozsoran 

qalmışdır  ki,  bunların  da  cəmi  dəyəri  2.216  manat  təşkil  edir.  Birinci  instansiya 

məhkəməsinin  qətnaməsini  əsaslı və  qanuni  hesab edirlər.  Ona görə  də, apellyasiya 

şikayətinin  təmin  olunmamasını,  Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  07  iyun  2016-cı  il 

tarixli qətnaməsinin dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş etdi. 

Məhkəmə kollegiyası iş materiallarını araşdırıb, məruzəçi hakimi və işdə iştirak 

edən  şəxsləri  dinləyərək,  hesab  edir  ki,  apellyasiya  şikayəti  təmin  edilməməli  və 

Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  07  iyun  2016-cı  il  tarixli  qətnaməsi  dəyişdirilmədən 

saxlanılmalıdır. 

Azərbaycan  Respublikası  MPM-nin  372.6-cı  maddəsinə  əsasən  apellyasiya 

instansiyası  məhkəməsi  birinci  instansiya  məhkəməsinin  qətnaməsinin  əsaslılığını 

onun  düzünə  və  ya  dolayısı  ilə  mübahisələndirilən  hissəsində,  şikayət  qərarın  ləğv 

edilməsinə  yönəldikdə  və  ya  apellyasiya  şikayətində  və  ona  etirazlarda  ifadə 

olunmuş dəlillərə əsasən mübahisənin predmeti bölünməz olduqda isə tam yoxlayır.  

3

Həmin  Məcəllənin  372.7-ci  maddəsinə  əsasən  apellyasiya  instansiyası məhkəməsi  şikayətin  dəlillərindən  asılı  olmayaraq,  məhkəmənin  maddi  və 

prosessual hüquq normalarına riayət etməsini yoxlayır. 

İş  materiallarında  olan  02  феврал  2015-cи  il  tarixли  актдан  görünür  ки,  Елçин 

Гоъайев    26  нойабр  2014-ъц  ил  тарихдян  30  йанвар  2015-ъи  ил  тарихя  кими  сатмаг 

мягсяди иля иддиачыдан 32.589 манат мябляьиндя тум мящсуллары эютцрмцш вя щямин 

малларын  дяйяринин  19.200  манатыны  юдямишдир.  Ъavabdeh  Elçin  Qocayev 

“Günəbaxan  tumları  və  suxarik”  İstehsalat  Fabrikinə  олан  боръу  13.389  manat 

тяшкил едир. Ъавабдещ щямин мябляьдя пулу 10 феврал 2015-ъи ил тарихя кими юдямяйи 

ющдясиня  эютцрərək,  60  ядяд  стендин  йерини  ися  эюстярəcəyini  və  aktı  fabrikə  təqdim 

edəcəyini qeyd etmişdir.  

İş materiallarında olan 26 нойабр 2014-ъц ил тарихдян 30 йанвар 2015-ъи ил тарихя 

кими иддиачыйа тягдим едилмиш щядиййя вя гайтарылан купонларын сийащысы ilə мцяййян 

едилир ки, ъавабдещ цмуми дяйяри 2.216 манат мябляьиндя олан 11 ядяд цтц, 11 ядяд 

фен, 6 ядяд тозсоран вя 60 ядяд стенди иддиачыйа гайтармамышдыр. 

Məhkəmə  kollegiyasına  təqdim  edilmiş  Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  20  aprel 

2016-cı  il  tarixli  2(023)-673/2016  nömrəli  qətnaməsindən  görünür  ki,  iddiaçı 

İbrahimov  Rahib  Şamil  oğlunun  cavabdeh  Qocayev  Elçin  Qoca  oğluna  qarşı  pul 

tələbinə  dair  iddiası  təmin  edilmiş  və  cavabdeh  Qocayev  Elçin  Qoca  oğlundan 

12.000  (on  iki  min)  manat  мябляьиндя  пулun  alınaraq  iddiaçı  İbrahimov  Rahib 

Şamil oğluna verilməsi qət edilmişdir. 

Məhkəmə kollegiyasında müəyyən edildi ki,  Елçин Гоъайев  26 нойабр 2014-ъц 

ил  тарихдян  30  йанвар  2015-ъи  ил  тарихя  кими  сатмаг  мягсяди  иля  иддиачы  fabrikdən 

32.589  манат  мябляьиндя  тум  мящсуллары  эютцрмцшdür.  Ъavabdeh  Elçin  Qocayev 

hямин  малларын  дяйяринин  19.200  манатыны  юдямиш,  13.389  manat  isə  borclu 

qalmışdır. Eyni zamanda, цмуми дяйяри 2.216 манат мябляьиндя олан 11 ядяд цтц, 

11 ядяд фен, 6 ядяд тозсоран вя 60 ядяд стенди иддиачыйа гайтармамышдыр. Ъавабдещ 

02  феврал  2015-cи  il  tarixли  актда    щямин  13.389  manat  borcunu  10  феврал  2015-ъи  ил 

тарихя  кими  юдямяйи  ющдясиня  эютцрmüş  və  60  ядяд  стендин  йерини  ися  эюстярəcəyini 

bildirmişdir.  

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsinin  329.2-ci  maddəsinə  görə, 

əqdlər şifahi və ya yazılı (sadə və ya notarial) formada bağlanır. 

Həmin Məcəllənin 329.3-cü maddəsinə əsasən, şifahi bağlana bilən əqd o halda 

bağlanmış sayılır ki, şəxsin əqdi bağlamaq iradəsi onun rəftarından məlum olur.  

Həmin  Məcəllənin  567-ci  maddəsinə  əsasən  alqı-satqı  müqaviləsinə  görə  satıcı 

əşyanı  alıcının  mülkiyyətinə  verməyi,  alıcı  isə  əşyanı  qəbul  edib  əvəzində 

müəyyənləşdirilmiş pul məbləğini (qiyməti) ödəməyi öhdəsinə götürür. 

Həmin Məcəllənin 600.1-ci  maddəsinə  əsasən,  alqı-satqı  müqaviləsində  əşyanın 

alıcıya verildikdən  müəyyən  müddət  sonra  ödənilməsinin  (əşyaların  nisyə  satışının) 

nəzərdə  tutulduğu  halda  alıcı  ödənişi  müqavilədə  nəzərdə  tutulan  müddətdə, 

müqavilədə  belə  müddət  nəzərdə  tutulmadıqda isə bu Məcəllənin 427-ci  maddəsinə 

uyğun müəyyənləşdirilmiş müddətdə həyata keçirməlidir. 

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsinin  601.1.-ci  maddəsinə  əsasən 

əşyanın  nisyə  satılması  haqqında  müqavilədə  onun  hissə-hissə  ödənilməsi  nəzərdə 

tutula  bilər. Hissə-hissə  ödəmə  şərtiilə əşyanın  nisyə  satılması  haqqında  müqavilə  o  

4

halda  bağlanmış  sayılır  ki,  alqı-satqı  müqaviləsinin  digər  mühüm  şərtləri  ilə yanaşı əşyanın  qiyməti,  ödənişlərin  qaydası,  müddətləri  və  məbləğləri  nəzərdə  tutulmuş 

olsun.  


Göründüyü kimi,  cavabdeh Qocayev Elçin Qoca oğlu “Günəbaxan tumları və 

suxarik”  İstehsalat  Fabriki  ilə  şifahi  formada  alqı-satqı  müqaviləsi  bağlayaraq, 

aldığı  3.621  karobka  “əla  tum”  günəbaxan  tumlarının  dəyəri  olan  32.589  manatın 

19.200  manatını    ödəmiş,  qalan  13.389  manat  borcunu  10.02.2015-ci  il  tarixdə 

ödəməyi  öhdəsinə  götürməsinə  baxmayaraq,  müqavilə  şərtlərinə  əməl  etməyərək, 

üzərinə  düşən  öhdəlikləri  vaxtında  və  lazımınca  icra  etməmiş,  həmin  borcunu 

qismən  ödəmiş,    цмуми  дяйяри  2.216  манат  мябляьиндя  олан  11  ядяд  цтц,  11  ядяд 

фен, 6 ядяд тозсоран вя 60 ядяд стенди də иддиачыйа гайтармамыш və nəticədə fabrikə 

13.405 manat borclu галмышдыр. 

Азярбайъан  Республикасы  Mülki  Məcəlləsinin  385.1-ci  maddəsinə  görə, 

öhdəliyə əsasən bir şəxs (borclu) başqa şəxsin (kreditorun) xeyrinə müəyyən hərəkəti 

etməlidir,  məsələn,  pul  ödəməli,  əmlak  verməli,  iş  görməli,  xidmətlər  göstərməli  və 

i.a.  və  ya  müəyyən  hərəkətdən  çəkinməlidir,  kreditorun  isə  borcludan  vəzifəsinin 

icrasını tələb etmək hüququ vardır. 

Hяmиn  Mяcяllяnиn  445.2.1  və  445.2.2-ъи  maddələrində  öhdəliyin  onun  icrası 

üçün  müəyyənləşdirilmiş  müddətə  icra  edilməməsi  və  icra  müdдəti  çatanadək 

kreditorun  etdiyi  xəbяrdaрlıqdan  sonra  da  öhdəliyin  icra  edilməməsi  borclunun 

icranı gecikdirməsi kimi сайылыр. 

Hяmиn Mяcяllяnиn 448.1-ъи маддясиня ясасян, борълу онун риск даирясиня дахил 

олан ющдяликлярин иъра едилмядийи бцтцн щаллар цчцн ъавабдещдир. 

  Cavabdeh  Qocayev  Elçin  Qoca  oğlunun nümayəndəsi  Qocayev  Qoca  Dilənçi 

oğlu  apellyasiya  şikayətinin  dəlillərində  17  may  2015-ci  il  tarixdə  fabrikin  sahibi 

Rahib Ibrahimov adlı şəxslə  oğlu Elçinin arasında 12.000 manat məbləğində saxta 

borc müqaviləsinin  imzalandığını,  Elçinin  02.02.2015-ci il  tarixli  akta  imza edərkən 

17.05.2015-ci il tarixdə bağlanmış borc müqaviləsindəki məbləği nəzərdə tutduğunu 

bildirmişdir.   

Məhkəmə  kollegiyası  cavabdehin  nümayəndəsinin  həmin  dəlilini  əsassız 

saymaqla,  qeyd  edir  ki,  02.02.2015-ci  il  tarixli  akt  17.05.2015-ci  il  tarixli  borc 

müqaviləsi bağlanmazdan əvvəl tərtib edilmişdir.  

Bundan  başqa,  Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  20 aprel  2016-cı  il  tarixli 2(023)-

673/2016 nömrəli qətnaməsi ilə qət olunmuş məbləğin hazırkı pul tələbi ilə bağlılığı 

yoxdur.  Belə  ki,  həmin  qətnamə  ilə  iddiaçı  İbrahimov  Rahib  Şamil  oğlunun 

cavabdeh Qocayev Elçin Qoca oğluna qarşı pul tələbinə dair iddiası təmin edilmiş və 

cavabdeh  Qocayev  Elçin  Qoca  oğlundan  12.000  (on  iki  min)  manat  мябляьиндя 

пулun alınaraq iddiaçı İbrahimov Rahib Şamil oğluna verilməsi qət edilmişdir.  

Yuxarıda  qeyd  olunanlara  əsasən  məhkəmə  kollegiyası  qeyd  edir  ki,  birinci 

instansiya məhkəməsi mübahisənin faktiki halları, tərəflərin münasibətləri və tətbiq 

edilməli  olan  hüquqla  bağlı  düzgün  nəticəyə  gəlmişdir  ki,  apellyasiya  şikayətinin 

hazırkı dəlilləri qanuni və əsaslı məhkəmə qətnaməsinin ləğv edilməsi üçün əsas ola 

bilməz. 


 

Azərbaycan  Respublikası  MPM-nin  385.2-ci  maddəsinə  görə  birinci 

instansiya  məhkəməsinin  faktlar  nöqteyi  nəzərindən  qanuni  və  əsaslı  olan  və 


 

5

mahiyyəti  üzrə  düzgün  olan  qətnaməsi  yalnız  formal  mülahizələrə  görə  ləğv  edilə bilməz.  

Məhkəmə  kollegiyası  hesab  edir  ki,  Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  bu  iş  üzrə 

gəldiyi  nəticə  qanuni  olmaqla,  qətnamənin  ləğv  edilməsinə  hüquqi  əsaslar  yoxdur. 

Ona görə də, apellyasiya şikayəti təmin edilməməli və Qazax Rayon Məhkəməsinin 

07 iyun 2016-cı il tarixli qətnaməsi dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır. 

Qeyd edilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası MPM-nin 384, 392, 393 və 

404-407-ci maddələrini rəhbər tutaraq,  məhkəmə kollegiyası 

 

Q Ə T   E T D İ : 

 

Cavabdeh  Qocayev  Elçin  Qoca  oğlunun  nümayəndəsi  Qocayev  Qoca  Dilənçi oğlunun apellyasiya şikayəti təmin edilməsin.   

Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  07  iyun  2016-cı  il  tarixli  qətnaməsi 

dəyişdirilmədən saxlanılsın.  

Qətnamədən  işdə  iştirak  edən  şəxslərə  rəsmi  qaydada  verildiyi  gündən  2  ay 

müddətində  Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  Mülki  kollegiyasına 

kassasiya şikayəti verilə bilər.  

Qətnamədən  şikayət  verilməzsə,  qəbul  edildiyi  gündən  2  ay  keçdikdən  sonra 

qanuni qüvvəyə minir.  

 

Sədrlik edən:  

 

 

 

Loğman Süleymanov 

 

Hakimlər:   

 

 

 

Zərbəli Zərbəliyev 

 

Rəhman Muradov  

 

 

 

Sədrlik edən: imza var 

 

Hakimlər: imza var 

Düzdür: 

Hakim 

 

 

 

 

 

Loğman Süleymanov 

 


Yüklə 143,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə