213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesiYüklə 288,5 Kb.
tarix21.01.2017
ölçüsü288,5 Kb.213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi,

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi,

 • 3100 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesi,

 • 426 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,

 • 427 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,

 • 69 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği,

 • 70 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği.213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının "Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya",

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının "Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya",

 • 3 numaralı bendinde "Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye",

 • 6 numaralı bendinde "Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye"

 • yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.Mezkûr hükümlerle Bakanlığa (Maliye Bakanlığı) tanınan yetkiye istinaden, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

 • Mezkûr hükümlerle Bakanlığa (Maliye Bakanlığı) tanınan yetkiye istinaden, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir.Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar;

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar;

  • EFT-POS özelliği olan cihazlar,
  • Basit/Bilgisayar Bağlantılı cihazlar ,
 • olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

 • Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu kapsama girmektedir.Nihai hedef 01/01/2016 tarihinden itibaren tüm Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara dönüştürülmesidir.

 • Nihai hedef 01/01/2016 tarihinden itibaren tüm Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara dönüştürülmesidir.

 • Ancak 01/01/2016 tarihine kadar kademeli bir geçiş öngörülmüştür.a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

 • a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.01/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazların kullanılması için gerekli olan 2 şart:

 • 01/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazların kullanılması için gerekli olan 2 şart:

 • 1- Mükellef ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olmalı,

 • 2-Ve aynı zamanda, bu mükellef faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanıyor olmalı.

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 01/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

 • b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 01/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

 • Örnek: Belediyelerin Yol Kenarı Otopark Hizmeti veren şirketleri.Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler için başka hiçbir şart yok.

 • Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler için başka hiçbir şart yok.

 • Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin tümünün 01/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmaları zorunludur.c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri 01/01/2016 tarihinde başlayacaktır.

 • c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri 01/01/2016 tarihinde başlayacaktır.

 • Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

 • Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler.Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (01/01/2016 tarihinden itibaren) kullanmaları zorunludur.

 • Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (01/01/2016 tarihinden itibaren) kullanmaları zorunludur.

 • 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 01/01/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır.Önceki Mevzuat Hükümlerine Tâbi Mevcut Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu:

 • Önceki Mevzuat Hükümlerine Tâbi Mevcut Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu:

 • d) Mükellefler, mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere, malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler.Önceki Mevzuat Hükümlerine Tâbi Mevcut Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu:

 • Önceki Mevzuat Hükümlerine Tâbi Mevcut Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu:

 • 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler.Bakanlıktan onay alan firmalar ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların marka ve modelleri www.gib.gov.tr internet sitesinde ilan edilmektedir.

 • Bakanlıktan onay alan firmalar ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların marka ve modelleri www.gib.gov.tr internet sitesinde ilan edilmektedir.Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır.

 • Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır.

 • Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.Misal olarak, 426 Sıra No.lu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (01/10/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması gerekir.

 • Misal olarak, 426 Sıra No.lu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (01/10/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması gerekir.

 • Ayrıca, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların teslimine kadar geçen süre içerisinde (90 günlük sürede) mevcut ödeme kaydedici cihazların ve banka POS cihazlarının kullanımına devam edilebilecektir.Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

 • Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.Mükerrer Madde 355 - Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

 • Mükerrer Madde 355 - Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

  • 1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600,00 TL
  • 2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600,00 TL
  • 3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar 300,00 TL
 • Özel usulsüzlük cezası kesilir.d) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığınca da erişilebilecek özellikleri taşıyacaktır.

 • d) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığınca da erişilebilecek özellikleri taşıyacaktır.SORU 1: Toptan ve perakende satışları bir arada yapan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

 • SORU 1: Toptan ve perakende satışları bir arada yapan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

 • CEVAP 1: Toptan satışlarda ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmadığı için münhasıran toptan satışlarda kullanılan seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Perakende teslim ve hizmetlere ilişkin tahsilatlarda kullanılan seyyar EFT-POS cihazlarının ise EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesi gerekmektedir.SORU 2 : İşyeri sınırları içerisinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamasına geçmek zorunda mıdırlar?

 • SORU 2 : İşyeri sınırları içerisinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamasına geçmek zorunda mıdırlar?

 • CEVAP 2: Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan ve seyyar (kablosuz) EFT-POS cihazı kullanan tüm mükellefler söz konusu cihazların işyerleri sınırları içinde kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın seyyar EFT-POS cihazlarını EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirmek zorundadırlar.SORU 3: Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmayan ve seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamasına geçmek zorunda mıdırlar?

 • SORU 3: Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmayan ve seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamasına geçmek zorunda mıdırlar?

 • CEVAP 3: Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin tahsilat amacıyla kullandıkları seyyar EFT-POS cihazlarını EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirmelerine gerek bulunmamaktadır.SORU 4: İşyerlerinde mevcut ödeme kaydedici cihazlar ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar bir arada kullanılabilecek midir?

 • SORU 4: İşyerlerinde mevcut ödeme kaydedici cihazlar ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar bir arada kullanılabilecek midir?

 • CEVAP 4: Mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları mevcut ödeme kaydedici cihazlarla birlikte (eski cihazlar en geç 31/12/2015 tarihine kadar) kullanabileceklerdir.SORU 5: Aynı işyerinde hem sabit hem de seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler bu cihazlarını yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirmek zorunda mıdırlar?

 • SORU 5: Aynı işyerinde hem sabit hem de seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler bu cihazlarını yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirmek zorunda mıdırlar?

 • CEVAP 5: Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler yalnızca seyyar (kablosuz) EFT-POS cihazlarını EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirmek zorundadırlar.SORU 6: Akaryakıt istasyonlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

 • SORU 6: Akaryakıt istasyonlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

 • CEVAP 6: Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları zorunludur.SORU 7: İhtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

 • SORU 7: İhtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

 • CEVAP 7: İhtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır.SORU 8: Pazar takibi suretiyle yapılan satış ve hizmetlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

 • SORU 8: Pazar takibi suretiyle yapılan satış ve hizmetlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

 • CEVAP 8: Pazar takibi suretiyle iş yapan ve seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükelleflerin fatura veya perakende satış fişi düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunlulukları bulunmadığı için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunlulukları da bulunmamaktadır.SORU 9: Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı işi ile iştigal eden ve mal satışında bulunduğu firmalardan nakde dönüşmüş alacaklarını tahsil etmek amacıyla seyyar EFT-POS cihazı kullanan firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır?

 • SORU 9: Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı işi ile iştigal eden ve mal satışında bulunduğu firmalardan nakde dönüşmüş alacaklarını tahsil etmek amacıyla seyyar EFT-POS cihazı kullanan firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır?

 • CEVAP 9: Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkârlarının (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı ile uğraşanlar) ödeme kaydedici cihaz fişi kullanma zorunluluğu bulunmadığından söz konusu faaliyetlerine istinaden Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişi düzenlemeleri şartıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.SORU 10: Faturası önceden düzenlenmiş olan perakende mal satışı veya hizmet ifası ile ilgili olarak bilahare seyyar EFT POS'lar  (banka POS'ları) kullanılmak suretiyle yapılan tahsilatlarda da EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması durumunda nasıl işlem yapılacaktır?

 • SORU 10: Faturası önceden düzenlenmiş olan perakende mal satışı veya hizmet ifası ile ilgili olarak bilahare seyyar EFT POS'lar  (banka POS'ları) kullanılmak suretiyle yapılan tahsilatlarda da EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması durumunda nasıl işlem yapılacaktır?

 • CEVAP 10: Bu şekildeki kullanımlarda, Teknik Kılavuzun 17/e maddesinde açıklandığı gibi önceden düzenlenen fatura bilgileri (fatura tarih ve no) EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaza kaydedilmek suretiyle işlem sonlandırılacaktır.SORU 11: Mükelleflerin kullanmak üzere satın aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar için amortisman ayırma imkanı var mıdır?

 • SORU 11: Mükelleflerin kullanmak üzere satın aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar için amortisman ayırma imkanı var mıdır?

 • CEVAP 11: Kullanmak üzere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, bu cihazları için %100'e kadar amortisman ayırabileceklerdir.
Yüklə 288,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə