30 Pul artımı və inflyasiya Dr. Elşən bağirzadə Pulun mənasıYüklə 1,49 Mb.
tarix18.05.2020
ölçüsü1,49 Mb.

30

 • Dr. Elşən BAĞIRZADƏ

Pulun mənası

 • Pul insanların digər insanlardan müntəzəm olaraq əmtəə və xidmətlər satın almaq üçün istifadə etdikləri vasitələr qrupudur.

İNFLYASİYANIN KLASSİK NƏZƏRİYYƏSİ

 • İnflyasiya qiymətlərin ümumi səviyyəsində artım deməkdir.
 • Hiperinflyasiya fövqəladə yüksək inflyasiya səviyyəsidir.

İNFLYASİYANIN KLASSİK NƏZƏRİYYƏSİ

 • İnflyasiya: Tarixi aspektlər
  • 60 ildən çoxdur ki, qiymətlər ildə orta hesabla 5% yüksəlmişdir.
  • Deflyasiya orta qiymət səviyyəsinin azalmasıdır və ABŞ-da XIX əsrdə baş vermişdir.
  • Hiperinflyasiya məsələn, 1920-ci illərin Almaniyasında olduğu kimi çox yüksək inflyasiya səviyyəsini ifadə edir.

İNFLYASİYANIN KLASSİK NƏZƏRİYYƏSİ

 • İnflyasiya: Tarixi aspektlər
  • 1970-ci illərdə qiymətlər ildə 7 faiz artmışdır.
  • 1990-cı illərdə qiymətlər ildə orta hesabla 2 faiz artmışdır.

İNFLYASİYANIN KLASSİK NƏZƏRİYYƏSİ

 • Pulun miqdarı nəzəriyyəsi qiymət səviyyəsinin və inflyasiya dərəcəsinin uzunmüddətli faktorlarını izah etmək üçün istifadə edilir.
 • İnflyasiya ümumilikdə iqtisadiyyatla bağlı fenomendir və ilk olaraq və əsasən iqtisadiyyatın mübadilə vasitəsinin dəyəri ilə əlaqədardır.
 • Nə vaxt qiymətlərin ümumi səviyyəsi yüksəlir, onda pulun dəyəri də aşağı düşür.

Pul təklifi, Pul tələbi və Monetar tarazlıq

 • Pul təklifi Federal Ehtiyatlar Sistemi tərəfindən nəzarət olunan siyasi dəyişəndir.
  • Açıq bazar əməliyyatları kimi alətlər vasitəsilə Federal Ehtiyatlar Sistemi pulun təklif həcminə birbaşa nəzarət edir.

Pul təklifi, Pul tələbi və Monetar tarazlıq

 • Pul tələbinin faiz dərəcələri və iqtisadiyyatda qiymətlərin orta səviyyəsi kimi müxtəlif determinantları vardır.

Pul təklifi, Pul tələbi və Monetar tarazlıq

 • Əhali pulu ona görə əlində saxlayır ki, o mübafilə vasitəsidir.
  • Əhali əmtəə və xidmətlərin qiymətlərindən asılı olaraq əlində pul saxlayır.

Pul təklifi, Pul tələbi və Monetar tarazlıq

 • Uzunmüddətli dövrdə ümumi qiymət səviyyəsi pul təklifi ilə pula olan tələbin bir-birinə bərabər olduğu səviyyəyə uyğunlaşır.

Qrafik 1: Pul təklifi, pul tələbi və tarazlıq qiymət səviyyəsi

 • Copyright © 2004 South-Western
 • Pulun
 • miqdarı
 • Pulun
 • dəyəri,
 • 1
 • /
 • P
 • Qiymət
 • Səviyyəsi,
 • P
 • FED tərəfindən
 • təyin edilən miqdar
 • Pul təklifi
 • 0
 • 1
 • (Aşağı)
 • (Yüksək)
 • (Yüksək)
 • (Aşağı)
 • 1
 • /
 • 2
 • 1
 • /
 • 4
 • 3
 • /
 • 4
 • 1
 • 1.33
 • 2
 • 4
 • Pulun
 • tarazlıqf
 • dəyəri
 • Tarazlıq
 • qiymət
 • səviyyəsi
 • Pul
 • tələbi
 • A

Qrafik 2: Monetar inyeksiyanın təsirləri

 • Copyright © 2004 South-Western
 • Pulun
 • miqdarı
 • Pulun
 • Dəyəri,
 • 1
 • /
 • P
 • Qiymət
 • Səviyyəsi,
 • P
 • Pul
 • tələbi
 • 0
 • 1
 • (Aşağı)
 • (Yüksək)
 • (Yüksək)
 • (Aşağı)
 • 1
 • /
 • 2
 • 1
 • /
 • 4
 • 3
 • /
 • 4
 • 1
 • 1.33
 • 2
 • 4
 • M1
 • MS1
 • M2
 • MS2
 • 2. . . . pulun
 • dəyərini
 • azaldır
 • . . .
 • 3.
 • . qiymət
 • səviyyəsini
 • qaldırır.
 • 1. Pul
 • təklifindəki
 • artım . . .
 • A
 • B

İNFLYASİYANIN KLASSİK NƏZƏRİYYƏSİ

 • Pulun miqdarı nəzəriyyəsi
  • Qiymət səviyyəsinin necə müəyyən edildiyi və zaman keçdikcə onun nə üçün dəyişdiyi pulun miqdar nəzəriyyəsi vasitəsilə açıqlanır.
   • İqtisadiyyatda pulun mövcud olan miqdarı pulun dəyərini müəyyən edir.
   • İnflyasiyanın ilkin səbəbi pulun miqdarındakı artımdır.

Klassik Dixotomiya və Monetar Neytrallıq

 • Nominal dəyişənlər monetar vahidlərlə ölçülən dəyişənlər.
 • Real dəyişənlər fiziki vahidlərlə ölçülən dəyişənlər.

Klassik Dixotomiya və Monetar Neytrallıq

 • Deyvid Hyum və digərlərinə görə, real iqtisadi dəyişənlər pul təklifində baş verən dəyişikliklər ilə dəyişmir.
  • Klassik dixotomiyaya görə real və nominal dəyişənlərə müxtəlif müxtəlif güclər təsir göstərir.
 • Pul təklifindəki dəyişikliklər nominal dəyişənlərə təsir göstərir, ancaq real dəyişənlərə göstərmir.

Klassik Dixotomiya və Monetar Neytrallıq

 • Monetar neytrallıq monetar dəyişikliklərin real dəyişənlər üçün əsas olmamasını ifadə edir.

Pulun Dövriyyə Sürəti və Miqdar Tənliyi

 • Pulun dövriyyə sürəti bir vahid pulun iqtisadiyyatda dövr edərək bir cibdən digərinə hansı tezliklə hərəkət etdiyini göstərir.

Pulun Dövriyyə Sürəti və Miqdar Tənliyi

 • V = (P  Y)/M
  • Burada: V = pulun dövriyyə sürəti
   • P = qiymət səviyyəsi
   • Y = istehsalın həcmi
   • M = pulun miqdarı

Pulun Dövriyyə Sürəti və Miqdar Tənliyi

 • Tənliyin aşağıdakı kimi yazılışı Miqdar Tənliyini verir:
 • M  V = P  Y

Pulun Dövriyyə Sürəti və Miqdar Tənliyi

 • Miqdar tənliyi məhsul istehsalının nominal dəyərinin (P Y) pulun miqdarına (M) nisbətidir.

Pulun Dövriyyə Sürəti və Miqdar Tənliyi

 • Miqdar tənliyi iqtisadiyyatdakı pulun miqdarındakı artımın üç digər dəyişəndən birində öz əksini tapmalıdır:
  • qiymət səviyyəsi qalxmalı,
  • istehsal həcmi artmalı və ya
  • pulun dövriyyə sürəti azalmalıdır.

Qrafik 3: Nominal ÜDM, Pulun Miqdarı və Pulun Dövriyyə Sürəti

 • Copyright © 2004 South-Western
 • İndekslər
 • (1960 = 100)
 • 2,000
 • 1,000
 • 500
 • 0
 • 1,500
 • 1960
 • 1965
 • 1970
 • 1975
 • 1980
 • 1985
 • 1990
 • 1995
 • 2000
 • Nominal ÜDM
 • Pulun dövriyyə sürəti
 • M2

Pulun Dövriyyə Sürəti və Miqdar Tənliyi

 • Tarazlıq Qiymət Səviyyəsi, İnflyasiya Dərəcəsi və Pulun Miqdar Nəzəriyyəsi
  • Pulun dövriyyə sürəti zaman keçdikcə sabit qalır.
  • Dövriyyə sürəti sabit olduğu üçün, mərkəzi bank pulun miqdarını (M) dəyişdikdə, istehsalın nominal dəyəri də bu dəyişikliyə mütənasib dəyişir (P  Y).
  • Pul neytral olduğundan məhsul istehsalına təsir göstərmir.

NÜMUNƏVİ HADİSƏ: Dörd Hiperinflyasiya Dövründə Pul və Qiymətlər

 • Hiperinflyasiya hər ay 50 faizdən çox olan inflyasiyadır.
 • Hiperinflyasiya dövlətin xərclərini qarşılamaq üçün hədsiz pul çap etdiyi bəzi ölkələrdə baş verir.

Qrafik 4: Dörd Hiperinflyasiya Dövründə Pul və Qiymətlər

 • Copyright © 2004 South-Western
 • (a) Avstriya
 • (b) Macarıstan
 • Pul təklifi
 • Qiymət
 • səviyyəsi
 • Indeks
 • (Yan. 1921 = 100)
 • Indeks
 • (İyul 1921 = 100)
 • Qiymət
 • səviyyəsil
 • 100,000
 • 10,000
 • 1,000
 • 100
 • 1925
 • 1924
 • 1923
 • 1922
 • 1921
 • Pul təklifi
 • 100,000
 • 10,000
 • 1,000
 • 100
 • 1925
 • 1924
 • 1923
 • 1922
 • 1921

Qrafik 4: Dörd Hiperinflyasiya Dövründə Pul və Qiymətlər

 • Copyright © 2004 South-Western
 • (c) Almaniya
 • 1
 • İndeks
 • (Yan. 1921 = 100)
 • (d) Polşa
 • 100,000,000,000,000
 • 1,000,000
 • 10,000,000,000
 • 1,000,000,000,000
 • 100,000,000
 • 10,000
 • 100
 • Pul
 • təklifi
 • Qiymət
 • səviyyəsi
 • 1925
 • 1924
 • 1923
 • 1922
 • 1921
 • Qiymətl
 • səviyyəsi
 • Pul
 • təklifi
 • İndeks
 • (Yan. 1921 = 100)
 • 100
 • 10,000,000
 • 100,000
 • 1,000,000
 • 10,000
 • 1,000
 • 1925
 • 1924
 • 1923
 • 1922
 • 1921

İnflyasiya vergisi

 • Dövlət pul çap etməklə gəlirlərini artırdıqda, inflyasiya vergisi tətbiq etmiş olur.
 • İnflyasiya vergisi pulu olan hər kəsin ödədiyi vergidir.
 • Dövlət institutlarının dövlət xərclərini azaltmaq kimi fiskal islahatları inflyasiyanı dayandırır.

Fişer Effekti

 • Fişer effekti nominal faiz dərəcəsinin inflyasiya dərəcəsinə birə-bir uyğunlaşmasıdır.
 • Fişer effektinə görə inflyasiya dərəcəsi yüksəldiyi zaman nominal faiz dərəcəsi də həmin miqdarda yüksəlir.
 • Real faiz dərəcəsi isə eyni qalır.

Qrafik 5: Nominal Faiz Dərəcəsi və İnflyasiya Dərəcəsi

 • Copyright © 2004 South-Western
 • Faiz
 • (illik)
 • 1960
 • 1965
 • 1970
 • 1975
 • 1980
 • 1985
 • 1990
 • 1995
 • 2000
 • 0
 • 3
 • 6
 • 9
 • 12
 • 15
 • İnflyasiya
 • Nominal faiz dərəcəsi

İNFLYASİYANIN ZƏRƏRLƏRİ

 • Alıcılıq qabiliyyətini aşağı salır?
  • İnflyasiya insanların real alıcılıq qabiliyyətini azaltmır.

İNFLYASİYANIN ZƏRƏRLƏRİ

 • Ayaqqabı altlığı xərcləri
 • Menyu xərcləri
 • Nisbi qiymət təhrifləri
 • Vergi təhrifləri
 • Çaşqınlıq və narahatlıq
 • Sərvətlərin ədalətsiz təkrar bölgüsü

Ayaqqabı altlığı xərcləri

 • Ayaqqabı altlığı xərcləri inflyasiyanın insanları daha az pul saxlamağa sövq etdikdə israf olunan resurslardır.
 • İnflyasiya pulun real dəyərini azaldır, bununla da insanlar əllərindəki nağd pulu minimumlaşdırmağa çalışırlar.

Ayaqqabı altlığı xərcləri

 • Əldə nağd pulu azaltmaq və ya az saxlamaq, sizi tez-tez banka getməyə və pulunuzu faiz gətirən hesablarınızdan çəkməyə məcbur edəcəkdir.
 • Əldə daha az pul saxlamağın həqiqi zərəri sizin sərf etdiyiniz vaxt və narahatlıqdır.
 • Həmçinin, banka əlavə gedib-gəlmək sizin məhsuldar fəaliyyətlərinizə sərf etdiyiniz zamanı azaldır.

Menyu xərcləri

 • Menyu xərcləri dəyişkən qiymətlər səbəbindən yaranan xərclərdir.
 • İnflyasiyalı vaxtlarda qiymət listlərini və digər elan olunan qiymətləri yeniləmək zərurəti ortaya çıxır.
 • Bu digər məhsuldar fəaliyyətləri məhdudlaşdıran resurs istehlakı prossesidir.

Nisbi qiymət təhrifi və sərvətlərin səmərəsiz şəkildə bölüşdürülməsi

 • İnflyasiya nisbi qiymətləri təhrif edir.
 • İstehlakçı qərarları təhrif olunur və bazarlar resursları ən yaxşı şəkildə bölüşdürə bilmirlər.

İnflyasiyanın səbəb olduğu vergi təhrifi

 • İnflyasiya kapital gəlirlərinin həcmini şişirdir və bu tipli gəlirlər üzərində vergi yükünü artırır.
 • Belə bir şəraitdə proqressiv vergi sistemi olan ölkələrdə kapital gəlirləri daha ağır vergiyə cəlb olunur.

İnflyasiyanın səbəb olduğu vergi təhrifi

 • Nominal faiz dərəcəsinin bir hissəsinin, sadəcə olaraq, inflyasiyanı kompensasiya etməsinə baxmayaraq, gəlir vergisi əmanətlərdən əldə olunan nominal faizi gəlir kimi qəbul edir.
 • Vergidən sonra qalan real faiz dərəcəsi azalır və əmanət toplamaq stimulu zəifləyir.

Cədvəl 1: İnflyasiya əmanətlər üzərinə düşən vergi yükünü necə artırır

 • Copyright©2004 South-Western

Çaşqınlıq və narahatlıq

 • Federal Ehtiyatlar Sistemi (Mərkəzi Bank) pul təklifini artırdıqda və inflyasiya yaratdıqda hesablaşma vahidinin dəyərini azaldır.
 • İnflyasiya pul vahidinin müxtəlif vaxtlarda müxtəlif dəyərdə olmasına səbəb olur.
 • Buna görə inflyasiya şəraitində zaman keçdikcə real gəlirləri, xərcləri və mənfəətləri müqayisə etmək çox çətin olur.

Gözlənilməz inflyasiyanın xüsusi zərəri: sərvətlərin ədalətsiz təkrar bölgüsü

 • Gözlənilməz inflyasiya, sərvətləri əhali arasında nə xidmət, nə də ehtiyaca aidiyyəti olmayan şəkildə təkrar bölüşdürür.
 • Bu təkrar bölgülərin baş verməsinin səbəbi iqtisadyyatdakı bir çox borcların hesablaşma vahidi olan pul ilə təsbit olunmasıdır.

Xülasə

 • İqtisadiyyatdakı qiymətlərin ümumi səviyyəsi pul təklifi ilə pula olan tələbi tarazlaşdıracaq şəkildə dəyişir.
 • Mərkəzi bank pul təklifini artırdıqda, qiymət səviyyəsinin artmasına səbəb olur.
 • Pul təklifinin həcmindəki davamlı artım davamlı inflyasiyaya səbəb olur.

Xülasə

 • Monetar neytrallıq prinsipinə görə pulun miqdarındakı dəyişikliklər real dəyişənlərə deyil, nominal dəyişənlərə təsir edir.
 • Dövlət öz xərclərinin bir hissəsini sadəcə olaraq pul çap etməklə ödəyə bilər.
 • Dövlətlər bu “inflyasiya vergisindən” çox istifadə etdikdə, bu hiperinflyasiya ilə nəticələnir.

Xülasə

 • Fişer effektinə görə, inflyasiya dərəcəsi artdıqda nominal faiz dərəcəsi də eyni qədər artır, real faiz dərəcəsi isə dəyişməz qalır.
 • Əksər insanlar inflyasiyanın onların aldıqları şeylərin dəyərini artırmaqla, onları kasıblaşdırdığını hesab edirlər.
 • Lakin bu fikir yalnışdır, çünkü inflyasiya nominal gəlirləri də artırır.

Xülasə

 • İqtisadçılar inflyasiyanın altı zərərini müəyyən etmişlər:
  • Azalan pul ehtiyatları ilə bağlı ayaqqabı altlığı xərcləri,
  • Qiymətlərin tez-tez dəyişdirilməsi ilə bağlı menyu xərcləri,
  • Nisbi qiymətlərin dəyişkənliyinin artması,
  • Vergi məcəlləsinin indeksləşdirilməməsi səbəbindən vergi öhdəliklərində nəzərdə tutulmayan dəyişikliklər,
  • Hesablaşma vahidinin dəyişməsi ilə bağlı çaşqınlıq və narahatlıq,
  • Sərvətlərin debitorlarla kreditorlar arasında ədalətsiz təkrar bölüşdürülməsi.

Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə