40. ElektrolizYüklə 39,01 Kb.
tarix27.04.2022
ölçüsü39,01 Kb.
#56455
Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari ksbiy, 10-maruza, DI4ZO3zeNMODhU8n1gtRy653V4fJLYnQewAov8az, Ergashev Komron Yo, shaxarsozlik tarixi referat

40.Elektroliz

1. To‘g‘ri ifodalangan Faradey qonunlarining ta’riflarini aniqlang:

1) har xil elektrolitlaming eritmalaridan bir xil miqdordagi elektr toki o'tkazilgaiida, elektrodlarda ajralib chiqadi­gan moddalarning massasi idarning kimyoviy ekvivalentlariga teskari proporsional bo‘ladi;

2) elektrodlarga ajralgan modda miqdori elektrolit eritm asidan o‘tgan elektr toki miqdoriga teskari proporsionaldir;

3) har xil elektrolitlam ing eritm alaridan bir xil miqdorda elektr toki o'tkazilganda elektrodlarda ajralib chiqadigan moddalarning massasi ularningkimyoviy ekvivaleptlariga to‘g‘ri proporsional boladi;

4) elektrodlarda ajralgan modda massa elektrolit eritm asidan o‘tgan elektr toki miqdoriga to‘g‘ri proporsionaldir.

A) 1,2 B) 1,3 0 ) 1 ,4 D) 3,4

02. Ixtiyoringizdagi osh tuzi eritm asidan natriy metalini olish uchun qanday jarayonlarni amalga oshirish kerak;

A) kaliy metali bilan reaksiyaga kirishtirib B) qizdirib

C) eritmani elektroliz kilib

D) eritmani bug`latib, so'ngra suyuqlanmani elek­troliz qilib

03. Natriy xloridning suvli eritmasi elektroliz qilinganda hosil bodadigan oddiy moddalarni ko'rsating. 1) natriy; 2) xlor; 3) kislorod; 4) vodorod; 5) ishqor.

A) 1,2 B) 3,4 C) 2,4 D) 1,2,5

04. Mis(II) nitrat eritmasi inert elektrodlar ishtirokida to‘la elektroliz qilindi. Elektr toki uchirilgandan keyin elektrodlar qisqa vaqt davomida elektrolizerda qolib ketsa, eritmada qanday mahsulot bo‘lishi mumkin?

A) HNO3 B) Cu(NO3)2

C)HNO2 D) HNO3+Cu(NO3)2

06. Natriy sulfat eritmasi elektroliz qilinganda katod va anodda qanday mahsulot olinadi? 1) kislorod; 2) vodorod; 3) natriy; 4) natriy ishqori.

A) 2 va 4 В) 1 va 2 C) 3 D) 2

07. Amalda bajarib bolmaydigan jarayonlami ko'rsating. 1) temir(III) sulfat eritmasining elektrolizi; 2) magniy xlorid suyuqlanmasining elektrolizi; 3) magniy karbonat suyuqlanmasining elektrolizi; 4) saxarozaning elektrolizi; 5) simob(II) nitrat suyuqlanmasining elektrolizi

A) 1,2,3 B) 1,4,5 C) 3,4,5 D) 1,2,5

08. Qaysi moddalarning suvli eritmasi elektroliz qilinishi natijasida shu modda eritmasining konsenratsiyasi ortadi?

1) NaOH 2) Cr2(SO4)3; 3) KC1;

4) H2SO4; 5) NaNO3 6) HBr

A) 1,2,4,6 B) 1,4,5 C) 1,2,4 D) 2,4,6,

09. Faqat elektroliz usulda olinadigan metallni ko‘rsating?

A) mis B) temir C) alyuminiy D) xrom

10. Elektroliz jarayonida natriy gidroksid suyuqlanmasi qatnashganda, katodda va anodda qanday moddaiar hosil bodadi?

A) vodorod va kislorod

B) natriy va vodorod

C) natriy va suv D) natriy, suv va kislorod

12. Elektrodlari misdan tayyorlangan elektrolizyorda mis(II) nitratning suvdagi eritmasi elektroliz qilin­ganda qanday jarayonlar sodir bodadi?

A) katodda misfll) ionlari qaytariladi, anodda gidrok­sid ionlari oksidlanadi

B) mis(II) kationi katodda. qaytariladi, anodda esa mis metali oksidlanib, eritmaga o‘tadi

C) katodda vodorod kationi qaytariladi, anodda gid­roksid anioni oksidlanadi

D) katodda vodorod kationi qaytariladi, anodda nit­rat ioni oksidlanadi

4. Kaliy sulfat eritmasi elektrolizga uchratilganda konsentratsiyasi ortdi. Elektroliz natijasida elektrodlarda qanday moddalar ajralib chikadi? 1) kaliy;

2) oltingugurt(IV) oksid; 3) kislorod;

4) vodorod

A) 1,3 B) 2,4 C) 2,3 D) 3,4

15. Kaliy gidroksid eritmasi elektrolizga uchratilganda konsentratsiyasi ortdi. Elektroliz natijasida elektrodlarda qanday moddalar ajralib chikadi?

A) kaliy va oltingugurt(VI) oksid

B) vodorod va oltingugurt(VI) oksid

C) kaliy va kislorod

D) vodorod va kislorod

16. 15 minut davomida 1,25 A kuchga ega bo‘lgan tok mis(II) sulfat eritmasidan o'tkazilsa, katodda qancha (g) mis ajraladi?

A) 0,037 B) 0,37 C) 0,75 D) 0,073

17. 3 A bo‘lgan tok 20 min davomida kumush nitrat eritmasidan o‘tkazilganda katodda qancha (g) ku­mush ajralib chiqadi?

A) 8,06 B) 28,02 C) 16,10 D) 4,03

18. 5 A bo‘lgan tok 25 minut davomida kalsiy xlorid suyuqlanmasidan o'tkazilganda qancha miqdor (g) kalsiy xlorid parchalanadi?

A) 9,3 B) 0,93 C) 0,83 P) 4,3

19. 15 A bolgan tok 45 minut davomida mis(II) xlo­rid eritmasidan o'tkazilganda qancha (1, n.sh.) xlor gazi ajraladi?

A) 2,24 B) 1,9 C) 1,57 D) 4,7

20. Kumush nitrat eritmasidan massasi 6,72 g bo‘lgan kumushni ajratib olish uchun 18 A kuchga ega bo‘lgan tokni eritmadan qancha vaqt (s) davomida o‘tkazish kerak?

A) 500,4 B) 193,2 C) 931,8 D) 333,6

21. Qo‘rg‘oshin(II) xlorid suyuqlanmasidan katodda 15 g qo‘rg‘oshin ajralib chiqishi uchun kuchi 2,75 A bo‘lgan tokni necha soat davomida o‘tkazish kerak?

A) 1,41 B) 2,15 C) 2,51 D) 1,52

22. 10 g o'yuvchi natriy olish uchun osh tuzi eritmasi­dan kuchi 2,2 A bo'lgan tokni necha soat davomida o‘tkazish kerak?

A) 14,8 B) 15,8 C) 3,82 D) 3,05

23. Kadmiy sulfat eritmasidan katodda 3,36 g kadmiy ajralib chiqishi uchun kuchi 1,08 A ga teng bo‘lgan tokni necha soat davomida o‘tkazish kerak?

A) 4,46 B) 6,45 C) 4,86 D) 1,49

24. 2 mol suvni parchalashga tok kuchi 8 A ga teng bo`lganda qancha vaqt (soat) kerak?

A) 44,8 B) 35,74 C) 29,6 D) 13,4

25. 8 minut davomida xrom(III) nitrat eritmasi elektroliz qilinganda katodda 1,56 g xrom ajralgan bo`lsa, tok kuchini toping?

A) 6 B) 18,1 C) 14,4 P) 13,6

26. 45 minut davomida katodda 5 g mis ajralishi uchun mis(II) sulfat eritmasi orqali o'tkazilishi lozim bo‘lgan tokning kuchini hisoblang?

A) 15,92 B) 15,50 C) 16,8 D) 5,58

27. Noma’lum metali xloridi suyuqlanmasi orqali 0,5 soat davomida kuchi 11,52 A bo'lgan to`k o'tganda katodda 1,94 g metali ajralib chiqdi. Qaysi metali tuzi elektrolizda qatnashgan?

A) litiy B) berilliy

C) alyuminiy D) magniy

28. Elektrodlari ketma-ket ulangan ikki idishning birida osh tuzi, ikkinchisida natriy yodid eritmalari bo‘lib, ulardan bir xil miqdordagi elektr toki o'tkazilganda, ikkinchi idishda 5,08 g yod hosil bo'ldi. Birinchi idishdagi anodda hosil bo'lgan mahsulotning massasini (g) aniqlang.

A) 1,42 B) 8,14 C) 2,64 D) 3,06

29. NaOH eritmasi elektroliz qilinganda, anodda 5,6 l (n.sh.) gaz ajralib chiqdi. Katodda ajralib chiqqan gazning hajmini (1) aniqlang.

A ) 22,4 B) 2,8 C) 11,2 D) 5,6

30. Tok kuchi 8A ga teng bo'lib, elektroliz 1/4 soat davom etganda kumush nitrat eritmasidan necha gramm kumush ajralib chiqadi?

A) 8,06 B) 12,08 C) 9,88 D) 7,25

31. Agar anodda 5,61 (n.sh.) gaz ajralib chiqsa elektroliz uchun necha gramm kumush nitrat olingan?

A) 80 B) 42,5 C) 108 D) 170

32. Agar KI eritmasi elektroliz qilinganda elektrodlardan birida 4,48 l (n.sh.da) gaz modda ajralib chiqsa, anodda qancha modda (g) hosil bo'lganini hisoblang.

A) 50,8 B) 25,4 C) 38,1 D) 76,2

34. Zichligi 1,1 g/ml bo'lgan 14% li 250 ml osh tuzi eritmasi elektroliz qilinganda, katodda 5 l gaz ajrarlib chiqdi. Eritmada hosil bo'lgan natriy gidroksidning massa ulushini va sarflangan osh tuzi massasini (g) aniqlang.

A) 7,5; 28,2 B) 6,9; 26,1

C) 8,0; 29,25 D) 6,67; 25,19

36. Kaliy gidroksid eritmasini 80,4 soat davomida 15 A tok ishtirokida elektroliz qilindi. Qolgan eritma massasi 195 g, konsentratsiyasi 30% li kaliy gidroksid ekanligi aniqlansa, boshlang'ich eritmadagi ishqor konsentratsiyasini (%) hisoblang.

A) 5,8 B) 19,5 C) 39 D) 9,75

37. 100 g kaliy sulfat eritmasida kaliy sulfatning massa ulushi 0,082. Shu eritma elektroliz qilinganda anoda 5,6 l (n.sh.) gaz ajralib chiqdi. Elektrolizdan keyingi eritmaning foiz konsentratsiyasini toping.

A) 12,8 B) 9 C) 14 D) 18

38. 74,5 g kaliy xlorid suyuqlanmasi va 74,5 g kaliy xlorid tutgan eritma 9650 sekund davomida 10 A tok kuchi bilan elektrolizga uchratilganda ajralib chiqqan xlorning hajmlarini (1, n.sh.) hisoblang.

A) 22,4 va 11,2 B) 22,4 va 22,4

C) 22,4 va 33,6 D) 11,2 va 11,2

40. Tarkibida 0,6 mol AgNO3, 0,25 mol CuSO4 va 0,15 mol AuCl3 bo'lgan eritmalar tok manbaiga ket­ma-ket ulangan. Eritmalar orqali 48250 KI tok miqdori o'tkazganda katodlarda (inert elektrod) ajralgan moddalar (berilgan tartibda) massasini (g) aniqlang,

A) 64,8; 12,8; 29,55 B) 54; 16; 29,6

C) 108; 64; 197 D) 54; 12,9; 29,6

41. Birinchi elektrolizerda 2 mol, ikkinchisida 4 mol mis(II) sulfat bo'lgan eritmalar orqali 4 faradey tok o'tganda katodlarda xosil bo'lgan moddalar massal­arini (g) aniqlang.

A) 128; 128 B) 66; 128,

C) 64; 128 D) 64; 64

42. 500 ml 0,1 molyarli Cu(NO3)2 va 400 ml 0,2 molyarli AgNO3 eritmalarini aralashmasi 5 A tok kuchi bilan 1930 sekund davomida elektroliz qilindi. Elek­troliz tugagandan keyin eritmadagi tuzning massas­ini (g) hisoblang.

A) 5,64 B) 3,76 C) 7,52 D) 9,40

43. 4825 sekund davomida 4 A tok kuchi bilan 500 ml 0,2 molyarli kumush nitrat eritmasi elektroliz qil­inganda, katodda (inert elektrod) ajralgan kumush massasini (g) hisoblang.

Ai 16,8 B) 1,6 C ) 21,6 D) 0,8

44. 7,8% li 300 g natriy xlorid eritmasini 48250 sekund davomida 2 A tok kuchi bilan elektroliz qilindi. An­odda (inert elektrod) ajralgan moddalar massasini (g) hisoblang.

A) 35,5 B) 19,0 C) 14,2 D) 4,48

45. Birinchi elektrolizerda 2 mol, ikkinchisida 4 mol na­triy xlorid bo'lgan eritmalar orqali 4 faradey tok o'tganda anodlarda (inert elektrod) ajralib chiqqan moddalar massalarini (g) hisoblang.

A) 71,142 B) 142,142

C) 71,71 D) 87,142

46. Birinchi elektrolizerda 1 mol, ikkinchisida 2 mol ku­mush nitrat bo'lgan eritmalar orqali 4 faradey tok o'tganda katodlarda (inert elektrod) ajralib chiqqan moddalar massalarini (g) hisoblang.

A) 108,216 B) 432,432

C) 111,218 D) 216,216

47. Birinchi elektrolizerda 2 mol, ikkinchisida 3 mol mis(II) sulfat bo'lgan eritmalar orqali 6 faradey tok o'tganda katodlarda (inert elektrod) ajralib chiqqan moddalar massalarini (g) hisoblang.

A) 192,192 B) 128,192

C)128,128 D) 130,192

48. 19300 sekund davomida 2 A tok kuchi bilan 700 ml 0,1 molyarli kumush nitrat eritmasi elektroliz qilinganda, katodda (inert elektrod) ajralgan kumush mas­sasini (g) hisoblang.

A) 43,2 B) 7,56 C) 4,41 D) 11,2

49. Birinchi elektrolizerda 1 mol, ikkinchisida 2 mol mis(II) sulfat bo'Igan eritmalar orqaii 386000 kulon tok o‘tganda katodlarda. hosil bo'lgan moddalar mas- salarini (g) aniqlang.

A) 128; 128 , B) 66; 128

C) 64; 128 D) 64; 64

50. Birinchi elektrolizerda 1,5 mol, ikkinchisida 2,5 mol kumush nitrat bo‘lgan eritmalar orqaii 5 faradey tok o‘tganda katodlarda ajralib chiqqan moddalar mas- salarini (g) aniqlang.

A) 162; 270 B) 162; 272,5

C) 165,5; 270 D) 165,5; 272,5

51. Mis(II) sulfatning 500 ml 0,1 molyarli eritmasidan 19300 Kl elektr miqdori o‘tkazilganda, anodda (inert elektrod) necha gramm modda ajraladi?

A) 9,6 B) 1,6 C) 0,8 D) 3,2

52. 19300 sekund davomida 2 A tok kuchi bilan 250 ml 0,4 molyarli mis(II) sulfat eritmasi elektroliz qilinganda, katodda (inert elektrod) ajralgan moddalar massasini (g) hisoblang.

A) 6,4 B) 3,2 C) 3,5 D) 6,6

53. Birinchi elektrolizerda 1 mol, ikkinchisida 2 mol mis(II) sulfat bo‘lgan eritmalar orqali 4 faradey tok o'tganda katodlarda hosil bo‘lgan moddalar massa- larini (g) aniqlang.

A) 128; 128 B) 66; 128

C) 64; 128 D) 64; 64

54. Birinchi elektrolizerda 1,5 mol,.ikkinchisida 2,5 mol mis(II) sulfat bo'lgan eritmalar orqaii 5 faradey tok o'tganda katodlarda ajralgan modda massalarini (g) aniqlang.

A) 160; 160 B) 90; 160

C) 64; 64 D) 98; 160

56. 19300 sekund davomida 2 A tok kuchi bilan 250 ml 0,4 molyarli kadmiy sulfat eritmasi elektroliz qilinganda, katodda (inert elektrod) ajralgan kadmiy massasini (g) hisoblang. (vodorodning ajralishi hisobga olinmasin)

A) 104 B) 22,4 C) 52 D) 11,2

57. 2,34% li 500 g natriy xlorid eritmasini 48250 s davo­mida 2 A tok kuchi bilan elektroliz qilindi Anodda (inert elektrod) ajralgan xlor massasini (g) aniqlang.

A) 35,5 B) 7,1 C) 14,2 D) 3,55

58. Mis(II) nitrat va kumush nitratlarning 0,1 moiyarli eritmalaridan 400 ml dan aralashtirilib, so'ngra 2 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi. Elektroliz tugagandan keyin eritmada qolgan tuzning massas­ini (g) toping.

A) 3,76 B) 11,28 0 )7 ,5 2 D) 3,4

59. Tarkibida 0,1 mol simob(II) xlorid va 0,2 mol mis(II) xlorid bo'lgan eritma orqali 4825 s davomida 10 A tok o'tkazilganda anodda (inert elektrod) ajralib chiqqan modda hajmini (1, n.sh.) aniqlang.

A) 6,72 B) 17,75 C) 5,6 D) 21,3

60. 200 ml 0,1 M mis(II) nitrat va 300 ml 0,1 M kumush nitrat eritmalarining aralashmasi 4 A tok kuchi bilan 965 s davomida elektroliz qilindi. Elektroliz tugagan­dan keyin eritmadagi tuzning massasini (g) toping.

A) 5,1 B) 3,76 C) 0,94 D) 2,82

61. Mis(II) nitrat va kumush nitratlarning 0,1 molyarli eritmalaridan 400 ml dan aralashtirilib, so'ngra 4 A tok kuchi bilan 1930 s davomida eiektroliz qilindi.

Elektroliz tugagandan keyin eritmada qolgan tuzning massasini (g) toping.

A) 3,76 B) 11,28 C) 7,52 D) 3,4

62. 300 ml 0,1 M rux nitrat va 200 ml 0,2 M kumush nitrat eritmalarining aralashmasi 4 A tok kuch bi­lan 965 s davomida elektroliz qilindi. Elektroliz tuga­gandan keyin eritmadagi tuzni massasini (g) toping.

A) 18,9 B) 3,78 C) 1,89 D) 5,67

63. Tarkibida 0,2 mol rux xlorid va 0,1 mol mis(II) xlor­id bo'lgan eritma orqaii 5790 s davomida 5 A tok o'tkazilganda anodda (inert elektrod) ajralib chiqqan modda hajmi (1, n.sh.) aniqlang.

A) 6,72 B) 3,36 C) 2,24 D) 4,48

64. Tarkibida 0,6 mol AgNO3, 0,2 mol CuSO4 va 0,15 mol AuCl3 bo'lgan eritmalar tok manbaiga ketma-ket ulangan. Eritmalar orqaii 48250 KI tok miqdori o'tkazilganda katodlarda (inert elektrod) ajralgan moddalar (berilgan tartibda) massasini (g) aniqlang.

A) 64,8; 12,8; 29,55

B) 54; 16; 32,83

C) 108; 64; 197

D) 54; 12,9; 29,6

65. Tarkibida 0,1 mol simob(II) xlorid va 0,2 mol mis(II) xlorid bo'lgan eritma orqaii 4825 sekund davomida 10 A tok o'tkazilganda anodda (inert elektrod) ajral­gan modda hajmini (1, n.sh.) aniqlang.

A) 6,72 B) 17,75 C) 5,6 D) 21,3

66. 4,68% li 500 g natriy xlorid eritmasini 48250 sekund davomida 2 A tok kuchi bilan elektroliz qilindi. Anodda (inert elektrod) ajralgan xlor massasini (g) aniqlang.

A) 35,5 B) 7,1 0 )1 4 ,2 D) 3,55

67. 7,8 % li 300 g natriy xlorid eritmasini 48250 sekund davomida 2 A tok kuchi bilan elektroliz qilindi. An­odda (inert elektrod) ajralgan xlor massasini (g)

hi­soblang.

A) 35,5 B) 7,1 C) 14,2 D) 4,48

68. 1,25 molyarli sulfat kislota eritmasi olish uchun 1 l 0,8 molyarli sulfat kislota eritmasidan 40 A tokni qancha vaqt (sekund) davomida o'tkazish lozim?

A) 96500 B) 19300 C) 38600 D) 28950

69. Natriy gidroksidning suvli eritmasi 60 A tok kuchi bilan 96500 sekund davomida elektroliz qilindi. Elek­troliz tugagandan so‘ng 600 ml (p=l,5 g/ml) 40% 11 natriy gidroksid qoldi. Eritmani dastlabki konsen- tratsiyasini (%) hisoblang.

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30255

70. Natriy xlorid va natriy yodid eritmalari solingan paral­lel ulangan elektrolizer orqali doimiy elektr toki o‘tkazilganda ikkinchi eritmadan 38,1 g yod ajraldi. Bi­rinchi elektrolizerdagi katod va anodda hosil bo'lgan mahsulotlar massalari yig'indisini (g) hisoblang.

A) 10,95 B) 21,9 C) 7,4 D) 5,47

71. 195 g 6% li natriy xlorid va 500 g 9% li natriy yo­did eritmalar bo’lgan, parallel ulangan elektrdlizer- lar orqali doimiy elektr toki o'tkazilganda, ikkinchi eritmadan 38,1 g yod ajraldi. Birinchi elektrolizerdagi katod va anodda hosil bo`lgan mahsulotlar mas­salari yig'indisini (g) hisoblang;

A) 10,95 B) 8,2 C) 7,4 D) 11,25

72. 500 g 7,45% li kaliy xlorid va 1000 g 11,62% li kaliy yodid eritmalar bo'lgan, parallel ulangan elektrolizerlar orqali doimiy elektr toki o'tkazilganda, ikkin­chi eritmadan 88,9 g yod ajraldi. Birinchi elektrolizerdagi katod va anodda hosil bo'lgan mahsulotlar massalari yig'indisini (g) hisoblang.

A) 18,25 B) 8,2 C) 25,55 D) 20,05

73. Tarkibida mis(II) nitrat va kumush nitrat bo`lgan 500 ml eritma orqali 3860 Kl elektr miqdori o‘tkazildi. Katodda har ikki inetaldan hammasi bo‘lib, 2,04 g ajralib chiqdi. Boshlangich eritmadagi tuzlarning konsentratsiyasini (mol/1) hisoblang.

A) 0,015; 0,01 B) 0,03; 0,02

C) 0,04; 0,03 D) 0,02; 0,01

74. Mis(II) sulfat bilan kadmiy sulfatdan iborat 1,72 g aralashma suvda eritildi. Mis bilan kadmiyni batamom ajratib olish uchun eritma 386 s davomida 5 A tok kuchi bilan elektroliz qilindi. Boshlangich ara­lashma tarkibini (g) aniqlang.

A) 0,4; 1,32 B) 0,8; 0,92

C) 1,08; 0,64 D) 1,2; 0,52

75. Tarkibida mis(II) nitrat va kmnush nitrat bo'lgan 100 ml eritmani 4825 s davomida 0,8 A tok kuchi bi­lan elektroliz qilinganda, katodda har ikki metaldan hammasi bo‘lib 2,04 g ajralib chiqdi. Boshlang’ich erit­madagi tuzlaming konsentratsiyasini (mol/1) hisoblang.

A) 0,2; 0,1 B) 0,1; 0,1

C) 0,15; 0,1 D) 0,01; 0,03

76. Tarkibida mis(II) sulfat va kadmiy sulfat bo'lgan 400 ml eritmani 1158 s davomida 5 A tok kuchi bilan elek­troliz qilinganda, katodda har ikki metaldan hamma­si bo'lib 2,4 g ajralib chiqdi. Boshlangich eritmada­gi sulfat ionining konsentratsiyasini (mol/1) toping.

A) 0,03 B) 0,100 C) 0,050 D) 0,075

77. Mis(II) sulfat bilan kadmiy sulfatdan iborat 7,36 g aralashma suvda eritildi. Mis bilan kadmiyni batamom ajratib olish uchun eritma 1544 s davomida 5 A tok kuchi bilan elektroliz qilindi. Boshlangich aralashmadagi moddalarning massasini (g) aniqlang.

A) 2,8; 4,56 B) 3,2; 4,16

C) 3,68; 3,68 D) 1,86; 5,5

78. Mis(II) sulfat va kadmiy sulfatdan iborat 5,28 g arar lashma suvda eritildi. Mis bilan kadmiyni batamom ajratib olish uchun eritma 193 minut davomida 0,5 A tok kuchi bilan elektroliz qilindi. Boshlangich ara­lashma tarkibidagi tuzlaming massasini (g) aniqlang.

A) 0,8; 4,48 B) 1,6; 3,68

C) 3,2; 2,08 D) 2,64; 2,64

79. Tarkibida mis(II) nitrat va kumush nitrat bodgan 250 ml eritmani 9650 s davomida 0,5 A tok kuchi bilan elektroliz qilinganda, katodda har ikki met­aldan hammasi bo'lib 3,12 g ajralib chiqdi. Boshlang`ich eritmadagi nitrat ionining molyar konsen­tratsiyasini toping.

A) 0,20 B) 0,035 C) 0,14 D) 0,015

80.Mis(II) nitrat va kumush nitratlarning 0,2 molyarli eritmalaridan 200 ml dan aralashtirilib, so'ngra 2 A tok kuchi bilan 965 sekund davomida elektroliz qilindi. Elektroliz tugaganidan keyin eritmada qolgan tuz(lar) ning massasini (g) hisoblang.

A) 5,64 B) 10,92 C) 7,52 D) 3,7

81. 500 ml 0,1 M mis(n) nitrat va 300 ml 0,2 M kumush nitrat eritmalarining aralashmasi 5 A tok kuchi bi­lan 1930 sekund davomida elektroliz qilindi. Elek­troliz tugaganidan keyin eritmada qolgan tuzning massasini (g) hisoblang.

A) 5,64 В) 3,76 C) 7,52 D) 9,40

82. Tarkibida mis(II) nitrat va kumush nitrat bo'lgan 400 ml eritma orqali 3860 Kl elektr o'tkazildi. Ka­todda har ikki metaldan hammasi bo'lib, 2,8 g ajra­lib chiqdi. Boshlang'ich eritmadagi tuzlaming kon­sentratsiyasini (mol/1) hisoblang.

A) 0,025; 0,050 B) 0,01; 0,02

C) 0,02; 0,02 D) 0,025; 0,075

83. Tarkibida 0,2 mol AuCl3 va 0,3 mol CuCl2 bo'lgan eritma orqali 965 sekund davomida 8 A tok o'tkazilganda anodda (inert elektrod) ajralib chiqqan modda hajmini (ml, n.sh.) hisoblang.

A) 168 B) 1344 C) 896 D) 112

84. CuSO4 va CdSO4 dan iborat 9,44 g aralashma suv­da eritildi. Mis bilan kadmiyni batamom ajratib olish uchun eritma 1930 sekund davomida 5 A tok kuchi bi­lan elektroliz qilindi. Boshlang`ich aralashma tarkibida­gi tuzlaming massasini (g) hisoblang.

A) 3,2;6,24 B) 6,4; 3,04

C) 4,8; 4,64 D) 2,4; 7,04

85. Tarkibida Cu(NO3)2 va AgNO3 bo'lgan 500 ml erit­mani 3860 sekund davomida 10 A tok kuchi bilan elektroliz qilinganda, katodda har ikki metaldan hammasi bo'lib 28 g ajralib chiqdi. Boshlang'ich eritmadagi tuzlarning konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.

A) 0,1; 0;2 B) 0,2; 0,2

C) 0,1; 0,3 D) 0,2; 0,4

86. 400 ml 0,2 molyarli Cu(NO3)2 va 200 ml 0,3 niolyarli AgNO3 eritmalarining aralashmasi 5 A tok kuchi bilan 3860 sekund davomida elektroliz qilindi. Elek­troliz tugaganidan keyin eritmadagi tuzning massasini (g) hisoblang.

A) 1,88 B) 3,76 C) 5,64 D) 7,52

87. 800 g 5% li mis(II) sulfat eritmasining massasi 23,6 g ga kamayguncha elektroliz qilindi. Inert elektrodlarda ajralgan moddalar massasini (g) aniqlang.

1) katodda 16 g mis; 2) katodda 0,4 g vodorod; . 3) katodda. 6,4 g,mis;

4) anodda 4 g kislorod; 5) anodda 3,6 g kislorod; 6) anodda 7,2 g kislorod

A) 1,4 B) 1,2,6 C) 1,4,5 D ) 3,6

88. Mis(II) sulfatning 800 g 10% li eritmasi elektroliz qilinganda anodda (inert elektrod) 22,4 l (n.sh.) gaz ajraldi. Elektrolizdan so‘ng eritmadagi moddaning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 30,6 B) 6,7 C) 4,9 D) 24,5

89. Kumush nitratning 500 g 6,8% li eritmasi elektroliz qilinganda anodda (inert elektrod) 22,4 l (n.sh.) gaz ajraldi. Elektrolizdan so‘ng eritmadagi moddaning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 3,6 B) 4,7 C) 1,9 D) 2,8

90. 500 g 8% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda an­odda (inert elektrod) 25,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Elek­trolizdan so‘ng eritmadagi moddaning massa ulush­ini (%) aniqlang.

A) 5,5 B) 6,7 C) 4,9 D) 7,4

91. 800 g 5% li mis(II) sulfat eritmasining massasi 23,6 g ga kamayguncha elektroliz qilindi. Katodda ajralgan moddalar massasini (g) aniqlang. 1) katodda 16 g mis; 2) katodda 0,4 g vodorod; 3) katodda 6,4 g mis; 4) anodda 4 g kislorod; 5) anodda 3,6 g kislorod; 6) anodda 7,2 g kislorod

A) 1,2,6 B) 1,2 C) 1,4,5 D) 3,6

92. Mis(II) sulfatning 800 g 10% li eritmasi elektroliz qilinganda anodda (inert elektrod) 22,41 (n.sh.) gaz ajraldi. Elektrolizdan so‘ng eritmadagi moddaning massasini (gr) aniqlang.

A) 30,6 B) 6,7 C) 4,9 D) 24,5

93. Kumush nitratning 500 g 6,8% li eritmasi elektroliz qilinganda anodda (inert elektrod) 22,41 (n.sh.) gaz ajraldi. Elektrolizdan so‘ng eritmadagi moddaning massasini (gr) aniqlang.

A) 34 B) 12,6 C) 176,4 D) 2,8

94. 500 g 8% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda anodda. (inert elektrod) 25,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Elektrolizdan so‘ng eritmadagi moddaning massasini (gr) aniqlang.

A) 5,5 B) 49 C) 40 D) 24,5

95. 400 g 20% li mis(II) sulfat eritmasining massasi 76 g ga kamayguncha elektroliz qilindi. Inert elektrodlarda ajralgan moddalar massasini (g) aniqlang.

1) katodda 32 g mis; 2) katodda 8 g mis;

3) katodda 4 g vodorod; 4) anodda 40 g kislorod; 5) anodda 32 g kislorod; 6) anodda 8 g kislorod

A) 1, 6 B) 3, 5 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 6

96. 800 g 8,5% li kumush nitrat eritmasining massasi 50 g ga kamayguncha elektroliz qilindi. Inert elektrodlarda ajralgan moddalar massasini (g) aniqlang. 1) katodda 43,2 g kumush; 2) katodda 46,6 g kumush; 3) katodda 0,2 g vodorod; 4) katodda 0,4 g vodorod; 5) anodda 6,4 g kislorod; 6) anodda 3,5 g kislorod

A) 1,4 B) 1,4,5 C) 1,6 D) 2,3,6

97. 1500 g 8% li CuSO4 ning eritmasi elektroliz qilingan­da anodda (inert elektrod) 30,8 l (n.sh.) gaz ajraldi.

Elektrolizdan so‘ng hosil bodgan moddaning massa ulushini (%) hisoblang.

A) 5,2 B) 17,9 C) 4,9 D) 19,2

98. 607 g 10% li oltin(III) xlorid eritmasining massasi 96,7 g ga kamayguncha elektroliz qilindi. Inert elektrodlarda ajralgan moddalar massasini (g) aniqlang. 1) katodda 39,4 g oltin;

2) katodda 4 g vodorod; 3) katodda 19,7 g oltin; 4) anodda 10,65 g xlor; 5) anodda 32 g kislorod; 6) anodda 21,3 g xlor

A) 1,6 B) 2,5 C) 1,2,5,6 D) 2,3,4,5

100. 400 g 16% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilingan­da anodda (inert elektrod) 26,88 l (n.sh.) gaz ajral­di. Elektrolizdan keyingi eritmani (p=l g/m l) mol­yarligini (mol/1) hisoblang.

A) 11,8 B) 0,4 C) 5,3 D) 1,2

101. 500 g 8% li CuSO4 ning eritmasi elektroliz qilingan­da anodda (inert elektrod) 22,4 l (n.sh;) gaz ajfaldi.

Elektrolizdan so`ng hosil bo'lgan moddaning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 57,64 B) 8,71 C) 3,64 D) 5,46

102. Kumush nitratning 510 g 10% li eritmasi elektroliz qilinganda anodda (inert elektrod) 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Elektrolizdan keyingi eritmaning (p=l,0 g/ml) molyarligini (mol/1) hisoblang.

A) 1,82 B) 0,26 C) 0,97 D) 0,65

103. 1000 g 12% li CuSO4 ning eritmasi elektroliz qilin­ganda anodda (inert elektrod) 22,41 (n.sh.) gaz ajral­di. Elektrolizdan keyingi eritmaning konsentratsiyasini (%) hisoblang.

A) 8 B) 1,4 C) 5 D) 12

104. Mis(II) sulfatning 1000 g 8% li eritmasi elektroliz qilinganda anodda (inert elektrod) 28 l (n.sh.) gaz ajraldi. Elektrolizdan so'ng eritmadagi moddaning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 6,12 B) 4,8 C) 5,3 D) 24,5

105. Tarkibida MnSO4 bo‘lgan 74,8 g kristallogidrat suvda eritildi. Agar marganesni batamom ajratib olish uchun eritmadan 5 A tok kuchi 15440 sekund davo- mida o‘tkazilgan bo‘lsa, elektroliz uchun olingan kristallogidratning formulasini toping.

A) MnSO4∙2H2O B) MnSO4∙5H2O

C) MnSO4∙4H2O D) MnSO4∙H2O

106. 500 g suvda 60,4 g Na2SO4 va CuSO4 araiashmasi eritildi. Misni batamom ajratib olish uchun eritmadan 4 A kuchga ega bo‘lgan tok 9650 sekund davomida o'tkazilgan bo‘lsa, boshlang‘ich aralashma tarkibidagi tuzlarning massasini (g) hisoblang.

A) 21,3; 39,1 B) 42,6; 33,8

C) 35,5; 24,9 D) 28,4; 32

107. 500 g suvda 60,4 g Na2SO4 va CuSO4 aralashmasi eritildi. Misni batamom ajratib olish uchun eritmadan 4 A kuchga ega bo'lgan tok 9650 sekund davomida o'tkazilgan bo'lsa, eritmada qolgan tuzning massa ulushini (%) hisoblang.

A) 2,91 B) 5,22 C) 3,54 D) 8,43

108. 458,7 g suvda 73,3 g Na2SO4 va CdSO4 aralashmasi eritildi. Kadmiyni batamom ajratib olish uchun erit­madan 2 A kuchga ega bo'lgan tok 24125 s davom­ida o'tkazilgan bo'lsa, elektrolizdan so'ng eritmadagi (p=l,25 g/ml) sulfat ionining konsentratsiyasini (mol/1) hisoblang.

A) 0,4 B) 1,0 C) 3,8 D) 7,68

109. 458,7 g suvda 73,3 g Na2SO4 va CdSO4 aralashmasi eritildi. Kadmiyni batamom ajratib olish uchun erit­madan 2 A kuchga ega bo'ulgan tok 24125 s davom­ida o'tkazilgan bo'lsa, elektrolizdan so`ng eritmadagi sulfat anionining konsentratsiyasini (%) hisoblang.

A) 10,4 B) 7,68 C) 3,8 D) 4,26

110.458,7 g suvda 73,3 g Na2SO4 va CdSO4 aralashmasi eritildi. Kadmiyni batamom ajratib olish uchun erit­madan 2A kuchga ega bo'lgan tok 24125 s davomi­da o'tkazilgan bo'lsa, elektrolizdan so'ng eritmadagi sulfat kislotaning konsentratsiyasini (%) hisoblang.

A) 4,9 B) 7,68 C) 7,84 D) 4,26

111. Tarkibida MnSO4 bo'lgan 96,4 g kristallogidrat su­vda eritildi. Agar marganesni batamom ajratib olish uchun eritmadan 5 A tok kuchi 15440 s davomida o'tkazilgan bo'lsa, elektroliz uchun olingan kristal- logidratni formulasini toping.

A) MnSO4∙2H2O B) MnSO4∙5H2O

C) MnSO4∙4H2O D) MnSO4∙H2O

115. 447,6 g suvda 90,8 g Na2SO4 va CdSO4 aralashma­si eritildi. Kadmiyni batamom ajratib olish uchun eritmadan 2 A kuchga ega bo'lgan tok 28950 sekund davomida o'tkazilgan bo'lsa, hosil bo'lgan eritmada­gi (p = l, 25 g/ml) sulfat ionining konsentratsiyasini (mol/1) hisoblang.

A) 9,8 B) 1,0 C) 0,75 D) 1,25

116. 747,6 g suvda 76,4 g Na2SO4 va CuSO4 aralashma­si eritildi. Misni batamom ajratish uchun eritmadan 5 A kuchga ega bo'lgan tok 11580 sekund davomida o'tkazilgan bo'lsa, boshlang'ich aralashma tarkibidagi tuzlarning massasini (g) hisoblang.

A) 28,4; 48 B) 42,6; 33,8

C) 14,2; 62,2 D) 21,3; 55,1

118. Mis(II) sulfatning 400 ml 6% li eritmasining (p=l,022 g/ml) elekt.rolizi eritma massasi 10 g ga kamayguncha davom ettirildi. Eritmada qolgan tuz va hosil bo'lgan kislotaning massa ulushlarini (%) toping.

A) 3,2 va 3,07 B ) 1,45 va 1,05

C) 0,14 va 3,2 D ) 1,14 va 3,07

123. (2019) 200 g 11,7% li natriy xlorid eritmasi elek­troliz qilinganda 15,68 litr (n.sh.) gazlar aralashma­si hosil bo'ldi. Elektroliz jarayoni uchun sarflangan faraday miqdorini aniqlang.

A) 1 B ) 0,7 C) 0,6 D ) 0,8

126. (2019) Mis (II) -sulfat eritmasi bir xil massali mis elektrodlar bilan elektroliz qilindi. Agar katod va anodning massalari farqi 76,8 g ga teng bo'lsa, sarflangan faraday miqdorini toping.

A) 1,5 B) 2,4 C) 3 D) 1,2

127.2 mol natriy bromid va 3 mol natriy yodid saqlagan eritmalar ketma-ket ulangan elektrolizyorlarga solinib, ular orqali o'zgarmas tok o'tkazilganda ikkinchi eritmadan 381 g yod ajraldi. Birinchi elektrolizyordagi katod va anodda hosil bo'lgan moddalar massalari yig'indisini (g) hisoblang.

A) 180 B) 171 C) 166,5 D ) 162

128. (2019) 250 g 19,5 % li simob (II) -nitrat eritmasi elektroliz qilinganda, eritma massasi 50,55 g ga kamaydi. Elektroliz jarayonida ishtirok etgan suv massasini (g) hisoblang.

A) 11,7 B) 12,6 C) 20,7 D) 19,8

129. (2019) 400 ml (p= 1,2 g/ml) 0,75 M li Na2SO4 eritmasiga 147 ml suv qo'shildi va 7,5 A tok kuchi bi­lan elektroliz qilinganda 7,1% li eritma hosil bo'ldi.

Eritma necha sekund davomida elektroliz qilingan?

A) 19300 B) 38600 C) 48250 D) 96500

130. (2019) Cu2+ va Xn+ ionlari saqlagan suyuqlanmalar solingan idishlar ketma-ket tok manbaiga ulan­gan. Birinchi idish katodida 57,6 g mis va ikkinchi idish katodida 33,6 g X ajralgan bo‘lsa, n-ning qiymatini aniqlang.

A) 3 В) 1 C) 2 D) 4

131. (2019) FeSO4 eritmasi inert elektrodlar bilan elek­troliz qilinganda katod massasi 14 grammga ortib, eritina massasi 27 grammga kamaygan bo'lsa, erit­madan necha farad (F) tok o'tgan?

A) 2 B) 1,5 С) 1 D) 0,5

132. (2019) XBr2 va YBr3 suyuqlanmalari solingan idish­lar ketma-ket tok manbaiga ulangan. Birinchi idish katodida 3,6 mol X va ikkinchi idish katodida 134,4 g Y hosil bo'ldi. Y elementning nisbiy atom massasini aniqlang.

A) 70 B) 84 C) 27 D) 56

133. (2019) XC12 va YC13 suyuqlanmalari solingan idish­lar ketma-ket tok manbaiga ulangan. Birinchi idish katodida 2,7 mol X va ikkinchi idish katodida 100,8 g Y hosil bo'ldi. Y elementning nisbiy atom . massasini aniqlang.

A) 70 B) 27 C) 56 D)84

134. (2019) Mis (II) -xlorid va oltin (III) -xlorid eritmalari solingan idishlar ketma-ket tok manbaiga ulangan. Birinchi idish katodida 38,4 g mis ajralgan bo'lsa, ikkinchi idish katodida necha gramm oltin ajralgan?

A) 177,3 B) 78,8 C)59,1 D) 118,2

135. (2019) Mis(II) -xlorid va temir (III) -xlorid suyuqlanmalari solingan idishlar ketma-ket tok manbaiga Ulangan. Birinchi idish katodida 19,2 gmis ajralgan bo'lsa, ikkinchi idish katodida necha gramm temir ajralgan?

А) 5,6 B) 11,2 C) 22,4 J D) 16.8

136. (2019) Cu2+ va Xn+ ionlari saqlagan eritmalar solin­gan idishlar ketma-ket tok manbaiga ulangan. Bir­inchi idish katodida 38,4 g mis va ikkinchi idish ka­todida 129,6 g X ajralgan bo'lsa, n ning qiymatini aniqlang.

A) 3 В) 1 C) 2 D) 4

137. (2019) Fe3+ va Xn+ ionlari saqlagan suyuqlanmalar solingan idishlar ketma - ket tok manbaiga ulan­gan. Birinchi idish katodida 16,8 g temir va ikkinchi idish katodida 50,4 g X ajralgan, bo'lsa, n ning qiymatini aniqlang.

A) 1 B) 3 C) 2 D) 4

138. (2019) Mis (II) -xlorid va temir (III) -xlorid eritmalari solingan idishlar ketma-ket tok manbaiga ulangan. Anodlarda jami 1,8 mol xlor ajralib chiqqan bo'lsa, birinchi idish katodida necha gramm mis ajralgan?

A) 14,4 B )57,6 C) 28,8 D) 38,4

139. (2019) 400 g 16% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilin­ganda anodda (inert elektrod) 17,92 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Elektroliz uchun sarflangan tok miqdorini (F) aniqlang.

A) 3,2 В) 3 C) 1,6 D) 1,5

140. (2019) Tarkibida mis (II) -nitrat va kumush nitrat bo'lgan 400 ml eritma orqali 3860 KI elektr zaryadi o'tkazildi. Katodda har ikki metaldan hammasi bo'lib 2,8 g ajralib chiqdi. Boshlang'ich eritmadagi mis (II) -nitratning konsentratsiyasini (mol/1) hisoblang.

A) 0,01 B) 0,05 C) 0,02 D) 0,025

141. (2019) 500 ml 0,1 molyarli Cu(NO3)2 va 400 ml 0,2 molyarli AgNO3 eritmalarming aralashmasi 5 A tok kuchi bilan elektroliz qilindi. Elektroliz tugagan- dan keyin eritmada 7,52 g tuz qolgan bo'lsa, sarflan­gan vaqtni (s) hisoblang.

A) 1930 B) 3860 C) 965 D) 2895

142. (2019) 588 g 15% li xrom (III) - sulfat eritmasi elek­troliz qilinganda inert elektrodlarda 10,08 litr (n.sh.) gaz ajraldi va 569,2 g eritma olindi. Elektrolizdan so'ng eritmada necha gramm tuz mavjud?

A) 39,2 B) 24,5 C) 19,6 D) 49

143. (2018) 4 mol suv to'liq parchalanishi uchun 2 A tok bilan necha sekund davomida elektroliz qilinishi kerak.

A) 193000 B) 386000 C) 96500

D) 48250

144. (2018) 0,5 mol suv to'liq parchalanishi uchun 1 A tok bilan necha sekund davomida elektroliz qilinishi kerak?

A) 96500 B) 48250 C) 193000 D) 386000

145. (2018) 2 mol litiy galogenidi saqlagan suvli eritma 7 F tok bilan elektroliz qilinganda anodda 1l l g modda(lar). ajraldi. Galogenni aniqlang.

A) brom B) yod C) ftor D) xlor

146.(2018) 163 g 10% li NaOH eritmasi 7 F tok bilan elek­troliz qilinganda necha gramm eritma hosil bo'ladi?

A) 63 B) 100 C) 145 D) 127

147. (2018) 400 g suvda Na2SO4 va CuSO4 aralashmasi eritildi. Misni batamom ajratib olish uchun eritmadan 4A tok kuchi 9650 sekund davomida o'tkazilgan bo'lsa, elektrolizga uchragan tuz massasini (g) hisoblang.

A) 32 B) 16 C) 40 D) 80

148. (2018) 400 g 8 % li CuSO4 eritmasi inert elektrodlar yordamida elektroliz qilinganda elektrodlarda 23.2 g moddalar ajraldi. Elektrodlarda ajralgan moddalarni massalarini aniqlang.

A) katodda:16 g Сu va 0,8 g H2; anodda:6,4 g O2

B) katodda: 12,8 g Сu va 0,8 g H2; anodda:9,6 g O2

C) katodda:19,2 g Сu va 0,8 g H2; anodda:3,2 g O2

D) katodda: 9,6 g Cu va 4 g H2; anodda: 9,6 g O2

149. (2018) 250 g CuSO4 eritmasi tuz tugaguncha elektroliz qilinganda eritma massasi 24% ga kamaydi. Ajralgan gaz hajmini (1, n.sh.) aniqlang. (elektrod inert) A) 11,2 B) 13,44 C) 5,6 D) 8,4

150. (2018) 100 g 17 % li AgNO3 eritmasi inert elek­trodlar yordamida elektroliz qilinganda elektrodlar­da 38,6 g moddalar ajraldi. Eritmadan necha farad- ey tok o'tganini aniqlang.

A) 2,4 B) 0,9 C) 3,1 D) 1,2

151. (2018) 200 g 8,5 % li AgNO3 eritmasi inert elektrodlar yordamida elektroliz qilinganda elektrodlarda 29,6 g moddalar ajraldi. Eritmadagi necha faradey tok o'tganini aniqlang.

A) 0,4 B) 4,2 C) 0,9 D) 2,1

152. (2018) Mis(II) nitrat va kumush nitratlaming 0,1 molyarli eritmalaridan 400 ml dan aralashtirilib, so'ngra 0,08 faradey tok bilan elektroliz qilindi. Katodda ajralgan kumush massasini (g) toping.

A) 4,32 B) 8,64 C) 1,08 D) 2,16

153. (2018) Tarkibida 0,2 mol rux xlorid va 0,1 mol mis(II) xlorid bo'lgan eritma orqali 0,3 faradey tok o'tkazilganda katodda (inert elektrod) ajralib chiqqan mod­dalar massasini (g) toping.

A) 19,4 B) 6,4 C) 9,75 D) 9,65

154. (2018) Mis(II) nitrat va kumush nitratlarning 0,2 molyarli eritmalaridan 200 ml dan aralashtirilib, so'ngra 0,03 faradey tok bilan elektroliz qilindi. Elek­troliz tugaganidan keyin eritmada qolgan nitrat. kislotarning massasini (g) hisoblang.

A) 2,52 B) 1,89 C) 3,78 D) 5,04

155. (2018) 1,25 molyarli sulfat kislota eritmasi olish uchun 1 litr 0,8 molyarli sulfat kislota eritmasidan 20 A tokni necha soat davomida o‘tkazish lozim?

A) 26,8 B) 13,4 C) 53,6 D) 40,2

156. (2018) 200 g X % li CuSO4 eritmasi orqali 4 F tok o‘tkazilganda katodda 33,6 litr (n.sh.) gaz ajraldi. X ning qiymatini aniqlang. (elektrod inert)

A) 40 B) 20 C) 50 D) 60

157. (2017) Rux sulfatning suvli eritmasidan 1 soat davo­mida 1,5 A tok o'tkazilganda katodda qaysi moddadan necha gramm ajralib chiqadi?

A) 3,27 Zn B) 1,83 S

C) 1,83 Zn D) 1,83 O2

158. (2015) 200 g 16% li mis (П) sulfat eritmasi to‘liq elek­troliz qilinganda 17,5% li eritma olindi. Eritmadan necha faradey tok o'tganini aniqlang.

A) 2,4 B) 0,4 C) 8 D) 8,4

159. (2015) 500 g 8% li mis (II) sulfat eritmasi to'liq elek­troliz qilinganda 5,2017% eritma olindi. Eritmadan necha faradey tok o'tganini aniqlang.

A) 1,5 B) 1 C) 5,5 D) 0,5

160.(2015) 400 ml (p=l,2 g/ml) 0,75M li Na2SO4 eritmasiga 156 ml suv qo‘shildi va 8 A tok kuchi bi­lan 48250 sekund davomida elektroliz qilindi. Hosil bo'lgan eritmaning konsentratsiyasini (%) toping.

A) 3,55 B) 28,4 C) 7,1 D) 14,2

161(2015) Uchta kulonometrdan elektr toki o'tkazildi. Elektroliz jarayonida Ni kulonometr katodining massasi 1,16 g ga, ikkinchi kulonometr katodining massasi esa 1,3 g ga uchinchisiniki 2,24 g ga ortdi. Ikkin­chi va uchinchi kulonometrlarning elektrodlari qaysi metallardan yasalganligini aniqlang. (Ar(Ni) =58)

A) Zn; Cd B) Cd; Ag С) Си; Cd D) Mg; Fe

162.(2015) Uchta kulonometrdan elektr toki o'tkazildi. Elektroliz jarayonida Cu kulonometr katodining massasi 0,24 g ga, ikkinchi kulonometr katodining massasi esa 0,42 g ga, uchinchisiniki 0,81 g ga ortdi. Ikkinchi va uchinchi kulonometrlarning elektrodlari qaysi metallardan yasalganligini aniqlang.

A) Cu; Cd B) Cd; Ag C) Mg; Fe D) Zn; Cd

163. (2015) Uchta kulonometrdan elektr toki o'tkazildi. Elektroliz jarayonida Fe kulonometr katodining massasi 0,42 g ga, ikkinchi kulonometr katodining massasi esa 0,48 g ga, uchinchisiniki 0,84 g ga ortdi. Ikkinchi va uchinchi kulonometrlarning elektrodlari qaysi metallardan yasalganligini aniqlang.

A) Mg; Fe В) Cu; Cd C) Zn; Cd D) Cd; Ag

164. (2015) 12 ml:HNO3 eritmasi (p=2) Orqali 2 A tok kuchi 16,08 soat davomida o'tkazilganda suvning qancha (mol) miqdori elektrolizga uchraydi?

A) 10,8 B) 1,2 C) 0,6 D) 1

166.(2013) Tarkibida 0,3 mol AgNO3, 0,1 mol AuCl3, 0,2 mol CuSO4 bo'lgan eritmalar solingan elektrolizyorlar tok manbaiga ketma-ket ulangan. Eritmalar 6,7 A tok yordamida 2 soat davomomida elektroliz qiiingan bo'lsa, katodiarda (inert elektrod) ajralgan moddalar massasini (g) (mos ravishda) aniqlang.

A) 16,3; 19,9; 12,9 B) 32,6; 19,9; 12,9

C) 16,45; 9,95; 12,8 D) 32,4; 19,8; 12,5

167.(2013) 500 g o‘yuvchi kaliy eritmasi 8 A tok bilan 18,6 soat davomida elektroliz qilinganda 10% li KOH eritmasi hosil bo‘lgan bo'lsa dastlabki eritmaning konsentratsiyasini (%) aniqlang.

A) 8 В) 6 C) 9,1 D) 7

168. (2013) 21% nikel tutgan

NiSO4∙nH2O kristallogidrati 710,08 g suvda ertilganda hosil bo‘lgan eritmaning 200 gramidan nikelni batamom ajtatib olish uchun 4 soat davomida 1,072 A tok kuchi o'tkazilgan bo'lsa, qolgan eritmaning konsentratsiyasini (%) aniqlang. (MrNi=59)

A) 4,04 B) 4,44 C) 3,92 D) 6 ,2

169. (2013) Bir xil massada o'lchangan va biri kumushdan, qolganlari nomalum metallardan yasalgan 3 ta kulonometrlardan 4 A tok 965 sek davomida o'tkazildi. Buning natijasida 2-kulonometr katodining mas­sasi 1-siga nisbatan 3,02 g, 3-kulonometr katodining massasi 1-siga nisbatan 2,08 g kamaygani.aniqlandi.

No'malum metallarni toping.

A) Cu, Cd B) Zn, Fe C) Zn, Cd D) Cu, Pe.

172. (2012) 2,5 M li eritma hosil qilish uchun 2 M li K2SO4 eritmasini anodda 187 l (n.sh.) gaz ajralguncha elek­troliz qilindi. Dastlabki eitma hajmini (I) aniqlang?

A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 0,3

173. (2012) Qanday hajmdagi (ml) 2 M li CuSO4 eritma­si elektroliz qilinganda 28 I (n.sh.) kislorod va 33,6 l (n.sh.) vodorod ajraladi?

A) 600 B) 500 C) 250 D) 1000

174. (2012) Qanday hajmdagi (ml) 2 M li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda 39,2 l (n.sh.) kislorod va 5 6 1 (n.sh.) vodorod ajraladi?

A) 600 B) 500 C) 250 D) 1000

175. (2012) Qanday hajmdagi (ml) 1 M li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda 2 81 (n.sh.) kislorod va 44,81 (n.sh.) vodorod ajraladi?

A) 600 B) 500 C) 250 D) 1000

176.(2012) 2,76 M (p=l,2) li eritma hosil qilish uchun 2 M li (p=l,2) CuSO4 eritmasi 132 gr ga kamayguncha elektroliz qilindi. Dastlabki eritma massasini (gr) aniqlang?

A) 347 B) 579 C) 447 D) 479

177.(2012) 2,76 M (p=l,2) li eritma hosil qilish uchun 2 M li (p=1,2) CuSO4 eritmasi 132 gr ga kamayguncha elektroliz qilindi. Hosil bo'lgan eritma. massasini (gr) aniqlang?

A) 347 B) 579 C) 447 D) 479

178.(2012) Qanday hajmli (ml) 2M li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda 44,8 I (n.sh.) vodorod ajralib, eritma massasi 132 gr ga kamayadi?

A) 600 B) 500 C) 570 D) 480

179.(2012) 2,5 M li eritma hosil qilish uchun 2 M li K2SO4 eritmasini anodda 187 l (n.sh.) gaz ajralguncha elektroliz qilindi. Hosil bo'lgan eritma hajmini (I) aniqlang?

A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 0,3

180. (2012) 2,55 M li eritma hosil qilish uchun 2 M li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda 28 I (n.sh:) kis­lorod va 33,6 l (n.sh.) vodorod ajraladi. Hosil bo'lgan eritpia hajmini (ml) aniqlang?

A) 6000 B) 500 C) 250 D) 392

181. (2012) 1 M li (p=1,6) CuSO4 eritmasi elektroliz qi­linganda 44,8 litr (n.sh.) kislorod va 44,8 l (n.sh.) vodorod ajralsa, hosil bo'lgan eritma (p=1,87) konsentratsiyasini (mol/1) aniqlang?

A)2,5 B) 0,625 C) 5 D)1,25

182. (2012) 1 M li (p=1,6) CuSO4 eritmasi elektroliz qilin­ganda 44,8 litr (n.sh.) kislorod va 44,81 (n.sh.) vodorod ajralsa, dastlabki eritma massasini (kg) aniqlang?

A) 2 B) 4 C) 6,4 D) 3,2

183. (2012) 1 M li (p=1,6) CuSO4 eritmasi elektroliz qi­linganda 44,8 litr (n.sh.) kislorod va 44,8 l (n.sh.) vodorod ajralsa, hosil bo'lgan eritma (p=l,87) kon- sentratsiyasini (%) aniqlang?

A) 6,5 B) 1,25 C) 3,25 D) 13

184. (2012) 3 M li (p=l,2) Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz qilin­ganda 39,2 litr (n.sh.) kislorod va 44,8 l (n.sh.) vodorod ajralsa, dastlabki eritma hajmini (ml) aniqlang?

A) 600 B) 500 C) 1200 D) 1000

185. (2012) 3 M li (p=l,2) Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz qilinganda 39,2 litr (n.sh.) kislorod va 44,8 l (n.sh.) vodorod ajralsa, hosil bo'lgan eritma (p = l,11)

haj­mini (ml) aniqlang?

A) 600 B) 400 C) 500 D) 444

186. (2012) 3 M li (p=l,2) Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz qilin­ganda 39,2 litr (n.sh.) kislorod va 44,8 l (n.sh.) vodorod ajralsa, dastlabki eritma massasini (gr) aniqlang?

A) 600 B) 500 C) 1000 D) 1200

187. (2012) 2,5 M li (p=l,25) Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz qilinganda 56 litr (n.sh.) kislorod va 44,8 l (n.sh.) vodorod ajralsa, dastlabki eritma hajmini (1) aniqlang?

A) 1,2 B) 2,4 C) 3 D) 1,5

188. (2012) 2,5 M li (p=l,25) Cu(NO3)2 eritmasi elek­troliz qilinganda 56 litr (n.sh.) kislorod va 44,8 l (n.sh.) vodorod ajralsa, hosil bo'lgan eritma (p=1,2) konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang?

A) 2,9 B) 15,4 C) 5,9 D) 3,1

189. (2012) 2,5 M li (p=1,25) Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz qilinganda 56 litr (n.sh.) kislorod va 44,8 l (n.sh.) vodorod ajralsa, hosil bo'lgan eritma (p=l,2) mas­sasini (gr) aniqlang?

A) 1224 B) 1000 C) 2670 D) 2400

190. (2012) 25 A tok kuchi bilan 19300 sekund davomida 2 M li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda 39,2 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Dastlabki eritma hajmi­ni (ml) aniqlang?

A) 600 B) 1000 C) 100 D) 500

191. (2012) 8 A tok kuchi bilan 48250 sekund davomida 2 M li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda 44,8 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Dastlabki eritma hajmini (ml) aniqlang?

A) 600 B) 1000 C) 250 D) 500

192. (2012) 10 A tok kuchi bilan 48250 sekund davomida 2,5 M li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda 39,2 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Dastlabki eritma hajmi­ni (mi) aniqlang?

A) 800 B) 1000 C) 1600 D) 500

193. (2012) 16 A tok kuchi bilan 48250 sekund davomi­da 3 M li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda 67,2 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Dastlabki eritma hajmi­ni (mi) aniqlang?

A) 600 B) 1000 C) 100 D) 500

194. (2012) 200 gr 20 % li metall bromid eritmasi elek­troliz qilinganda 9,2% li eritma hosil bo'ldi. Metallni aniqlang?

A) Li B) Na С) K D) Rb

195. (2012) 200 gr 25 % li metall bromid eritmasi elek­troliz qilinganda 14,18% li eritma hosil bo'ldi. Metalni aniqlang?

A) Li B) Na С) K D) Rb

196. (2012) 200 gr 20 % li metall bromid eritmasi elek­troliz qilinganda 13,7% li eritma hosil bo'ldi. Metalni aniqlang?

A) Li B) Na С) K D) Rb

197. (2012) 200 gr 20 % li metall bromid eritmasi elek­troliz qilinganda 6,8% li eritma hosil bo'ldi. Metalni aniqlang?

A) Li B) Na С) K D) Rb

198. (2011) Mis(II) sulfat eritmasi inert anod bilan elek­troliz qilinganda, katod va anodda qanday moddalar ajralib chiqadi?

A) vodorod va kislorod

B) vodorod va oltingugurt(IV) oksid

C) mis va dltingugurt(IV) oksid

D) mis va kisloro

199. (2011) KCl eritmasi orqali 4 soat davomida 5 A doimiy tok o'tkazilganda anodda ajralib chiqqan mahsulot hajmini (1) hisoblang.

A) 4,48 B) 8,36 C) 6,72 D) 7,44

200. (2011) 2,45% li 800 g sulfat kislota eritmasini olish uchun necha gramm mis kuporosini necha gramm suvda eritib elektroliz qilish kerak?

A) 50 g. mis kuporos, 766 g, suv

B) 12,8 g. mis kuporos, 787,2 g. suv

C) 50 g. mis kuporos, 769,2 g. suv

D) 50 g. mis kuporos, 750 g. suv

201. (2011) Birinchisida 1 mol, ikkinchisida 2 mol, uchinchisida 3 mol Cu(NO3)2 bo‘lgan eritmalar solingan (ketma-ket ulangan) elektrolizerlardan 6 faradey tok o'tganda katodlarda (inert elektrod) ajralib chiqqan moddalar massalarini (g) aniqlang.

A) 64; 128; 192 B) 68; 130; 192

C) 128; 64; 192 D) 68; 192; 130

202. (2011) 400 g 10 % li CuSO4 eritmasi elektroliz qilin­ganda uning massasi 23,6 g ga kamaydi. Elektrodlarda ajralib chiqqan moddalar massasini toping.

1) katodda 18,88 g Cu;

2) katodda 0,4 g H2;

3) katodda 2 g H2;

4) anodda 5,6 g O2;

5) katodda 16 g Cu;

6) anodda 7,2 g O2

A) 1, 3, 4 B) 2,4 5 C) 2, 5, 6 D) 3, 5, 6

203. (2011) Tarkibida 0,4 mol AgNO3, 0,4 mol NaNO3, 0,3 mol CuSO4 bo'lgan eritmalar solingan elektrolizer tok manbaiga ketma-ket ulangan. Eritmalar 12,5 A tok yordamida 3860 sekund davomida elektroliz qilingan bo'lsa, katodlarda (inert elektrod) ajralgan moddalar massasini (g) (mos ravishda) aniqlang.

A) 43,3; 0,5; 16 B) 43,2; 11,5; 16

C) 43,2; 9,2; 16 D) 43,2; 1,5; 16

204. (2011) 80,5 g glauber to‘ziga 119,5 ml suv qo‘shildi.

Hosil bo'lgan eritmadan 40% li natriy sulfat eritmasi­ni olish uchun 60 A tok necha soat o'tkazilishi kerak?

A) 4,99 B) 2,76 C) 8,28 D) 5,52

206. (2011) 510 gramm 10% li kumush nitrat eritmasi elektroliz qilinganda anodda (inert elektrod) 0,5 mol gaz ajraldi. Elektrolizdan keyingi eritmaning (p=l,0 g/ml) molyarligini (mol/1) hisoblang.

A) 0,97 B) 0,26 C) 1,82 D) 0,65

207. (2011) Mis(II) nitratning 0,5 litr 0.1 M va kumush nitratning 0,3 litr 0,2 M eritmalari aralashmasi 5 A tok kuchi bilan 1930 sekund davomida elektroliz qilindi.

Elektroliz tugaganidan keyin eritmada qolgan tuzning massasini (gr) hisoblang.

A) 5,64 B) 0,376 C) 7,52 D) 0,94

208. (2011) Tarkibidan Cu(NO3)2 va AgNO3 bo'lgan 500 ml eritma orqali 5790 KI elektr miqdori o'tkazildi. Ka­todda har ikki metalldan hammasi bo‘Iib 3,44 g ajra­lib chiqdi. Boshlang'ich eritmadagi tuzlarning konsentratsiyasini (mol/1) hisoblang.

A) 0,04; 0,02 B) 0,04; 0,04

C) 0,08; 0,02 D) 0,04; 0,08

209. (2011) 0,8M li 500 ml sulfat kislota eritmasining konsentratsiyasini 1 M ga yetkazish uchun 9,3 A tokni necha soat davomida eritmadan o'tkazish kerak?

A) 32 B) 44 C) 60 D) 80

210. (2011) 0,4M li 600 ml HNO3 eritmasining konsentratsiyasini 1 M ga yetkazish uchun 9,4 A tokni necha soat davomida eritmadan o'tkazish kerak?A) 124 B) 114 C) 80,5 D) 60,4


Yüklə 39,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə