51. Təşkilat innovasiya və yaradıcı əməyin aktiv motivasiyasına bu hallarda istiqamətlənirYüklə 23,37 Kb.
tarix14.02.2020
ölçüsü23,37 Kb.
#30446
98-49

51. Təşkilat innovasiya və yaradıcı əməyin aktiv motivasiyasına bu hallarda istiqamətlənir:

 1. koorporativ qəbilə mədəniyyətində

 2. koorporativ adxokratik mədəniyyətdə

 3. koorporativ iyerarxik mədəniyyətdə

 4. koorporativ bazar mədəniyyətində

Answer: B

52. İnsan resursları ilə strateji idarəetmənin ideoloji əsası kimi təşkilat kredosunun formalaşdırılması aiddir:


 1. koorporativ ruhun formalaşdırılmasının birinci səviyyəsi

 2. koorporativ ruhun formalaşdırılmasının ikinci səviyyəsi

 3. koorporativ ruhun formalaşdırılmasının üçüncü səviyyəsi

 4. koorporativ ruhun formalaşdırılmasının dördüncü səviyyəsi

 5. koorporativ ruhun formalaşdırılmasının beşinci səviyyəsi

Answer: A


53. Korporativ ruhun formalaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin üçüncü mərhələsinə daxil edilir: 1. insan resurslarının idarə edilməsinin əsası kimi təşkilatın kredosunun təyini

 2. operativ rejimdə insan resurslarının idarə edilməsi üçün lazım olan korporativ mədəniyyət elementlərinin hazırlanması

 3. insan resurslarının idarə edilməsinin ictimai cəhətdən yönəldilmiş kadr strategiyasının hazırlanması

 4. kadr fəaliyyəti istiqaməti üzrə təşkilatın daxili reqlamentlər dəstinin hazırlanması

Answer: C


54. Korporativ ruhun formalaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin dördüncü mərhələsinə aiddir: 1. insan resurslarının idarə edilməsinin əsası kimi təşkilatın kredosunun təyini

 2. operativ rejimdə insan resurslarının idarə edilməsi üçün lazım olan korporativ mədəniyyət elementlərinin hazırlanması

 3. insan resurslarının idarə edilməsinin ictimai cəhətdən yönəldilmiş kadr strategiyasının hazırlanması

 4. kadr fəaliyyəti istiqaməti üzrə təşkilatın daxili reqlamentlər dəstinin hazırlanması

Answer: D


55. Korporativ ruhun formalaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin beşinci mərhələsinə aiddir: 1. əməkdaşların xüsusi təliminin təşkili, vəzifə borclarına daxil olan koorporativ ruhun formalaşdırılması və münasibətlərin saxlanılması

 2. innovasiyaların tətbiqi və aprobasiyası, kollektivdə koorporativ ruh münasibətlərinin saxlanılması üzrə düzəlişlərin nəticələrinə daxil edilir

 3. insan resurslarının idarə edilməsinin ictimai cəhətdən yönəldilmiş kadr strategiyasının hazırlanması

 4. kadr fəaliyyəti istiqaməti üzrə təşkilatın daxili reqlamentlər dəstinin hazırlanması

Answer: A

56. Kadr təhlükəsizliyi təhdidinin əks təsir metodları realizə müddətinə görə özündə birləşdirir:


 1. potensial təhlükənin aradan qaldırılması üçün istifadə olunan profilaktik və preventiv metodlar

 2. inzibati metodlar rəhbərlik tərəfindən potensial təhlükə və günahkarların cəzalandırılmasının profilaktikasına istiqamətlənmiş qərarların qəbulunu fərz edən

 3. ola biləcək təhdidlərin profilaktikası üçün istifadə olunan kollektiv və fərdi xarakterli psixololji metodlar

 4. fəaliyyətdə olan qanunvericiliyə zidd olmayan legitim xarakterli metodlar

 5. əmək və rəqabət münasibətləri sahəsində sahibkarlıq etikası normalarına zidd olmayan legitim xarakterli metodlar

Answer: A


57. Kadr təhlükəsizliyi təhdidinin əks təsir metodları xarakterinə görə özündə birləşdirir: 1. potensial təhlükənin aradan qaldırılması üçün istifadə olunan profilaktik və preventiv metodlar

 2. inzibati metodlar rəhbərlik tərəfindən potensial təhlükə və günahkarların cəzalandırılmasının profilaktikasına istiqamətlənmiş qərarların qəbulunu fərz edən

 3. ola biləcək təhdidlərin profilaktikası üçün istifadə olunan kollektiv və fərdi xarakterli psixololji metodlar

 4. fəaliyyətdə olan qanunvericiliyə zidd olmayan legitim xarakterli metodlar

 5. əmək və rəqabət münasibətləri sahəsində sahibkarlıq etikası normalarına zidd olmayan legitim xarakterli metodlar

Answer: A


58. Kadr təhlükəsizliyi təhdidinin əks təsir metodları legitimlik dərəcəsinə görə özündə birləşdirir: 1. gönahkarların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasının realizə olunması faktının fərz edilən kriminal metodları

 2. potensial təhdidlərin aradan qaldırılması üçün istifadə olunan profilaftik metodlar

 3. inzibati metodlar rəhbərlik tərəfindən potensial təhlükə və günahkarların cəzalandırılmasının profilaktikasına istiqamətlənmiş qərarların qəbulunu fərz edən

 4. baş verə biləcək təhdidlərin istifadəsi üçün kollektiv və fərdi xarakterli psixoloji metodlar

Answer: A


59. Təşkilatın kadr təhlükəsizliyi siyasətini azaldan əsas strateji istiqamətlərə aiddir: 1. heyətin kəmiyyət idarəetmə sisyəsəti

 2. heyətin inkişaf siyasəti

 3. heyətin motivasiya siyasəti

 4. heyətə psixoloji dəstək siyasəti

Answer: A,B,C,D

60. Heyətin kəmiyyət siyasətinin tənzimlənməsində təşkilatın kadr təhlükəsizliyini azaldan faktorlara aid edilir: 1. gənc mütəxəsislərin işindən imtina etmək

 2. qeyri qanuni miqrantların əməyindən istifadə olunması

 3. qısa müddətli əmək müqavilələrinə diqqət

 4. işçi heyyətin ixtisarında sosial təminatın olmaması

Answer: A,B,C,D


61. . Heyətin inkişaf siyasətinin tənzimlənməsində təşkilatın kadr təhlükəsizliyini azaldan faktorlara aid edilir: 1. əməyin dəyişilməsi qanununa qoyulan tələblərindən imtina etmək

 2. şəxsi kadrların hazırlanması üçün kənardan ziyanına rəhbərlərin cəlb edilməsi

 3. şəxsi kadrların hazırlanması üçün kənardan ziyanına mütəxəsislərin cəlb edilməsi

 4. ixtisasın artırılmasında iştirakdan özünü kənara çəkmə

Answer: A,B,C,D

62. Təşkilatın kadr təhlükəsizliyini azaldan faktorlar yanında heyətin motivasiya siyasətinə aid edilir:


 1. pozuntuların olmaması, mükafatların motivasiya aləti kimi istifadəsi

 2. əməkdaşlaın gəlir mexanizmindən iştirak etməsindən imtinası

 3. heyətin sosial təminat xərclərində qənaət

 4. əməkdaşların mənəvi motivasiya metodlarından imtinası

 5. əməyin cari nəticələrindən asılı olmayan fiksasiya olunmuş vəzifə məvaciblərindən istifadə

Answer: A,B,C,D,E


63. Təşkilatın kadr təhlükəsizliyini azaldan faktorlar yanında heyətin psixoloji dəstək siyasətinə aid edilir: 1. personalın daimi psixoloji dəstəyini formallaşdıran mexanizmlərdən imtina

 2. əməkdaşlar arasında sərt rəqabət münasibətlərində motivasiya oriyentasiyası

 3. bütün səviyyələrdə menecerlərinin hazırlıq vaxtı şəxsi keyfiyyətlərə etinadsızlıq

Answer: A,B,C

64. Konkret təşkilatın ümumi strategiyasının seçiminə kadr təhlükəsizliyi təminatının növbəti amillər təsir edir:


 1. təşkilatın fəaliyyəti sferası, uyğun bazarın ümumi rəqabətinin səviyyəsini müəyyən edən

 2. təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə təşkilatın maliyyə imkanları

 3. təşkilatın təhlükəsizliyi üçün cavab verən mütəxəssislərin ixtisaslaşdırması

 4. təşkilatın biznesinin qanunauyğunluğunun dərəcəsi. cinayət tərəfindən onun təhlükəsizliyinin təhdidlərinin müxtəlif ehtimalını müəyyən edən

Answer: A,B,C,D

65. Əmək bazarının marketinq tədqiqatlarının ən mühüm məsələsinə qiymət daxil olur:


 1. tələbat və təklifin əmək bazarına uyğun olan regional seqmentində əmək resurslarının nisbəti

 2. nomenklatur və xidmətlərin qiymət xarakteristikaları tərəfindən təklif edilən uyğun regional bazarda qüvvədə olan ixtisaslaşdırılmış strukturlar

 3. əmək bazarında dövlət və bələdiyyə idarəsinin orqanları tərəfindən reallaşdırılan, siyasətdən irəli gələn təşkilatın qənaətli maraqları üçün təhlükələr və imkanlar

 4. konkret təşkilatın cazibədarlığının dərəcələri, işəgötürən kimi onun əsas rəqibləri ilə müqayisədə

Answer: A


66. Qiymət əmək bazarının marketinq tədqiqatlarının ikinci dərəcəli məsələsi kimi çıxış edir: 1. tələbat və təklifin əmək bazarına uyğun olan regional seqmentində əmək resurslarının nisbəti

 2. nomenklatur və xidmətlərin qiymət xarakteristikaları tərəfindən təklif edilən uyğun regional bazarda qüvvədə olan ixtisaslaşdırılmış strukturlar

 3. əmək bazarında dövlət və bələdiyyə idarəsinin orqanları tərəfindən reallaşdırılan, siyasətdən irəli gələn təşkilatın qənaətli maraqları üçün təhlükələr və imkanlar

 4. konkret təşkilatın cazibədarlığının dərəcələri, işəgötürən kimi onun əsas rəqibləri ilə müqayisədə

Answer: B


67. Əmək bazarında marketinq tədqiqatının üçüncü əsas məsələsi sayılır: 1. tələbat və təklifin əmək bazarına uyğun olan regional seqmentində əmək resurslarının nisbəti

 2. nomenklatur və xidmətlərin qiymət xarakteristikaları tərəfindən təklif edilən uyğun regional bazarda qüvvədə olan ixtisaslaşdırılmış strukturlar

 3. əmək bazarında dövlət və bələdiyyə idarəsinin orqanları tərəfindən reallaşdırılan, siyasətdən irəli gələn təşkilatın qənaətli maraqları üçün təhlükələr və imkanlar

 4. konkret təşkilatın cazibədarlığının dərəcələri, işəgötürən kimi onun əsas rəqibləri ilə müqayisədə

Answer: C


68. Əmək bazarında marketinq tədqiqatının dördüncü əsas məsələsi sayılır: 1. tələbat və təklifin əmək bazarına uyğun olan regional seqmentində əmək resurslarının nisbəti

 2. nomenklatur və xidmətlərin qiymət xarakteristikaları tərəfindən təklif edilən uyğun regional bazarda qüvvədə olan ixtisaslaşdırılmış strukturlar

 3. əmək bazarında dövlət və bələdiyyə idarəsinin orqanları tərəfindən reallaşdırılan, siyasətdən irəli gələn təşkilatın qənaətli maraqları üçün təhlükələr və imkanlar

 4. konkret təşkilatın cazibədarlığının dərəcələri, işəgötürən kimi onun əsas rəqibləri ilə müqayisədə

Answer: D


69. İdarə ləvazimatı üzrə əmək bazarında peşəkar vasitəçilər təqdim edilmişdir: 1. əhalinin bələdiyyə məşğulluq xidmətləri

 2. bazarda ən müxtəlif xidmətləri göstərən universal vasitəçilər

 3. pulsuz əsasda xidmət göstərən təşkilatlar

 4. birdəfəlik biznes əlaqəri rejimində əsasən xidmət göstərən təşkilatlar

 5. strateji əməkdaşlıq münasibətlərinin reallaşdırılması rejimində əsasən xidmət göstərən təşkilatlar

Answer: A

70. Xidmətlərin məqsədli istiqaməti üzrə əmək bazarında peşəkar vasitəçilər təqdim edilmişdir:


 1. vasitəçilər tərəfindən bir və ya bir neçə qarşılıqlı əlaqəli xidmətin göstərilməsində ixtisaslaşdırılan

 2. şəxsi ixtisaslaşdırılmış kadr və işə qəbul agentlikləri

 3. böyük ali məktəblərin məzunlarının işə düzəltmə mərkəzləri

 4. istefaya çıxan hərbi qulluqçuların işə düzəltmə mərkəzləri tərəfindən

 5. pullu əsasda xidmət göstərən təşkilatlar

Answer: A


71. İşə götürən təşkilatın strateji biznes partnyoru kimi əmək bazarında peşəkar vasitəçinin seçimi üçün əsas meyarlar çıxış edirlər: 1. vasitəçilik xidmətləri bazarında iş stajı

 2. göstərilən xidmətlərin nomenklaturası

 3. artıq bu agentlikdə olan müştəri bazasının keyfiyyəti

 4. regional əmək bazarında şəxsi vasitəçinin reytinqi

 5. təklif edilən xidmətlərin qiymət xarakteristikaları

Answer: A,B,C,D,E


72. İnsan resurslarının idarə edilməsinin birinci metodik prinsipinə aiddir: 1. böhran inkişafı mərhələsində deyil, onlara xəbərdarlıq rejimində kadr problemlərinin həllində oriyentasiya olan ehtiyac

 2. heyət və idarə sistemində uyğun olan instansiyaların və vəzifəli şəxslər arasında səlahiyyətin,məsuliyyətinin və funksiyaların ciddi ehtiyacı

 3. kadr fəaliyyəti istiqaməti üzrə prioritetli korporativ məsələlərin təyininə ehtiyacı

 4. idarə etmə obyektinə təsirin kompleks xarakterini təmin edən metodların maksimal geniş nomenklaturasından istifadə ehtiyacı

 5. sistemin metodik sadəliyinin və onun fəaliyyətinin səviyyəsinin arasında nisbi balansın təminatı ehtiyacı

Answer: A


73 . İnsan resurslarının idarə edilməsinin ikinci metodik prinsipinə aiddir: 1. böhran inkişafı mərhələsində deyil, onlara xəbərdarlıq rejimində kadr problemlərinin həllində oriyentasiya olan ehtiyac

 2. heyət və idarə sistemində uyğun olan instansiyaların və vəzifəli şəxslər arasında səlahiyyətin,məsuliyyətinin və funksiyaların ciddi ehtiyacı

 3. kadr fəaliyyəti istiqaməti üzrə prioritetli korporativ məsələlərin təyininə ehtiyacı

 4. idarə etmə obyektinə təsirin kompleks xarakterini təmin edən metodların maksimal geniş nomenklaturasından istifadə ehtiyacı

 5. sistemin metodik sadəliyinin və onun fəaliyyətinin səviyyəsinin arasında nisbi balansın təminatı ehtiyacı

Answer: B


74. İnsan resurslarının idarə edilməsinin üçüncü metodik prinsipinə aiddir: 1. böhran inkişafı mərhələsində deyil, onlara xəbərdarlıq rejimində kadr problemlərinin həllində oriyentasiya olan ehtiyac

 2. heyət və idarə sistemində uyğun olan instansiyaların və vəzifəli şəxslər arasında səlahiyyətin,məsuliyyətinin və funksiyaların ciddi ehtiyacı

 3. kadr fəaliyyəti istiqaməti üzrə prioritetli korporativ məsələlərin təyininə ehtiyacı

 4. idarə etmə obyektinə təsirin kompleks xarakterini təmin edən metodların maksimal geniş nomenklaturasından istifadə ehtiyacı

 5. sistemin metodik sadəliyinin və onun fəaliyyətinin səviyyəsinin arasında nisbi balansın təminatı ehtiyacı

Answer: C


75. İnsan resurslarının idarə edilməsinin dördüncü metodik prinsipinə aiddir: 1. böhran inkişafı mərhələsində deyil, onlara xəbərdarlıq rejimində kadr problemlərinin həllində oriyentasiya olan ehtiyac

 2. heyət və idarə sistemində uyğun olan instansiyaların və vəzifəli şəxslər arasında səlahiyyətin,məsuliyyətinin və funksiyaların ciddi ehtiyacı

 3. kadr fəaliyyəti istiqaməti üzrə prioritetli korporativ məsələlərin təyininə ehtiyacı

 4. idarə etmə obyektinə təsirin kompleks xarakterini təmin edən metodların maksimal geniş nomenklaturasından istifadə ehtiyacı

 5. sistemin metodik sadəliyinin və onun fəaliyyətinin səviyyəsinin arasında nisbi balansın təminatı ehtiyacı

Answer: D


76. İnsan resurslarının idarə edilməsinin beşinci metodik prinsipinə aiddir: 1. böhran inkişafı mərhələsində deyil, onlara xəbərdarlıq rejimində kadr problemlərinin həllində oriyentasiya olan ehtiyac

 2. heyət və idarə sistemində uyğun olan instansiyaların və vəzifəli şəxslər arasında səlahiyyətin,məsuliyyətinin və funksiyaların ciddi ehtiyacı

 3. kadr fəaliyyəti istiqaməti üzrə prioritetli korporativ məsələlərin təyininə ehtiyacı

 4. idarə etmə obyektinə təsirin kompleks xarakterini təmin edən metodların maksimal geniş nomenklaturasından istifadə ehtiyacı

 5. sistemin metodik sadəliyinin və onun fəaliyyətinin səviyyəsinin arasında nisbi balansın təminatı ehtiyacı

Answer: E


77. Siyasətdə kadr strategiyasının birinci ardıcıl istiqaməti kimi çıxış edir: 1. personalın sayının nizama salınması

 2. personalın əməyinin təşkili

 3. personalın motivasiyaları

 4. personalın inkişafı

 5. personala sosial dəstək

 6. personala psixoloji dəstək

Answer: A


78. Siyasətdə kadr strategiyasının ikinci ardıcıl istiqaməti kimi çıxış edir: 1. personalın sayının nizama salınması

 2. personalın əməyinin təşkili

 3. personalın motivasiyaları

 4. personalın inkişafı

 5. personala sosial dəstək

 6. personala psixoloji dəstək

Answer: B


79. Siyasətdə kadr strategiyasının üçüncü ardıcıl istiqaməti kimi çıxış edir: 1. personalın sayının nizama salınması

 2. personalın əməyinin təşkili

 3. personalın motivasiyaları

 4. personalın inkişafı

 5. personala sosial dəstək

 6. personala psixoloji dəstək

Answer: C


80. Siyasətdə kadr strategiyasının dördüncü ardıcıl istiqaməti kimi çıxış edir: 1. personalın sayının nizama salınması

 2. personalın əməyinin təşkili

 3. personalın motivasiyaları

 4. personalın inkişafı

 5. personala sosial dəstək

 6. personala psixoloji dəstək

Answer: D


81. Siyasətdə kadr strategiyasının beşinci ardıcıl istiqaməti kimi çıxış edir: 1. personalın sayının nizama salınması

 2. personalın əməyinin təşkili

 3. personalın motivasiyaları

 4. personalın inkişafı

 5. personala sosial dəstək

 6. personala psixoloji dəstək

Answer: E


82. Siyasətdə kadr strategiyasının altıncı ardıcıl istiqaməti kimi çıxış edir: 1. personalın sayının nizama salınması

 2. personalın əməyinin təşkili

 3. personalın motivasiyaları

 4. personalın inkişafı

 5. personala sosial dəstək

 6. personala psixoloji dəstək

Answer: F

83. Personalın sayının nizama salmasının alt sisteminin əsas idarə prosedurlarına aiddirlər:


 1. əmək resurslarında təşkilatın ehtiyacının dəyişikliklərinin planlaşdırılması

 2. peşə təhsili müəssisələriylə qarşılıqlı təsirin prosedurları

 3. təşkilatın sınaq müddəti keçməsinin təşkili prosedurları

 4. təşkilatın iş yerləri proseduru

Answer: A,B


84.Personalın inkişafının alt sisteminin əsas idarə prosedurlarına aiddirlər: 1. peşəkar və şəxsi səlahiyyətlərin planlaşdırılması prosedurları

 2. əmək bazarında peşəkar vasitəçilər ilə qarşılıqlı təsirin prosedurları

 3. peşəkar karyeranın planlaşdırılması prosedurları

 4. namizədlərin seçminin ehtiyatın tərkibinə irəliləmə prosedurları

 5. əməkdaşların konkret gəlirləri haqqında informasiyanın məxfiliyi təminatının prosedurları

Answer: C,D


85. Personalın əməyinin təşkilinin alt sisteminin əsas idarə prosedurlarına aiddirlər: 1. əmək və istirahət rejiminin planlaşdırılması prosedurları

 2. işəgötürmə münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi prosedurları

 3. personalın sosial dəstəyinə xərclər limitinin hesablaması prosedurları

 4. psixoloji dəstəyin mərkəzləriylə qarşılıqlı təsir proseduru

Answer: A


86. Əsas idarə etmə texnologiyaları personalın motivasiyasının alt sistemində reallaşdırılanlara aiddirlər: 1. təşkilatın gəlirində personalın iştirakının təminatı texnologiyaları

 2. personalın mükafatlandırılması texnologiyaları

 3. fərdi sosial təminat texnologiyaları

 4. lokallaşdırma və münaqişələrin yatırdılması texnologiyaları

 5. qrupun sosial dəstəyi texnologiyaları

Answer: A,B


87. Əsas idarə etmə texnologiyalarına personalın sosial dəstəyinin alt sistemində reallaşdırılanlara aiddirlər: 1. fərdi və kollektiv dəstək texnologiyaları

 2. əməkdaşların əmək haqqı texnologiyaları

 3. sistem münaqişələrinin səbəblərinin üzə çıxardılması texnologiyaları

 4. streslərin profilaktikası texnologiyaları

 5. işçilərin mükafatlandırılması texnologiyaları

Answer: A


88. Əsas idarə texnologiyalarına personalın psixoloji dəstəyinin alt sistemində reallaşdırılanlara aiddirlər: 1. işə götürənə loyal münasibətin tərbiyəsi texnologiyaları

 2. sistem münaqişələrinin və streslərin səbəblərinin üzə çıxardılması texnologiyaları

 3. əməyin təşkilinin fərdi formasının texnologiyaları

 4. yeni əməkdaşların uyğunlaşması texnologiyaları

 5. personalın qiymətləndirilməsi texnologiyaları

Answer: A,B


89. Kadr planlaşdırmasının istiqaməti üzrə təşkilatın personalının xidmətinin operativ funksiyaları daxil edilir: 1. insan resurslarında təşkilatın cari və perspektivli ehtiyaclarının təyini

 2. əmək bazarının müəyyən seqmentlərində marketinq tədqiqatlarının keçirilməsi

 3. artıq iş yerlərinin aradan qaldırılması prosesinin təşkilini

 4. əməkdaşların mərkəzləşdirilmiş mənəvi motivasiya prosesində iştirak

 5. personalın sosial dəstək prosesində iştirakı

Answer: A


90. Xarici əmək bazarında işin istiqaməti üzrə təşkilatın heyəti xidmətinin operativ funksiyaları daxil edir: 1. formalaşma və əmək bazarında təşkilatın öz pozitiv imicinin saxlanılması

 2. əmək münasibətləri sahəsində nizama salmanın və nəzarətin dövlət orqanlarıyla qarşılıqlı təsiri

 3. yeni işə düzəltmədə ixtisar olunmuş əməkdaşlara kömək

 4. personalın əlavə təlim prosesinin planlaşdırılması

 5. əlavə təlimdə əməkdaşların perspektivli və cari ehtiyacları haqqında məlumatın yığılması

Answer: A,B


91. Sayın operativ nizama salınması üzrə iş istiqamətində təşkilatın heytin xidmətinin əsas funksiyalarına daxil edilir:

 1. kütləvi ixtisarların profilaktikası üzrə tədbirlərin hazırlaması

 2. xaricidən əməkdaşların cəlb edilməsi və əməyin daxili bazarı yolu ilə boş iş yerlərinin əvəzlənməsinin təşkili

 3. əməkdaşların müntəzəm attestasiyasının təşkili

 4. namizədlərin seçilməsinin ehtiyata irəliləmə meyarlarının hazırlaması

 5. heyətin əlavə təlim prosesinin planlaşdırılması

Answer: A,B


92. İşçilərin iqtisadi motivasiyasının istiqaməti üzrə təşkilatın heyəti idarə etməsi xidmətinin operativ funksiyaları özündə birləşdirir: 1. əmək ödənilməsi və mükafatlandırılması formalarının nomenklaturasının təyini

 2. mərkəzləşdirilmiş mənəvi motivasiyanın formalarının nomenklaturasının təyini

 3. nomenklaturanın təyini və sosial dəstəyin formalarının mexanizmlərinin hazırlaması

 4. konkret təşkilatın şərtlərinə uyğun olan innovasiya metodlarının tətbiqi

Answer: A

93. Hansı metodlar intizam tələblərinin reallaşdırması üçün istifadə olunur?


 1. təşkilat metodları

 2. öyrədən metodlar

 3. motivasiya yönümlü metodlar

 4. qoruyucu metodlar

Answer: A,B,C,D


94. İntizam münasibətlərinin nizama salması təşkilati metodları yönəldilmişdir: 1. idarə etmənin bütün səviyyələrində əmək intizamının yüksək səviyyəsini təmin edən lazımlı təşkilat şəraitin müəssisəsidə yaradılması

 2. bütün işçilərdə peşəkar səlahiyyətlərinin və əmək dünyagörüşünün müntəzəm yeniləməsinin təminatı

 3. müəyyən edilmiş intizam normalarına riayət etməkdə konkret işçilərin və əmək kollektivlərinin bilavasitə maraqlarının təminaı, ictimai iqtisadi güzəştlər vasitəsi ilə

 4. müəyyən edilmiş intizam normalarının pozulmaları şüurlu olaraq güman edən əməkdaşlardan işə götürənin uyğun olan maraqlarının müdafiəsinin təminatı

Answer: A


95. İntizam münasibətlərinin nizama salınmasını öyrədən metodlar yönəldilmişdir: 1. idarə etmənin bütün səviyyələrində əmək intizamının yüksək səviyyəsini təmin edən lazımlı təşkilat şəraitin müəssisəsidə yaradılması

 2. bütün işçilərdə peşəkar səlahiyyətlərinin və əmək dünyagörüşünün müntəzəm yeniləməsinin təminatı

 3. müəyyən edilmiş intizam normalarına riayət etməkdə konkret işçilərin və əmək kollektivlərinin bilavasitə maraqlarının təminaı, ictimai iqtisadi güzəştlər vasitəsi ilə

 4. müəyyən edilmiş intizam normalarının pozulmaları şüurlu olaraq güman edən əməkdaşlardan işə götürənin uyğun olan maraqlarının müdafiəsinin təminatı

Answer: B


96. İntizam münasibətlərinin nizama salınmasının motivasiya metodları yönəldilmişdir: 1. idarə etmənin bütün səviyyələrində əmək intizamının yüksək səviyyəsini təmin edən lazımlı təşkilat şəraitin müəssisəsidə yaradılması

 2. bütün işçilərdə peşəkar səlahiyyətlərinin və əmək dünyagörüşünün müntəzəm yeniləməsinin təminatı

 3. müəyyən edilmiş intizam normalarına riayət etməkdə konkret işçilərin və əmək kollektivlərinin bilavasitə maraqlarının təminaı, ictimai iqtisadi güzəştlər vasitəsi ilə

 4. müəyyən edilmiş intizam normalarının pozulmaları şüurlu olaraq güman edən əməkdaşlardan işə götürənin uyğun olan maraqlarının müdafiəsinin təminatı

Answer: C


97. İntizam münasibətlərinin nizama salınmasının qoruyucu metodları yönəldilmişdir: 1. idarə etmənin bütün səviyyələrində əmək intizamının yüksək səviyyəsini təmin edən lazımlı təşkilat şəraitin müəssisəsidə yaradılması

 2. bütün işçilərdə peşəkar səlahiyyətlərinin və əmək dünyagörüşünün müntəzəm yeniləməsinin təminatı

 3. müəyyən edilmiş intizam normalarına riayət etməkdə konkret işçilərin və əmək kollektivlərinin bilavasitə maraqlarının təminaı, ictimai iqtisadi güzəştlər vasitəsi ilə

 4. müəyyən edilmiş intizam normalarının pozulmaları şüurlu olaraq güman edən əməkdaşlardan işə götürənin uyğun olan maraqlarının müdafiəsinin təminatı

Answer: D


98. Kollektivin daxilində səlahiyyətlərin tam mərkəzləşdirməsinin modeli üçün tipikdir: 1. idarəetməsi rəhbərliyin nüfuzu stilinə yönəldilmiş təşkilatlar

 2. idarəetməsi rəhbərliyin liberal stilinə yönəldilmiş təşkilatlar

 3. idarəetməsi rəhbərliyin qarışıq stilinə yönəldilmiş təşkilatlar

 4. idarəetməsi rəhbərliyin demokratik stilinə yönəldilmiş təşkilatlar

Answer: A99. Kollektivin daxilində izafi səlahiyyətlərin nümayəndə göndərilməsi modeli üçün tipikdir:

 1. idarəetməsi rəhbərliyin nüfuzu stilinə yönəldilmiş təşkilatlar

 2. idarəetməsi rəhbərliyin liberal stilinə yönəldilmiş təşkilatlar

 3. idarəetməsi rəhbərliyin qarışıq stilinə yönəldilmiş təşkilatlar

 4. idarəetməsi rəhbərliyin demokratik stilinə yönəldilmiş təşkilatlar


Answer: B
Yüklə 23,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə