ADİl məHƏMMƏD oğlu babayevYüklə 399,9 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix18.05.2020
ölçüsü399,9 Kb.
#31318
Adil Babayev


 

  

 

ADİL MƏHƏMMƏD oğlu BABAYEV Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

 

ETL-nın         “Dədə Qorqud” ETL-in aparıcı elmi işçisi                      

      

 

  

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

  1938-ci il mayın 23-də Naxçıvan MR Ordubad rayonu Dırnıs kəndində anadan olub.  

  1957-1962-ci  illərdə  ADU-nun  Filologiya  fakütəsinin  bakalavr  pilləsində  “Azərbaycan  dili  və 

ədəbiyyatı”  ixtisası  üzrrə  təhsil  alıb  və  universiteti  fərqlənmə  diplomu  ilə  bitirdikdən  sonra  leytenant 

rütbəsinə layiq görülüb. 

  Ailəlidir, 5 övladı var  

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

  1969-cu  ildə  “Azərbaycan  sovet  dilçilyinin  inkişafında  professor  Bəkir  Çobanzadənin  rolu“  

mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya elmləri namizdə elmi dərəcəsi alıb.  

  1974-cü ildə dosent elmi adını alıb.  

  1996-cı ildə “Azərbaycan dilçilyinin inkişafı yolları“ dissertasiya müdafiə edib və filologiya elmləri 

doktoru elmi dərəcəsi alıb. 

  1997-ci ildə professor elmi adını alıb.  

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   

  1962-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetində işləyir. 

  1996-2012-ci illərdə Azərbaycan  Dillər Universitetinin Azərbaycan dilçilyi kafedrasının müdiri olub.   

  2006-2016-cı illərdə BDU-nun „Dədə-Qorqud“ ETL-in  aparıcı elmi işçisi.   

  2016-cı ildən BDU-nun „Dədə-Qorqud“ ETL-in  baş elmi işçisi.  

  2017-ci ildən Azərbaycan  Dillər Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri.  TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR   

  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti,  

  Dilçiliyə giriş 

  Müasir Azərbaycan dili TƏDQİQAT SAHƏSİ  

  Ümumi dilçilik 

  Azərbaycan dilçilyi tarixi 

  Müasir Azərbaycan dilinin bütün sahələri 

  “Dədə Qorqud”un dili  

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

  2010-cu il 10 oktyabr „Dədə Qorquda həsr edilmiş uluslar arası konfrans “.   

  2013- cü il „Dədə Qorqud dastanında feüili bağlamalar“ Eski şeherde. 

  2013-cü    il  6  noyabr,  Eski  şeherde“Türk  halqlarının  milli  dəyərləri    və  Dədə  Qorqud“konfransında 

sədrlik etmişdir . 

  Hər il Bakıda Beynəlxalq və Uluslar arası konfrasda iştirak edir. ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ 

Kitablar 

  1997, Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı. B., Azərbaycan dili ( ali məktəblərin rus bölmələri üçün dərslik). 

B.,  2000.  (Rəy K.Babayeva “ Yeni Azərbaycan dili” fil. məs. dair №1-2, 2001 сi il). 

  1998, Bəkir Çobanzadə. B., Şərq-Qərb.. 

  1998, Professor Adil Bababayev -70 (özüm-özüm  haqqında). Biblioqrafiyası B.,Mütərcim. 


  1996-1997, Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. B., 1996  (Rəy.  Nizami Cəfərov Azərbaycan dilçiliyinin 

tarixi. B., 1996; “Xalq  qəzeti” 25 iyun). 

  1999,Azərbaycan dili(Türkiyəli tələbələr üçün). B.. 

  “Dilçiliyə giriş”. B., 1992. (Rəylər: a) Qasımov M., Kərimov  Y., Faydalı vəsait. “Bilik” qəzeti 1993, 

№3; b) Vilayət Əliyev. Tələbələrə yeni töhfə “Axtarış” qəzeti. 1993, №8; c) İsmayıl Məmmədov. 

Orjinal dərslik “Xalq” qəzeti. 1993, №5; ç) Əbülfəz Rəcəbov. “Dilçiliyə giriş”. “Azərbaycan müəllimi” 

1994, №17; d) Qara Məşədiyev və İsmayıl Kazımov. Dərsliklərimizi təzələyək “İki sahil”qəzeti. 1994, 

№10; e) Zərnişan Əhmədova, Nərgiz Ağayeva, İlqar Həmzəyev. Sadə və sanballı dərslik. “El qəzeti” 

1994, №7). B., 1992. 

  2000, Azərbaycan Dili (Türkiyəli tələbələr üçün). Bakı, Mütərcim. 

  2002, Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları B. 

  2003, 17-23 yanvar Dilçiliyimizin məbədi. BDU nəşri 2002. ( Rəy Ə.Ə.Rəcəbli: ensiklopedik kitab 

“İqtisadiyyat” qəzeti №3) 

  2003, Elimizin və elmimizin soyqırımı BDU nəşri B.,) 

   2004, Azərbaycan dili (ali məktəblər üçün dərslik). Nurlan, B. 

  2007Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, “Təhsil”,  622səh. 

  2007,Türklərin birlik səsi. Monoqrafiya. B., Təhsil, İtirdiklərimdən tapdıqlarım. Bakı “Təhsil”  

  2010, Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı. B. 

  2012,Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı (ingiliscə). B. 

  2012,Dilçiliyə giriş (Əlavələr edilmiş yeni nəşr), B., Nurlan. 

  2014, Pyeslər (4 pyes). B. 

  2014,Pyeslər(4 pyes) B. MSV Nəşri, 200 s. 

  2015,Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti(Ali məktəblər üçün dərslik) B.Gənclik, 522 səhifə 

  2015,Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. I C.B Mütərcim 338 s. 

  2015,Azərbaycan dilçiliyinin tarixi II C.B Mütərcim. 338 s. 

  2016,Siyasi düşüncəmdə Heydər Əliyev fenomeni. B.Gənclik B. 156 s. 

  2016, Birinci Türkoloji Qurultay və Azərbaycanda Türkologiya B.Elm,  335 s. 

  2016, Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı(ingiliscə) Tərcümə  T.Quliyev. B. “Elm və təhsil” səh. 36-93. 

  2016, Möhtəşəm 18 il Naxçıvan MR-nın 1995-2013-cü illərdəki inkişafı haqqında B. 343 s. 

Metodik göstəriş və proqramlar  

  

  1966, B.V. Çobanzadənin ədəbi görüşləri. APDİ-nin elmi konfrans materialları., səh124-127  (tezis)   1969, Azərbaycan Sovet Dilçilik elminin inkişafında B.Çobanzadənin rolu. B.(avtoreferat) 

   1969, Azərbaycan dilçiliyinin inkişaf yolları. B. (ADD) .(avtoreferat) 

   1969, B.V. Çobanzadənin Azərbaycan Sovet Dilçilik elminin inkişafında rolu. APDİ-nin elmi konfrans 

materialları. B., səh. 37-38.(avtoreferat) 

  1989, Ümumi dilçilik üzrə proqram. B. 

   1989, Программа по общему  языкознанию. Б. 

  1996, Dilçiliyə giriş üzrə proqram. B,.(K.Abdullayev) 

  1996, Введение в языкознание. Б., (K.Abdullayev) 

  1998, Azərbaycan dili proqramı. B. 

  1998, Azərbaycan dili proqramı(Türkiyəli tələbələr üçün) dərslik. B. 

  2001, “Dilçiliyə giriş) proqram B. 

  2001, Введение в языкознание. Б. 

  2001, Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları B., İşıq.  

  2004, Dilşünaslığın tarixi və etimologiyası. B. 

  2005, Tərcümə-psixolinqvist və etnolinqvistik amillər. Beynəlxalq konfrans materialları. B., ADU nəşri 

(tezis) 


  2007, Azərbaycan nitq mədəniyyəti : dünən, bugün və sabah. ADU, Beynəlxalq konfrans materialları. 

(tezis) 


   (Bakı, iyun). (tezis) 

  2007,Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, “Təhsil”, 20 səh. 

  2007, Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. Bakı, “Təhsil”. 

  2009, Azərbaycan dili (Rus bölmələri bakalavr). ADU, Bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram. Bakı. 

  2009, Əski Azərbaycan əlifbası. ADU bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram. B. 

  2009, Azərbaycan dilinin üslubiyyatı və mətnin şərhi. Bakı. 

  2011, Dilə sayğısızlıq yol verilməzdir. “Nitq mədəniyyəti və terminologiyanın aktual problemləri” 


Respublika elmi konfransının materialları 

  2012, Azərbaycan dilinin tədrisini dünya standartları səviyyəsinə qaldıraq. Konfrans materialları. ADU, səh. 

119-122. (tezis) 

  2012,Azərbaycan dili haqqıında Prezident Sərəncamı əsas sosialinqvistik faktordur. Beynəlxalq konfrans 

materialı. Tətbiqi dilçiliyin aktual problemi. ADU nəşri , səh. 225-227 (tezis) 

  2013,Azərbaycan XKS və məktəbdə Azərbaycan dili tədrisi. Respulika elmi konfrans materialları. AU, səh. 

16-18 (tezis) 

  2013,H. Əliyevin dövlətçilik təlimində dil siyasəti. Konfrans materialları. Naxçıvan Dövlət Universiteti,. 

(tezis) 

  2013, Milli təfəkkür və dil modelləri. ADU, B., səh. 237-240 (tezis) 

  2014, “Ümumi dilçilik” (ADU, Əlavə Təhsil fakültəsi üçün). ADU, B. 

  2014, “Dilçiliyə giriş”(ADU, Əlavə Təhsil fakültəsi üçün). ADU, B. 

  2014, “Müasir Azərbaycan dili”(ADU Əlavə Təhsil fakültəsi üçün). ADU, B. 

  2014, “Azərbaycan ədəbiyyatı”(ADU Əlavə Təhsil fakültəsi üçün). ADU, B. 

  2015, Azərbaycan dilçiliyinin tarixi B. 

  2015, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.  

Məqalələr 

  1966, Azərbaycan qrafikasının Azərbaycan dilinin fonetik sistemi ilə uyğunluğu məsələsi və yeni əlifba 

ideyası. M.F. Axundov adına APDİ-nin elmi əsərləri. XII seriya., № 3, səh. 113-125. 

  1971,Toponimika nədir? “Şərq  qapısı”  № 84. 

  1972, Araz sözü necə yaranmışdır. “Şərq qapısı” № 204 

  1973,Təlim və toponimika. “Azərbaycan müəllimi” № 51. 

  1973, Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi (A. Axundovun eyni adlı əsərinə rəy). “Azərbaycan müəllimi” 

№ 9. 


  1973.İstedadlı alim ( L.Hüseynzadə haqqında). “Azərbaycan müəllimi” № 52/ 2504/ 18-04- 

  1973, 8 iyun Qeyri- adi müdafiə (M. Hüseynzadənin doktorluq dissertasiyası müdafiəsi hqqında). 

“Azərbaycan müəllimi” № 46, Səməd Vurğun və musiqi. “Azərbaycan müəllimi” № 53, 1976. 

  1977, B.Çobanzadənin universitet fəaliyyət. ADU elmi əsərləri. № 56, səh. 45-48. 

  1983, Təlim və toponimika. Ali məktəbdə dilin kompleks tədrisinin  linqvistik əsasları. Dərgi. B., səh.58-

61.  


  1983,Формантный метод в топонимике. Проблемы  конфронтотивной   лингвистики. Сборник. Б.  

  1983,Tələbələrin nitq mədəniyyətinin yüksəldilməsində fənlərin rolu. Azərbaycan nitq mədəniyyəti 

problemləri. Dərgi. B., səh.54-55. 

  1985, Tələbələrin şəxsiyyətinin və dünyagörüşünün formalaşmasında tədris edilən fənlərin rolu. “Müəllim 

şəxsiyyətinin formalaşmasının şərtləri və formaları”. Dərgi, B., səh. 37-43. 

  1988, Mətnin linqvistikası. “Bilik” qəzeti  № 18. 

  1988,  Mətnin linqvistikası. “Bilik” qəzeti  № 19. 

  1994,Qiymətli dərslik. A. Axundovun “Ümumi dilçilik” kitabı haqqında rəy. “Xalq qəzeti” 07.10. № 62. 

  1996, Gənc yaradıcılara yaşıl işıq yandırmalı. (P. Hadinin “Qaranquş yuvası” kitabına ön söz). B. 

  1996, Azərbaycan dilçiliyinin inkişaf yolları.B. (DDA). 

  1998, B. Çobanzadə . Şərq-Qərb. B. 

  1999, Afaq Qurbanovun Ümumi dilçilik konsepsiyası. “A. Qurbanov-70” kitabında. B., səh. 17-22.  

  1999, I Türkoloji qurultay və sonrakı repressiya “Dədə Qorqud- 1300” toplusu. B., səh. 156-163. 

  1999,Oruc Musayevin Ümumi dilçilik konsepsiyası. “Oruc Musayev-70” Oruc Musayev-70 toplusu. B., səh 

93-98. 

  1999, 13 iyul Əsrin faciəsi və ya xalqın düşmənləri. “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. “Haqq yolu” qəzeti. № 7. 

  1999, 14-21 iyul Əsrin  faciəsi  Naxçıvanda “Bandit” hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti №9.  

  1999, 21-27 iyul Əsrin faciəsi “Bandit”hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti №10. 

  1999, 28 iyul-3 avqust  Əsrin faciəsi “Bandit” hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti №11. 

  1999, 4-10 avqust Əsrin faciəsi Naxçıvanda “Bandit” hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №13.  

  1999, 11-17 avqust Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah 

oğlu haqqında “Haqq yolu”qəzeti. №13. 

  1999, 18-24 avqust Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah 

oğlu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №14. 

  1999, 25-31 avqust Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah oğlu haqqında “Haqq yolu” qəzeti №15, 1999.  

  1999, 1-7 sentyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdulla Məhəmməd Tağızadə 

haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №16.  

  1999, 8-14 sentyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Xalid Səid Xocayev haqqında 

“Haqq yolu” qəzeti. №17. 

  1999, 15-21 sentyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri” ni məhv edir. Xalid Səid Xocayev haqqında 

“Haqq yolu” qəzeti. №18. 

  1999, 22-28 sentyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir.  Xalid Səid Xocayev haqqında 

“Haqq yolu” qəzeti. №19.  

  1999, 29 sentyabr-5 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn 

oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti №20. 

  1999, 6-12 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu 

Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №21. 

  1999, 13-19 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu 

Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №22. 

  1999, 20-26 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu 

Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №23. 

  1999, 27 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu 

haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №24. 

  1999, 6-12 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu 

Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №21. 

  1999, 13-19 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu 

Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №22. 

  1999, 20-26 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu 

Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №23. 

  1999, “Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələri”nə ön söz (K.Hacıyevin eyni adlı əsərinə ön söz). Bakı, 

Çaşıoğlu. 

  1999, Xalqn düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edirlər. Mübariz gənc qəzeti. 

  1999, “Əbdüləzəl  Məmməd oğlu Dəmirçizadə”. “Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu”. №3, APU 

nəşri, səh. 119-130. 

  1999, 27 oktyabr Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məmmədhüseyn oğlu Xuluflu 

haqqında “Haqq yolu” qəzeti № 24.  

  2000, Afad Qurbanov. Afad Qurbanov (məqalələr toplusu). B. 

  2000, Azərbayxan dili (ali məktəblərin rus bölmələri üçün). Bakı, Mütərcim. Birinci Türkoloji qurultay və 

türkçülük. Konfrans materialları. B. 

  2001, Azərbaycan dilinin Dövlət Statusu Konfrans materialları. B 

  2001, Zaman irəli getməyi tələb edir. “Azad Azərbaycan” qəzeti № 52 

  2001, 6 mart Poliqlot və poliqlotluq nədir. “Poliqlot” qəzeti , № 3.  

  2001, 18 oktyabr Ana dilimizə qayğı diqqət mərkəzindədir. “Poliqlot”qəzeti,. №12. 

  2001, Göz açanda gördüyüm, ayaq tutub gəzdiyim kənd. Dırnıs və dırnılılar kitabına ön söz. B., “Araz” 

nəşriyyatı. 

  2002, Xoşbəxt adam. Vasim Məmmədəliyev haqqında. “V. Məmmədəliyev zirvəsi”  kitabı.B., səh. 157-

160. 

  2005, 27  may  Dilçiliyə giriş (ali məktəblər üçün dərslik). B., 2004. (Rəy: “Dilçiliyə Giriş”haqqında “Azərbaycan müəllimi” № 21(8130)  Nurlan, B. 

  2002, Ön söz S.M.Əliyevanın “Azərbaycan dilində Aviasiya terminləri”. B. 

  2002, Şərqşünaslığın banisi “Mirzə Kazımbəy-200” Bakı. 

  2002, Redaktordan H.H.Baxşiyevin sabit söz birləşmələri və izahlı frazeoloji lüğətlərin tərtibi prinsipləri B., 

İqtisad Universiteti. Nəşr. Coşqun Zəkinin “Müqəddəs and”. B., “Araz”. 

  2002, 1-8 avqust Böyük vətəndaş alim (B.Çobanzadə haqqında) İqtisadiyyat qəzeti, №30. 

  2002, Dünya, başın sağ olsun (H.Əliyevin həyat fəaliyyəti və vəfatı haqqında). “Müdriklik zirvəsi” dərgisi 

siyasi partiyaların məşvərət məclisinin nəşri. BXoşbəxt adam. Vasim Məmmədəliyev haqqında 

V.Məmmədəliyev zirvəsi kitabı. B., səh.157-160. 

  2003, Doğma dünya ekskursiya İqt. Un. Nəşr B., Tufanlarda yanan çıraq “Yeni əsr yeni nəsil” dərgisi.№1. 

  2003, 28-iyul Milli qutuluş günü. “Poliqlot” qəzeti, №11(47). 

  2003, Rektordan ön söz. L.Qurbanovanın “Dilin leksik sistemində termilərin yeri”. BDU nəşri B., Dünya, 

başın sağ olsun (H.Əliyevin vəfatı münasibətilə). “Təhsil” qəzeti 20.XII.03, №17. 


  Dünya, başın sağ olsun (H.Əliyevin vəfatı münasibətilə). “Təhsil” qəzeti 19.XII.03, №36. 

  2004, Hər dil şeir deməz. Y.Anabatlının “Bu dünyada” kitabına ön söz. B. 

  2004, Ən uca zirvədə H.Əliyev dururdu. “Cəmiyyət və lider” dərgisi, №1. 

  2004, Redaktordan S.A. Qafarovanın “M. Hüseynzadə”. Müqəddimə. B. 

  2004, Redaktordan “S. Ə. Rüstəmovanın “Azərbaycan dilçiliyində qrammatika konsepsiyasının 

formalaşması”. Müqəddimə. B., Elm.  

  2004, Canlı ensiklopediya (germanşünas C. Cəfərov) 100 il (C.Cəfərov) Mütərcim. B. 

  2004, 27. oktyabr  Hiss və təfəkkürün məhsulu K.Bayramın “Nənəli, nəvəli, atasız dünyam” “İki sahil” 

qəzeti № 238. 

  2005, 27 Frazeologiya lüğəti (N. Seyidbəylinin eyni adlı kitabına rəy). “Respublika “ qəzeti. № 46 (2286). 

  2005, 21 may  Heydər Əliyev və ana dili “Poliqlot” qəzeti, № 2 (80). 

  2005,Ümumi dilçilik problemlərinin tədqiqi və təbliği sahəsində Afat Qurbanovun fəaliyyəti. “Dilçi Afat 

Qurbanov” kitabı B. 

  2005, 10 oktyabr Ziyarətgaha çevrilən guşə. Heydər Əliyev muzey lektoriyası. “Poliqlot”.  

  2006, 15 noyabr Yeni əlifba məsələsi. “Poliqlot”qəzeti № 5-6. 

  2006, Türkoloji qurultay və türkçülük (qurultayın gğrünməyən tərəfləri). I türkoloji qurultayın 80 illik 

yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfransda məruzə materialları.. B., səh. 105-112 

  2006, Birinci türkoloji qurultayda türkçülük. “Türkologiya”özəl buraxılış. B., səh.103-110 

  2006, Qurultaydan sonra qurultayın yolu ilə. I Türkoloji qurultayın 80 illik yubileyinə həsr edilmiş 

respublika elmi nəzəri konfrans materialları. B., ADU.  

  2006, 12 dekabr Dilimizi kim qoruyacaq. “Respublika”qəzeti, № 270. 

  2006, Müstəqillik müstəvisi. ADU, “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, səh.66-82. 

  2007, 12 dekabr Qloballaşma səmasında Azərbaycan ulduzu. “Respublika”qəzeti.  

  2007,Gözəl alim, özəl şəxsiyyət. “Azərbaycanda Xarici Dillər”jurnal 

  2007, “Gənclik mifik təfəkkürümüzdə və indi. ADU, “ Dil və ədəbiyyat” jurnalı,  №3, səh113-126. 

  2008, Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dünəni və bu günü. ADU, “Poliqlot”, Bakı, № 3(111). 

  2008, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri genişlənir. ADU, “Poliqlot”qəzeti, Bakı, № 2. 

  2008, Düşüncə dəryadan dərin olurmuş. “İ. Seyid Qəraninin “Rübailər” kitabına ön söz . Bakı, səh 5-18. (ön 

söz). 

  2008, Mir Cəlalın insanlıq fəlsəfəsi kitabında insanlıq fəlsəfəsi. “Dil və ədəbiyyat”jurnalı, ADU nəşri, Bakı, №2 (6). 

  2008, Azərbaycan dilinin tədrisində kredit sisteminin tətbiqi. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. Bakı, № 

3. 

  2009,Televiziya və reklamlar dilimizi məhv edir. “Təzadlar”qəzetinə müsahibə, birinci müsahibə. Bakı, №13(müsahibə) 

  2009, Televiziya və reklamlar dilimizi məhv edir. “Təzadlar”qəzetinə müsahibə, birinci müsahibə. Bakı, 

№14( müsahibə) 

  2009, Qərbi Azərbaycandakı izlərimizin bir metrini və sözlərimizin bir kəlməsini unutmayaq (Tacir 

Səmiminin  “Gülsehran”. Bakı, AMEA folklor institutu nəşri kitabına ön söz). B., səh3-9. 

  2009, Ön söz. Təranə Eynalovanın “Pəncərəmi döyən qəm” adlı povestinə ön söz. Bakı, Yazıçı, səh 3-9. 

  2009, Xarici dillər institutundan Dillər Universitetinə. Respublika gəncləri, Bakı, № 5(294). 

  2009, Xarici dillər institutundan Dillər Universitetinə. Respublika gəncləri, Bakı, № 6(295). 

  2009, Dünya türkologiyanın ilk korifeyi (birinci məqalə). M.Kaşqarini 1000 illik yubileyi münasibətilə. 

ADU, “Dil və ədəbiyyat” jurnalı. Bakı, №1(9),səh.11-20.  

  2009, Naxçıvanlı “Arşınmalçı” Bakıda. Naxçıvan Dövlət Universiteti opera studiyasının hazırladığı “Arşın 

mal alan” tamaşısının Bakıda göstərilməsi münasiətilə. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, №12. 

  2009, Qərbi Azərbaycanda Azərbaycan dili və dilçiliyi. ADU, “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, Bakı, №2, səh.18-

57. 


  2009, Hər ürəkdən şeir gəlməz. ADU, “Poliqlot” qəzeti, Bakı, №109 (1397). 

  2009, Qəlbə hakim, dərdə dərman bir həkim (Azadə İsayeva haqqında). “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, 

№35(326). 

  2009,Gəncliyin sağlam düşüncəsi. Aynur Səbuhinin “Dənizin göz yaşları” kitabına ön söz. Bakı, “Təhsil”, 

səh.3-9. 

  2009, Dil millətin tək nişanıdır. “Respublika gəncləri” qəzeti,Bakı, №37(328). 

  2009,Dil millətin tək nişanıdır. “Respublika gəncləri” qəzeti,Bakı, №38(329). 

  2009,Gərgin əməyin böyük bəhrəsi. M.Kaşqarinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi(A.Əsgərin monoqrafiyasına 

rəy). ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı,№3.  


  2009, Mahmud Kaşqari və ümumi dilçilik məsələləri(II məqalə)ADU, “Dilo və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı, 

№3, səh.168-179. 

  2010,Şair ola bilməzsən, anan doğmasa şair. Vaif Qurbanzadənin “Fanar nəğmələri” şeirlər toplusu(kitabı) 

haqqında. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı,№12 . 

  2010, Divani-lüğət-it-türk və Azərbaycan paremiologiyası (III məqalə). ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, 

Bakı, №1(12). 

  2010, Bəkir Çobanzadənin nəsri. 155-193, eyni adlı ön söz məqalə 155-162. 6 hekayə 163-193. ADU, “Dil 

və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı,№1(12). 

  2010,Dünya səndən kimlər keçdi (Hüsnü Qubadov haqqında). “Respublika gəncləri”, Bakı, №18. 

  2010,Yusif Seyidovun siyasi anlamında Heydər Əliyev fenomeni. ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı, 

№2(13). 

  2010, Pilotluq məsuliyyəti. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, №32(363). 

  2010, B.Çobanzadənin bir məqaləsi haqqında. “Dədə Qorqud” Dünyası dərgisi. I cild, BDU nəşri. 

  2011, La pensee peut etre plus profonde qu’une mer…. (fransızca)  Düşüncə dəryadan dərin olurmuş. 

(İsmayıl  Seyid Qəraninin fransızca 101 rübai kitabına ön söz) . “Elm və təhsil”, Bakı, (ön söz). 

  2011, Qəlbimizdə yaşayacaq (dos.K.Hacıyev haqqında). “Ədəbiyyat” qəzeti, Bakı, №6 

  2011, Fenomental idrak sahibi, Unikal şəxsiyyət (K.Abdulla haqqında). “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, 

№41. 


  2011, Azərbaycan qadınının mentol mücəssiməsi (Salatın Əhmədi haqqında). “Məhsəti” jurnalı,Bakı. 

  2011, Qorqudşünaslıqda yeni səhifə. ADU,  Elmi əsərləri “Dil və ədəbiyyat” seriyası, Bakı,№3, səh.120-

129. 

  2011, Dilimizin və milli mənəviyyatımızın böyük qayğıkeşi (M.İbrahimov haqqında). “Respublika gəncləri”,Bakı,№58(338). 

  2011, “Bir dərginin özəllikləri” Burada “Dədə Qorqud”un almancadan tərcüməsi verilmişdir. Bakı Slavyan 

Universiteti, Bakı, №47 (376). 

  2011, Bəkir Çobanzadə və “Dədə Qorqud” dastanaları. “Dede Korkud və keçmişten gelecege türk dastanları 

uluslararası simpoziumu” Bildiriler kitabı, Kipr. 

   2012,Ümumilli lider Heydər Əliyev: öz dilini bilməyən, sevməyən adam öz tarixini də yaxşı bilməz. 

“Poliqlot” qəzeti, №2. 

  2012, Dilçiliyimizin novator ağsaqqalı (A.A.Axundov haqqında). Dilçilik İnstitunun əsərləri.№1, səh 15-22. 

  2012, 18-25 sentyabr Psixoloji poetika, ya poetik psixologiya (S.Seyidovun “Психология в стихак”) kiabı 

haqqında. Respublika gəncləri, №75. 

  2012, B. Çobanzadə və yeni tipli tədris sistemi. “Dədə Qorqud dünyası”, II kitab. 

  2012, Milli varlığımız milli dilimizdən asılıdır. BDU nəşri, B. 

  2012, Yeni dövrün yeni tədqiqatları. (Aypara Behbudovanın kitabı). M., Mütərcim. 

  2013, Dilimizin etnomental layını araşdıran faydalı monoqrafiya (İ.C. Süleymanovanın “Frazeologiyanın 

üslubi imkanları” kitabına). B., Elm,.səh.3-7. 

  2013, B. Çobanzadənin zindan həyatı. Respublika elmi konfrans materialları. BDU, Poliqlotun ana dili 

(prof. F.Y. Veysəllinin 70 illiyi münasibətilə). Böyük alim, böyük şəxsiyyət kitabı. 

  2013, Milli mənəvi dəyərlərdə obsolyutizmə yol verməyək. Bakı beynəlxalq humanitar forumu konfransının 

materialları. B. 

  2013, Dədə Qorqudun feili bağlamaları bu günki türk və Azərbaycan dillərində. Türkiyə, Əski şəhər, 2013, 

Türk dünyası kültürel degerleri uluslararası simpoziumu. Türkiyə, Əski şəhər, Səh53-57. 

  2013, 6-7 may Azərbaycan xalq komissarları soveti və məktəblərdə Azərbaycan dilinin ikinci dil kimi 

tədrisinin problemləri. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” beynəlxalq konfransın materialları” B. 

  2013, B. Çobanzadənin zindan həyatı.  “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri” elmi 

konfransın materialları. B., ADU nəşri səh.16-17. 

  2013, Poliqlotun ana dili. Prof. F.Y. Veysəlli haqqında (Böyük alim, böyük şəxsiyyət)Mütərcim, Səh.102-

108. 

  2013, H. Əliyevin dövlətçilik təlimindəAzərbaycan dili siyasəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti “Heydər Əliyev dövlətçilik ideyaları və müasir dövr” elmi konfrans(29-30 may 2013). Naxçıvan NDU. 

  2013, Milli mənəvi dəyərlərdə obsolyutizmə yol vermək olmaz. Bakı beynəlxalq humanitar forumu. 31 

oktyabr-1 noyabr. “Posmodern döründə milli özünüdərk” bölməsinin   materialları.  Səh.4-7. B. 

  2013, 10-11 dekabr Milli təfəkkür və dil modelləri. “Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri” Respublika elmi 

-praktik konfransı. (B. ADU. )səh. 238-239. 

  2013,Lirik duyğuların epik tərənnümü. Əzimə Ağalarovanın “Gecələrdə gizli qaldım” romanına ön söz. B. 

2013 Səh. 3-5. 


  2014, 22 fevral  İstedad çərçivəyə sığmaz (həkim N. Zamanovun “H.Əliyev və Azərbaycan nitq 

mədəniyyəti” kitabı haqqında rəy). Respublika gəncləri, №4. 

  2014, Qədim dövr dilimiz və etnogenezimizin təkamülünü izləyən əsər (F. Rzayevin “Naxçıvan əhalisinin 

etnogenezi haqqında” kitabına ön söz). Naxçıvan, Səh8-11.  

  2014, “Kitabi Dədə Qorqud” və dilimizin digər yazıya qədərki abidələrində feili sifət. ADU nəşri. 

  2014, Böyük axtarışların ilkin notları (İ. Süleymanovanın “Elm və sənət dünyasına baxış bucağı”kitabına). 

B., Gənclik. 

  2014, 22 fevral İstedad çərçivəyə sığmaz (həkim N. Zamanovun “H.Əliyev və Azərbaycan nitq 

mədəniyyəti” kitabına rəy). “Respublika gəncləri” qəzeti, №4. 

  2014, Qədim dövr dilimiz və etnogenezimizin təkamülünü izləyən əsər (F. Rzayevin “Naxçıvan əhalisinin 

etnogenezi haqqında” kitabına ön söz). Naxçıvan.Səh. 8-11. 

  2014, “Kitabi-Dədə Qorqud” və dilimizin digər yazıya qədərki abidələrində feili sifət:”Xarici dillərin 

tədrisinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktik konfransın materialları. B.ADU Nəşri. Səh-135-137. 

  2014,“Böyük axtarışların ilkin növləri”. İ.Süleymanovanın “Elm və sənət dünyasına baxış bucağı” kitabına 

ön söz. B.Gənclik. səh.3-7. 

  2015, 19 fevral Ali məktəblərimizdə “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” “Respublika gəncləri” qəzeti. 

№6(591) . 

  2015, “Milli varlığıımızın ilkin təməli ana dilimiz”. “Təhsil” dərgisi №2, səh 32-34. 

  2015, 29 aprel Dərdə əlac təkcə dərman deyil. “Respublika gəncləri” qəzeti. №14 (593). 

  2015, M.Kaşqaridən-Dədə-Qorquda-Dədə Qorquddan bu günə(frazeologiya)” Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı tədrisi” dərgisi. №1. Səh.14-24. 

  2015, 1 may Nitqə dair həkim resepi. “Kredo” qəzeti, №18 (826). 

  2016, 15 iyun Mifopoetikaya dair dəyərli araşdırma (P.İsayevanın kitabı haqqında rəy) “Respublika 

gəncləri”qəzeti  №75. Türk xalqları tarixində ən parlaq hadisə. “Azərbaycan məktəbi dərgisi” №2. 2016. 

Səh. 5-10. 

  2016, 2 iyul  “Poeziya ziyasının fokus nöqtəsi”: Qurban Musayevin poeziyası haqqında) “Respublika 

gəncləri” qəzeti.. № 79. Səh. 4-5. 

  2016,“Eşq duaları”. ( Vahid Əli oğlunun “Ürəyimlə neyləyim” şeirlər kitabına ön söz.) B., Səh3-7. 

  2016, “Cənubi Azərbaycan şairlərinin dil uğrunda mübarizəsi” Azərbaycan dili və ədəbiyyatı jurnalı  №4.  

  2016, 8 noyabr Rəsmi dairələrin I Türkoloji qurultaya münasibətinin açıq və gizli tərəfləri. “Azərbaycan” 

qəzeti. №247.  

  2016, 14-15 noyabr  “Rəsmi dairələrin I Türkoloji qurultaya münasibətinin açıq və gizli tərəfləri”.  

Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. B. I cild, səh 

46-49. 


  2016, El  şairinin bədii düşüncələri. Hacı Yusif Anabatlının “Qəlbimdən qələmə süzülən sözlər” şeirlər 

kitabına ön söz.  B., Səh3-7. 

  2016, “ M.Ö II –I minillik xalqımızın etnogenezi və dilinin ifadə imkanlarına dair monoqrafiya” (F. 

Rzayevin  “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi haqqında”  II cild Naxçıvan -səh. 3-7) monoqrafiyasına ön söz. 

  

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI,  FƏXRİ ADLARI 

  1992-ci ildə Krım mədəniyyət fondunun Bəkir Çobanzadə adına diplomun laureatı olmuşam  

  2008-cu ildə „Qabaqçı təhsil işçisi» nişanı ilə  təltif olunub.  

  2008-ci ildə  BDU-da «İlin  alimi» Fəxri adına layiq görülüb.   

  2014-cü ildə BDU-da «Universitetdaxili 50+50» qrant müsabiqəsinin qalibi olub.   

  2004- ci il Beynəlxalq Elmi Mərkəzi „XXI əsr Azərbaycan ziyalısı“Yadına layiq görülmüşdür  

  2008-ci il 21 may „Azərbaycan Jurnalistlər birliyinin qızıl gələm “ mükafatına layiq görülüb 

  2012-ci il Azərbaycan Respublika Təhsil Nazirliyi tərəfindən fəxri fərman ilə təltif olnub 

  2014-cü ildə Əsrin ziyalisi və İlin alimi adina layiq görülmüşdür. 

  2017- cil  13 noyabr Yeni Azərbayca Partiyasının Nəsimi Rayon təşkilatının təşəkkürünə layiq 

görülmüşdür 

 

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ  

   2002-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Jurnalistlər birliyinin  üzvü 

  2003-2013-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Dissertasiya şurasının üzvü olub. 

  2013- cü ildən AMEA-nın Orfoqrafiya komissiyasının üzvüdür. 

  2013-cü  ildən AAK-ın Ekspret komissiyasının şurasının üzvüdür 

  2017- ci ildən Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət Dil Komissiyasının üzv 


 

 

  

 

  

 

 

  

Yüklə 399,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə