Aşağıda sadalananlardan hansı düzgündür?Yüklə 122,41 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.01.2017
ölçüsü122,41 Kb.
#4073

s

sual


1

  Aşağıda sadalananlardan hansı düzgündür?

2

  Tranzitor işemik həmlə zamanı ocaqlı nevrolojı defisit nə qədər qalır?  3

 Aşağıda sadalananlardan hansı düzgün deyil?

4

 Aşağıda sadalananlardan hansı işemik insultun risk amillərinə aid deyil?5

Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansı karotid arterial hövzəyə aid deyil?

6

Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansı vertebrobazilyar arterial hövzəyə aid deyil?

7

 Göz arteriyası (a. ophthalmica) aşağıda sadalanan arteriyaların hansının şaxəsidir?

A) daxili yuxu arteriyasının

B)

8

 Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansı daxili yuxu arteriyasının şaxəsidir?

A) göz arteriyası (a.ophthalmica)

B)  arxa beyin arteriyası

C)  gicgah arteriyası

D)  bazilyar arteriya

E)  ö


9

 Aşağıda sadalananlardan hansı atravmatik beyindaxili qansızmanın ən 

tez-tez rast gələn səbəbidir?

10

Aşağıda sadalananlardan hansı subaraxnoidal qansızmanın kəskin mərhələsi üçün səciyyəvi deyil?

11

 Hansı arteriyanın anevrizmi gözün hərəki sinirinin (n. oculomotorius) zədələnməsinə gətirib çıxara bilər?

12

 Arxa birləşdirici arteriyanın anevrizmi hansı sinirin zədələnməsinə gətirib çıxara bilər?

13

 Nöqtəvari bəbəklər baş beynin hansı nahiyyəsinə qansızma nəticəsində müşahidə olunur?

14

 Beyincikdaxili qansızmanın aşkara çıxarılması üçün aşağıda sadalanan müayinə üsullarından hansı daha çox məlumatvericidir?

15

 “Hematomieliya” nədir?16

 Xəstənin qarın aortası döş arteriyasından fərqli olaraq genişlənib və buna 

səbəb nə ola bilər?

17

Başı döndərərkən və ya maksimal dərəcədə arxaya bükərkən yaranan başgicəllənmə hansı hövzənin çatmamazlığına dəlalət edir?

18

 Aşağıda sadalanan arteriyaların hansında patologiya zamanı keçici(müvəqqəti və ya ötüb gedən) amavroz yaranır?

19

Aşağıda sadalanan amillərdən hansı ikincili kəllədaxili hipotenziyanı 

yaradır?

20

Hamiləlik dövründə aşağıda sadalanan sinir sisteminin damar xəstəliklərindən hansı müşahidə olunur?

21

Varol körpüsünə qansızma aşağıda sadalanan simptomlardan  hansına xasdır?

22

   Likvorun hipotenziyası ilə xorioependimatitə aşağıda sadalananlardan hansı xasdır?

23

Arxa beyin arteriyası hansı şaxələrə bölünür?24

 Hansı nahiyyədə qansızma zamanı “açıq ağız” sindromu müşahidə 

olunur?

25

 Aşağıda sadalanan nahiyyələrin hansında onurğa beynin işemik zədələnməsi tez yarana bilər(ən zəyif yer olduğuna görə)?

26

 Aşağıda sadalanan etiolojı amillərdən hansının spinal qandövranın pozulmasının yaranmasında rolu var?

27

Spinal qandövranının pozulmasını aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansı ilə müqaisə(differensasiya) etmək lazımdır?

A)sadalananların hamısı ilə

B)  mielitlə

C)  hematomielitlə

D)  meninqiomayla

E)  subdural nevrin

28

 Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansının okklüziyası qabıq korluğuna gətirib çıxara bilər?

29

Aşağıda Aşağıda sadalananlardan hansı sinir sisteminin demielinizəedici xəstəliklərinə aiddir?

30

 Aşağıda sadalananlardan hansı autoimmun xəstəliklərə aid deyil?31

 Aşağıda sadalananlardan hansı autoimmun xəstəliklərinə aiddir?

32

 Aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?33

 “Mielit” nədir?

34

Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı irsi xəstəliklərə aid deyil (yəni xəstəlik əsasən sporadik formalarla təzahür edir)?

35

 Aşağıda sadalananlardan hansı xəstəlik zamanı həm mərkəzi, həm də periferik motoneyronların zədələnməsi müşahidə olunur?

36

 Yan amiotrofik skleroz zamanı nə müşahidə olunmur?37

 Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansının klinik şəklində hissiyyatın 

azalması (hipesteziya) müşahidə olunmur?

A) kəskin dağınıq ensefalomielitin

B)  Qiyyen-Barre sindromunun

C)  dağınıq sklerozun

D)  in

38

 Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansının klinik şəklində hissiyyatın azalması (hipesteziya) müşahidə oluna bilər?

A)poliomielit 

B)  miasteniya

C)  Verdniq-Hoffman spinal amiotrofiyası

D)   dağınıq skleroz

39

 Yan amiotrofik skleroz zamanı aşağıda sadalanan neyronlardan hansı zədələnir?

40

 Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı yan amiotrofik sklerozu böyüklərin yarımkəskin poliomielitindən fərqləndirir?

41

 Aşağıda sadalananlardan nə limfositar xoreomeningit zamanı likvorda müşahidə olunmur?

42

Vərəmli meningit zamanı aşağıda sadalananlardan hansı likvorda müşahidə olunmur?

43

 Aşağıda sadalananlardan hansı xəstəlik yüksək kontaqiozluluğu ilə fərqlənir?

44

 Meningizm zamanı nə müşahidə olunur?45

 Aşağıda sadalanan hansı simptomların cəminə əsaslanaraq meningit 

diaqnozunu qoymaq olar?

46

Aşağıda sadalananlardan hansı hal zamanı meningizm əlamətləri qeydə alınmır?

47

 Beyin absessini yaradan infeksiya hansı yolla ora daxil ola bilməz?48

 Epidural absessi aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı ilə müqayisə 

etmək lazım deyil?

49

Herpetik ensefalit zamanı baş beynin əsasən hansı nahiyyələrinin zədələnməsi qeydə alınır?

50

 Aşağıda sadalananlardan hansı gənə ensefalitin poliomielitik formasına xasdır?

51

 Poliomielit zamanı nəyin zədələnməsi qeydə alınır?52

 Aşağıda sadalananlardan hansı poliomielitə xas deyil?

53

Aşağıda sadalananlardan hansı postpoliomielitik sindroma aid deyil?54

 Aşağıda sadalananların hansı “taboiflicə” aiddir?55

Aşağıda sadalanan kliniki formaların hansı anadangəlmə sifilisə aid deyil?

56

Limfositar xoreomeningit zamanı onurğa beyin mayesində baş verən dəyişikliklər vərəm meningit zamanı yaranan dəyişikliklərdən nə ilə 

fərqlənir?

57

Aşağıda sadalananlardan hansı Koksaki və ECHO viruslarından törənən meningitlərə aid deyil?

58

Meningiti törədən hansı virus yüksək kontaqiozluluğu ilə fərqlənir?59

 Difterik polineyropatiya zamanı yeriş nə səbəbdən pozulur ?

60

Botulizmin ilk simptomlardan biri hansıdır?A) akkomadasiyanın parezi

B)  psevdobulbar sindrom

C)  XII sinirin zədələnməsi

D)  ağız suyun ifrazının çoxalması(hipersolivasiya)

E)  sadalananlardan heç biri doğru deyil

61

 Aşağıda sadalananlardan hansı difterik polineyropatiya zamanı ölümə səbəb ola bilməz?

62

 Sinir sisteminin QİCS ilə zədələnməsi özünü nə ilə biruzə verir?63

 Limfositar xoreomeningit zamanı onurğa beyin mayesində baş verən 

dəyişikliklər vərəm meningit zamanı yaranan dəyişikliklərdən nə ilə 

fərqlənir?

64

 Gənə ensefaliti nə ilə səciyyələnir?65

Kəskin virus mənşəli ensefalitlər zamanı likvorda aşağıda 

sadalananlardan hansı müşahidə edilir?

66

 Opistotonus zamanı nə baş verir?67

 Meningitlərdə qusmanın əsas səbəbi nədir?

68

Meningeal sindrom meningitdən başqa hansı xəstəliklərdə(hamısını qeydə almaq şərti ilə) müşahidə olunur?

69

İltihabi prosesinin xarakterinə görə meningitin hansı növləri var?70

 Hansı müayinə meningitin diaqnostikasında həlledicidir?

71

Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansının müəyyənləşdirilməsi lümbal punksiyaya əks göstərişdir?

72

 İrinli meningitlərdə onurğa beyin mayesində adətən nə görürük?73

 Aşağıda sadalananlardan hansı kəllə-beyin sinirləri irinli meningit zamanı 

daha tez –tez zədələnir?

74

 Kəskin irinli meningiti əsasən hansı infeksiyalar törədir?75

Listerioz meningitinə nə xasdır?

76

İrinli meningitlərin qalıq əlamətləri hansılardır?77

Hansı irinli meningitdə karlıq daha tez yaranır?

78

 Hansı meningitdə antibakterial terapiya başlanandan 24 saatlıq izolyasiya tələb olunur?

79

 Meningit zamanı kortekosteroidləri nə vaxt təyin etmək olmaz?80

 İlk gündən hansı preparatların təyin edilməsi irinli meningitlərin qalıq 

əlamətlərini (hüsusən də neyrosensor karlığı) azaldır?

81

Kortikosteroidlər meningit zamanı neçə gün təyin edilə bilər( sonra məqsədə uyğun deyil)?

82

 Meningeal sindromuna hansı əlamətlər daxildir?83

Meningeal sindrom hansı xəstəliklər qrupunda daha tez müşahidə edilir?

84

Serozlu viruslu meningitə daha çox nə xarakterdır?85

Hansı xəstəliklər epidemik parotit viruslu meniingitlərdə daha çox təzahür 

edir?

86

 Ramsey- Xant sindromu nə ilə təzahür edir?87

Xroniki meningit diaqnozunu nə vaxt qoymaq olar?

88

 Hansı meningit ləng gedişi ilə fərqlənir?89

 Sinir sisteminin vərəmlə zədələnməsi özünü hansı formalarda təzahür 

edir(göstərir)?

90

Sifilitik meningit zamanı əsasən hansı kəllə sinirləri zədələnir?91

 Sifilisin serebrospinal formasını dağınıq sklerozdan fərqləndirən əlamətlər 

hansılardı?

92

 Tabes dorsalis zamanı patomorfolojı dəyişiklər nələri əhatə edir?93

 Tetanus xəstəliyi nə ilə xarakterizə olunur?

94

 Aşağıda sadalananlardan hansı quduzluq xəstəliyinə xas deyil?95

Ağır mastoidit zamanı sensor afaziya hansı beyin nahiyyəsinin infeksion 

prosessə cəlb edilməsi nəticəsində yaranır?

96

Neyrosifilis zamanı bəbəyin görünüşü(forması) necə olur?97

 Xorioretinit aşağıda sadalanan hansı xəstəlik zamanı inkişaf etmir?98

 Quduzluğun klinik gedişində aşağıda sadalananlardan hansı dövr qeydə 

alınmır?

A) inkubasiya dövrü

B) preparalitik dövr

C)  başlanğıc dövr (depressiya)

D)  kəskin dövr (oyanma)

E)  terminal dövr ( paralitik)

99

 Aşağıda sadalananlardan hansı Ekonom ensefalitin fəsadıdır?100

 Aşağıda sadalananlardan nə difteriya infeksiyası zamanı müşahidə 

olunmur?

101


 Əsasən hansı yaşda bakterial meningit(qramm mənfi) yaranır?

102


Geri dönən meningitə hansı xəstələrdə daha çox rast gəlmək olar?

A) likvorun axımı(likvoreya) olan xəstələrdə

B)  orta otiti olan xəstələrdə

C)  epilepsiyası

103

 Viruslu immunoçatmamazlıq və sitomeqalovirus varsa beyində aşağıda sadalananlardan nə yaranır?

104


 Əsasən beyin absesinin yerləşdiyi yer haradadır?

105


 QİCS-ilə xəstədə beyin absessinin yaranmasına əsas səbəb nədir?

106


 Beyin absessi zamanı əsasən hansı şikayət olur?

107


Quduzluq virusu beyindən hansı yolla başqa insana keçir?

108


Suya qarşı qorxu hissi quduzluğa tutulmuş insanlarda nə səbəbdən 

yaranır?


109

Aşağıda sadalananlardan hansı kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsini 

göstərmir?

110


 Paximeningit nə deməkdir?

111


 Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı hummoz meningitə xas deyil?

112


Aşağıda sadalanan viruslardan hansı mikoviruslara aid deyil?

113


 Aşağıda sadalanan amillərdən hansı meningeal sindromun yaranmasına 

imkan yaradır?

114

 Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı böyüklərin xroniki poliomielitinə xasdır?

115


 Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı yarım kəskin sklerozlaşan 

panensefalitə xas deyil?

116

 Bruselyozun diaqnostikası üçün aşağıda sadalanan  sınaqlardan hansının nəticəsinə  ehtiyac var?

117

Burne allerqik sınağı bruselyoz xəstəliyinin hansı dövründə əhəmiyyətlidir?

118

 Anadangəlmə toksoplazmozun diaqnostikası üçün hansı əlamətlərin mövcudluğuna ehtiyac var?

119


 Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qazanılmış toksaplazmoz 

zamanı anadangəlmə toksoplazmozdan fərqli olaraq daha az müşahidə 

olunur?

120


 Qazanılmış və anadangəlmə toksoplazmoz diaqnozunu yazmaq üçün 

hansı laborator müayinələrə ehtiyac var?

121

 Bruselyoz diaqnozunu aşağıda sadalanan Rayt aqqlüsinasiya reaksiyasının titirlərindən hansı təstiq edir?

122


 Aşağıda sadalananlardan hansı epileptik avtomatizmlərin növü deyil?

123


 Aşağıda sadalananlardan nə “reflektor epilepsiya”ya aid deyil?

124


 Uşaqlıq dövrünün qazanılmış afaziyası (Landau-Kleffner sindromu) üçün 

hansı əlamətlər səciyyəvidir?

125

 Aşağıda sadalanan epileptik status növlərindən hansı həyat üçün təhlükəli vəziyyətdir?

126


 Aşağıda sadalananlardan hansı  sadə parsial (fokal) epileptik tutmadır?

127


 Aşağıda sadalananlardan nə generalizəolunmuş epileptik tutmalara aid 

deyil?


128

 Aşağıda sadalananlardan hansı epileptik tutma zamanı şüur (huş) 

pozulmur?

129


 Şüurun (huşun) pozulması hansı epileptik tutma zamanı qeydə alınmır?

130


 Todd iflici nədir?

131


Aşağıda sadalananlardan nə doğru deyil?

132


 Aşağıda sadalanan epileptik tutmalardan hansı böyük tutma (grand mal) 

adlanır?


133

Keçmişdə epilepsiyanı necə adlandırırdılar?

134

 Bettolepsiyanın (öskürək bayılması) səbəbi nədir?135

 Aşağıda sadalananlardan nə epileptik başgicəllənməyə xasdır?

136

 Kiçik tutmaya nə xasdır?137

İnfantil spazmalara( Vest sindromu) hansı əlamətlər xasdır?138

 Fibril tutmaları olan uşaqlarda epilipsiyanın yaranmasında hansı təhlükəli 

amillərin rolu vardır?

139


 Uşaqda “həyatının 5-ci günündən yaranan tutmaya” nə xasdır?

140


 Həyatın ilk günlərindən tutma halları(yenidoğulmuşlarda tetaniya) və 

hipokalsimiya hansı vəziyyətlərdə yaranır?

A) sadalananların hamısı

B)  vaxtından qabaq doğulmuş uşaqlarda

C

141


  Generalizəolunmuş qıcolma epileptik tutması qeydə alındıqda hansı 

əlamət onun ikincili olaraq generalizasiya olunmasına dəlalət edir?

142

Aşağıda sadalananlardan hansı epileptik tutma  kiçik tutma (petit mal) adlanır?

143


 Aşağıda sadalananlardan hansı doğrudur?

144


 Hansı tutmaların növü sadə febril qıcolmalar üçün xasdır?

145


 Aura nədir?

146


 Kiçik epilepsiyanın başqa adı nədir?

147


Daimi kloniki tutmalar hansı epilepsiya üçün xasdır?

148


 Hansı epilepsiyaya absans xas deyil?

149


 Roland epilepsiya gün ərzində nə vaxt müşahidə olunur?

150


  Ştrümpel xəstəliyi aşağıda sadalananlardan hansına aiddir?

151


 İrsi spastik paraplegiya-plyus Troyer sindromunda spastik paraparezdən 

başqa nə müşahidə edirik?

152

 Aşağıda sadalananların hansı irs tipi ilə Fridreyx xəstəliyi qazanılır?153

 Vitamin E defesiti ilə təzahür edən irsi ataksiya hansı xəstəliyə həm kliniki, 

həm morfolojı cəhətdən oxşayır?

154


 Fridreyx ataksiyası zamanı onurğa beynin hansı yolları zədələnir?

155


 Proband kimə deyilir?

A) ailədə müayinə olunan xəstəyə(yəni mutant qenin xəstə 

daşıyıcısına)mutant qenin sağlam da

156


 Sibs kimə deyilir?

157


 Fenotip göstəricisinin şərti nədir(orqanizmin xüsusiyyət və əlamətlərin 

cəmi)?


158

 Tuberoz skleroz hansı irs ilə alınır?

159

Tuberoz sklerozu olan xəstədə hansı yaşda ağciyər kistozu xəstəliyi yaranır?

160

 Fridreyx xəstəliyi zamanı ən çox şikayətlərdən biri(ən tez yaranan) 

aşağıda sadalananlardan hansıdır?

161


 Oturaq vəziyyətdən durmağın çətinləşməsi nə səbəbdən yaranır?

162


 Aşağıda sadalanan simptolardan hansılarının mövcudluğu miasteniyanın 

tireotoksikoz ilə birləşməsini göstərir?

163

 Aşağıda sadalananlardan hansı irsi xəstəliklərə aiddir?164

 Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı Parkinson xəstəliyi zamanı 

qeydə alınmır?

165


 Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı parkinsonizm sindromunun daha 

tez-tez rast gələn səbəbidir?

166

 Parkinson xəstəliyi adətən hansı yaşda özünü göstərmiyə başlayır?167

Aşağıda sadalananlardan nə Parkinson xəstəliyinin patomorfolojı əsasını 

təşkil edir?

168


 Aşağıda sadalananlardan hansı normotenziv hidrosefaliya üçün səciyyəvi 

deyil?


169

 Xoşxəssəli kəllədaxili hipertenziyanın (idiopatik kəllədaxili hipertenziya, 

pseudotumor cerebri) əlilliyə gətirib çıxara bilən əlaməti hansıdır?

170


 Aşağıda sadalananlardan hansı xoşxəssəli kəllədaxili hipertenziyanın 

(idiopatik kəllədaxili hipertenziya, pseudotumor cerebri) əlaməti deyil?

171

Görmə siniri diskinin ödemi aşağıda sadalananlardan hansı patologiya üçün səciyyəvi əlamət deyil?

172


Xəstə 10 yaşındadır.5 gün əvvəl uşaqda qeyri iradi hərəkətlər əmələ 

gəlmişdir.Anamnezində tez-tez angina,revmatik endokardit keçirməsini 

qeyd edir.Nevroloji statusda:nitqi qırıq-qırığdır,mimiki 

əzələlərində,ətraflarında hiperkinezlər qeyd edilir.Əzələ tonusu 

zəyifləyib.,reflekslər zəifdir,yerişi,xətti pozulub.Ürək nahiyyəsində sistolik 

səs eşidilir.Qanında revmatik müayinələr müsbətdir.Hansı xəstəlikdən 

fikirləşmək olar?

173


 Valideyinlərdən birində Qentinqton xəstəliyinin qeni varsa,xəstəlik özünü 

necə biruzə verəcək?

174

 Qentinqton xəstəliyi olan xəstənin KT-sında aşağıda sadalanan nahiyyələrin hansında atrofik dəyişikliklər qeydə alınır?

175


 Qentinqton xəstəliyinin simptomları özünü hansı yaş dövründən daha çox 

bildirməyə başlayır?

176

 ) Parkinsonizmə nə xas deyil?177

 Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya generalizə olunmuş motor və 

vokal tiklərlə təzahür edir?


178

 Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı ekstrapiramid sistemin 

pozulmaları ilə təzahür etmir?

179


 Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı kiçik xoreyanın yaranmasına 

səbəb olur?

180

 Hansı yaş dövründə kiçik xoreya daha çox rast gəlir?181

 Sakitlik tremoru hansı nahiyyə zədələnərkən yaranır?

182

Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı üçün “Qordon fenomeni” xarakterdir?

183


 Enurez diaqnozunu qoymaq üçün hansı xəstəliyi istisna etmək lazımdır?

184


  Fara xəstəliyinə aşağıda sadalanan simptomlardan hansı xasdır?

185


 Bazal qanqliyalarının kalsifikasiyasının digər adı aşagıda sadalananlardan 

hansıdır?

186

 Dərmanlı xoreyanı aşağıda sadalanan preparatlardan hansı yarada bilər?187

 Akatiziya nə deməkdir?

188

 Aşağıda sadalananlardan hansı xəstəlik zamanı alkoqol qəbulu  pasientlərin əksəriyyətində tremorun azalmasına gətirib çıxarır?

189


 Demensiya əlaməti hansı xəstəliyə xasdır?

190


Aşağıda sadalananlardan hansı nahiyyə Alsqeymer xəstəliyi zamanı 

degenerasiyaya məruz qalır?

191

 Aşağıda sadalananlardan hansı əlamətlər Alsqeymer xəstəliyin I-mərhələsində mövcud olur?

192


 Ən çox rast gələn ağıl zəyifliyinin səbəbi aşağıda sadalanan 

xəstəliklərdən hansıdır?

193

  Difterik polineyropatiya aşağıda sadalanan hansı amillərin(faktorun) nəticəsində yaranır?

194


 Aşağıda sadalanan pozulmalardan hansı difterik polineyropatiyalar üçün 

səciyyəvidir?

195

 Aşağıda sadalananlardan hansı periferik sinir sisteminin zədələnməsinə aiddir?

A) Valler degenerasiyası,seqmentar mielinzisləşmə,neyronal(aksonal)   

degenerasiya

B)  ancaq Valler degenerasiyası

C)  ancaq seqmentar mielinzisləşmə(demielinizasiya)

D)  ancaq neyronal(aksonal)degenerasiya

E)  sinir-əzələ sinapsların blokadası


196

  Poliradikulonevropatiya nəyə deyilir?

197

Polinevropatiyanın təsnifatı hansı prinsipə əsaslanır?198

 Aşağıda sadalanan hansı əlamətlərin mövcudluğu polinevropatiyanın irsi 

xarakterli olmasına dəlalət edə bilər?

199


 Diabetik nevropatiya zamanı aşağıda sadalanan kəllə sinirlərinin hansının 

zədələnməsi daha tez rastlaşır?

200

 Birincili sistemli amiloidoz zamanı polinevropatiyanın yaranma səbəbi nədir?

201


Aşağıda sadalananlardan nə alkoqollu polinevropatiyaya xas deyil?

202


Aşağıda sadalananlardan nə qurğuşunlu polinevropatiyaya xasdır?

203


Aşağıda sadalananlardan nə qurğuşunlu polinevropatiyaya xas deyil?

204


Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında B1 vitaminin çatmamazlığı 

nəticəsində polineyropatiya yaranır?

205

Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında ayaq “çevrilmiş butılka” tipli dəyişir?

206


Dirsək sinirin(n.ulnaris)zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan 

əlamətlərdən hansı müşahıdə olunur?

207

Oturaq sinirin (n.ischiadicus) neyropatiyasında aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı qeydə alınmır?

208


İnci sinirin(n.peroneus) zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan 

əlamətlərdən hansı qeydə alınır?

209

Qamış sinirin( n.tibialis) neyropatiyasında aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı qeydə alınır?

210


Dilaltı sinirin(n.hypoglossus) nüvə və nüvəüstü zədələnmələri nə ilə 

fərqlənir?

211

Azan sinirin(n.vagus) zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı qeydə alınmır?

212


Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı üz sinirin(n.facialis) 

zədələnməsinə aid deyil?

213

İzoniazid polineyropatiyası hansı vitaminin çatışmazlığı ilə əlaqədardır?214

Aşağıda sadalanan proqressivləşən ( inkişaf edən) əzələ distrofiyası 

növlərindən hansı əzələ zülalı olan “distrofin”in patoloji sintezi ilə 

əlaqədardır ?

215

Düşenn miodistrofiyasının klinik əlamətləri hansı yaşda üzə çıxır?216

Aşağıda sadalananlardan nə Düşenn miodistrofiyası üçün səciyyəvi deyil?

217

Aşağıda sadalananlardan hansı doğrudur?A)) “myasthenia gravis” autoimmun xəstəlikdir

B)  “myasthenia gravis” infeksion xəstəlikdir

C)  “myasthenia gravis” miodistrofik xəstəliklərə aiddir

D)  miasteniyanın inkişafı periferik sinirlərin mielininə qarşı anticisimlərin 

yaranması ilə əlaqədardır

E)  miasteniya zamanı hərəki və hissi ( hipesteziya) pozulmalar meydana 

çıxır

218


Aşağıda sadalanan müalicə üsullarından hansı miastenik kriz zamanı 

daha effektivdir?

219

Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansının diaqnozunun təsdiqlənməsi məqsədi ilə  prozerin sınağı keçirilir?

220


Reyno xəstəliyi akroparesteziyadan nə ilə fərqlənir?

221


 Mikturik bayılma nə zaman baş verir?

222


Baş beyin qan dövranına təsir edən fiziki faktorlar aşağıdakılardır (birindən 

başqa)


A)qanın laxtalanma qabiliyyəti

B)qanın ümumi həcmi

C)bədən hərarətinin yüksəlməsi

D

223Ön beyin arteriyasının infarktı zamanı aşağıdakı əlamətlər yaranır,birindən 

başqa


224

Meningizm nə vaxt müşahidə olunur

225

Arxa beyin arteriyasının qidalandırdığı nahiyyələr hansılardır,birindən başqa

226


Parenximatoz qansızma üçün xarakter olmayan simptom hansıdır

227


Aşağıdakı simptomlardan hansı proqressivləşən əzələ distrofiyası üçün 

xarakterik deyil

228

Poliomielitin qeyri- paralitik formaları hansılardır229

Giyen-Barre xəstəliyinin etiologiyasında hansı faktor rol oynayır

230

İşemik insult üçün xarakterik ümumi beyin simptomları hansılardır231

Hemorragik insultlara aşağıdakılardan hansı aid deyil

232

Hemorragik insultun müalicəsi zamanı hansı dərman əks göstərişdir233

Villizin qan dövranının yaranmasında hansı arteriya iştirak etmir

234

Subaraxnoidal qansızma üçün səciyyəvi olan əlaməti göstərin 235

Beyin infarktı aşkarlanan xəstənin anamnezində aşağıdakıların olması 

xarakterdir (birindən başqa)

A)stenokardiya

B)ürək infarktı

C)arterial təzyiqin yüksəkliyi

D)şəkərli diabet

E)tranzitor işemi

236

Subaraxnoidal qansızma zamanı baş ağrıları hansı xarakterdə olur237

Hemorragik insultun risk faktorlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil

238

Fridreyx ataksiyasında hansı preparatların təyini məqsədəuyğundur239

İşemik insultun müalicəsində hansı preparatın təyini əks göstərişdir

240

Parkinson xəstəliyinin müalicəsində hansı dofamin tərkibli preparatlardan istifadə olunur

241


Budun arxa yan səthində ağrının olması aşağıdakı kökcüyün 

zədələnməsinin xarakterik əlamətidir

1) L 1

2) L 4


3) L 5

4) S 1


242

Fridreyx ailəvi ataksiyasının klinikasının əsas xarakterik xüsusiyyətləri 

hansılardır (birindən başqa)

A)reflekslərin itməsi

B)afferent parezlər

C)skolioz,pəncənin formasının dəyişməsi

D)dərin hissiyyat p

243


Bel-oma radikuliti üçün nə xarakterik deyil

244


Sağ orta beyin arteriyasının trombozu üçün xarakterik ocaqlı simptom 

hansıdır


245

Bud sinirinin neyropatiyası üçün xarakterikdir

246

Sadalananlardan hansı sifilitik meningitin xarakteristikasına uyğun gəlmir247

Vərəm meningiti xəstəliyin hansı gedişi daha xarakterikdir

248

Sitomeqalovirus hansı qrup viruslara aiddir249

Aşağıdakı klinik formalardan hansı neyrobrusellyoz zamanı müşahidə 

olunmur

250


Fridreyx ataksiyası hansı yaşda başlayır

0

#VALUE!0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


Yüklə 122,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə