AZƏrbaycan respublikasinin аdindаnYüklə 0,99 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix13.04.2017
ölçüsü0,99 Mb.
  1   2   3   4

     

İş

 № 1(107)

-14/2016                                                                                                     

Surət

     


 

 

  

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ АDINDАN

 

Şəki Apelyasiya Məhkəməsinin Cinаyət kollegiyasının

 

 

Q Ə R A R I

 

(apelyasiya 

protesti və apelyasiya şikayəti üzrə yekun məhkəmə baxışına dair)

 

 

27 oktyabr 2016-

cı  il                                                             

                                  

Şəki şəhəri.

 

 Şəki Apelyasiya Məhkəməsinin Cinаyət kollegiyası

 

Hаkimlər Rəfiyev Rövşən Rafiq oğlu (sədrlik edən və məruzəçi), Rəhimov Kamil İsmayıl oğlu 

və Abbasov Gündüz Qasım oğlundаn ibаrət tərkibdə, Tağıyev Elnur Məmməd oğlunun iclas 

katibliyi, 

dövlət ittihamçısı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Dövlət ittihamının 

müdafiəsi  üzrə  idarəsinin  prokuroru,  ədliyyə  müşaviri  Cabbarov  Vidadi  Əhməd  oğlu, 

təqsirləndirilən  şəxs  Əhmədov  Məhəmməd  Əhməd  oğlu  və  onun  müdafiəçisi  Əliyev  Emil 

Namiq 

oğlunun


 

 zərər  çəkmiş  şəxsin  hüquqi  varisi  Əhmədov  Amid  Məhəmməd  oğlunun

 

iştirakları  iləƏhmədov  Məhəmməd  Əhməd  oğlunun  Azərbaycan  Respublikası  Cinayət 

Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.7,  228.1 və 229.1

-

ci maddələri ilə təqsirləndirilməsinə dair Şəki Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  08  oktyabr  2015

-

ci  il  tarixli  hökmündən  dövlət  ittihamçısı Az

ərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Dövlət İttihamının Müdafiəsi üzrə  İdarəsinin 

Ağır Cinayətlər Məhkəmələrində dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə şöbəsinin prokuroru, kiçik 

ədliyyə müşaviri Musayev Fuad Möhübbət oğlu tərəfindən verilmiş apellyasiya protestinə və

 

təqsirləndirilən  şəxs  Əhmədov  Məhəmməd  Əhməd  oğlu  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya şikayətinə açıq məhkəmə iclasında baxaraq

 

 MÜƏYYƏN ETDİ:

 

 

Şəki Ağır Cinayətl

ə

r  Mə

hk

əm

əsinin (E.X. Süleymanov (sə

drlik  ed

ən), Ə.Z.Süleymanov 

(m

ə

ruzəçi) və

 

R.İ. Hüseynovdan ibarət t

ə

rkibdə

) 08 oktyabr 2015-

ci il tarixli hökmü ilə

,    


26 iyun 1951-ci il tarixd

ə

 İsmayıllı rayonu, Qurbanə

f

əndi 

k

əndind

ə

 anadan  olmuş,  Azərbaycan  Respublikasının 

v

ət

əndaşı,  evli,  orta  tə

hsilli, 

ə

vvə

ll

əm

əhkum 

olunmamış,  İsmayıllı  rayonu,  Qurbanə

f

ə

ndi  kə

ndind


ə

 

qeydiyyatda olmaqla 

h

əmin  ünvanda  yaşamış, bar

ə

sində

    h


ə

bs  q


ə

timkan  t

ədbiri  seçilmiş  və

 

hazırda Şəki  Penitensiar  Müə

ssis


ə

sind


ə

 

saxlanılan  Əhmədov 

M

əh

ə

mməd Əhməd oğlu 

 

Azərbaycan  Respublikası  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  120.2.4,  120.2.7,  228.1  və

  229.1-ci 

madd

ə

lə

ri  il


ə

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş cinayə

əm

ə

llərini törə

tm

əkd

ə

  tə

qsirli  bilinib  CM-nin  120.2.4, 

120.2.7  madd

ə

lə

ri  il


ə

  19  (on  doqquz)  il,  CM-nin  228.1-ci  madd

ə

si  il


ə

  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş 

cinay


ə

əm

əlini  törə

tm

ə

kdə

  t


əqsirli  bilinib  (bir)  il  6  (altı)  ay,  CM

-nin  229.1-ci  madd

ə

si  il


ə

 

nə

z

ərd

ə

 tutulmuş  cinayə

əm

ə

llərini  törə

tm

əkd

ə

  təqsirli  bilinib  2  (iki)  il  müddə

t

ə 

azadlıqdan 

m

ə

hrumetmə

  c


əzasına  məhkum  edilmiş,  Azərbaycan  Respublikası  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin 66.3-

cü  maddə

sin

ə

 ə

sas


ən  Əhmə

dov  M


ə

h

əmm

əd  Əhməd  oğluna  təyin  olunmuş  cəzaları 

qism

ə

n  toplamaq  yolu  ilə

  ona  q


ə

ti  olaraq  2

0  (iyirmi)  il  müddə

t

ə 

azadlıqdan  mə

hrum  etm

ə

 c

əzası  təyin  edilmiş,  cəzasının  ilk  5  (beş)  ilini  hə

bsxanada,  qalan  hiss

ə

sini  ciddi  rejimli c

əzaçə


km

ə

 müə

ssis


ə

sind


ə

 

çəkm

ə

klə

  c


əzaçə

km

ə 

müddə


tinin 

ə

vvəlinin  tutulduğu  vaxtdan, 

y

əni 27 mart 2015-ci il tarixd

ə

n hesablanması müə

yy

ən edilmişdir. 

 

İŞİN  HALLARI

 

2

 

 

 

Birinci  instansiya  mə

hk

əm

əsinin  hökmünə

 

ə

sasə

n, 


Ə

hm

ədov  M

ə

hə

mm

əd Əhməd oğlu 06 oktyabr 2002-ci il tarixd

ə

 İsmayıllı rayonunun Qurbanə

f

əndi k

ə

ndində

 

qonşuluqda yaşayan Allahverdiyev  Fuad  Rauf  oğlunun  toy  mə

clisin


ə

 

hazırlıq  işləri  görülən  zaman  Fuad 

Allahverdiyevin  h

ə

y

ətin

ə

  toy  mə

rasimin


ə

  yem


ək  hazırlamaq  üçün  kömə

klik  etm

ə

y

ə 

getmiş 


arvadı Əhmə

dova  Bahar  Q

ə

hr

əman qızını həy

ə

tdə

  h


ə

mk

əndlisi  R

ə

himov  Allahverdi  Sə

dulla 


oğlu  ilə

  t


ə

klikd


ə

 

gördükdə 

arvadının  ona  Allahve

rdi  R

ə

himovla  xə

yan


ət  etdiyini  düşünə

r

əh

əmin  vaxtdan  onları  öldürmək  q

ərarına  gəlmişdir.  14  oktyabr  2014

-

cü  il  tarixdə  niyy

ə

tini h

əyata  keçirib  istifadə

  etm

ək  üçün  atasından  ona  yadigar  qalan  qeydiyyatda  olmayan,  16 kalibrli, “TOZ B” modelli, 31634 nömrəli qoşalüləli ov tüfənginin lülə

sini v


ə

 

qundağını mişarla k

əsib  qısaldıb  ilkin  təyinatını  dəyişmə

kl

ə

 odlu  silah  hazırlayaraq  yaşadığı  evində

 

saxlamış, sonra is

ə

 tüfə

ngi v


ə

 istintaqa m

ə

lum olmayan mə

nb

əd

əə

ld

ə etdiyi 16 kalibrli, yivsiz odlu ov 

tüfə


ngl

ə

rində

 

döyüş  sursatı  kimi  istifadə  edilm

ək  üçün  nə

z

ə

rdə

 

tutulmuş  5  əd

ə

d  patronu özünə

  m


ə

xsus  VAZ-

21093  markalı  10

-VZ-


683  dövlət  nömrə

 

nişanlı  avtomaşının  yük  yerinə 

qoyub daşıyaraq özü ilə

 g

əzdirmişdir. O, 24 mart 2015-ci il tarixd

ə

 saat 10 radə

l

ərind

ə

 özünə

 

məxsus  avtomaşınla  evdən  çıxaraq  İsmayıllı  rayonunun  Qurbanə

f

əndi  k

ə

ndinin  mə

rk

əzind

ə

 yerl

əşən  Avtomatlaşdırılmış  Telefon  Stansiyasının  yanına  gəlmiş,  hə

mk

ə

ndlisi  Rə

himov 


Allahverdi  S

ədulla  oğlunun  tanışı  Sə

m

ədov  Tapdıq  Paşa  oğlu  ilə  birlikd

ə

  taxta  oturacaqda ə

yl

əşdiyini  görüb  Allahverdi  Rəhimovu  q

ə

sdən  öldürmə

k  q


ərarına  gə

l

ər

ə

k  niyyə

tini  h


ə

yata 


keçirmək  üçün  Allahverdi  Rə

himovun  t

ək  qalmasını  gözləmiş,  Tapdıq  Sə

m

ədov  getdikd

əsonra  qohumu  Rüstəmov  Ağamirzə

 

Əlimirzə 

oğlunun  gə

lib  Allahverdi  R

əhimovun  yanınd

ə

yləşməsini  görüb  artıq  Allahverdi  Rə

himovun  t

ək  qalmasını  gözlə

m

əd

ən  qısqanclıq 

z

ə

minində

 

özü ilə 

maşınında gə

zdirdiyi  odlu  silah  hesab  edil

ən yivsiz qoşalüləli ov tüfə

ngini 

götürüb  lüləsin

ə

  iki ə

d

əd  patron  qoyub 

ə

ynində

 

olan  gödəkc

əsinin  altında  gizlə

d

ə

rə

Ağamirzə 

Rüstə


movun arxa t

ə

rə

find


ən yaxınlaşıb Ağamirzə

 

Rüstəmovun h

əyatı və


 

sağlamlığı 

üçün  real  təhlükə

 

yaratdığını  dərk  ed

ə

rək  ümumi  təhlükəli  üsulla  bir  də

f

ə  at

əş  açmaqla 

Allahverdi  R

əhimovun  qarnın  ön  divarının  sağ  yarısının  odlu  silah  yarası,  na

zik  v

ə

 yoğun 

bağırsaqların,  bağırsaq  müsariqə

 

arteriyalarının,  dalağın  yaralanmaları,  sağ  saidin  və  orta 

1/3-


nin  odlu  silah  yarası,  kə

skin  daxili  v

ə

  xarici  qan  itirmə,  orqanların  azqanlılığı  kimi  hə

yat 


üçün  təhlükəli  olan  sağlamlığa  ağır  zə

r

ər  vuran  x

ə

sarə

tl

ər  yetir

ə

rə

k  R


ə

himov  Allahverdi 

S

ədulla  oğlunu  qəsd

ən  öldürmüşdür.  Bundan  sonra  Mə

h

ə

mməd  Əhmə

dov  cinay

ə

tkar 


niyy

ə

tini davam etdirə

r

ək Əhmədova Bahar Q

ə

hrəman qızından qisas alıb qə

sd

ən öldürməm

əqs

ə

dilə

 

özünə m

əxsus avtomaşınla birbaşa yaşadığı evə

 gedi

b yataq otağında arvadının t

ək  olduğunu  görüb  özü  ilə

  g

ətirdiyi  qoşalülə 

ov  tüfə


ngind

ə

n  bir  də

f

ə  at

əş  açıb  Bahar 

Ə

hm

ədovaya döş qəf

əsinin sol yarısının ön sə

thinin bir 

ə

də

d daxil


ə

 

keçən, daxil

ə

 qanaxma, sol  ağciyərin,  diafraqmanın,  dalağın  yaralanmaları,  I

II-


IV  qabırğaların  açıq  çox  qə

lp

əli 

yerd


əyişən sınıqları, kə

skin daxili v

ə

 xarici qanitirmə

 il


ə

 

müşayiət olunan odlu silah yarası və 

sol  bil


əyin  ön  sə

thind


ə

 

sıyrılmış  yara  kimi  həyat  üçün  təhlükəli  olan  sağlamlığa  ağır  zər

əvuran  x

ə

sarə

tl

ər  yetirm

ə

klə

 

Əhmədova  Bahar  Q

ə

hrəman  qızını  öldürmə

kl

ə  iki  n

ə

fər  şə

xsi 


q

ə

sdə

n h


ə

yatdan m


əhrum etmişdir.

 

Mə

hk

əm

ənin  hökmündə

n  Az

ərbаycаn  Respublikаsı  Bаş  Prokurorluğunun  Dövlə

ittihаmının  müdаfiəsi  üzrə 

idаrəsinin  Ağır  cinаyə

tl

ə

r  mə

hk

əm

ə

lə

rind


ə

 

dövlət  ittihаmının müdаfiəsi  üzrə

 

şöbəsinin  prokuroru,  kiçik  ədliyy

ə

 müşаviri  Musаyev  Fuаd  Möhübbət  oğlu 

apellyasiya  protesti  ver

ə

r

ək,  Əhmədov  M

ə

hə

mm

əd  Əhməd  oğlunun  Azərbaycan 

Respublikası  Cinayə

t  M

ə

cə

ll

əsinin  120.2.7,  228.1  v

ə

  229.1-ci  maddə

l

əri  il

ə

  mə

hkum 


olunmasına  barə

d

ə 

Şəki  Ağır  Cinayə

tl

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  08  oktyabr  2015-ci  il  tarixli  hökmü 

c

əzanın  yüngüllüyü  və  cinay

ət  qanunun  normasının  düzgün  tətbiq  olunmaması  əsaslarına 

d

əyişdirilməsini  v

ə

  ona  hə

min  madd

ə

l

ər  il

ə

  cinayət  qanunun  müddəalarına  uyğun  olaraq 

daha ağır cə

za-

ömürlük azadlıqdan məhrum etm

ə

 cəzası tə

yin edilm

əsini xahiş etmişdir.

 

Eyni  zaman  da təqsirləndirilən  şəxs  Əhmədov  Məhəmməd  Əhməd  oğlu  da  Şəki  Ağır 

Cinay


ə

tl

ər M

ə

hkə

m

əsinin 08 oktyabr 2015-

ci il tarixli hökmündən apellyasiya şikayə

ti ver

ə

rə

k, 


Az

ə

rbaycan Respublikası Cinayə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 120.2.4, 120.2.7, 228.1 və

 229.1-ci madd

ə

l

əri 

il

ə  n

ə

zə

rd

ə 

tutulmuş  cinayə

ə

məlini  törə

tm

əkd

ə

  tə

qsirli  bilin

ə

r

ək  20  (iyirmi)  il  müddət

ə

 azadlıqdan  mə

hrumetm


ə

  c


əzasına  mə

hkum  edilm

ə

sin


ə

 

dair  Şəki  Ağır  Cinayətl

əM

ə

hkə

m

əsinin 08 oktyabr 2015-

ci il tarixli hökmünün dəyişdirilmə

sini v

ə

 Cinayə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 3

 

 

62-ci  madd

ə

si  t


ə

tbiq  edilm

ə

kl

ə  ona  c

əzasının  ilk  5  (beş)  ilini  həbsxanada  çə

km

ə

sinə

  dair 


hiss

ə

sinin dəyişdirilmsini xahiş etmişdir.

 

Şəki Ağır Cinayətl

ə

r Mə

hk

əm

ə

sinin 08 oktyabr 2015-ci il tarixli hökmündə

n z


ə

r

ər çəkmiş şə

xsl


ərin hüquqi varisləri Əhmə

dov Amid M

ə

h

əmm

əd oğlu və

 R

əhimov  İlham Allahverdi oğlu t

ə

rə

find


ən  apellyasiya  şikayə

tl

əri  h

əmçinin  verilmiş  apellyasiya  şikayə

tin

ə

 qarşı  yazılı  etiraz 

verilm


əmişdir. 

 

 Apellyasiya 

protestinin, apellyasiya şikayə

tinin v

ə

 

proses iştirakçılarının də

lill

ə

ri: 

 

Apelyasiya  protesti  onunla 

əsaslandırılmışdır  ki, 

birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

ə

si t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs 


Ə

hm

ədov  M

ə

hə

mm

əd  Əhməd  oğlunun  yaşayış  yeri  üzrə 

müsbə


xarakteriz

ə

 

olunmasını və 

könüllü gə

lib t

əqsirini boynuna almasını Azərbaycan Respublikası CM-nin  59-cu  madd

ə

sinə

  c


əzasını  yüngülləşdirə

n  hallar  kimi  q

ə

bul  etm


ə

kl

ə  t

ə

qsirlə

ndiril


ə

şəxsin  şəxsiyy

ə

tinə

  v


ə

 

törətdiyi  cinay

ə

tin  xarakterinə

 

açıq-

aşkar  uyğun  olmayan  cə

za  t

ə

yin etmişdir.

  Bel


ə

 

ki,  iş  materiallarına  əlav

ə

 edilmiş  xasiyyə

tnam


ə

y

ə 

ə

sasən  müə

yy

ən  edilir  ki, 

Ə

hmə

dov  M


ə

h

əmm

əd  Əhməd  oğlu  Qurbanə

f

ə

ndi  kə

ndind


ə

 

yaşadığı  müddəə

rzində

 

sakinlə

rin  bir  qismi  il

ə

  qeyri  səmimi  olmuş,  xüsusilə

 

qonşuları  ilə  daima 

ə

davəti  olmuşdur. 

Ümumiyyə


tl

ə

 yaşayış  yerindən  müsbə

t  xarakteriz

ə

  olunmaq  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xsin 


şə

xsiyy


ə

tini  s


ə

ciyy


ə

l

əndir

ən  haldır,  ə

m

ə

li  və

  ya  niyy

ə

ti  xarakterizə

 

etmir.  Yaşayış  yerində 

müsbə


t xarakteriz

ə

 olunma cə

miyy


ə

td

ə q

əbul edilmiş ümumi davranış qaydasının nə

tic

ə

sidir v

ə

 mə

hk

əm

ə

 CM-nin 59.2-ci maddə

sinin t


ə

l

əbini pozaraq h

əmin halı mə

hz n

ə

yə

 

görə c

əzanı 


yüngülləşdirə

n  hal  kimi  q

ə

bul  etm


əsini  hökmdə

 

əsaslandırmamışdır.  Göründüyü  kimi  qeyd edil

ə

n  xasiyyə

tnam


ə

d

ə 

Əhmə


dov  M

ə

hə

mm

əd  Əhməd  oğlu   

müsbə


t  xarakteriz

ə

  edilməmiş, 

h

ər hansı müsbət keyfiyy

ə

tlə

ri bel


ə

 qeyd edilm

əmiş, həmçinin işin hallarından göründüyü kimi 

ə

ksinə

 M

əh

ə

mməd Əhmə

dov qeyri s

əmimi, daima qonşuları və

 h

əyat yoldaşı ilə 

ə

davə

ti olan 


bir  şə

xs  kimi  s

ə

ciyy


ə

l

əndirilmişdir.  Lakin  məhk

ə

mə

  t


ə

rkibi  qeyd  edil

ə

n  xasiyyə

tnam


ə

d

ə 

göstə


ril

ə

nləri,  eyni  zamanda  işin  hallarını  nə

z

ər

ə

  almadan əsassız  və

  subyektiv 

mülahizə

l

ərin

ə

 ə

sas


ə

n t


ə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xs M


ə

h

əmm

əd Əhmə


dovu CM-nin 59-cu madd

ə

sinə

 

əsas

əmüsbə

t  xarakteriz

ə

  etm


ə

kl

ə  c

əzasını  yüngülləşdirə

n  hal  kimi  q

ə

bul  etmə

kd

ə  s

ə

hvə

 

yol  vermişdir. M

ə

hkə

m

ə  c

ə

za  təyini  zamanı  cinayə

t  qanununda  n

ə

z

ərd

ə

 tutulmayan  halı 

c

əzanı  yüngülləşdirən  hal  kimi  q

ə

bul  etsə

  d


ə

,  onun  q

ə

bul  edilmə

sinin  motivl

ə

rini  ittiham hökmünün tə

sviri-


əsaslandırıcı hissə

sind


ə

 

göstərm

əmişdir.Bundan başqa mə

hk

ə

mə

 

hökmdə 

M

əh

ə

mməd  Əhmədovun  könüllü  gə

lib  t


əqsirini  boynuna  almasını  Azərbaycan  Respublikası 

CM-nin  59-cu  madd

ə

sin


ə

  c


əzasını  yüngülləşdirə

n  hal  kimi  q

ə

bul  etm


ə

kd

ə  d

ə

 haqlı 

olmamışdır.

 

Lakin  işin  hallarından  görünür  ki,  məhk

ə

mə

  t


ə

rkibi  t


ə

r

əfind

ə

n  tə

qsirl


ə

ndiril


ə

şəxsin  könüllü g

ə

lib  təqsirini  boynuna  almasını  Azərbaycan  Respublikası  CM

-nin  59-cu 

madd

ə

sinə

 c

əzasını yüngülləşdirən hal kimi q

ə

bul  cə

za t


ə

yin edil


ə

rk

ən “baş vermiş”, “olmuş” reallıq  deyil,  ola  bilə

c

ək,  ehtimala 

ə

saslanan  və

 

sübyektiv  mülahizəl

ə

rə

 

söykən

ən  şübhə

li 

sübutlara  istinad  edilmişdir.Birinci  instansiya  m

ə

hkə

m

əsi  hökmdə  t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs 


M

ə

hə

mm

əd  Əhmədovun  “könüllü  gəlib  t

əqsirni  boynuna  almasına”  tə

nqidi  v

ə

 iş 

materiallarında  olan  bütün  sübutların  mə

cmusu  il

ə

 müqayisə

li  t


ə

hlil  etm

ə

kl

ə 

yanaşmamış, 

t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs

ə  c

ə

za  tə

yin  ed


ə

rk

ən  şübhə 

yeri  olan  sübutlara  ə

saslanmaqla 

t

əqsirl

ə

ndirilən şəxsin könüllü olaraq təslim olmasını Azərbaycan Respublikası CM

-nin 59-cu 

madd

ə

sinə

 

əsas

ə

n  cəzasını  yüngülləşdirə

n  hal  kimi  q

ə

bul    etmə

kd

ə  s

ə

hvə

 

yol  vermişdir. T

ə

svir edilə

n cinay


ət işi üzrə

 

müəyy

ə

 edilmişdir ki, təqsirli şə

xs M


ə

h

əmm

əd Əhmə


dov insan 

h

əyatı əleyhin

ə

 birbaşa qə

sdl


ə, xüsusilə

 

ağır cinayət kateqoriyasına aid olan cinayəə

mə

lini, 


y

əni  ona  qarşı  hər  hansı  qeyri  qanuni  və

 

ə

xlaqa  zidd  hə

r

ək

ə

tlə

r

ə  yol  verm

ə

yə

n  iki  n

ə

f

əgünahsız  şə

xsi- 

arvadı  Bahar  Əhmədovanı  yaşadığı  evdə  v

ə

  hə

mk

əndlisi,  eyni  zamanda 

qonşusu  Allahverdi  Rə

himovu  is

ə

  kə

ndin  m


ə

rkzind


ə

 

qonşusu  ilə 

otuturb  söhbə

t  etdiyi 

v

əziyy

ə

tdə

 

əvv

ə

lcə

d

ən  planlaşdırdığı  kimi  özünə  m

əxsus  olan  odlu  silah  olan  tüfə

ngd

əsoyuqqanlıq  nümayiş  etdirə

r

ək  at

əş  açmaqla  qəddarlıqla,  rəhimsizlik  nümayiş  etdirmə

kl

ə

 ümumi  təhlükəli  üsulla  öldürə

r

ək  cinay

əə

m

əli  törətmiş  və  hadis

ə

  yerindən  uzaqlaşarkə

polis ə

m

əkdaşı  tər

ə

findən  ifşa  edilə

r

ək  tutulmuşdur.  Təqsirl

ə

ndirilən  şə

xs

in  uzun  müddəbirg


ə

 

nigahda olan, ona qarşı əxlaqa v

ə

 qanuna zidd davranışa yol vermə

y

ən arvadını evdə 

4

 

 

tüfə


ngd

ə

n atəş açmaqla öldürmə

si onun milliyy

ə

tind


ən asılı olmayaq istə

nil


ə

n insan h

əyatına 

olan    laqeyd    münasibə

tind

ə

n,  cinayətkar  davranışından  və

  c


ə

miyy


ət  üçün  nə

  d


ə

r

əc

ə

də

 

təhlükəli  olmasından  xə

b

ər  verir.  Göstəril

ə

n  hallar  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şəxsin  törə

tdiyi  cinay

ə

tin 


xarakterini,  ictimai  t

əhlükə


lilik  d

ə

rə

c

əsini  v

ə

  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xsin  cinay

ə

tkar  xislə

tini  ehtiva 

edir.Ədalə

tli  c


ə

za  t


ə

yin  edilm

əsi  üçün  zə

ruri  v


ə

 

mühüm  amillərd

ə

n  biri  də

  t


əqsili  şə

xsin 


şə

xsiyy


ə

tinin h


ə

rt

ər

ə

fli tə

hqiq edilm

ə

sidir. Bu zaman tə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xsin h


ə

yat yolu, ictimai 

v

ə

zifə

y

əə

mə

y

ə 

münasibə


ti,  ail

ə

də

,  m


əişə

td

ə 

davranışı,  məhkumluğu  və

  s.  kifay

ə

t  qə

d

əaydınlaşdırılmalıdır

.  Lakin  birinci  instansiya  m

ə

hkə

m

əsi  t

ə

rə

find


ə

n  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xs 


M

ə

hə

mm

əd  Əhmədova  c

ə

za  tə

yin  edil

ə

rk

ən  yuxarıda  qeyd  edilən  hallar  kifay

ə

t  qə

d

əaydınlaşdırılmamış,  dövlə

t,  c

ə

miyyət  qarşısında  hər  hansı  xidmə

tl

əri  olmayan,  h

ər  hansı 

faydalı  işlə

  m


əşğul  olmayan,  törətmiş  olduğu  cinayə

əm

ə

llə

rin


ə

 

görə 

peşmançılıq  hissi 

keçirmə

y

ən,  islah  olunmaq  yolunda  olmayan  t

əqsirlli  şəxsin  şə

xsiyy

ə

tinə

 

açıq-

aşkar    uyğun 

olmayan c

ə

za təyin edilmişdir. 

Bundan 


ə

lav


ə

 birinci instansiya m

ə

hk

əm

ə

si nə

z

ər

ə

 almamışdır 

ki, t


ə

qsirl


ə

ndiril


ən şə

xs 


Əhmə

dov M


ə

h

əmm

əd Əhməd oğlu iki nə

f

ə

r zə

r

ərçəkmiş şəxsl

ə

ri 16 kalibrli, “TOZ B” modelli, 31634 nömrəli qoşalüləli ov tüfənginin lülə

sini v


ə

 

qundağını mişarla k

əsib qısaldıb ilkin təyinatını dəyişmə

kl

ə

 hazırladığı odlu silahdan atəş açmaqla öldürmüşdür.

 

Bununla  da  təqsirli  şə

xs 


Ə

hm

ədov  M

ə

hə

mm

əd  Əhməd  oğlunun  cinay

ə

tin  odlu  silahdan istifad

ə

  etmə

kl

ə 

törə


dilm

ə

si  CM-nin  61.1.10-cu  maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n  cəzasını ağırlaşdıran hal 

kimi  n


ə

z

ər

ə

 alınmalı  olduğu  halda,  mə

hk

əm

ə

  tə

rkibi  t


ə

r

əfind

ə

n  nə

z

ər

ə

 alınmamış,  yalnız 

hökmdə


 

“Azərbaycan  Respublikası  CM

-nin  61-ci  madd

ə

sinə

 

əsas

əƏ

hm

ədov  M

ə

hə

mm

əƏhmə


oğlunun  cəzasını  ağırlaşdıran  hal  müə

yy

ən  edilmişdir”  qeyd  edilməkl

ə

  CPM-nin 403.0.1-ci  madd

ə

sinə

 

əsas

ə

n  tə

tbiq  edilm

ə

li  olan  cinayət  qanunu  normasını  mə

hk

əm

ə

 t

ə

rə

find


ə

n  t


ə

tbiq  edilm

əmişdir. 

Odur  ki, 

Şəki  Ağır  Cinayə

tl

ər  M

ə

hkə

m

əsinin 

hazırki  iş  üzrə

 

olan mövqeyi cinayət  v

ə

  cinayə

t-prosessual  qanunvericiliyinin  t

ə

l

əbl

ə

rinə

 

aşkar şəkild

ə

  zidd olmaqla  t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şəxsin  törə

tdiyi  cinay

əəm

ə

linə

 

görə  ona  t

əyin  olunmuş  cəzanın 

yüngüllüyünə

 

haqq  qazandırmağa  yönəldiyini  t

ə

sdiq  edir. Ona  görə

  d


ə

  hesab  edir  ki, 

Ə

hm

ədov  M

ə

hə

mm

əd Əhm

əd oğlunun Azərbaycan Respublikası  CM

-nin  120.2.7,  228.1  v

ə

 229.1-ci  madd

ə

lə

ri  il


ə

  m


əhkum  olunması  barə

d

ə 

Şəki  Ağır  Cinayə

tl

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  8 oktyabr  2015-

ci  il  tarixli  hökmü 

c

əzanın


 

yüngüllüyü

    v

ə

  cinayət  qanunu  normasının  düzgün 

t

ətbiq olunmaması əsaslar

ına  görə

 d

əyişdirilməli v

ə

 ona hə

min madd


ə

 il


ə

 cinay


ə

t qanununun 

müddəalarına  uyğun  olaraq  daha ağır  cə

za-


ömürlük azadlıqdan  mə

hrum  etm

ə

  c


əzası  tə

yin 


edilm

ə

lidir.  T

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs 


Ə

hm

ədov  M

ə

hə

mm

əd  Əhməd  oğlu  is

ə

 apelyasiya  şikayə

tini 


onunla 

ə

saslandırmışdır  ki,

  CM-nin  59-cu  madd

ə

sind


ə

 

göstəril

ə

n  cəzanı  yüngülləşdirilə

hallardan  başqa  qalan  heç  bir  yüngülləşdirici  hal  ona  tətbiq  edilm

əmişdir.  Birinci  instansiya 

m

ə

hkə

m

əsi  onun  savadsızlığından  istifadə  ed

ə

rə

k,  CM-nin  60-

cı  maddə

sini  tamamil

ə

 

gölgəd

ə

 qoymuşdur. Ona görə

  d


ə

 

Şəki Ağır Cinayətl

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  08  oktyabr  2015-ci  il tarixli hökmünün dəyişdirilmə

sini v


ə

 Cinay


ə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 62-ci maddə

si t


ə

tbiq edilm

ə

kl

ə ona 

c

əzasının ilk 5 (beş) ilini həbsxanada çəkm

ə

sinə

 dair hiss

ə

sinin d


əyişdirilmsini xahiş etmişdir.

 

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyаsının  iclаsındа  iştirаk  edən  dövlət  ittihаmçısı  Cabbarov  Vidadi 

Ə

hməd oğlu аpelyаsiyа protestini müdаfiə

 ed


ə

r

ək, apelyasiya şikayətinin t

ə

min edilmə

m

əsini, 

Əhmədov  Məhəmməd  Əhməd  oğlunun  Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəllə

sinin 

120.2.4,  120.2.7,  228.1  və  229.1-

ci  maddələri  ilə  təqsirləndirilməsinə  dair 

cinay

əti  işi  üzrə 

Şəki Ağır Cinayə

tl

ə

r Mə

hk

əm

ə

sinin 08 oktyabr 2015-ci il tarixli hökmünün dəyişdirilə

r

ək ona 

cinay


ət  qanununun  müddəalarına  uyğun  daha  ağır  cə

za  t


ə

yin  edilm

ə

sini  m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyasından xahiş etdi

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyasının  iclasında  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xs 


Əhmədov  Məhəmməd  Əhməd 

oğlu  apelyasiya  şikayə

tinin  d

ə

lillə

rin


ə

 

uyğun  izahat  verər

ə

k, apelyasiya  şikayə

tinin  t


ə

min 


edilm

ə

sini,  apelyasiya  protestinin  isə

  t


ə

min  edilm

ə

m

əsini  m

ə

hkə

m

ə 

kollegiyasından  xahiş 

etdi. 

M

əhk

ə

mə

 

kollegiyasının  iclasında  iştirak  edən  t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs 


Əhmədov 

Məhəmməd  Əhməd

 

oğlunun  müdafiəçisi  Əliyev  Emil  Namiq 

oğlu


 

аpelyаsiyа  şikayə

tini 

müdafiə


  ed

ə

rə

apelyasiya  şikayətinin  t

ə

min  edilmə

sini,  apelyasiya  protestinin  is

ə

  t


ə

min 


edilm

ə

mə

sini m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyasından xahiş etdi.

 


5

 

 

M

əhk

ə

mə

 

kollegiyasının  iclasında  iştirak  edən  z

ə

rər  çəkmiş  şəxsin  hüquqi  varisi 

Ə

hmə

dov Amid M

ə

h

əmm

əd oğlu iş üzrə

 qanuni v

ə

 ə

dal


ə

tli q


ə

rar q


ə

bul edilm

ə

sini m


ə

hk

əm

ə

 kollegiyasından xahiş etdi.

 

Mə

hk

əm

ə

 iclasının  keçirilməsi  vaxtı  və

  yeri  bar

ə

sind


ə

 

lazımı  qaydada  xəb

ə

rdar edilm

ə

sinə

  baxmayaraq  z

ə

r

ərçəkmiş  şəxsin  hüquqi  varisi  Rəhimov  İlham  Allahverdi  oğlu m

ə

hkə

m

ə 

kollegiyasının iclasına gə

lm

əmişdir. Məhk

ə

mə

  kollegiya

sı mə

hk

əm

ə

 iclasını onun

 

iştirаkı olmadan baxılmasını mümkün hesab etdi.   Yüklə 0,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə