AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universitetiYüklə 41,89 Kb.
tarix23.12.2016
ölçüsü41,89 Kb.


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ

 

Təsdiq edirəm:Kafedra müdiri: prof. A.Ə.Həsənova

(                               )                  

“15” sentyabr 2014 il Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra – Landşaft memarlığı

Fənnin adı – Landşaft memarlığı

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu – İPSF-B08-c

Tədris ili – 2014, semestr – VII

Fakültə – Memarlıq

Qrup – 111r1 111r2

Tədris yükü: mühazirə – 15 saat, seminar (məşğələ) – 60 saat. Cəmi – 75 saat

Kredit – 5

Auditoriya – 1005

Saat: 1640 – 1930 (məşğələ); 1440 – 1500 (mühazirə)

2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi – Elmira Məmmədqulu qızı Abdullayeva

Kafedranın ünvanı – 2-cü korpus, 6-cü mərtəbə, 605-cü otaq

Məsləhət saatları – 1210 – 1330

E-mail ünvanı – mimimaks@list.ru

İş telefonu – 538-05-373. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. Qostev V.F., Yuskeviç N.N. Проектирование садов и парков

2. Həsənova A.Ə. Сады и парки Азербайджана

3.Lunts L.B. Парки мира. – М.: Стройиздат, 19854. Fənnin təsviri və məqsədi:

Şəhərlərin ərazi inkişafı, şəhər qruplarının qarşılıqlı əlaqəli inkişafı böyük yaşıllıq əkinləri massivlərinin və açıq məkanların həlledici rolunu müəyyən edir. Landşaft memarlığı memarlığın bir hissəsi kimi fasiləsiz təkamüldə olan canlı materiallardan istifadə edən incəsənətin böyük bir sahəsidir.

“Landşaft memarlığı” kursu geniş profilli memar hazırlığı proqramının tərkib hissəsidir və tələbələrin memarlıq layihələndirilməsi sahəsində ixtisaslaşan, memar kimi praktiki fəaliyyətə hazırlanmasında profil fənlərdən birini təqdim edir.

“Landşaft memarlığı” kursunun əsas məqsədi şəhərsalma obyektlərinin öz təbii əhalisi ilə orqanik uyğunlaşmasını təmin edən həllolunma prinsipləri və üsullarını açmaqdır.Fənnin məqsədi – tələbələrə landşaft memarlığının və dizaynın əsaslarını və nəzəri və praktiki biliklərini vermək. Bağ-park sənətinin əsas və tarixi istiqamətlərindən biliklər vermək.

Fənnin məsələsi – mütəxəssis-memarların hazırlanması, landşaft memarlığının, landşaft dizaynın və bağ-park sənətinin nəzəri əsasının öyrənilməsi. Mövzular təlimlər, seminarlar və kurs layihələr landşaft memarlıq və landşaft dizayn ilə bağlı təhsil məsələləri bir ardıcıllıqla daxildir.

Təlim vasitələri – maddi və mənəvi mədəniyyətinin inkişafına sübut kimi landşaft memarlığı dövründə inkişafı əhatə edən maddi tanışlıq; müasir mühit yaratmaq üçün işlərin təhlil və sintezi; şəhərsalma və landşaft memarlığı sahəsində layihə təşkilatları praktiki fəaliyyəti ilə tanışlıq.

Fənnin öyrənmə nəticəsində tələbə bilməlidir – landşaft memarlıq və landşaft dizayn mahiyyəti və onların tərkib hissələrini; bağ-park sənətinin tarixini; landşaft memarlığının əsas istiqamətlərini; sahələrinin təsnifatı bitki funksiyası və landşaft həllər üsulu ilə; şəhərin, yaşayış məntəqəsinin landşaft layihələndirilməsinin prinsiplərini; rekreasiya sistemlərinin funksional-planlaşdırma sistemini.

Fənnin öyrənmə nəticəsində tələbə bacarmalıdır – landşaftın bütün komponentlərini kompleks şəkildə ərazinin layihələndirilməsində istifadə etmək; relyef, su, binalar və qurğular, kiçik memarlıq formalar, ot örtüyü, dekorativ bitki, abadlaşdırma elementləri, landşaft layihələndirilməsinin alətləri və üsulları istifadə edin.

5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

 

Mövzu №1. Взаимодействие урбанизированного и природного ландшафтов в процессе градостроительного освоения территории

1. Город и ландшафт, аспекты взаимосвязи.

2. Особенности градостроительного подхода к анализу и оценке ландшафта.

3. Концепция динамичного городского ландшафта.

3 s 

 18.09.14.

 

Mövzu №2. Процесс проектирования оьъектов озеленения.

1. Состав и краткое содержание проектных материалов при проектировании населённых мест: проект планировки города или генеральный план города, проект детальной планировки (ПДП) части городской или поселковой территории, проект застройки.

2.Перспективный план озеленения города.

3.Проектные материалы и тематика проектов по озеленению городов и посёлков.

2 s 

02.10.14

 

Mövzu № 3. Процесс проектирования объекта озеленения.

1. Предпроектный период, исходные материалы для проектирования и их содержание.

2. Проектирование и формирование элементов паркового ландшафта.

3. Последовательность разработки проекта. Краткая характеристика растений, применяемых в озеленении.

2 s 

16.10.14

 

Mövzu № 4. Методические основы архитектурно – ландшафтной организации

1. Аспекты архитектурно – ландшафтной организации.

2.Принципы архитектурно – ландшафтной организации.

3. Структура номенклатур и последовательность работ.

2 s 

30.10.14

 

 


Mövzu № 5. Архитектурно – ландшафтная организация центра.

1.Центр – сложный градостроительный организм.

2. Номенклатура объектов архитектурно – ландшафтной организации.

3. Номенклатура объектов благоустройства.2 s 

13.11.14

 

Mövzu № 6. Архитектурно – ландшафтная организация жилых районов.

1. Рекомендации по формированию архитектурно – ландшафтной среды


2. Номенклатура объектов архитектурно – ландшафтной организации и благоустройства


3. Формирование открытых пространств жилого района

 


2 s 

27.11.14

 

Mövzu №7. Архитектурно – ландшафтная организация городских парков

1. Цель и задачи архитектурно – ландшафтной организации2. Номенклатура объектов архитектурно – ландшафтной организации

3. Требования и приёмы2 s 

11.12.14

 Cəmi:

15 s 

 

5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

 

Архитектурно – ландшафтное решение зоны отдыха в населённых пунктах Азербайджана.

Mövzu №1. Формирование рекреационной системы посёлка, города

8s.

15.09.14

16.09.14

22.0.9.14.

23.0.9.14.

 

Mövzu №2. Схема функционального зонирования зоны длительного отдыха населённого пункта.

2s.

29.0.9.14.

 

Mövzu №3. Схема композиции центров и осей зоны отдыха.

2s.

30.0.9.14.

 

Mövzu №4. Генплан зоны длительного отдыха

8s.

0.6.10.14.

07.10.14.

13.10.14.

14.10.14.
Mövzu №5. Сеть дорог зоны отдыха. Схема. Сечение дорог, аллей, тропинок.

4s.


20.10.14.

21.10.14.


 

 


Mövzu №6. Детальная планировка конкретного участка территории.

8s.27.10.14.

28.10.14.

0.311.14.

0.4.11.14.
Mövzu №7. Проект паркового объекта для зоны отдыха

8s.

10.11.14.

11.11.14.

17.11.14.

18.11.14.

24.11.14.

  

Mövzu №8. Архитектурно ландшафтное решение малых архитектурных форм – беседки, фонтаны, павильоны, скамейки, декоративные стены и т.д.

8s.

25.11.14.

0.1.12.14.

 

Mövzu №9. Дендросхема. Спецификация на растения.

8s.


0.2.12.14.

0.8.12.14.

0.9.12.14.

15.12.14.
Mövzu №10. Пояснительная записка (8 – 10 s.).

4s.


16.12.14.

17.12.14.

 Cəmi:

60s.


5.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4Mövzu 1. Многофункциональный парк (город, район, посёлок) или архитектурно – ландшафтное проектирование зоны отдыха в городах или посёлках Азербайджана.

В системе озеленения городов и населенных пунктов наиболее крупными по величине и наиболее важными по значению являются парки. Это обширные благоустроенные территории, как правило, не менее 5га, с богатым составом древесных и кустарниковых пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, Дорожках, площадках и газонах. В парках сооружают фонтаны, водоемы, размещают скульптуру и разнообразные малые архитектурные формы. По специфике использования парки можно разделить на две основные категории; парки монофункциональные, в которых развит преимущественно какой-то определенный вид их назначения, и полифункциональные парки — многопрофильные по использованию.

К категории монофункциональных - относят парки прогулочные и отдыха, исторические парки, мемориальные, этнографические, детские, парки аттракционов, зрелищ и многие специализированные, например дендрарии, парки-выставки, зоопарки, спортивные (стадионы) и другие.

К полифункциональным паркам относят парки культуры и отдыха как городского, так и районного значения, а иногда и междугородной агломерации при близком расположении населенных пунктов друг к другу.

На категорию парка существенное влияние может оказать его географическое местоположение и характер ландшафта (например, нагорный парк, приморский, гидропарк, лугопарк).

Приведенная классификация не исчерпывает все многообразие парков, причем могут появиться новые определения по их назначению и месту в системе озеленения городов.

Прогулочный парк предназначен для тихого, спокойного отдыха. В нем должны быть интересные ландшафтные пейзажи, разветвленная сеть дорожек, многие видовые точки на многоплановое пространство живописных полян с красивыми группами деревьев и кустарников, а также цветущие газоны.

Такие парки оборудуют большим количеством скамеек на интересных местах отдыха. На возвышенных точках сооружают беседки и видовые площадки для широкого обзора местности. В прогулочных парках устраивают протоки, мостики, водоемы и многое другое, свойственное пейзажным композициям.

Немалую роль в прогулочных парках выполняют скульптура и малые архитектурно-декоративные формы. В произведениях скульптур обычно отражают лирическую тематику: образы героев былин, легенд и сказов, которые должны быть органически вписаны в фон зеленого наряда. Часто используют в прогулочных парках фонтаны, бассейны, каскады в композиции с цветочными посадками, с газонами в окружении древесных и кустарниковых групп. Парки следует хорошо освещать для того, чтобы их можно было использовать в вечернее время. Иногда применяют декоративные светильники для театрализованной подсветки оригинальных

композиционных решений парка, добиваясь так называемой игры света и цвета.

В курортных городах прогулочные парки способствуют выздоровлению отдыхающих, и сами прогулки причисляются к определенным видам лечебных процедур.  


60s. 

Oktyabr - 25s. 

Noyabr - 20s.

Dekabr – 15s.


5.5. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

-siMövzunun adı

1.

Выставочный павильон в увязке с ландшафтом – эскиз идея.

2.

Рекреации на крыше.

3.

Ландшафтно – композиционное решение въезда и выезда в населённый пункт.

4.

Ландшафтный дизайн пешеходных пространств – эскиз.

5.

Озеленение интерьеров общественных зданий.

6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal; məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı           –     “qeyri-kafi”      – F

51 - 60 bal                   –     “qənaətbəxş     – E

61 - 70 bal                   –     “kafi”               – D

71 - 80 bal                   –     “yaxşı              – C

81 - 90                         –     “çox yaxşı       – B

91 - 100                       –     “əla”                – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

Йарадыъылыг ахтарышы – бир сыра ескиз вариантларынын, клаузуранын ишляниб щазырланмасы. Бу ишляр апарылыр: баш планын бир нечя вариант вя схемляринин тяртиб едилмясиндян вя щяъм-планлашдырма щялляринин ахтарышындан ибарят ики истигамятдя. Мярщялянин сонунда вариантларын мцгайисяли гиймятлядирилмяси апарылыр вя идейанын ескизи ишляниб щазырланыр.

Сечилян вариантын йарадыъылыг бахымдан ишлянир, лайищянин цмуми идейасы, еляъя дя айры-айры бюлмяляри тякмилляшдирилир.

Баш планын ишлянмяси просесиндя тябии вя иглим факторларынын сямяряли истифадяси, тябии мцщитин горунуб-сахланмасы вя йахшылашдырылмасы цзря комплекс щяллин гябул едилмяси зяруридир. Яразинин функсионал зоналашмасы, йашыллашдырылмасы вя абадлашдырылмасы щялл едилмяли, сямяряли няглиййат-пийада йол системи тяклиф едилмяли, мцщяндис тядбирляри лайищяси тяртиб едилмялидир.Müəllim: Abdullayeva E.M. _____________ (                                 )

15” sentyabr 2014 il

Yüklə 41,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə