B axiş Testlər /2925#01#Q15#01qiyabi (500)/Baxış t est : 2925#01#Q15#01 qiyabiYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix31.03.2017
ölçüsü0,53 Mb.
#12978
  1   2   3   4   5   6

B

AXIŞ

Testlər

/2925#01#Q15#01qiyabi (500)/Baxış

T

EST

: 2925#01#Q15#01

QIYABI

 (500)

Test


2925#01#Q15#01qiyabi (500)

Fənn


2925 - Qida fiziologiyası

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmələr


36

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

22

Maksimal faiz22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Tərkibində hansı maddə olan ərzaqlardan istifadə edildikdə qlükozanın 

səviyyəsi yavaş-yavaş qalxır? (Çəki: 1)

yağ

zülal


vitamin

nişasta


vitamin və karbohidrat

Sual: Sinir sisteminin şöbələri hansılardır (Çəki: 1)

somatik və vegetativ

Стр. 1 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...


mərkəzi və periferik

simpatik və parasimpatik

vegetativ və parasimpatik

periferik və vegetativ

Sual: Aşağıdakı hansı ərzaq fruktozanın əsas mənbəyi deyil 1. Nar 2. Çörək 3. 

Göbələk 4. Bal 5. Kartof 6. Tomat (Çəki: 1)

2,3,5,6

1,2,4,6


1,4

Yalnız 3


2,6

Sual: Hansı ərzaqlarda qlikogen mövcuddur? (Çəki: 1)

kələm turşusunda 

insan qaraciyərində

balıqda 

tərəvəzdə

kartofda

Sual: Sinir hüceyrəsi informasiyanı nə vasitəsilə alır (Çəki: 1)

aksonla 

dentridlə

sinapsla

neyronla


reseptorla

Sual: Beyinə daxil olan sinir impulslarının getdiyi yol necə adlanır (Çəki: 1)

afferent 

efferent


hissi neyronlarla

mielin neyronları

dentrid

Sual: Hüceyrənin qəbuledici strukturu nə adlanır (Çəki: 1)reseptor

refleks


dentrid

neyron


akson

Sual: Reflektor aktin həyata keçməsi üçün minimum neçə neyron lazımdır (Çəki: 1)

2

3

Стр. 2 из 93Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...


4

5

7Sual: XVII əsrdə elmə ilk dəfə “refleks” sözünü daxil edən alim kimdir (Çəki: 1)

R. Dekard 

A.N. Uqolev

İ.M. Seçenov

A.A. Pokrovski

İ.P. Pavlov

Sual: Mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətinin vəziyyətini əks etdirən göstəricilər (Çəki: 1)

yaddaş


yaddaş, diqqət, düşüncə

diqqət


düşüncə

heç biri


Sual: Hansı əməklə məşğul olan insanlar üçün zülal, yağ və karbohidratın nisbəti 

1:1,2:5 olmalıdır? (Çəki: 1)

zehni əməklə

fiziki əməklə

Ağır fiziki əməklə

yaşlı insanlarda

əsas əhali qrupunda

Sual: Orqanizmin enerji təlabatının 50-70 hissəsi qidadakı hansı maddənin hesabına 

ödənilir? (Çəki: 1)

karbohidrat

zülal

vitamin


yağ

vitamin və yağ

Sual: Aclıq hissi və halsızlıq orqanizmdə hansı maddənin çatışmamazlığı nəticəsində 

yaranır? (Çəki: 1)

su 

vitamin


zülal

yağ


karbohidrat

Sual: Poliqalaktor turşulardan təşkil olunmuş maddə hansıdır? (Çəki: 1)

nişasta

Стр. 3 из 93Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...


pektin

saxaroza


qlükoza

fruktoza və qalaktoza

Sual: İnsulin və adrenalin orqanizmdə nəyi tənzim edir? (Çəki: 1)

Karbohidrat mübadiləsini

Qanda şəkərin miqdarını 

Zülal mübadiləsini

Öd ifrazını

Yağ mübadiləsini

Sual: Hansı maddənin çox miqdarda istifadəsi piylənmə və şəkərli diabet xəstəliyinə 

səbəb olur? (Çəki: 1)

Şəkər

vitamin


duzlu və yağlı qidalar

nişasta


zülal

Sual: Qidalanma nəticəsində orqanizmdə gedən kəmiyyət dəyişikliklərinin mahiyyəti 

nədir? (Çəki: 1)

sinir sisteminin düzgün inkişafı

beynin inkişafı

bədən ölçülərinin (boyun, çəkinin) dəyişməsi

görmə qabiliyyətinin yaxşılaşması

bütün variantlar düzgündür

Sual: Bədənin möhkəmləndirilməsində əsas möhkəmləndirici amillər hansılardır? 

(Çəki: 1)

qida, su, yuxu

su,vitamin, idman

hava, qida, yuxu

hava, su, Günəş radiasiyası

Günəş radiasiyası, yuxu, vitamin

Sual: Qidalanma elminin digər tibb elmlərilə əlaqəsinin düzgün variantını göstərin. 

(Çəki: 1)

anatomiya, üzvi kimya, fizika

qeyri-üzvi kimya, biologiya, fiziologiya

mikrobiologiya, kimya, anatomiya

biokimya, fiziologiya, diyetologiya, mikrobiologiya

kimya, fiziologiya, mikrobiologiya

Стр. 4 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...Sual: Yağda həll olunan vitaminlər hansılardır? (Çəki: 1)

A,B,C,D


A, D, Е, К vitaminləri

E,K, P, PP

karotin, A, C,K,B 12

C, B qrupu, PP vitamini, nikotin turşusu

Sual: Verilənlərdən hansı mərkəzi sinir sisteminin funksional vəziyyətini müayinə 

etmək üçün istifadə edilən korrektur testlərə aid deyil? (Çəki: 1)

elektroensefaloqrafiyanın nəticələri

metabolik ensefalopatiya nəticələri

ilkin simptomlar

Dissirkulyator ensefalopatiya nəticələri

maqnit-rezonans tomoqrafiya nəticələri

Sual: Dietik (müalicə) qidalanmanın orqanizmə təsiri necədir? (Çəki: 1)

Çəki itirmə

Çəki alma

Müdafiəedici təsiri

Daxili orqanların ölçülərinin kiçilməsi

Mədənin sehirli qatının zədələnməsi

B

ÖLMƏ

: 0102

Ad

0102Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Hansı sinir sisteminin struktur elementidir (Çəki: 1)

neyron 


 akson

 dentrid


sinaps

hüceyrə


Sual: Şərtsiz reflekslər nə zaman gəlir (Çəki: 1)

həyat fəaliyyəti prosesində əldə edilir 

həyatın ilk aylarında itirilir

həyatın ilk aylarında əldə edilir

həyatın ilk günlərində əldə edilir

anadan gəlmə olur 

Стр. 5 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...Sual: Şərti reflekslər nə zaman əmələ gəlir (Çəki: 1)

anadan gəlmə olur

həyat fəaliyyəti nəticəsində əldə edilir

həyatın ilk aylarında əldə edilir

həyatın ilk aylarında itirilir

həyatın ilk günlərində əldə edilirB

ÖLMƏ

: 0103

Ad

0103Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Sinir hüceyrələri çıxıntıları arasındakı hüceyrəarası maye ilə dolan boşluqlar 

necə adlanır (Çəki: 1)

refleks

 akson


senaps

neyron


dentrid

Sual: Azan sinir hansı orqanın fəaliyyətini tənzin edir (Çəki: 1)

yuxarı ətrafları

qarın boşluğu və döş qəfəsi orqanları

aşağı ətrafları

eşitmə orqanları

duyğu orqanları

Sual: Skolioz nə deməkdir (Çəki: 1)

bel əyriliyi

onurğanın frontal müstəvidə əyriliyi

onurğa yırtığı

əsəb pozğunluğu

heç biri

Sual: Dərinin orqanizm üçün fizioloji əhəmiyyəti (Çəki: 1)

istilik tənzimində, mübadilə proseslərində iştirak edir, ifrazat fünksiyası daşıyır

istilik tənzimində

mübadilə proseslərində iştirak edir

ifrazat fünksiyası daşıyır

istilik tənzimində və ifrazat fünksiyası daşıyır

Стр. 6 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...


Sual: Enerji tutumunun miqdarına görə qida maddələrinin düzgün ardıcıllığını 

göstərin. (Çəki: 1)

zülal, su, yağ

karbohidrat, vitaminlər, su

zülallar, karbohidratlar, yağlar

zülal, yağ, vitamin

karbohidratlar, pektinlər, vitamin

Sual: Orqanizmdən tərlə xaric olan mineral duzlar və vitaminlərin düzgün variantını 

seçin: (Çəki: 1)

B1, B2, B12, D

B, C, D, E, K

P, PP, Ca +

K+, Na+, C, D, E

Na+, K+, B1, B2, CB

ÖLMƏ

: 0201

Ad

0201Suallardan

31

Maksimal faiz31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Ağız boşluğu orqanları hansılardır (Çəki: 1)

dişlər, bronxlar, dodaqlar

dil, qida borusu, dişlər

dodaq, dil, dişlər

qida borusu, udlaq, bronxlar

qalxanabənzər vəz, udlaq, dil

Sual: Ağız boşluğunda hansı proses baş verir (Çəki: 1)

qidanın xırdalanması 

yağların hissəvi hidrolizi

zülalların hissəvi hidrolizi

yağların parçalanması

xolesterinin sintezi

Sual: Kariyesin əmələgəlmə səbəbi nədir (Çəki: 1)

frot çatışmamazlığı 

vitamin D çatışmamazlığı

yağ artıqlığı

Стр. 7 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...kalsium çoxluğu

yod çatışmamazlığı

Sual: Aclıq hissinin yaranmasının səbəbi nədir (Çəki: 1)

qanda qlükogen konsentrasiyasının azalması 

boş mədənin divarlarının yığılması

qanda qlükogen konsentrasiyasının artması

orqanizmin qidasız qalması

osmotik konsentrasiyasının qanda düşməsi

Sual: Düzgün cavabı qeyd et: iştaha nədir (Çəki: 1)

qlükogenin səviyyəsinin qanda düşməsi

fermentlerlə zəngin yığılıb qalmış mədə şirəsinin bol miqdarı

aclıq hissi

qanda hemoqlobinin düşməsi

qanda qlükogenin səviyyəsinin artması

Sual: İştahanın formalaşmasında müsbət təsiri olan faktor hansıdır (Çəki: 1)

qidalanma rejiminin gözlənilməsi 

müsbət emosiyalar

mənfi hisslərin dominantlığı (qəzəb, ağrı)

yorğunluq

üşümə


Sual: Mədə vəzilərini qıcıqlandıran amillər (Çəki: 1)

qida və su

şərti siqnallar (əvvəllər qida qəbulu ilə bağlı olan) və qida

su

üşüməfiziki ağırlıq

Sual: Mədədə həzmin pozulmasına nə səbəb ola bilər (Çəki: 1)

tələsik yeyilən quru qida 

yarımçıq qıdalanma

gündəlik qidaya tərəvəzlərin daxil edilməsi

ətin, ekstra aktivləşdirici maddələrin istifadəsi

qidalanma zamanı mineral suyun istifadə olunması

Sual: Mədəaltı vəzin şirəsinin ifrazının dayanmasına səbəb olan məhsullar hansılardır 

(Çəki: 1)

 kələm


soğan

yağ


süd zərdabı və spirtli içkilər 

Стр. 8 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...


qida qəbulu

Sual: Qaraciyər orqanizmdə bu funksiyanın hansını yerinə yetirir (Çəki: 1)

yağların sorulması

toksik birləşmələrin zərərsizləşdirilməsi 

qidanın xırdalanması

suyun sorulması

vitamin C-nin sintezi

Sual: Öd hansı maddələrdən təşkil olunub (Çəki: 1)

xolesterin və öd turşusu

pepsin və xolesterin

laktoza və amilozat

saxaroza və lipaza

ximozin və tripsin

Sual: Ödün əsas funksiyası nədir (Çəki: 1)

yağ turşularının sorulması 

zülalın həzmi

karbohidratın həzmi

suda həll olunan vitaminlərin qəbul edilməsi

dəmirin bərpası

Sual: Öd kisəsini dayandıran səbəb hansılardır (Çəki: 1)

 yağlar

ksilit


dondurma

aclıq


maqnezium duzları

Sual: Öd ifrazı funksiyasını zədələyən səbəb hansılardır (Çəki: 1)

yağın həddindən artıq istifadəsi 

duzun həddindən artıq istifadəsi

süd

isti qidasoyuq qida

Sual: Pepsin hansı orqanda əmələ gəlir (Çəki: 1)

mədəaltı vəzdə

mədədə


nazik bağırsaqda 

ağız boşluğunda

yoğun bağırsaqda

Стр. 9 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...


Sual: Həll olmayan ərzaqlar orqanizmdən hansı orqanlar vasitəsıiə xaric olunur (Çəki: 

1)

yoğun bağırsaqdan böyrəkdən

anal dəliyindən

nazik bağırsaqdan

dəridən


Sual: Hansı orqan xolesterinin ifrazında iştirak edir (Çəki: 1)

böyrək 


ağ ciyər

qara ciyər

mədə

nazik bağırsaqSual: Yoğun bağırsağın peristaltikasını artıran məhsullar hansılardır (Çəki: 1)

tərəvəz və quru meyvələr

xəmir məmulatları

kisel


kompotlar

ət məhsulları

Sual: İştaha nədir (Çəki: 1)

aclıq (enerji ehtiyatının doldurma ehtiyacı)

dad aclığı 

orqanizmin susuzlaşdırılması

qanda qlükozanın səviyyəsinin enməsi

hissəvi aclıq

Sual: Dadın differensidləşməsi nədən asılıdır (Çəki: 1)

süfrədəki qabların görünüşü 

vizual görünüşü

kalorisinin yüksək olması

baş beyində impulsların

gözəl servirovka

Sual: İnsanların əksəriyyəti bu dada üstünlük verir (Çəki: 1)

şirin və duzlu

duzlu və acı

acı və şirin

metallik

turş


Стр. 10 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...Sual: Məhlulun konsentrasiyasının artması dad bilmə hissinin intensivliyinə necə təsir 

edir (Çəki: 1)

itirir

artırır


azaldır

tədricən artırır

tamamilə itirir

Sual: Qidanın qəbul edilə bilməməsilə nə ilə bağlıdır (Çəki: 1)

müəyyən komponentlərlə antitel əmələ gətirən qida allergiyası ilə

bəzi ərzaqdan psixoloji imtina ilə

kulinar işlənmə metodları ilə

təqdim etmə temperaturu ilə

görünüşü ilə

Sual: Daha çox allergik reaksiyalar meydana çıxarır (Çəki: 1)

kartof

sitrus meyvələri şəkər

çörək


alma

Sual: Aşağıdakı ərzaqların hansı gec həzm olunan qidaya aiddir (Çəki: 1)

göbələk və paxla bitkiləri 

şirniyyat

qurudulmuş və ya təzə çörək

təzə süd


tərəvəz

Sual: İnsanın həzm sistemi hansı düzgün ardıcıllıqdan ibarətdir (Çəki: 1)

ağız boşluğu, udlaq, qida borusu, bağırsaq 

ağız boşluğu, qida borusu, qırtlaq, mədə, bağırsaq

ağız boşluğu, qida borusu, mədə, qara ciyər və bağırsaq

ağız boşluğu, udlaq, qida borusu, həzm vəziləri

həzm vəziləri, qida borusu, mədə, bağırsaq

Sual: Bunlardan hansı qara ciyərin yerinə yetirdiyi funksiyalardan biridir (Çəki: 1)

qana daxil olan zərərli maddələri zərərsizləşdirmək 

sidiyin ifrazını təmin etmək

tənzimlənmiş tənəffüs

sinir sistemini qaydaya salır 

öd nə ifraz edir

Sual: Ödü hansı orqan ifraz edir (Çəki: 1)

Стр. 11 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...qara ciyər

öd kisəsi 

dalaq

böyrək


qalxanabənzər vəz

Sual: Həzm əsas harada başlayır (Çəki: 1)

qara ciyərdə

bağırsaqda

mədədə 

ağız boşluğundaudlaqda

Sual: Hansı proses zamanı aclıq özünü biruzə verir (Çəki: 1)

“boş” mədənin divarlarının yığılması

qlükozanın qanda artması

hədsiz susuzluq zamanı

toxumalarda natriumun artması

turşu balansının orqanizmdə pozulması

Sual: Mədənin selikli qişasına yaxşı təsir göstərən vitaminlər hansılardır (Çəki: 1)

vitamin C, vitamin B1

vitamin U, vitamin A

vitamin D, vitamin E

vitamin K, vitamin B12

kalsium, vitamin A

B

ÖLMƏ

: 0202

Ad

0202Suallardan

30

Maksimal faiz30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Tüpürcək hansı maddələrdən təşkil olunub (Çəki: 1)

yağ turşusu, amilazadan

lisozima, amilaza, selikdən

selik, amin turşularından

lipaza, selikdən

peptidaza, lisosimadan

Стр. 12 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...Sual: Ağız boşluğunun selikli qişasının normal vəziyyətini təmin edən maddələr 

hansılardır (Çəki: 1)

vitamin A və kalsium

vitamin C və vitamin A

kalsium və pepsin

qlikogen və amilaza

ferment və vitamin C

Sual: Mədə şirəsi hansı maddələrdən təşkil olunub (Çəki: 1)

duz turşusu və selikdən

sirkə turşusu və yağ turşusundan

pepsin, lipaza, duz turşusundan

amilaza və lipazadan

lipaza, öd və lizosimdən

Sual: Mədədə zülalları parşalayan əsas ferment hansılardır (Çəki: 1)

pepsin 

lipaza


öd

amilaza


qlikogen

Sual: Mədə lipazası yalnız hansı maddıni parçalayır (Çəki: 1)

xolesterin

emulsiya olunmuş yağları

nişasta

karbohidratzülal

Sual: İsti xörək və içkilərin optimal qəbul edilməsini təmin edən temperature (ºS) 

(Çəki: 1)

18º-20º 


35º-40º

65º-70º


25º-30º

45º-50º


Sual: Emulsiya olunmuş yağlar aşağıdakı məhsullardan hansındadır (Çəki: 1)

mayonez və süd 

bikti yağı

əridilmiş kərə yağı

donuz piyi

bikti yağı və donuz piyi

Стр. 13 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...Sual: Sağlam insanın mədə şirəsinin pH-ı neçədir (Çəki: 1)

1,5-2,5


2,5-3

3-5


6-8

5-7,4


Sual: Mədə seksiyasının güclü stimullaşdırıcısı hansı məhsullardır (Çəki: 1)

qızardılmış ət xörəkləri və qara çörək 

təzə ağ çörək 

ət suyu (bulyon)

kakao və qəhvə

buğda bişmiş ət və spirtli içkilər

Sual: Mədə seksiyasının zəif qıcıqlandırıcıları hansı məhsullardır (Çəki: 1)

tərəvəz və qaynadılmış ət 

qazlı mineral sular

qaynadılmış yumurta ağı

ədviyyələr və kəsmik

az miqdarda alkoqol (spirtli içki)

Sual: Mədə seksiyasının dayanmasına nə səbəb ola bilər (Çəki: 1)

pis çeynənilmiş qida 

kofe

qazlı içkilərkəpəkli çörək

az miqdarda spirtli içki

Sual: Südün laktozası hansı orqanlara parçalanır (Çəki: 1)

mədədə


nazik bağırsaqda 

yoğun bağırsaqda

12 barmaq bağırsaqda

ağız boşluğu

Sual: Qidanın mədədən evakuasiya olunması pH-ın hansı halında mümkündür (Çəki: 

1)

1,5-2,0 2,0-3,0

2,5-4,0


4,0-6,0

5,0-6,0


Sual: Mədəaltı vəzi şirəsi hansı maddələrdən təşkil olunub (Çəki: 1)

Стр. 14 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...


pepsin və qlükoza

lipaza və tripsin 

tripsin və lizozim

insulin və amiloza

qlükoza və pepsin

Sual: Mədəaltı vəzin şirəsinin ifrazını hansı məhsullar tənzimləyir (Çəki: 1)

soğan və kələm 

süd zərdabı

qazlı mineral sular

çox miqdarda içki

soyuq qida

Sual: Öd ifrazına səbəb olan faktoru göstərin (Çəki: 1)

ksilit və yağ 

aclıq


dondurma

soyuq kokteyllər

yumşaq qida

Sual: Saxarozanın parçalanması hansı orqanda baş verir (Çəki: 1)

ağız boşluğunda

mədədə


nazik bağırsaqda 

yoğun bağırsaqda

12 barmaq bağırsaqda

Sual: Peptidaza hansı orqanda əmələ gəlir (Çəki: 1)

mədədə və qida borusunda

ağız boşluğunda və yoğun bağırsaqda

yoğun bağırsaqda və mədədə 

yoğun bağırsaqda və qırtlaqda

qida borusunda və 12 barmaq bağırsaqda

Sual: Lipaza hansı orqanda əmələ gəlir (Çəki: 1)

azığ boşluğunda 

yoğun bağırsaqda

qida borusunda

mədəaltı vəzdə

mədədə

Sual: Nazik bağırsaqlarda aşağıdakı proseslərdən hansı gedir (Çəki: 1)həzm və sintez

sorulma və həzm

Стр. 15 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...toksik maddələrin xaric olunması

şəkər və vitamin sintezi

zülal və karbohidratların sintezi

Sual: Yoğun bağırsaqda hansı proses baş verir (Çəki: 1)

çürümə və vitaminlərin sintezi 

vitaminlərin sintezi və sorulma

qida hissələrinin mənimsənilməsi

həzm


toksinlərin zərərsizləşdirilməsi

Sual: Dadı tam hiss etmək üçün lazım olan temperatura(ºS) (Çəki: 1)

0º-7º

10º-35º


45º-65º

20º-25º


60º-70º

Sual: Hansı faktorlar həzm zamanı qidanın qida borusunda rahat hərəkətini və 

itələnməsini tənzimləyir (Çəki: 1)

qida borusunun dalğavari hərəkəti

qida borusunun selikli qişasının seliyi

udlaq əzələlərinin yığılması

qida borusunun selikli qişası ilə dalğavari hərəkəti

udlağın klapanının təsir gücü

Sual: Yaşlı adamlara təqribən hansı həcmdə mədə lazımdır (litrlə) (Çəki: 1)

1,5 l


2 l

3 l


2,5 l 

3, 5 l


Sual: Digər bağırsaqlardan fərqli olaraq nazik bağırsaq orqanizmin hğzm prosesində 

hansı funksiyanı yerinə yetirir (Çəki: 1)

qida maddələrini bağırsağın bir şöbəsindən digər şöbəsinə ötürür 

çürümüş maddələri xaric edir

bağırsaq şirəsinin təsiri altında qida maddələri son ərzağa çevrilir

su və mineral duzların sorulmasını təmin edir

vitaminlərin qana sorulmasına xidmət edir

Sual: Orqanizmdə həzm prosesinin ən əvvəlində, yəni nə vaxta ağız suyu (tüpürcək) 

və mədəaltı vazin şirəsi ifraz olunur (Çəki: 1)

qidanın ağıza toxunduğu vaxtda

Стр. 16 из 93

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={E798EEDE-E...qida mərkəzindən sinir impulslarının daxil olduğu vaxt

şərti reflektorların əmələ gələn vaxtında

qidanın ağız və mədəyə daxil olduğu vaxt

ən dadlı qida və yeməyin gəldiyi vaxt

Sual: Həzm prosesi zamanı hansı bağırsaqdan su və mineral duzlar qana sorulur 

(Çəki: 1)

yoğın bağırsaqdan

nazik bağırsaqdan

12 barmaq bağırsaqdan

düz bağırsaqdan

mədədən

Sual: Həzm prosesi zamanı əmələ gələn toksik maddələri hansı orqan vasitəsilə orqanizmdə zərərsizləşirlər (Çəki: 1)

yoğun bağırsaqda

qara ciyərdə

mədədə


nazik bağırsaqda

12 barmaq bağırsaqda

Sual: Həzm sisteminin hansı şöbəsində vitaminlər əmələ gəlir (Çəki: 1)

nazik bağırsaqda

yoğun bağırsaqda

mədədə


ağız boşluğunda

12 barmaq bağırsaqda

Sual: İnsan orqanizmində əsas həzm hansıdır (Çəki: 1)

böyrək həzmi

mədə-bağırsaq həzmi 

hüceyrə daxili həzm

membran həzmi

ağız boşluğu həzmiKataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə