BĠRĠNCĠ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, TanımlarYüklə 416,72 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix25.03.2017
ölçüsü416,72 Kb.
  1   2   3   4

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 

BULAġICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik;  

a) Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve  kontrolünün  sağlanması için; bildirime esas bulaşıcı hastalıklar 

listesinin belirlenmesi, olay ve vaka tanımlarının yapılması, iletişim ağı yapısı ile ihbar ve bildirim sisteminin 

oluşturulması, 

b)  Bulaşıcı  hastalıkların  epidemiyolojik  sürveyansı  için  her  türlü  uygun  teknik  araç  kullanılarak 

sürveyans  ile  ilgili  bilgilerin  toplanmasında  görevli  yerel  sağlık  otoriteleri,  ilgili  diğer  Bakanlıklar,  özel  ve 

kamuya  ait  kurum  ve  kuruluşlar  ile  Sağlık  Bakanlığı  arasında  iletişimin  sağlanması  ve  toplanan  sürveyans 

verilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılması için gerekli yöntemlerin belirlenmesi, 

c) Erken uyarı ve yanıt sistemi için Sağlık Bakanlığı ile yerel sağlık otoriteleri arasında uygun araçlarla 

sürekli bir iletişim sağlanması, 

ç)  Hastalıklara  özgü  genel  veya  özel  sürveyans  ve  kontrol  mekanizmalarının  veya  programlarının 

geliştirilmesi,  

d) Salgınların saptanması ve kontrolü için gerekli olan müdahale yöntemlerinin belirlenmesi,  

amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam 

MADDE  2  –  (1)  Bu  Yönetmelik,  bütün  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  özel  hukuk  tüzel  kişilerini  ve 

gerçek kişileri kapsar. Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 üncü, 

57  nci  ve  64  üncü  maddelerine,  13/12/1983  tarih  ve  181  sayılı  Sağlık  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri 

Hakkında  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  2  nci  maddesinin  (b)  ve  (l)  bentleri  ile  43  üncü  maddesine  ve 

7/5/1987  tarih  ve  3359  sayılı  Sağlık  Hizmetleri  Temel  Kanununun  3  üncü  maddesinin  (b)  ve  (f)  bentlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

b)  Bildirim  sistemi:  Bu  fıkranın  (ç)  ve  (e)  bentlerinde  belirtilen  aktivitelerin  gerçekleştirilmesine 

yönelik gerekli bilginin paylaşılması için oluşturulan sistemi

c) Bulaşıcı hastalık: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)’de listelenen hastalıkları, 

ç)  Bulaşıcı  hastalıkların  önlenmesi  ve  kontrolü:  Bulaşıcı  hastalıkların  yayılmasını  önlemek  ve 

durdurmak amacıyla, epidemiyolojik araştırmalar da dahil olmak üzere Bakanlığın aldığı önlemlerin tümünü, 

d) Salgın: Bir hastalığın veya sağlıkla ilişkili özel bir durumun belirli bir coğrafyada  veya toplulukta 

beklenenden daha fazla sayıda görülmesini,  

e)  Sürveyans  (epidemiyolojik  sürveyans):  Bu  Yönetmeliğin  ekinde  yer  alan  bulaşıcı  hastalıklara  dair 

verilerin, uygun koruyucu ve  karşı önlemlerin önerilmesi, alınması ve  uygulanması amacıyla; özellikle  yer ve 

zaman  ilişkisi  temelinde  hastalık  yayılma  eğilimleri,  hastalıklara  yakalanmadaki  risk  faktörlerinin  analizi  ve 

epidemiyolojik  çalışmaların  yapılması  dahil,  sürekli  ve  sistematik  bir  şekilde  toplanması,  analiz  edilmesi, 

yorumlanması ve ilgili taraflarla paylaşılmasını, 

f) Topluluk ağı: Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik sürveyansı ve kontrolü ağı olarak adlandırılan ve 

Avrupa  Parlamentosu ve Konseyinin 24 Eylül 1998 tarihli  ve  2119/98/EC kararında bahsi  geçen  faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilginin paylaşılması için oluşturulan sistemi, 

g) Vaka:  Sürveyans amaçları veya  salgın  için  yapılmış bir  vaka tanımı ile uyumlu bir hastalığa  ya da 

sağlık sorununa sahip kişiyi, 

ğ)  Yerel  sağlık  birimi:  İllerde  il  sağlık  müdürlüğünü,  ilçelerde  ve  merkez  ilçelerde  sağlık  grup 

başkanlığını, 

ifade eder.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

BulaĢıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü ile Ġlgili Komite ve  

DanıĢma Komisyonları 

Koordinasyon komitesi 

MADDE 5 – (1) Bakanlık bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü çalışmalarının koordinasyonu, 

epidemiyolojik  sürveyansta  bildirim  sisteminin  etkin  işlemesi  ve  bu  çerçevede  bilginin  tek  tip  ve  standart 

olmasını sağlamak amacıyla, Bakanlığın ilgili birimlerinin temsilcilerinden oluşan bir komite kurar. 

(2) Koordinasyon komitesinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.  

a)  Danışma  komisyonlarından  gelen  önerileri  de  göz  önünde  bulundurarak  ulusal  ve  uluslararası 

düzeyde bulaşıcı hastalık eğilimlerini değerlendirmek, ulusal eylem planı oluşturmak ve güncellemek.  

b)  Danışma  komisyonlarından  gelen  öneriler  ile  mevcut  uluslararası  sürveyans  ağlarını  ve  ulusal 

ihtiyaçları  göz  önünde  bulundurarak,  bildirimi  zorunlu  bulaşıcı  hastalıkların  seçilme  ölçütlerini,  hastalık 

listesini, vaka tanımlarını, rehberleri ve ilgili diğer mevzuatı güncellemek. 

c)  Danışma  komisyonlarından  gelen  öneriler  ile  mikrobiyolojik  ve  epidemiyolojik  sürveyans 

yöntemlerini belirlemek. 

ç)  Danışma  komisyonlarından  gelen  öneriler  ile  epidemiyolojik  sürveyans  için  Bakanlık  tarafından 

toplanıp paylaşılacak bilgilerin ve verilerin kapsamı, yapısı ve türü ile bu verilerin uyumlu ve karşılaştırılabilir 

olmalarını sağlayacak yöntemleri belirlemek. 

d)  Özellikle  acil  durumlarda  alınacak  toplum  sağlığını  koruyucu  önlemler  için  rehberlerin 

hazırlanmasını veya hazırlatılmasını sağlamak. 

e) Bulaşıcı hastalıklarla ilgili halka yönelik bilgi ve rehber dokümanları hazırlamak veya hazırlatmak. 

f) Danışma komisyonlarından gelen öneriler ile verilerin analiz edilmesini ve paylaşılmasını sağlayan 

uygun teknik araçları ve prosedürleri belirlemek. 

g)  Sürveyans  sisteminin  yürütülmesini  bir  bütün  olarak  izlemek,  değerlendirmek  ve  işleyişi  etkin  ve 

verimli kılmak için gerekli görülen düzeltmeleri yapmak. 

ğ) Bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü ile ilgili uluslararası alanda Türkiye’nin görev almasını 

sağlayacak girişimlerde bulunmak. 

Sürveyans alanında görev yapacak komisyon  

MADDE  6  –  (1)  Halkın  ve  bireylerin  sağlığının  geliştirilmesi  ve  iyileştirilmesi  amacıyla  bulaşıcı 

hastalıkların sürveyansı ve kontrolü alanında koordinasyon komitesine bilimsel ve teknik önerilerde bulunmak 

üzere bir komisyon oluşturulur. 

(2) Bu komisyon görevlerini koordinasyon komitesinin talebi üzerine yerine getirir.  

(3) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

a)  Bulaşıcı  hastalık  eğilimlerini  mevcut  hastalık  verileri  ve  sosyo-ekonomik  göstergeler  ışığında 

yorumlamak, raporlandırmak ve bunlarla mücadele için önerilerde bulunmak. 

b) Bulaşıcı hastalık kontrol programlarının geliştirilmesine yönelik öneriler hazırlamak. 

c)  Sürveyans  sisteminin  yürütülmesini  bir  bütün  olarak  düzenli  aralıklarla  eksiklikler,  aksaklıklar  ve 

gereksiz tekrarlara mahal vermeyecek şekilde izlemek ve değerlendirmek. 

ç) Bildirimi zorunlu hastalık seçim kriterleri, hastalık listesi, vaka tanımları ve rehberler gibi bulaşıcı 

hastalıkların sürveyansı ile ilgili mevzuatı gözden geçirerek ihtiyaçları belirlemek. 

d) Sürveyans ağlarını ve bu ağların laboratuvar ağları ile ilişkilerini izlemek ve değerlendirmek. 

e) Sürveyansla ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve bu yönde  sistemde  yapılması gerekli görülen 

değişiklikleri önermek. 

f)  Koordinasyon  komitesi  tarafından  talep  edilen  diğer  hususlarda  gerekli  bilimsel  araştırma  ve 

değerlendirmeleri yapmak. 

Laboratuvar hizmetleri alanında görev yapacak komisyon 

MADDE  7  –  (1)  Halkın  ve  bireylerin  sağlığının  geliştirilmesi  ve  iyileştirilmesi  amacıyla,  bulaşıcı 

hastalıkların  sürveyansı  ve  kontrolü  alanında  verilen  laboratuvar  hizmetlerine  ilişkin  olarak  koordinasyon 

komitesine bilimsel ve teknik önerilerde bulunmak üzere bir komisyon oluşturulur. 

(2) Bu komisyon görevlerini koordinasyon komitesinin talebi üzerine yerine getirir.  

(3) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

a)  Bulaşıcı  hastalık  eğilimlerini,  mevcut  hastalık  verileri  ve  sosyo-ekonomik  göstergeler  ışığında 

laboratuvar bileşeni açısından yorumlamak, raporlandırmak ve bunlarla mücadele için önerilerde bulunmak.  

b)  Bulaşıcı  hastalıklar  kontrol  programlarının  laboratuvar  bileşeni  açısından  geliştirilmesine  yönelik 

öneriler hazırlamak. 

c) Laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesini bir bütün olarak düzenli aralıklarla eksiklikler, aksaklıklar 

ve gereksiz tekrarlara mahal vermemek açısından izlemek ve değerlendirmek. 

ç)  Bildirimi  zorunlu  hastalık  seçim  ölçütleri,  hastalık  listesi,  vaka  tanımları,  standart  uygulama 

prosedürleri ve rehberler gibi bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ile ilgili laboratuvar mevzuatını gözden geçirerek 

ihtiyaçları belirlemek. 

d)  Laboratuvar  ağlarını  ve  bu  ağların  bulaşıcı  hastalıklar  sürveyans  ağları  ile  ilişkilerini  izlemek  ve 

değerlendirmek. e)  Laboratuvarlarla  ilgili  uluslararası  gelişmeleri  izlemek  ve  bu  yönde  yapılması  gerektiği  düşünülen 

değişiklikleri önermek. 

f)  Koordinasyon  komitesi  tarafından  talep  edilen  diğer  hususlarda  gerekli  bilimsel  araştırma  ve 

değerlendirmeleri yapmak. ÇalıĢma usul ve esaslarının belirlenmesi 

MADDE  8  –  (1)  Koordinasyon  komitesi  ve  komisyonların  başkan  ve  üyelerinin  kimlerden  ve  ne 

şekilde seçileceği ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bildirim Usul ve Esaslarının Belirlenmesi 

Bilgi akıĢ sisteminin çalıĢma esasları 

MADDE  9  –  (1)  Bildirime  esas  bulaşıcı  hastalıklarla  ilgili  bilgi  akış  sisteminin  çalışma  esasları 

Bakanlık tarafından belirlenir. Bildirim sorumluları 

MADDE  10  –  (1)  Bildirim  sistemi  kapsamında  bir  bulaşıcı  hastalığın  ihbarı  ve  bildiriminden, 

Bakanlığın  belirlediği  usul  ve  esaslar  çerçevesinde  sağlık  hizmeti  veren  bütün  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile 

gerçek ve tüzel kişiler sorumludur.  

(2) Bu kişi ve kuruluşlar;  

a) Bu Yönetmeliğin ekinde  yer alan (EK–1)’deki hastalıklar ve  bu hastalıklar için  uygulanan  kontrol 

önlemlerine  dair  bilgilerle  beraber  bulaşıcı  hastalık  vakalarının  görülmesi  veya  yeniden  ortaya  çıkışıyla  ilgili 

bilgileri,  

b) Bir salgının gelişmekte olduğunu düşündüren her türlü bilgiyi,  

c) Beklenmedik bir epidemi veya  kaynağı  ya  da  etkeni bilinmeyen  yeni bir bulaşıcı  hastalık ile ilgili 

bilgileri,  

ç) Komşu ülkelerde görülen bulaşıcı hastalıkları, 

d) Özellikle olağanüstü durumlarda olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesine yönelik 

olarak yapılmış çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeleri

e)  Uygulanan  tüm  mücadele  önlemleri  de  dahil  olmak  üzere,  bulaşıcı  hastalıkların  önlenmesi  ve 

kontrolü için Bakanlığa çalışmaların koordinasyonunda yardımcı olacak ilgili görüşleri,  

derhal yerel sağlık birimine bildirmekle yükümlüdür. 

(3) Yerel sağlık birimi 2’nci fıkrada bahsi geçen bilgileri Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.  

KiĢisel verilerin iĢlenmesi 

MADDE  11  –  (1)  Epidemiyolojik  sürveyans  ve  bildirim  sistemi  ile  elde  edilen  bilgilerden  kişisel 

verilerin  işlenmesi  sırasında  kişinin  dokunulmazlığı,  maddi  ve  manevi  varlığı  ile  temel  hak  ve  özgürlükleri 

korunur.  Bu  bilgi  ve  verileri  toplayan,  bildiren  ve  işleyen  gerçek  ve  tüzel  kişiler,  bunları  kişisel  verilerin 

korunmasını düzenleyen mevzuata aykırı olarak kullanamazlar. Diğer gerçek ve tüzel kiĢilerle iĢbirliği 

MADDE  12  –  (1)  Bakanlık,  hayvan  sağlığına,  gıda  güvenliğine  ve  çevre  sağlığına  ilişkin  unsurların 

bulaşıcı hastalıklar üzerine etkilerini göz önüne alarak, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel 

kişilerle gerekli işbirliğini yapar.  

Özel sağlık sorunları 

MADDE  13  –  (1)  Bakanlık  bulaşıcı  hastalıkların  kontrolü  kapsamında nazokomiyal enfeksiyonlar ve 

antimikrobiyal direnç gibi özel sağlık sorunlarına özgü epidemiyolojik sürveyans ve bildirim sistemi oluşturur. Tanı ve referans laboratuvarları 

MADDE  14  –  (1)  Bakanlık,  bildirime  esas  bulaşıcı  hastalıkların  tanısı,  sürveyansı  ve  kontrolü 

kapsamında mikrobiyolojik tanı ve referans laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını belirler. Yerel sağlık birimlerinin çalıĢma usul ve esasları 

MADDE 15 – (1) Bakanlık, bildirime esas bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü kapsamında il 

düzeyinde görev yapan tüm birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirler.  Özel sürveyans ve kontrol programları 

MADDE  16  –  (1)  Bakanlık,  bildirime  esas  bulaşıcı  hastalıklar  listesinde  yer  alan  hastalıklar  için 

gerektiğinde  özel sürveyans ve  kontrol programları oluşturur ve  yürütür; bu amaçla  yerel  odak noktalarını  ve 

çalışma sistemlerini belirler. 

(2)  Bakanlık,  uluslararası  düzeyde  hastalığa  özgü  sürveyans  ağlarına  katılır  ve  gerekli  iletişimi 

sağlamak üzere ulusal odak noktalarını tespit eder. 

(3)  Bakanlık,  gerekli  gördüğü  takdirde,  bildirime  esas  bulaşıcı  hastalıklar  listesi  haricinde  diğer 

hastalıklara özgü genel veya özel sürveyans ve kontrol programları oluşturabilir ve yürütebilir. Bu amaçla yerel 

odak noktalarını ve çalışma sistemlerini belirleyebilir. Verilerin değerlendirilmesi 

MADDE  17  – (1)  Bakanlık,  epidemiyolojik  sürveyans  ve  bildirim  sistemi  kapsamında  gelen  bilgileri 

değerlendirir.  

(2)  Bulaşıcı  hastalıkların  sürveyansı  ile  ilgili  çalışmaları  yürüten  birimlerden  Bakanlıkça  belirlenmiş 

odak noktaları erken uyarı ve yanıt sistemi de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve toplulukların ağları 

ile iletişimi sağlar.  

(3) Bu iletişim her bir kuruluş veya ağ tarafından belirlenmiş prosedüre göre yürütülür. Bildirim sistemi kapsamındaki hastalıklar 

MADDE  18  –  (1)  Bildirim  sistemi  kapsamında  yer  alan  hastalıkların  listesi  bu  Yönetmeliğin  ekinde 

yer alan (EK-I)’de, seçim ölçütleri (EK-II)’de, vaka tanımları ise (EK-III)’te belirtilmiştir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi 

Erken uyarı ve yanıt sistemi oluĢturulması 

MADDE  19  –  (1)  Bakanlık  ulusal  düzeyde  bulaşıcı  hastalıklarla  mücadele  ve  bunların  kontrolüne 

yönelik olarak bir erken uyarı ve yanıt sistemi oluşturur. Erken uyarı kapsamında değerlendirilecek olaylar 

MADDE  20  –  (1)  Erken  uyarı  ve  yanıt  sistemi  kapsamında  değerlendirilecek  ve  bildirilecek  toplum 

sağlığı tehdidi olan veya olma potansiyeli bulunan olaylar şunlardır: 

a) Ülke genelinde veya bölgesel olarak yayılma potansiyeli olan bulaşıcı hastalık salgınları,  

b) Patojenik ajanların etken olduğundan şüphelenilen ve ülke genelinde yayılma riski bulunan benzer 

tipteki hastalık vakalarının zaman ve mekan olarak kümelenme göstermesi,  

c) Patojenik ajanların etken olduğundan şüphelenilen ve  ülke genelinde  yayılma riski bulunan benzer 

tipteki hastalık vakalarının ülke dışında zaman ve mekan olarak kümelenme göstermesi,  

ç)  Sınırlanması  için  zamanında  ve  koordineli  olarak  ulusal  veya  uluslararası  müdahalenin 

gerekebileceği bir bulaşıcı hastalık veya enfeksiyöz ajanın ortaya çıkması veya yeniden baş göstermesi. 

Erken uyarı düzeyi 1 

MADDE 21 – (1) Herhangi bir şekilde elde edilen bilgiler 20 nci maddede yer alan bir olay ihtimalini 

gösterirse,  bu  "Erken  Uyarı  Düzeyi  1"  olarak  tanımlanır  ve  bilgi  paylaşımını  gerektirir.  Böyle  bir  durumda  il 

sağlık müdürlüğü gerekli gördüğü diğer il müdürlüklerini ve Bakanlığı, gecikme olmaksızın, olayın niteliği ve 

gelişimi  hakkında  bilgilendirir.  Bu  bilginin  alınması  üzerine,  illerin  yetkili  kuruluşları  konu  ile  ilgili 

değerlendirme yapar, önlem alır, işbirliği ve koordinasyonu sağlar ve gerekirse Bakanlığın desteğini talep eder. 

Erken uyarı düzeyi 2 

MADDE  22  –  (1)  20  nci  maddedeki  tarife  uyan  bir  olay  hakkındaki  bilgi  ya  da  olaya  yönelik 

göstergelerin potansiyel bir halk sağlığı tehdidine işaret ettiği durum "Erken Uyarı Düzeyi 2" olarak tanımlanır 

ve  potansiyel  tehdit  olarak  adlandırılır.  Böyle  bir  durumda  il  sağlık  müdürlüğü  gerekli  gördüğü  diğer  il 

müdürlükleri  ve  Bakanlığı,  gecikme  olmaksızın,  olayın  niteliği,  gelişimi  ve  alınacak  önlemler  hakkında 

bilgilendirir. 

(2)  İlgili  il  sağlık  müdürlüğü,  diğer  illerin  sağlık  müdürlükleri  ve  Bakanlık  ile  işbirliği  içerisinde, 

gecikme olmaksızın potansiyel tehdidi doğrulamak için elde edilen bilgileri değerlendirir. 

(3)  Bakanlık,  gerektiğinde  daha  ileri  bir  araştırma  için  teknik  destek  verecek  saha  epidemiyolojisi 

konusunda  deneyimli  kişileri  ve  laboratuvar  desteğini  sağlar.  Ayrıca  Bakanlık,  herhangi  bir  olası  halk  sağlığı 

tehdidi  için  hazırlanacak  ihtiyatî  önlemleri  koordine  eder. Bakanlık  ilgili  danışma  komisyonlarını  ve  konu  ile 

ilgili uzmanları olağanüstü toplayabilir. 

(4)  Son  bir  risk  değerlendirmesi  ile  herhangi  bir  halk  sağlığı  tehdidinin  gelişmediği  ve  harekete 

geçmeye  gerek  olmadığı  ya  da  sadece  yerel  önlemler  alınmasının  yeterli  olduğu  sonucuna  varıldığı  durumda 

ilgili il sağlık müdürlüğü, gerekli gördüğü diğer illerin müdürlüğünü ve Bakanlığı almış oldukları veya almayı 

tasarladıkları önlemlerin niteliği ve kapsamı hakkında gecikme olmaksızın bilgilendirir.  

Erken uyarı düzeyi 3 

MADDE  23  –  (1)  20  nci  maddedeki  tarife  uyan  bir  olay  hakkındaki  bilgi  ya  da  olaya  yönelik 

göstergelerin halk sağlığı tehdidi ile sonuçlanması durumu "Erken Uyarı Düzeyi 3" olarak tanımlanır ve kesin 

tehdit olarak adlandırılır. Böyle bir durumda ilgili il sağlık müdürlüğü gerekli gördüğü diğer il müdürlüklerini 

ve  Bakanlığı  gecikme  olmaksızın  kesin  tehdidin  niteliği  ve  kapsamı,  gelişimi  ve  alınacak  önlemler  hakkında 

bilgilendirir.  

(2) Bakanlık ülke genelinde veya bölgesel düzeyde  halk sağlığını tehdit eden durum ile  baş etmek  ve 

halkın korunmasını sağlamak için yapılacak çalışmaları, alınacak önlemleri koordine eder ve  gerekli her türlü 

desteği  verir.  Ayrıca  Bakanlık,  ilgili  komisyonları  veya  konu  ile  ilgili  uzmanları  gerekli  faaliyetleri  koordine 

etmek için olağanüstü toplayabilir.  


(3)  İlgili  il  sağlık  müdürlüğü,  Bakanlık  ile  işbirliği  içinde  durum  değerlendirmesi  yapar  ve  kesin 

tehdidin ortadan kalktığı sonucuna varılırsa alınan acil önlemler sona erdirilir. Kamuoyuna bilgi verilmesi 

MADDE  24  –  (1)  20  nci  maddedeki  tarif  edilen  bir  olay  geliştiğinde  ilgili  meslek  gruplarına  ve 

kamuoyuna  olay  ve  alınacak  önlemler  hakkında  yerel  sağlık  otoritesi  veya  Bakanlık  tarafından  bilgi  verilir. 

Ayrıca halk sağlığı tehdidi ortadan kalktığında bu durum ilgili taraflara gecikme olmaksızın bildirilir.  

Alınacak önlemler 

MADDE  25  –  (1)  Bakanlık  erken  uyarı  ve  yanıt  sistemi  kapsamında  her  bir  erken  uyarı  düzeyinde 

alınacak önlemler ve sistemin işleyişine ilişkin düzenlemeleri yapar.  

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Salgınların AraĢtırılması ve Kontrolü 

Salgınların araĢtırılması ve kontrolü 

MADDE 26 – (1) Bakanlık, salgınların araştırılması ve kontrolü ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.  

Diğer gerçek ve tüzel kiĢilerle iĢbirliği 

MADDE  27  –  (1)  Salgınların  hayvan  sağlığı,  gıda  güvenliği  ve  çevre  sağlığı  ile  ilişkisi  göz  önünde 

bulundurularak,  Bakanlık  ve  yerel  sağlık  birimi,  ilgili  tüm  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  gerçek  ve  tüzel 

kişilerle gerekli işbirliğini yapar. 

Salgın raporu hazırlanması 

MADDE  28  –  (1)  Bakanlık  ve  yerel  sağlık  birimi  incelenen  bütün  salgınların  raporlarını  hazırlar  ve 

Bakanlığın belirlediği kurallara göre ilgili yerlere gönderir.  

ALTINCI BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

Eğitim 

MADDE  29  –  (1)  Bakanlık,  bulaşıcı  hastalıkların  epidemiyolojik  sürveyansı,  bildirim  sisteminin 

işletilmesi,  erken  uyarı  ve  yanıt  sisteminin  oluşturulması  ve  kullanılması,  salgınların  araştırılması  ve 

kontrolünde  görevlendirilmek  üzere,  Bakanlık  merkezinde  ve  her  ilde,  saha  epidemiyolojisi,  laboratuvar 

uygulamaları ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü konularında personeli eğitir ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlar. 

(2)  Bakanlık,  bu  amaçlara  özgü  ulusal  ve  uluslararası  kuruluşlar  ve  toplulukların  iletişim  ağları  ile 

işbirliği yaparak bir eğitim müfredatı geliştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar, uygular ve değerlendirir. 

(3)  Bakanlık,  merkezde  ve  illerde  saha  epidemiyolojisi,  laboratuvar  uygulamaları  ve  bulaşıcı 

hastalıkların  kontrolü  konularında  eğitilmiş  personelin  atama  ve  nakillerinde  eğitim  aldıkları  alanda  görev 

yapmaları için gerekli tedbirleri alır. 

Yayın hazırlama ve dağıtma  

MADDE  30  –  (1)  Bakanlık,  bu  Yönetmelik  kapsamındaki  faaliyetler  ve  sonuçları  ile  ilgili  süreli 

yayınların  ve  bültenlerin  hazırlanması,  ulusal  veya  uluslararası  düzeyde  yayımlanması  için  gerekli  tedbirleri 

almak zorundadır. 

Yürürlük 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.  

 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi 

Sayısı 

30/5/2007 

26537 


Kataloq: media -> National%20Legislation
media -> Ramiz ƏSKƏr türk xalqlari əDƏBİyyati oçerkləRİ-1 Bakı – 2011
media -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr V kitab
National%20Legislation -> Ci illər üçün yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Proqramı
National%20Legislation -> «Tibbi tullantıların idarə olunmasına dair Tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında
National%20Legislation -> Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
National%20Legislation -> İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki
National%20Legislation -> Fitosanitar nəzarəti haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu

Yüklə 416,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə