el/Kitab/2013
  Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsiz
  Yazılmış bir kitabın üstündə bir dəfə gözəl epiqraf oxudum: "Xatirələr faydalı olsun deyə səmimi ya zılmalı, gerçəkliyə tən gəlməlidir."
  TÜRKÜN (ilk) ruhaniyyat ocağI İnam atanin (Asif Atanın)
  Şəlalə Məhyəddin qızı
  Ярябов Рафиг Байрам оьлу
  Türkl ər Tarixi oçerkl
  DƏrs vəSAİTİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin
  O. M. Sadiqov, Z. S. Musayev
  Hacı Əhməd-Cabir Hacı Ġsmayıl oğlu (Prof. Əhmədov Əhməd-Cabir Ġsmayıl oğlu) Əməkdar müəllim
  AQİL ƏLİyev ariF ŞƏKƏRƏLİyev
  ŞİRİn bünyadova
  DAĞliq qarabağda erməNĠ terroru qaradağLI
  İSTİqlal fəDAİLƏRİ – azərbaycan xalq cümhuriYYƏTİNİn daxiLİ İŞLƏr naziRLƏRİ
  ruhaniyyat ocağI İnam atanin (ASİf atanin)
  AlimĢah Gümürlü
  XÜsusġ adlarin ġzahli lüĞƏTĠ
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor Ġnstitutu
  ƏŞİr bəŞİROĞLU
  DƏrslik az ərbaycan Milli Konservatoriyasının
  Mü əllif Ata kişiyev Bəxtiyar Sərhəd oğlu (hüquqşünas, elmi dərəcəsi və elmi adı yoxdur) Redaktor
  Sengiyn Erdene (Monqolustan) ÜRƏKDƏ daş (hekayələr) Bakı – “Təknur” – 2013
  Бящрузяр êå÷ìèø Êå÷ìèø ýÿëÿúÿê ýÿëÿúÿê
  Allahın adı ilə !
  Şahbaz muradov, ÇİNGİz baxiş
directory Kitab 2013  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə