external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
backend/ckfinder/userfiles/files
  MÖvcud liSTİnq təLƏBLƏRİ
userfiles/file
  HƏyat və FƏALİYYƏTİNİN Əsas tariXLƏRİ 1936 5 mart
  Sən həmişə mənimləsən
external/ckfinder/userfiles/files
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Mətn prosessoru imkan verir
  2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
external/ckfinder/userfiles/files/test_orxan/files
  ZƏRBƏ dalğASl İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ
userfiles/files
  AZƏrbaycan respublikasi adindan qətnamə surəTİ
/userfiles/file/OZiPZ/Kleszcze/kleszcz mały czy ____/foliogramy
  Zachorowania I zapadalnośĆ na kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim I w Polsce w latach 2004 2009
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
  Sumqayit apellyasiya məHKƏMƏSİNİn müLKİ kollegiyasi qərardad 13 oktyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files
  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  644a Peşə etikası
userfiles/files
  Aycan Respublika
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
  AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
userfiles/files
  Palliative care guidelines for the use of steroids in patients with cancer Introduction
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Metrologiya nədir?
external/ckfinder/userfiles/files
  1. İbtidai bitkilərə nələr aiddir?
userfiles/files
  Mühazirəcilər: Anar Hacıyev, İradə Məmmədova, Müsəllim Əmiraslanov, Elmira
  TƏLİMİn proqrami məkan
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
userfiles/file_on_download
  Результаты лучевых исследований у больных ишемической болезнью сердца до и после операции
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
external/ckfinder/userfiles/files
  HƏyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİNİn nəZƏRİ Əsaslari fəNNİNDƏn test suallari
  İnşaat materialları və məmulatları” (İTF, TİF) Materialların əyilmədə möhkəmliyi hansı düsturla hesablanır ?
Content/userfiles/files
  Çocukların geleceğini tehdit eden bir hastalık: Skolyoz
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “İstehsalın təşkili və idarə edilməsi” Müəllim: Soltanov N. S
utdData/userfiles/file
  Doç. Dr. Selahittin Çayan
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  2. Mineralların möhkəmliyinin təyini hansı cihazda aparılır?
userFiles/file
  Medical Student Performance Evaluation
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  İnşaat-texnologiya
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. C. Erciyes üNİversitesi eczacilik faküLtesi Dİyabet tedaviSİ GÖren hastalarin hastalik ve tedavileri hakkindaki BİLGİ DÜZEYleriNİn değerlendiRİlmesi Hazırlayan
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
external/ckfinder/userfiles/files
  Əməyin mühafizəsi fənnindən testlər Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir?
  MÜLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  694a Xarici dil-2
external/ckfinder/userfiles/files
  İNŞaat-texnologiYA
saglik/userfiles/file
  Saygıdeğer meslektaşlarımız
external/ckfinder/userfiles/files/mituser/files
  Əlizadə Rauf Arif
thdData/userfiles/file
  TÜrk hematoloji derneğİ hematoloji pratiĞİnde uygulamali kateterizasyon kursu 16 A. Girim yolları
userfiles/files
  Kateter uygulamalari
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
userfiles/file/SAGLIKBILIMLERI
  Bölüm hemşİrelik yıl/Yarıyıl bahar yariyili dersin Adı AFETLERDE hemşİrelik bakimi ve iLK YARDIM hemşİreliĞİ dersi
userfiles/file
  Students will
userfiles/file/conferences
  AZƏrbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ sumqayit döVLƏt unġversġtetġ amea-nın NƏSĠMĠ adina dġLÇĠLĠK Ġnstġtutu
userfiles/file_on_download
  Mutaxassislik: 5A510108-Dermatovenerologiya Mavzu: O’choqli alopesiya bilan kasallangan bolalarning psixosomatik tavsifi Ilmiy rahbar
userfiles/files
  ”Bəlğəm nümunələrinin düzgün toplanması qaydaları” təliminin proqrami məkan
userfiles/file
  Filavoviridae ailesinden bir rna virüsüdür
thdData/userfiles/file
  TÜrk hematoloji derneğİ temel hemostaz tromboz kursu 7 hemostaz mekanizmasi tanju Atamer
sanita/media/UserFiles/File
  Repubblica italiana
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэn
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
userfiles/files/docs
  Larinksi etkileyen sistemik hastaliklar
  Akut larengotrakeobronsit
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə:İnşaat texnologiya Kafedra: Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
userfiles/file/scientific_publications
  Uot heydəR ƏLİyevin nitqində MÜRƏKKƏb cüMLƏLƏRDƏN İSTİfadə Üsullari
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  642r Peşə Etikası
external/ckfinder/userfiles/files
  Peşə etika” fənni üzrə test sualları
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
userfiles/file/2014/04
  Dot wzoru umowy par. 1 pkt. 2: Dostawa 24 godziny
external/ckfinder/userfiles/files
  Strasburq Universitetinin prezidenti Alen Beretzin rəhbərliyi ilə Fransa ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti Universitetimizdə olmuşdur
thdData/userfiles/file
  B12 Vitamin Eksikliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu
external/ckfinder/userfiles/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Şirinzadə İ. )
admin/lib/ckfinder/userfiles/files
  The Abdominal Sepsis Study: Epidemiology of Etiology and Outcome
  The AbSeS trial has been registered in the ClinicalTrials. Gov Protocol Registration System
external/ckfinder/userfiles/files
  «Xidmət fəaliyyətinin psixoloji təminati, ekstremal şəraitdə psixologiya» fənni üzrə Testlər
  1. Ekologiya nəyi öyrənir?
  1. Ekologiya nəyi öyrənir?
userfiles/file/kursy_internetowe
  Toksyny pochodzenia biologicznego jako potencjalna broń biologiczna Dr n med. Janusz Kocik
userfiles/file_on_download
  Diarеya bilan kеchadigan kasalliklarning erta tashxisi
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Г. И. Али-заде, А. Р. Джалилова, Х. Х. Магеррамова, И. И. Алиев
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Bina və qurğularda, əsas və bünövrələrin düzəldilməsi ücün qruntda nəzərdə tutulan qazıntı
resim/userfiles/files
  28 temmuz dünya hepatit güNÜ
  2013 Prof. Dr. Nusret KÖse prof. Dr. Hakan Ömeroğlu doç. Dr. Bülent dağlar
userfiles/files
  Ortopedi kliNİĞİ hemşİrelik rehberi
userfiles/file/egitim/gaziegitim
  KLİNİk mikrobiyolojide antiBİyotik kullanimi doç. Dr. Meltem Yalınay Çırak
thdData/userfiles/file
  Hematüri, dizüri, pollakiüri, suprapubik a¤r› gibi semptom veya bulgularla ortaya ç›kan bir
UserFiles/File/egitim/gaziegitim
  Üriner Enfeksiyonlara Mikrobiyolojik Yaklaşım Doç. Dr. Kayhan Çağlar
backoffice/userfiles/files/documentiAllegati/285
  Ai prodotti originali. La scelta vincolante di un prodotto dovreebbe quindi essere sempre effettuata sulla base del campione originale
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. c erciyes üNİversitesi sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” AzMİU-nun rektoru
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
  AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
thdData/userfiles/file
  Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu
userfiles/file/scientific_publications
  Uot 81. 373. 47 BƏDİİ ƏSƏRLƏRİn diLİNDƏ DİalektizmləRİn yeri VƏ MÖvqeyi
userfiles/files/docs
  Fasiyal dekompresyon
thdData/userfiles/file
  TÜrk hematoloji derneğİ hematolojide destek tedavileri ve İnfeksiyonlar kursu öZGÜn olmayan iMÜnoglobiLİn kullanimi
userfiles/files
  Dünya Sağlık Örgütü tarafından, her yılın Mayıs ayının ilk Salı günü Dünya Astım Günü olarak kabul edilmiştir. 3 Mayıs Salı gününün Dünya Astım Günü olarak kutlanmasının amacı
external/ckfinder/userfiles/files
  Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?
Dorsapax/userfiles/file
  Effient ® 2 15 / 12 / 91 ﺎﺿﺭ-ﻥﺎﻳﺪﺳﺍ
external/ckfinder/userfiles/files
  1. İnfiltrasiya nYdir?
  1. Aşağıdakılardan biri dilin funksiyalarına aiddir
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  654a1 Azərbaycan tarixi
UserFiles/File/tip_meslekleri/ynetmelikler
  GÜzellik ve estetik amaçli sağlik kuruluşlari hakkinda yönetmeliK
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İCTİMAİ FƏNLƏR” kafedrasi fəNN: MÜHƏNDİs psixologiyasi suallar
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Meliorasiya sistemlərinin istismari və monitorinqi” FƏnnindəN İmtahan suallari I böLMƏ
external/ckfinder/userfiles/files
  Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
  1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərin
  FakultY: 哲Yqliyyat" ンxtisas: 050622 添erstnYqliyyat vasitYlYrinin mhYndisliyi" Kafedra: 鈍stilik, qaz tYchizat vY ventilyasiya"
userfiles/file/IPDMC/IPDMC 2014
  21st International Product Development Management Conference June 15-17, 2014 Limerick, Ireland Programme
external/ckfinder/userfiles/files/qkuser/files
  Ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş abituriyentlər aşağıdakı hallarda təhsil haqqından azad olunurlar
userfiles/files
  İş №2(107) 1097/2016 Az ərbaycan Respublikası adından
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Sensor sistemləRİ FƏNNİ ÜZRƏ İmtahan suallari birinci qrupun sualları
  İnformasiya sistemləRİNDƏ monitorinq və Dİaqnostika texnologiyalari 843a1,a2 Birinci qrupun sualları
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti elmi ƏSƏRLƏR
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Landşaftın əsas komponentləri
userfiles/file/scientific_publications
  Sumgayit state university
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  N. R. Namazov
  Еколоэиа вя ятраф мцщитин мцщафизяси
userfiles/file/scientific_publications
  İssn-1680-1245 sumqayit döVLƏt universiteti
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Ekologġya və Ətraf müHĠTĠn mühafġZƏSĠ uot: 631. 616. 013. 004
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Klassik vergitutma nəzəriyyəsini elmə kimlər daxil etmişdir?
userfiles/files
  Salāti un uzkodas Snack and Salads
  Salāti un uzkodas Snack and Salads
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ” sentyabr 2016-cı il
external/ckfinder/userfiles/files
  Мянимсямя эюстяриcиляри барядя кафедраnın айлыг мялуматы 2014/2015ci тядрис илинин “yaz” семестриндя «СTvə mks» факцлтясинин
  Мянимсямя эюстяриcиляри барядя кафедраnın айлыг мялуматы 2014/2015-ci тядрис илинин “yaz” семестриндя «СTvə mks» факцлтясинин
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  644a Elektrotexnika
external/ckfinder/userfiles/files
  Elmi adların verilməsinə dair attestasiya işinə daxil olan və aak-a göndərilməli sənədlərin s I yahis I
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Gün Saatlar Au d M206a
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  Kafedra: Fənn: “İnsan resurslarının idarə edilməsi” Müəllim: Qruplar
  35- sosiologiya qiyabi 2017 2202a, 2252a, 2323a, 2483a, 2473a, 2453a, 2745a, 2922a
uploads/userfiles/files
  Az ca mb al ko n ba lk on az ca m ca m
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Yazılı İmtahan otağı İnformatika elmini müasir problemləri M846a,M846r
UserFiles/file/Basin/PetkimYasamDergisi
  Petkim yaşAM’ın 1-4 Haziran 2010
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Memarlıq Elmi əsərlər
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Danışıq səslərindən bəhs edən dilçilik şöbəsi necə adlanır?
userfiles/file/scientific_publications
  Magistrantların XV respublika Elmi konfransı, 14-15 may 2015-ci IL
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  A. B. Dolxanov
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Torpağı dağ süxurlarından fərqləndirən əsas xassə nədir?
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Uot 631. 445. 4 Q. M. MƏMMƏdov, Y.Ġ. ġAhverdiyev, H. M. HƏSƏnov, S. Y
userfiles/file/scientific_publications
  Ġssn-1680-1245 sumqayit döVLƏt unġversġtetġ
external/ckfinder/userfiles/files
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallar və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
UserFiles/File/2011/mo222-226ru
  Наименование вида Факультативная всхожесть
userfiles/files
  Ümumi MÜDDƏalar maddə Əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı və onun təmin edilməsinin əsasları
  Sanatoriya-kurort müəssisələrində sanitar-gigiyenik Tələblər
  «Tibbi tullantıların idarə olunmasına dair Tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında azərbaycan respublikasinin naziRLƏr kabinetiNİn qərari «İstehsalat və məişət tullantıları haqqında»
saglik/userfiles/file
  Boulevard Hotel Bakü Azerbaycan
userfiles/file/zaytoun-press
  Bedlam productions starts pre-production on first israeli -uk film coproduction ‘zaytoun’
WriteReadData/userfiles/file/userfiles
  Name of the Division: bsi name of the Scheme
userfiles/file
  The Complement System מערכת המשלים
WriteReadData/userfiles/file/Scientific Meet-Feb-17
  Name: C. Murugan, Scientist- d, bsi, src, Coimbatore Date of Joining in bsi as dbt-pdf
UserFiles/File/2010/mo214-220ru
  Классификация пищевых продуктов растительного происхождения и части продукта
UserFiles/File/poprawki_krzysiek/badania naukowe i monit przyr/kartoteka taksonow
  Lista grzybów dotychczas stwierdzonych w Gorcach zredagował Paweł Czarnota, Pracownia Naukowo-Edukacyjna gpn
directory userfiles file  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə