Do wszystkich Którzy pobrali siwzYüklə 33,97 Kb.
tarix21.01.2017
ölçüsü33,97 Kb.
#6142
SPZZOZ.ZP/15/2015 Przasnysz, dn. 26.06.2015 r
Do wszystkich

Którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na leki.

W odpowiedzi na zapytania, które wypłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:Pyt. 1

Czy zamawiający w Pakiecie- Pakiet XXX - Leki różne poz. 123 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Espumisan 40 mg x 100 kaps. posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Esputicon 50 mg x 100 kaps ?

Wskazania do stosowania zaproponowanego Espumisan:

- Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem sięgazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęcia.

- W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym.

- W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz

gastroskopii.”

Natomiast wskazania do stosowania Esputicon:

-wzdęcia, nadmierna ilość gazów w jelitach oraz w przygotowaniach pacjenta do niektórych badań rentgenowskich i ultrasonograficznych.”Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców oraz uzyskanie przez Szpital korzystniejszej pod względem cenowym oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza lek jak w zapytaniu
Pyt. 2

Czy zamawiający w Pakiecie- Pakiet XXX - Leki różne poz. 124 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Espumisan krople posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Esputicon krople?

Wskazania do stosowania zaproponowanego preparatu Espumisan krople:

- Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem sięgazów w przewodzie pokarmowym, takich jak, np.: wzdęcia.

- Wspomagająco w niemowlęcych kolkach jelitowych u niemowląt.

- Wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy

brzusznej oraz gastroskopii.

- Jako środek zmniejszający pienienie treści przewodu pokarmowego w zatruciach środkami

powierzchniowo czynnymi”.

Natomiast wskazania do stosowania preparatu Esputicon krople:

-wzdęcia, nadmierna ilość gazów w jelitach oraz w przygotowaniach pacjenta do niektórych badań rentgenowskich i ultrasonograficznych.”Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców oraz uzyskanie przez Szpital korzystniejszej pod względem cenowym oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza lek jak w zapytaniu
Pyt. 3

Czy zamawiający w Pakiecie „Część XVI ” poz. 192 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Pangrol 10000j x 20 kaps posiadający takie samo zastosowanie co Lipancrea 8000j?

Odp. W Pakiecie XVI są dwie pozycje.
Pyt. 4

Dotyczy Pakiet XXX poz. 60 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 13g (11ml) lub 7g (6ml)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 5

Czy w Pakiecie XVI poz. 2 (Sevofluran 250 ml – 40 but.) Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu Sevoflurane w butelce PEN ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania parownika tj. każda butelka produktu wyposażona jest w fabrycznie zamontowany adapter, który umożliwia napełnienie parownika bez użycia dodatkowych nakręcanych nie zawsze sterylnych adapterów łączących butelkę z parownikiem, które są obecnie używane ma bloku operacyjnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza Sevoflurane 250 ml zarówno w butelce aluminiowej jak i PEN
Pyt. 6

Prosimy również Zamawiającego o wydzielenie z pakietu XVI pozycji nr 2 (Sevofluran 250 ml) i utworzenie oddzielnego Pakietu.

Odp. Zamawiający wydziela z Pakietu XVI poz. 2 przenosząc ją do Pakietu luźnego XXIV pod pozycję 11.

Jednocześnie zmienia zapisy w SIWZ:

- Rozdział VI pkt. 1b) – potwierdzenie wykonania co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawy leków i produktów leczniczych o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet XVI – 15.000,00 zł

Pakiet XXIV poz. 11 – 15.000,00 zł

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Rozdział VII pkt. 1c) - dla potwierdzenia spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagany jest wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawy leków i produktów leczniczych, o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet XVI – 15.000,00 zł

Pakiet XXIV poz. 11 – 15.000,00 zł

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według załącznika nr 5

- Rozdział XIII pkt. 1 - Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium:

Pakiet XVI – 275,00 zł

Pakiet XXIV poz. 11 – 275,00 zł
Pyt. 7

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.3, §2 ust.5 ppkt a), c) i d), §4 ust.12 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcie Umowy. Z umowy wynika, ze Dostawca jest zobowiązany do bilansowania leków zakupywanych na jej podstawie i informowanie o zagrożeniu niewykonania lub nadwykonania Zamawiającego oraz przygotowuje stosowne propozycje aneksu. Ostateczną wersję aneksu na tę okoliczność zastrzega sobie Zamawiający. Z wieloletniej praktyki wynika, że sytuacje, które wymagają przygotowania aneksu występują bardzo rzadko, wahania w szacunkach kształtują się od kilku do kilkunastu procent.
Pyt. 8

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.4 ppkt d) projektu umowy)?

Odp. Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis w § 2 ust. 4 ppkt. d), który otrzymuje brzmienie:

W sytuacji opisanej wyżej jeżeli Dostawca udowodni Zamawiającemu, że taki fakt nastąpił i cena zamiennika jest większa niż 40% możliwe będzie sporządzenie aneksu na tę okoliczność po ustaleniu ostatecznej ceny zamiennika.


Pyt. 9

Do treści §4 ust.5 prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp. W pytaniu nie są wymienione konkretne okoliczności w jakich miałoby to nastąpić, wobec powyższego zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.


Pyt. 10


Prosimy o dopisanie warunku do §4 ust.7 projektu umowy:"...w terminie 7 dni od dnia dostawy".

Odp. Zamawiający dodaje do umowy zapis jak w zapytaniu.


Pyt. 11


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w §5 ust.1 ppkt a) dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pyt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie XIII pozycja 1 produktu leczniczego Nephrotect 10% 500ml – roztwór aminokwasów przeznaczony do żywienia pozajelitowego chorych z zaburzeniami czynności nerek?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt jak w zapytaniu.
Pyt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie XIII pozycja 2 produktu leczniczego Vamin 14 Electrolyte–Free 500 ml, roztwór aminokwasów do infuzji
o całkowitej zawartości aminokwasów 85 g/l, w tym zawartość aminokwasów niezbędnych 38,7 g, zawartość azotu 13,5 g/l?


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 14

Czy Zamawiający w Pakiecie XIII w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 6 worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 45,0g, glukozę 143,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1920ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 7 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 68,0g, glukozę 200,0g, emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 2053ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 8 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 100,0g, emulsję tłuszczową 40,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 800 kcal objętość 1026ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 9 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 10 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 68,0g, glukozę 200,0g, emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 2053ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 20.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 11 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 12 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 13 worka 3 komorowego SMOFKabiven EF zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 14 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań , NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane.

Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia

Pozajelitowego i Dojelitowego.

Są to jedyne witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, które również mogą być stosowane u wcześniaków i noworodków oraz dzieci poniżej 11-go roku życia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 15 emulsji tłuszczowej 20% opartej na bazie oleju sojowego 100 ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.

Pyt. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIII pozycja 16 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedż 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XIV pozycja 5 preparatu Purisole roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany
z organizmu pozwalający na bezpieczne wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co Glicyna?


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycji 1 diety do żywienia dojelitowego, oligopeptydowej, zawierającej hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycji 2 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, normobiałkowej (5,6 g/100 ml), zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności 330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań na litry?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycji 3 diety kompletnej pod względem odżywczym o smaku neutralnym, normalizującej glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkalorycznej (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (20% energii z białka), oparta na białku mleka, zawartość białka 7,5g /100 ml, zawierająca błonnik 2,3g/100 ml, zawierająca tłuszcz 7,0g/100ml (42% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy w opakowaniu 500 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań na litry?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycji 4 diety do żywienia dojelitowego, przeznaczonej dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) 9,25g/100ml, o dużej zawartości błonnika (1,5g/100ml), zawierającej białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczną 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycji 5 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, o wysokiej zawartości błonnika –1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności 285 mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną worku o objętości 1000 ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycji 6 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycji 8 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowej
(7,5 g/100 ml) - co najmniej 20% energii białkowej, zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml?


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycji 9 diety do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowej 10,0 g/100 ml – co najmniej 27% energii białkowej, opartej na białku kazeinowym i hydrolizacie serwatki, o wysokiej zawartości ω-3 kwasów tłuszczowych, tłuszczy MCT i antyoksydantów, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, bogatoresztkowej, o osmolarności 340 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycji 10 diety do żywienia dojelitowego, normokalorycznej 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowej, o osmolarności 345 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XVII pozycja 11 dietę kompletną, bogatobiałkową – co najmniej 27% energii białkowej, zawierająca białka mleka, wysokokaloryczną 1,5kcal/ml, dla osób z trudno gojącymi się ranami, odleżynami, zawartość białka 10g/100ml, smak czekoladowy,
w opakowaniach o objętości 200 ml?


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycja 12 dietę wysokokaloryczną (1,5 kcal/ml) o smaku waniliowym, pojemność 200 ml, bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycja 13 wysokobiałkową dietę cząstkową bogatą w wapń, bezglutenowa. Zawartość białka: min. 87g/100g proszku, zawartość wapnia min. 1 g/100g proszku. Wartość energetyczna 360 kcal/100 g proszku w opakowaniu po 300g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnego opakowania?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVII pozycja 14 zestawu Applix gravity set EasyBag – zestaw do podawania diet dojelitowych
w opakowaniach typu Pack i EasyBag metodą grawitacyjną długości 180 cm
z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN- lock?


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 40

Czy Zamawiający w pakiecie XVII pozycja 15 wyrazi zgodę na zestaw do opakowań miękkich typu worek do pompy Amika przy zaoferowaniu na czas trwania przetargu 1 szt. pompy Amika?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XVII pozycja 16 produktu Freka CH/FR 12 120 cm LL – zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XVIII pozycja 17 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3%
w opakowaniu worek z dwoma portami 500ml?


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XXV pozycja 41 produktu leczniczego Kalium chloratum 15% 20 ml w opakowaniu po 20 ampułek z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XXV pozycja 42 produktu leczniczego Kalium chloratum 15% 10 ml w opakowaniu po 20 ampułek z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie XXV pozycja 63 produktu leczniczego PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w ampułkach zawierającego emulsję MCT/LCT, który posiada w charakterystyce produktu leczniczego zapis o możliwości stosowania u dzieci od 1 miesiąca życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu w trakcie podawania pacjentowi?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu jak w zapytaniu.
Pyt. 46

Czy Zamawiający w pakiecie V - Leki różne poz. 17 i 18 ( Meropenem fiol. 1 i 0,5 g * 10 szt.) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?

Odp. Zamawiający dopuszcza preparat jak w zapytaniu.
Pyt. 47

Czy Zamawiający w pakiecie V - Leki różne poz. 17 i 18 ( Meropenem fiol. 1 i 0,5 g * 10 szt.) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?

Odp. Zamawiający dopuszcza preparat jak w zapytaniu.
Pyt. 48

Czy w pakiecie Nr XXIII poz. 99 (Pulmicort zaw. z neb. 0,5 mg/ml- 2ml x 20 szt.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odp. Zamawiający wymaga preparatu jak w zapytaniu.
Pyt. 49

Czy Zamawiający w pakiecie Nr XXIV poz. 7 (Nexium 40 mg doż. * 10 fiol.) wymaga, aby preparat esomeprazol proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Esomeprazolum inj.) posiadał zarejestrowane wskazanie u dzieci młodzieży w wieku od 1 do 18 lat do hamowania wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich choroba refleksowa przełyku(GERD)u pacjentów z refleksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza preparat jak w zapytaniu.
Pyt. 50

Czy Zamawiający w pakiecie Nr XXIII poz. 26 (Marcaine Spinal Heavy 0, 5% 4ml x 5 amp./ Marcaine Spinal Heavy 0,5%) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odp. Zamawiający wymaga preparatu jak w zapytaniu.
Pyt. 51

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 poz. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami ponieważ:

zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta

redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów

worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją

koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe niż koszty utylizacji opróżnionych butelek

składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pyt. 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 poz. 12 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500 ml w opakowaniu typu Viaflo?

Uzasadnienie:

Plasmalyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian) co zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilnośc z krwią i lekami. Plasmalyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Plasmalyte 500 ml znajduje się w Pakiecie XV.
Pyt. 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 18 pozycji 15, 17, 18, 21 do oddzielnego pakietu?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pyt. 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycji 6 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo o pojemności 100 ml ponieważ:

- mannitol 15% i 20% mają wskazana do stosowania w tych samych jednostkach chorobowych a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu terapeutycznego leku

- roztwory mannitolu 15% nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem może być gotowy do użycia bez czasochłonnego rozpuszczania w gorącej kąpieli wodnej

- nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza użytkownika przed odklejeniem etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłki.

Mannitol 15% w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Manitol 15% znajduje się w Pakiecie 15.

Z poważaniem
Yüklə 33,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə