Əhalinin 5-10% təsadüf edilirYüklə 445 b.
tarix25.11.2016
ölçüsü445 b.
#66

Əhalinin 5-10% təsadüf edilir

 • Əhalinin 5-10% təsadüf edilir

 • Xəstəlikdən şəhər əhalisi daha çox əziyət çəkir

 • Duodenal xoralar mədə xorasından 4 dəfə çox

 • rast gəlinir

 • Xəstələr arasında kişilər üstünlük təşkil edir

 • Xəstəlik 25-40 yaş arası daha tez-tez təsadüf

 • edilir

 • XX-dən ölüm hallarının göstəricisi xoranın

 • mədə lokalizasiyasında - 6-dan – 7,1 -ə

 • duodenal lokalizasiyada – 0,2-dən- 9,7 qədər

 • (hər 100 min. əhaliyə).►QSİP və digər mədənin SQ-ı zədələyən DV-nin

 • ►QSİP və digər mədənin SQ-ı zədələyən DV-nin

 • qəbulu

 • ► Zərərli vərdişlərin təsiri

 • ► Psixoemosional gərginlik

 • ► İrsi və konstitusional amillər

Hazırda Helicobocter Pylori (HP) xora xəstəliyinin əsas etoloji faktoru hesab edilir; bu mikroorqanizmlər mədənin selikli qişasında çoxalaraq (əvvəlcə antral hissədə, sonra isə bütün şöbələrdə) iltihabın, eroziya və xoranm inkişafma səbəb olur.

 • Hazırda Helicobocter Pylori (HP) xora xəstəliyinin əsas etoloji faktoru hesab edilir; bu mikroorqanizmlər mədənin selikli qişasında çoxalaraq (əvvəlcə antral hissədə, sonra isə bütün şöbələrdə) iltihabın, eroziya və xoranm inkişafma səbəb olur.1. Xlorid turşusunun sekresiyasının pozulması,mədə- bağırsaq traktının evakuator-motor tənzimin dəyişilməsi,mədənin selikli qişasında qan dövranının dəyişilməsi,əvvəl funksional sonra isə üzvi xarakter daşıyır.

  • 1. Xlorid turşusunun sekresiyasının pozulması,mədə- bağırsaq traktının evakuator-motor tənzimin dəyişilməsi,mədənin selikli qişasında qan dövranının dəyişilməsi,əvvəl funksional sonra isə üzvi xarakter daşıyır.
  • 2. Xlorid turşusunun hipersekresiyası zamanı H+
  • ionlarının artıqlığı sulfatazanın aktivliyini
  • tormozlayır,nəticədə mədə sekresiyası pozulur.
  • 3 .Onikibarmaq bağırsaq möhtəviyyatının mədəyə requrgitasiyası nətiəcəsində mədənin motor-evakuator funksiyası pozulur.


4. XX-nin inkişafında sinir-psixiki amillərin rolu çoxsaylı eksperimental və klinik müşahidələrlə sübut edilmişdir. Mənfi emosiyalar, uzun müddət psixi gərginlik, zədələnmiş daxili orqandan gələn patoloji impulslar xəstəliyin inkişafının səbəbini təşkil edir.

 • 4. XX-nin inkişafında sinir-psixiki amillərin rolu çoxsaylı eksperimental və klinik müşahidələrlə sübut edilmişdir. Mənfi emosiyalar, uzun müddət psixi gərginlik, zədələnmiş daxili orqandan gələn patoloji impulslar xəstəliyin inkişafının səbəbini təşkil edir.

5. XX-nin inkişafmda irsi və konstitusional amillər də vacib rol oynayır.

 • 5. XX-nin inkişafmda irsi və konstitusional amillər də vacib rol oynayır.

 • İrsi amillər: 15—40% hallarda xəstəlik irsi xarakter daşıyır. Belə güman edirlər ki, xora xəstəliyi autosom-dominant şəkildə nəslə verilir. Mədə xorasına irsi meylliyi göstərən dolayı amillərə qan qrupu və xəstələrin mədə şirəsi və ağız suyu vasitəsilə A, B, N antigenlərini ifraz etmə-mək qabiliyyəti aiddir.Yaranmış xora patoloji ocaq olub,

 • Yaranmış xora patoloji ocaq olub,

 • qastroduodenal zonanın selikli qişasında distrofik dəyişiklikləri afferent yolla

 • saxlayaraq, xəstəliyin xronik gedişinə şərait yaradır

 • və orqanizmin digər orqan və fizioloji sistemlərini

 • patoloji prosesə cəlb

 • edir.Mədədə lokalizə olunan sadə və kallyoz peptik xora ayırd edilir.

 • Mədədə lokalizə olunan sadə və kallyoz peptik xora ayırd edilir.

 • Sadə xora- nəzərəçarpan çıxıntıları olmayan yumşaq kənarlara malikdir.

 • Kallyoz xoranın kənarlarında birləşdirici toxumadan ibarət bərkimə və ətrafında iltihabi-çapıq dəyişiklər müşahidə olunurПо форме.

 • По форме.

  • Острая - начальная, впервые возникшая.
  • Хроническая - впервые выявленная, рецидивирующая (повторная).
 • По фазе течения.

  • Обострение (без язвы, с язвой).
  • Начальная (нестойкая) ремиссия от свежего (красного) рубца до 3 мес.
  • Ремиссия от 3 мес. до года.
  • Стойкая ремиссия - более года.
 • По степени тяжести.

  • Легкая (редко рецидивирующая - один раз в год и более).
  • Средняя (часто рецидивирующая - один - два раза в год).
  • Тяжелая – непрерывно рецидивирующая (три и более раз в год); длительно рубцующаяся; длительно не рубцующаяся язва; множественные язвы; осложненное течение.


По локализации.

 • По локализации.

  • В желудке (субкардиальная, медиагастральная, антральная, в пилорическом канале).
  • В двенадцатиперстной кишке (бульбарная, постбульбарная).
 • По клиническому течению.

  • Типичная (гастралгическая).
  • Атипичная (диспептическая, панкреатоподобная, холецистоподобная, кардиалгическая, кишечно-диспептическая, геморрагическая, латентная).
 • Осложнения.

  • Рубцово-язвенная деформация.
  • Стеноз.
  • Пенетрация.
  • Кровотечение.
  • Перфорация.
  • Малигнизация.


K25 mədə xorası

 • K25 mədə xorası

 • K26 12-barmaq bağırsaq xorası

 • .0– kəskin, qanaxma ilə

 • .1– kəskin, deşilmə ilə

 • .2– kəskin, qanaxma və deşilmə ilə

 • .3- kəskin, qanaxma və deşilmə olmadan

 • .4- xr.və ya dəqiqləşdirilməmiş,qanaxma ilə

 • .5- xr.və ya dəqiqləşdirilməmiş, deşilmə ilə

 • .6-xr.və ya dəqiqləşdirilməmiş,qanaxma və deşilmə ilə

 • .7- xroniki, qanaxma və deşilmə olmadan

 • .8-dəqiqləşdirilməmiş, kəskin və ya xroniki, qanaxma və

 • deşilmə olmadan • Klinik Mənzərəsi

 • Xora xəstəliyi zamanı ağrılar dispeptik pozuntularla birlikdə gedir: Ürəkbulanma,qusma, qıcqırma gəyirmə.

 • Qəbizlik — xora xəstəliyinin xüsusi müşayiətçisidir. Bu əlamət sinir reflektor-genezli olaraq yoğun bağırsağın spazmı ilə əlaqədar meydana çıxır. • Sekresiyanın azalması

 • Xora xəstəliyinin yüngül formasında iştaha saxlanılır,hətta bəzən xəstələr “qurd aclığı”hiss edirlər,bu hipoqlikemiyaya meylliliklə əlaqədardır.

 • Ətraflarda sianoz

 • Ovucda nəmlik

 • Artmış tər ifrazı

 • Yüksək qırmızı, az hallarda, ağ dermoqrafizm

 • Temperatur assimetriyası

 • dilin ağ ərplə örtülməsi

 • Qarına uzun müddət istiqac qoyduqda dəridə qəhvəyi rəngli piqmentasiya müşahidə olunur.Xoranın gedişi.

 • Xoranın gedişi.

 • Xəstəlik uzun gedişli olub, Remissiya və Kəskinləşmə dövrləri ilə keçir.

 • Ağırlaşmanı iki qrupa bölürlər:

 • I qrup: bilavasitə prosesin proqressivləşməsi, xoranm dərinləşməsi onun transformasiysı ilə bağlıdır;

 • II qrup: qastroduodenal sistemdə inkişaf edən, patoloji dəyişikliklərə qarşı bir sıra orqan və fizioloji sistemlərin reaksiyası ilə bağlıdır.Laborator göstəricilər- nəcisin gizli qana görə analizi

 • Laborator göstəricilər- nəcisin gizli qana görə analizi

 • Rentgenoloji müayinədə- mədə divarında xora üçün xarakter “taxça” əlaməti

 • Qastrofibroskopiya-

 • xoranı aşkar etməyə,onun ölçüsünü və çapıqlaşma dərəcəsini müəyyənləşdirməyə,

 • peptik xoranı xərçəngdən diferensasiya etməyə,

 • xoranın tam çapıqlaşmasına qədər sağalma prosesini izləməyə imkan yaradır. • Tipik halarda ağırlaşmamış xoranın diqanozu çətinlik təşkil etmir. Xoranın əsas əlamətləri-epiqastral nahiyyədə ağrı,gəyirmə,qusma.XX-in mədə və 12-b/b-ın simptomatik xoraları ilə müqayisəli diaqnozu:

 • XX-in mədə və 12-b/b-ın simptomatik xoraları ilə müqayisəli diaqnozu:

 • Xəstəliyə məxsus əlamətlər:

 • Tipik klinik mənzərə

 • Uzunmüddətli anamnez

 • Fəsli (yazda və payızda)kəskinləşmə

 • Irsi xarakter daşımasıMədə xərçəngi: səciyyəvi əlamətlər-

 • Mədə xərçəngi: səciyyəvi əlamətlər-

 • Ümumi zəflik

 • Anoreksiya

 • Qarında xora xəstəliyinə xas olmayan az spesifik ağrılar

 • Proqressiv arıqlama

 • EÇS-in artması

 • Anemizasiya

 • Axlorhidriya3 аspekti:

 • 3 аspekti:

  • Helicobacter pylori (Нр) eradikasyası;
  • Intraqastral turşuluğun dəf edilməssi ;
  • Mədənin selikli qişasında reparativ proseslərin bərpa olunması – xora qüsurunun sağalması


Müalicə

 • Müalicə • Xolinolitiklər:

 • -atropin-sulfat (0,00025q tabletlərdə daxilə və ya 0,1%-li məhluldan6-8 damcı),

 • -metasin (0,003q daxilə və ya 0,1%-li məhluldan 1ml əzələ və ya dərialtına),

 • Belladonna preparatları:

 • -platifilin-hidrotartrat(0,002q daxilə),

 • -spazmolitin(0,1q daxilə),

 • Kvateron (0,02q daxilə və ya 0,6%li məhluldan 5ml əzələdaxilinə)Qanqlioblokatorlar:

 • Qanqlioblokatorlar:

 • -benzoheksonium və ya heksonin (0,1q daxilə və ya 2,0-2,5% məhluldan 1-2ml əzələ daxilinə),

 • -qanqlerondan(1,5%li məhluldan 2ml gün ərzində 2-3 dəfə əzələ daxilinə)

 • Miotrop spazmalitiklər:

 • -no-şpa(2%li 2ml dərialtına),

 • -papaverin-hidroxlorid(2%li 2-4ml əzələ daxilinə)Müalicə kompleksində qələviləşdirici (antasid) maddələrdən geniş istifadə olunur.Onlar iki qrupa bölünür: həllolan və həllolmayan.

 • Müalicə kompleksində qələviləşdirici (antasid) maddələrdən geniş istifadə olunur.Onlar iki qrupa bölünür: həllolan və həllolmayan.

 • Həll olanlar: natrium-hidrokarbonat

 • Həll olmayanlar:

 • maqnezium-oksid

 • kalsium-karbonat.

 • Adsorbsiya olunmayan antasidlərə:

 • Maqnezium-sulfat,

 • Aluminium-hidroksid,

 • Fosfolugel

 • Antasid keyfiyyətli geniş yayılmış kompleks preparatlar:

 • Almagel,

 • Almagel A,

 • MaaloksXora xəstliyinin müalicəsində MSS-nin funksiyasının normallaşmasına böyük diqqət yetirmək lazımdır.

 • Xora xəstliyinin müalicəsində MSS-nin funksiyasının normallaşmasına böyük diqqət yetirmək lazımdır.

 • Sedativ preparatlar: natrium-bromid

 • trankvilizəedici maddələr:

 • Meprobamat (0,2q)

 • Diazepam (0,005-0,01 q)

 • Trioksazin(90,3 q)

 • Sulpirid (eqlonil) • I.Helikobakterin infeksiyasına təsir edən dərmanlar (eradikasion terapiya)

 • Bismut preparatları

 • Trixopol

 • Amoksisillin

 • Klaritromisin

 • Furazolidon

 • FtorxinolonlarУдлинение сроков лечения до 14 дней

 • Удлинение сроков лечения до 14 дней

 • Использование резервных антибиотиков

 • Включение в схемы препаратов висмута

II.Antisekretor preparatlar (mədə turşusunu və sekresiyasını azaldırlar):

 • II.Antisekretor preparatlar (mədə turşusunu və sekresiyasını azaldırlar):

 • 1. M-xolinolitiklər.

 • -qeyri-selektiv(atropin,platifilin,metasin)

 • -selektiv(qastrosepin,pirenzepin).

 • 2. H2 – histamin reseptorlarının antoqonistləri

 • -simetidin (histodil,taqamet)

 • -ranitidin (ranisan,ailok E,zantak,pentoran)

 • -famotidin(ulfamid),

 • -qastrosidin,kvamatel.

 • -nizatidin(aksid)

 • -roksatsidinMədə xorasının müasir müalicə prinsipləri:

 • Mədə xorasının müasir müalicə prinsipləri:

 • II.Antisekretor preparatlar

 • 3. Ən effektiv preparatlar – PPİ

 • Onlar 2 sinifə ayrılır:

 • 1-ci sinif - kalium ionlarının paretral hüceyrəyə

 • kecməsinin qarsisini alir.

 • 2-ci sinif - H+ - və K+ ATF+ -aza blokatorları.

 • PPI-lər iki nəslə ayrilir:

 • 1-ci nəsil: Omeprazol (losek,ultop,osid,umeprol,

 • umezak,omez,qasek),Lansoprazol

 • 2-ci nəsil: Pantoprazol,

 • Yeni nəsil PPI- preparatları:

 • Rabeprazol

 • EzomeprazolБолее эффективен

 • Более эффективен

 • Менее токсичен

 • Обладает улучшенным фармакокинетическим профилем - преодолевает полиморфизм гена цитохрома 2C19 : в меньшей степени метаболизируются через данный цитохром.

  • Снижение первичного метаболизма
  • Снижение системного клиренса
  • Более высокая биодоступность
  • Ингибиция в основном протонных помп париетальных клеток
  • ингибирует фермент Н+/K+-ATF-азу и снижает базальную и стимулированную секрецию кислоты
У эзомепразола как у мономера другой путь метаболизма

 • У эзомепразола как у мономера другой путь метаболизма

 • После всасывания в тонкой кишке эти препараты попадают в печень и подвергаются «первичному метаболизму»

 • Метаболизм любого ИПП осуществляется ферментом P450

 • И эзомепразол, и R-изомер омепразола подвергаются биотрансформации 2 изоформами цитохрома P450 - CYP2C19 и CYP3A4

 • Образовавшиеся метаболиты неактивны и выводятся из организмаВзаимодействие фермента и субстрата стереоселективно: S- и R-изомеры омепразола по-разному взаимодействуют с цитохромом P450

 • Взаимодействие фермента и субстрата стереоселективно: S- и R-изомеры омепразола по-разному взаимодействуют с цитохромом P450

 • В сравнении с R-изомером (98%), 73% эзомепразола подвергается метаболизму в CYP2C19

 • У эзомепразола клиренс ниже чем у омепразола и R-изомера

 • Биодоступность у эзомепразола более высокая,чем у омепразола

 • После метаболизма «первичного прохождения»,большая часть эзомепразола остается в крови оказывает нужный эффектПосле приема внутрь эзомепразол всасывается в тонком кишечнике и транспортируясь в париетальные клетки желудка, накапливается в секреторных канальцах

 • После приема внутрь эзомепразол всасывается в тонком кишечнике и транспортируясь в париетальные клетки желудка, накапливается в секреторных канальцах

 • Там же,в высококислой среде, слабощелочной эзомепразол достигает концентрации и переходит в активную форму

 • Будучи специфическим ингибитором протонных помп париетальных клеток желудка,ингибирует фермент Н+/K+-ATF-азу и снижает базальную и стимулированную секрецию кислотыНачинает действовать через час после приема внутрь

 • Начинает действовать через час после приема внутрь

 • После приема 20 мг эзомепразола в течение 5 дней,пик кислотной секреции снизился на 90%,при стимуляции пентагастрином (этот показатель проверялся на 5-й день,через 6-7 часов после приема дозы)

 • После приема 20 и 40 мг эзомепразола в течение 5 дней,pH>4 сохранялся стабильным в желудкев течение 13 и 17 часов.У больных рефлюксным эзофагитом этот показатель был более 24 часовПри лечении 40 мг эзомепразолом больных с рефлюксным эзофагитом,после 4-недельного курса положительный результат наблюдался у 70% больных. После 8-недельного курса,этот процент возрос до 93%

 • При лечении 40 мг эзомепразолом больных с рефлюксным эзофагитом,после 4-недельного курса положительный результат наблюдался у 70% больных. После 8-недельного курса,этот процент возрос до 93%

 • Использование Эзомепразола 2 раза в день в сочетании с антибиотиками при эрадикационной терапии Helicobacter Pylorinin в течении недели, достиг эффекта 90% больных

 • После лечения в течении недели не наблюдалась надобность в монотерапии антисекреторными препаратами для заживления и купирования симптомов язвы 12-перстной кишки4. Qastrin reseptorlarının antaqonistləri:

 • 4. Qastrin reseptorlarının antaqonistləri:

 • Proqlumid,

 • Milid.

 • 5. Antasidlər:

 • Natrium-hidrokarbonat,

 • Maqnezium-oksid,

 • Kalsium-karbonat,

 • Almagel,

 • Fosfalyügel,

 • Maaloks,

 • Qaviskon,

 • BismutIII.Qastrositoprotektorlar (mədə və

 • III.Qastrositoprotektorlar (mədə və

 • 12 b/b rezistentliyini artıran maddələr).

 • 1. Selik əmələ gəlməsini stimulə edən

 • preparatlar:

 • - Natrium-karbenoksolon

 • 2. Müdafiə təbəqəsi əmələ gətirən

 • sitoprotektorlar:

 • - Sukralfat

 • - Vismut kolloid –

 • - Smekta

 • 3. Bürüyücü maddələr:

 • - Vikalin,

 • - Vikar.Metoklopramid,

 • Metoklopramid,

 • Serukal,

 • Reqlan,

 • Motilium,

 • Koordinaks,

 • Eqlonil,

 • Sulpirid

 • No-şpa,

 • Papaverin • Çaytikanı yağı,

 • Metaboliklər

 • Aselin,

 • QastrofarmDalargin

 • Dalargin

 • Sulperid

 • Sedativ preparatlar

 • TrankvilizatorlarİKİLİ SXEM:

 • İKİLİ SXEM:стандартная тройная терапия остается терапией первой линии и на сегодня это основной метод лечения НР (Питер Малфертайнер)

 • стандартная тройная терапия остается терапией первой линии и на сегодня это основной метод лечения НР (Питер Малфертайнер)

 • Причины снижения эффективности данного метода лечения.ключевой причина - растущая резистентность к базовым а/б средствам – кларитромицину,

 • ключевой причина - растущая резистентность к базовым а/б средствам – кларитромицину,

 • метронидазолу, в меньшнй степени - к амоксициллину.

 • Вторая группа причин связана с недостаточной комплаентностью, недостаточно скрупулезным выполнением рекомендаций врача, с уменьшении количества дней реального приема препаратов, естественным развитием резистентных штаммов и со снижением общего процента эрадикации.Третья группа причин -

 • Третья группа причин -

 • обусловлена полиморфизмом гена цитохрома 2C19 – ключевого фермента, метаболизирующего ингибиторы протонной помпы, что, в свою очередь, вызывает уменьшение антисекреторного эффекта этих препаратов и опосредованное снижение эффективности антибактериальных компонентов данных схем.Наиболее часто резистентность наблюдается к двум компонентам – кларитромицину и метронидазолу, в несколько меньшей степени к амоксициллину. Достаточны случаи полирезистентности

 • Наиболее часто резистентность наблюдается к двум компонентам – кларитромицину и метронидазолу, в несколько меньшей степени к амоксициллину. Достаточны случаи полирезистентности

 • Подобные (экспериментальные) мониторинги резистентности являются базовыми методами оценки эрадикационных линий, схем в современных условиях.Рекомендации, прописанные еще в Маастрихте-2 и Маастрихте-3, сохраняется и в Маастрихте-4 – т.е. режим должен быть:

 • Рекомендации, прописанные еще в Маастрихте-2 и Маастрихте-3, сохраняется и в Маастрихте-4 – т.е. режим должен быть:

 • эффективным,

 • хорошо переносимым на протяжении 7- и 14- дней.

 • Простым в использовании, с применением двукратного (в течение суток) приема базовых препаратов.В последние годы все большее внимание уделяется последовательной терапии, имеющей целый ряд преимуществ. Эти схемы пока продолжают изучаться. Первые работы появились в Италии в 2007-м году, когда назначался

 • В последние годы все большее внимание уделяется последовательной терапии, имеющей целый ряд преимуществ. Эти схемы пока продолжают изучаться. Первые работы появились в Италии в 2007-м году, когда назначался

 • ингибитор протонной помпы с «Амоксициллином» в течение 5-ти первых дней. Далее добавлялся вместо «Амоксициллина» «Кларитромицин» и «Метронидазол» в тех дозировках, которые характерны для терапии первой линии.В начале:

 • В начале:

 • «Омепразол» , «Амоксициллин», препарат «Висмута» и «Метронидазол». Далее

 • «Метронидазол» менялся на «Фуразолидон».

 • В другой последовательной схеме назначался изначально

 • «Кларитромицин», который затем дальше заменялся на «Фуразолидон1. Преодоление полиморфизма гена цитохрома 2C19 за счет:

 • 1. Преодоление полиморфизма гена цитохрома 2C19 за счет:

 • использования стереоизомеров, которые в меньшей степени метаболизируются через данный цитохром. «Эзомепразол» – классический пример такого положительного влияния.

 • 2. Изучение эффективности резервных антибиотиков в параллельных и последовательных схемах.

 • Наиболее перспективными с этих позиций являются «Моксифлоксацин» ("Moxifloxacin"), «Рифабутин» ("Rifabutin"), «Фуразолидон».

 • 3. Введение препарата «Висмута» в любые схемы, в том числе схему терапии первой линии, как агента, позволяющего эту резистентность преодолевать.Diatermiya

 • Diatermiya

 • Palçıqla müalicə

 • Parafin və ozokeritli appilakasiyalar.

 • Davamlı remisiya dövründə sanator-kurort məsləhət görülür.Kəskin qastroduodenal qanaxmalar zamanı xəstələr təcili surətdə cərrahi şöbəyə qospitalizasiya olunmalıdırlar.Xəstəyə qanitirmənin qarşısını almaq üçün bu preparatlar təyin olunur:

 • Kəskin qastroduodenal qanaxmalar zamanı xəstələr təcili surətdə cərrahi şöbəyə qospitalizasiya olunmalıdırlar.Xəstəyə qanitirmənin qarşısını almaq üçün bu preparatlar təyin olunur:

 • Poliqlükin,

 • Jelatin,

 • Qan,

 • Eritrositar kütlə

 • Vikasol,

 • kalsium-xlorid,

 • epsilonaminokapron turşusuMədə çıxacağı stenozunun başlanğıc mərhələsində - konservativ müalicə hissəvi qidalanmaya,mədənin mütəmadi yuyulmasına əsaslanır.

 • Mədə çıxacağı stenozunun başlanğıc mərhələsində - konservativ müalicə hissəvi qidalanmaya,mədənin mütəmadi yuyulmasına əsaslanır.

 • Su-elektrolit mübadiləsinin pozulması zamanı- qlükoza və fizioloji məhlulun parenteral yeridilməsi ilə bir vaxtda xora əleyhinə terapiya aparılır.

 • Perforasiya zamanı- xəstələr təcili surətdə cərrahi şöbəyə qospitalizasiya olunub,əməliyyat aparılır-xoranın tikilməsi və ya mədənin rezeksiyası.

 • Penetrasiya,maliqnizasiya,kallyoz xora mədə çıxacağının nəzərə çarpan stenozunda- cərrahi müalicə effektli ola bilər.Xəstəliyin ağırlaşmamış formalarında proqnoz yaxşıdır,lakin xəstəliyin residivləşən xarakterini nəzərə almaq lazımdır.Gənclik xoralarl davamlı gedişi ilə fərqlənir.Qoca və yaşlı şəxslərdə mədə xorası ağırlaşmaya meyllidir,pisləşən proqnozludur.

 • Xəstəliyin ağırlaşmamış formalarında proqnoz yaxşıdır,lakin xəstəliyin residivləşən xarakterini nəzərə almaq lazımdır.Gənclik xoralarl davamlı gedişi ilə fərqlənir.Qoca və yaşlı şəxslərdə mədə xorası ağırlaşmaya meyllidir,pisləşən proqnozludur.

 • Profilaktikası.

 • Əmək,məişət,qidalanma gigiyenasına nəzarət,papirosçəkmədən və alkoholdan sui-istifadədən uzaqlaşma xora xəstəliyinin profilaktikasının əsas amilidir.

Kataloq: articles -> prezentasiyalar
prezentasiyalar -> Dişlərin çəkilməsi əməliyyatı. Ümumi və yerli fəsadlar. Müəllif: Dos. H.Ə.Əsədov
prezentasiyalar -> ÜZ-ÇƏNƏ CƏrrahiYYƏSİNDƏ VƏ CƏrrahi stomatologiyada ağrisizlaşdirma üsullari müəllif: Dos. S. Z.Əliyev
prezentasiyalar -> Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabı prosesləri Müəllif: H.Ə.Əsədov
prezentasiyalar -> Müəllif : Kərimov R. A. Ə.Əliyev adına adhti
prezentasiyalar -> AĞCİYƏRİN İRİNLİ-İLTİhabi XƏSTƏLİKLƏRİ Ümumi anlayiş
prezentasiyalar -> F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur: F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur
prezentasiyalar -> Qara ciyərin xərçəngi Ə.Əliyev ad. Az. Hti
prezentasiyalar -> Yersinia pestis bakteriyası ilə yüksək ölümcül yoluxucu xəstəlik
prezentasiyalar -> DİŞLƏRİn yonulmasinin ümumi qaydalari

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə