Ek-2/a sistemik antiMİkrobik ve diĞer iLAÇlarin reçeteleme kurallariYüklə 200,62 Kb.
tarix18.04.2017
ölçüsü200,62 Kb.
EK-2/A
SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI

Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadır.


1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

A) PENİSİLİNLER

1

Amoksisilin

KY

2

Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)

UH-P

2.1

Amoksisilin-Klavulanat (Oral)

KY

3

Ampisilin

KY

4

Ampisilin Sulbaktam (Parenteral)

UH-P

4.1

Ampisilin Sulbaktam Oral

KY

5

Azidosilin

KY

6

Bakampisilin

KY

7

Mezlosilin

UH-P, A 72

8

Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V, Fenoksimetil)

KY

9

Piperasilin

UH-P, A 72

10

Piperasilin-Tazobaktam

EHU

12

Tikarsilin Klavulanat

EHU

13

Karbenisilin

UH-P, A 72

B) SEFALOSPORİNLER

1. Kuşak Sefalosporinler

14

Sefadroksil

KY

15

Sefaleksin

KY

16

Sefazolin

KY

17

Sefradin

KY

18

Sefalotin

KY

2. Kuşak Sefalosporinler

19

Sefaklor

KY

20

Sefoksitin

UH-P

21

Sefprozil

KY

22

Sefuroksim (Parenteral)

UH-P

22.1

Sefuroksim Aksetil

KY

23

Lorakarbef

KY

3. Kuşak Sefalosporinler

24

Sefiksim

KY

25

Sefodizim

UH-P

26

Sefoperazon

UH-P, A 72

27

Sefoperazon-Sulbaktam

EHU

28

Sefotaksim

UH-P, A 72

29

Seftazidim

UH-P, A 72

30

Seftizoksim

UH-P, A 72

31

Seftriakson

UH-P, A 72 APAT’TA KY

(Bakınız 6/a)31/A

Sefditoren

KY

4. Kuşak Sefalosporinler

32

Sefepim

EHU

C) DİĞER BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

Monobaktamlar

33

Aztreonam

UH-P, A 72

Karbapenemler

34

İmipenem

EHU

35

Meropenem

EHU

2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

A) MAKROLİDLER

36

Azitromisin

KY

37

Diritromisin

KY

38

Eritromisin

KY

39.1

Klaritromisin Oral

KY

39.2

Klaritromisin MR

KY

39.3

Klaritromisin Paranteral

UH-P

40

Roksitromisin

KY

41

Spiramisin

KY

42

Treoleandomisin

KY

43

Telitromisin

KY

B) LİNKOZAMİDLER

44

Klindamisin

KY

45

Linkomisin

KY

46

Doksisiklin

KY

47

Tetrasiklin

KY

48

Tetrasiklin – Nistatin

KY

49

Oksitetrasiklin

KY

3- AMFENİKOLLER

50

Kloramfenikol

KY

51

Tiamfenikol

KY

4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

52

Amikasin

UH-P

53

Gentamisin

KY

54

İsepamisin

EHU

55

Kanamisin ve Türevleri

KY

56

Neomisin ve Kombinasyonları

KY

57

Netilmisin

UH-P

58

Streptomisin

KY

59

Tobramisin Parenteral

UH-P

5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER

60

Siprofloksasin Oral

KY

60.1

Siprofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

61

Enoksasin

KY

62

Levofloksasin Oral

KY

62.1

Levfoloksasin Parenteral

UH-P, A 72

63

Norfloksasin

KY

64

Ofloksasin Oral

KY

64.1

Ofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

65

Pefloksasin Oral

KY

65.1

Pefloksasin Parenteral

KY

66

Moxifloksasin Oral

KY

66.1

Moxifloksasin Parenteral

UH-P, A 72

67

Lomefloksasin

KY

6-

ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER
A)

ANTİSTAFİLOKOKAL PENİSİLİNLER
68

Flukloksasilin

KY

69

Nafsilin

UH-P

B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER

70

Vankomisin

EHU**

71

Teikoplanin

EHU APAT’TA KY (Bakınız 6/b)

72

Basitrasin

KY

73

Polimiksin B

KY

74

Kolistin ve Türevleri

KY

C) DİĞER ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

75

Fusidik Asit ve Tuzları

KY

76

Mupirosin

KY

77

Linezolid

EHU

7- ANSAMİSİNLER

78

Rifabutin

UH-P

79

Rifamisin

KY

80

Rifampisin

KY

8- SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI

81

Sulfisoxazole

KY

82

Sulfadiazin

KY

83

Sulfametoksipridazin

KY

84

Sulfametoksazol

KY

85

Trimetoprim

KY

86

Trimetoprim Sulfametoksazol

KY

9-ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER

87

Metronidazol Parenteral

KY

88

Metronidazol (üre kombinasyonları dahil)

KY

89

Ornidazol

KY

90

Seknidazol

KY

91

Tinidazol

KY

10-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER

92

Amfoterisin B (Klasik)

UH-P, A 72

93

Kaspofungin

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

94

Flukonazol Parenteral

UH-P, A 72

94.1

Flukonazol Oral ve Diğer Formları

KY

95

Itrakonazol

UH-P

96

Ketokonazol

KY

97

Lipid Komplex Amfoterisin B

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

98

Lipozomal Amfoterisin B

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

99

Terbinafin

KY

100

Griseofulvin

KY

101

Varicanazole

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

102

Sertakonazole

KY

103

Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil)

KY

104

Natamisin (Pimarisin)

KY

105

Mikonazol

KY

106

Oksikonazol

KY

107

İzokonazol

KY

11-ANTİVİRAL İLAÇLAR

A) HIV/AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN SPESİFİK İLAÇLAR

108

Abacavir

EHU

109

Stavudin

EHU

110

Zalsitabin

EHU

111

İndinavir

EHU

112

Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonları dahil)

EHU

113

Nevirapin

EHU

114

Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil)

EHU

115

Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil)

EHU

B) DİĞER ANTİVİRALLER

116

Asiklovir Oral

KY

116.1

Asiklovir Parenteral

EHU

117

Famsiklovir

UH-P

118

Gansiklovir

EHU

119

Valasiklovir

UH-P

120

Lamivudin 100 mg

UH-P

121

Ribavirin

UH-P

122

Didanozin

EHU

123

Efavirenz

EHU

124

Adefovir, Entakavir

Madde 12.7.13. esaslarına uygun olarak

125

Zanamivir

UH-P

126

Oseltamivir

UH-P

127

Brivudine Oral

UH-P

12-ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *

128

Etambutol (İzonikotinik Asit Hidrazidi ile kombinasyonları dahil)

KY

129

İzoniazid (B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil)

KY

130

P-Aminosalisilik Asit ve Tuzları

UH-P

131

Pirazinamid

KY

132

Etionamid

UH-P

133

Sikloserin

UH-P

134

Tiasetazon

UH-P

135

Morfozinamid

KY

136

Protionamid

UH-P

137

Rifabutin

UH-P

138

Rifampisin

KY

139

Streptomisin

KY

* Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY

13- DİĞERLERİ


140

Üriner Antiseptikler

KY

141

Fosfomisin

KY

142

Nimesulid, Etodolak 400 mg

KY

143

Morfin, Petidin

UH-P

144

Rosiglitazon, Pioglitazon, Glukagon, İnsulin

UH-P

145

Fenofibrat, Gemfibrozil, Atorvastatin, Lovastatin, Simvastatin, Fluvastatin, Provastatin, Rosuvastatin, Kolestramin,Amlodipin+Atorvastatin

Madde 12.7.28 esaslarına uygun olarak

146

Alfuzosin,Tamsulosin, Terazosin

UH-P

147

İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan, Rilmeniden,

Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan MesilatUH-P

148

Apomorfin

UH-P

149

Finasterid

UH-P (Saç dökülmesi için kullanılan formu hariç, bu form ödenmemektedir), ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

150

Esomeprazol,

  1. Gastroenteroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya,

  2. İki ay süreyle diğer proton pompa inhibitörleri ile tedavi görmesine rağmen iyileşme sağlanmayan hastalarda iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya,

  3. Endoskopi raporuna göre gastroözofagial reflü veya peptik ulkus görülmesi halinde yukarıda belirtilen uzman hekimler tarafından reçete edilmesi veya,

  4. Yukarıda belirtilen uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi,

halinde bedeli ödenir.


151

Rabeprazol

UH-P

152

Suni gözyaşı

Göz hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

153

Kortikosteroidli tek doz göz damlaları

Göz hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

154

Oksimetolon

İç hastalıkları veya Çocuk hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimlerin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

155

Disülfiram

Psikiyatri uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

156

Kabergolin

UH-P

157

Kenodoksikolik Asit

İç hastalıkları veya Genel cerrahi uzmanı veya bu uzman hekimlerin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

158

Entakapon ve kombinasyonları, Rasajilin

Nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

159

Allantoin + heparin + excractum cepae

UH-P

160

Demir-Dextran

UH-P

161

Deferoksamin metansülfonat

İç hastalıkları veya Çocuk hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimlerin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

162

Lizürid Maleat

UH-P

163

Amifostin

Kemoterapi ve radyoterapide raporla

164

Üre içeren preparatlar

UH-P, Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir

165

Fondaparinux

Ortopedi uzmanınca

166

Deferipron

Erişkin veya Çocuk Hematoloji uzmanının düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

167

Kollojen

UH-P

168

8- Metoksipsoralen

UH-P

169

İloprost trometamol (İntravenöz formları)

Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik raporları eklenmiş; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporu ile yalnızca Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarda kullanılabilir.

170

Modafinil

UH-P

171

Pergolid mezilat

Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

172

Pramipexol Hidroklorür

Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

173

Bornaprin Hidroklorür

Nöroloji uzmanının düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

174

Dornaz alfa

Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin verdiği heyet raporu ile tüm hekimlerce

175

Ranitidin Bizmut Sitrat

UH-P

176

Ropinirol

Nöroloji uzmanının düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

177

Tolterodine-L

Üroloji ve Nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

178

Oksibutinin

179

Trospiyum

180

Naferalin Asetat

UH-P

181

Testosteron

Üroloji, Endokrin, Çocuk Cerrahi Uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

182

Ursedoksikolik Asit

İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

183

Demir III hidroksit Sükroz

UH-P

184

Tagaserod maleat

Gastroenteroloji veya İç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

185

Potasyum sitrat (5 mEq )

Nefroloji veya üroloji uzman hekimlerince, veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

186

Isotretinoin+Eritromisin

Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince

187

Multivitamin Pronatal

Sadece gebelikte

188

DarifenasinÜroloji, nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.

189

Propiverin

Üroloji, nöroloji (erişkin ve çocuk), çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.


NOT: Antibiyotiklerin topik formları bu hükümler dışındadır.
AÇIKLAMALAR:

1. KY : Kısıtlama olmayan antibiyotikler.

2. UH-P : Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

3. EHU* : Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.

EHU** : Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

4. EHU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.

Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

5. A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir6. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”

Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.

APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:

a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.

b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY

7. Cerrahi proflakside kullanılmayacak antibiyotikler: 9–13, 24–35, 36–42, 52–59, 60, 60.1, 66, 66.1, 70, 71 (Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir)

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

Yüklə 200,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə