Heyyətsiz sualtı apparatlar mühəndisiYüklə 204 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü204 Kb.
#37094
HSA mühəndisi


Heyyətsiz sualtı apparatlar mühəndisi
1. Cərəyan hansı cihazla ölçülür?
A) Ommetr

B) Voltmetr

C) Ampermetr

D) Meqometr

E) Osiloqraf
2. Naqilin müqaviməti hansı vahidlə ölçülür?
A) Amper

B) Om


C) Volt

D) Hers


E) Kulon
3. Voltmetrlə nəyi ölçürlər?
A) Cərəyanı

B) Gərginliyi

C) Müqaviməti

D) Gücü


E) Tezliyi
4.Voltmetr dövrəyə necə qoşulur?
A) Paralel

B) Ardıcıl

C) Qarışıq

D) İki ulduz birləşməsi

E) Üç bucaq birləşməsi
5. Cərəyan tezliyi hansı vahidlə ölçülür
A) Hers

B) Volt


C) Amper

D) Vat


E) Kulon

6. Elektrik gücü hansı vahidlə öçülür

A) Amper

B) Volt

C) Vat

D) Kilo volt

E) Om
7. Ommetrlərə nəyi ölçürlər

A) Tezliyi

B) Müqaviməti

C) Gərginliyi

D) Cərəyan

E) Kütlə
8. Elektrik mühərrikləri əsas neçə hissədən ibarət olur


A) 4

B) 2


C) 3

D) 5


E) 1
9. Elektrik mühərriklərinin dolaqları neçə cür birləşdirilir
A) 2

B) 3


C) 4

D) 1


E) 7
10. Eyni yükə malik cisimləri yaxınlaşdırdıqda nə baş verir
A) Cəzb edir

B) İtələyir

C) Heçnə baş vermir

D) Özündən enerji verir

E) Qısa qapanma baş verir
11. Müxtəlif yüklü cisimləri yaxınlaşdırdıqda nə baş verir
A) heçnə baş vermir

B) cəzb edir

C) itələyir

D) Qısa qapanma olur

E) Özündən enerji verir

12. Cərəyan şiddəti ilə gərginlik bir-brindən necə asılıdır


A) Düz mütənasibdir

B) Tərs mütənasibdir

C) Asılı deyil

D) Birləşmədən asılı olaraq tərs mütənasibdir

E) Birləşmədən asılı olaraq düz mütənasibdir
13. Cərəyan şiddəti ilə müqavimət bir-birindən necə asılıdr
A) Tərs mütənasibdir

B) Düz mütənasibdir

C) Asılı deyil

D) Birləşmədən asılı olaraq tərs mütənasibdir

E) Birləşmədən asılı olaraq düz mütənasibdir
14. Gərginlik transformatoru neçə cür olur

A) 3


B) 4

C) 2


D) 1

E) 5
15. Alçaldıcı gərginlik transformatorunun hansı dolağının sayı çox olur


A) 1-ci

B) 2-ci


C) hər ikisi bərabər olur

D) 3-cü


E) 4-cü
16. Yüksəldici transformatorun dolaqları arasında hansı fərq var
A) 1-ci dolaq 2-cidən çox olur

B) 2-ci dolaq 1-cidən çox olur

C) hər iki dolaq eyni olur

D) 1-ci dolaq 3-cüdən çox olur

E) 2-ci dolaq 3-cüdən az olur
17. Ampermetr dövrəyə necə qoşulur

A) paralel

B) ardıcıl

C) həm paralel, həm ardıcıl

D) üçbucaq birləşmə

E) ulduz birləşmə yolu ilə

18. 1- kVt neçə vattdır
A) 10

B) 100


C) 1000

D) 10000


E) 100000
19. Mühafizə torpaqlanması nədir
A) Mühafizə torpaqlanması dedikdə adi şəraitdə gərginlik altında olmayan, lakin izolyasiyanın pozulması nəticəsində gərginlik altına düşə bilən avadanlıqların metal hissələrinin torpaqla məqsədli birləşdirilməsi başa düşülür.
B) Mühafizə torpaqlanması avadanlıqlarda baş verə biləcək qısa qapanmaların qarşısını almaq vasitəsidir.
C) Mühafizə torpaqlanması avadanlıqdakı gərginliyi aşağı salmaq vasitəsidir.

D) Mühafizə torpaqlanması ildırımdan qorunma vasitəsidir

E) Mühafizə torpaqlanması avadanlıqlarındakı cərəyanı aşağı salmaq vasitəsidir.
20. Elektrik təhlükəsizliyi üzrə hansı plakatlar var
A) Xəbərdaredici, qadağaedici, göstərici və işarəedici

B) Yalnız qadağaedici

C) Yalnız qadağedici və işarəedici

D) yalnız göstərici

E) yalnız xəbərdaredici
21. Elektrikdən mühafizə vasitələrinin sınaqdan keçirilməsi hansı müddətdən bir olur

A) İzoləedici ştanqlar, kəlbətinlər 2 ildə bir dəfə, dielektrik əlcəklər 6 ayda bir dəfə və dielektrik çəkmələr ildə 1 dəfə

B) Bütün mühafizə vasitələri ildə bir dəfə

C) Bütün mühafizə vasitələri 6 ayda bir dəfə

D) 3 ildən bir

E) 2 ildən bir


22. Neçə voltdan yuxarı gərginlik yüksək gərginlik sayılır.

A) 220 V


B) 380 V

C) 1000 V

D) 12 V

E) 110 V
23. Elektrik montyoru tərəfindən HEÖX-ə baxış hansı müddətdən bir olmalıdır

A) 1 ildən bir

B) 6 aydan bir

C) 3 aydan bir

D) 4 aydan bir

E) 2 aydan bir
24. Gərginlik altına düşmüş adamı xilas etmək üçün ilk növbədə nə etmək lazımdır

A) təcili yardım çağırmaq

B) İlk növbədə dövrəyə gərginlik verilməsini dayandırmaq və həmin şəxsi gərginlikdən azad etmək

C) Rəhbərliyə xəbər vermək

D) Dispetçer məlumat şöbəsinə məlumat vermək

E) Polisə zəng etmək


25. Transformatorlara hansı müddətdən bir baxış keçirilir

A) hər gün

B) 6 aydan bir

C) 1 ildən bir

D) iki gündən bir

E) 4 aydan bir


26. Yerlə qısa qapanma baş verərsə qapalı yarımstansiyada həmin yerə neçə metrdən az yaxınlaşmaq olmaz

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 8
27. Açıq şəraitdə yerlə qısa qapanma baş verərsə həmin yerə hansı məsafədən yaxınlaşmaq olar

A) 4

B) 8


C) 5

D) 6


E) 3
28. Naryadla işləyən briqadanın tərkibində ən az neçə nəfər olmalıdır

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 8
29. Gərginlik altında olan, 1000 V-a qədər olan hava xəttindən hansı məsafədə işləməyə icazə verilir

A) 0,4

B) 0,6


C) 0,5

D) 0,3


E) 0,2
30. Hansı hündürlükdə bina və qurğularda ildırımötürücü qurğular quraşdırılır

A) 20 metrdən yuxarı

B) 15 metrdən yuxarı

C) 10 metrdən yuxarı

D) 25 metrdən yuxarı

E) 30 metrdən yuxarı


31. Hansı təhlükəsizlik qrupuna daxil olan işçilərə 1000 V-a qədər olan işlədicilərə yerlə birləşmə qoşmağ və açmağa icazə verilir.

A) II – qrup

B) III - qrup

C) II – qrup

D) IV – qrup

E) V – qrup


32. Yer səthindən neçə metr yuxarıda görülən işlər yüksəklikdə görülən işlər qrupuna daxildir

A) 1 metr

B) 0,9 metr

C) 0,5 metr

D) 1,5 metr

E) 0,3 metr


33. Yer səthindən neçə metr yüksəklikdə görülən işlər xüsusi yüksəklik qrupuna daxildir

A) 3 metr

B) 2 metr

C) 5 metr

D) 4 metr

E) 6 metr


34. Bu qruplardan hansı tranzistora aiddir

A) Baza, emittor, kollektor

B) Baza, anod, katod

C) Emittor, katod, anod

D) Baza, katod, emitor

E) Baza, emitor, anod

35. Müqavimət vahidi hansıdır

A) mikrofarad

B) om

C) vat


D) kvolt

E) kW
36. Reastat nə üçün istifadə olunu

A) Cərəyan şiddətini tənzimləmək

B) Gərginliyi tənzimləmək

C) Gücü tənzimləmək

D) Tezliyi tənzimləmək

E) Elektrik tutumunu tənzimləmək
37. Nasoslara hansı mayelərin vurulmasına yol verilir?


 1. Yalnız zavod sənədlərində nəzərdə tutulmuş

 2. İstənilən qazları

 3. Bütün növ qazları

 4. Bütün növ mayeləri

 5. Xüsusi çəkisi 1kq/m3 olan mayeləri

38. Nasoslar hansı göstərilən hallarda dərhal dayandırılmalıdır? 1. Gövdəsinin boyası pozulduqda

 2. Vibrasiya, səs-küy, taqqıltı, təzyiqin kəskin artması və ya düşməsi, hissənin artıq dərəcədə qızması, mühərrikin işində nasazlıq

 3. Üç saat işlədikdən sonra

 4. Yüz saat işlədikdən sonra

 5. Növbə dəyişikliyi aparıldıqda

39. Dalğıc işlərində istifadə olunan kompressorun məhsuldarlığı nədir? 1. Bir dəqiqə ərzində atmosferdəki havanın neçə litr sıxmasıdır

 2. Atmosferdəki havanın sıxılmasının son təzyiqi

 3. Atmosferdəki sıxılmış qazın növü

 4. Qazın sıxılmasının I pilləsi

 5. Qazın sıxılmasının sonuncu mərhələsi

40. Dalğıc işlərində istifadə olunan kompressorun yağlarının dəyişmə periodikliyi? 1. Mineral yağlar 1000 saatdan sonra və ya ildə 1 dəfədən az olmayaraq, sintetik yağlar 2000 saatdan sonra və ya 2 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

 2. İki aydan bir

 3. Yağın səviyyəsi təyin olunmuş həddən aşağı düşdükdə

 4. Yağın səviyyəsi təyin olunmuş həddən çox olduqda

 5. Temperatur qəza lampası işə düşdükdə

41. Xilasedici dairə günün hər vaxtında aydın görünməsi üçün hansı rənglərlə boyanır?

a) ağ - qara b) qırmızı - ağ c) qara – boz

d) göy-qırmızı e) sarı-qəhvəyi


42. Xilasedici gödəkçə nə üçün nəzərdə tutulub?

a) insanı suyun dibinə çəkmək üçün

b) yanğından qorunmaq üçün

c) insanı suyun üzərində saxlamaq üçün

d)insanı küləkdən mühafizə etmək üçün

e)yağışlı havada islanmadan qorunmaq üçün


43. Xilasedici gödəkçədən hansı obyektlərdə işləyərkən istifadə olunur?

 1. bütün dəniz əhəmiyyətli obyektlərdə ( zəruri hallarda )

 2. idarə və müəssisələrdə

 3. zavodlarda

 4. turizm şirkətlərində

 5. heç birində

44. Suda boğulanı sudan çıxartdıqdan sonra ilk tibbi yardım kim tərəfindən olunmalıdır? 1. xilasedən - motros

 2. mexaniklər

 3. iş icraçısı

 4. həkim

 5. tibb bacısı

45. Əgər ürəyin işləməsi və ya nəfəs alması bərpa olunmayıbsa, reanimasiya əməliyyatı hansı zaman dayandırmaq olar? 1. zərərçəkəni tibb işçilərinə təhvil verdikdən sonra

 2. bu əməliyyatı aparan zaman yorulduqda

 3. bu əməliyyatın davam etdirilməsi elə də vacib deyil

 4. nəfəs alması bərpa olunmayıb

 5. reanimasiya tədbirləri effektli deyilsə

46. Təlimatların hansı növləri var? 1. giriş, aylıq, növbədənkənar

 2. ilkin, dövri, aylıq, illik

 3. giriş, ilkin, dövri, növbədənkənar

 4. Dövrü,aylıq,ilkin

 5. Növbədən kənar,ilkin,giriş

47. Əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi üzrə giriş təlimatını kim alır? 1. müəssisəyə yeni qəbul edilmiş bütün işçilər, kənar müəssisə və təşkilatlardan tikinti – quraşdırma, təmir və digər işlərin görülməsi üçün gəlmiş fəhlələr, qulluqçular, mühəndis – texniki işçilər, təcrübə keçmək üçün gəlmiş tələbələr

 2. müəssisəyə gəlmiş və onun işçiləri tərəfindən müşaiyət olunan şəxslər

 3. müəssisənin bir istehsalat bölməsindən digərinə keçirilmiş bütün işçiləri

 4. Müəssisənin Texniki istehsalat şöbəsi

 5. Müəssisənin Baş mühəndisi

48.Təlimatlandırmanın hansı növləri vardır? 1. Giriş, aylıq, növbədən kənar.

 2. Giriş, ilkin, dövri, növbədən kənar.

 3. İlkin, dövri, aylıq, illik.

 4. Dövrü,aylıq,ilkin

 5. Növbədən kənar,ilkin,giriş

49. Əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi üzrə giriş təlimatını kim alır? 1. Müəssisəyə yeni qəbul edilmiş bütün işçilər, kənar müəssisə və

təşkilatlardan tikinti-quraşdırma, təmir və digər işlərin görülməsi

üçün gəlmiş fəhlələr, qulluqçular, mühəndis-texniki işçilər,

təcrübə keçmək üçün gəlmiş tələbələr.


 1. Müəssisəyə gəlmiş və onun işçiləri tərəfindən müşayət olunan şəxslər.

 2. Müəssisənin çir istehsalat bölməsindən digərinə keçirilmiş bütün işçilər.

 3. Qulluqçular

 4. Təcrübə keçmək üçün gəlmiş tələbələr.

50. Əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi üzrə giriş təlimatını kim verir? 1. YM, ƏM və TT şöbəsi.

 2. İstehsalat bölməsində onun rəhbəri və yaxud müavini.

 3. Müəssisənin kadrlar şöbəsi.

 4. Müəssisənin Texniki istehsalat şöbəsi

 5. Müəssisənin Baş mühəndisi

51.Əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi üzrə ilkin

təlimatı kim verir?


 1. kadrlar şöbəsi.

 2. YM, ƏM və TT şöbəsi.

 3. İstehsalat bölməsində onun rəhbəri və yaxud müavini.

 4. Texniki istehsalat şöbəsi

 5. Mexanika şöbəsi

52. Əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi qaydaları üzrə dövri təlimatı kim keçirir? 1. YM, ƏM və TT şöbəsi keçirir.

 2. Mexanika və nergetika şöbəsi.

 3. Qurğu, sahə rəisləri tərəfindən keçirilir.

 4. Texniki istehsalat şöbəsi

 5. Mexanika şöbəsi

53.Müəssisədə baş verən bədbəxt hadisəni kim araşdırır? 1. idarə üzrə əmrlə yaradılmış təhqiqat komissiyası.

 2. Dövlət Əmək Müfəttişliyi rəisinin əmri ilə yaradılmış təhqiqat komissiyası.

 3. ARDNŞ-nin əmri ilə yaradılmış təhqiqat komissiyası.

 4. Hüquqşünas

 5. Kadrlar şöbəsi

54.Alçaq təzyiqin həddi nəqədərdir? 1. 0,05 kqq|sm2-ə qədər.

 2. 0,07 kqq/sm2 -ə qədər.

 3. 3,0 kqq/sm2- ə qədər.

 4. 0,06 kqq|sm2-ə qədər.

 5. 0,08kqq|sm2-ə qədər.

55.Orta təzyiqin həddi nəqədərdir?  1. 0,07 kqq/sm2 -dən 3,0 kqq/sm2 -ə qədər.

  2. 0,05 kqq/sm2 -dən 3,0 kqq/sm2 -ə qədər.

  3. 0,05 kqq/sm2 -dən 1,0 kqq/sm2 -ə qədər.

  4. 0,08 kqq/sm2 -dən 2,0 kqq/sm2 -ə qədər.

  5. 0,06 kqq/sm2 -dən 1,0 kqq/sm2 -ə qədər.

56. Yüksək təzyiqin həddi nəqədərdir? 1. 0,07 kqq/sm2 -dən yuxarı.

 2. 0,05 kqq/sm2 -dən yuxarı.

 3. 3,0 kqq/sm2 -dən yuxarı.

 4. 0,08 kqq/sm2 -dən yuxarı.

 5. 0,06 kqq/sm2 -dən yuxarı.

57. Istehsalat sahələrində texniki təhlükəsizlik, yanğın təhlükəsizliyi və istehsalat sanitariyasının vəziyyətinə nəzarət məqsədi ilə keçirilən I pillə yoxlama kimlərin iştirakı ilə aparılır? 1. I pillə nəzarət məntəqə, sahə rəisləri tərəfindən hər gün keçirilir.

 2. I pillə nəzarət növbə rəisi, baş usta, usta tərəfindən hər növbədə keçirilir.

 3. I pillə nəzarət növbə rəisi, baş usta, usta tərəfindən hər növbədə, qurğu rəisləri tərəfindən hər gün keçirilir.

 4. I pillə nəzarət növbə rəisi

 5. usta tərəfindən hər növbədə keçirilir.

58. Sənaye müəssisələrində hansı tip təhlükəsizlik nişanlarından istifadə olunur? 1. qadağanedici, xəbərdaredici, göstərişverici, göstərici.

 1. yalnız qadağanedici və göstərici

 2. yalnız xəbərdaredici.

 3. qadağanedici

 4. göstərici

59.Otaqların döşəmələrini yanar mayelərlə yumaq olarmı? 1. olmaz

 1. ventilyasiya sistemi ilə təchiz edilmiş otaqlarda olar

 2. avtomatik yanğın söndürmə sistemi ilə təchiz edilmiş otaqları yumaq olar.

 3. otaqları yumaq olar.

 4. müstəsna hallarda olar.

60. Yanğın hadisəsi zamanı qəzanın aradan qaldırılması işinə rəhbərlik kimin sərəncamına keçir?
 1. müəssisənin baş mühəndisinə

 1. yanğın söndürən dəstənin rəhbərinə

 2. sahə rəisinə

 3. növbə rəisinə

 4. idarə rəisinə

61. Sağlam insanın bədən temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?
 1. 360C

 1. 36,60C

 2. 35,80C

 3. 370C

 4. 380C

62. İş otaqlarında nasaz elektrik avadanlıqlarının və cihazlarının istismarına hansı hallarda icazə verilir?
 1. otaqda eyni təyinatlı işlək avadanlıq olmadıqda

 1. istismar edilən cihaz və avadanlıq sağlamlığa təhlükə yaratmadıqda

 2. nasaz cihaz və avadanlıqların heç bir halda istismarına yol verilmir

 3. nasaz cihazların işləməsinə yol verilmir

 4. işlək avadanlıq olmadıqda

63. İş geyimləri ( xüsusi geyim dəstləri və fərdi mühafizə vasitələri ) necə saxlanılmalıdır?
 1. salafan bağlamalarda

 1. quru otaqlarda

 2. ev geyimlərindən ayrı olaraq xüsusi şkaflarda

 3. kağız bağlamalarda

 4. yeşiklərdə

64. Heyyətsiz sualtı apparat 90o kursla boru üzərində hərəkət edir. Geriyə qayıtmağ üçün hansı kursla geri qayıtmalıdır?


a) 1800

b) 2700

c) 3600

d) 3800

e) 1600
65. Heyyətsiz sualtı apparatın qarajı nədir?

a) aparatın vinti (pəri)

b) endirib-qaldırıb qurğusunun bucurğadı

c) aparatı işçi dərinliyə endirmək üçün, üzərində “tezer” kabeli quraşdırılmış xüsusi konstruksiya.

d) aparatın manipulyatoru

e) hidravlik sistemin tənzimləyicisi


66. Heyyətsiz sualtı apparatın manipulyatoru hansı funksiyaları yerinə yetirir?

a) sualtında aparatın hərəkətini təmin edir

b) video təsviri idarə etmə pultuna göndərir

c) sualtında konkret işləri (tutma, kəsmə, deşmə və s.) yerinə yetirir

d) qarajın kabelini tənzimləyir

e) aparatın üzmə qabiliyyətini tənzimləyir
Testin №-si

Düzgün cavabcbbaacbbbbbaacabbcaaacbbbbbbbabaca

Testin №-si

Düzgün cavabbaabaabcaaacabaaccbabccaabbccbcc


Yüklə 204 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə