Hoca ahmet yesevi uluslararasi türk-kazak üNİversitesi beşERİ BİLİmler faküLtesi tarih böLÜMÜ «Onay makamı»Yüklə 143,5 Kb.
tarix30.12.2019
ölçüsü143,5 Kb.
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ
«Onay makamı»

Bölüm Başkanı

________Bazarbayev. K

«06» «04» 2017В.017 «Atatürk ilke ve inklap tarihi»

Dersinin yazılı sınav sorularına verilen cevapları

2-kredi

TÜRKİSTAN -2017


20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1. Soru. Birinci dünya savaşı ve Osmanlı Devlet’inin yıkılış nedenlerini yazınız.

Cevap:

İç nedenleri:

a)Devlet idaresinin bozulması

b)Osmanlı toprak sısteminin bozulması

c) Yeniçeri ocağının bozulması

d)Medrese ve eğitim sisteminin bozulması

e)Adliye mekanizmasının çöküşü

f) kapitülasyonlar

Dış nedenler:

a)Osmanlı devletinin jeopolitik konumu

b) Şark meselesi

c)Büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri


30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru:

16. İtilaf devletleri Mondros ateşkes anlaşmasının 7. maddesine dayanarak nereleri işgal ettiğini anlatınız.

Cevap:   İngiltere          Fransa            İtalya           Yunanistan

             Musul              Adana           Antalya             İzmir

             Urfa                 Urfa              Kuşadası       

             Antep              Antep            Fethiye

             Maraş              Maraş            Bodrum

             Batum             Mersin           Marmaris

             Kars                Dörtyol          Konya

             Samsun


50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1. Soru: Devletçilik ilkesini gözteriniz.

Cevap:  Atatürk tarafından uygulamaya konulan Ekonomi politikasıdır. Devletçilik anlayışına göre devlet; sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın temel faktörünü oluşturur.

20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1. Soru Birinci Meşrutiyet hakkında bilgi veriniz.

Cevap:I.MEŞRUTİYET’İN İLANI (23 ARALIK1876) :Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat Paşa’yıda alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II.Abdülhamit’i tahta çıkardılar.23 Aralık 1976 ‘da Kanuni Esasi hazırlanarak I. Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni Esasi Osmanlı Devletinin Avrupai tarzda ilk anayasasıdır. Kanuni Esasiye göre iki tane meclis kuruldu. Meclisi Mebusan( Üyelerini halk seçecek), Meclisi Ayan(Üyelerini Padişah seçecek).NOT:I.Meşrutiyet’in ilanıyla Mutlakiyet dönemi sona ermiş Meşrutiyet dönemi başlamıştır.
30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
Soru: İzmir’in İşgali ve işgale karşı tepkiler nelerdir anlatınız.

Cevap:    I. Dünya Savaşı sonrasında Paris'te toplanan uluslararası barış konferansının kararıyla İzmir kentinin 15 Mayıs 1919'da Yunanistan Krallığı tarafından işgaliyle başlayan ve 9 Eylül 1922'de Türk Ordusunun kente girmesiyle sona eren işgaldir.
50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
Soru: Fransız ihtilalı Osmanlı devletini nasıl etkilediğini gösteriniz.

Cevap:  1. Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edilmek zorunda kalmıştır.

2. Meşrutiyet ilan edilerek parlamenter yönetime geçilmiştir.

3. Demokrasi hareketleri ve batılı tarza yapılan yenilikler hızlanmıştır.

4. Milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar arasında hızla yayılmıştır. Zaman içerisinde azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmak için ayaklanmaya başlamıştır. Milliyetçilik akımı etkisiyle Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmiştir.20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1. Soru: İkinci Meşrutiyet hakkında bilgi veriniz.

Cevap: II.Meşrutiyet’in İlanı(1908):Jön Türkler 1889 yılında İttihat ve Terakki cemiyetini kurdular. Bu örgüt II.Meşrutiyet’in ilan edilmesi için II.Abdülhamit’e baskı yaptılar. Baskılar sonunda II.Abdülhamit 24 Temmuz 1908 ‘de II.Meşrutiyet’i ilan etti.13 Nisan 1909’da Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar büyük bir ayaklanma yaptılar.(31 Mart Olayı).Ayaklanmayı İttihatçıların oluşturduğu ve M. Kemal’in Kurmay Başkanlığını yaptığı Hareket Ordusu bastırdı. İttihatçılar bu ayaklanmadan II.Abdülhamit’i sorumlu tutarak tahttan indirdiler.
30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: Kuvay-i Milliye hareketi hakkında bilgi veriniz.

Cevap:    Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir milli direniş örgütüne verilen isimdir. Kuva-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur.
50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1. Soru: Birinci dünya savaşının sonuçlarını gözteriniz.

Cevap:  Osmanlı İmp.,Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmp. ve Alman İmp. yıkılarak yerlerine milli devletler kuruldu.Litvanya, Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan ve Avusturya bağımsız birer devlet olarak ortaya çıktı.Cemiyet-i Akvam(Milletler Cemiyeti) kuruldu.Yenilen devletlerde rejim değişiklikleri meydana gelmiştir.I. Dünya Savaşından en karlı İngiltere ve Fransa çıkmıştır.I. Dünya Savaşı’nın sonunda yenilen devletlere imzalatılan ağır antlaşmalar , II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur. 

20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)

1. Soru Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı hakkında bilgi veriniz.

Cevap:1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı.
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.


30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: Erzurum kongresinde ilk kez hangi fikirler ortaya çıktığını anlatın.

Cevap: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır.Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür asla parçalamaz olduğu belirtildi.(Misak-ı Milli’de aynen yer aldı.).İlk defa hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik Temsil Heyeti seçilmiştir.İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir.Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümetin meclisin denetimine girmesi kararlaştırıldı.(Mebusan Meclisi)
Kuva-yi Milliye’yi etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.Erzurum kongresi bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar tüm yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongredir.

50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1. Soru Mustafa Kemalin ilk askeri başarısı hangi savaşta yaptığını gösteriniz.

Cevap:  Trablusgarp savaşında .
20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1. Soru Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılâpları hakkında bilgi veriniz.

Cevap:Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik: Halkın kendisini yönetecek kişileri seçimle iş başına getirdiği yönetim biçimine Cumhuriyet denir. Egemenliğin bir kişiye veya aileye değil, ulusa ait olması düşüncesi Cumhuriyetçiliktir.

Milliyetçilik: Yurt birliği ve ülke bütünlüğü esasına dayanır. Atatürk milliyetçiliği ırkçılığı reddederek, laik, barışçı ve insancıl yaklaşımları ön planda tutar. Bütün ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygılı olması gerektiğini savunur.

Halkçılık: Kanun önünde herkesin eşit olmasını öngörür. Devletin bütün vatandaşlarına eşit şekilde davranmasıdır. Çalışması ve yetenekleri ölçüsünde herkesin aynı haklara sahip olmasını sağlar.

Laiklik: Devletin din kuralları ile değil, akılcı ve bilimsel bir şekilde oluşturulmuş hukuk kuralları ile yürütülmesidir. Buna karşın bütün ülke vatandaşlarının hiçbir baskı altına olmadan dini inançlarını özgürce yaşayabilmesidir.

Devletçilik: Atatürk tarafından uygulamaya konulan Ekonomi politikasıdır. Devletçilik anlayışına göre devlet; sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın temel faktörünü oluşturur.

İnkılapçılık: Devlet kurumlarının ve Türk Ulusu’nun değişen koşullara göre kendisini yenilemesidir. Değişimi ve modernleşmeyi esas alır. Atatürkçü düşünce sisteminin durağan olmadığını ifade eder.

30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: Sivas kongresinde( 4-11 EYLÜL 1919) alınan kararları yazınız.

Cevap:   Ülke genelindeki milli cemiyetler “ Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirildi. Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi. İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı. Temsil heyeti 15 kişiye çıkarılmıştır. Her yönüyle ulusal bir kongredir.
Ali Fuat Cebesoy Batı Anadolu Kuva-i Milliye Komutanlığına atanmıştır.

50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)

1. Soru: Erzurum kongresinde alınan kararlar nelerdir bilgi veriniz.

Cevap: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır.Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür asla parçalamaz olduğu belirtildi.(Misak-ı Milli’de aynen yer aldı.).İlk defa hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik Temsil Heyeti seçilmiştir.İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir.Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümetin meclisin denetimine girmesi kararlaştırıldı.(Mebusan Meclisi)
Kuva-yi Milliye’yi etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.Erzurum kongresi bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar tüm yurdu ilgilendirdiği için milli birkongredir.


20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1. Soru: Birinci Balkan savaşı hangi sebeplerle başlamıştır ve sonuçlarını yazınız.

Cevap:7 Ekim 1912-30 Mayıs 1913'te Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliğinin Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği savaş. Bu savaş ile Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli'ye kadar olan Midye-Enez hattının batısındaki tüm topraklarını Balkan Devletleri'ne bırakmak zorunda kaldı.
30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: Atatürk’ün inklapları hakkında bilgi veriniz.

Cevap: eğitim alanındaki inklapları

- Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
- Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
- Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
- Medreselerin Kapatılması (1926)
- Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
- Harf Devrimi (1928)
- Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931)
- Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)
- Üniversite Reformu (1933)

ekonomi alanındaki inklapları

- İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)


- Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
- Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
- Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
- Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
- Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
- Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
1-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
2-Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)
3-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)

50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1. Soru: İtilaf devletleri hangileri olduğunu gösteriniz.

Cevap İngiltere,Fransa ve Rusya ise Üçlü itilaf devletlerini oluşturdular.

20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1. Soru: İkinci Balkan savaşı sebepleri ve sonuçlarını yazınız.

Cevap:İkinci Balkan Savaşı, I. Balkan Savaşı'na katılan devletlerin, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Osmanlı İmparatorluğu ve sonradan katılan Romanya'nın aralarında yaptıkları savaşlardır. Bu savaş ile, Edirne ve Kırklareli kurtarılmıştır. Londra Konferansı, hükümleri kısmen değişmiştir.

30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: . Kurtuluş savaşı sırasında açılan batı cephesi hakkında yazınız.

Cevap: Düzenli ordunun kurulması : Yunanlılar’ın Bursa – Uşak arasındaki ilerleyişlerinin durdurulamaması, Gediz muharebelerinde alınan mağlubiyet, Kuvay-ı Milliye birliklerinin vatanı topyekün kurtaramayacağının, düzenli ordular karşısında başarılı olamayacağının anlaşılması ve zaman zaman halka baskı ve zulüm yapmaları düzenli ordu kurma çalışmalarını hızlandırmıştır. Ali Fuat Paşa ‘nın yerine Batı Cephesi komutanlığına getirilen İsmet ve Refet beylerin çalışmalarıyla düzenli ordu kurulmuştur.
50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1. Soru: İttifak devletleri hangileri olduğunu gösteriniz.

Cevap: : Almanya,Avusturya-Macaristan,İtalya üçlü ittifak devletlerini oluşturdular.

20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)

1. Soru: Birinci Dünya savaşına hangi ülkeler katılmışlardır ve oluşturdukları gurupların adlarını açıklayınız.

Cevap:I. Dünya Savaşı'nın başlamasının çok öncesinde ve savaşa yakın zamanlarda gruplaşmalar olmuş ve bu gruplaşmalar sonucu İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri olmak üzere iki grup ortaya çıkmıştır. İtilaf Devletleri ya da Müttefik Devletler- başlangıçta İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan devletler grubu. Savaşın ilerleyen safhalarında ABD İtilaf Devletlerine katıldı. Rusya 1917 İhtilali'nden sonra İtilaf Devletleri grubundan ayrılarak savaştan çekildi.İttifak Devletleri- Merkezi Devletler ya da Bağlaşma Devletleri, başlangıçta Almanya (ve yanında katılan Alman Sömürge güçleri), Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'dan oluşan devletler grubudur.Osmanlı Devleti İttifak devletleri içerisinde savaşa katılmıştı.

30puanlık sınav soruları

(Anlamak)

1. Soru: Kurtuluş savaşı sırasında açılan doğu cephesinde hakkında bilgi veriniz.

Cevap: 1878 Berlin Antlaşması’nda Rusya’nın Ermeniler’in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya’nın, ayrıca İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları söz konusudur. Brest-Litowsk Antlaşması’ndan sonra Kafkaslarda ilerleyişe geçen Osmanlı ordusu Mondros’tan sonra geri çekilmiş, burada Ermenistan ve Gürcistan devletleri kurulmuştur.Ermeniler Wilson ilkelerine göre nüfus çoğunluğunda olduklarını iddia etmişler, Çukurova ve Doğu Anadolu’yu içine alan bölgede bir Ermeni devleti kurmak istemişlerdir. General Harbord yayınladığı raporda Ermeni iddialarının doğru olmadığını açıklamıştır.TBMM açıldığı sırada Ermeniler saldırılarını artırmış, bunun üzerine Doğu Cephesi komutanlığına getirilen Kazım Karabekir Paşa’ya hareket emri verilmiştir. (24 Eylül 1920). Sarıkamış, Kars ve Gümrü ele geçirilmiş, Ermeniler barış istemiştir.

50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)

1. Soru: Cumhuriyetin ilanından sonra ekonomik alanda hangi gelişmeler olduğunu gösteriniz.

Cevap:  İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
- Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
- Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
- Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
- Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
- Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
- Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
1-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
2-Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)
3-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
- Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar

20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1.Soru: Osmanlı İmparatorluğu Birinci dünya savaşına katılma nedenlerini yazınız.

Cevap:Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi

-  Alman hayranlığı  ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması

- İngiltere,Fransa ve Rusya’nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği

-İngiltere,Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devletine karşı düşmanca tavır takınmaları

-Goben(Yavuz),Breslav(Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.

30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: Gümrü Barış anlaşması(3 Aralık 1920) hangi devletlerarasında imzalanmıştır ve sonuçları neler olduğunu yazınız.

Cevap: Doğu cephesini bitiren antlaşmadır.
- Çıldır gölü Aras nehri sınır olacak
-Berlin Antlaşması ile kaybedilen Kars çevresi ile Ardahan’ın bir bölümü TBMM’ye bırakılacak
- Ermenistan TBMM’nin onaylamadığı hiçbir anlaşmayı imzalamayacak
-Doğu Anadolu’da Ermeniler’in çoğunlukta olmadığı kabul edilecektir.


50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1.Soru: Cumhuriyetçilik ilkesi hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Halkın kendisini yönetecek kişileri seçimle iş başına getirdiği yönetim biçimine Cumhuriyet denir. Egemenliğin bir kişiye veya aileye değil, ulusa ait olması düşüncesi Cumhuriyetçiliktir.

20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1.Soru: Osmanlı İmparatorluğunun birinci dünya savaşında hangi cephelerde savaştığını yazınız.

Cevap:1.Kafkasya Cephesi (1914-1918), Rusya'ya karşı.

2.Sina ve Filistin Cephesi (1914-1918), Büyük Britanya'ya karşı.

3.Irak Cephesi (1914-1918), Büyük Britanya'ya karşı.

4.Hicaz-Yemen Cephesi, Büyük Britanya'ya ve Araplara karşı.

5.Çanakkale Cephesi (1915), Büyük Britanya'ya ve Fransa'ya karşı.

6.İran Cephesi (1914-1918), Rusya ve İngiltere'ye karşı.

7.Galiçya Cephesi (1916-1917), bir Osmanlı kolordusu 1916-17'de Berezhany kasabası çevresinde Rusya'ya karşı Avusturya-Macaristan safında savaşmıştır.

8.Balkan Cephesi (1916-1918), 10. ve 20. Osmanlı Kolordusu Alman, Avusturya ve Bulgar birlikleriyle beraber Büyük Britanya'ya, Fransızlara ve Sırplara karşı savaşmıştır.30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: Birinci dünya savaşının temel nedenlerini yazınız.

Cevap: Sömürge rekabeti :Birliğini geç tamamlayan İtalya(1870) ve Almanya’nın(1871) sömürge yarışında İngiltere’ye ve Fransa’ya rakip olmaları bu devletler arasında düşmanlığa neden olmuştur. Almanya-Fransa Çekişmesi: Kömür yataklarının bulunduğu Alsas-Loren bölgesi iki ülkeyi düşman etmiştir.Balkanlardaki Çekişme: Rusya ile Avusturya-Macaristan arasında Balkanlarda çekişme vardı. Rusya Avusturya-Macaristan’ın içindeki Ortodoks ve Slav ırkları kendi hakimiyetine almak istemesi düşmanlığı artırdı.Blokların Kurulması: Yukarıda sayılan sayılan nedenlerle bazı devletler birbirlerine yaklaşmışlardır. Almanya,Avusturya-Macaristan,İtalya üçlü ittifak devletlerini, İngiltere,Fransa ve Rusya ise Üçlü itilaf devletlerini oluşturdular.
50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)

1. Soru: Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanında hangi gelişmeler yaşandığı hakkında bilgi veriniz.

Cevap:  Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
- Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
- Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
- Medreselerin Kapatılması (1926)
- Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
- Harf Devrimi (1928)
- Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931)
- Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)
- Üniversite Reformu (1933)

20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1.Soru. Amerika Başbakanı Wilson’ un kendi adıyla yayınlamış olduğu Wilson prensipleri nelerdir yazınız.

Cevap:I. Dünya Savaşı; katılan devletlerin beklediği kadar kısa sürmemiş, savaş uzadıkça her iki tarafta giderek yıpranmaya başlamıştır. Savaşa katılanlar I. Dünya Savaşı'nın bir an önce sona ermesini ve barışın kısa sürede yapılmasını arzular hale gelmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson 8 Ocak 1918 tarihinde I. Dünya Savaşı'nın son bulması, barışın yapılması için gerekli ortamın oluşturulması ve barışın nasıl olacağı konusunda koşulları açıklayan prensipler yayınlamıştır. Başkan Woodrow'un yayınladığı bu prensiplere Wilson İlkeleri adı verilmiştir.Wilson İlkeleri'nin temel amacı; I. Dünya Savaşı sonunda uyulması gereken kuralları belirlemek, insanlığın daha fazla zarar görmeden barış içinde yaşamasını sağlayacak gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamaktır. Bu sebeple ortaya çıkan fikirler maddelere dökülerek yayınlanmıştır.
30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: Kuvay-i milleyenin ne gibi yararları olduğunu yazınız.

Cevap: Yararları
• Düşman ordusunun ilerleyişini yavaşlattılar
• Düzenli ordunun kurulmasına kadar askeri boşluğu doldurdular
• TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında önemli katkıları oldu
• En önemli yararı; ulusal bilincin uyandırılmasını sağlamak olmuştur
50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1. Soru: Kurtuluş savaşı yıllarında düzenli ordu kurulmadan önce ordunun görevini kimler yaptığı hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Kuvay-i milliye. Yararları
• Düşman ordusunun ilerleyişini yavaşlattılar
• Düzenli ordunun kurulmasına kadar askeri boşluğu doldurdular
• TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında önemli katkıları oldu
• En önemli yararı; ulusal bilincin uyandırılmasını sağlamak olmuştur
20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1.Soru: Cumhuriyetin ilanı hakkında bilgi veriniz

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş tarihi, cumhuriyetin ilan ediliş tarihi olan 29 Ekim 1923’tür.Atatürk’ün milli mücadele yıllarından beri her fırsatta dile getirdiği milli egemenlik fikri, nihayet 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla birlikte gerçek anlamına kavuşmuş, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, modern ve demokratik bir ülke konumuna gelmiştir.

30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: Adana ve dolaylarını düşman işgalinden kurtarmak için kurulun cemiyetin adını yazınız.

Cevap: Kilikyalılar Cemiyeti (21 Aralık 1918)
a)İstanbul’da Ali Fuat Paşa’nın gayretleri ile kurulmuştur.
b)Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini engellemek ve Fransız işgalinden korumak için kurulmuştur.
c)Bölgedeki ulusal güçleri birleştirmek içim 30 Mayıs 1920’de Pozantı Kongresi’ni düzenlemiştir.
50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1.Soru: Mustafa Kemal Atatürk İlkeleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Cumhuriyetçilik: Halkın kendisini yönetecek kişileri seçimle iş başına getirdiği yönetim biçimine Cumhuriyet denir. Egemenliğin bir kişiye veya aileye değil, ulusa ait olması düşüncesi Cumhuriyetçiliktir.

Milliyetçilik: Yurt birliği ve ülke bütünlüğü esasına dayanır. Atatürk milliyetçiliği ırkçılığı reddederek, laik, barışçı ve insancıl yaklaşımları ön planda tutar. Bütün ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygılı olması gerektiğini savunur.

Halkçılık: Kanun önünde herkesin eşit olmasını öngörür. Devletin bütün vatandaşlarına eşit şekilde davranmasıdır. Çalışması ve yetenekleri ölçüsünde herkesin aynı haklara sahip olmasını sağlar.

Laiklik: Devletin din kuralları ile değil, akılcı ve bilimsel bir şekilde oluşturulmuş hukuk kuralları ile yürütülmesidir. Buna karşın bütün ülke vatandaşlarının hiçbir baskı altına olmadan dini inançlarını özgürce yaşayabilmesidir.

Devletçilik: Atatürk tarafından uygulamaya konulan Ekonomi politikasıdır. Devletçilik anlayışına göre devlet; sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın temel faktörünü oluşturur.

İnkılapçılık: Devlet kurumlarının ve Türk Ulusu’nun değişen koşullara göre kendisini yenilemesidir. Değişimi ve modernleşmeyi esas alır. Atatürkçü düşünce sisteminin durağan olmadığını ifade eder.

20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1.Soru: Birinci dünya savaşını bitiren anlaşmalar hangi anlaşmalardır.

Cevap:İtilaf devletleri ile yenilen devletler arasında şu antlaşmalar olmuştur.
Varsay-Almanya , Sen Jermen-Avusturya , Triyanon –Macaristan, Nöyyi-Bulgaristan,

Sevr-Osmanlı Devleti. NOT:Mondros ateşkes antlaşması Osmanlı Devletini I. Dünya savaşından çıkaran ateşkes antlaşmasıdır. Sevr antlaşması hazırlanana kadar bu antlaşma yürürlüğe girmiştir.30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: Bizans devletini yeniden canlandırmak amacıyla kurulan cemiyetin adını yazınız.

Cevap: Mavri Mira-İstanbul’daki Rum Patrikhanesi tarafından kurulan bu cemiyet, Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak ve Ege Bölgesi’nde ilerleyen Yunan ordusuna yardımcı olmak amacını güdüyordu. Çalışma alanı; Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Bandırma idi. Yunan Kızılhaç, Resmi Göçmenler Komisyonu, Rum okullarındaki izcilik kurumları, Mavri Mira’nın emrinde çalışıyordu.

50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1.Soru: Mondros ateşkes anlaşmasından sonra yapılan işgalleri yazınız.

Cevap:  İngiltere          Fransa            İtalya           Yunanistan

             Musul              Adana           Antalya             İzmir

             Urfa                 Urfa              Kuşadası       

             Antep              Antep            Fethiye

             Maraş              Maraş            Bodrum

             Batum             Mersin           Marmaris


20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1.Soru: Mondros ateşkes anlaşmışının 7. ve 24. maddeleri hakkında bilgiler veriniz.

Cevap: 7.ci madde-İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortayaçıkmasıhalinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır

24.ci madde- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgal edilecek.30 puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1. Soru: Halkçılık ilkesi hakkında bilgi veriniz.

Cevap:  Kanun önünde herkesin eşit olmasını öngörür. Devletin bütün vatandaşlarına eşit şekilde davranmasıdır. Çalışması ve yetenekleri ölçüsünde herkesin aynı haklara sahip olmasını sağlar.

50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1.Soru:Mustafa Kemalin 19 Mayıs 1919 da Samsuna çıkmasının nedeni neydi bigi veriniz.

Cevap: Milli mücadeleyi başlatmak ve milli egemenliğe dayalı bir devlet kurmak istemesi
b. Samsun ve yöresindeki Türk direnişini daha örgütlü duruma getirmek istemesi
c. İstanbul’da kalarak vatanın kurtuluşuna katılmasının olanaksız olması
d. İstanbul Hükümetinin vatanın kurtuluşu için hiçbir eyleme girişmemesi

20 puanlık sınav soruları

(Hatırlama)
1.Soru: Birinci dünya savaşında Osmanlı imparatorluğunun savaştığı Çanakkale cephesi hakkında bilgi veriniz.

Cevap: 500 Bin den fazla insan ölmüştür.Osmanlı Devletinin galip geldiği tek cephedir.
İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.M. Kemal’in bu savaşlarda gösterdiği başarılar onun kurtuluş savaşında lider olmasını sağlamıştır.  1. puanlık sınav soruları

(Anlamak)
1.Soru Halkçılık ilkesi hakkında bilgi veriniz.

Cevap:  Kanun önünde herkesin eşit olmasını öngörür. Devletin bütün vatandaşlarına eşit şekilde davranmasıdır. Çalışması ve yetenekleri ölçüsünde herkesin aynı haklara sahip olmasını sağlar.


50 puanlık sınav soruları

(Kullanım)
1. Soru: Cumhuriyetin ilanından sonra laikliğe geçişle yaşanan değişiklikler hakkında bilgi veriniz.

Cevap: - Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
- Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

В.017 «Atatürk ilke ve inklap tarihi»

Dersinin yazılı sınav sorularına verilen cevapları

“Tarih bölümü” N8 hattama, 06.04.2017Hazırlayan: D.Jumatayeva

Bölüm başkanı: K.Bazarbayev
Yüklə 143,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə