İnflamasyonun Kimyasal mediatörleriYüklə 445 b.
tarix03.04.2017
ölçüsü445 b.


İnflamasyonun

 • Kimyasal mediatörleri
Kimyasal mediatörler

 • Hücresel olanlar

 • Karaciğerde sentez edilerek plazmaya verilenlerHücresel mediatörler

 • Sekretuar granüllerde olanlar

 • Yeni sentezlenenlerSekretuar granüllerde önceden olanlar

 • Histamin: Mast hücreleri, bazofiller, trombositlerde

 • Seratonin: Trombositlerde

 • Lizozomal enzimler: Nötrofiller, makrofajlardaYeni sentezlenenler

 • Prostaglandinler: Bütün lökositler, trombositler, endotel hücrelerinde

 • Lökotrienler: Tüm lökositlerde

 • Platelet aktive edici faktörler: Tüm lökositler, endotel hücrelerinde

 • Aktive oksijen tipleri: Tüm lökositlerde

 • Nitrik oksit: Makrofajlarda

 • Sitokinler: Lenfositler, makrofajlar, endotel hücrelerindeKaraciğerde sentez edilerek plazmaya verilenler

 • Faktör XII (Hageman faktör) aktivasyonu ile

 • *Kinin sistemi

 • *Pıhtılaşma / fibrinoliz sistemiKaraciğerde sentez edilerek plazmaya verilenler

 • Kompleman aktivasyonu

 • C3a ve C5a (anafilatoksinler)

 • C3b

 • C5b-9 (membran saldırı kompleksi)Histamin

 • Mast hücreleri, bazofil, trombosit granüllerinde bulunur

 • 1.Travma, ısı gibi fiziksel etkenler

 • 2.İmmün reaksiyonlar (Ig E-mast h si-Fc res ü)

 • 3.C3a, C5a (anafilatoksinler)

 • 4.Lökotrien kökenli proteinler

 • 5.Nöropeptidler (P maddesi)

 • 6.IL-1, IL-8 gibi sitokinler’in uyarısı ile salınmaktadırHistamin

 • Etkileri:

 • Arteriollerde dilatasyon

 • Venüllerde permeabilite artışı (ilk-ani dönemde gap oluşumu yani endotel kontraksiyonu ve endotel hücreleri arası bağlantıları genişleterek etki eder)

 • Büyük arter kontraksiyonu

 • Hemen sonra histaminaz ile inaktive edilir

 • Mikrosirkülasyonda genelde etkili olan H1 res. leriSeratonin (5-hidroksi triptamin)

 • Trombositlerde ve enterokromafin hücrelerde bulunur

 • Trombosit agregasyonu, kollajen, trombin,adenozin difosfat (ADP) ve aj-ak kompleksleri ile salınımı uyarılır

 • Histamin benzeri etkiPlazma Proteazları

 • Pıhtılaşma sistemi

 • Kompleman sistemi

 • Kininler

 • Üç sistem de Hageman Faktör (Faktör XII) ile aktive edilir

 • Hageman faktör, kollajen, bazal membran ve aktive trombositler ile karşılaşınca aktive olur

Pıhtılaşma sistemi

 • Enfeksiyon alanında pıhtı oluşumu mo. ları ortamda tutar, çoğalmalarını ve dokuyu infiltre etmelerini sağlar. (S.aureus koagülaz salgılayarak pıhtıyı eritir)

 • Bir plazma proteazları döngüsüdür ve Hageman faktörün proteolitik etkisi ile tetiklenir. Aktif formu, faktör XIIa’ dırPıhtılaşma sistemi

 • Protrombinin (F II), aktivasyonu trombin (F IIa) oluşumu ile sonlanır

 • F IIa, çözünür fibrinojeni, çözünemeyen fibrin pıhtısına dönüştürür

 • Bu sırada açığa çıkan fibrinopeptidler permeabiliteyi artırır ve lökositlere kemotaktikdir

 • Trombin lökosit adhezyonu ve fibroblast proliferasyonunu uyarır

 • F Xa permeabilite ve lökosit eksüdasyonunu artırır (efektör hücre proteaz reseptör-1’ e bağlanarak etki eder)

 • F XIIa pıhtılaşmayı artırırken, fibrinolitik sistemi de aktive ederPıhtılaşma sistemi

 • Endotel, lökosit ve diğer dokulardan salınan plazminojen aktivatör, plazminojeni plazmine parçalar

 • Burada oluşan ve bir proteaz olan plazmin fibrini parçalar

 • Fibrin yan ürünleri permeabiliteyi artırır

 • Plazmin C3’ü, C3a’ ya dönüştürür. C3a vasodilatasyon yapar ve permeabilite artırır)

 • Plazmin, Hageman faktörü de aktive edebilirKinin Sistemi

 • Plazma öncü proteinler olan kininojenlerin proteolitik yıkımı sonucu kiniler oluşur. Bu yıkıma bir proteaz olan kallikrein aracılık eder

 • Kallikrein dokulardan veya plazmadaki kontakt aktivasyon sistemi orjinlidir. Bu sistem 4 plazma proteininden oluşmaktadır:

 • 1.Hageman faktör

 • 2.Yüksek moleküler ağırlıklı kininojen

 • 3.Prekallikrein

 • 4.Koagülasyon faktörü XKinin Sistemi

 • Kontakt aktivasyon sistemi negatif yüklü organik veya inorganik yüzeylere temas sonucu aktive olur

 • Ayrıca koagülasyon faktörlerini içerdiği için intrensek pıhtılaşma yolu ile sıkı birliktelik gösterir

 • Kinin sistemi aktivasyonu, sonuçta HMWK’ dan bradikinin oluşumunu sağlarKinin Sistemi

 • Bradikinin

 • AĞRI !!!

 • Permeabilite artışı, arteriolar dilatasyon,

 • Ekstravasküler düz kas kasılması (bronş düz kası) yapar

 • Kininazlarla hızla parçalanır

 • Bradikinin öncüsü olan kallikrein, Faktör XII yi aktive eder

 • Kallikreinin kemotaktik aktivitesi vardır. Ayrıca C5 i C5a ya dönüştürürKompleman sistemi

 • Plazmada bulunan 20 proteinden oluşan bir sistem

 • C1-C9 serumda inaktif formda bulunur

  • 1.Klasik yol: Antijen ile bağlanan antikorların (IgG veya IgM), C1 ile reaksiyona girmesi ile oluşur
  • 2.Alternatif yol:Endotoksin, Ig’ler (özellikle Ig A), kompleks polisakkaridler, mantar ve virüsler ile aktive olur
 • Bakteri ve virüslerde karbonhidrat içeren proteinlere bağlanan kollektinler, klasik yolun erken komponentlerinin (C1) aktivasyonunda önemli yer tutar (lektin yolu)

 • Her iki yolda da en önemli basamak C3 aktivasyonudur

Kompleman sistemi

 • İmm. sis. de MAC (membran yakalama kompleksi C5-C9) oluşturarak, mo. ların membranlarında delikler oluşturur. Bu sırada kompleman fragmanları oluşur

 • En kritik aşama C3 aktivasyonudur

 • C3a, C5a, C4a (anafilatoksinler) permeabilite artışı ve vasodilatasyon(mast hücrelerinden histamin salınımı ile)

 • C5a nötrofil, nötrofil ve monositlerlerde Araşidonik asit lipooksijenaz yol aktivasyonuKompleman sistemi

 • C5a nötrofil, monosit, eozinofil ve bazofillerde kemotaksi ve adhezyonu artırır

 • C3b ve C3bi opsonizasyon ile fagositozu güçlendirir

 • C3 ve C5 eksuda içindeki nötrofil kaynaklı plazmin ve lizozomal hidrolazlar ile aktive olur

 • Kompleman ve nötrofillerin karşılıklı aktive edici etkileri, nötrofil göçü için sonsuz bir döngü oluştururC3 ve C5 konvertazların regülasyonu

 • Ayrılmayı artıran faktör (DAF-decay accelerating faktör), C3 ve 5 konvertazın yıkımında rol alır

 • Membran kofaktör proteini (MCP), C3b ve 4b nin yıkımında rol oynar

 • C8 bağlayıcı protein, membran atak kompleksinin membrana yerleşmesini engeller

 • CD 59, C5b-9 kompleksinin hedef hücrede yerleşmesini engelleyerek hücre lizisini önler

 • DAF ve CD59 hücre yüzeyine fosfotidil inositid glikositik bağlantı ile bağlanır. Paroksismal nokturnal Hb üride fosfotidil inositid fosfotidil inositid bağlantılı proteinlerin hematolojik hücre membranına bağlanması bozukturC3 ve C5

 • 4 farklı grup etki ile oluşabilir:

 • 1.Klasik immünolojik reaksiyonlar

 • 2.Alternativ kompleman yol aktivasyonu

 • 3.Lektin bağlayan proteinler

 • 4.Plazmin, kallikrein ve bazı serin proteazlarKompleman sistemi yetersizlikleri

 • C3 eksikliği

 • Klasik yol komponentlerinin eksiklikleri

 • Alternatif yol komponentlerinin eksiklikleri

 • Mannan bağlayıcı lektin eksikliği

 • Terminal komponent eksikliği

 • Kontrol proteinlerinin eksiklikleri

 • Kompleman reseptörlerinin eksiklikleri

 • Otoimmün hastalıklara bağlı kompleman eksiklikleriAktive Hageman faktör(FXII)

 • Şu sistemleri başlatır

 • 1.Kinin sistemi

 • 2.Pıhtılaşma sistemi/fibrinolitik sistem

 • 3.Kompleman sistemi

 • Özellikle Kallikrein “feedback” ile Hageman faktörü aktive ederIg ler

 • Serumda en yüksek konsantrasyonda olan Ig G’ dir, Ig M ve Ig A daha az oranda bulunur

 • Ig D serumda en düşük konsantrasyonada bulunan ve B hücre aktivasyonunda önemli rol oynayan isotipdir

 • IgG1, IgG2, IgG3 ve IgM antijen ile kompleks oluşturunca klasik komplemanyolu aktivasyonunu tetikler ve anafilatoksinlerin oluşumuna neden olur

 • IgA komplemanın alternatif yolunu aktive edebilir

 • IgG1 ve IgG3 lökosit Fc reseptörleri ile etkileşen esas Ig’lerdir ve antijene spesifik iltihabi hücrelerin oluşmasını indüklerIg ler

 • Ig izotipleri için Fc reseptörleri tanımlanmıştır Fcm, Fcg, Fca ve Fce

 • Herbir reseptör alt tipi farklı hücresel dağılım ve fonksiyon gösterir

 • IgE minör serum Ig’i olmakla birlikte güçlü proinflamatuar fonksiyona sahiptir. Çünkü iltihap hücrelerinde spesifik membran reseptörlerine bağlanır sonuçta ise histamin gibi vazoaktif aminlerin salınımını sağlar

 • Fce R1, mast hücreleri ve bazofillerden eksprese edilir, IgE’ ye yüksek afinite gösterir

 • IgE ise histamin gibi vazoaktif aminlerin salınımında rol oynarSitokinler

  • polipeptidler,
  • nöropeptidler,
  • lipidler,
  • vazoaktif aminler,
  • nükleotidler,
  • O2 ve nitrojen metabolitleri
 • Bazıları yalnızca polipeptidleri sitokin olarak kabul etmektedirAraşidonik asit (AA) metabolitleri

 • Lipid kökenli mediatörlerin en iyi bilinenleridir

 • Otakoidlerdir (lokal kısa süreli hormonlar)

 • Kimyasal, mekanik, fizyolojik uyarı ve C5a uyarımı ile lipid membranda açığa çıkarlar

 • AA, lipid membrandaki linoleik asitten fosfolipaz A2 etkisi ile oluşmaktadır

Araşidonik asit(AA) metabolitleri

 • AA, siklooksijenaz ve lipooksijenaz ile farklı 2 enzimatik yol ile metabolize olur

 • Lipooksijenaz aktivitesi esas olarak lökositlerde sınırlanmıştırAraşidonik asit(AA) metabolitleri “eicosanoid”’ler

 • Siklooksijenaz yolu ile

 • *PG’ler ve (PGD2,PGF2,PGE2,

 • prostasiklin(PGI2))

 • *Tromboksan (TX) lar (TXA2)

 • Lipooksijenazlar yolu ile

 • *lökotrienler

 • *lipoksinler oluşmaktadırSiklooksijenaz yolu ile

 • TX A2-trombositlerde oluşur.

 • *Vazokonstriksiyon, trombosit agregasyonu etkisi

 • *İnaktif formu TXB2

 • PG l2 (son ürünü PG F1 alfa) endotel hücrelerinde oluşur

 • *Vazodilatasyon, trombosit agregasyonunu inhibisyonu

 • *Diğer mediatörlerin permeabiliteyi

 • artırıcı ve kemotaksi yapıcı etkilerini de potansiyalize ederSiklooksijenaz yolu ile

 • PG E2, ağrı, ateş oluşumunda etkili

 • PG D2,başlıca mast hücrelerinde sentez edilir

 • PG D2, E2, F2alfa vasodilatasyon, ödem nedeni

 • Aspirin ve NSAID’ lar, siklooksijenazı (COX) inhibe ederek PG sentezini baskılarlarLipooksijenaz (LO) yolu ile

 • 5-LO nötrofillerde baskın olarak bulunan LO dır

 • Ana ürün 5-HETE (hidroksi-eikosa-tetra-enoik) dir. Nötrofiller için kemotaktik mediatördür

 • Diğer ürünler lökotrienlerdir (LT)

 • LTB4, kemotaksi, lökosit kümelenmesi ve adhezyonu, serbest O2 radikallerinin sentezi, lizozomal enzim salınımını uyarma gibi lökosit aktivasyonunu yapma etkisi

 • LTC4, LTD4, LTE4: Vazokonstrüksiyon, bronkospazm, vasküler permeabilite artışı (venüllerde)Lipoksinler (LX)

 • Eicosanoidlerin metabolizması sırasında transselüler biosentez ile oluşurlar

 • Trombositler, nötrofiller ile hücre kontağı sonrasında LX leri sentez ederler. Bu kontağın bloke edilmesi sentezi sonlandırır

 • Örneğin: LXA4 ve B4, nötrofil LTA4 üzerine platelet 12-lipooksijenazın etkisi ile oluşur

 • LX’ ler nötrofil kemotaksi ve adezyonunu inhibe eder, monosit adezyonunu ise uyarır

 • LXA4 vazodilatasyonu uyarır, LTC4 ile oluşan vazokonstriksiyonu azaltır

 • Lipoksinler ve lökotrienlerin miktarı arasında ters ilişki vardır. LX’ler LT etkisinin endojen negatif düzenleyicileri olabilirGlukokortikoidler

 • Güçlü antiinflamatuar ajanlardır

 • COX2 ve IL-1, TNFalfa gibi sitokinler, nitrik oksit sentaz (iNOS) ‘ ı kodlayan genleri dolayısı ile bu maddelerin sentezini baskılar,

 • Antiinflamatuar bir protein olan ve AA sentezini baskılayan Lipokortin 1 gibi antiinflamatuar proteinleri kodlayan genleri de uyarır (up – regüle eder)Eikosanoidlerin etkileri

 • Vasokonstriksiyon TXA2, LTC4, LTD4, LTE4

 • Vazodilatasyon PGI2, PGE1, PGE2, PGD2 çç

 • Vasküler permeabilite

 • artışı LTC4, LTD4, LTE4 lll

 • Kemotaksis,

 • lökosit adezyonu LTB4, HETEi LX’ lerPlatelet aktive eden faktör(PAF)

 • Fosfolipaz A2 aktivasyonu sonucu, mast hücreleri/bazofiller, nötrofil, trombosit, bazofil, monosit/makrofaj ve endotel hücrelerinin membran fosfolipidlerinden elde edilir ve çoğu zaman AA metabolitleri ile birlikte salınır

 • Trombosit uyarılması,

 • Vasodilatasyon, venüler permeabilite artışı (histamininkinin 100-10000 katı etki),

 • Vazokonstriksiyon, bronkokonstriksiyon,

 • Lökosit adezyonu, kemotaksisi, degranülasyonu, oksidatif patlamayı uyarır, artırır

 • Diğer mediatörlerin özellikle eikosanoidlerin sentezini artırır

 • Sigara içimi ile oksidize PAF bileşikleri oluşur, sonuçta inflamatuar ve trombojenik etki artırılırPolipeptid mediatörler Sitokinler ve kemokinler

 • Sitokinler aktive lenfositler, makrofajlar, endotel, epitel, yumuşak doku hücrelerince sentez edilir

 • Akut-kronnik iltihap ve hücresel immünitede görevleri vardır

 • Mononükleer fagositler monokinler

 • Aktive lenfositler lenfokinler

 • Monosit/makrofajlar sitokinler (örn:koloni

 • uyaran faktörler CSFler)Sitokinler

 • İnterlökinler sitokinlerin büyük bir grubu,

 • hematopoetik hücrelerce yapılır,

 • öncelikle lökositler üzerine etki ederler

 • Kemokinler lökositlerin hareketini (kemokinesis) ve

 • yöneltilmiş hareketini (kemotaksis) uyarırlar

 • Pekçok klasik büyüme faktörleri, sitokinler olarak etki eder ve de birçok sitokin büyümeyi uyarıcı etki gösterirSitokinler

 • Sitokinlerin multipl fonksiyonları vardır. Ancak, major fonksiyon veya hedef hücre natürüne göre 5 gruba ayrılabilir:

 • 1.Lenfosit fonksiyonlarını düzenleyen sitokinler:

 • Lenfositlerin aktivasyon, büyüme ve farklılaşması düzenler

 • IL-2,IL-4, lenfositlerin büyümesini uyarır

 • IL-10 ve TGF-β, immün reaksiyonların negatif düzenleyicisidirlerSitokinler

 • 2.Doğal imünite ile ilgili sitokinler:

 • TNFve IL-1β, tipI IFlar (IFN-α ve IFN-β, IL-6

 • 3.İnflamatuar hücreleriaktive eden sitokinler: Hücresei immün reaksiyonlarda makrofajları aktive ederler

 • IFN-gama, TNF-α, TNF-β (lenfotoksin), IL-5, IL-10 ve IL-12

 • 4.Kemokinler: Lökositler için kemotaktik aktivite gösterir

 • 5.Hematopoezi uyaran sitokinler: İmmatür lökositlerin büyüme ve maturasyonunu sağlar

 • IL-3, IL-7, c-kit ligand, granulosit-makrofaj CSF, makrofaj CSF, granülosit CSF ve stem hücre faktörSitokinler IL-1 ve TNF-α ve β

 • İltihapta etkili major sitokinlerdir

 • Öncelikler aktive makrofajlarca sentez edilirler

 • TNF-β (önceki adı lenfotoksin) aktive T hücrelerince ve IL-1 diğer pekçok hücre tarafından sentez edilir

 • Sekresyonları, endotoksin, immün kompleksler, toksinler, fiziksel zedelenme, iltihap ile uyarılabilir.

 • Büyüme faktörleri gibi otokrin, parakrin ve endokrin etkilidirlerIL-1 ve TNF-α ve β Etkileri

 • Endotelde; endotel aktivasyonu, endotelyal adezyon molekül sentezi, kemokinler, büyüme faktörleri, eicosanoidler (PGI2), NO sentez artışı, prokoagülan aktivite artışı, antikoagülan aktivite azalır

 • IL-1,8 ve 6, PDGF artar

 • TNF, nötrofil kümelenmesine neden olur, diğer mediatörlerle olan nötrofil reaksiyonlarını artırır, mezenkimal hücrelerden proteolitik enzimlerin salınımı ile doku hasarına neden olurIL-1 ve TNF-α ve β Etkileri

 • Fibroblastik etkileri, fibroblast proliferasyonları, kollajen sentezi, kolejenaz, proteaz, PGE sentezi artar. Net sonuç fibrozisdir

 • Akut faz reaksiyonları ile ilgili etkileri, ateş, iştah kaybı, yavaş dalga uykusu, nötrofili, şok gelişimi. ACTH ve kortşkosteroid salınımı

 • TNF-α, vücut kitlesinin kontrolünde anahtar rol oynar. Kaşekside (kilo kaybı ve anoreksi ile karakterli) üretimini arttığı tesbit edilmiştirKemokinler

 • Moleküler yapıda sisteinin (C) düzenlenmesine göre, belirli biolojik aktiviteleri olan 4 major sınıf kemokin tanımlanır

 • 1.C-X-C kemokinler:

  • Öncelikle nötrofillere etki ederler. Monosit ve eozinofillere etkileri sınırlıdır
  • IL-8 tipik örnekdir
  • Aktive makrofaj, endotel hücresi ve diğer bazı hücrelerce sentez edilir. IL-1 ve TNF-α sentezlerini uyarır


Kemokinler

 • 2.C-C kemokinler:

  • Monosit kemoatraktan protein (MCP-1)
  • Eotaksin
  • Makrofaj inflamatuar protein -1α (MIP-1α) ve
  • RANTES, CD4+ T hücreleri için kemotaktik
 • 3.C kemokinler: Lenfotaktin. Özellikle lenfositler için spesifik

 • 4.C-X3-C kemokinler:

  • Fractalkin-1. formu: Monosit ve T hücrelerinin güçlü adezyonundan sorumlu
  • 2. solubl formu, aynı hücrelerin kemotaksisini artırır


Kemokinler

 • Düz kas hücreleri ve hematopoetik progenitör hücrelere de etkileri bulunmakta

 • Aktiviteleri, G-protein aracılı hücre yüzey reseptörlerine bağlanarak gerçekleşir. Bu reseptörler (CXCR, CCR) serpentin reseptörler olarak adlandırılır

 • Lökositler genellikle bir reseptör tipinden çoğunu eksprese eder

 • CXCR_4 ve CCR-5 HIV-1 için viral coreseptörlerdir ve virüsün CD4+T lenfositlere bağlanması ve hücre içine girişinde etkilidirSitokinler

 • DETAYNitrik oksit (NO) ve oksijen kaynaklı Serbest Radikalleri

 • Yarılanma ömrü çok kısa ve sadece çevre hücreleri etkileyen serbest radikal bir gaz

 • SSS inde kan akımı ve nörotransmitter salınımını düzenler

 • Makrofajlarca mikroorganizmalar ve tümör hücrelerine karşı sitotoksik bir metabolit olarak kullanılır

 • Endotelde sentez edilir, takiben guanil siklaz aktivasyonu,buna bağlı cGMP artışı ile guanil siklaz aktivasyonu ve sonuçta damar duvarındaki düz kaslarda gevşeme (vasodilatasyon) yaparNO

 • L-arginin, moleküler oksijen ve NADPH’ den nitrik oksit sentetaz (NOS) tarafından sentezlenmektedir

 • Doku dağılımındaki farklılıklar, Ca++ a bağımlılık ve tiplerin taşıdıkları özellikler açısından NOS’un üç izoformu vardır

 • 1.Tip I (nc NOS), nöral NOS, aktivitesi hücre içi Ca++ artışına bağlıdır

 • 2.TipII (iNOS)

 • 3.Tip III (ecNOS)TipII-iNOS-

 • Tip II (iNOS), hepatosit, kardiak myositler ve solunum epiteli gibi pekçok hücrede bulunur. Aktivitesi hücre içi kalsiyum konsantrasyonuna bağlı değildir

 • İltihaptaki önemi, iNOS, endotel, düz kas hücresi ve makrofajlarda da bulunmasıdır

  • Bu durumda enzim, IL-1, TNF-alfa, IFN-gama, gram(-) bakteri duvarındaki LPS lerce oluşturulan mediatörler ve çeşitli sitokinler tarafından uyarılır


TipIII –ecNOS-

 • Birincil olarak endotel içinde sentezlenmiş, aktivitesi Ca++ seviyesine bağlıdır,

 • ecNOS aktivitesinin Ca++ yükselten agonistleri arasında endotel yüzeyi gerginliği kadar, bradikinin ve trombin de bulunmaktadırNO-fonksiyonları

 • Vazodilatasyon

 • Trombosit aktivasyonu (adezyon, agregasyon ve granülasyonu)

 • Makrofajlarda mikroorganizmaları öldüren ajan olarak tek başına veya süperoksit radikali ile birlikte etki eder

 • Süperoksit (O2-) toksik NO türevlarine dönüşebilmektedirOksijen kaynaklı serbest radikaller

 • NADPH oksidaz yoluyla sentez edilir

 • Kemotaktik ajanlar, imm. komp. ler ve fagositik aktivite ile stimülasyon, nötrofil ve makrofajlardan serbestleşir

 • Süperoksid (O2-), takiben H2O2, HO-

 • ve toksik NO türevlerine dönüştürülürNADPH oksidaz aktivasyonu

 • NADPH oksidaz

 • NADPH O2

 • NADH

 • Süperoksit anyon = O2-

 • e-

 • Hidrojen peroksit = H2O2 HOCl

 • Fe2 + MPOksidaz

 • Fe3

 • Hidroksil radikal = HO-

 • e-

 • H2O2Oksijen kaynaklı serbest radikaller

 • Trombozis, artmış permeabilite ve endotel hasarı

 • Ekstraselüler matriks bozulması, proteaz aktivasyonu ve antiproteaz aktivasyonu

 • Diğer hücre tiplerine direkt zedeleyici etki (eritrositler, tümör hücreleri, parankim hücreleri)

 • Katalaz, süperoksid dismutaz, glutatyon gibi antioksidan mekanizmalar ile toksik etki en aza indirilmektedirLizozomal Unsurlar

 • Nötrofil ve monositlerin lizozomal granülleri içinde bulunan moleküller

 • Asit proteazlar, yalnızca fagolizozom içerisinde aktifdir

 • Nötral proteazlar, elastaz, kollajenaz, katepsin içerir, ekstraselüler matriksde aktif olup, doku hasarı yaparlar

  • C3 ve C5 i ayırır. C3a ve C3b anafilatoksinini meydana getirirler
  • Kininojenden, bradikinin benzeri peptidlerin oluşumunu kolaylaştırılar
 • İstenmeyen serum ve ekstraselüler matriksdeki etkiler antiprotezlarca kontrol edilir. Bu inhibitörlerin eksikliğinde ciddi doku hasarı oluşur

 • (örn. Alfa1-antitripsin eksikliğinde akciğer amfizemi oluşmaktadır)

Akut inflamasyonun seyri

 • Tam iyileşme (Rezolüsyon)

 • Skarlaşma (Fibrozis)

 • Abse oluşumu

 • Kronik inflamasyona ilerlemeAkut inflamasyonun seyri

 • Organizasyon: İltihabi eksüdanın yerini granülasyon dokusunun alması

 • Onarım: Organizasyonun devamında, granülasyon dokusunun yerini alan fibröz skarAkut inflamasyonun seyri

 • Doku hasarı veya nekroz

 • Doku hasarı akut iltihap

 • Abse oluşumu

 • Etken nötralize Etken nötralize Etken nötralize değil

 • doku hasarı minimal doku hasarı orta doku hasarı mevcut

 • REZOLÜSYON ONARIM KRONİK İLTİHAPİltihapta m
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə