Katta va o’rta kalibrli (elastik va muskulli elastik) arteriyаlarYüklə 445 b.
tarix09.03.2017
ölçüsü445 b.KATTA VA O’RTA KALIBRLI (ELASTIK VA MUSKULLI - ELASTIK) ARTERIYАLAR -

 • KATTA VA O’RTA KALIBRLI (ELASTIK VA MUSKULLI - ELASTIK) ARTERIYАLAR -

 • NING SURUNKALI KASALLIGI BO’LIB, ON TOMIRLAR INTIMASIDA PLAZMANING ATEROGEN-LIPOPROTEINLARNING TO’PLANIShI VA O’TIRIShI BILAN, KEYINChALIK BIRIKTIRUVChI TO’QIMANING REAKTIV O’SIShI VA FIBROZ PILAKChALARNING HOSIL BO’LIShI BILAN XARAKTERLANADI40-50 YОSHDAGI VA UNDAN KATTA ODAMLAR

 • 40-50 YОSHDAGI VA UNDAN KATTA ODAMLAR

 • ERKAKLAR (QO’PROQ CHEKADILAR VA STRESSLARDA BO’LADILAR)

 • ARTERIAL GIPERTENZIYA

 • TAMAKI CHEKISH

 • GLYUKOZAGA TOLERANTLIKNING BUZILISHI, QANDLI DIABET

 • TANA VAZNI ORTIQCHA BO’LISHI

 • KAMXARAKATLIK

 • «STRESSLI» TIP

 • GIPERTRIGLITSERIDEMIYA,GIPERXOLISTERINEMIYA, DISLIPIDEMIYA

 • ATEROSKLEROZGA IRSIY MOYILLIK

 • PODAGRAYOG’LI OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI

 • YOG’LI OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI

 • MODDA ALMASHINUVI KASALLIKLARI (SEMIZLIK)

 • QANDLI DIABET, GIPOTIREOZ

 • O’T-TOSH KASALLIGIENDOTELIY O’TKAZUVCHANLIGINING BUZILISHI, SILLIQ-MUSHAK HUJAYRALARI VA MAKROFAGLARNING TOMIR INTIMASIGA MIGRATSIYASI

 • ENDOTELIY O’TKAZUVCHANLIGINING BUZILISHI, SILLIQ-MUSHAK HUJAYRALARI VA MAKROFAGLARNING TOMIR INTIMASIGA MIGRATSIYASI

 • INTIMA HUJAYRALARINING LIPIDLI INFIL'TRATSIYASI («KO’PIKSIMON HUJAYRALARNING» PARCHALANISHI

 • FIBROZ-ATEROMATOZ TUGUNCHALAR HOSIL BO’LISHII KO’KRAK AORTASINING ATEROSKLEROZI

 • I KO’KRAK AORTASINING ATEROSKLEROZI

 • AORTALGIYA

 • YUTISHNING QIYINLASHISHI

 • PERKUSSIYADA QON TOMIR TUTAMINING O’NGGA 1-3 SM GACHA KENGAYISHI

 • RETROSTERNAL PUL'SATSIYA

 • AORTA USTIDA SISTOLIK SHOVQIN II TON QISQARISHI, METALLIK AKSENT BILAN

 • DIASTOLIK AD ME'YORIDA, SISTOLIK AD OSHISHIQORNIDA OG’RIQ, QABZIYAT

 • QORNIDA OG’RIQ, QABZIYAT

 • LERISH SINDROMI – AORTANING SURUNKALI BERKILIB QOLISHI

 • PAL'PATSIYADA QORIN AORTASINING BIR XIL BO’LMAGAN ZICHLIGI

 • O’RTA CHIZIQ BO’YLAB KINDIKDAN YUQORIDA SISTOLIK SHOVQINQORINDA KESKIN ACHISHTIRUVCHI OG’RIQ (KO’PINCHA EPIGASTRIYA SOXASIDA,

 • QORINDA KESKIN ACHISHTIRUVCHI OG’RIQ (KO’PINCHA EPIGASTRIYA SOXASIDA,

 • XAZM QILISH DAVRIDA 1-3 SOAT DAVOMIDA)

 • OG’RIQLAR NITROGLITSERIN BILAN BOSILADI

 • OG’RIQLAR QORIN DAM BO’LISHI, QABZIYAT VA KEKIRISH BILAN KECHADI

 • KUNIGA 2-3 MARTA QO’LLANSA XIDLI ICH KETISHIYURAK SOHASIDA REFLEKTOR OG’RIQLAR, YURAK TEZ URISHI, YURAK O’YNASHI HANSIRASH

 • YURAK SOHASIDA REFLEKTOR OG’RIQLAR, YURAK TEZ URISHI, YURAK O’YNASHI HANSIRASH

 • OB'EKTIV:METEORIZM,PERISTAL'TIKA SUSAYISHI, EPIGASTRIYADA SISTOLIK SHOVQIN

 • ASTA - SEKINLIK BILAN SUVSIZ LANISH, TERI TURGORINING PASAYISHI, OZIB KETISHVAZORENAL SIMPTOMATIK ARTERIAL GIPERTENZIYA

 • VAZORENAL SIMPTOMATIK ARTERIAL GIPERTENZIYA

 • PESHOBDA OQSIL, ERITROTSITLAR, SILINDRLAR

 • ARTERIAL GIPERTENZIYANING AVJ OLISHI

 • BUYRAK ARTERIYALARI USTIDA SISTOLIK SHOVQINSUB'EKTIV: BOLDIR MUSHAKLARIDA BO’SHASHISH, TEZ CHARCHASH, VAQTI-VAQTI BILAN OQSOQLANISH, UVISHISH

 • SUB'EKTIV: BOLDIR MUSHAKLARIDA BO’SHASHISH, TEZ CHARCHASH, VAQTI-VAQTI BILAN OQSOQLANISH, UVISHISH

 • OYOQLAR OQARISHI, TROFIKASINING BUZILISHI

 • OYOQ PANJASI SOHASIDA YIRIK ARTERIYALARDA PUL'SATSIYANING YO’QLIGI YOKI SUSAYISHI

BARCHA O’LIM HOLATLARINING 1/2 QISMINI VA 35-60 YOSHLI KISHILAR O’RTASIDAGI O’LIM HOLATINING 1/3 QISMI

 • BARCHA O’LIM HOLATLARINING 1/2 QISMINI VA 35-60 YOSHLI KISHILAR O’RTASIDAGI O’LIM HOLATINING 1/3 QISMI

 • STENOKARDIYA

 • MIOKARD INFARKTI

 • SIMPTOMATIK VAZORENAL AGYURAK YETISHMOVCHILIGI

 • YURAK YETISHMOVCHILIGI

 • INSUL'T

 • YURAK RITMI BUZILISHI

 • SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGI

 • AORTANING QAVATLANUVCHI ANEVRIZMASI

 • ARTERIAL TROMBOZ VA EMBOLIYA

 • QO’QQISDAN O’LIMUMUMIY QON TAXLILI

 • UMUMIY QON TAXLILI

 • BIOKIMYOVIY ANALIZLAR: TRIGLITSERID, XOLESTERIN, BETA-LI-POPROTEINLAR, TRANSAMINAZA, AL'DOLAZA, UMUMIY OQSIL VA OQSIL FRAKSIYALARI

 • EKG, ExoKG

 • OYOQLAR REOVAZOGRAFIYASI

 • AORTA VA YURAK RENTGENOSKOPIYASIPARXEZ 10-STOL

 • PARXEZ 10-STOL

 • GIPOLIPIDEMIK VOSITALAR (STATINLAR – FLUVOSTATIN, NOVO-STATIN 20-80 MGG`KUNIGA)ANIONALMASHINUVLAR SMOLALARI (O’T KISLOTALARI SEKVESTRANTLARI) – XOLESTRAMINLAR YOKI KOLESTIPOL 5-12 GR KUNIGA 2-3 MAXAL

 • ANIONALMASHINUVLAR SMOLALARI (O’T KISLOTALARI SEKVESTRANTLARI) – XOLESTRAMINLAR YOKI KOLESTIPOL 5-12 GR KUNIGA 2-3 MAXAL

 • NIKOTIN KISLOTA KUNIGA 50 MG, DOZASI ASTA-SEKIN KUNIGA 3 GR GACHA KO’TARILADI

 • FIBRATLAR – GEMIFIBROZILYURAK ISHEMIK

 • YURAK ISHEMIK

 • KASALLIGIBU TOJ ARTERIYALAR TIZIMIDAGI PATOLOGIK JARAYONLAR NATIJASIDA MIOKARDGA QON KELISHINING KAMAYISHI YOKI TO’XTASHI SABABLI YURAK MUSHAGINING O’TKIR VA SURUNKALI ZARARLANISHI.

 • BU TOJ ARTERIYALAR TIZIMIDAGI PATOLOGIK JARAYONLAR NATIJASIDA MIOKARDGA QON KELISHINING KAMAYISHI YOKI TO’XTASHI SABABLI YURAK MUSHAGINING O’TKIR VA SURUNKALI ZARARLANISHI.Yurak toj arteriyalarini stenozlaydigan aterosklerotik zararlanishi

 • Yurak toj arteriyalarini stenozlaydigan aterosklerotik zararlanishi

 • Toj arteriyalar spazmi

 • O’tkinchi trombotsitlar qorishmasiYUIK TASNIFI

 • YUIK TASNIFI

 • (BJSST, 1979)

 • 1. QO’QQISDAN KORONAR O’LIM.

 • 2. STENOKARDIYA:

 • 2.1.  ZO’RIQISH STENOKARDIYASI: I – IV FS

 • 2.1.1.      ILK PAYDO BO’LGAN.

 • 2.1.2.      MUQIM.

 • 2.1.3.      ZO’RAYIB BORUVCHI.

 • 2.2. SPONTAN STENOKARDIYA.

 • 2.2.1. STENOKARDIYANING ALOHIDA SHAKLI

 • (PRINSMETAL STENOKARDIYA).

 • 3. MIOKARD INFARKTI.

 • 3.1.  MAYDA O’CHOQLI (INTRAMURAL).

 • 3.2.  YIRIK O’CHOQLI (TRANSMURAL).

 • 4. INFARKTDAN KEYINGI KARDIOSKLEROZ.

 • 5. YURAK YETISHMOVCHILIGI.

 • 6. YURAK RITMINING BUZILISHI.1. Qo’qqisdan koronar o’lim (yurakning birlamchi to’xtab qolishi)

 • 1. Qo’qqisdan koronar o’lim (yurakning birlamchi to’xtab qolishi)

 • 2. Stenokardiya

 • 2.1. Barqaror zo’riqish stenokardiyasi

 • I funksional sinf

 • II funksional sinf

 • III funksional sinf

 • IV funksional sinf2.2. Nomuqim stenokardiya

 • 2.2. Nomuqim stenokardiya

 • ·      Birinchi marta paydo bo’lgan stenokardiya.

 • ·      Avj olib boruvchi zo’riqish stenokardiyasi

 • ·      Angiospastik stenokardiya

 • ·      Infarktdan keyingi erta stenokardiya

 • ·      Operatsiyadan keyingi erta stenokardiya3. Miokardning og’riqsiz ishemiyasi

 • 3. Miokardning og’riqsiz ishemiyasi

 • 4. Miokard infarkti

 • ·      Q – QMI tishchali

 • ·      Q – NQMI tishchasiz

 • 5. Infarktdan keyingi kardioskleroz

 • 6.  Yurak ritmi buzilishi

 • (shakli ko’rsatiladi)

 • 7.  Yurak yetishmovchiligi (shakli va bosqichi ko’rsatiladi)Stenokardiya miokardning qon bilan ta'minlanishining o’tkir yetishmasligi natijasida ko’krakda og’riq xurujining vujudga kelishi bilan ifodalanadi

 • Stenokardiya miokardning qon bilan ta'minlanishining o’tkir yetishmasligi natijasida ko’krakda og’riq xurujining vujudga kelishi bilan ifodalanadiToj arteriyalar aterosklerozi.

 • Toj arteriyalar aterosklerozi.

 • Toj arteriyalar spazmi

 • Aorta og’zi stenozi.

 • Gipertrofik kardiomiopatiya.

 • Birlamchi o’pka arteriyasi gipertenziyasi.

 • Aorta qopqog’i yetishmovchiligi

Stenokardiyaning asosiy klinik belgisi og’riq to’sh suyagining orqasida, chap qo’lga, ko’krak sohasiga, yelkaga, kuraklar o’rtasiga, pastki jag’ga, bo’yinga tarqaladi, og’ir mehnat qilganda, asabiy zo’riqishda, sovuq havoda yurganda, ovqatlangan-dan so’ng paydo bo’ladi.

 • Stenokardiyaning asosiy klinik belgisi og’riq to’sh suyagining orqasida, chap qo’lga, ko’krak sohasiga, yelkaga, kuraklar o’rtasiga, pastki jag’ga, bo’yinga tarqaladi, og’ir mehnat qilganda, asabiy zo’riqishda, sovuq havoda yurganda, ovqatlangan-dan so’ng paydo bo’ladi. • Miokard infarkti

 • Sifilitik mezaortit

 • Yurak nuqsonlari

 • Miokardit

 • Diafragmaning qizilo’ngach teshigi churrasi

 • Perikardit

 • Gipotalamik sindroma. Kun tartibiga rioya qilish

 • a. Kun tartibiga rioya qilish

 • b. Dorilar bilan davolash

 • Nitratlar va nitratga o’xshash moddalar

 • B-adrenoretseptorlar blokatorlari

 • Kalsiy antagonistlari

 • Antikoagulyant, antiagregantlar

 • Antioksidant davoa. Birlamchi profilaktika:

 • a. Birlamchi profilaktika:

 • (1) Ateroskleroz, gipertoniya kasalligi, semirishni oldini olish;

 • (2) Tabak chekishni va spirtli ichimliklar ichishni chek-lash;

 • (3) Osh tuzi va xolesteringa boy bo’lgan mahsulotlar (yog’, tuxum, yog’li go’sht) iste'molini chegaralash.

 • (4) Maxsus badantarbiya mashqlarini muntazam ravishda bajarish1) Aterosklerozga qarshi gipolipidemik dorilarni qo’llash.

 • 1) Aterosklerozga qarshi gipolipidemik dorilarni qo’llash.

 • 2) Og’riq sindromini, yurak urishi maromining buzilishini va yurak yetishmovchiligini izchillik bilan davolash.Kataloq: uum -> uum-faculty-gospital-terapy -> 3.amaliy-qism -> maruza-2012-2013 -> Lot
Lot -> Bakteriyalar. Viruslar, mikoplazmalar, pnevmosistalar, xlamidiyalar, rikketosiyalar
Lot -> Nafas yo`llarining surunkali yallig`lanish kasalligi bo`lib, bunda turli xildagi xujayralar, jumladan semiz xujayralar va eozinofillar ishtirok etadi
Lot -> Siydik yo’llari shilliq pardasining, buyrak parenximasining infeksion-yallig’lanishi bo’lib, aksariyat buyrakning oraliq (interstitsial) to’qimasi, jomchasi, kosachasi shikastlanishi bilan kuzatiladi
Lot -> Bronxlar shilliq qavatining o`tkir yallig`lanish kasalligi bo`lib, yo`tal va balg`am ajralishi bilan
Lot -> Tizimli qizil bricha
Lot -> Klinik-anatomik shakllari
Lot -> Yurak mushaklarining o’tkir rivojlanuvchi nekrozi bo’lib, koronar qon aylanishini absolyut yoki nisbiy yetishmovchiligi bilan kechadi
Lot -> Ingichka ichak shilliq pardasining yallig’lanishi va distrofik o’zgarishlari bilan kuzatiladigan, xamda atrofiya bilan yakunlanadigan kasallik
Lot -> Ao tavaqalarining diastola vaqtida qonning Ao dan ChQ ga qaytishi (regurgitasiyasi) ga olib keluvchi

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə