Konjenital kalb hastaliklari sinonimi: VİTİa cordis congeniTAYüklə 8,48 Mb.
tarix06.02.2017
ölçüsü8,48 Mb.KONJENİTAL KALB HASTALIKLARI

 • Sinonimi: VİTİA CORDİS CONGENİTA

 • TARİFİ: Kalbin ve kalbe yakın büyük damarların, çıplak gözle görülebilen ve klinikte de aktüel veya potansiyel bir tablo olarak karşılığı bulunan doğmalık şekil ve organizasyon bozuklukları ve normalden sapmalarıdır.KONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-2

 • Etyolojisi nadiren tesbit edilebilir

 • Genel kurallar KKH için de geçerlidir:

 • 1. %10 Mendel kalıtım kurallarına,

 • 2. %10’u saf dış tesirlere,

 • 3. %20’si kromozom aberasyonlarına,

 • %60’ı genetik ve peristatik faktörlerin toplamına bağlıdır.KONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-3

 • KLASİFİKASYON

 • I. Fundamental formu: Akardi/hemikardi

 • II. Bütün kalbin şekil ve pozisyon bozuklukları

 • III. Bölmelerin şekil ve pozisyon bozuklukları

 • IV. Kalb tabanındaki arteryel ostiyumların yer anomalileri

 • V. Büyük arterlerin atrezi ve stenozları

 • VI. Semilunar valvüllerin anomaliler

 • VII. Büyük venlerin ağızlanma bozuklukları

 • VIII. Koroner arterlerin anomalileriKONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-4

 • II. Bütün kalbin şekil ve pozisyon bozuklukları:

 • 1. Ectopia cordis (Hernia cordis) Torakoşiziste kalbin göğüs dışında bulunması

 • 2. Situs inversus viscerum (tranpositio viscerum): Kalbin sağda bulunması (dekstrokardi)

 • 3. Situs ambiguus (Ivemark sendromu): Dalak agenezi sendromu.KONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-5

 • 3. SİTUS AMBİGUUS (IVEMARK SENDROMU)

 • Dalak agenezi sendromu.

 • Dalak taslağının olmayışı, iç organ yer anomalileri (parsiyel veya total situs inversus için tipiktir), corpus callosum agenezisi ve sık görülen farklı siyanotik anjiyokardiyopatilerin kombinasyonu.KONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-6

 • III.

 • 1. Kaba-global kusurlar

 • 1.1. Cor biloculare ve Truncus arteriosus communis

 • 1.2. Cor triloculare

 • 1.2.a. biventriculare

 • 1.2.b. biatriatum

 • 1.3. Truncus arteriosus communis (verus)KONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-7

 • 2. PARSİYEL HATALAR

 • 2.1. AV-kanal

 • 2.1.a. Komplet

 • 2.1.b. İnkomplet

 • 2.2. Atrial septal defekt (ASD)

 • 2.2.a. Ostium-primum-defekti

 • 2.2.b. Ostium-secundum-defekti

 • 2.2.c. Foramen ovale açıklığıKONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-8

 • 2.3. Ventriküler septal defekt (VSD)

 • 2.3.a. Pars-membranacea-defekti

 • 2.3.b. Pars-muscularis-defekti

 • 2.4. AORTA ve A.PULMONALİS’in tam ayrılamaması

 • 2.4.a. Aortopulmonal fistül

 • 2.4.b. PDA (Patent Ductus Arteriosus)KONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-9

 • IV. KALB TABANINDAKİ BÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU

 • 1. Büyük arterlerin transpozisyonu

 • 2. Aortanın komplet dekstropozisyonu (Double outlet right ventricle)

 • 3. Ata binen aorta

 • 3.a. Eisenmenger kompleksinde

 • 3.b. Fallot tetra- veya pentalojilerindeKONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-10

 • V. BÜYÜK ARTERLERİN ATREZİ ve STENOZLARI

 • 1. Hipoplastik sol kalb sendromundaki aort stenozu

 • 2. Psödotruncus pulmonalisteki aort atrezisi

 • 3. Proksimal aort stenozlarıKONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-11

 • V.3.a. Konus (subvalvüler)

 • 3.b. Ostium (valvüler)

 • 3.c. Supravalvüler

 • 4. AORT İSTMUS STENOZLARI

 • 4.1. İnfantil tip (PDA’lı)

 • 4.2. Erişkin tip (kapalı DA’lu)KONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-12

 • 5. PSÖDOTRUNKUS AORTALİS’TEKİ PULMONAL ARTER ATREZİSİ

 • 6. PULMONAL STENOZLAR

 • 6.1. İnfundibulum (intravalvüler)

 • 6.2. Ostium (valvüler)

 • 6.3. SupravalvülerKONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-13

 • VI. YARIMAY KAPAKÇIKLARININ ANOMALİLERİ

 • 1. Triküspid kapakları

 • 1.a. Atrezi veya stenoz

 • 1.b. Displaziler (Ebstein)

 • 2. Mitral kapakları

 • 2.a. Atrezi veya stenozlarKONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-14

 • VII. BÜYÜK VENLERİN AĞIZLAŞMA KUSURLARI

 • 1. Sol üst sinüsün persistansı

 • 2. Akciğer venlerinin transpozisyonuKONJENİTAL KALB HASTALIKLARI-15

 • VIII. KORONER ARTERLERİN ANOMALİLERİ

 • 1. Koroner arterin Truncus pulmonalis’ten çıkması

 • 2. Koroner A-V fistülKKH’ların en sık görülen formalarıATRİAL SEPTAL DEFEKT (ASD)

 • ORTOLOJİ

 • 5. haftada başlangıçta müşterek olan atriumun sağ ve sol kısımları arasında ilk kez bir sınır duvarı meydana gelir: Septum primum

 • Bu duvar arka yukarıdan aşağıya doğru uzanırATRİAL SEPTAL DEFEKT (ASD)-2

 • Böylece henüz açık bulunan atriumlar arasındaki bağlantı (Foramen ovale) gittikçe daralmaya başlar

 • Distal uçları da ventrikül sınır duvarının endokard yastıklarıyla kaynaşmak suretiyle sonunda tamamen kapanırATRİAL SEPTAL DEFEKT (ASD)-3

 • Bununla birlikte Foramen primumun bu kapanmasının tamamlanmasından çok önce Septum primumun üst parçasında bir açıklık meydana gelerek yayılır: Foramen secundum

 • 6. haftada septum primumun sağında(n) 2. bir sınır duvarı gelişir,ATRİAL SEPTAL DEFEKT (ASD)-4

 • Bir parça daha öne uzanan bu parça Foramen secundum’u düz bir kulis şeklinde örter

 • Fakat sağdan sola yönelik kan akımı hâlâ mümkündür

 • Septum primum ve septum secundum’dan meydana gelen bu kanal Foramen ovale’dirATRİAL SEPTAL DEFEKT (ASD)-5

 • Doğumdan sonra akciğerler açılıp dolaşım başlarsa sağ atriumdan sola basınç farkları meydana gelir

 • Böylece Septum primumun üst kısmı daha sağlam ve sabit olan Septum secumdum yanaşır ve kural olarak da onunla kaynaşırATRİAL SEPTAL DEFEKT (ASD)-6

 • T: ASD

 • Her iki atrium arasında doğumdan açık bağlantı sonucunda meydana gelen AV(sol-sağ) shunt’ıdır

 • ASD bütün KK anomalilerinin yaklaşık %10’unu teşkil eder

AÇIK FORAMEN OVALE

 • Atrial septumda ventil kapak tarzında hemodinamik bir boşluktur (ve özgün manada bir atrial septum da yoktur)

 • Patogenezi:

 • 4. haftaya kadar foramen ovale zaten açıktır

 • Vak’aların %25’inde erişkinlerde de anatomik olarak açık, fakat , sol atriumdaki yüksek basınçtan dolayı fonksiyonel olarak kapalıdırAÇIK FORAMEN OVALE-2

 • Şayet fetal dolaşımda olduğu gibi, sağ atriumda, mesela pulmonal arter embolisinden sonra olduğu gibi tekrar bir yüksek basınç hakim olursa, Foramen ovale de açılır

 • Bunu takiben oluşan sağ-sol-shunt’ı, bu kez de paradoksal emboli ve periferde siyanoz’a yol açar

SEPTUM-(OSTİUM-) SECUNDUM DEFEKTİ

 • T: Fossa ovalis bölgesinde bir veya birden fazla açıklık bulunmasıdır

 • Bundan dolayı “fossa ovalis defekti” olarak da adlandırılır

 • En büyük defektler tüm fossa ovalisi tutanlardır ve bu bölge normalde farklı genişlikte olabildiğinden, büyüklüğü çok farklı olabilir

 • Defekt her taraftan septal dokuyla çevrilidirSEPTUM-(OSTİUM-) SECUNDUM DEFEKTİ-2

 • Formal patogenez:

 • Septum primumun üst bölümündeki fizyolojik bir yırtık, normalde ostium secundum’un oluşumuna yol açar

 • Şayet bu proses yanlış yerde olur veya çok büyük olursa, septum secundum tarafından tam olarak veya kısmen kapatılamazSEPTUM-(OSTİUM-) SECUNDUM DEFEKTİ-3

 • Sonuçta hatalı ostium secundum persiste eder

 • Burada defektif bir septum secundum değil, bilakis septum primumda bir ostium secundum gibi defekt oluşumu söz konusudur

 • Bu hipotezin deneysel olarak ispatı bugüne kadar mümkün olmamıştırSEPTUM-(OSTİUM-) SECUNDUM DEFEKTİ-4

 • Fonksiyonel patogenez:

 • Postnatal dönemde artan akciğer dolaşımının sonucu olarak sol atrium basıncı artar

 • Atrial septum defektinin derecesine göre sırasıyla,

 • 1. Sol-sağ shunt’ı: Sağ kalbde volüm artışıyla birlikte

 • 2. Sağ ventrikülde hipertrofi

 • 3. Pulmonal hipertansiyon bunu takip ederSEPTUM-(OSTİUM-) SECUNDUM DEFEKTİ-5

 • 1. Sağ ventrikülün giderek artan hipertrofisi ve

 • 2. Akciğerlerde akıma karşı artan direnç, ileri dönemlerde kan akımının yönünü değiştirir; yani soldan sağa akım ve onu takiben siyanoz meydana gelir: EİSENMENGER KOMPLEKSİ

SEPTUM-(OSTİUM-) SECUNDUM DEFEKTİ-6

 • PROGNOZ:

 • 5-10 yaşları arasında cerrahi tedavi gereklidir

 • Bu yapılmazsa, büyük defektli hastalar, pulmonal hipertansiyon ve ona bağlı sık pulmonal enfeksiyonlardan dolayı 40 yaşından fazla yaşayamazlarSEPTUM-(OSTİUM-) SECUNDUM DEFEKTİ-7

 • KOMPLİKASYONLARI

 • Sağ ventrikülün artan hipertrofisi ve akciğerlerde (damar yatağında) artan akım direnci ile birlikte ileri dönemde sağ-sol shunt’ı sol-sağ’a dönebilir

 • Konsekutif siyanoz meydana gelebilir: Eisenmenger reaksiyonuOSTİUM-PRİMUM-DEFEKTİ (ASD I)

 • T: İzole ostium vs septum defektinde atrial septumun doğrudan doğruya atrioventriküler (AV) kapak seviyesinin biraz üzerinde bulunan kısmı yoktur

 • Bunun üzerindeki foramen ovale korunmuştur

 • Fakat prenatal dönemde kapanmış olabilirOSTİUM-PRİMUM-DEFEKTİ (ASD I)-2

 • Formal patogenez:

 • ASD’in, mitral ve triküspid kapaklarının ve ventriküler septumun intakt kaldığı izole formu gerçi çok az görülür

 • Fakat burada da defekt oluşumunu hazırlayan bozukluk, endokard yastıkları hariç, septumun gelişimini etkileyebildiği gösterilmiştirOSTİUM-PRİMUM-DEFEKTİ (ASD I)-3

 • Maamafih vak’aların büyük kısmında septumun gelişme bozukluğu AV bölgedeki endokard yastıklarının hatalı birleşmesi ya da hiç birleşememesi ile kombinedir

 • Bunun ağırlık derecesine göre parsiyel, komplet veya inkomplet persistan Canalis atrioventricularisOSTİUM-PRİMUM-DEFEKTİ (ASD I)-4

 • Fonksiyonel patogenez:

 • İzole ASD-I’de hemodinamik bozukluklar, ostium-secundum defektindekilere tekabül eder

 • ASD-I’in daha sık görülen, endokard yastık defektleriyle kombinasyonunda, hasarın derecesine bağlı olarak, atrium seviyesindeki sol-sağ shunt’ına mitral ve/veya triküspid kapağı yetmezliği ve ondan sonra ventrikül seviyesinde sol-sağ shunt’ı eklenirOSTİUM-PRİMUM-DEFEKTİ (ASD I)-5

 • Prognoz:

 • Yalnız izole ASD-I’de prognoz, ASD-II’dekine benzer tarzda müsaittir

 • Endokard yastık defektleriyle kombinasyonlarda sürvi şansı sınırlıdır

 • Komplet AV-kanal ekseriya 10. yaştan önce ölümle sonlanırOSTİUM-PRİMUM-DEFEKTİ (ASD I)-6

 • Komplet AV-kanallı veya

 • mitral kapak yetmezliği ile kombine ASD-I’li hastalarda beklenen ömür 20 yıldırOSTİUM-PRİMUM-DEFEKTİ (ASD I)-7

 • KOMPLİKASYONLARI:

 • 1.En önemli komplikasyon akciğer damarlarının ilerleyici HİPERTANSİF PULMONAL VASKÜLOPATİSİ,

 • 2.Buna bağlı PULMONAL ENFEKSİYONLAR,

 • 3. REZİDİVAN BAKTERİYEL ENDOKARDİTLER de nisbeten sık görülen diğer komplikasyondur

VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLER

 • 6. haftada birçok morfogenetik açıdan farklı komponentlerden meydana gelen müsküler bölme duvarı, Septum interventriculare, aşağıdan sağ ve sol ventrikül arasına girerek yükselir

 • Kapanma 8. haftada interventriküler septumun membranöz kısmının meydana gelmesiyle tamamlanırVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLER-2

 • En sık görülenleri, pars membranacea alanında yüksekte yerleşen defektlerdir

 • Sağ ve sol kollarının her biri defektin kenarlarına oturmuş olan Hiss huzmesine komşuluğundan dolayı, buradaki cerrahi işlemlerde ileti sisteminin zedelenmesi tehlikesi vardır

 • Her tarafından kasla çevrilmiş olan müsküler septumdaki defektler kural olarak daha küçüktür; fakat nadiren multipl olabilirVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLER-3

 • Formal patogenez:

 • Ventriküler septumu meydana getiren farklı komponentlerin birleşememesi ve/veya hatalı oluşumundan dolayı septumun her yerinde değişik ölçülerde defektler meydana gelebilirVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLER-4

 • Fonksiyonel patogenez:

 • Kural olarak, hemodinamik açıdan bir sol-sağ shunt’ı meydana gelir

 • Ön planda defektin yerine değil, büyüklüğüne bağlı olarak shunt volümü, sağ ventrikülün ilave volüm yüklenmesinin kütlesi üzerinde belirleyicidirVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLER-5

 • Akciğer damar yatağının direnci, sağ ventrikülün ilave basınç yükü ve sol ventrikülün ilave volüm yükünün miktarı için belirleyicidir

 • ROGER DEFEKTİ (maladie de Roger)’ de ventrikül septumunda değişik pozisyonda küçük bir defekt vardır

 • Yüksek sesli sistik üfürüm yapar; ancak bu fonksiyonel açıdan anlamsızdırVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLER-6

 • 0,5 cm’ye kadar olan, yani çapı aort kapakçığının çapının 1/3’inden daha küçük defektler, akciğer dolaşımında hafif bir yükselmeye yol açarlar

 • Çapı 1-1,5 cm olan orta büyüklükteki defektler de yalnız sistolde anlamlı bir shunt volümüne yol açarlar

 • Bu hemen akciğer dolaşımına atıldığından sağ kalbde volüm artışı çok az olur; çünki akciğer dolaşımı 2-3 misline kadar artabilirVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLER-7

 • Ancak 2 cm’den itibaren diyastolde iki ventrikül arasında basınç dengesi olur

 • Bunun sonucu, konsekutif pulmoner hipertansiyonla birlikte sağ ventrikülde ciddi bir volüm yükü artışıdır

 • Artan akciğer dolaşımına bağlı olarak nihayet sol atrium ve sol ventrikülde de volüm yükü meydana gelirVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLER-8

 • PROGNOZ:

 • Operatif tedavi yapılmazsa, büyük VSD’li çocuklar 1. yaşın içinde ölürler

 • Özellikle pulmoner enfeksiyonları müsait kılan akciğer zararları sınırlayıcıdır

 • Küçük defektlerde prognoz daha iyidirVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLER-9

 • Bunların bir kısmı endokardın reaktif değişiklikleriyle spontan olarak bile iyileşir

 • Septum membranaceum’un orta çaplı defektleri de, defekt kenarlarının triküspid kapaklarının septal serbest kenarlarıyla yapışmasıyla kapanabilirDUCTUS ARTERİOSUS BOTALLİ AÇIKLIĞI (PDA)

 • Yenidoğan periyodu dışında da Truncus veya sol A. pulmonalis’le aorta arasında fonksiyon gören fetal damar bağlantısıdır

 • Fetal dolaşımda bu bağlantı üzerinden sağ ventrikülden gelen kanın akciğere uğramadan (by-pass!) direkt aortaya ulaşmasıdırDUCTUS ARTERİOSUS BOTALLİ AÇIKLIĞI (PDA)-2

 • NŞA, bu duktus doğumdan 15-20 saat sonra fonksiyonel olarak kapanır

 • Lümiyerin anatomik olarak kapanması ise 2-10 hafta içinde obliterasyonla gerçekleşirDUCTUS ARTERİOSUS BOTALLİ AÇIKLIĞI (PDA)-3

 • Patogenezi:

 • Definitif hiç bir şey bilinmemektedir

 • Hemodinamik olarak, sol ventrikül volüm yükünün yükselmesi ve akciğer dolaşımının artmasına bağlı sol-sağ shunt’ı vardır

 • Hiperkinetik pulmoner hipertansiyonun teşekkül edip yerleşmesinden sonra sağ ventrikülün basınç işi (yükü) de artarDUCTUS ARTERİOSUS BOTALLİ AÇIKLIĞI (PDA)-4

 • MORFOLOJİ:

 • PDA patolojik anatomik olarak ancak doğumdan 1-2 hafta sonra, geniş açılan bir boşluk varsa, veya obliterasyon 3. aydan sonra da meydana gelmezse, teşhis edilebilir

 • Ductus’un uzunluğu ve çapı vak’adan vak’aya ciddî ölçüde değişirDUCTUS ARTERİOSUS BOTALLİ AÇIKLIĞI (PDA)-5

 • MAKROSKOPİ:

 • PDA’da ductusun intiması, yenidoğanların taraklanmış veya buruşuk intimasının aksine düzdür

 • HİSTOLOJİ: Fizyolojik kapanmanın formal genezindeki obliterasyonun hazırlayıcısı olan nekroz yokturDUCTUS ARTERİOSUS BOTALLİ AÇIKLIĞI (PDA)-6

 • Vak’aların %5-10’unda PDA, başka kalb anomalileriyle beraberdir

 • Ekstrakardiyal anomalilerle de oldukça sık olarak kombinedir

 • Nadiren duktus duvarında anevrizma bulunur: rüptüre olabilir veya tromboembolilere kaynaklık edebilir (Prognostik faktör!)DUCTUS ARTERİOSUS BOTALLİ AÇIKLIĞI (PDA)-7

 • PROGNOZ:

 • Bugün artık süt çocukluğu çağında yapılabilen ve optimal sonuçları hedef alan cerrahi tedavi uygulanmazsa, sol ve sağ kalb yetmezliği meydana gelir

 • Ortalama yaşama süresi, yaklaşık 40 yılı bulur; maamafih birçok çocuklar daha 1. yaşında ölürDUCTUS ARTERİOSUS BOTALLİ AÇIKLIĞI (PDA)-8

 • Pulmoner arter basıncının yükselmesi sonucunda shunt-dönüşümünde Aorta descendens’e venöz kanın akımıyla ilave bir siyanoza yol açar

 • Bu durum alt ekstremitelerde ve sol elde, baş-boyun ve sağ ele nazaran belirgin derecede daha kuvvetlidir; çünkü…DUCTUS ARTERİOSUS BOTALLİ AÇIKLIĞI (PDA)-9

 • KOMPLİKASYONLARI:

 • 1. Bakteriyel endokardit

 • 2. Endarterit: Truncus pulmonalis’te, ductus ağzından gelen “pres-basınç-huzmesi” vasıtasıyla gerçekleşen karakteristik bir intima lezyonu zemininde gelişir (Jet-lezyonu)

 • 3. Anevrizma

BÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU

 • T: Ventrikül seviyesinde büyük damarların (Aorta ve A. pulmonalis’in) yer/durum ilişkisinin değişmesidir

 • 1. TİPİK, KOMPLET, BASİT T.:

 • Aorta ascendens sağ ventrikülden çıkar ve Truncus pulmonalisin sağ ventralinde yer alır; Truncus pulmonalis ise sol ventrikülden çıkar ve aortanın dorsalinde yer alır

 • Her iki AV kapaklar açıktır; normal yerinde ve yapısındadırBÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU-2

 • Normalde Truncus pulmonalis’in altında bulunan müsküler konus, bütün pulmonalis ostiumunu çevreler ve pulmunal kapaklarla triküspid kapakları arasında bir müsküler ayırıcı bölme oluşturur: şimdi artık subaortaldir

 • Aort kapağının yerine pulmoner kapağı doğrudan mitral kapağının anulus fibrosusuna komşu olurBÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU-3

 • 2. KORRİGE TRANSPOZİSYON

 • Burada büyük damarların yer anomalisi ventrikül ve/veya atriumların transpozisyonuyla, ya sadece anatomik olarak, yani fonksiyon düzeltmesi olmaksızın, ya da fonksiyonel olarak da korrige edilmiş olabilirBÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU-4

 • Fonksiyonel olarak korrige transpozisyonun en sık formunda:

 • 1. Aorta nisbeten ventral pozisyonda solda yerleşik ve sol atriumun yanında sonlanan, fakat anatomik olarak sağ ventrikülden çıkar

 • 2. T. pulmonalis nisbeten dorsal pozisyonda sağda yerleşik, fakat anatomik olarak, sağ atriuma komşu sol ventrikülden çıkarBÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU-5

 • FORMAL PATOGENEZ:

 • Güncel deneysel araştırmalar, nöral kristadan hücre göçünün kalbin kan çıkışı (konotrunkal) bölgesindeki gelişiminde çok önemli olduğunu,

 • Birçok konotrunkal anomalilerin 22. kromozomdaki translokasyon ve delesyonlarla ilişkili olduğunu göstermiştirBÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU-6

 • FONKSİYONEL PATOGENEZ:

 • Kalb bölmelerinin intakt ve duktus arteriosusun kapalı olduğu durumlarda küçük ve büyük dolaşım biribirini takip etmez; bilakis paralel cereyan eder

 • Bundan dolayı TGA’lı bir yenidoğanın yaşaması ancak, BU İKİ DOLAŞIM ARASINDA

 • 1.Atrium veya ventrikül seviyesinde veya

 • 2. PDA’nın üzerindeki bir seviyede bir veya birden fazla bağlantı (shunt) meydana gelirse mümkün olurBÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU-7

 • Vak’aların %95’inde bu tip bağlantıların en az biri,

 • %55’inde en az ikisi,

 • %5’inde tamamı bir arada bulunurBÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU-8

 • Akciğer ve vücut dolaşımı arasındaki komünikasyonun tipi dışında, hemodinamik durum için her iki sistem arasındaki basınç farkı da belirleyicidir

 • Bu da özellikle, akciğer damar yatağının direncine bağlıdır

 • Pulmoner arterdeki basınç aortadakinden düşük oldukça, kan PDA üzerinden aortadan pulmoner artere akarBÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU-9

 • Bu, akciğer dolaşımının güçlenmesine, o da er veya geç venöz dolaşımda direnç yüksek basıncına (hiperkinetik hipertansiyon!),

 • konsekutif olarak venöz kanın sistemik dolaşıma karışmasıyla shunt dönüşümüne ve

 • Siyanoza yol açarBÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU-10

 • PROGNOZ:

 • Korrige transpozisyonların seyri, çok nadir ilave ekstrakardiyal anomalilerle beraber olsa bile iyidir

 • Ankorrige transpozisyonlarda ya bir balon kateteri (Rashkind-manevrası) veya atrial septotomi ile hayatın daha ilk gününde zaruret ölçülerinde atrium seviyesinde sol-sağ shunt’ı hedef alınabilirBÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU-11

 • Daha sonra tekrar cerrahi düzeltim mümkündür (Mustard-operasyonu)

 • Cerrahi müdahale yapılmaksızın bu çocukların prognozu en fenadır

 • Bunlarda shunt, ancak yalnız açık foramen ovale veya PDA ile verilebilir

 • En iyi prognoza geniş ASD veya VSD’li hastalar sahiptir; çünkü kanın karışımına izin verir; optimal olarak bu durumda ilave pulmoner stenoz olsa gerektir; bu çok kuvvetli bir akciğer kanlanmasını engellerAORT İSTMUS STENOZU (AİS), KOARKTASYON

 • T: İzole, obstrüktif, jukstaduktal, yani ductus arteriosusun hemen komşuluğunda lokalize aort daralmasıdır

 • Enine kesit fizyolojik istmus (sol A. subclavia’nın distalindeki preduktal segment) alanındakinden önemli ölçüde daha küçüktür: İnen ve çıkan aortanın çapına göre çapı 1/3 oranında azalmıştırAORT İSTMUS STENOZU (AİS), KOARKTASYON-2

 • MORFOLOJİ:

 • Nadir birçok varyantlarının yanı sıra esas olarak 2 ana formu vardır:

 • 1. Juvenil tipi: Preduktal istmus stenozlu ve kural olarak açık DA’lu,

 • 2. Erişkin tipi: Postduktal stenozlu ve kural olarak kapalı DA’luAORT İSTMUS STENOZU (AİS), KOARKTASYON-3

 • Formal patogenez ve prognoz:

 • 1. Juvenil tip: Burada kan stenozdan önce açık duktusun proksimalinde sol kalbde ve akciğerde göllenir

 • Sağ ventrikül ve Truncus pulmonalis’ten gelen venöz kanın büyük kısmı akciğeri devre dışı bırakarak DA üzerinden Aorta descendens’e akarAORT İSTMUS STENOZU (AİS), KOARKTASYON-4

 • Bu sağ-sol shunt’ı sonucunda vücudun alt yarısında ağır bir siyanoz m. gelir

 • Kan basıncı stenozun proksimal ve distalinde hemen hemen aynıdır

 • Stenozu devre dışı bırakmaya yönelik kollateraller de meydana gelmez

 • TEDAVİ: Cerrahi olmaksızın sürvi<4yıl

 • %80’i ilk 3 ay içinde ölürlerAORT İSTMUS STENOZU (AİS), KOARKTASYON-5

 • 2. ADULT TİPİ

 • Stenoz şimdi kapalı bulunan DA’un asıl ağızlanma yerinin distalindedir

 • Böylece göğüs ve karın aortları arasında yüksek basınç farkı m. gelir

 • Bilhassa Aa. mammaria, Aa. intercostales ve Aa. gastricae üzerinden bir kollateral sistemi açılırAORT İSTMUS STENOZU (AİS), KOARKTASYON-6

 • Genişlemiş ve kıvrımlanmış interkostal arterler, kaburgaların alt kenarında karakteristik basınç izleri bırakır

 • Kollateralere rağmen aortanın proksimal bölümünde ve dallarının (suladığı) alanında bir hipertansiyon meydana gelir

 • Bunun sonucu da sol ventrikül hipertrofisi ve ilgili damarlarda erken arteryosklerozdurAORT İSTMUS STENOZU (AİS), KOARKTASYON-7

 • KOMPLİKASYONLARI:

 • 1. Damar duvarı rüptürü

 • 2. İntrakranyal kanamalar

 • TEDAVİ:

 • Operasyondur

 • Operasyonsuz ortalama yaşam süresi 35 yıldır

PROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI

 • T:

 • Ventrikül septumunun intakt (korunmuş) olduğu durumda ventrikül çıkımında etkili fonksiyonel darlığın sonucu olan ve oldukça sık görülen bir KKH’dır

 • Tüm KKH’ların yaklaşık %15’ini oluştururPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-1

 • MORFOLOJİ:

 • 1. SUPRAVALVÜLER: Kapakçık seviyesinin üzerinde,

 • 2. VALVÜLER: Kapakçıklar seviyesinde,

 • 3. SUBVALVÜLER (KONUS ve İNFUNDİBULUM STENOZLARI): Kapakçıkların altında lokalize tipleridirPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-2

 • MORFOLOJİK TİPLER

 • 1. VALVÜLER STENOZLAR:

 • Her iki büyük damarda en sık görülen tipidir

 • Semiluner kapakçıklar çok küçük, deforme, düzensiz kalınlaşmış veya katlanmış, kısmen yapışmış veya kısmen ayrılmıştırPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-3

 • Nadir olmayarak santral açıklığı ve rafe’si bulunan bir membran da distale doğru kubbeleşmiş olarak bulunur

 • Stenozun grade’iyle bağlı olarak, stenozun distalindeki damar hipoplastiktir; nadiren de normal genişlikte veya dilate olmuş da olabilirPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-4

 • 2. SUPRAVALVÜLER STENOZ

 • Bu çok daha nadir stenozlarda, sınırlı “kum saati” şeklinde darlıklardan uzun mesafeli bir hipoplaziye kadar giden membranöz engellerin değişik şekilleri vardırPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-5

 • 3. SUBVALVÜLER STENOZLAR

 • Aortanın subvalvüler stenozunun 2 şekli vardır:

 • 3.a. FİBRÖZ FORMU: Halka tarzında bir darlıktır

 • 3.b. MÜSKÜLER FORMU (İDYOPATİK-OBSTRÜKTİF-SUBVALVÜLER-AORT STENOZU) Kardiyomiyopatilere dahildirPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-6

 • Subvalvüler (infundibuler) pulmonal stenozunun da esas olarak 2 formu vardır:

 • 1. İZOLE ŞEKLİ: İnfundibulumun tam altında yer alan ve ventrikülü birbirinin ardı sıra harekete geçen 2 kamaraya ayıran fibromüsküler bir banddır

 • 2. MÜSKÜLER ŞEKLİ: Çok nadiren izole olarak ortaya çıkar

PROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-7

 • FORMAL PATOGENEZ:

 • Müsküler tip subvalvüler stenozların oluşumu hakkındaki görüşler, kardiyomiyopatilerle (sol ventrikül) ve Fallot tetralojisiyle (sağ ventrikül) ilişkili olarak bahsedilmiştir

 • Valvüler ve supravalvüler formalarının oluşumu hakkında kesin bir şey yokturPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-8

 • Etyopatogenez:

 • Konotrunkal bozukluklar için genel prensipler geçerlidir

 • HOX geninin bozuklukları

 • Eksojen tesirler

 • Kombine faktörler

 • Farelerde 13 trisomisinde valvüler ve supravalvüler pulmonal stenozlar tesbit edilmiştirPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-9

 • FONKSİYONEL PATOGENEZ

 • Subvalvüler müsküler stenozlar hariç, stenozun yeri, lokalizasyonundan daha az anlamlıdır

 • Kural olarak akım kapasitesinin, normalin ¼ veya 1/3’ne kadar azalması dezavantaj teşkil ederPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-10

 • 1. AORT STENOZU

 • End-diastolik basıncın yükselmesiyle sol ventrikülde bir tansiyon yükselir

 • Sol ventrikül hipertrofiye uğrar

 • Dekompansasyon döneminde sol atrium üzerinden kan göllenmesi ve pulmonal hipertansiyon meydana gelirPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-11

 • Supravalvüler aort stenozlarında koroner arterler ayni derecede yüksek kan basıncına sonuçlarıyla birlikte sol ventriküldeki gibi hazırdır

 • Koroner arter ostiumlarının altındaki subvalvüler aort stenozlarında ise miyokardın asgari beslenmesi mümkündürPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-12

 • 2. İZOLE PULMONAL STENOZU

 • Bu olayda sağ ventriküldeki kan basıncının yükselmesi, ventrikül duvarında hipertrofiye yol açar

 • Akciğerin kanlanması azalır

 • Periferde kuvvetli bir O2 tüketimi ve

 • Sağ ventrikülün dekompansasyonundan sonra kural olarak siyanoz meydana gelirPROKSİMAL AORT ve PULMONAL STENOZLARI-13

 • PROGNOZ:

 • Operasyonsuz bu çocukların %25’i sağ ve sol kalb yetmezliği sonucunda 1. yaş içerisinde ölürler

 • %40’ı 60 yaşından önce ölürler

 • Vak’aların %1’inde de stenoz alanında endokardit meydana gelir

 • Pulmonal stenoz da operasyonsuz ekseriya sağ yetmezliğe yol açar: Ortalama yaşama süresi 15-30 yaşları arasıdır

FALLOT TETRALOJİSİ

 • Kalbin anomalileri ve adaptatif form değişikliklerinin bir kombinasyonudur

 • 1. PULMONAL AKIM YOLUNDA STENOZ (LAR)

 • 2. VSD

 • 3. VSD üzerinde sağa doğru ATA BİNEN AORTA

 • 4. Sağ ventrikül hipertrofisiFALLOT TETRALOJİSİ-2

 • ETYOPATOGENEZ

 • HOX-geninin hatalı okunup kopyalanması sonucunda

 • 1. Pulmoner müsküler konusun stenozu,

 • Crista supraventricularisin yanlış pozisyonu,FALLOT TETRALOJİSİ-3

 • 3. Konusun müsküler kısmıyla interventriküler septumun müsküler parçası arasındaki füzyonun akamete uğraması sonucunda meydana gelen bir gelişim bozukluğudur

 • PULMONAL STENOZ bilhassa sağ kalbin infundibulumunu, nadiren pulmonal kapağı ve supravalvüler alanı tutarFALLOT TETRALOJİSİ-4

 • FORMAL PATOGENEZ

 • Çok dar olan infundibulumun müsküler elemenları giderek artan hiperplastik yapıdadır

 • Bu suretle kanın çıkış akım yolunun obstrüksiyonu artar

 • Pulmonal stenozun önündeki kan akımı stazından dolayı kan sağ ventrikülden ventrikül septumu üzerinden aortaya akarFALLOT TETRALOJİSİ-5

 • Buradan daha intrauterin hayatta VS seviyesinin üzerindeki ostiumun genişlemesiyle aortada dilatasyon m.g.

 • Aortanın bunun üzerinden ata biner gibi atlaması da bir adaptatif şekil değişikliği olarak meydana gelebilirFALLOT TETRALOJİSİ-6

 • Çok az vak’ada aortada bir primer dekstropozisyon ortaya çıkabilir

 • Bu durumda ata binen aorta, aort ostiumunun sağ ventrüküle komplet transpozisyonu için gradüel bir ara safhayı temsil eder (“double-outlet-right-ventricle”)FALLOT TETRALOJİSİ-7

 • Pulmonal darlığın derecesine göre sağ ventrikül hipertrofiye uğrar

 • Fallot tetralojisinin bu komponenti de adaptatif bir şekil değişikliğidirFALLOT TETRALOJİSİ-8

 • FORMAL PATOGENEZ:

 • Hastalığın postnatal seyri pulmoner stenozun seyriyle alâkalıdır

 • 1. Hafif pulmonal stenoz: Akciğer kanlanması yeterlidir.

 • VSD üzerinden “shunt” yapan oksijenize kan soldan sağa geçer; aort oksijenden zengin ”karışık kan sevkeder; çok az siyanoz m.g.FALLOT TETRALOJİSİ-9

 • 2. AĞIR PULMONAL STENOZ:

 • Erken zamanlı sağ-sol shunt’ında

 • Pulmonalis kökü,

 • Akciğer damarları, ve

 • Sol atrium çok az kan alır: Hipoplastik kalır

 • Ağır siyanoz ve genel hipoksi m.g.FALLOT TETRALOJİSİ-10

 • ÖZEL FORMALAR

 • 1. FALLOT-TRİLOJİSİ:

 • 1. Pulmonal stenoz

 • 2. ASD

 • 3. Sağ ventrikül hipertrofisi kombinasyonudur.

 • Ekseriya hafif stenoz vardırFALLOT TETRALOJİSİ-11

 • 2. FALLOT PENTALOJİSİ

 • Fallot tetralojisine ilaveten bir de ASD ( veya fonksiyonel açık foramen ovale) vardırKataloq: Donem3 -> KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Patoloji
Patoloji -> Andiferansiye büYÜk hücreli karsinom
Patoloji -> AkciĞer tüMÖrleri %90-95 bronkojenik5 karsinoid2-5 mezotelyoma ve diğer
Patoloji -> Nazal kavite ve paranazal siNÜsler (Anatomi) ÜSY: Sinonazal bölge: Nazal kavite+ paranazal sinüs
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> RestriKTİf akciĞer hastaliklari dr. Sefa L. Özşahin
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Ateroskleroz ve etiyolojiSİ Normal arterial yapı
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Temel ekg kalbin otomatiSİtesi
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> A grubu Beta Hemolitik Streptokoklar (agbhs) Streptekoklar gr (+) bakterilerdir
Patoloji -> Perikard hastalıkları Prof. Dr. H. Reyhan Eğilmez
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Antiaritmik ilaçlar Doç. Dr. M. Kemal Yıldırım

Yüklə 8,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə