Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqındaYüklə 43,31 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix23.12.2016
ölçüsü43,31 Mb.
  1   2   3

Naxçıvan  Muxtar Respublikası -  90

Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti İlham Əliyevin  “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında ” 14yanvar 2014-cü il tarixli Sərəncamının icrasına dair 

tədbirlər planına əsasən nəşr olunur.

Azərbaycan  Respublikası  M ədəniyyət və Turizm  Nazirliyi 

N axçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məciisinin  aparatı

Layihənin rəhbəriƏ b ü lfə s  Q arayev,

Azərbaycan Respublikasının  m ədəniyyət və turizm  naziri

M əsləhətçilər V aqif Əliyev

M ədəniyyət və Turizm N azirinin birinci müavini Firudin  Qurbanov,

M ədəniyyət və Turizm N azirliyinin Aparatmm rəhbəri

M ətn müəllifləri

İntiqam  Hümbətov 

Zöhrə  Əliyeva 

Rəşad  Əliyev 

Fariz Yunisii

Naxçıvan Muxtar Respublikanın  90 illiyinə həsr olunur.

Bakı,  “Sərbal" Group M M C 2014.  96  səh.

"Printland" MMC-nin  mətbəəsində hazır 

diapozitivlərdən çap  olunmuşdur.  Tiraj:1500  ədəd

A zərbaycan Respublikasının  ayrılm az  tərkib hissəsi  olan N axçıvan  M uxtar Respublikası  milli 

dövlətçilik tariximizin, elmi, ədəbi-mədəni irsimizin formalaşmasmda, zənginləşməsində mühüm rol 

oynamışdır.  Şəhərsalma mədəniyyətinin 5 min il yaşının faktlarla sübut edildiyi bu qədim oğuz yurdu 

bəşəriyyətin ilkin beşiklərindən hesab olunur.  Buradakı G əmiqaya təsvirləri, qədim duz mədənləri, I 

və II Kültəpələr, Xaraba Gilan, Ovçular təpəsi və digər tarixi məkanlardan tapılmış maddi-mədəniyyət 

yadigarları hər daşı tarix çağıran A zərbaycan elinin m öhtəşəm  keçmişindən soraq verir.

Təqdim olunan nəşrdə m inilliklərdən boylanan Naxçıvanm  tarix və mədaniyyət abidələri, turizm 

potensialı,  m üasir inkişafı,  ecazkar təbiəti öz əksini tapıb.

© Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2014 

© “Sərbal” Group MMC, 2014

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ 

SƏRƏNCAMI

Naxçıvan Muxtar Respublikasmm 90 illik yubileyinin 

keçirilməsi haqqında

2014-cü  il  fevral  ayının  9-da  N axçıvan  M uxtar  R espublikasının  yaradılm asınm   90  illiyi  tam am   olur. 

A zərbaycanm   qədim   bölgəsi N axçıvan tarixən  çətin  sınaqlarla  dolu  m ürəkkəb  və  eyni  zam anda  şərəfli  bir yol 

qət  etm işdir.Ç oxəsrlik  dövlətçilik  ənənələri  olan  bu  diyar  həmişə  xalqım ızın  zəngin  m ədəni  irsini  layiqincə 

yaşatm ış,  yetirdiyi  çox  sayda  görkəm li  elm   xadim ləri,  sənətkarları,  tarixi  şəxsiyyətləri  ilə  ölkəm izin  sosial- 

iqtisadi,  ictim ai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır.

N axçıvan  əhalisinin m illi  istiqlal  ideyalarına bağlılıq nümayiş  etdirərək  dövlət m üstəqilliyim izin bərpası, 

qorunub  saxlam lm ası  və  m öhkəm ləndirilm əsində  m üstəsna  xidm ətləri  vardır.  Bu  gün  yüksək  potensiala  ma- 

lik  m ux tar  respublika  bütün  dövlət  proqram larım ,  infrastruktur  layihələrini  böyük  uğurla  həyata  keçirməsi 

sayəsində  ölkədə  dinam ik  inkişaf xəttinə  uyğun,  fasiləsiz  aparılan  irim iqyaslı  quruculuq,  abadlıq  işlərinin fəal 

iştirakçısıdır. N axçıvan hazırda m ötəbər beynəlxalq tədbirlərin təşkil  olunduğu m əkana çevrilmişdir.

N axçıvan  M uxtar  Respublikasınm   yaradılm asm ın  A zərbaycanm   siyasi  tarixinin  m ühüm   əhəm iyyətli 

hadisəsi  olduğunu  nəzərə  alaraq  və  A zərbaycan  Respublikası  K onstitusiyasınm   109-cu  m addəsinin  32-ci 

bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1.  N axçıvan M uxtar R espublikasım n yaradılm asınm  90 illik yubileyi dövlət  səviyyəsində qeyd olunsun.

2.  A zərbaycan  R espublikasm ın  M ədəniyyət  və  Turizm   N azirliyi  A zərbaycan  R espublikasınm   Xarici 

İşlər  N azirliyi,  A zərbaycan  R espublikasınm   Təhsil  N azirliyi,  A zərbaycan  R espublikasım n  D iasporla  Iş  üzrə 

D övlət  Kom itəsi  və  A zərbaycan  Milli  E lm lər  A kadem iyası  ilə  birlikdə  N axçıvan  M uxtar  Respublikasının 

yaradılm asınm  90  illik yubileyinə həsr olunm uş tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin.

3. N axçıvan M uxtar R espublikasında N axçıvan M uxtar Respublikasm ın yaradılm asm ın 90 illik yubileyinə 

həsr  olunm uş  tədbirlər  planını  hazırlayıb  həyata  keçirm ək  N axçıvan  M uxtar  R espublikasınm   Ali  M əclisinə 

tövsiyə edilsin.

4. A zərbaycan R espublikasınm  N azirlər K abineti bu  Sərəncam dan irəli gələn m əsələləri həll etsin.

Bakı şəhəri, “ 14” vanvar 2014-cü il.İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti

■ 

£\(axçıvan çJVluxtar ^J^espublikası - 90-

“Naxçıvan muxtar respublikadır. Azərbaycanm tərkibindədir.  Bu,  beynəlxalq miiqavilələr 

nəticəsində yaranmış statusdur.  Onu heç kəs dəyişdirə bilməz ”.

Heydər Əliyev,

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

iN^axçıı an ^JVluxtar ^J^espublikası - 90

“Naxçıvan qədim Azərbaycan  torpağıdır.  Naxçıvanda tarixi abidələr,  dini abidələr,  memarlıq 

abidələri,  bütün toponimlər Azərbaycan xalqına məxsusdur.  Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı  bu 

gözəl diyarda yaşamış, yaratmışdır

İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

—  


J^axçwan ^Alııxfar Ityspublikası

  -  


90

0


-------------------------------------- -

■ —

 

jya x çıı an çM u x ta r l^espııbtikası - 

90

“Naxçıvanın  muxtariyyəti  asanlıqla  qazamlmayıb.  Beynəlxalq  Qars  müqaviləsi  1921-ci  ildə 

imzalansa da, Naxçıvana 3 il sonra,  1924-cü ildə muxtariyyət verilib. Naxçıvamn muxtariyyəti 

çətin sınaqlardan keçərək gərgin hərbi-siyasi və diplomatik miibarizələr nəticəsində əldə olu- 

nub

Vasif Talıbov,

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri

0 \axçıvan oJVluxtar cJ^espublikası - 90

0


■ 

J^axçnan cM u xtar cRlespııb/ikası

  -  


90-

J\axçnan

 cJTV/

ııxtar ^Rçspublikm

 ’

N axçıvan  Azərbaycan  R espublikasının  tərkibində  m uxtar  dövlətdir.  Ərazisi  5502,75  km 2, 

ılisi 


435 m in nəfərdir.  M uxtar respublikada 7 rayon,  8  qəsəbə, 206 kənd vardxr.

Tarix

Q ədim  A zərbaycan torpağı olan N axçıvan Yer kürəsində həyatm  başlandığı ilk insan m əskənlərindən 

biridir. A zərbaycan xalqı bu diyarda qədim  və zəngin m ədəniyyət yaratmışdır. N axçıvan eyni zamanda 

dünyanm   ən  qədim   m ədəniyyət  m ərkəzlərindəndir.  Bu  torpaqda  A zərbaycan  xalqının  zəngin  tarixi, 

elmi və m ədəni irsi  formalaşmışdır.

Gəmiqaya təsvirləri

«N axçıvan»  sözünün  m ənşəyini  alim lər  m üx təlif cür  izah  edirlər.  Xalq  etim ologiyasına  və  tarixi 

qaynaqlara  görə,  «Naxçıvan»  «N əqşi-cahan»,  yəni  «dünyanm  naxışı»,  «dünyanın bəzəyi»  sözlərindən 

yaranmışdır. N axçıvan sözü «N akçuana/N axçuan» - «m öcüzəli və yaxşı sular diyarı», yaxud «m üalicəvi 

m ineral sular ölkəsi» kim i  də izah olunur.

Gəmiqaya təsvirləri

< & $>

ZNjaxçıvan 

  -  


90

0


jyb x ç ıı a/ı ^ M uxtar ^J^espub/ikası - 90

X alq arasm da geniş yayılm ış  digər bir rəvayətə görə,  «N axçıvan» toponimi N uh peyğəm bərlə, daha 

doğrusu,  «dünya  tufanı»  ilə  bağlı  olub,  «N uhçuvan»  -  «N uh  tərəfdarlarının m əskəni»,  «N uhun  diyarı»

dem əkdir.  N u h  peyğəm bərin m əzarı da N axçıvan şəhərindədir.“Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu

N axçıvan  dünyanm   ən  qədim   şəhər  m əskənlərindən  biridir.  Şərqdə  və  bütün  dünyada  ən  qədim 

şəhərlərdən  biri  hesab  olunur.  O rta  əsr  tarixçisi  Stefan  O rbelyani  N axçıvanın  e.ə.  1539-cu  ildə  şəhər 

olduğu  haqda  m əlum at  vermişdir.  Sistem ləşdirilm iş  yazılı  m ənbələr,  N axçıvan  ərazisindən  arxeoloji 

qazıntılar zam anı əldə olunan arxeoloji m ateriallar, m əşhur G əm iqaya qayaüstü yazıları və bu ərazidəki 

digər abidələr sübut edir ki, N axçıvan şəhərinin  5  min il yaşı vardır.

Tarixin m üx təlif m ərhələlərində yadellilərin işğalı altına keçm əsinə, dağıdıcı m üharibələr m eydanm a 

çevrilm əsinə  baxm ayaraq,  Naxçıvan  öz  tarixi-m ədəni  sim asını  qoruyub  saxlamışdır.  1917-ci  ilin 

sonlarından erm ənilərin N axçıvana qarşı ərazi iddialannın xüsusilə güclənm əsi  1918-ci ilin əvvəllərində 

real təhlükəyə  çevrildi.

1920-ci ildə R usiya ilə Erm ənistan arasında imzalanmış hərbi-siyasi sazişə görə A zərbaycan torpağı 

olan,  Zəngəzurun  Erm ənistana  verilm əsi  ilə  N axçıvanm   A zərbaycandan  ayrı  düşm əsi  N axçıvanm  

m uxtariyyəti  m əsələsini  gündəliyə  gətirdi.  1921-ci  il  16  m artda  bağlanm ış  M oskva  və  1921-ci  il  13 

oktyabrda bağlanm ış  Q ars m üqavilələri N axçıvanm  taleyinin həll edilm əsində böyük əhəm iyyətə m alik 

oldu.  1924-cü il fevralın 9-da A zərbaycan SSR-in tərkibində N axçıvan M uxtar Diyarı N axçıvan M uxtar 

R espublikasına çevrildi.Gəmiqaya təsvirləri

< & $>

S\axçıı an 

J\(bxçıı an <^Muxtar ^Hespıtblikası - 90

M ədəni  irs

N axçıvan  ərazisindən arxeoloji  qazıntılar zam anı  əldə  olunan m ateriallar, bəşər  sivilizasiyasınm   il- 

kin  beşiklərindən  hesab  olunan  G əm iqaya  qayaüstü  yazıları  və  bu  ərazidəki  digər  abidələr  sübut  edir 

ki, N axçıvan  şəhərinin  5  m in il  yaşı  var.  U nikal  iqlimi,  təbii  im kanları  qədim  zam anlardan N axçıvana 

şöhrət gətirib, burada oturaq həyatı  şərtləndirib.

X II  yüzillikdə  Azərbaycan  A tabəylər  dövlətinin  paytaxtı  olm uş  N axçıvan  m öhtəşəm   tarix- 

m əd ən iy y ət  yadigarları  ilə  zəngindir.  M üsəlm an  Şərqində  ilk  dəfə  qadının  şərəfinə  ucaldılan  Möminə 

xatın  tü rb əsi,  Yusif Küseyiroğlu  m əqbərəsi  və  digər abidələr burada  m em arlıq  sənətinin  böyük  inkişaf 

yolu  k eç d iy in i  göstərir.  N axçıvan  m em arlıq  m əktəbinin  banisi  Əcəm i  Naxçıvani  zəkasının  izləri 

ölk əm izin   hüdudlarından kənarda da özünü göstərmişdir.

Gamiqaya təsvirləri

Gəmiqaya təsvirləri

■ 

3\axçıvan çfMuxtar cJ$espublikası - 9 0

------------------


J^axçwan rJVluxtar cI$espııb/ikası

  -  


90

Batabat gölii

<&%>

Şahbuz

■ 

S\ğxçıvan çM uxtar ^fjespublikası - 90=£?}

-------------------------------------------------------------------------

S\axçıı an <£Mııxtar cRlespııblikası

  -  


9 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O ğlanqala,  I,  II  Kültəpə,  O vçular təpəsi,  Qazma  m ağarası,  Xaraba  Gilan  və  s.  m əkanlardan  tapılan 

maddi  m ədəniyyət  nüm unələri  bu  qədim  türk  yurdunun  zəngin  etnik-mədəni  sistem indən  soraq  verir. 

Ötən  dövr  ərzində  m uxtar  respublika  ərazisində  1200-dən  çox  dünya,  ölkə  və  yerli  əhəmiyyətli  tar- 

ixi  abidə  pasportlaşdırılıb.  N uh  peyğəm bərin  N axçıvan  şəhərində  qəbirüstü  abidəsinin,  Culfa 

rayonundakı  X anəgah  türbəsinin,  Xalça  M uzeyinin,  “N axçıvanqala”  Tarix-M emarlıq  M uzey  Kom - 

pleksinin  yaradılm ası,  Bəhruz  K əngərli  M uzeyi,  “G əm iqaya”  Tarix-Bədii  Qoruğu  üçün  yeni  binanın 

istifadəyə verilm əsi və bu kimi  işlər m uxtar respublikada m ədəni irsə göstərilən diqqət və qayğının bariz 

nümunəsidir.

Üç  cilddə “A zərbaycan folklor antologiyası. N axçıvan folkloru” işıq üzü görm üş, “N axçıvan tarixi” 

çoxcildliyinin birinci  cildi  nəşr olunm uş,  digər cildlərin nəşrə hazırlanm ası  üzərində  iş davam  etdrilir.Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi

z

Əshabi-Kəhf ziyarətgahı

M uxtar  respublikada  m usiqi  təhsilinin,  teatrın  inkişafı  istiqam ətində  də  m ühüm   işlər  görülüb. 

N axçıvan şəhərində Ə .C avid adına m usiqi və bədii  sənətkarlıq,  3  nöm rəli  uşaq m usiqi  m əktəbləri  üçün 

yeni  binalar tikilib.  H əm çinin rayon m ərkəzlərində və kəndlərdə musiqi  m əktəbləri  istifadəyə verilib.

Son  illər  N axçıvan  D övlət  M usiqili  Dram   Teatrı  yüksək  səviyyədə  təm ir  olunaraq  teatrsevərlərin 

ixtiyarına  verilib.  Teatrın  səhnəsində  dünya  və  A zərbaycan  ədəbiyyatının  klassik  və  m üasir 

nüm unələri  səhnələşdirilir.  Teatrın  kollektivi  regionlarım ıza  qastrol  səfərlərinə  gedir,  xarici  ölkələrdə 

m ədəniyyətim izi  layiqincə təm sil edir.

J \a x çıı a/ı çM u xtar ll^spublikası - 90

0


iNJaxçıvan <^Muxtar c%espııb/ikası - 90

Turizm


M uxtar respublikada min illərdən boylanan maddi m ədəniyyət nümunələri - N uhun türbəsi, Haçadağ, 

Ə lincəqala,  M öm inə xatm türbəsi,  G ülüstan  qalası,  “D arıdağ”,  “B adam lı”,  “Sirab”,  “Vayxır”,  “Şor  su” 

kim i  m ineral  su  m ənbələri  turistlərin  diqqətini  cəlb  edən  məkanlardır.  Bölgədə  m üasir  tələblərə  cavab 

verən m üasir turizm   infrastrukturunun form alaşdırılm ası istiqam ətində ardıcıl  tədbirlər görülür.  B urada 

dini  turizm in  inkişafında  böyük  rolu  olan,  “Haqqın  ürəklərə  dam an  yeri”  -  Ə shabi-K əhf ziyarətgahı 

xüsusilə  İslam  ölkələrindən  olan  turistlərin  diqqətini  cəlb  edir.  Həm çinin  Duzdağ  Fizioterapiya 

M ərkəzində  yaradılan şərait,  qədim   duz  sarayları  sağlam lıq turizm inin inkişafı üçün  m ühüm  zəmindir. 

M ü x təlif ölkələrdən buraya üz tutan insanlar həm  şəfa tapır, həm də m öcüzəvi aləm ə düşürlər.Əlincəqala

M uxtar  respublika  Ali  M əclisinin  Sədri  V asif  Talıbov  C ulfa  rayonundakı  Ə lincəqala  abidəsinin 

bərpası  ilə  bağlı  sərəncam   im zalayıb.  D illərdə  dastan  olan  bu  qala-abidənin  bərpasından  sonra  turist 

m arşurutlarınm   sayı  daha da artacaqdır.

<%!%>

Yusif Küseyiroğlu türbəsi, X II əsr

J^axçıvan dM uxtar l^espub/ikası - 90

Gülüstan qalası, X III əsr

J\axçnan çAIuxfar ^fjespublikası - 90

J\(axçn an (JVluxtar cJ$espıtb/ikası - 90

“Naxçıvana  muxtariyyət  vermək,  Moskva,  Qars  müqavilələrində  Naxçıvanın  müqəddəratını 

o  illərdə  həll etmək asan  məsələ deyildi.  Amma o  vaxt milli mənafeyi qoruyan  adamlar  bunu 

etdilər.  Mən  bunu  tarixi  nailiyyət  hesab  edirəm...  Kim  Azərbaycanın  milli  mənafelərinin 

keşiyində durubsa,  ona xidmət göstəribsə,  o  insanlar bizim tariximizdə həmişə hörmətlə y a d a  

salınmalı və tariximizə daxil olmalıdırlar”.

Heydər Əliyev, 

Azərbaycan xalqının ümummilli liderı 

Xanəgah Memarlıq Kompleksi, X I V  ə s r

Qarabağlar türbəsi, X IV  əsr

J^bxçııan zJVlıtxtar 'T^espıtb/ikası - 90

Cj\hxçıvan

  -  


90

Ordubad şəhəri,  Qeysəriyyə, XV III əsr

£\gxçıvan çAluxtar cf(espubHkası

  -


 

90

Naxçıvan Səlcuqlar dövriində, X  əsrin sonu - X I  əsrin I y a r ıs ı

Şf RVÄNŞAHLAR

DÖVLƏTİ

Ü  '31 ŞAMAXI

0   Gence

Beyleqan o

laxçıvan

0  Berzend

Merend

Selmas

Ərdebil 0

TƏBRİZ


Naxçıvan şeheri. 

Vuslf Küseylroğlu 

türbesi, XII esr.  I

0

Uşnuh

■J\(axçıı an tfVluxtar %espublikası - 9 0

Şemkir'>jöərıce

<£-  /  

........


%

1 '

  (1 1 3 6 -11 7 5 ^  

/x .« o N A X ® /A IWərəndO'

OƏrdəbil

Təbriz

.Urmiya O

V,.


Warağa  %

Gürgan

Qazvin O

^HƏMƏDAN- 

/  


^ 1 ^ - 1 2 2 5 )

OQum

Kuhistan

Kirmanı

Naxçıvan şehəri.  Möminə xatın tOrbəsi, 

1186-1187-ciiller/ y

/ /

  Vassal eraziler 

...........   Vassal orazilerin serhədləri

Səlcuq  imperiyasının  tenezzQlö  dövründe  haklmlyyet  uğrunda 

davam  eden  çeklşmeler  neticesinde  yeni  dövlet  qurumlarının-ata- 

beyliklerin  teşklli  üçün  zemin  yarandı. 1136-cı  ilde  Azərbaycan  Ei- 

denizler  dövleti  meydana  geidi.Naxçıvan  şeheri  1136-1175-ci  iiler- 

de  Azerbaycan  Atabeyier  dövletinin  paytaxtı  olmuşdur.  Bu  dövrde 

teserrüfatın  inkişafı  üçün  eiverişli  şerait  mövcud  idi:  metal  eridilir, 

senetkarlıq  inkişaf edir,  yeni  şeherler  salınırdı.

J\axçıı an <£Muxtar c%espublikası

  -  


90

Qarxun

NAXÇIVAN,'

Əncan

Nüsnüs


Kavanl

iülüstan

Xanegah

Culahs


ƏRƏND

■ 

ZNjaxçwan ^M uxtar c%espub/ikası - 90

 ■

Naxçıvan X III -X IV əsrlərdə 

(1220-12391  Monqollann yürüşteri

H 225-1231)  Cəlaleddinin Azerbaycana 

yürüşleri

(1288-1365)  Qtzıl  Orda  xanlannın 

yünjşleri

(1386-1404)  T e y m u ru n   y ü n jş lg rjŞəKİ və Gürcü dəstələrinin 

Əlincəyə birgə yürüşü

Yuxan Yaya

I

AçağıYaya  © 

O

ŞahbuzH388)

Tümənlərinsəmədlən

Naxçıvan. 

Qaraba$lar türbeai.  Xll-XIVəsrlor

XIII-XIV  əsrlerde  Azerbaycan  Hülaküler  ve  Celairiler  dövletlerinin 

merkezi  vilayeti  olmaqla,  inzibati-erazi  bölgusü  baxımından  esas  4  eya- 

lete—Azerbaycan,  Arran.Şirvan  ve  Muğan  eyaletlerine  ayrılırdı.  Azerbay- 

can  eyaletinin  (tarixi  Atropatena  erazisi)  özu  de  9  tümene  bölünmüşdür. 

Naxçıvan  Araz  çayının  her  iki  sahilindeki  erazilere  malik  olsa  da  'tümen* 

statusu  ile  Azerbaycan  eyaletinə  daxil  idi  ve  müasir  dövrə  nisbeten  çox 

geniş  erazileri  ehate  edlrdi.  Naxçıvan  tümeni  Makudan  Qafan  dağlarına 

kimi  olan  erazini  ehate  edirdi  ve  Xoy.  Merend,  Mlşkin  tümenleri  ve  Qa- 

rabağ  mahalı  ile  hüdudlanırdı.  Hemdullah  Qezvini  (XIV  esr)  Makunu 

Naxçıvan  tümenlne  daxil  olan  5  şeherden  biri  kimi  tanıdır  (Naxçıvan, 

Ordubad,  Azad,  Əncan  ve  Maku)  ve  onun  qaya  yarğanında  yerleşen 

qala  olduğunu  bildirlr.  Fezlullah  Reşideddin  (1247-1318)  ise  Qafanın 

Naxçıvan  tümenlne  aid  olduğunu  yazırdı.  Onun  kend  teserrüfatına  həsr 

olunmuş  ‘Asar  və  əhya’  ("Tesir  ve  dirçeliş")  eserlnde  qeyd  olunan  ‘zo- 

ğal  Naxçıvana  aid  olan  Qafanın  bezl  yerlerinde  bitir’ ,  ervağan  çiçeyi 

“Naxçıvan  vilayetlnde  olan  Qafan  dağlarında  çox  bitir'  kiml  faktlan  Qafan 

ərazisinin  inzibati-erazi  baxımından  Naxçıvan  tümenine  daxll  olduğunu 

gösterir.

■ 

J^bxçııan ^Muxtar cRlespııblikası

  -  

90

  ■


Orta əsr abidələri

Naxçıvan şəhəri, Naxçıvanqala

0   Türtwtor 

1

Qft 


MtdraM 

i

1   Msscldlir ft

 Ytşayıy yarlsrt 

_________________

K

. Ə/mc^ 

qalası  V-VII əsrlər <

A  

Buzxana

OayMrtyy* ^   »*"■"»

Kjrvantaraytar ^  

Körpütar

£\axçwan 

  -  


90

'

  Quba

Qəbelə


X u n a n J .

Lahıc

ŞAMAXI

Çuiuraəd


Bərdə

A ğd am

Zar\»

r'Cavad*


A S F /   V   Mahmudabad

Sa ly a n   « , X i

469


B eyləq ap ',

Varaan

X   14<»


oHlnca

Qafan,

Qolur

Merənd  \

Smrdn/d 


Yüklə 43,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə